Får man som pensionär vara borgenär för sitt barnbarns lägenhet?

2020-05-18 i Avtal
FRÅGA |Får man som pensionär vara borgenär för sitt barnbarns lägenhet?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.BorgenärEn borgenär är någon som har rätt till en prestation, vid lån är borgenären den som har lånat ut något, exempelvis pengar, och har rätt att få det tillbaka. Det finns inga lagregler om vem som får låna ut till någon när det gäller privatpersoner. Därmed är du fri att låna ut pengar till ditt barnbarns lägenhet. Om du istället frågar om huruvida du kan låna ut lägenheten till barnbarnet så är det bostadsrättsföreningen som bestämmer om det är tillåtet för dig att hyra ut lägenheten eller inte, du kan sedan hyra ut till vem du vill. BorgensmanIbland sammanväxlas ordet borgenär med ordet borgensman. En borgensman är någon som går i god för att en annan person kan betala tillbaka ett lån. Det är vanligt att banken vill att någon ska ställa upp som borgensman när en person ansöker om att få ett lån. Borgensmannen är då betalningsansvarig på samma sätt som låntagaren, men om borgensmannen tvingas betala till banken kan borgensmannen sedan kräva tillbaka vad denne betalat från låntagaren. Bankerna ska kreditpröva en borgensman på samma sätt som en låntagare, så här kan det påverka att den som ska ställa upp som borgensman är pensionär. Banken ska dock göra en samlad bedömning av personens betalförmåga, så det är möjligt att en pensionär godkänns som borgensman. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad ingår i vårt garantiåtagande vid större entreprenad?

2020-05-16 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi är ett måleriföretag som utfört en större ROT-entreprenad. Där vi spacklat och målat 84 lgh. Nu har byggaren efter 2 år gjort en garantibesiktning, där de ska åtgärda en hel del fel. Bl a sprickor i takvinklar och innerhörn. Dessa sprickor anser byggaren ska ingå i vårt garantiåtagande, alltså att vi ska åtgärda detta utan betalt. Vi anser att vi inte gjort något fel, utan att det är vanliga sättningsskador.Vem har rätt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av frågan har ni utfört en större ROT-entreprenad innefattande spackling och målning av 84 lägenheter. Kunden har nu gjort en garantibesiktning och upptäckt en del sprickor i takvinklar och hörn. Enligt kund ska dessa sprickor åtgärdas av er då det ska ingå i ert garantiåtagande, dvs att det ska åtgärdas utan ersättning till er. Ni anser att ni inte gjort något fel, utan att det är vanliga sättningsskador.För att utröna vad som ingår i ert garantiåtagande måste en genomgång ske av avtalet mellan er och kunden. Desto tydligare avtal ni har av vad som innefattas desto enklare blir det att avgöra. Om det t.ex. står att garantin inte omfattar naturliga sättningsskador täcker garantin det inte heller. Det kan dock bli en tvist för avgörande om det är sättningsskador eller inte. Om ert garantiåtagande är otydligt formulerat blir det i slutändan upp till domstol att avgöra vad som ingår och vad som inte ingår, för det fall att ni inte kan enas. Om ni anser att kunden har fel och att det inte ingår i ert garantiåtagande bör ni informera kund härom och varför ni anser att det inte ingår i garantin. I slutändan blir kunden tvungen att vända sig till domstol för att få avgjort om det ingår i ert garantiåtagande eller ej. Tyvärr går det inte att ge ett klart svar avseende vem som har rätt. Ofta går det i ärenden som ert inte att avgöra om inte avtalet och ert åtagande är väldigt tydligt formulerat. Om du vill ha en närmre prognos för att tydligare kunna argumentera för att det inte ingår i ert garantiåtagande är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom avtalet och ert garantiåtagande ni har med kunden. Juristen kan givetvis även kontakta kunden (er motpart) och redovisa er inställning. Är du intresserad av att anlita en av våra jurister för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Vi erbjuder möten dels per telefon, men även per e-post eller Skype; det som passar bäst för er!Med vänliga hälsningar,

Hund i hyresrätt

2020-05-06 i Avtal
FRÅGA |Hej! Har en fråga gällande hund i hyresrätt. Jag vill väldigt gärna skaffa hund, men min hyresvärd sa nej till det. Jag har dock nu läst att hyresvärden inte har rätt att neka mig att skaffa hund, stämmer det? I kontraktet står det "frivillig överenskommelse om att hyresgästen inte stadigvarande innehar pälsdjur såsom hund eller katt i lägenheten".
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Jag förstår verkligen viljan och normalt sett så finns det begränsningar för hur man får inverka på vad människor gör i sina egna hem. Dessvärre för dig i den här situationen så råder avtalsfrihet, alltså, vi är fria att avtala med varandra om nästan vad som helst. Det som parterna kommit överens om är också det som ska gälla enligt avtalslagen 1 §, det finns en känd rättsgrundsats som lyder "avtal ska hållas". Det du nämner om ditt kontrakt är alltså att se som ett avtal. Förutsättningen för att du skulle få hyra lägenheten var att du gick med på att inte stadigvarande ha pälsdjur i lägenheten. När du skrev på avtalet gick du även med på det villkoret. Det innebär att skulle du skaffa ett djur stadigvarande ändå så skulle du göra dig skyldig till avtalsbrott och då kan hyresvärden kräva påföljder för att du brutit mot det ni kommit överens om och var en förutsättning för uthyrningen. Som djurvän kan jag tycka att det låter väldigt trist men tyvärr har din hyresvärd juridiken på sin sida i detta. Hoppas du fått svar på din fråga och att du får din hund i framtiden!

Kan Lawline hjälpa till med avtalsgranskning?

2020-05-03 i Avtal
FRÅGA |Hej jag skulle behöva hjälp med mitt avtal, Jag har redan skrivit ett avtal men behöver lite hjälp
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vi som arbetar med ideell juridisk rådgivning har dessvärre inte möjligheten att hjälpa dig med ditt avtal. Däremot kan du vända dig till vår juristbyrå som kan erbjuda dig kvalificerad juridisk rådgivning. Du kan boka en tid här.Lycka till! Med vänlig hälsning,

Bevisbördans placering, tvistigt belopp och tolkning av standardvillkor. Vad gäller?

2020-05-17 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har tidigare haft kontakt med Jacob Björnberg hos er och har även mailat honom direkt men är ombedd att skapa ett ärende här. Vänligen vidarebefordra detta till Jacob. "Slutbetalning skall vara LiverpoolTravel tillhanda senast 60 dagar före avresan om ej annat avtalats. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har LiverpoolTravel rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har LiverpoolTravel rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med LiverpoolTravel avbeställningsvillkor."Vilka rättigheter ger detta mig? * Kan jag kräva mer pengar av kund (kommer jag inte göra men säkert bra att poängtera att jag har laglig rätt att så göra)?* Vägra att betala tillbaka en krona då kund inte uppfyllt betalningskravet? Han har bevisligen fått fakturan då han bifogat den i sin anmälan till ARN.Jag har dock inte skickat någon påminnelse då Corona vid den tidpunkten gjorde det högst osäkert om resan öht skulle kunna genomföras.Jag har heller inte hävt avtalet skriftligen (eller muntligt) till honom.Kan jag skicka påminnelse till honom nu? Eller ska jag maila och häva avtalet och sedan svara ARN?Tack på förhand!
Jacob Björnberg |Hej (ditt namn syns inte av anonymitetsskäl) och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har en kund som trilskas och denne har vägrat att acceptera ditt erbjudande om ett presentkort. Istället kräver personen i fråga dig på en återbetalning om 9 590 kr och detta trots att denne endast har gjort en delbetalning om 2 400 kr. Såvitt jag förstår har dock kunden en annan uppfattning, vilket är ett av spörsmålen som har föranlett den ifrågavarande tvisten. Vidare finns vissa frågor om force majeure och tolkning av ditt företags på förhand uppställda resevillkor. Precis som förra gången har jag i samråd med den person på Lawline som är ansvarig för all vår expressrådgivning och efter en genom mail mottagen bekräftelse ifrån dig (torsdagen den 14 maj 2020) beslutat att erbjuda dig en personlig telefonrådgivning. Nedan följer därför bara ett något komprimerat svar, det mesta av relevans ämnar jag således att diskutera med dig telefonledes. Kundens krav på full återbetalning, vad gäller?Om bevisbördans placering i tvistemål kan följande anföras. Inom civilrätten råder en relativt konsekvent använd regel som innebär att den som påstår något också är den som har bevisbördan för sitt påstående. Med andra ord måste den som yrkar (kräver) något styrka (bevisa eller i vart fall göra sannolikt) att det rättsförhållande som görs gällande faktiskt stämmer. Lyckas denne med detta går bevisbördan ofta över på motparten som då har att visa att den åberopade omständigheten inte föreligger eller att yrkandet av något annat skäl ska ogillas av domstolen. Av det föregående och utifrån ditt mail kan man ganska snabbt konstatera att den aktuella personen torde få hyfsat svårt att kunna bevisa någonting annat än dennes delbetalning. Bevisbördan för det tvistiga beloppets fulla betalning har således din kund. Inte du. Notera dock att båda parter under en process stundtals kan påstå saker om vartannat och i sådana lägen kan bevisbördeproblemen lösas genom att den part som anses ha haft lättast att säkerställa den huvudsakliga bevisningen ofta blir den som åläggs bevisbördan, vilket är en princip som har kommit till uttryck i rättspraxis (rättspraxis = tidigare domstolsavgöranden, se bland annat hovrättsfallet RH 1996:116).Force majeure och dina standardvillkor, vad gäller?Force majeure har jag i min första utredning relativt grundligt redogjort för och bedömningen i det enskilda fallet är alltid svår liksom att kunna prognostisera det tänkbara utfallet. Just i den förevarande situationen menar jag att såväl du som din motpart eventuellt skulle kunna åberopa den extra ordinära omständigheten Covid-19. Min uppfattning är dock att detta alltjämt framstår som en osäker och tämligen svårgenomtränglig väg att gå. Jag menar att fokus istället bör ligga på den avtalsrättsliga aspekten och dina standardvillkor, vilka kunden trots allt har samtyckt till vid tidpunkten för avtalets ingående (alltså vid själva köptillfället). Och som jag förstår det äger ditt bolag rätt att frånträda avtalet med bibehållen anmälningsavgift, vilket jag förmodar motsvaras av de 2400 kr som kunden redan har erlagt, om slutbetalning inte sker 60 dagar före avresan. Att du med stöd av avtalet (resevillkoren) äger rätt till det nu sagda framstår för mig som otvetydigt. Men att däremot yrka på full betalning för en tjänst som inte kommer att kunna levereras känns däremot mer tveksamt. I synnerhet mot bakgrund av att konsumenten av lagstiftaren alltid betraktas som den svagare parten och därmed som mer skyddsvärd än näringsidkaren. De uteblivna påminnelserna, vad gäller? Och hur ska du agera med tanke på svaromålet som ska in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)?Kontraheringsplikt, tvång att avtala, föreligger ibland och viss tvingande lagstiftning till förmån för den svagare parten kan i förekommande fall åberopas av denne. Men avtalsfriheten är i många andra situationer nästintill absolut. Oaktat det nyss anförda kan det konstateras att det inte råder någon allmän skyldighet för en borgenär (fordringsägare) att skicka ut en påminnelsefaktura. Endast om det särskilt har avtalats att så ska ske kan motparten kräva detta. Den bortre gränsen för när en fordringsägare inte längre kan framställa ett ersättningsanspråk för en förfallen fordran framgår av preskriptionslagen och preskription inträder normalt efter tre år (vid konsumentfordringar) respektive tio år (vid fordringar i övrigt) enligt 2 § i nyss nämnda lag. Att du inte har skickat ut några påminnelser är följaktligen en icke-fråga, betydelselöst, i den här situationen. Beträffande hanteringen av den kommande processen i ARN hade det varit önskvärt med ytterligare upplysningar varför den här frågan bäst lämpar sig för diskussion över telefon. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Genom vår separata överenskommelse äger du som sagt rätt till en personlig telefonrådgivning. Du har önskat att denna ska äga rum imorgon måndag den 18/5. Jag kommer därför att ringa i enlighet med ditt önskemål och då kl 17.00 imorgon eftermiddag. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa. Oavsett vilket ser jag fram emot att ännu en gång få bistå dig i det här nygamla ärendet. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Är en offert bindande även när merkostnader uppkommit?

2020-05-14 i Avtal
FRÅGA |Hej! Vi anlitade sotare att reparera rökgången till vår öppna spis och fick ett fast pris på detta. Ett av deras verktyg fastande i vår rökkanal och de har därför medfört väldigt mycket extra arbete. De sa att de skulle vara klara på en dag och gav oss en offert på 50 000, men nu när de har fått massa extraarbete undrar vi om vi kommer behöva stå för det eller om det går under den skriftliga offerten?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Offerten som ni har accepterat är ett bindande avtal (1 § AvtL). Det innebär att både ni och sotarföretaget är bundna av det överenskomna priset på 50 000 kr. Dock finns det ett undantag som säger att avtalsvillkor (i ert fall det avtalade priset) får jämkas eller bortses från om det kan anses vara oskäligt på grund av en omständighet som inträffat efter att avtalet ingåtts (36 § AvtL). Vad som gäller i ert fall är lite svårt att svara på då det beror på flera olika faktorer. Det som påverkar i ert fall är bland annat hur stora merkostnaderna blir för sotarföretaget och om skadan som uppstått är en skada som vanligen brukar inträffa eller om den var helt oförutsedd. Sammanfattningsvis kan jag säga att offerten är bindande, men att den inträffade skadan kan vara sådan att ni ska förbereda er på eventuella merkostnader.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Avtalsvillkor och dess giltighet

2020-05-04 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag köpte en hund i början på mars (en 4årig hanhund) i kontraktet står det: "säljaren förbehåller sig rätten att ta tillbaka hunden vid eventuell vidare omplacering/försäljning* Samt informeras vid vid eventuell valptagning."Under denna text står det i liten, liten text: "utan ersättning*" jag missade detta helt då jag inte såg den biten då det var skrivet i väldigt litet format.Detta syftar då på så som jag förstått det att han kan kräva tillbaka hunden om jag eventuellt skulle omplacera eller sälja hunden vidare utan att ge tillbaka pengarna. Jag undrar då om han kan göra så eller inte? Vad säger lagen?
Gabriella Katz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att ni som ingått avtalet är privatpersoner vilket gör att köplagen gäller för er. Däremot finns det ingenting stadgat där som gäller i denna situation. Avtalslagen och principerPå grund av det sagda måste vi vända oss till avtalslagen samt generella principer inom avtalsrätten. Utgångspunkten på detta område är att avtal skall hållas vilket brukar refereras till som pacta sunt servanda på latin. Denna princip är fundamental och värderas väldigt högt på detta område.Trots det ovan sagda så finns det i avtalslagen olika ogiltighetsgrunder som kan medföra att avtal blir ogiltiga i vissa situationer. Det kan handla om tvång, våld, eller ocker för att ta några exempel.Vidare finns även en generalklausul i 36 § AvtL, som säger att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till- avtalets innehåll- omständigheterna vid avtalets tillkomst,- senare inträffade förhållanden eller- omständigheterna i övrigDetta innebär att vissa avtalsvillkor kan bli ogiltiga, antingen till viss del, eller helt och hållet. Oskälighetströskeln i paragrafen är allmänt sett hög. Med det sagt ska paragrafen tillämpas väldigt återhållsamt på grund av respekten för avtalsfriheten.Vad gäller för dig?I ert avtal stod att säljaren förbehåller sig rätten att ta tillbaka hunden vid omplacering utan ersättning. Ogiltighetsgrunderna som stadgas i avtalslagen är tyvärr inte tillämpliga i ditt fall. Jag anser heller inte att avtalsvillkoret är tillräckligt oskäligt för att de ska jämkas eller lämnas utan avseende (36 § AvtL). Detta med motiveringen att omfattningen av avtalet är liten, men främst på grund av den försiktiga hållningen till paragrafens tillämpning. Sist hänvisar jag till principen om att avtal ska hållas, vilken är så fundamental att den troligtvis inte trumfas i ditt fall.Vad kan du göra?Jag hade rekommenderat dig att ta kontakt med säljaren och försöka få hen att avtala om något annat. Även om avtalsvillkoret inte kan anses oskäligt enligt lag, kan du motivera varför du tycker att det är oskäligt eller orimligt såhär i efterhand. Ni kanske kan komma överens om någon typ av ersättning för din del. Glöm inte att göra det nya avtalet skriftligt!Hoppas det var svar på din fråga,Vänligen

Prisavdrag för felaktig bostadsyta vid nyproduktion?

2020-05-02 i Avtal
FRÅGA |https://lawline.se/answers/ratt-till-prisavdrag-vid-felaktig-bostadsyta-vid-nyproduktionHejMycket bra sida ni har. Läste precis ovan fall och blev lite fundersam på om JB verkligen är rätt lagrum. Det avser ju en bostadsrätt varför jag förväntade mig Köplagen. Vore intressant om frågan kompletterades med kommentar om varför just JB är rätt lagrum. Bara en tanke. Tack.
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i att JB inte är rätt lagrum i fallet ovan. Den som svarade på frågan måste ha missat att det rörde sig om en bostadsrätt och inte en fastighet. För att förtydliga svarar jag därför på frågan på nytt här. Vilken lag är tillämplig? Vid köp av redan upplåten bostadsrätt är, precis som du säger, Köplagen tillämplig. När det gäller nyproducerade bostadsrätter omfattas de dock inte av bestämmelserna i köplagen, utan då gäller i första hand det avtal som upprättats och de avtalsrättsliga reglerna. Vad gäller i detta fall? Eftersom det i avtalet står att antalet kvadratmeter får diffa högst 4 % upp och ned är det tydligt att byggherren begått ett avtalsbrott i detta fall. Eftersom jag inte vet hur ert avtal ser ut är det dock svårt att säga något gällande prisavdrag etc. Mitt råd är därför att granska avtalet och se vad som står om fel/ansvar för fel. Nyproduktionsavtal följer ofta olika standardavtal inom entreprenadrätt, men det är som sagt svårt för mig att uttala mig mer utan att ha granskat ert avtal. Om ni inte kan enas med motparten rekommenderar jag att ni anlitar en jurist. Det kan ni göra hos oss på Lawline via denna länk.Hoppas du fick svar på din fråga!