Försäkringsersättning vid riskökning

2019-08-22 i Avtal
FRÅGA |Hej! När jag var 8 år svimmade jag ibland och tog kontakt med läkare, som sedan sa att jag var frisk och inget var fel. Vid 14 år sökte jag försäkring och fyllde då i hälsodeklarationen. Jag nämnde inte att jag har svimmat och sökt vård på grund av att jag var frisk och hade inte svimmat på minst 2 år. Så ansåg inte att det var ett problem. Men nu I år fick jag pacemaker på grund av mina svimningar som kom tillbaka när jag var 17 år. Det visade sig vara ett hjärtfel. Anmälde det till min försäkring och dom säger att jag har ljugit i min hälsodeklaration, så försäkringen gäller inte mitt hjärtfel. Läkeren när jag var 10 år sa att jag var frisk och inget var fel, så har jag verkligen ljugit i min hälsodeklaration då? Jag anser inte att jag ljugit utan jag har liksom inte vetat att det varit ett fel. Säger en läkare att jag är frisk så litar jag på det.
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upplysningsplikten vid avtalsslutVid teckning av försäkringar tar försäkringsbolaget in upplysningar som har betydelse dels för om försäkringen ska meddelas och dels för fastställande av premievärdet (4 kap. 1 § försäkringsavtalslagen). Som försäkringstagare har du en skyldighet att ansvara för uppgifternas riktighet. Denna upplysningsplikt är begränsad till en svarsplikt för din del, det vill säga att om du besvarat samtliga frågor som försäkringsbolaget ställt och inte ljugit eller undanhållit information, gäller ditt avtal med försäkringsbolaget fortfarande. Försäkringsbolagets skyldighet att lämna informationNär avtal har träffats med försäkringsbolaget är bolaget skyldigt att tillställa dig som försäkringstagare en skriftlig bekräftelse på avtalet samt upplysa dig om försäkringsvillkorens innehåll. Försäkringsbolaget ska då särskilt framhålla villkor enligt 4 kap. 3 § om skyldighet att anmäla ändring av risken och följderna av en försummad anmälan (2 kap. 4 § tredje punkten), vilket fungerar som en slags fortlöpande upplysningsplikt. Om försäkringsbolaget inte särskilt framhållit ett villkor av sådant slag (det faktum att du måste anmäla förändringar av ditt hälsoförhållande och följderna av en sådan försummad anmälan), kan försäkringsbolaget inte åberopa villkoret, det vill säga bolaget kan inte göra villkoret gällande gentemot dig (2 kap. 8 §). Om försäkringsbolaget informerat om villkoret (din skyldighet att anmäla riskökning och följderna av en försummad anmälan)Det faktum att ditt förhållande har förändrats utgör en riskökning för försäkringsbolaget och om du har anmält denna riskökning då du fick reda på att det förelåg ett hjärtfel, har du rätt till ersättning från försäkringsbolaget. Om du däremot inte anmält denna riskökning då du fick reda på att det förelåg ett hjärtfel, har du fortfarande rätt till ersättning, men försäkringsersättningen kan bli föremål för nedsättning (4 kap. 3 §). Ersättningen sätts då ned efter vad som är skäligt med hänsyn till den betydelse förhållandet skulle ha haft för försäkringsbolagets bedömning av risken och den oaktsamhet som har förekommit (4 kap. 2 § andra stycket). Om försäkringsbolaget inte informerat om villkoret (din skyldighet att anmäla riskökning och följderna av en försummad anmälan)Har försäkringsbolaget inte informerat dig om din skyldighet att anmäla ökning av risken och följderna av en försummad anmälan, kan de inte använda det villkoret som en grund för att ej bevilja dig ersättning (2 kap. 8 §).SlutsatsHar du uppfyllt din upplysningsplikt och besvarat försäkringsbolagets samtliga frågor sanningsenligt, har du alltså rätt till ersättning. För det fall du inte har anmält riskökningen (förändringen av ditt hälsoförhållande) trots att försäkringsbolaget informerat om villkoret, har du ändå rätt till ersättning, men denna kan då i någon mån komma att sättas ned. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Om säljaren häver köpet trots betald handpenning

2019-08-05 i Avtal
FRÅGA |Jag har bjudit ut en båt till försäljning. Tilltänkt köpare har betalat 5000 kr i handpenning. Annat avtal finns inte. Jag har ångrat mig och betalat tillbaka handpenningen. Har jag ytterligare skyldigheter som säljare?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din formulering utgår jag ifrån att båda parterna är privatpersoner, därför är köplagen (KöpL) tillämplig i svaret gällande vilka påföljder som kan göras gällande vid avtalsbrott.Man kan bli bunden av ett avtalsförhållande utan ett skriftligt avtalMan blir bunden av ett avtal när båda parterna uttrycker sina avsikter att binda sig och når en överenskommelse om avtalsbundenhet. Man kan även bli bunden genom konkludent handlande, vilket innebär att avtal kan anses slutet genom handlande i överensstämmelse med ett avtal trots att formellt avtal aldrig slutits.I avtalslagen är ävenett muntligt avtal likställt ett skriftligt avtal, även vid försäljning av exempelvis en båt (1 kap. 1 § AvtL). I rättspraxis beskrivs att ett avtal om handpenningen ska tolkas som ett avtal om förskottsbetalning om det råder tvivel i det enskilda fallet, dvs. om inget särskilt har avtalats. Eftersom köparen har betalat en summa i handpenning indikerar det på att ni har haft någon typ av överenskommelse och att avtal på så sätt slutits genom konkludent handlande, där den ena parten nu har presterat en del av sin del i avtalsförhållandet. Säljaren har endast rätt att häva köp om köparen inte betalar i tidDu som säljaren har endast rätt att häva avtalet om köparen är i dröjsmål med betalningen (54 § KöpL). Det innebär att du inte har hävt avtalet på korrekta grunder, och att avtalet mellan dig och köparen rättsligt fortfarande kvarstår. Det innebär att du fortfarande har en skyldighet att fullfölja din del av avtalet, att leverera båten. Att som säljare inte prestera i enlighet med avtalet är ett avtalsbrott. Du kan inte frånträda ett avtal bara för att du inte längre vill vara bunden av det, ånger är alltså inte en giltig grund för att du som säljare ska kunna häva ett köp.SlutsatsKöparen har rätt att kräva vissa påföljder eftersom du som säljare inte hävt köpet med en giltig grund. Köparen har därför rätt att kräva fullgörelse eller häva köpet, samtkräva skadestånd (22 - 29 §§ KöpL). Du som säljare har alltså inga "ytterligare skyldigheter" förutom att prestera din del av avtalet, skulle du inte göra det är det upp till köparen att kräva dessa påföljder som ställts upp till fördel för köparen. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur länge gäller ett muntligt löfte/avtal gällande att utföra ett arbete ?

2019-07-31 i Avtal
FRÅGA |Hur länge gäller ett muntligt löfte/avtal gällande att utföra ett arbete ?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Utifrån förutsättningarna är det svårt att urtolka om detta handlar om ett anställningsförhållande, eller om det innebär ett löfte om att utföra en tjänst till någon.Anställningar kan ingås utan formkrav. Detta innebär att även ett muntligt avtal är bindande. Som med alla avtal så är utgångspunkten att avtal ska hållas. Det som är problemet när det endast finns ett muntligt avtal är att det blir bevissvårigheter, ditt ord kan stå mot arbetsgivarens och i dessa fall blir omständigheterna avgörande.När det gäller avtalsrättsligt är huvudregeln att avtals ska hållas. Detta spelar ingen roll om avtalet ingås muntligen eller skriftligen. Detta kommer bli en tolkning utifrån förutsättningarna för att se hur länge skyldigheten att utföra avtalat arbete föreligger.Om inte det föreligger något avtal, utan det endast erbjudits arbete genom ett muntligt löfte, hamnar vi i de grundläggande reglerna om avtalets ingående. Dessa är att när anbud och accept överensstämmer med varandra föreligger ett avtal. Alltså när arbetet erbjuds och motparten accepterar att arbetet utförs. Däremot är huvudregeln att muntlig anbud måste accepteras direkt, om detta inte görs förfaller anbudet och inga vidare skyldigheter föreligger. Detta följer av 3 § andra stycket avtalslagen.Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att klart svara på hur länge ett muntligt löfte gäller. Detta måste utläsas utifrån omständigheterna, men huvudregeln är att muntliga anbud måste accepteras direkt.

Kan jag anlita en utomstående som utför arbete som hyresgästen enligt hyresavtalet ska sköta, och sedan begära att hyresgästen bekostar arbetet?

2019-07-30 i Avtal
FRÅGA |Min hyresgäst hyr en villa där trädgårdsskötsel är inskrivet i kontraktet.om detta inte sköts kan jag då anlita ett företag och hyresgästen blir skyldig att betala fakturan?står att hyresgästen skall stå för kostnaden för trädgårdsskötsel mm.
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga berör främst avtalsrätt, och närmare bestämt avtalstolkning. Det avtal som har slutits mellan dig och din hyresgäst är ett civilrättsligt avtal, kort beskrivet som ett avtal mellan två privatpersoner. Civilrättsliga avtal kan se ut nästan hur som helst, bara avtalsparterna är överens om innehållet. Ett avtal är nämligen en bindande rättshandling som förseglar det som avtalsparterna kommit överens om. Parterna ska följa avtalet när det är slutet. Som jag förstår det så framkommer det av avtalet att hyresgästen ska stå för kostnaden för trädgårdsskötsel, men ingenting om hur skötseln ska bedrivas. När det saknas information i ett avtal får man ägna sig åt att tolka det som faktiskt framkommer i avtalet. Om inte det går kan man behöva "fylla ut" avtalet men t.ex rättsliga principer. Dessa principer kan vara sätt på vilket människor alltid har löst liknande problem, en slags standardlösning, varför man tänker att det är den lösning som avses även i det aktuella fallet– trots att det inte står uttryckligen i avtalet. I ditt fall kan tyckas att formuleringen "hyresgästen står för kostnader för trädgårdsskötsel" innebär att personen själv kan välja att utföra skötseln för att hålla nere kostnaderna. Det tycks också innebära att om hyresgästen inte utför trädgårdsskötseln så kan du anlita en firma, vilken gästen får bekosta. Här är det viktigt att tolka vad "trädgårdens skötsel" innebär. Utifrån ordalydelsen får det knappast vara fråga om någon förändring i trädgården, eller markarbeten, utan snarare bara bevattning av blommor och klippning av gräsmatta. Anlitar du en firma som utför mer arbete än det som kan sägas ingå i "skötseln" måste antagligen du stå för det som går utöver den grundläggande skötseln. Det ska poängteras att jag inte vet exakt vad som avtalats mellan dig och hyresgästen, varför min bedömning bara är grundläggande. Jag rekommenderar att du påminner hyresgästen om vad som står i avtalet, och förklarar att du kommer anlita någon som utför skötseln om hyresgästen inte gör det. Var också tydlig med vad som kommer utföras av den som blir anlitad, och ungefär vad det kommer att kosta. Det kan vara av vikt för att så långt som möjligt undvika missförstånd. Hoppas du har fått svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Om en anställd trotsar en muntlig instruktion, är avtalet ogiltigt då?

2019-08-11 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående fullmakter. Om jag skriver en skriftlig fullmakt till en anställd där jag nämner han ska köpa 50 muggar och att han får max betala 4000 kr. När han väl är på väg så ger jag honom en muntlig instruktion att muggarna måste vara gröna då de ska passa företagets logga. Väl när arbetstagaren är hos tredje man så visar han den skriftliga fullmakten men tycker att de gröna muggarna är fula och väljer att köpa de röda, är företaget bundet av det här? Tacksam för svar
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag prata lite om Avtalslagen (AvtL) för att lista ut svaret på just din fråga. Som du skrev så har din anställd fått en fullmakt vilket ger honom rätt utföra ett köp av 50 muggar enligt dina specifikationer. En muntlig instruktion är inte någonting som egentligen är menat för tredje man att ta del av, det är en intern kommunikation mellan dig och den anställde. Bundenhet?Eftersom gränserna för fullmakten i detta fall endast avsåg antal muggar och priset för dessa, så är företaget bunden gentemot tredje man (AvtL 10 §). Detta eftersom jag antar att han inte överskred just dessa specifikationer. Tredje man förväntas som sagt inte känna till den muntliga instruktionen och i detta fall verkar det som att personen till och med tog del av den skriftliga fullmakten. Då ska man kunna känna sig trygg med sin affär. Vad händer nu?Det är verkligen tråkigt att detta har hänt ert företag. Mitt råd till dig är att ta kontakt med säljaren och se om det finns möjlighet att byta till gröna muggar i alla fall. De tjänar ju också på att ha ett gott rykte!Jag hoppas detta löser sig för er och att den anställde har uppfattat allvaret med att få särskilda uppdrag! Med vänliga hälsningar,

Vem får utses till vittne och granskare av en framtidsfullmakt?

2019-07-31 i Avtal
FRÅGA |Min mamma skall skriva en framtidsfullmakt där jag får fullmakten.Min bror skall vara en av vittnena som skriver under.Jag skulle vilja att fullmakten har en granskare. Kan han (min bror) vara både granskare och vittne?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga regleras främst i lagen om framtidsfullmakter. FramtidsfullmaktEfter juli 2017 finns det möjlighet att i god tid utse en person som kan företräda en när man själv inte längre är kapabel till det. En framtidsfullmakt är alltså en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen om framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten ger alltså fullmaktshavaren befogenhet att rättshandla i ekonomiska och personliga angelägenheter, när fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att göra det själv.Finns det några formkrav för en framtidsfullmakt?Det finns viktiga formkrav för framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två personer, enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter. Vidare ska det av en framtidsfullmakt framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Detta enligt 5 § lagen om framtidsfullmakter.Vem får bevittna en framtidsfullmakt?I lagen om framtidsfullmakter hänvisas det till vittnesreglerna i 10 kap. 2 § och 4 § ärvdabalken. Häri framgår vem som inte får vara vittne. Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara vittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon får vara vittne. Detta innebär att din bror inte får bevittna fullmakten. Enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter får en fullmaktshavare inte heller vara vittne. Vem får vara granskare?Fullmaktsgivaren får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. I praktiken innebär det att det finns en möjlighet, men inget krav på att utse en granskare. Om en granskare har utsetts kan denne begära fullmaktshavaren att lämna redovisning för sitt uppdrag. Om man däremot inte har utsett en granskare ska fullmaktshavaren på begäran av fullmaktsgivarens make eller sambo eller närmaste släktingar lämna redovisning för sitt uppdrag. Redovisning behöver inte lämnas oftare än en gång per år. Detta framgår av 23 § och 24 § lagen om framtidsfullmakter. Det finns inga formkrav för vem som får vara granskare. Detta innebär att såväl fysiska som juridiska personer kan utses till granskare. Vad innebär detta för dig?Mot bakgrund av vad som framkommit ovan får din bror inte vara vittne. Gällande frågan om granskare kan din bror utses till det. Jag skulle dock rekommendera en objektiv granskare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt

2019-07-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Kan en generalfullmakt lämpligen kompletteras med en framtidsfullmakt?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågan berör två olika fullmaktstyper, nämligen generalfullmakt och framtidsfullmakt.Vad är skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt? En generalfullmakt ger fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i alla angelägenheter. Om fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att fatta egna beslut ger en generalfullmakt inte en självklar behörighet, utan då är det lämpligt att komplettera detta med en framtidsfullmakt.Efter juli 2017 finns det möjlighet att i god tid utse en person som kan företräda en när man själv inte längre är kapabel till det. En framtidsfullmakt är alltså en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen om framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten ger alltså fullmaktshavaren befogenhet att rättshandla i ekonomiska och personliga angelägenheter, när fullmaktsgivaren inte längre är kapabel till att göra det själv. Fullmaktshavarens befogenhet kan likställas med den befogenheten en god man och förvaltare har. Finns det några formkrav för respektive fullmakt?Som huvudregel finns det inga speciella formkrav för generalfullmakter, med undantag för fullmakter som avser köp, byte eller gåva av fast egendom. Dessa fullmakter ska vara skriftliga enligt 2 kap. 27 § avtalslagen. Däremot finns det viktiga formkrav för framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två personer, enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter. Vidare ska det av en framtidsfullmakt framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Detta enligt 5 § lagen om framtidsfullmakter.Kan man upprätta båda fullmakterna? Det är en god idé att komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt, då fullmakterna skiljer sig åt. Dessa fullmakter kompletterar alltså varandra. Sammantaget råder jag dig att komplettera en generalfullmakt med en framtidsfullmakt, eftersom fullmakterna skiljer sig åt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ägarövergång vid bilköp och ansvar för kostnader

2019-07-26 i Avtal
FRÅGA |Hej ! I november gjorde jag och en man upp ett avtal om en bil. Avtalet var sådant att jag skulle betala en startavgift på 2500 kr och sedan fortsätta betala 2000kr i månaden tills dess att 10500kr var uppnått. Efter det skulle bilen skrivas över på mig och bilen skulle bli min.Nu är bilen helt betald och jag har försökt kontakta ägaren till bilen för att göra ett ägarbyte, men han svarar mig inte. Senast vi hade kontakt var i april och då skrev han till mig att det tydligen hade kommit böter, trängselskatt, p-avgift samt försäkring och skatt. Jag har ingen aning om vad det är för räkningar och jag skrev att han skulle skicka mig kopior på allt eftersom att han kräver att jag betalar dessa. Vill gärna ha kopior på alla påstådda räkningar så att jag verkligen vet om jag ska betala men då slutade han att svara mig.Vad ska jag göra ?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att avtal är till för att hållas är en av grundprinciperna i svenska avtalsrätt. Har ni avtalat om en avbetalningsplan där bilen ska skrivas över vid sista betalningen så är det detta som ska göras. Att övriga kostnader så som böter och skatt tillkommit under avbetalningsperioden påverkar inte ert avtal. Det är alltid en fördel för dig om du kan bevisa ert avtal genom exempelvis sparade sms eller ett skriftligt avtal, men även muntliga avtal är giltiga och bindande. Att avvika från detta är ett avtalsbrott.Den som är registrerad på bilen är den som är ansvarig för att skatt och försäkringar rörande bilen betalas. Det är alltså inte du som är ansvarig att se till att avgifterna betalas. Hursomhelst kan fordringar uppkomma er sinsemellan om ni kommit överens om att du ska stå för vissa kostnader kring bilen. Då du fullföljt betalningen så som avtalat är du rättmätig ägare till bilen, han kan inte ta tillbaka eller vägra dig den. Att du inte är skriven som ägare hos transportverket betyder egentligen bara att du inte hålls ansvarig för att skatt, böter och dylikt betalas in. Försök upplysa säljaren om dessa omständigheter. Det är trots allt endast till hans nackdel att bilen står skriven på honom. Hoppas att du fått svar på dina funderingar. Hälsningar,