FrågaAVTALSRÄTTAvtal11/04/2024

Kräva kompis på betalning vid borgensåtagande avseende hyresrätt?

Hej! Jag står som borgensman för en gammal kompis hyresrätt. Nu har hyresvärden hört av sig och sagt att han ligger efter med hyra från förra året och att jag har två dagar på mig att betala detta annars går det till kronofogden. Kan jag på något sätt säga upp mitt borgensavtal alternativt säga upp hans lägenhet eller kräva honom att säga upp den själv så avtalet upphör. Om jag betalar summan kan jag kräva kompisen på den summan då på något sätt?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar frågan som att du i första hand undrar om du kan säga upp ditt borgensåtagande avseende hyran för din väns hyresrätt, i andra hand om du kan kräva honom att säga upp det själv, och om du kan kräva kompisen på summan som du betalat. Eftersom det inte nämns något annat kommer jag anta att borgensåtagandet är vare sig beloppsbegränsat eller tidsbegränsat.


Sammanfattning


Du har rätt att säga upp ditt borgensåtagande tidigast ett år och tre månader år efter det att borgensåtagandet började gälla. Det påverkar dock inte skyldigheten att betala hyresvärden för de hyrorna gäldenären inte har betalat. Du är är skyldig att betala hyresvärden men du har  möjlighet att kräva din vän på betalning, förutsatt att vännen har tillgångar.


Uppsägning av borgensavtal?


Du har rätt att säga upp ditt borgensåtagande tidigast två år efter det att borgensåtagandet började gälla. Om uppsägning sker så upphör borgensåtagandet att gälla efter nio månader från uppsägningen (12 kap 28 a § första stycket Jordabalken). Alltså kan själva uppsägningen ”skickas in” tidigast efter ett år och tre månader efter att du åtagit dig borgensåtagandet. Detta eftersom uppsägningstiden (nio månader) tillsammans med perioden om ett år och tre månader medför att det gått två år.


Det bör även noteras att villkor som inskränker borgensmannens rätt att säga upp borgensåtagandet är ogiltigt (12 kap 28 a § andra stycket Jordabalken). Det vill säga får det inte anges som villkor i avtalet att t ex borgensmannen inte har rätt att säga upp borgensåtagandet, eller att uppsägningstiden är längre än nio månader. Villkor som är förmånligare för borgensmannen är dock giltiga, t ex en kortare tid för uppsägning.

Du har alltså rätt att säga upp borgensåtagandet, om det gått minst ett år och tre månader från att du tecknat åtagandet. Däremot kommer det inte innebära att betalningsansvaret (de förfallna hyrorna) försvinner. Du kommer alltså behöva betala dessa. Det bör också nämnas att borgensåtagandet fungerar som ”vanligt” under uppsägningstiden. Det innebär att hyresvärden kan vända sig till dig med betalningskrav under de efterföljande nio månaderna. Allt detta är under förutsättning att borgen inte är tidsbegränsad så att den upphör att gälla vid ett visst datum eller att den inte beloppsbegränsad.


Kräva gäldenären att säga upp hyresrätten?


Eftersom du har rätt att säga upp borgensåtagandet blir denna fråga överflödig. Men för din information kan du inte kräva din vän att säga upp hyresrätten. Även om du hade kunnat kräva det så försvinner inte betalningsskyldigheten för den period som din vän bott i hyresrätten. Det hade alltså inte gjort någon skillnad gällande de förfallna hyrorna.


Kräva gäldenär på summan som betalas till hyresvärden?


Du har rätt att kräva den summa du betalar till hyresvärden från din kompis. Detta kallas för regressrätt. Om du som borgensman blir krävd på betalning har du regressrätt mot den du gått i borgen för.


Det är dock vanligt att hyresvärden vänder sig till borgensmannen när hyresgästen inte kan betala. Det innebär att möjligheten för dig att driva in din skuld kan vara begränsad, eftersom gäldenären sannolikt inte har några tillgångar. Det finns olika alternativ hur du regressvis kan kräva din vän. Du kan exempelvis själv vända dig till personen och kräva denne på betalning. Alternativt kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden genom att ansöka om betalningsföreläggande. Du kan också vända dig till domstol genom en stämningsansökan mot gäldenären som kan fastställa att din vän är betalningsskyldig mot dig. Om domen faller till din fördel kan den användas hos Kronofogdemyndigheten som en så kallad exekutionstitel vilken ger Kronofogdemyndigheten möjlighet att driva in skulden, 3 kap. 1 § Utsökningsbalken.


Borgensmannens vårdsplikt


Något som eventuellt kan vara relevant att beakta är att borgenärens vårdsplikt. I NJA 1992 s 351 uttalade Högsta domstolen att borgenären (hyresvärden i ditt fall) har en principiell skyldighet att beakta att inte borgensmannens regressrätt helt eller delvis går förlorad. I fallet hade en bank beviljat ett lån till ett bolag och en person (borgensmannen) hade tecknat borgen såsom för egen skuld. Borgensmannen hade inte underrättats om att betalning uteblivit förrän två år senare. Bolaget hade då försatts i konkurs och dess ägare hade lämnat Sverige. Borgensmannen ansågs därmed inte ha några regressmöjligheter. Högsta domstolen uttalade att ifall en borgenär underlåter att göra vad som rimligen kan begäras, bör borgensmannen bli fri från sitt betalningsansvar mot borgenären i den mån försummelsen orsakat borgensmannen skada i fråga om regressrätten. I fallet ansågs att borgenären förlorat sin rätt enligt borgensåtagandet då borgensmannen inte hade någon regressmöjlighet kvar då bolaget var i konkurs och ägarna lämnat landet. Vidare bör det också noteras att borgenären i fallet var en bank. Högsta domstolen lade vikt vid att större krav kan ställas på banker.


I ditt fall rör det sig om en hyresvärd, inte en bank, vilket innebär att det inte kan ställas lika höga krav. Det är även oklart om hyresvärden är en privatperson eller ett företag, vilket också påverkar vilka krav som kan ställas. Det kan inte ställas lika höga krav på privatpersoner. Det framgår inte heller någon information om gäldenären, dvs om gäldenären bor kvar i Sverige och om gäldenären har några tillgångar. Rättsfallet kan dock vara värt att notera eftersom du nämnde i frågan att hyresvärden hörde av sig gällande hyror från förra året. Jag antar därför att hyresvärden inte underrättade dig när hyran förföll till betalning under förra året. Detta lade Högsta domstolen stor vikt vid i rättsfallet – att den sena underrättelsen medförde att borgensmannen förlorade sina regressmöjligheter.


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

Sonja HamrasmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning