Automatisk förlängning av avtal mellan näringsidkare

2019-05-03 i Avtal
FRÅGA |Eniro ringde upp och vi kom överens om en lösning för en enkel presentation på nätet med sökord, detta var 2018-03-22. Vi fick en orderbekräftelse och sedemera en faktura, som vi självklart betalade.2019-03-25 kommer fakturan på min mail för 2019,det trots att jag inte beställt något i år.Eniro hävdar då att vi har ingått ett löpande avtal 2018-03-22 där vi har 3 månaders uppsägningstid och att det kommer att löpa på tills vi säger upp avtalet.Kan detta stämma att Eniro ej behöver skicka ut en ny förfrågan eller ta en ny kontakt med oss om en eventuell ny medverkan.Jag representerar ett företag och frågar ej som privatperson.l
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att företaget du representerar ingick ett avtal med en säljare för drygt ett år sedan. Nu har säljaren skickat en ny faktura för en ny avtalsperiod och hävdar att avtalet kommer fortsätta löpa tills det sägs upp. Du undrar som säljaren inte borde ha kontaktat er innan den nya avtalsperioden inleddes.Var det överenskommet att avtalet skulle förnyas behöver säljaren inte kontakta erDet finns ingen generell reglering för hur automatiska förlängningar av avtal ska bedömas. Enligt nuvarande reglering tillämpas dock en bestämmelse enligt vilken ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt (36 § avtalslagen). Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets uppkomst och senare inträffade omständigheter samt omständigheterna i övrigt.En automatisk förlängning av ett avtal kan i vissa situationer vara ett oskäligt avtalsvillkor. I ett fall ansågs ett avtal om automatisk förlängning av ett gymkort med tolv månader vara oskäligt när gymmet inte hade skickat en påminnelse om förlängningen till kunden (NJA 2012 s. 776). Däremot gällde fallet en konsument och Högsta domstolen lade i sin bedömning stor vikt vid att kunden var en konsument. Det är klart att näringsidkare inte kan ha samma skydd som konsumenter i fråga om sådana avtal och att det kan ställas högre krav på näringsidkare.Svaret på din fråga är att det generellt sett inte krävs att säljaren skickar ut en ny förfrågan om ett annat företag vill förlänga ett löpande avtal eller inte, ifall förlängningen omfattades av det ursprungliga avtalet. Det bör inte heller generellt finnas något krav på att säljaren skickar ens en påminnelse. Var det däremot aldrig överenskommet att avtalet skulle förlängas automatiskt, har säljaren ingen rätt att ensidigt besluta att avtalet ska förlängas.Villkoret kan vara oskäligt på andra grunderDet kan vara så att villkoret är oskäligt om det inte framgick tydligt att avtalet skulle förlängas efter ett år. Om du som köpare inte hade förstått att avtalet skulle förlängas och det på grund av att säljaren varit vilseledande eller mycket otydlig, kan villkoret jämkas eller lämnas utan avseende. Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning med tolv månader ska vara tydligt och båda parter bör vara väl medvetna om det när avtalet ingås, för att det ska vara giltigt.SammanfattningDet finns inget krav på att säljaren ska kontakta er och fråga om ni vill förlänga avtalet, ifall det var överenskommet i avtalet från början att det skulle förlängas då. Fanns det däremot ingen överenskommelse om automatisk förlängning av avtalet får säljaren inte ensidigt bestämma att det ska förlängas. Fanns det ett villkor om förlängning i avtalet, men det var mycket otydligt eller säljaren agerat vilseledande, är avtalsvillkoret inte giltigt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kan part begära betalning för annat än det som avtalats?

2019-04-29 i Avtal
FRÅGA |Hej!Har precis haft en utställning med tavlor på ett galleri. Från början kunde jag välja att betala en avgift på 1600 eller att hon tar provision om jag säljer något. Jag valde att ta provision på det jag sålde. Nu efter utställningen krävde galleristen mig på 500kr. Jag hade inte sålt något och det va fler utställare som inte sålt och hon tyckte då att hon fått in för lite så därför detta krav på 500kr men det fanns inget överenskommet ang detta varken muntligt el skriftligt. Utan det va något hon tog nu och vägrade att lämna tillbaka tavlorna om detta inte betalades. Summan betalades dock men det känns helt fel. Vad kan jag göra?Mvh
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att både du och galleristen har genomfört utställningen i era respektive yrkesroller samt att ni vid avtalets ingående upprättat ett skriftligt avtal beträffande provision. Då det är fråga om en tjänst som utbytes mellan två näringsidkare regleras parternas förpliktelser genom allmänna avtalsrättsliga regler, branschpraxis och sedvana. På området råder det avtalsfrihet, men då ett avtal en gång ingåtts, är den rättsliga utgångspunkten att avtal ska hållas. Detta gäller oavsett om avtalet ingåtts muntligen eller skriftigen. I bevishänseende är det dock bra att ha ett skriftligt avtal. Ifall ert avtales innehåll är oklart, kan man bli tvungen att tolka avtalet, vilket i första hand görs genom att se till partsviljan. Detta innebär att man försöker utröna vad parterna, vid avtalets ingående, egentligen avsåg att avtala om. Det kan vara värt att observera att aval i vissa fall kan uppstå om en part agerar som om denna vore bunden av en överenskommelse, sk. konkludent handlande. Galleristen kunde därför hävda att du genom att betala 500 kr konkludent, i efterhand, accepterat denna betalningsskyldighet som en del av avtalet. Min bedömning är emellertid att det inte föreligger konkludent handlande, speciellt ifall du uttryckligen motsatt dig att betala summan om 500 kr vid återlämnandet av talvorna. Istället ska det tidigare ingångna avtalet om provision gälla. Eftersom du har avtalat med galleristen om provision då en tavla säljs, ska du som utgångspunkt inte vara tvungen att betala för något annat. Ifall galleristen menar att du genom avtalet är skyldig att betala för något ytterligare, är det även hon som ska bevisa detta. Galleristen borde således inte ha krävt dig på betalning vid återlämnadet av tavlorna, utan har vid detta tillfälle sannolikt gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. Du kan därmed på civilrättslig grund att väcka talan i domstol. Då galleristen vägrade att överlämna tavlorna, kan hon även gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalken och du kan följaktligen även anmäla detta brott. Vänligen,

Fel i lös egendom

2019-04-29 i Avtal
FRÅGA |Jag har köpt en produkt från blocket men fått en helt annan än vad som vad specificerat i annonsen. Min produkt var av samma märke men 3 år äldre. Säljaren vägrar häva köpet. Summan handlar om ca tiotusen kronor.I annonsen så har Säljaren uppgivit en exakt specifikation på vad som ingår, samt datum då han inköpte produkten själv och från vilken Återförsäljare. Efter jag gjort betalning och upptäckt att varan inte överensstämde så kontaktade jag säljaren direkt. Han har enligt mig medvetet försökt begå bedrägeri och skyller på att det företaget han köpte produkten av måste ha lurat honom.Jag har själv bevis från Blocket, sen även från Återförsäljaren där han påstår sig köpt produkten ifrån ursprungligen. När jag kontaktade dem så berättade dem för mig att han har ljugit och produkten jag har fått är den han inhandlat för 3 år sedan. När jag konfronterade Säljaren med ovan information så skyllde han på att han har andra skulder som han var tvungen att betala av och därför göra en snabb affär, samt att han erbjöd mig svart-jobb för att täcka kostnaderna - vilket jag tackade nej till. Då blev han upprörd och bad mig att dra åt helvete och att han vägrar betala tillbaka.Jag har vittne som var med vid köp samt konfrontation. Jag har varan i min ägo, jag har från blocket vad han påstår sig att sälja samt att Företaget har information på att han inte köpt den specificerade produkten, utan jag har den som han köpte 3 år tidigare.Hur skall jag gå tillväga med ovan fall?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att frågan berör lös egendom, blir köplagen tillämplig. Du har reklamerat varan och meddelat köparen att du vill häva, således har du uppfyllt din reklamationsskyldighet. Eftersom att du har dels bevis från köpet i form av både avtalet och vittnen, så kan du med stor sannolikhet få rätt om du tar upp detta till domstolen. Eftersom du har försökt att förmå köparen att ge tillbaka pengarna, men inte lyckats, så kvarstår enbart att ta det till domstolen. Där kan du således få rätt och få tillbaka dina pengar för varan. Behöver du ytterligare hjälp för att ta detta vidare är du varmt välkommen åter!Med vänlig hälsning,

Är budgivning bindande?

2019-04-27 i Avtal
FRÅGA |Hejhej Lawline,Om jag budat på en villa och vinner budgivningen, har det då uppstått ett bindande avtal eller kan jag dra mig ut? Jag har inte skrivit på något.
Moneeb Mohsen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att bud inte binder dig (köpare) eller säljaren. Vid köp av fastighet gäller särskilda formkrav för avtalet. Ett sådant avtal sluts genom att man upprättar en köpehandling som både köpare och säljare undertecknar. I denna handling ska olika uppgifter om fastigheten och priset framgå (4 kapitlet 1 § jordabalken). Följer man inte dessa regler så har föreligger inget avtal enligt lag. Du har alltså som budgivare rätt att dra tillbaka ditt bud och ändra dig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man skriva avtal om lån?

2019-04-30 i Avtal
FRÅGA |Kan man skriva ett avtal för att på juridiskt sätt vara betalningsskyldiga till ett lån? Om min sambo står på ett lån men jag vill vara med men utan att skriva om lånen på banken.
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att skriva avtal som innebär att man är betalningsskyldig för ett lån. Det råder nämligen avtalsfrihet. Avtalsfrihet med andra ord betyder att två parter (i detta fall du och din sambo) är fria att sluta avtal som innefattar vilka termer som helst. Svaret på din fråga är alltså att ja, du och din sambo kan skriva ett avtal mellan varandra om det aktuella lånet, utan att blanda in banken.Vänligen,

Uppsägning prenumeration

2019-04-29 i Avtal
FRÅGA |Då distansavtalslagen gäller för prenumerationer, borde inte även uppsägning av sådan tjänst följa distandsavtalslagen, dvs att det räcker med att jag medelar att jag änskar säga upp avtalet för att det skall anses räcka. Inte ångerrätten utan mer säga upp det löpande abonnemanget.
Filip Braun |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag tolkar din fråga rätt, så undrar du om man kan säga upp en prenumeration med stöd av distansavtalslagen (DAL). Den enda möjligheten att säga upp via DAL är ångerrätten. Den är inom 14 dagar. Har du exempelvis bundit dig över en viss tid, kan du således inte säga upp i förtid med stöd av DAL.

Hur går man tillväga för att kräva tillbaka pengar?

2019-04-28 i Avtal
FRÅGA |Hej vi har beställt en resa genom en resebyrå till Sri Lanka. Då det nyligen hänt flera terrorattacker har UD gått ut med en avrådan till att resa in till landet. I resebyråns avtal står det att man kan säga upp avtalet ifall "oundvikliga och extraordinära händelser" sker såsom terrorism, att full återbetalning sker och att denna återbetalning ska ske inom 14 dagar efter att man sagt upp avtalet. När vi ringde rabblar de upp avbeställningsregler och menar att vi ska betala för att avboka biljetter samt att vi inte ens kommer få tillbaka hälften av pengarna. När vi läser upp deras avtal angående uppsägning av avtal, inte avbeställning av flygbiljetter lägger de på telefonen. Hur ska vi gå tillväga? Vad kan resebyråer göra och inte göra?
Elin Rideg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Avtalsvillkoret du talar om är förmodligen en s.k. "force majeure" - klausul" som tar sikte på situationer som är bortom kontraktsparternas kontroll och därmed ger dem en möjlighet att på ett legitimt sätt lämna avtalet utan konsekvenser. Står det klart och tydligt att terrorism ska betraktas vara en situation som faller in under avtalsvillkoret bör ni enligt avtalet vara berättigade att frånträda det och få full återbetalning, precis som avtalat. Jag kan däremot inte ge något exakt svar utan att närmare ha undersökt avtalet i fråga liksom den rådande situationen i er resedestination. Hur ska ni gå tillväga?Har ni redan betalat för resan och resebyrån vägrar betala tillbaka vad ni anser er ha rätt till så kan ni inledningsvis skicka ett betalningsföreläggande via kronofogden. Byrån får då tillfälle att antingen bestrida kravet, eller medge det och betala er. Bestrider de kommer ni i sin tur att få välja om ni vill överlämna ärendet vidare till allmän domstol. Jag kan tänka mig att en domstolstvist medför dåligt PR och någonting som byrån starkt vill undvika. Ni kan även lämna in en stämningsansökan direkt till domstolen utan att först skickat ett betalningsföreläggande. En domstolstvist är däremot relativt tidsomfattande och det kan dröja många månader innan ni blir återbetalda, till skillnad från ett betalningsföreläggande som i jämförelse med en domstolstvist går betydligt snabbare. Att börja med ett betalningsföreläggande är därför en god idé. Att tvista i domstol kan även bli kostsamt för den förlorande parten som enligt huvudregeln måste betala sina egna samt motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Jag rekommenderar inte er att gå till domstol så vidare ni inte är helt säkra på att ni har lagen på er sida. Om ert penningkrav understiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr för 2019) rör det sig inte om ett ordinärt tvistemål som beskrivet ovan utan ett förenklat. I sådana tvistemål är istället rätten till ersättning begränsade (18 kap. 8 a § RB) i syfte att dels förenkla processen, dels göra den mindre kostsam eftersom det omtvistade beloppet är lågt. Förlorar ni ett förenklat tvistemål blir kostnaderna för motparten alltså betydligt lägre. Mina rekommendationerMitt råd till er är att i första hand riktar ert krav direkt mot resebyrån och hänvisa till vad som är avtalat. I andra hand kan ni skicka ert krav via ett betalningsföreläggande. I fall att de bestrider ert krav så rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist som kan få ta del av alla omständigheter och bedöma era chanser att få rätt i domstol innan ni bestämmer er för att överlämna ärendet till tingsrätten. Ni är varmt välkomna att ta kontakt med någon av våra jurister här.Hoppas ni fått svar på era funderingar och lycka till!Vänligen,

Vilket försäkringsbolag ska man vända sig till?

2019-04-26 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag hade tänkt försöka få ersättning för ärr och viss funktionnedsättning efter en operation i min hand. Min fråga är om jag ska vända mig till försäkringsbolaget som jag har nu eller om jag ska vända mig till försäkringbolaget som jag hade vid tidpunkten för olyckan?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du fått ärr och funktionsnedsättning efter en operation som du behövt göra på grund av en olycka. I sådana fall bör du i första hand vända dig till ditt dåvarande försäkringsbolag, alltså där du var försäkrad när olyckan skedde. Du kan såklart även pröva att vända dig till ditt nuvarande försäkringsbolag och se ifall det finns något de kan göra.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar