Skriva fel namn på ett avtal

2021-08-26 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag tog i samband med giftermål min makas efternamn vilket som jag förstår och fick förklarat av Skatteverket trädde i kraft då vi gifte oss eftersom jag ansökt om efternamnsbyte (till min makas) redan vid hindersprövning. Jag undrar om det är lagligt för mig att underteckna ett avtal/dokument med mitt gamla efternamn dvs. det jag hette innan giftermålet (efter att vi gift oss och tagit över min makas efternamn vid giftermålet)? För jag menar att lagligt så har jag ju i samband med giftermålet ändrat till min makas efternamn och det bör väl vara det som är det giltiga då när man skriver på ett avtal/dokument?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du dels undrar över när ditt nya namn börjar gälla efter det att du tagit din makas efternamn vid giftermål, och dels huruvida det är lagligt eller ej att efter namnbytet underteckna avtal eller andra dokument med ditt gamla namn. Det korta svaret är att ditt nya efternamn börjar gälla så snart hindersprövningen och vigselintyget kommer in till Skatteverket, vilket inte brukar ta mer än ett par dagar efter vigseln. Efter det bör du underteckna avtal med ditt nya efternamn, men skulle du råka skriva ditt gamla efternamn är det ingenting som är olagligt så länge du inte försöker förfalska en urkund genom att uppge en annan persons namn. I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad som gäller om du skriver fel namnteckning på ett avtal efter det att du har bytt efternamn. Att råka skriva fel namn är ingen större faraEn av de viktigaste principerna när man tolkar avtal inom svensk rätt är att se till vilken avsikt parterna hade med det aktuella avtalet. Om du skulle råka underteckna med ditt gamla namn på ett avtal behöver det således inte få några större konsekvenser. Förutsatt att du och motparten är överens om vem som ska prestera vad enligt avtalet kommer ett felskrivet namn i praktiken inte vara märkbart för någon av er så länge ni följer era åtaganden i enlighet med det undertecknade avtalet. Skulle en eventuell tvist uppstå mellan er kan ett felskrivet namn leda till vissa svårigheter med bevisningen, men så länge det går att avgöra vilka parterna av avtalet är och vad ni avsåg med avtalet så kommer det inte få några större konsekvenser. Om du vet med dig att du efter giftermålet har skrivet ditt gamla namn på ett avtal i pappersform kan du enkelt korrigera det genom att exempelvis stryka över din gamla namnteckning och skriva dit din nya, eller genom att sätta ett av namnen inom parantes och på så sätt förtydliga vilket som är ditt gamla namn. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är SMS juridiskt bindande?

2021-08-14 i Avtal
FRÅGA |Har köpt en husbil betalt genom Swish 50000 handpenning säljaren har skickat ett sms med texten" Kvitto för köp av husbil,,,Jag Abraham Abrahamsson har mottagit 50.000 utav Sven Svensson för min husbil med reg.nr. ABC 123 dom resterande 300.000 ska betalas vid leveransen. MVH Abraham Abrahamsson". Min fråga: är sms juridiskt bindande? Mvh "Sven".
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga besvaras med allmänna avtalsrättsliga principer. Den princip som du gör gällande är löftesprincipen (se 1 § Avtalslagen) dvs att avtal ska hållas (på latin: pacta sunt servanda). Det finns inget formkrav på den sortens avtal ni träffat (köp av lös sak) vilket innebär att avtal som är muntliga är lika juridiskt bindande som skriftliga avtal (oavsett om de ingåtts via mail, sms eller på fysiskt papper). Detta innebär att ni har avtalat om köp av bil och handpenningen är betald - och ni har alltså ett bindande avtal som är enklare att bevisa än ett muntligt. Du kan fortfarande dra dig ur avtalet men löper då risk att behöva ersätta eventuella kostnader som din motpart haft med försäljningen eller dylikt - men eftersom det inte efterfrågas uttryckligen kommer jag inte gå in på det djupare än att nämna att det finns utrymme att frånträda avtalet, dock inte utan eventuella konsekvenser. Om du skulle tappa bort din mobil så kan du för övrigt fortfarande använda bankkontoutdrag för att styrka att i varje fall någon sorts betalning skett mellan er, och om du har mail eller annan kommunikation sparad så utgör även dessa medel bevis för att det finns ett avtal. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig om du kommer på fler frågor eller om jag varit otydlig. Vänligen,

Varför kan banken neka att jag tar ut mina egna pengar?

2021-08-09 i Avtal
FRÅGA |Jag vill ta 500000kr i kontanter från mitt konto, jag vill ha de hemma i mitt eget kassaskåp. Varför får banken neka mina egna sparade pengar?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som direkt anger hur mycket man har rätt att ta ut från sitt bankkonto. Däremot råder avtalsfrihet vilket innebär att banken kan avtala om i princip vad de vill så länge det inte strider mot lagen, exempelvis en uttagsgräns.De allra flesta banker brukar ha en uttagsgräns på några tusen kronor när det gäller att exempelvis ta ut pengar från en bankomat. Eftersom du vill ta ut mer pengar än så är min rekommendation att du hör med banken om hur du kan gå tillväga.Notera dock att banken kan vägra att du gör ett större uttag av pengar i deras bank på grund av risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism (3 kap. 3 § lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).Som svar på din fråga kan din bank bromsa stora uttaget av pengar både med hänsyn till deras avtal och lagen.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Jag betalade tävlingslicens under 2020. Tävlingarna stoppades på grund av pandemin, har jag rätt till ersättning för uteblivna tävlingar? Covid-19 och Force Majeure.

2021-08-06 i Avtal
FRÅGA |Jag är boulespelare och betalde in tävlingslicens 2020 till svenska bouleförbundet. Strax efter att licensen var betald förbjöd förbundet alla tävlingar beroende på covid19. Detta gjorde det omöjligt att utnyttja licensen. Förbundsstyrelsen har beslutat att inte betala tillbaka licensavgiften och inte låta den vara giltig för 2021 vilket hade varit ett alternativ. Jag anser att det kan likställas med de biljetter som såldes till evenemang som blev inställda där man fick betala tillbaka pengarna. Tacksam för svar vad som gäller för tävlingslicenserna juridiskt sett.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.AvtalsbundenhetDu som enskild, och svenska bouleförbundet har, när du betalt in din licens för 2020, ingått ett avtal. En grundsten i den svenska allmänna förmögenhetsrätten är Pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. 1 § AvtL stadgar den grundläggande principen om avtalets bundenhet för båda parter. När du betalade in din licens till svenska bouleförbundet är du och förbundet bundna av de villkor som följer av att du betalat.Svenska bouleförbundet har sedan inte uppfyllt sin del av ert avtal i och med att de under 2020 på grund av pandemin förbjöd alla tävlingar. Som utgångspunkt har svenska bouleförbundet begått ett avtalsbrott vilket ger dig möjlighet att ge in en stämningsansökan till tingsrätten.Force MajeureUtgångspunkten är att svenska bouleförbundet är åtminstone återbetalningsskyldiga för den del du inte kunnat utnyttja din licens under 2020. Dock måste, i det här fallet, också frågan om Force Majeure tas upp, som troligtvis kommer bli aktuellt och tillämpbart i ert fall.Force Majeure är en undantagsregel som i vissa situationer kan medföra att en eller båda parters förpliktelser under ett avtal suspenderas, helt eller delvis. Det finns Force Majeure-liknande regler i viss svensk lagstiftning, t.ex. 27 § Köplagen avseende skadestånd vid dröjsmål. Denna lag gäller dock endast vid köp av lös egendom och gäller enbart om inte parterna avtalat om annat.Det finns ingen allmän lagfäst regel i t.ex. avtalslagen om Force Majeure. Det finns inte heller någon generell internationell Force Majeure-reglering och omständigheter som anses vara Force Majeure utomlands behöver inte vara det i Sverige. Force Majeure är något som tillämpas i yttersta undantagsfall, men som i ditt fall kan göra att du inte har någon juridisk möjlighet att återfå pengarna eller inte heller kan nå framgång med en eventuell stämningsansökan.Oftast finns det en så kallad Force majeure-klausul med i avtalen som reglerar det som i den enskilda situationen faller under undantagsregeln. Det är viktigt för dig att komma ihåg att Force majeure också kan åberopas utan en sådan klausul närvarande i avtalet.Force Majeure innebär kort att om något oförutsägbart inträffar, som varken den ena eller andra parten rimligen kan förutse eller skäligen borde ha räknat med vid ingåendet av avtalet, gäller inte längre bundenheten av avtalet och parterna befrias från sina förpliktelser gentemot varandra. Epidemier och pandemier inträffar med jämna mellanrum (exempelvis svininfluensan, SARS, MERS, Ebola etc.). Virusutbrott som sådana måste därför inte nödvändigtvis anses som oförutsebara. Dock måste man beakta att den enormt stora utbredningen av Covid-19 mycket väl kan innefatta en sådan oförutsägbarhet.Utgångspunkten måste vara att Force Majeure är en relativt snäv undantagsregel och att en avtalspart måste räkna med att behöva uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet även om de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Du har möjlighet att skicka in en stämningsansökan men måste vara beredd på att Force Majeure troligtvis kommer att åberopas, och att det finns goda skäl för att åberopa undantagsregeln i ditt fall.Med vänlig hälsning!

Ändra priset efter ingånget avtal?

2021-08-16 i Avtal
FRÅGA |Jag har ett muntligt avtal med en städerska som på senare tid har anställt personal. Hon aviserar nu om att hon har ont i ryggen och att hon inte kommer att städa mer själv, utan att hennes anställda kommer i fortsättningen. samtidigt aviserar hon en prishöjning redan i september (idag är det den 9/8) med 20:-/h. är det verkligen tillåtet att bara höja så utan förvarning? vi har ju ett avtal? Med vänlig hälsning
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du och din städerska har genom er överenskommelse ingått ett bindande avtal vilket innebär att det som ni kommit överens om ska gälla. Din avtalspart kan därmed inte ensidigt ändra priset i efterhand. Det kan ibland förekomma att näringsidkare förbehåller sig rätten att senare ändra avtalsvillkor vilket kan ske genom s.k. prishöjningsklausuler, men då krävs det att avtalsparterna har kommit överens om detta från början när avtalet ingicks. Detta innebär att om ni inte har diskuterat möjligheten att ändra avtalsvillkoren så gäller de ursprungliga. Förutom möjligheten att ändra avtalsvillkor efter en överenskommelse mellan parterna så finns det en möjlighet att ändra avtalsvillkor enligt lagen, 36 § avtalslagen. För att kunna använda denna regel och ensidigt göra en ändring krävs det att det existerande avtalsvillkoret är "oskäligt". Detta innebär att om ert avtalade pris är oskäligt skulle det kunna justeras med stöd av denna regel. Vad som ska bedömas som skäligt får bedömas från fall till fall, men man kan t.ex. jämföra priset med andra städbolags priser. Denna jämkningsregel ska dock tillämpas restriktivt vilket innebär att utgångspunkten är att avtalsvillkor ska stå fast. Sammanfattningsvis är huvudregeln att det avtalade priset ska gälla. En avtalspart kan endast ändra avtalsvillkor om denne har förbehållit sig rätten till det eller om det kan betraktas som oskäligt enligt lagen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Är det nödvändigt att informera överförmyndaren i kommunen om en gällande framtidsfullmakt?

2021-08-10 i Avtal
FRÅGA |HejJag har en framtidsfullmakt utställd av min ensamstående moster som inte har barn. Jag fick den utställd eftersom hon har stora minnesproblem som nu är fullt utvecklad demens. Hon har också för över 30 år sedan skrivit testamente till förmån för mig.Undrar om det är nödvändigt att informera överförmyndaren i kommunen hon bor att jag har fullmakt och att den har trätt i kraft för ett och ett halvt år sedan?Jag misstänker att avlägsna släktingar kan komma att agera, ev slå larm och kräva att god man utses.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är inte nödvändigt att informera överförmyndaren i kommunen om att du har en gällande framtidsfullmakt. Förutsatt att annat inte har villkorats är det fullmaktshavaren (det vill säga du) som bestämmer när fullmakten blir giltigt och något godkännande eller registrering hos myndighet görs inte (9 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).När det gäller din mosters släktingar kan de närmaste begära redovisning för ditt uppdrag en gång per år. Om framtidsfullmakten anger granskare finns då även möjlighet till närmare granskning. I annat fall kan släktingarna kontakta kommunens överförmyndare som vid behov kan begära redovisningar och upplysningar samt besluta om att fullmakten inte får användas (23–26 § lag om framtidsfullmakter).Om släktingarna utser god man leder detta automatiskt till att framtidsfullmakten inte längre har någon verkan (27 § lag om framtidsfullmakter).Jag hoppas du fått svar på dina frågor! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad gör jag om en tatuerar vägrar tatuera mig?

2021-08-07 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har varit hos en tatuerare förr och skickade bild på motivet jag ville ha nu, nu har har sagt att han ej gör sådant längre. Men sambon skrev till tatuerare och skickade ett motiv i samma stil och då säger han att ha absolut kan göra det, så alltså vill han inte tatuerare mig helt enkelt, hur ska jag göra?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga besvaras främst med stöd av allmänna avtalsrättsliga principer. Om tatueraren väljer att ta sig an arbetet eller inte finns det ingenting du kan göra åt eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige. Detta är inte kodifierat i lag men är en grundläggande avtalsrättslig princip. Denna princip kan dock få lämna företräde i vissa partskonstellationer, en av dem som ligger närmas till hands är konsumentförhållanden. Denna plikt att ingå avtal (kontraheringsplikt) gäller för exempelvis försäkringsbolag som inte får neka en konsument en försäkring utan särskilda skäl (exvis att konsumenten tidigare bedragit försäkringsbolaget, se 3 kap 1 § Försäkringsavtalslagen). Någon motsvarande kontraheringsplikt existerar inte för näringsidkare som tillhandahåller tjänster såsom tatueringar. Om du däremot misstänker att du nekas tatueringstid på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder så kan det vara fråga om en situation som omfattas av diskrimineringslagen, men eftersom du inte angivit några uppgifer som antyder att så är fallet så går jag inte in på det. Slutsatsen är alltså att det inte finns någonting du kan göra förutom att gå till en annan tatuerare. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig. Vänligen,

Är det formellt korrekt att upprätta flera exemplar av ett och samma avtal?

2021-08-04 i Avtal
FRÅGA |Är det formellt korrekt att upprätta 4 original av ett och samma avtal? Syftet är att alla som är berörda ska få varsitt. Underskrift sker bara av två personer.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om avtalsrätt och det regleras i avtalslagen (AvtL). Då jag inte vet vad för typ av avtal det rör sig om kommer jag utgå ifrån de generella reglerna om avtal.Svaret är ja, då man oftast brukar upprätta ett exemplar till varje part i avtalet. Så svaret på din fråga är att det är fortfarande formellt korrekt att upprätta flera exemplar av avtalet och det påverkar inte avtalets giltighet. Varför man upprättar fler exemplar av ett avtal är bland annat ur ett tvist- och bevishänseende. Som exempel när det kommer till ett anställningsavtal så upprättar man oftast två exemplar. Det är till för att om det som skulle bli en tvist om exempelvis lön, så kan den part som anser att det är fel använda sitt exemplar som bevisningen att det strider med avtalet. Då om det bara skulle finnas ett exemplar så skulle den part som inte besitter avtalet behöva hämta det av den andra part för att använda som bevisning när de hävdar något och då kan det bli komplicerad situation att få tag i avtalet. Så länge alla avtalen är identiska kommer det inte vara några problem. Problem kan uppstå om avtalen skiljer sig från varandra då det kan bli svårt att veta vilket avtal som faktiskt gäller och vilket som är felaktigt. Alltså när det kommer till avtalsrätt så är huvudregel att det inte finns något formkrav på att ett avtal ska vara skriftligt för att vara giltigt (om inget annat föreskrivs som exempel fastighetsköp, 1 § 3 st. AvtL). Det betyder att ett avtal kan vara giltigt även om inget exemplar har upprättats. Den fysiska kopian eller avtalet används mer till att kunna bevisa att avtalet faktiskt finns. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar