Boka tid med jurist

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Behöver hjälp med en överklagan och vill anlita en jurist hos er.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning! Behöver du hjälp med att överklaga ett beslut bokar tid med vår juristbyrå här.Vänligen,

Värdering av bostad

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej, min sambo ska köpa ut mig ur vår gemensamma bostadsrätt. Vi har gjort 3 värderingar. Alla 3 värderingarna är satta i ett spann (x kr - y kr).Hur gör vi för att beräkna ett snitt på detta?Osäker på om vi ska ta lägsta och högsta siffran och mötas på mitten? Eller ska vi ta ett medelvärde på varje värdering och sedan räkna ut medelvärde efter det?
Jessica Sarhede |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det finns inga regler kring vilket av värdena som ni måste välja utan här råder det avtalsfrihet. Det vill säga att ni kan antingen välja att ta den lägsta siffran eller den högsta. Eftersom bostadsmarknaden kan variera så mycket kan det vara svårt att hitta en korrekt värdering. Jag skulle däremot råda dig till att utgå från den värdering som gynnar dig mest men ni kan givetvis välja att mötas på mitten och då är det första alternativet du nämner lättare att räkna ut, men detta är helt upp till er. Jag hoppas detta var svar på din fråga!

När kan man säga upp ett hyreskontrakt?

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej!Behöver jag säga upp hyresgäst som bor i egen villa och som har tidsbestämt hyreskontrakt och när skall det göras i så fall?M V H
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkar jag din fråga rätt bor hyresgästen i en villa som du äger och din fråga är om du behöver säga upp hyreskontraktet.Vid uppsägning eller förnyelse av hyresavtal gäller dock vad som är stadgat i hyresavtalet, men ett avtal som gäller för bestämd tid ska upphöra att gälla vid hyrestidens slut och ingen uppsägning krävs om inte annat är avtalat. Vid hyresavtal som gäller för bestämd tid är utgångspunkten att dessa inte kan sägas upp i förtid, 3 § hyreslagen. Mitt råd är att utgå från vad ni kommit överens om i hyresavtalet. Har ni inte reglerat uppsägningstid upphör din förpliktelse att hyra ut villan vid avtalets förfallodag. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du varmt välkommen åter.Glad påsk!Med vänliga hälsningar,

Förtydligande av skrivning i fullmakt

2021-03-25 i Avtal
FRÅGA |Jag skall sälja min bostadsrätt. Jag kan inte medverka på tillträdesdagen för köparen. Mäklaren skickade en fullmakt som skall lösa problemet.Det står såhär:"Fullmakten innefattar rätt för ombudet-Att underteckna köpbevis och likvidavräkningshandlingar.-Att utkvittera och uppbära köpeskillingen.Vad innebär sista meningen? Finns det någon risk att mäklaren kan ta hela köpeskillingen eller är jag garanterad att få hela summan till slut på något vis som inte framträder?Stort tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Fullmakt En fullmakt innebär ett uppdrag att utföra någonting för någon annans räkning. I ditt fall innebär det alltså att mäklaren företar en rättshandling (dvs sluter avtal och uppbär köpeskillingen) å dina vägnar (dvs för din räkning/i ditt ställe). Mäklaren kommer alltså inte att vara part i själva försäljningen och mäklaren har därmed ingen rätt att ta ut köpeskillingen till sig själv, utan det ska givetvis tillfalla dig. Fullmakten säger alltså bara att mäklaren har rätt att ta emot pengarna för att sedan överföra dem till dig. Fullmakten säger inte att mäklaren har rätt till pengarna.FörskingringSkulle mäklaren mot förmodan ta pengarna själv skulle denne troligtvis göra sig skyldig till förskingring. Brottet förskingring föreligger om någon på grund av avtal, allmän eller dylik tjänst fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för den, tillägnar sig egendomen eller åsidosätter vad han har att iaktta för attfullgöra sin skyldighet och gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade (10 kap 1 § BrB). En fullmakt är ett avtal i den mening som avses i paragrafen. Mäklaren får genom fullmakten pengarna i sin besittning som hen har skyldighet att utgiva till dig. Om mäklaren tar pengarna själv skulle det givetvis innebära vinning för mäklaren och skada för dig. Om mäklaren alltså tar pengarna skulle det troligtvis utgöra brottet förskingring.AvslutningDu behöver alltså inte oroa sig för att skrivningen i fullmakten skulle ge mäklaren rätt till pengarna personligen. Fullmakten ger endast mäklaren rätt att ta emot pengarna för din räkning.Om mäklaren ändå skulle ta pengarna skulle denne göra sig skyldig till brott. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad betyder "pacta sunt servanta" ?

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej, Vad betyder pacta sund servanta??
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Pacta sunt servanda är en grundläggande princip inom avtalsrätten, även om regeln uttryckligen inte går att utläsa i lagtexten. Pacta sunt servanda är latin för "avtal skall hållas". Principen innebär att avtal är juridiskt bindande för parterna som ingått det. Såväl skriftliga som muntliga avtal räknas. Undantagen återfinns bland annat i avtalslagens 3:e kapitel. De undantag som finns berör t.ex. fall vari någon av parterna, som ingått avtalet, varit omyndig vid avtalsingåendet. Eller i det fall någon exempelvis tvingats att ingå avtal under hot. I de fall något undantag för regeln inte är tillämpligt gäller principen att "avtal ska hållas".Vänligen,

Måste jag betala mer än överenskommet?

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min son och hans kompis bodde på ett vandrarhem i början på juli 2020. Innan de checkade in frågade de om pris, de sa då att det skulle kosta 1500/natt. De bodde i 2 nätter. När de checkar ut säger de att sonen ska betala över 8400 kr. Detta går han inte med på då det var sagt 3000kr. Han betalar ändå 5000kr för att slippa bråk. Nu har det kommit en faktura på drygt 3500kr, det belopp som enligt vandrarhemmet överstiger 5000 kr. Fakturan är inte specificerad, endast belopp och det datum de checkade in, samt att han betalade 5000kr på plats. Inget om vilket slags boende, pris per natt, utcheckning eller så. Sonen anser att detta inte är något han ska betala, då de fick muntligt att det skulle kosta 3000kr, samt att han visade god vilja och ändå betalade 5000kr. Hur bör vi göra nu?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att huvudregeln är att vem som helst får ingå avtal med vem som helst, med valfritt innehåll. Dessa avtal ska hållas, enligt principen om pacta sunt servanda. I din sons fall har vandrarhemmet tillhandahållit en tjänst i form av boende och detta mot ersättning. Så långt inga problem. Om det är så som du säger, att en företrädare för vandrarhemmet sagt att priset är 1 500 kr per natt, är han förstås inte skyldig mer än 3 000 kr. Det verkar alltså som att deras anspråk saknar grund. Det finns förstås en liten risk för att priset som angavs gällde per person och natt, men mig veterligen är det mycket ovanligt att sätta priset på det sättet. Andra faktorer som kan spela in är information om priset har nått din son på andra sätt, som exempelvis via vandrarhemmets hemsida eller skyltning, men det bör inte spela någon roll om receptionisten eller liknande har sagt "1 500 kr per natt". Jag antar förstås också att din son/hans kompis inte har förstört egendom på vandrarhemmet, eftersom de i sådana fall kan vara skadeståndsskyldiga. Mitt råd är att följaktligen att ni inte ska betala (det verkar snarare som att ni har grund för att kräva vandrarhemmet på 2 000 kr). Risken finns förstås att vandrarhemmet väljer att stämma er, men med tanke på det lilla beloppet är det osannolikt. Jag kan inte uttala mig om hur domstolen skulle bedöma saken, men med den information som du gett mig bör vandrarhemmets talan inte bifallas. En faktor som spelar in är att det är käranden (i det fallet vandrarhemmet) som har bevisbördan inledningsvis. Det innebär att de ska visa att din son är skyldig dem 3 500 kr. Om de inte lyckas med det, behöver din son inte lyfta ett finger för att undgå att bli ersättningsskyldig. Om de lyckas med det får din son chansen att motbevisa dem. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad ska vara med i ett avtal?

2021-03-27 i Avtal
FRÅGA |Hej. Man ska sälja cykel till en vän. Upprätta ett köpeavtal mellan mig och min vän. Fundera på vad som bör vara med i avtalet för att inte några tvister ska uppstå i framtiden. Tack
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som bör vara med i ett avtal mellan två stycken privatpersoner vid köp/försäljning av lösöre – d.v.s. lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika slags rättigheter. I det följande kommer jag först gå igenom lite allmänna saker att tänka på och sedan går jag igenom 10 saker som kan vara bra att ha med i ett avtal. För att vara på den säkra sidan är det dock alltid bäst att låta någon av våra jurister vara med vid utformandet av avtal, sådana tjänster har vi till fastpris här. Allmänt om avtalFörst och främst behöver ett avtal inte vara skriftligt för att det ska vara giltigt. Muntliga avtal är exempelvis precis lika giltiga som skriftliga sådana. För att undvika oklarheter är skriftliga avtal dock att rekommendera. För det fall att en eventuell tvist skulle uppkomma mellan parterna efter det att avtalet ingåtts, gör ett skriftligt avtal det mycket enklare att bevisa vad man det är man faktiskt har avtalat om. En annan sak att tänka på vid ingående av avtal är att minderåriga, d.v.s. personer som ännu inte fyllt 18 år, som huvudregeln inte kan ingå avtal med bindande verkan. Har man ingått avtal med en minderårig finns det risk för att prestationerna enligt avtalet ska gå åter. Om du således skulle sälja cykeln till någon som inte har fyllt 18 år än kan det leda till att köparen måste lämna tillbaka cykeln och att du måste lämna tillbaka den ersättning du erhöll vid försäljningen. (9 kap. 1 och 7 § föräldrabalken)En sista allmän sak om köpeavtal är att köplagen blir tillämplig. Det är en s.k. dispositiv lag vilket innebär att det går att avtala bort det som följer av lagen, men om man skulle upptäcka att avtalet inte fullständigt reglerar vilka prestationer som gäller mellan dig och köparen, kommer lagen användas för att fylla ut "luckorna" i avtalet. Vad som bör vara med i avtalet1. RubrikDet första man möts av när man kollar på ett avtal är dess rubrik. Rubriken har egentligen ingen jättestor betydelse då det främst är innehållet i avtalet som är viktigt, men om en tvist skulle uppkomma och en domstol måste ta sig an att tolka avtalet så är avtalets rubrik en bra vägledningen om vilket syfte avtalet har. Exempel på rubriker skulle kunna vara "köpeavtal" eller "upplåtelseavtal". I ditt fall skulle det första passa då det faktiskt rör sig om ett köp och inte någon uthyrning. 2. InledningEfter rubriken kan det vara bra att ha med en kort inledning till avtalet där man vidare beskriver dess syfte. Återigen är detta en del som är bra att ha med just ifall en tvist skulle uppstå och någon måste ta sig an att tolka erat avtal. Här bör man skriva vad parterna avser med avtalet, att det faktiskt är fråga om en överlåtelse där den ena parten åtar sig prestera något (i ditt fall en cykel) och den andra parten åtar sig en motprestation (att betala). Ju mer information desto bättre så det skadar aldrig att skriva med en liten bakgrund till avtalet. 3. Avtalets parterEfter inledningen till avtalet är det på sin plats att ange vilka parterna i avtalet är, detta kan verka som en självklarhet för er som ingår avtalet, men återigen är det viktigt att ha med för att undvika eventuella tvister. Så mycket informations som möjligt är återkommande en bra utgångspunkt när man skriver avtal, person- och kontaktuppgifter till samtliga parter i avtalet är därför bra att ha med. I ditt fall verkar ni enbart vara två parter så det räcker med era respektive uppgifter. 4. Avtalets föremålSom jag var inne på tidigare är det viktigt att få med vad avtalet faktiskt avser. I ditt fall handlar det om en cykel, men ju exaktare du kan vara i din beskrivning av cykeln desto bättre. Vad är det exempelvis för märke, modell, färg etc. Genom att vara väldigt tydlig och konkret i beskrivningen av föremålet för avtalet minskar risken för missförstånd och alternativa tolkningar om vad det är du faktiskt åtar dig att sälja till avtalets motpart. 5. Pris och betalningEfter att föremålet för avtalet är angett är det viktigt att även ange priset för föremålet. I vissa fall kan prissättningen vara mer komplicerad men det vanligaste är att man anger ett fast pris som ska betalas vid en viss tidpunkt. Det kan då vara bra att exempelvis ange vem som ska genomföra sin prestation först, alltså om betalningen ska ske innan eller efter det att motparten i ditt scenario får cykeln. Det bör även framgå hur betalningen ska ske, exempelvis kontant med hela summan på en gång. 6. Villkor för avtaletI övrigt kan det även vara bra att ha med vilka villkor som gäller för avtalet. Gäller avtalet kanske bara för en specifik tid, d.v.s. att om köparen inte dyker upp inom en viss tid så går anbudet (ditt åtagande att sälja cykeln) åter. Det är i detta hänseende även bra att klargöra vem som står för den eventuella leveransen av cykeln, kommer köparen och hämtar den eller ska du på något sätt frakta den till köparen, och vem står i så fall för fraktkostnader. Vilka platser respektive tid och datum är det i så fall som gäller.7. DröjsmålEfter att avtalets föremål, dess pris och villkoren för avtalet är angett är det också bra att komma överens om och skriva ned vad som händer om någon inte presterar sin del av avtalet i tid. Ska du som säljare kanske få någon form av dröjsmålsränta om köparen inte betalar i tid? Och om du som säljare inte lyckas leverera cykeln i tid, ska köparen då kanske ha rätt till någon ersättning för förseningen eller t.o.m. få dra sig ur avtalet helt och hållet?8. Fel i avtalets föremålUtöver vad som händer vid eventuella dröjsmål kan det även vara bra att komma överens och skriva ned vad som händer om köparen inte är nöjd med cykeln och tycker att den inte uppnår det du som säljare utlovade. Om det visar sig att någon del på cykeln var trasig, ska du som säljare då få en chans att rätta till felet eller ska köparen kanske få lämna tillbaka cykeln och få tillbaka sina pengar?9. Force Majeure-klausulMot slutet av avtalet är det även bra att föra in en del om vad som händer vid exceptionella förhållanden (s.k. Force Majeure-situationer) där det händer något oförutsägbart som ligger utanför eran kontroll. I dessa sammanhang brukar man prata om exempelvis naturkatastrofer, större olyckor eller krig, som gör det omöjligt för parterna att kunna prestera i enlighet med avtalet. Vid sådana situationer, ska någon, eller kanske båda parterna, vara friskrivna från att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet?10. Underteckning Slutligen kommer den troligtvis viktigaste delen av avtalet, nämligen undertecknandet som gör avtalet bindande för parterna. Gör utrymme för underteckning och därtill kan det även vara bra med namnförtydligande. Återigen är det bra med så mycket information som möjligt och det skadar därför inte att även ange ort och datum för när undertecknandet av avtalet äger rum. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en säljare ändra ingånget avtal i efterhand?

2021-03-25 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi har köpt en bil på avbetalning av en bilhandlare. Vi skrev kontrakt online där vi signerade. Räntan var mycket låg vilket vi såg som positivt. Nu när fem veckor har gått efter att vi skrivit avtal och drygt fyra veckor efter att vi hämtat bilen så hör bilfirman av sig och menar att de angivit fel ränta och att banken inte godkänner densamma. Avtalet är skrivet med ett finansieringsbolag som är knutet till bilfirman. Vår fråga är ifall de har rätt att häva ingånget avtal då vi uppfyllt alla delar i ingånget avtal.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår utifrån din fråga har du köpt en bil på avbetalning. Kontrakt tecknades online och signerades av båda. En av fördelarna ni såg var att det var väldigt låg ränta. Nu, fem veckor senare efter avtalsslut och fyra veckor efter att ni hämtat bilen, har säljaren hört av sig och sagt att de angett fel ränta. Din undrar är om de har rätt att häva det ingångna avtalet då ni uppfyllt alla delar i det.Utgångspunkten i svensk rätt är att avtal ska hållas. Till huvudregeln om att avtal ska hållas finns vissa undantag. Ett av dessa är s.k. förklaringsmisstag i 32 § avtalslagen. Med förklaringsmisstag avses att om någon i ett avtal skrivit fel vilket gör att avtalet får ett annat innehåll än vad som åsyftats är vederbörande inte bunden. För det krävs det däremot att den andra avtalsparten insåg eller borde ha insett misstaget. Om vi t.ex. tänker oss att du köpt en bil du vet är värd ca 100 000 kronor men säljaren av misstag skrivit 10 000 kronor kan det tänkas att du insett eller borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning och säljaren vore inte bunden. När det gäller räntor är det å min mening inte lika självklart att du borde ha insett en eventuell felskrivning. Räntor varierar och är något som ofta används som säljargument vid bilförsäljning (låg ränta, "räntefritt" etc.). Motsatsvis innebär bestämmelsen att trots en felskrivning kan parten som skrivit fel bli bunden om motparten inte insåg eller inte borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning.Ytterligare ett undantag är generalklausulen i 36 § avtalslagen. Enligt bestämmelsen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen tillämpas restriktivt och utifrån hur du beskriver det i din fråga torde det inte vara möjligt att jämka avtalet er emellan heller.Utifrån hur du beskrivit det i frågan verkar det som att säljaren helt enkelt lovat dig en lägre ränta än vad den kan stå för. Om säljaren "tänkt fel" eller "skrivit fel" är egentligen egalt. En eventuell felskrivning kan bara vara skäl för att ändra avtalet om du insett eller borde insett det. För att ändra avtalet efter att det ingåtts krävs att ni båda är överens om det. Min rekommendation är att du kontaktar säljaren och informerar om att det avtal ni har ingått gäller och att du motsätter dig den ändring som föreslagits.Om du önskar hjälp i ärendet från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,