Vad gäller vid löfte om återbetalning när näringsidkaren i efterhand godtyckligt uppställer nya villkor för den ifrågavarande återbetalningen?

2020-04-26 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag köpte en omplaceringshund via en organisation för 8 månader sedan. Tyvärr kunde vi inte ha kvar henne nu p.ga Coronakrisen och enligt organisationen och kontraktet så var vi tvungna att omplacera via dem. Vi lämnade över henne till organisationen och både muntligt och i ett meddelande sa dem att de betalar tillbaka mig 3900kr så fort de hittat en ny familj och dem har fått betalat (inga nya avtal skrevs). De hittar en ny familj, skriver avtal med familjen, de betalar och hunden skrivs över på dem. Jag ber om att få mina pengar och ett dygn senare säger organisationen att en 2 veckors prövotid ska gå och lämnar inte nya ägaren tillbaka hunden så får jag mina pengar, lämnar de tillbaka hunden ska de få tillbaka sina pengar först men jag får vänta på ytterligare en ny familj, ytterligare en prövotid och eventuellt om allt går bra få mona pengar då. Organisationen hade inte nämnt något om en prövotid till mig när jag frågat om hur allt skulle gå till innan de omplacerade henne. Dessutom hade jag inte velat lämna iväg vår hund på prov då hon redan haft flera hem och lider av grov separationsångest. Känns som jag blivit totalt blåst? Kan jag kräva betalning genast? Hunden står tyvärr inte på mig längre och rättsligt äger ju nya provfamiljen henne så tekniskt borde jag få mina pengar redan nu och inte efter prövotiden? Organisationen har ju både skrivit och muntligt sagt att jag skulle få mina pengar så fort de hittat en ny familj och fått betalt.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har efter åtta månader och i enlighet med det ifrågavarande avtalet valt att lämna tillbaka en omplaceringshund till samma organisation som från början förmedlade köpet. Genom ett muntligt och ett skriftligt meddelande har du blivit lovad att få tillbaka pengarna så fort en ny familj hade hittats åt hunden, vilket nu har skett. Återbetalningen uteblev dock och anledning till detta var ett ytterligare uppställt villkor i vilket organisationen nu förbehåller sig rätten att hålla inne dina pengar tills en prövotid om två veckor hos den nya familjen har löpt ut. Du undrar därför huruvida du omedelbart kan kräva att få pengarna tillbaka. Tillämplig lagstiftning på det här området är:Skuldebrevslagen (SkrbL).Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen, AVLK).Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå från att du har agerat i egenskap av konsument (fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet) och att din motpart, organisationen, är en juridisk person eller i vart fall någon fysisk person som bedriver näringsverksamhet (2 § AVLK). Avtalet och den separata överenskommelsenInledningsvis förtjänas det att sägas att det som har manifesterats i kontraktet utgör grunden för den rättsliga bedömningen. Men utifrån din ärendebeskrivning verkar dock det aktuella avtalet sakna en tydlig reglering för vad som ska gälla för parterna vid återlämning av hund samt hur och när återbetalning ska ske. För annars menar jag att den separata överenskommelsen som träffades muntligt avseende din återbetalning framstår som ganska överflödig. Oaktat detta kan följande konstateras. I botten för den så kallade allmänna avtalsrätten är löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter (1 § AvtL). Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas). Givet att det ursprungliga kontraktet är oreglerat i just den här frågan är det enligt min mening den separata överenskommelsen som istället blir avgörande för tolkningen av rätten till återbetalning enligt vad som sades muntligt och genom det erhållna meddelandet. Och såvitt jag förstår äger du enligt det avgivna löftet (anbudet) en ovillkorade rätt att få tillbaka dina pengar så fort en ny familj har hittats. Så redan på basis av avtalslagens inledande bestämmelse (1 § AvtL) torde du kunna kräva pengarna tillbaka.När i tiden ska återbetalningen ske?Mot bakgrund av det ovan anförda står det för mig hyfsat klart att du har en fordran om 3 900 kr på organisationen i fråga och att denna har en skuld till dig på ett belopp som motsvarar din fordran. Det nu sagda brukar betraktas som en enkel fordring och för sådana blir skuldebrevslagens regler delvis analogt tillämpliga trots att något formellt skuldebrev inte finns. Om ingenting sades (avtalades) vid fordringens uppkomst beträffande förfallodag, alltså i samband med att den separata överenskommelsen slöts, är gäldenären (den skuldsatte) skyldig att betala vid anfordran, när borgenären (fordringsägaren) så kräver (5 § SkrbL). Förenklat uttryckt: Organisationen är skyldig att ombesörja återbetalningen så fort du framställer ett sådant krav. Det nya avtalsvillkoret avseende prövotidenPå det här området gäller den så kallade oklarhetsregeln, vilken kommer till uttryck i avtalsvillkorslagen (10 § AVLK). Den innebär att avtalsvillkor som framstår som oklara och inte har varit föremål för en individuell förhandling (vilket är fallet här) blir vid en eventuell tvist tolkade till förmån för konsumenten. Även oskäliga avtalsvillkor som har bestämts på förhand och trots att dessa eventuellt skulle ha godkänts av dig kan i efterhand komma att jämkas eller helt ogiltigförklaras om dessa skulle strida mot god sed eller resultera i en betydande obalans till nackdel för dig som konsument (11 § AVLK). Som jag förstår det har förbehållet om den två veckor långa prövotiden varken framgått av kontraktet eller den separata överenskommelsen. Om organisationen mot förmodan skulle åberopa att prövotiden är något sorts standardvillkor eller att denna kanske utgör en lokal sedvänja i branschen menar jag att den typen av argumentation inte får någon bäring på den rättsliga bedömningen i ett konsumentförhållande. Du ska medvetandegöras om alla de villkor som följer av avtalet och organisationen i egenskap av näringsidkare äger inte rätt att godtyckligt stipulera nya avtalsvillkor, vilken det även finns stöd för i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden). I rättsfallet NJA 2011 s. 600, som egentligen rörde helt andra sakomständigheter, uttalade Högsta domstolen ungefär följande, vilket otvetydigt är applicerbart på just ditt ärende. Standardvillkor måste komma till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För alla avtalsvillkor som en konsument inte har getts möjlighet att påverka uppställs det höga krav på att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten om dessa. Framförallt om det kan finnas bestämmelser i ett avtal som objektivt sett skulle kunna framstå som överraskande eller särskilt betungade. Notis: Högsta domstolen (HD) styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa. Sammanfattning och ytterligare rådgivningEnligt allmänna avtalsrättsliga principer är parterna bundna av de förpliktelser som har manifesterats i avtalet. Den separata överenskommelsen får här ligga till grund för den rättsliga bedömningen och enligt denna har du rätt att få tillbaka pengarna under förutsättning att en ny familj hittas åt hunden. Så har nu skett och mot bakgrund av avsaknaden av en bestämd förfallodag för den fordring som har uppstått menar jag att du när som helst kan kräva att få tillbaka dina pengar. Och det nya avtalsvillkoret om den aktuella prövotiden bedömer jag slutligen som en ren nullitet (obetydlighet, en icke-fråga). Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Kan man bryta ett ingånget avtal mellan företag?

2020-04-22 i Avtal
FRÅGA |mitt företag skrev på digitalt om teleabonnemang, teleabonnemanget utan bindningstid, med i månadskostnaden fanns en leasing på en "växel" i 5 år. Klantigt av mig att skriva på direkt. Försöker hävda ångerrätt men företaget vägrar. "man kan inte bryta ett juridiskt bindande kontrakt" säger dom.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten när man ingått ett avtal är att avtal ska hållas. Det är i sig möjligt att bryta ett bindande juridiskt kontrakt, däremot krävs det att båda parterna är överens om att så ska ske. En part kan inte ensidigt välja att frångå avtalet utan att göra sig skyldig till avtalsbrott.I ditt fall har du ingått ett avtal för ditt företags räkning innefattande telefonabonnemang men även en leasing på en växel i fem år. När det gäller avtal mellan företag finns det ingen ångerrätt som liknar den som finns för konsumenter. Det förutsätts att företag ska läsa igenom avtal och inte ta sådana förhastade beslut som konsumenter eventuellt gör.Som utgångspunkt bör du därmed ha att du är skyldig att uppfylla din del av avtalet (dvs. att betala det ni kommit överens om). Om avtalet är väldigt oklart skrivet skulle det eventuellt vara möjligt att angripa det för att komma ur det. Om så inte är fallet utan att du helt enkelt inte läst igenom det ordentligt, är du tyvärr bunden av avtalet.För att granska avtalet, om du anser att det är otydligt skrivet eller liknande, bör du anlita en jurist som går igenom det. Ett alternativ, om det helt enkelt är så att du inte läst avtalet ordentligt innan du skrev på, är att du försöker förhandla med din motpart. Kanske kan du komma ur avtalet tidigare mot att ni kommer överens om att du ska betala en viss summa.Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Föreligger ett bindande bokningsavtal när motparten inte har signerat avtalet?

2020-04-21 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag och min make valde att ingå ett bokningsavtalom 20tkr för en nyproducerad lägenhet som endast finns på ritning än så länge. Detta avtal skrev vi under i mitten på februari och mäklaren skulle veckan efter fixa underskrift från byggherren och så skulle ett exemplar postas till oss..Min make har nu förlorat sitt jobb pga Coronaviruset och vi vill nu häva avtalet. Enligt avtalet som endast vi har skrivit under så är vi berättigade till en återbetalning om 50% av bokningsavgiften. Hur funkar det nu när vi inte har fått ett påskrivet avtal hemskickat till oss? Finns det ens då ett giltigt avtal?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du och din make har avsett att ingå ett bokningsavtal med en entreprenör om en nyproduktion som ännu inte har börjat byggas, men att ni inte har fått tillbaka ett signerat avtal och därmed är osäkra på om avtal överhuvudtaget har ingåtts. Bokningsavtal regleras inte i lagBokningsavtal regleras inte i lag och det ställs inga formkrav på ett sådant avtal, det innebär att ditt avtal ska betraktas som ett helt vanligt avtal enligt lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) och enligt allmänna avtalsrättsliga principer.Det föreligger inget bindande avtalUtgångspunkten är att bindande avtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Jag tolkar din situation som att du och entreprenören har kommit överens om att bokningsavtalet skulle ingås skriftligen och att en förutsättning var att ni båda skulle signera det och du skulle slutligen få tillbaka en kopia. Innan detta har skett så har ni inget avtal. Eftersom att entreprenören inte har signerat det så bedömer jag därför att det inte föreligger ett giltigt avtal, enligt allmänna avtalsrättsliga principer.Du ska få tillbaka din bokningsavgiftEftersom att det inte föreligger ett giltigt avtal ska du få tillbaka hela din bokningsavgift, inte bara 50%. Eftersom att entreprenören inte har fullgjort sin del av avtalet så ska alltså din prestation (betalning) återgå. Bokningsavtal är inget juridiskt bindande avtal om upplåtelse av bostadsrättBokningsavtal fungerar oftast som ett sätt för entreprenören att undersöka efterfrågan för ett visst projekt, det är inte ett juridiskt bindande avtal om upplåtelse. Avtalet ska endast ses som att man anmäler sitt intresse av att möjligen ingå avtal om bostadsupplåtelse i framtiden, men det ska inte betraktas som en garanti för detta. Vad du kan göra nuJag rekommenderar dig att ta kontakt med mäklaren som förmedlade detta avtal mellan er och begära tillbaka dina pengar med hänvisning till att giltigt avtal inte föreligger. Jag kan även tipsa dig om att vi på Lawline erbjuder juridisk hjälp, om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare och vill ha mer råd så är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på vår hemsida. Med vänlig hälsning,

Måste jag betala efter uppsägning av avtal trots att ingen uppsägningstid finns?

2020-04-14 i Avtal
FRÅGA |Jag har min hund på hunddagis, inget skriftligt eller muntligt avtal. Jag vill säga upp platsen och nu säger dom att det är 2 månaders uppsägningstid. Jag måste betala för maj och juni. Men eftersom det inte finns något kontrakt, måste jag betala dessa två månader? Hunden kommer ej vara där. Min hund trivs inte då dom har ca 50tal hundar.
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har ingått avtalEtt avtal är enkelt beskrivet en överenskommelse där A får X i utbyte mot att B får Y. Avtal kan uppstå på många olika sätt: Muntligen, skriftligen eller genom konkludent handlande. Konkludent innebär att en part beter sig aktivt på ett sådant sätt att parten anses ha ingått avtal. Ett typexempel är att kliva på bussen och därmed behöva betala för en biljett. Hur ni än gjorde, har ni ingått ett avtal genom att du har din hund på hunddagis. Avtalet består i huvudsak av att:Du lämnar in hunden till hunddagiset på vissa tider i veckan. Hunden får rimligtvis mat, motion och sällskap.Du betalar en avgift för att hunden är på hunddagisetAvtalet innehåller ingen uppsägningstidBåde du och din avtalspart kan säga upp avtalet när som helst utan något särskilt skäl. Nu är ni oeniga om huruvida ett villkor om uppsägningstid finns. Eftersom ni inte har skrivit eller sagt något om uppsägningstid får vi försöka hitta en rimlig juridisk lösning.Det finns inga lagregler som bestämmer vad som gäller för uppsägning av allmän förvaring av levande varelser (exempelvis plats på hunddagis). I brist på regler får man göra en s.k. norminriktad tolkning mot bakgrund av centrala normer på området. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att du agerar som konsument och hunddagiset som näringsidkare. Om hunddagiset någon har nämnt något som hunddagiset kallade något i stil med "allmänna villkor", ingår de villkoren i ert avtal. De utgör ett så kallat standardavtal som ser likadant ut för alla kunder. Om det är fallet, vänligen lämna en kommentar så kan jag besvara frågan på nytt. De ingår i så fall i ert avtal. I en vanlig avtalsmässig relation mellan två näringsidkare gäller "skälig tid" vid uppsägning, vilket innebär en tumregel på 30 dagar (NJA 2009 s. 672). Då hunddagiset och du utgör näringsidkare och konsument går inte den regeln att använda här. Det går inte att säga något om en allmän sedvänja bland hunddagis om uppsägningstid – alltså rör det sig inte om något underförstått villkor. För att hunddagiset ska kunna fakturera dig för två månaders uppsägningstid behöver det kunna bevisa att:a) uppsägningstiden stod/fanns nämnd i ett avtal b) att du var upplyst om a). Varken eller har uppfyllts här. Alltså verkar du inte behöva betala för den påstådda uppsägningstiden.Säg upp avtalet och slipp betalaSå, det finns ett avtal mellan dig och hunddagiset. Du kan frånträda avtalet när du vill. Om ni inte har pratat om någon uppsägningstid behöver du inte betala för uppsägningstid när hunden inte är på hunddagiset. Jag rekommenderar dig att säga upp avtalet skriftligen samt att påtala att ni inte har kommit överens om någon uppsägningstid. Om hunddagiset ändå fakturerar dig hänvisar jag till den här sidan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Krama om vovven.Vänligen

Hur tolkar jag skrivelsen "hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning"?

2020-04-23 i Avtal
FRÅGA |Hur skall jag tolka följande hyreskontrakt? " Hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning ". Bostaden sades upp 2 mars.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDet innebär att du är bunden av kontraktet till månadsskiftet april/majAv ditt hyreskontrakt följer att "hyreskontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet som infaller efter 1 månad efter uppsägning.".Eftersom du sa upp hyreskontraktet den 2 mars har en månad passerat den 2 april. Därför kommer ditt hyresavtal att upphöra vid månadsskiftet april/maj.För att ditt kontrakt skulle upphört att gälla vid månadsskiftet mars/april hade du varit tvungen att säga upp hyresavtalet före mars månads slut.Några avslutande ordJag hoppas att du fick klarhet i frågan, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av avtal i förtid vid uthyrning av privat bostad

2020-04-21 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har ingått ett tidsbestämt hyresavtal som löper under en period på fem månader. Detta gäller att jag kommer hyra en privatpersons bostad för att själv bo där. Perioden börjar gälla från mitten av augusti. Finns det möjlighet att säga upp detta tidsbestämda avtal i förtid, det vill säga innan det börjar gälla?
Gabriella Katz |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utgångspunkten vid avtal är att dessa ska hållas. Avtal som därmed ingåtts under en bestämd tid ska därmed gälla under aktuella tiden, om inte annat avtalats. Din fråga antyder dock på att du hyr en privatpersons bostad, varför jag i mitt svar kommer utgå ifrån detta.Uthyrning av bostadslägenhetLagen om uthyrning av egen bostad gäller i ditt fall. Lagen gäller hyresavtal där någon hyr ut sin bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Eftersom du hyr en bostadslägenhet för bostadsändamål blir lagens skyddsnät aktuella i ditt fall. Det betyder att om det står något i ert kontrakt som i jämförelse med lagen är till nackdel för dig, så gäller inte det (2 § privatuthyrningslagen).Har du rätt att säga upp avtalet i förtid?Lagen anger att hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, däremot finns det en skyddsregel som säger att ett sådant avtal även får sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Du kan alltså säga upp hyresavtalet i förtid, dock med en begränsning som säger att hyresavtalet upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Du kan alltså säga inte komma undan helt med att frånträda avtalet då det finns en begränsning på en månad, men du behöver inte hyra bostaden den resterande perioden. Hoppas det var svar på din fråga, Vänligen

Vilken uppsägningstid gäller om det står 3 månader i hyresavtalet?

2020-04-19 i Avtal
FRÅGA |Hej, min dotter o hennes pojkvän hyr en bostadsrätt (lägenhet) i 2:a hand. Kontraktet förnyas ett år i taget. I kontraktet står 3 mån uppsägningstid. Nu vill dem flytta då dem hittat en billigare lägenhet och har sagt upp lägenheten. Vi tror att dotter har en månads uppsägning men Hyresvärden hävdar att dem måste betala för 3 månader och hotar med jurist. Vad gäller i detta fall? Tacksam för snabbt svar.Hälsn
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din dotter och hyresvärden är avtalsparter i ett hyresavtal. För avtal är huvudregeln avtalsfrihet, det vill säga att avtalsparterna kan komma överens om vad de vill. Om det står att det är 3 månader uppsägningstid i hyresavtalet är det vad avtalsparterna har kommit överens om och därmed är det också detta som gäller. En grundläggande princip vad gäller avtal är "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal skall hållas. Denna princip bör alltid has i åtanke när en ingår och säger upp avtal.Om din dotter och hennes pojkvän inte hedrar avtalet kan hyresvärden välja att rikta skadeståndsanspråk mot dem motsvarande den förlust som avtalsbrottet innebär. Jag rekommenderar därför att din dotter och pojkvännen fortsätter att betala hyra uppsägningstiden ut för att agera i enlighet med principen om pacta sunt servanda och inte minst för att slippa eventuella skadeståndsanspråk.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan hyresavtal ingås via messenger?

2020-04-14 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har haft en inneboende nu sedan April 2019. Vi skrev en ÖK på messenger vad som gäller innan hon flyttade hit. Gäller det som ett avtal om båda parter har sagt ok som svar? Med tanke på att hon flyttade till Göteborg ifrån Sthlm så kunde vi inte skriva ett kontrakt innan hon flyttade hit så vi hade det på messenger. Det framgår tydligt att vi har 3 månaders uppsägning i vår ÖK och hon har nu istället hittat ett annat boende, som hon ska flytta till 3 veckor efter det att hon sagt att hon ska flytta. Hon vägrar då att betala resterande hyror, sista hyran blev betald 25 Mars. Hon flyttar i april.Vad är rätt och fel i detta? Hon anser att detta kontraktet eller ÖK som vi skrivit inte är giltigt pga det är skrivet på messenger och ingen av oss har signerat trots att hon klart och tydligt skrivit och accepterat mina punkter för att hon ska flytta in hos mig.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om undrar om du och hyresgästen har ingått ett bindande hyresavtal genom en överenskommelse på Messenger. Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL), och regler om hyra av bostad finns i 12 kap. jordabalken (JB).Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att att det finns ett anbud och en accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett anbud är till exempel ett erbjudande eller ett förslag. En accept är ett jakande svar på ett anbud.Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept, exempelvis när man handlar mat i mataffären.Vad krävs för att ett hyresavtal ska vara bindande?I vissa fall krävs att ett avtal är skriftligt för att det ska bli bindande. Ett hyresavtal ska vara skriftligt om hyresgästen eller hyresvärden begär det (12 kap. 2 § första stycket JB). Det finns alltså inget krav på att ett hyresavtal ska vara skriftligt. Ett muntligt hyresavtal har samma rättsliga verkan som ett skriftligt hyresavtal, och både hyresvärden och hyresgästen kan under hyrestiden begära att ett skriftligt hyresavtal upprättas. Det finns alltså inget som hindrar att ett hyresavtal upprättas via SMS eller Messenger, om inte någon av parterna begär att ett skriftligt avtal ska upprättas.Vad gäller i ditt fall?Mycket av det du skriver i din fråga talar för att hyresavtalet är giltigt. Under förutsättning att varken du eller hyresgästen har begärt att ett skriftligt hyresavtal ska upprättas är avtalet på Messenger giltigt. Dock krävs att avtalet uppfyller kraven på anbud och accept, vilket det av omständigheterna du redogjort för i frågan verkar göra. Att hyresgästen skrivit "ok" som svar talar för att hon accepterat anbudet. Att hyresgästen bott som inneboende hos dig under ca ett års tid är något som också talar för att hon också accepterat hyresavtalet genom konkludent handlande. Mitt råd till dig är att du framför detta till hyresgästen, och upplyser om att du tänker ta ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten och/eller domstol om hyresgästen inte betalar resterande hyra under uppsägningstiden. Om du vill ha hjälp med ytterligare rådgivning kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar