Avtalsbrott

2021-06-30 i Avtal
FRÅGA |Jag har skrivit över min hund på min dotter, men vi skrev ett avtal att hon inte får sälja eller ge bort hunden, om hon nu gjort det utan min tillåtelse, har hon rätt att bryta vårat avtal som hon skrev under?
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till avtal tillämpas Avtalslagen (AvtL). Enligt 1 kap 1 § är avtal bindande (löftesprincipen). Detta betyder att, om ni har ett avtal (oavsett avtalets form- skriftligt, muntligt etc.), ska detta hållas. Kort sagt har därför inte din dotter rätt att bryta mot avtalet ni skrev under. Detta förutsätter att båda avtalsparterna har samma uppfattning om avtalets betydelse, samt att det inte finns några anledning att tillämpa ogiltighetreglerna i 3 kap AvtL.Hoppas du fick svar på din fråga,med vänlig hälsning

Måste en båt vid köp omedelbart övergå i köparens besittning?

2021-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej.Jag ska köpa en segelbåt och den behöva ligga kvar på säljarens båtplats drygt 1 vecka innan jag får en egen plats.På standardköpeavtalet står det."För att båt och utrustning ska bli köpares egendom får de inte stanna kvar på plats som disponeras av säljaren").Hur bör jag agera?Räcker det att jag åker ut med båten direkt efter köpet, fotograferar den på annan plats och återvänder till säljarens båtplats?Ev. skriva löneavtal på båtplatsen med säljaren.Tack på förhand
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formuleringen "för att båt och utrustning ska bli köparens egendom får de inte stanna kvar på plats som disponeras av säljaren" härrör antagligen ur ett sakrättsligt perspektiv där det i huvudregel krävs att egendom kommit i den nya ägarens besittning (tradition) för att vara skyddad från säljarens borgenärer i händelse av utmätning. Ni, avtalsparter, disponerar själva över köpeavtalets utformning och det kan därför vara en idé att stryka den ifrågavarande avtalsbestämmelsen, eventuellt ersätta den med en annan, i er situation lämplig formulering, i stil med att egendomen blir köparens från och med undertecknande av avtalet, i syfte att undvika eller förekomma eventuell tvist huruvida båten varit på säljarens båtplats eller inte och inte minst för att bespara dig besvär. Avtalet gör dig då civilrättsligt rättmätig ägare av båten och ej möjligt att frånhändas dig av säljaren. En situation kan emellertid göra att båten frånhänds dig. Faller det sig olyckligt och säljaren har borgenärer som gör anspråk på båten kan sakrätten medföra att borgenärerna ändå har rätt till båten (s.k bättre rätt) såvitt båten inte verkligen övergått i din besittning. Sistnämnda är ett juridiskt tekniskt begrepp som i korthet innebär att du ska ha full rådighet över egendomen, vilket du inte har om båten finns på en båtplats som disponeras av säljaren.Hälsningar,

Villkorat köp av lös egendom

2021-06-29 i Avtal
FRÅGA |Hej, var till ett företag igår och skulle köpa en grävmaskin och skrev på ett köpeavtal på en maskin. Dom skulle hjälpa till med finansiering men verkar inte få igenom finansieringen vilket gör att jag inte kommer kunna betala den. Vad händer med köpeavtalet, kan jag ångra köpet eller avbryta det? Jag är företagskund och inte privatkund.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar främst köplagen. Detta eftersom båda parterna har agerat i egenskap av näringsidkare. Det gäller också ett köp av lös egendom, då det du avsett att köpa är en grävmaskin.Kan man villkora ett köp?Frågan som ligger närmast till hand att besvara är huruvida det är möjligt att villkora ett köp. Exempelvis är det inte sällan att ett husköp villkoras, då det oftast är en kostsam investering som är beroende av att lån beviljas. Det handlar alltså om att en part (exempelvis du) endast kan genomföra sina förpliktelser enligt köpeavtalet om ett visst villkor (delfinansieringen) är uppfyllt.En liknande situation kan nog anses föreligga vid ett köp av en grävmaskin, vars pris kan uppgå till en beaktansvärd summa.Enligt 3 § Köplagen så gäller avtalsfrihet mellan parterna, d.v.s. så är det i första hand upp till parterna att bestämma om vilka villkor som ska gälla. Köplagen gäller alltså endast i den utsträckning som köpeavtalet inte har reglerat förhållandena. Oftast framgår det i köpeavtalet vilka villkor som gäller och vilka följder som kan aktualiseras vid avtalsbrott, men då jag inte vet hur just ert avtal ser ut så kommer jag utgå från köplagens lagtext istället.Om det är så att ni ingått ett avtal där det framgår att köpet ska delfinansieras av företaget så torde deras oförmåga att finansiera köpet möjliggöra (1) stoppningsrätt och/eller eventuellt (2) hävning för dig.Det finns en möjlighet att åberopa (1) stoppningsrätt, vilket innebär att en part får vägra att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet (exempelvis att betala för varan) om förhållanden talar för att säljaren inte kommer kunna uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, se 61 § Köplagen. Att du hade räknat med att säljaren skulle delfinansiera köpet torde vara ett sådant förhållande och möjliggör således stoppningsrätt. Detta förutsätter att varan (grävmaskinen) inte har kommit köparen tillgodo, vilket den inte heller verkar ha gjort.Stoppningsrätten innebär således att du kan hålla inne din prestation (betalningen) tills säljaren kan prestera sin del av avtalet (delfinansieringen och leveransen av grävmaskinen).Det finns också en möjlighet enligt 62 § Köplagen att begära hävning, som är möjligt att åberopa innan tiden för fullgörelsen har uppstått."Fullgörelsen" är delvis säljarens inköp och delfinansiering av grävmaskinen och din plikt att köpa grävmaskinen av företaget. Man skulle alltså kunna anse att det har skett ett sådant kontraktsbrott (delfinansieringen har inte skett) som rättfärdigar hävningen.Vid hävning av ett köp så bortfaller säljarens plikt att överlämna varan och köparens skyldighet att betala, se 64 § Köplagen.Det är återigen viktigt att påpeka att allt detta är högst beroende av vad för förpliktelser (specifikt delfinansieringen) som egentligen förelåg för säljaren samt hur underlåtelsen att delfinansiera köpet är reglerat i köpeavtalet.HandlingsplanSom du märker är situationen högst beroende av vad som framgår i köpeavtalet och vad ni kontraktsparter har kommit överens om.Om du har skrivit under ett köpeavtal som inte omnämner ert upplägg om delfinansieringen, så är det rent bevismässigt till din nackdel vid en eventuell domstolsprocess (exempelvis om företaget väljer att stämma dig för att erhålla hela köpeskillingen för grävmaskinen). Du måste ju kunna bevisa att upplägget om delfinansieringen förelåg mellan dig och företaget. Om du då skulle försöka använda dig av stoppningsrätten eller hävning som jag beskrev ovan, så riskerar du att stämmas av företaget.Om upplägget framgår tydligt i köpeavtalet eller på annat sätt överenskommits muntligt, så rekommenderar jag dig att kontakta företaget snarast och förklara att du inte avser att fullfölja dina förpliktelser enligt avtalet förrän företaget fullgör delfinansieringen. Om företaget inte är förmögna att delfinansiera köpet längre så skulle du också kunna överväga att häva köpet på grund av kontraktsbrott.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Går det att jämka eller ogiltigförklara ett avtal?

2021-06-28 i Avtal
FRÅGA |Vi kommer avveckla våran enskilda firma i december detta år. Enligt hyresavtalet ska vi säga upp avtalet 9 månader innan kontraktstidens slut, 2022-01-31 vilket alltså vi har missat att göra. Enligt avtalet förlängs då avtalet automatiskt med 3 år, kan vi på något sätt komma ur detta avtal eller måste vi stå och betala hyra för lokalen i ytterligare 3 år?Mvh
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDet är troligen så att ni är bundna av de uppsägningstider och bindningstider som gäller i avtalet, men det finns en möjlighet att ni kan klaga vid en domstol att avtalet är oskäligt (om ni anser att bindningstiden på tre år är alltför lång).AvtalslagenHuvudregeln är att avtal som båda parter ingått är giltiga (1 § Avtalslagen). Avtalet reglerar alltså förhållandet mellan parterna och det som framgår av avtalet är det som gäller mellan parterna. Men det finns en möjlighet att upphäva eller jämka avtal som en part (ni) anser vara oskäligt (36 § Avtalslagen). För att kunna jämka eller ogiltigförklara ett avtal krävas att det finns ett eller flera oskäliga avtalsvillkor och villkoren ska vara oskäliga antingen vid avtalets tillkomst eller senare. Man kan både jämka avtalsvillkor och avtalet som helhet. En jämkning kan även få samma effekt som att avtalet ogiltigförklaras om det "jämkas till noll".Ert fallDet som skulle kunna vara oskäligt i erat fall är att bindningstiden är tre år om ni missar att säga upp avtalet inom uppsägningstiden. Om ett avtal kan anses som oskäligt skiljer sig mellan olika branscher och ni kan jämföra med andra hyresavtal för att kolla om just ert avtal är oskäligt. Hittills har dock jämkning/ogiltigförklaring av avtal endast gjorts i undantagsfall i domstol, vilket kan tala mot att ni faktiskt lyckas jämka/ogiltigförklara avtalet. Det finns också ytterligare risken att ni kommer att behöva betala motpartens rättegångskostnader om ni tar upp frågan till en domstol och ni förlorar målet (18 kap. 1 § Rättegångsbalken).Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur kan ett avtal för vuxna barns ansvar för föräldrar se ut?

2021-06-30 i Avtal
FRÅGA |Jag och min syster har fått en likstor penninggåva av vår enda kvarvarande. Syftet med gåvan var att få ner vår förälders förmögenhet. Syftet var att detta skulle kunna ge vår förälder bostadsbidrag (har relativt låg pension). Jag och min syster har muntigt avalat att vi gemensamt skall bidra till att vår föralder får en rimlig levnads standard och att vi täcker kostnader för större inköp, behov av uttökad omsorg och liknande. Hur kan ett avtal för vuxna barns ansvar för föräldrar se ut?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Avtalslagen (1915:218) för att besvara din fråga. Jag kommer även på ett generellt sätt att berätta vad man bör tänka på när man skriver avtal. Som utgångspunkt i avtalsrätt finns det egentliga inga regler om vad man kan avtala om, det finns ett fåtal regler om vad som kan göra ett avtal ogiltigt. Det kan bland annat handla om att ena parten blivit vilseledd till att ingå avtalet (3 kap 30 § avtalslagen) eller att avtalsvillkoren är allt för oskäliga, de kan då i rätten jämkas (3 kap 36 § avtalslagen) men annars det är det i svensk rätt fritt att avtala om vad som helst. Viktigt att tänka på är att ett muntligt avtal är bindande men svårbevisat, av den anledningen kommer ett skriftligt avtal vara säkrare om skiljaktigheter eller oklarheter uppstår. Viktiga ståndpunkter i avtal är att förklara vilka som ingår avtalet samt vad som avtalats om och hur det ska ske. Det är även bra att i avtalet definiera vad det är som ska göras och definiera t ex vad större inköp kan anses vara osv. Det kan vara svårt att skriva specifika arbetsuppgifter och det kan bli lätt att det blir oklart vad var och en ska göra. Att försöka konkretisera vem som ska göra vad är en bra utgångspunkt så att oklarheter inte uppstår senare. Att säga exakt vad som ska skrivas är svårt och väldigt beroende på ert förhållande och er avtalsvilja. Jag har bistått med lite mer allmän rådgivning angående hur man ska tänka vid avtal. Ifall ni vill ha mer ingående rådgivning på vad som ska skrivas rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

När får jag svar på min fråga?

2021-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag ställde en arbetsrätts fråga här.Om jag fattat rätt så skulle jag kunna se svar här och även återkoppling på mail.Jag har varken fått svar på det ena eller andra.En från er ringde upp mig från detta nummer 0720 92 94 11. Är det en jurist från er?Skulle också få ett mail med en länk till bokad tid. Har inte fått det.
Philip Stocker |Hej! Jag kan tyvärr inte se din arbetsrättsliga fråga här. Om du har angett din mail när du skickade in frågan, så ska du få ett mail när din fråga är besvarad. Prova att skicka in din fråga igen så ska vi hjälpa dig så fort vi kan. Lawline förbehåller sig dock rätten att inte besvara alla inkommande frågor. Har vi inte möjlighet att besvara din fråga meddelar vi dig detta via e-post.Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. Skicka ett mail till vår ledning på info@lawline.se eller vanlig post till Lawline AB, Oxenstiernsgatan 25, 115 27 Stockholm så kan vi hjälpa dig bättre. Om du vill ha svar på din fråga inom kort tid så rekommenderar jag att du ringer oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Lycka till.

Kan ett kontrakt skrivas mellan skilda föräldrar?

2021-06-29 i Avtal
FRÅGA |Kan man få hjälp med kontrakt mellan skilda föräldrar där det står bland annat att alkohol inte får förekomma då man har barnen hos sig. Hur vi delar upp klädkostnader, vad vi säger och inte säger till barnen osv?
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ni kan sluta ett avtalI Sverige har vi avtalsfrihet, vilket innebär att två privatpersoner i princip kan sluta ett kontrakt/avtal om vad som helst med juridisk verkan. Ett avtal kan dock inte slutas om man inte har behörighet för att sluta avtal (3 kap. avtalslagen), men några hinder i ditt fall verkar det inte föreligga. Inga speciella formkrav behövs för ett avtal, men för att innehållet i ett avtal ska kunna styrkas kan skriftliga avtal vara att föredra framför muntliga ur bevissynpunkt. Inom avtalsrätten finns den ledande huvudprincipen pacta sunt servanda (1§ avtalslagen), som betyder att avtal ska hållas, oberoende om avtalet rör ifall alkohol får förekomma, hur klädkostnader ska delas upp eller vad ni bör/inte bör säga till era barn. Allt detta kan ert avtal innehålla. Rekommendationer på avtalets utformningDet finns dock några aspekter som kan vara viktiga att tänka på när man sluter ett avtal. I ditt fall kan det exempelvis vara viktigt att avtalet innehåller: - Era underskrifte- Datum- Hur länge avtalet ska gälla - Vad som händer om någon part bryter mot avtaletNi kan få hjälp av våra juristerSlutligen kan självklart våra duktiga jurister på Lawline hjälpa er med att utforma ett sådant avtal för att det ska formas precis efter era önskemål. Det är lite svårt att göra det exakt genom denna funktion, och mer information om avtalets innehåll hade varit nödvändigt för ett heltäckande avtal. Hur man går till väga för att boka tid med dem finner du under denna länk. SammanfattningSammanfattningsvis råder avtalsfrihet i Sverige vilket möjliggör att ni kan sluta ett avtal om era önskemål. Ett avtal har inga formkrav, mer än att det ska accepteras av båda parter. Det finns dock några rekommendationer när man sluter ett avtal för att det ska fungera bra ur bevissynpunkt, exempelvis att det ska vara skriftligt och innehålla era underskrifter. Innehållet bör givetvis vara tydligt så att båda parter förstår det och samtycker till det. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!Bästa hälsningar,

Kan företaget kräva fullt pris för varor i efterhand?

2021-06-27 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har beställt varor via en butik på nätet, och använde då en rabattkod jag såg på en annan hemsida. Rabattkoden fungerade och jag fick 20 % rabatt, betalade och fick hem varorna. Nu i efterhand vill företaget att jag betalar fullpris för varorna eftersom rabattkoden jag använde tydligen bara var menat till deras personal (vilket inte framgick någonstans), såg ut som en vanlig rabattkod och jag anade inte att något var fel. Kan de kräva att jag betalar fullpris nu i efterhand eller hur ligger det till?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om företaget kan kräva att du i efterhand betalar fullt pris för varorna tillämpas avtalslagen (AvtL).Är företaget bundet av det rabatterade priset?Ett bindande avtal sluts genom anbud och accept (AvtL 1 kap. 1 §). Detta innebär att när du ger ett erbjudande om att köpa varorna så ger du ett anbud och när säljaren accepterar detta anbud så har ni ett avtal. Sedan är utgångspunkten att detta avtal ska hållas och båda parterna är bundna av det. En följd av detta är även att det angivna priset är bindande (AvtL 1 kap. 1 §). Utgångspunkten är alltså att butiken är bunden av det rabatterade priset som ni ingått avtal om. Från denna regel finns dock ett undantag, vilket nedan undersöks om det är tillämpligt i detta fall. Om företaget av misstag har angett ett felaktigt pris och du insåg eller borde ha insett misstaget så är företaget inte bundet av det rabatterade priset (AvtL 3 kap. 32 §). För att avgöra om företaget är bundna av det rabatterade priset handlar det alltså om att avgöra om du insåg eller borde ha insett att det nya rabatterade priset var felaktigt. Då kan företaget kräva att du betalar mellanskillnaden mellan det rabatterade priset och fullt pris eller att avtalet blir ogiltigt och varorna då ska återgå. Om du däremot inte insåg det eller borde insett det, så är företaget bundet av det rabatterade priset.Min bedömning Utifrån den information som finns i frågan är min bedömning att du borde anses vara i god tro, alltså borde du inte förstått att det var ett felaktigt pris tex eftersom det inte framgick att rabatten endast gällde för anställda. Då ska avtalet gälla och företaget får stå för sitt fel. Du kan kontakta företaget och hävda att priset ska gälla eftersom avtalet är bindande och du inte borde förstått att priset var felaktigt. Om du och företaget inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och de kan pröva tvisten kostnadsfritt. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,