Varför kan banken neka att jag tar ut mina egna pengar?

2021-08-09 i Avtal
FRÅGA |Jag vill ta 500000kr i kontanter från mitt konto, jag vill ha de hemma i mitt eget kassaskåp. Varför får banken neka mina egna sparade pengar?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som direkt anger hur mycket man har rätt att ta ut från sitt bankkonto. Däremot råder avtalsfrihet vilket innebär att banken kan avtala om i princip vad de vill så länge det inte strider mot lagen, exempelvis en uttagsgräns.De allra flesta banker brukar ha en uttagsgräns på några tusen kronor när det gäller att exempelvis ta ut pengar från en bankomat. Eftersom du vill ta ut mer pengar än så är min rekommendation att du hör med banken om hur du kan gå tillväga.Notera dock att banken kan vägra att du gör ett större uttag av pengar i deras bank på grund av risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism (3 kap. 3 § lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).Som svar på din fråga kan din bank bromsa stora uttaget av pengar både med hänsyn till deras avtal och lagen.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Jag betalade tävlingslicens under 2020. Tävlingarna stoppades på grund av pandemin, har jag rätt till ersättning för uteblivna tävlingar? Covid-19 och Force Majeure.

2021-08-06 i Avtal
FRÅGA |Jag är boulespelare och betalde in tävlingslicens 2020 till svenska bouleförbundet. Strax efter att licensen var betald förbjöd förbundet alla tävlingar beroende på covid19. Detta gjorde det omöjligt att utnyttja licensen. Förbundsstyrelsen har beslutat att inte betala tillbaka licensavgiften och inte låta den vara giltig för 2021 vilket hade varit ett alternativ. Jag anser att det kan likställas med de biljetter som såldes till evenemang som blev inställda där man fick betala tillbaka pengarna. Tacksam för svar vad som gäller för tävlingslicenserna juridiskt sett.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AvtalsbundenhetDu som enskild, och svenska bouleförbundet har, när du betalt in din licens för 2020, ingått ett avtal. En grundsten i den svenska allmänna förmögenhetsrätten är Pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. 1 § AvtL stadgar den grundläggande principen om avtalets bundenhet för båda parter. När du betalade in din licens till svenska bouleförbundet är du och förbundet bundna av de villkor som följer av att du betalat.Svenska bouleförbundet har sedan inte uppfyllt sin del av ert avtal i och med att de under 2020 på grund av pandemin förbjöd alla tävlingar. Som utgångspunkt har svenska bouleförbundet begått ett avtalsbrott vilket ger dig möjlighet att ge in en stämningsansökan till tingsrätten.Force MajeureUtgångspunkten är att svenska bouleförbundet är åtminstone återbetalningsskyldiga för den del du inte kunnat utnyttja din licens under 2020. Dock måste, i det här fallet, också frågan om Force Majeure tas upp, som troligtvis kommer bli aktuellt och tillämpbart i ert fall.Force Majeure är en undantagsregel som i vissa situationer kan medföra att en eller båda parters förpliktelser under ett avtal suspenderas, helt eller delvis. Det finns Force Majeure-liknande regler i viss svensk lagstiftning, t.ex. 27 § Köplagen avseende skadestånd vid dröjsmål. Denna lag gäller dock endast vid köp av lös egendom och gäller enbart om inte parterna avtalat om annat.Det finns ingen allmän lagfäst regel i t.ex. avtalslagen om Force Majeure. Det finns inte heller någon generell internationell Force Majeure-reglering och omständigheter som anses vara Force Majeure utomlands behöver inte vara det i Sverige. Force Majeure är något som tillämpas i yttersta undantagsfall, men som i ditt fall kan göra att du inte har någon juridisk möjlighet att återfå pengarna eller inte heller kan nå framgång med en eventuell stämningsansökan.Oftast finns det en så kallad Force majeure-klausul med i avtalen som reglerar det som i den enskilda situationen faller under undantagsregeln. Det är viktigt för dig att komma ihåg att Force majeure också kan åberopas utan en sådan klausul närvarande i avtalet.Force Majeure innebär kort att om något oförutsägbart inträffar, som varken den ena eller andra parten rimligen kan förutse eller skäligen borde ha räknat med vid ingåendet av avtalet, gäller inte längre bundenheten av avtalet och parterna befrias från sina förpliktelser gentemot varandra. Epidemier och pandemier inträffar med jämna mellanrum (exempelvis svininfluensan, SARS, MERS, Ebola etc.). Virusutbrott som sådana måste därför inte nödvändigtvis anses som oförutsebara. Dock måste man beakta att den enormt stora utbredningen av Covid-19 mycket väl kan innefatta en sådan oförutsägbarhet.Utgångspunkten måste vara att Force Majeure är en relativt snäv undantagsregel och att en avtalspart måste räkna med att behöva uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet även om de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Du har möjlighet att skicka in en stämningsansökan men måste vara beredd på att Force Majeure troligtvis kommer att åberopas, och att det finns goda skäl för att åberopa undantagsregeln i ditt fall.Med vänlig hälsning!

Vad gäller vid muntliga avtal?

2021-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hej jag och en vän diskuterade häromdagen om muntliga avtal verkligen är bindande? Jag har för mig att man behöver kunna visa upp att man har "gjort" ett avtal och det är ju vanligt med skriftliga som man bara kan visa upp via papper. Men hur gör man om det är muntligt? Kommer det inte gälla om man muntligen kommer överens om något, är jag tvungen att skriva ner allt på papper eller kommer det kunna "godkännas"/vara giltigt som ett "vanligt" avtal lika mycket? Hoppas ni förstår min fråga och tack på förhand
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om avtal blir avtalslagen (AvtL) tillämplig då vi finner regler om avtal där. Om två personer har kommit överens i ett avtal är avtalet bindande, enligt 1 § AvtL. Inom avtalsrätten finns en huvudregel som lyder "pacta sunt servanda", vilket innebär att avtal ska hållas, oavsett om de är muntliga eller skriftliga. Det finns dock undantag, t.ex. vid köp av fast egendom som måste ske skriftligen, och då är alltså ett muntligt avtal inte giltigt.I samband med muntliga avtal, behöver den som påstår att ett muntligt avtal har uppkommit också kunna bevisa det. Det kan ibland vara svårt och därför är det lämpligt att alltid upprätta ett skriftligt avtal. SlutsatsJa, ett muntligt avtal räknas som ett giltigt sådant, så länge den som påstår att avtal uppkommit kan bevisa det. Finns en inspelning på när avtalet ingås så kan det anses vara bevis. Min rekommendation är dock att även få ned det på papper då det kan vara svårt, att i en eventuell uppkommen tvist, bevisa att vad som har avtalats.Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Avtal för inneboende

2021-07-31 i Avtal
FRÅGA |Jag undrar om ett inneboende kontrakt är bindande för både parter?Kan man känna sig trygg med ett sånt kontrakt som inneboende/ hyresgäst alltså?Finns det nåt man behöver att tänka på eller vara noga med innan man tecknar ett sånt kontrakt?Var hittar man såna mallar?Tack
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal är ett väldigt spännande ämne som kan vara lite invecklat att förstå sig på fullt ut och det är också svårt att ge dig ett exakt svar på de frågor du ställer då alla situationer kring vad som kan behövas avtalas om är väldigt individuella. Jag kommer ge dig lite riktlinjer kring vad som i regel är viktigt för dig som inneboende men jag rekommenderar även att du ser till din individuella situation och gör en bedömning utifrån det.Först och främst är ett inneboende kontrakt bindande för båda parter av avtalet. Detta innebär är ni båda är bundna av de skyldigheter respektive rättigheter som står skrivna i kontraktet. Så som jag tolkar din fråga är att ni planerar att stifta ett skriftligt avtal mellan er. Vidare tolkar jag det som att du är inneboende hos någon annan och inte som att du ska hyra hela bostaden hos denne och att den person som du hyr av inte gör det som en del av sin näringsverksamhet. Jag tolkar också detta som att du utger ersättning för detta. Då detta gäller ett avtal där viss del av bostad upplåts till nyttjande mot ersättning gäller lag om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen) samt 12 kap. Jordabalken. Som inneboende har du tyvärr inte samma rättigheter som första- eller andrahandshyresgäster. Därför är det extra viktigt att du som inneboende ser till att få till ett bra avtal.Föst och främst är det viktigt för dig som inneboende att kontrollera när hyrestiden gäller. Om detta inte framgår i avtalet gäller hyresavtalet på obestämd tid och måste sägas upp för att det ska sluta gälla. Om avtalet har en bestämd hyresperiod löper avtalet ut vid hyrestidens slut men det kan sägas upp innan hyrestiden löpt ut. (3 § första stycket UEB ) Som inneboende har du rätt att säga upp avtalet och då gäller kontraktet i minst en månad till. Det upphör alltid vid ett månadsskifte. Detta innebär att om du säger upp kontraktet den 12 juni kommer kontraktet gälla till den 31 juli samma år. Om det i stället är hyresvärden som säger upp avtalet har du rätt att kvarstanna i bostaden i tre månader från uppsägningen. Samma sak som ovan gäller. Om kontraktet sägs upp den 12 juni har du rätt att kvarstanna till tidigast den sista september (3 § andra stycket EUB). Dessa regleringar kan aldrig i ett avtal ändras till nackdel för dig som inneboende. Vilket innebär att en hyresvärd aldrig kan avtala om att hen kan säga upp dig med omedelbar verkan. (2 § EUB)Om du har ett avtal som slutar löpa vid ett bestämt datum har du inte rätt till förlängning om ni inte avtalar om annat (3 § tredje stycket EUB). I juridiska termer innebär det att du som inneboende inte har något besittningsskydd. För dig innebär det att om det står ett visst slutdatum för hyresavtalet kan ni också avtala om att om inget annat sägs kommer avtalet att förnyas med en viss tid. Till exempel med ett år. Om ingen sådan klausul om förnyelse finns med i avtalet är du skyldig att vid avtalets utgång flytta ut. Det kan också vara bra att anteckna de skador som bostaden har för att säkerställa att du sedan inte kan hamna i en dispyt kring om dessa uppkommit under perioden du bott där. Detta gäller framför allt i det utrymme du kommer ha som ditt eget. Om ditt individuella utrymme hyrs ut möblerat är det också viktigt att du gör dig extra säker på att det finns antecknat vilka möbler och övriga objekt i rummet som ingår. Om det inte ingår möbler ska det stå med att rummet uthyrs omöblerat. Något som också är bra att få med i kontraktet eller hänvisad bilaga till kontraktet är vilka ordningsregler du har att rätta dig efter samt vad som ingår i hyran. Det går att hitta många bra avtal på google. Jag rekommenderar https://bostad.karservice.se/pages/visit/100094 för en gratis mall. Kom dock ihåg att mallarna är väldigt enkla och kanske inte fullt passar erat behov. SammanfattningEtt kontrakt är bindande mellan både den inneboende och den som är uthyrare. Det är också fördelaktigt att ha ett skriftligt kontrakt då det inte finns något omfattande skydd för en inneboende jämfört med någon som hyr i första- respektive andrahand. Som inneboende bör du främst tänka på vilka behov du har och hur er situation ser ut. Något som kan vara bra är dock att ha tydliga anteckningar kring vad som ingår i hyran, Skador på de gemensamma ytorna samt ditt individuella utrymme. Vilka (om några) möbler som ingår i ditt egna utrymme. Det är också bra att bifoga ordningsregler som du har att rätta dig efter så att du alltid har något att hänvisa till. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad gör jag om en tatuerar vägrar tatuera mig?

2021-08-07 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har varit hos en tatuerare förr och skickade bild på motivet jag ville ha nu, nu har har sagt att han ej gör sådant längre. Men sambon skrev till tatuerare och skickade ett motiv i samma stil och då säger han att ha absolut kan göra det, så alltså vill han inte tatuerare mig helt enkelt, hur ska jag göra?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga besvaras främst med stöd av allmänna avtalsrättsliga principer. Om tatueraren väljer att ta sig an arbetet eller inte finns det ingenting du kan göra åt eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige. Detta är inte kodifierat i lag men är en grundläggande avtalsrättslig princip. Denna princip kan dock få lämna företräde i vissa partskonstellationer, en av dem som ligger närmas till hands är konsumentförhållanden. Denna plikt att ingå avtal (kontraheringsplikt) gäller för exempelvis försäkringsbolag som inte får neka en konsument en försäkring utan särskilda skäl (exvis att konsumenten tidigare bedragit försäkringsbolaget, se 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen). Någon motsvarande kontraheringsplikt existerar inte för näringsidkare som tillhandahåller tjänster såsom tatueringar. Om du däremot misstänker att du nekas tatueringstid på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder så kan det vara fråga om en situation som omfattas av diskrimineringslagen, men eftersom du inte angivit några uppgifer som antyder att så är fallet så går jag inte in på det. Slutsatsen är alltså att det inte finns någonting du kan göra förutom att gå till en annan tatuerare. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig. Vänligen,

Är det formellt korrekt att upprätta flera exemplar av ett och samma avtal?

2021-08-04 i Avtal
FRÅGA |Är det formellt korrekt att upprätta 4 original av ett och samma avtal? Syftet är att alla som är berörda ska få varsitt. Underskrift sker bara av två personer.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om avtalsrätt och det regleras i avtalslagen (AvtL). Då jag inte vet vad för typ av avtal det rör sig om kommer jag utgå ifrån de generella reglerna om avtal.Svaret är ja, då man oftast brukar upprätta ett exemplar till varje part i avtalet. Så svaret på din fråga är att det är fortfarande formellt korrekt att upprätta flera exemplar av avtalet och det påverkar inte avtalets giltighet. Varför man upprättar fler exemplar av ett avtal är bland annat ur ett tvist- och bevishänseende. Som exempel när det kommer till ett anställningsavtal så upprättar man oftast två exemplar. Det är till för att om det som skulle bli en tvist om exempelvis lön, så kan den part som anser att det är fel använda sitt exemplar som bevisningen att det strider med avtalet. Då om det bara skulle finnas ett exemplar så skulle den part som inte besitter avtalet behöva hämta det av den andra part för att använda som bevisning när de hävdar något och då kan det bli komplicerad situation att få tag i avtalet. Så länge alla avtalen är identiska kommer det inte vara några problem. Problem kan uppstå om avtalen skiljer sig från varandra då det kan bli svårt att veta vilket avtal som faktiskt gäller och vilket som är felaktigt. Alltså när det kommer till avtalsrätt så är huvudregel att det inte finns något formkrav på att ett avtal ska vara skriftligt för att vara giltigt (om inget annat föreskrivs som exempel fastighetsköp, 1 § 3 st. AvtL). Det betyder att ett avtal kan vara giltigt även om inget exemplar har upprättats. Den fysiska kopian eller avtalet används mer till att kunna bevisa att avtalet faktiskt finns. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar

Droppshipping och avtal

2021-07-31 i Avtal
FRÅGA |IMMATERIALRÄTTHej, jag har tänkt på att starta en droppshipping hemsida och forum där jag kommer att länka till kläder, skor och leksaker från Kina. Alltså planerar jag inte att köpa och sälja utan endast refferera eller beställa åt mina besökare till de kinesiska sidorna, förmodligen kommer jag inte äns ta ut en vinst utan mer något att göra som en hobby eller tjänst men om jag gör det blir det kanske 1% påslag per vara. Kan jag hamna i problem för detta?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Att du skulle hamna i problem gällande detta har jag väldigt svårt att se. Om du startar droppshipping via shoppify eller liknande sidor så har ju dem redan tillgängliga leverantörer knutna till dem, alternativt att de är behjälpliga med avtal mellan dig och tillverkaren av kläderna osv. Så länge de finns ett avtal mellan dig och tillverkaren, och mellan dig och leverantören (eller om tillverkaren åter sig också att leverera) så ska det inte vara någon fara för dig rent juridiskt. Detta är rent avtalstekniska aspekter som gäller, vilket för den mestadels består av olika principer inom avtalsrättens område. Detta medför att det då inte finns någon specifik lag som reglerar hur olika situationer ska hanteras, utan detta regleras ofta direkt i avtalet i fråga.Men som sagt, så länge du har ett avtal om att du har tillåtelse av tillverkaren genom avtal att sälja deras produkter åt dem till konsumenter, så ser jag inget problem i den här situationen. Hoppas att det var svar på din fråga!

Måste räntan betalas trots att ingen räkning inkommit?

2021-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Vi köpte en bit tomt av kommunen för drygt ett år sedan och räkning skulle skickas men inte fått någon räkning. Måste vi betala ränta då enl paragraf 6?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår frågan undrar du om ränta ska betalas på ditt tomtköp trots att ingen räkning har inkommit. Eftersom jag tolkar frågan som att avtalet innehöll en del om att ränta skulle betalas, så borde avtalet fortfarande gälla enligt huvudregeln i svensk avtalsrätt; pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal ska hållas. Svaret på din fråga är alltså att räntan borde betalas eftersom att det var vad ni avtalat om från början och därför råder jag er att kontakta kommunen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!