Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

2021-04-21 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,jag har blivit uppsagd av min arbetsgivare (jag har en provanställning). Till saken hör att jag före detta hade en provanställning också, jag har alltså blivit anställd två ggr efter varandra med provanställning. Som jag har förstått det är detta inte tillåtet och min nya anställning skulle alltså räknas som en vanligt anställning.På grund av detta har jag krävt att få kopior på båda mina anställningsavtal då jag vill göra gällande att de inte kan säga upp mig då jag inte räknas som provanställd. Arbetsgivarens ombud vägrar att lämna ut anställningsavtalen till mig med hänvisning till att jag redan fått kopior (stämmer ej).Min fråga är alltså: vilken bestämmelse kan jag hänvisa till för att få kopiorna på anställningsavtalen och stämmer det att man inte kan bli provanställd två ggr efter varandra? Kan arbetsgivaren bli skyldig enligt LAS att betala skadestånd eller vite om de inte lämnar ut anställningsavtalen?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du blivit provanställd i två efterföljande perioder och att din arbetsgivare vägrar lämna ut kopior på ditt anställningsavtal. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för reglerna för provanställning samt om arbetsgivaren har en skyldighet att lämna ut ditt anställningsavtal. Slutligen kommer jag redogöra för om arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om denne gör på detta viset. Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS). Kan man bli provanställd i två efterföljande perioder?En arbetsgivare får högst provanställa en arbetstagare i 6 månader (6 § LAS). Det finns ingen möjlighet att förnya provanställningen när denne går ut och ingå ett nytt avtal om provanställning. Den totala tiden får alltså högst vara 6 månader. Om din provanställningstid totalt sett överstiger 6 månader ska din anställning räknas som en tillsvidareanställning (6 § 2 st LAS). Således krävs saklig grund för att avsluta din anställning från arbetsgivarens sida. Kan arbetsgivaren vägra lämna ut ditt anställningsavtal?Enligt 6 c § LAS ska en arbetsgivare senast 1 månad efter det att arbetstagaren har börjat arbete lämna skriftlig information till arbetstagaren - dvs lämna en kopia av anställningsavtalet. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla kopior om arbetstagaren tappar bort sitt "original". Däremot kan det vara en varningsflagg om arbetsgivaren av någon ogrundad anledning vägrar dela med sig av anställningsavtalet. Vid en eventuell process skulle det inte vara till dennes förmån om de fortsatte vägra dela med sig av anställningsavtalet. Kan det vara skadeståndsgrundande att göra så som din arbetsgivare gjort?Ifall din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund, anställt dig genom ogiltig provanställning samt vägrat lämna ut anställningsavtalet kan det vara skadeståndsgrundande enligt 38 § LAS. Således kan din arbetsgivare vara tvungen att betala ut lön och andra anställningsförmåner samt ersätta den ideella skada som överträdelserna inneburit. Skadestånden i dessa sammanhang kan uppgå till betydande summor. Du bör observera de preskriptionstider som gäller för skadeståndsanspråk, annars riskerar din talan att gå förlorad (42 § LAS). Du måste väcka talan om ogiltig uppsägning senast 2 veckor efter uppsägningen skett och i vissa fall senast 1 månad (40 § LAS). Vad gäller de andra överträdelserna gäller det att du väcker talan inom 4 månader (41 § LAS). Det räcker med att du meddelar arbetsgivaren om att du tänker väcka talan. SlutsatsEn arbetsgivare får inte förlänga prövotiden mer än 6 månader. Vidare sa arbetsgivaren framställa en kopia på anställningsavtalet senast 1 månad efter påbörjad anställning. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla arbetstagaren kopior av anställningsavtalet, även om detta inte bör vara något problem. Slutligen kan dessa överträdelser aktualisera skadeståndsansvar för arbetsgivaren. Om du önskar gå vidare med ditt ärende och få hjälp med att utforma en stämningsansökan är du välkommen att kontakta mig på: andre.blomquist@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

"Råd eller då" – konkurrensklausul

2021-01-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |Vad betyder denna text i mitt anställningsavtal , det jag är osäker på är i raden 9.3.1 " eller på annat sätt bistå sådant företag med råd eller dåd " Betyder det att man inte ens få ta anställnig hos en konkurerent ? Konkurrensförbud. Den Anställde förbinder sig att inte under anställningstiden och under en tid av tolv månader räknat från anställningens upphörande starta en verksamhet, eller ingå som delägare i en verksamhet som konkurrerar med verksamhet som bedrivs av bolaget. Den anställde får således inte under en tid av tolv månader räknat från anställningens upphörande;9.3.1 Ingå som delägare i sådant företag eller på annat sätt bistå sådant företag med råd eller dåd;9.3.2 Eller själv eller genom annan starta eller driva med Bolaget konkurrerande verksamhet.
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du är osäker över är vad det innebär att bistå ett företag med råd eller dåd. Det korta svaret på den frågan är att det innebär en form av medverkan, närmare bestämt ett medhjälp som antingen psykiskt eller fysiskt främjar det konkurrerande företaget i fråga. I det följande kommer jag utveckla vad som menas med detta."Råd eller dåd"Uttrycker "råd eller dåd" är inom juridiken främst förknippat med straffrättens lära om medverkan till brott. Huvudregeln inom straffrätten är att inte bara den som har utfört en brottslig gärning kan dömas till ansvar, utan detsamma gäller för den som har främjat denna gärning med råd eller dåd (23 kap. 4 § brottsbalken).Att främja en gärning med råd eller dåd innebär helt enkelt att man hjälper till antingen psykiskt eller fysiskt. Det psykiska främjandet kan bestå i att man exempelvis med sitt kroppsspråk eller verbalt visar uppmuntran för gärningsmannen eller helt enkelt bistår med råd. Det fysiska främjandet å andra sidan består i att man fysiskt hjälper till genom att t.ex. skaffa fram hjälpmedel. KonkurrensklausulenFör att nu koppla denna straffrättsliga parallell till konkurrensklausulen i ditt beskrivna scenario, innebär det helt enkelt att du under en tid av tolv månader räknat från anställningens upphörande inte får psykiskt eller fysiskt hjälpa ett konkurrerande företag. Det innebär däremot inte att du överhuvudtaget inte får ta anställning hos en konkurrerande arbetsgivare. Det du hindras från att göra är att i ett sådant företag ta en tjänst där du kan tänkas utnyttja din kunskap om de företagshemligheter du tagit del av i arbetet för det företag som du eventuellt tecknar detta anställningsavtal med. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ett anställningsavtal har inget formkrav

2020-10-13 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Vad är det som gäller vid anställningsavtal? Jag har arbetat på samma ställe i ett antal år nu och jobbar ca 80% men har inget anställningsavtal. Vi är rätt så många på min arbetsplats som inte har det då deras argument är att de bara har ett visst antal fasta tjänster. Det känns egentligen väldigt konstigt och gör det svårare för oss att t ex skaffa bolån mm. De tider vi arbetar får vi utskickade i en fråga via sms som vi då själva får svara på. Är det kanske därför de inte behöver avtal? För att de frågar oss om vi kan jobba och så väljer vi att tacka ja? Tack på förhand!
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Ett anställningsavtal är formlöstDet finns inget krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt, ett anställningsavtal är formlöst och är därmed ett avtal som kan ingås muntligt. Detta innebär att en muntlig överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare är juridiskt bindande.Muntligt avtal kan vara svårt att bevisaVid en eventuell tvist kan ett muntligt avtal vara svårare att bevisa än ett skriftligt avtal eftersom ord står mot ord. Att ingå ett skriftligt anställningsavtal kan därmed vara ett tryggare val än ett muntligt avtal, även om ett skriftlighetskrav inte finns.Arbetsgivaren ska ge skriftlig informationSenast en månad efter att du som arbetstagare har påbörjat din anställning (om anställningen är längre än tre veckor) ska du få skriftlig information om de villkor som är viktiga för din anställning (6 c § LAS). Arbetsgivaren ska även skriftligen informera arbetstagaren under anställningens gång om väsentliga förändringar av anställningsvillkoren, sådan information ska ges inom en månad (6 e § LAS). Om en arbetsgivare underlåter att lämna sådan information kan du som arbetstagare begära skadestånd för eventuell uppkommen skada samt för kränkning (38 § LAS).Sammanfattningsvis Det är inte krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt, ett muntligt anställningsavtal är juridiskt bindande för båda parter. Det kan dock vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal föreligger och det kan därmed vara säkrast att ingå ett anställningsavtal skriftligt. En arbetsgivare är skyldig att skriftligen informera om viktiga villkor vid anställningens början samt löpande om väsentliga förändringar i anställningsvillkoren. Om sådan information ej har lämnats till arbetstagaren kan arbetstagaren ha rätt till skadestånd för uppkommen skada eller kränkning.Med vänlig hälsning,

Är muntliga anställningsavtal bindande?

2020-08-29 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej Jag började jobb hos en man men utan avtal. 2,5 månader jobbade jag utan lön han ville inte betala mig för mitt arbete. Vad gäller nu vad jag kan göra?Tack för hjälpen
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? När det kommer till tvister om avtal är det främst avtalslagen (AvtL) som man vänder sig till. Ett avtal anses ha upprättats när personen som mottar ett anbud, lämnar en accept. Både anbudet och accepten är bindande för vardera part (1 § första stycket AvtL). I svensk rätt gäller principen om att avtal som slutits ska hållas. Detta gäller även avtal som upprättats muntligen, under förutsättning att anbudet accepteras omedelbart (3 § andra stycket AvtL).Den part som hävdar att ett avtal föreligger har bevisbördan. Vad detta innebär är att det är ditt ansvar att kunna styrka att ett avtal om anställning faktiskt slöts mellan dig och din arbetsgivare. Detta är i normala fall väldigt svårt att bevisa när det kommer till muntliga avtal. En möjlig lösning hade varit att samla på dig relevant material (exempelvis meddelandeloggar mellan dig och arbetsgivaren på telefonen, visa att du haft tillgång till arbetsplatsen etc.) som kan läggas till grund för en domstol att göra antagandet om att ett avtal om anställning faktiskt förelåg mellan dig och arbetsgivaren. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar,

Anställningsavtal har inget formkrav - ett muntligt anställningsavtal är därmed juridiskt bindande

2021-03-22 i Anställningsavtal
FRÅGA |Behöver jag säga upp mig då jag inte skrivit på något avtal? Skulle inskolas men efter två dagar insåg jag att det här arbetet och det bemötandet jag fick inte var något för mig.Ingen information om uppsägning eller anställningstid bara att det var timanställning.Kräver ingen lön heller för de timmarna jag provat på arbetet.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal har inget formkrav, både muntliga och skriftliga avtal är således juridiskt bindande för båda parter (3 § avtalslagen). Ett anställningsavtal uppkommer alltså när ett muntligt eller skriftligt avtal om arbete har träffats, ett muntligt avtal kan dock vara svårare att bevisa. Om du har tackat ja till tjänsten föreligger det alltså ett anställningsavtal mellan dig och arbetsgivaren.Min rekommendation är att du för en dialog med din arbetsgivare för att se om ni kan lösa problemet på egen hand. Om det skulle uppstå en tvist är det arbetsgivaren som har bevisbördan för att ett anställningsavtal föreligger. Muntliga anställningsavtal kan vara svåra att bevisa vilket kan vara till din fördel. Som anställd har du minst en månads uppsägningstidOm det föreligger ett anställningsavtal kan du säga upp anställningen med beaktande av den uppsägningstid som föreligger. Om inget annat har avtalats (och det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen) gäller som huvudregel en månads uppsägningstid (11 § första stycket lagen om anställningsskydd (LAS)).Med vänlig hälsning,

Min chef ångrade sig om löneförhöjning

2020-10-23 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej Hade lönesamtal i tisdags. Fick en höjning på 2000kr/mån. Några timmar senare ringer chefen och säger att han gjort bort sig och undrar om jag kan komma in på fredag och prata med honom igen. Kommer dit och han säger att han gjort fel och att min höjning blir på 1200kr/mån. Min fråga är. Får han göra så? Är det lagligt? Har tyvärr inga papper på detta utan allt är gjort muntligt.
Victor Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Chefen kan vara bunden av sitt löfteI din situation gäller samma regler som generellt för avtal. Utgångspunkten är att din chef är bunden av det han lovat (1 kap. 1 § avtalslagen). När löftet är muntligt krävs dock att du svarade direkt vid lönesamtalet för att löftet ska vara bindande, om inte du och chefen kom överens om en annan acceptfrist (1 kap. 3 § andra stycket avtalslagen).Chefen är bunden av ert avtalSom jag förstår din fråga verkar det som att du och chefen kom överens om en ny lön vid lönesamtalet. Om ni kom överens där och då finns det ett avtal mellan er, som chefen är bunden av. I svensk rätt är det den som påstår att ett avtal finns som har bevisbördan för detta. Det kan vara svårt att bevisa att det finns ett avtal om det är muntligt och chefen påstår att det inte finns något avtal.Sammanfattningsvis är chefen formellt bunden av en avtalad löneförhöjning. Om chefen vägrar betala lönen ni avtalat om kan det dock vara svårt för dig att visa att ni har ingått ett avtal.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad finns det för rätt till lön när man har arbetat utan skriftligt anställningsavtal?

2020-09-19 i Anställningsavtal
FRÅGA |En kvinna i en inredningsbutik frågade om jag kunde hjälpa till i kassan en dag när det var mycket folk. Hon tyckte jag gjorde ett så pass bra jobb att jag fått egna timmar samt arbetskläder. Nu har jag arbetat i ca 1 månad och jag frågade om lön. Chefen sa då att hon inte skulle ge mig någon lön då hon antog att hon enbart gjorde en god gärning för mig att hålla mig sysselsatt, samt att vi inte skrivit något anställningskontrakt. Stämmer det att jag inte kan få någon lön?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av avtalslagen (AvtL) och lag om anställningsskydd (LAS). Muntliga avtal gällerEnligt mig är det lite otydligt vad du och kvinnan i inredningsbutiken egentligen har avtalat och kommit överens om. Ett avtal uppstår genom anbud-accept vilket innebär att ena parten kommer med ett förslag som till exempel en förfrågan om jobb medan andra parten tackar ja eller nej till den ifråga anställningen (AvtL 1 §). Även om muntliga avtal är giltiga kan det vara svårt om parterna har uppfattat det man kommit överens om olika. I ditt fall verkar det som om du tolkar egna timmar och arbetskläder som en anställning medan chefen tolkar det som att du enbart skulle hjälpa henne som en god gärning. Även om jag förstår att du tolkade situationen som du gjorde så är det svårt för dig att bevisa att ett anställningsavtal har ingåtts eftersom det inte finns något skriftligt anställningskontrakt. Din arbetsgivare är skyldig att ge skriftlig information efter en månadDu skriver att du har arbetat i butiken i ungefär en månad och när det har gått en månad sedan dagen du började arbeta i butiken så har arbetsgivaren en skyldighet att ge dig skriftlig information om villkor som har betydelse för anställningsförhållandet (LAS 6 c § första stycket). Denna skriftliga information ska bland annat innehålla en beskrivning av dina arbetsuppgifter, vilken anställningsform som gäller, lön, semester (LAS 6 c § andra stycket). Om din arbetsgivare struntar i att ge dig denna skriftliga information efter att du har arbetat där en månad så kan du kräva skadestånd. Arbetsgivaren blir i så fall skyldig att betala lön till dig men också eventuell ersättning för skada som uppkommit. Detta kan innebära båda ekonomiska skada (förluster som uppkommer) men också allmänt skadestånd (för kränkning), (LAS 38 §).Kort sammanfattningOm du inte kan bevisa att du och din chef har ingått ett muntligt avtal om anställning så stämmer det att du inte får någon lön för det arbete som du har utfört. Däremot om du har arbetat i butiken i en månad så är arbetsgivaren skyldig att ge dig skriftlig information som bland annat ska innehålla uppgifter om lön. Om din arbetsgivare inte ger dig denna information efter att du har arbetat där en månad så kan du kräva skadestånd och på den vägen få utbetalt lön och eventuell ersättning för skada. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Betyder innebörden av detta anställningsavtal att jag inte får åta mig andra uppdrag?

2020-08-24 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hur tolkar jag detta på mitt anställningsavtal:Medarbetaren ska ägna hela sin arbetskraft åt företaget och får inte utan godkännande åta sig annan anställning eller annat uppdrag, om detta kan inverka menligt på arbetet i tjänsten???Betyder det att jag måste tala om att jag har annat uppdrag som jag tänker börja med som ej är konkurrerande verksamhet redovisning mot kostrådgivare? Även fast jag sköter min arbetstid typ 8-17 på min anställning. Om jag utför mitt eget uppdrag på kväll och helger? Kan jag göra det så länge jag sköter mina arbetstider?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsförhållande är i stora delar asymmetriskt. Arbetsgivaren har en vidsträckt arbetsledningsrätt som ger denne rätt att leda och fördela arbetet bland arbetstagarna på arbetsplatsen.Förutom arbetsledningsrätten har arbetsgivaren rätt att kräva vissa andra förpliktelser av arbetstagaren. Förutom att utföra arbetet som arbetsgivaren har berett åt arbetstagaren ska arbetstagaren vara lojal mot arbetsgivaren. Den främsta biförpliktelsen en arbetstagare har i ett anställningsförhållande är lojalitetsplikten.I lojalitetsförpliktelsen ingår ett strikt krav på att undvika att driva konkurrerande verksamhet under anställningstiden. Det gäller även under ledig tid, så länge anställningsförhållandet består."Medarbetaren ska ägna hela sin arbetskraft åt företaget och får inte utan godkännande åta sig annan anställning eller annat uppdrag, om detta kan inverka menligt på arbetet i tjänsten".Vad som står i avtalet innebär i korthet, efter min tolkning, att du som arbetstagare är skyldig att få ett godkännande av din arbetsgivare, i de fall du skulle åta dig ett uppdrag som kan försämra ditt arbete hos din ursprungliga arbetsgivare.Min tolkning är att så länge du utför och fortsätter utföra ditt ursprungliga arbete på en godkänd nivå får du åta dig annan anställning eller annat uppdrag. Så fort din anställningskvalité sjunker på grund av att du har ett annat uppdrag, måste du få det uppdraget godkänt av din arbetsgivare för att få fortsätta med uppdraget, annars riskerar du uppsägning.Jag tolkar det inte som att du är tvungen att tala om att du tänker utföra ett uppdrag utanför din nuvarande arbetsplats, däremot måste arbetsgivaren godkänna detta uppdrag, om det kommer inverka menligt, alltså leda till att din arbetskvalité sjunker på din nuvarande arbetsplats.Så länge ditt extrauppdrag inte påverkar ditt utförande av ditt nuvarande arbete så är du fri att åta dig detta uppdrag, jag kan inte utläsa något som motsäger det i ovan.Med vänliga hälsningar!