Kan en person som med fullmakt säljer vara åt en annan behålla del av köpeskillingen vid försäljningen?

2021-04-21 i Avtal
FRÅGA |Hej ! jag har en fundering kring fullmakt.Om jag tillexempel ska sälja något men inte själv har möjlighet till det. Så jag ber min kompis, vi skriver en fullmakt där det står att jag vill ha minst 1000kr. Dagen efter säljer min kompis saken och ger mig 1000kr, hen säger sedan att hen sålde den för 1300kr men valde att behålla 300kr själv. Har kompisen rätt att behålla dessa 300kr?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uttrycket "minst 1000 kr" Vad som vanligtvis menas med uttrycket "minst 1000 kr" är att varan ska säljas till detta minsta belopp men att den självklart kan säljas till högre pris. I ditt fall verkar det som att kompisen har tolkat detta som att du "bara ville ha 1000kr" och allt därutöver som kompisen förhandlar sig till tillhör kompisen. Det är osannolikt att kompisens tolkning är mer rimlig än din. Det kan också bero på vad som diskuteras mellan dig och kompisen och exakt vad som står i fullmakten. Har kompisen rätt att behålla de 300 kr?Endast om ni har kommit överens om att kompisen får behålla allt utöver 1000 kr. Eftersom kompisens tolkning verkar vara mindre rimlig så kan kompisen göra sig skyldig till ringa stöld (snatteri). Detta eftersom pengarna som kompisen fick vid försäljningen tillhör dig som fullmaktsgivare och nu tänker kompisen behålla pengarna som sina egna, se 8 kap 2 § Brottsbalken. Det krävs enligt bestämmelsen att denna stöld innebär ekonomisk skada för dig. I så fall en ekonomisk skada på 300 kr. Kompisen kan även ha begått avtalsbrott emot dig. Utöver vad som står i den skriftliga fullmakten, är kompisen också förpliktad att följa muntliga instruktioner som du ger. Man kan säga att när ni kommer överens om att kompisen ska sälja varan åt dig har ni ingått ett muntligt avtal. Och när kompisen bryter mot detta har denna begått avtalsbrott. Hur ska fullmakt skrivas?För att undvika sådana här situationer är det viktigt att skriva fullmakten så tydligt det går, så att inga missförstånd eller olika tolkningar kan uppkomma. Till exempel skriva "ska säljas till så högt pris som säljaren går med på men till minst 1000 kr. I den utformningen blir det tydligt att det inte finns något utrymme för kompisen att tolka att något utöver 1000 kr kan denna behålla själv. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?

2021-04-12 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag ska skriva ett brev till min mammas hyresvärd för att säga upp mitt borgensåtagande. Vad ska stå i brevet för att det ska vara giltigt? Med vänlig hälsning
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (JB) 12 kap., som även brukar kallas för hyreslagen. Av din fråga framgår det inte om det rör sig om hyra av bostadslägenhet eller om det rör sig om hyra av lokal. Jag utgår dock från att det rör sig om hyra av bostadslägenhet. Ifall det rör sig om ett borgensåtagande för lokalhyra så gäller allmänna regler om borgensförbindelser, dvs att borgensförbindelser normalt inte kan brytas. Uppsägning av borgensåtagande bostadslägenhetVid borgensförbindelser för hyra av bostadslägenhet så har dock borgensmannen, dvs personen som har gått i borgen, rätt att säga upp sitt borgensåtagande under vissa omständigheter (JB 12 kap. 28a §). Du som borgensman har därmed rätt att säga upp ditt borgensåtagande. Borgensåtagandet kan dock först upphöra när det har gått två år sedan borgensåtagandet började gälla, dvs sedan du skrev på borgensåtagandet och blev tecknad som borgensman. Därutöver är uppsägningstiden för ett borgensåtagande nio månader, och uppsägningen sker vid månadsskiftet. Du kan alltså som tidigast säga upp ditt borgensåtagande ett år och tre månader efter att åtagandet började gälla.När borgensåtagandet har sagts upp så får din mammas hyresvärden avgöra ifall din mamma som hyresgäst behöver ställa ytterligare borgen eller annan säkerhet.Utformningen av uppsägningenDet finns inga särskilda krav i paragrafen som anger hur själva uppsägningen av borgensåtagandet ska utformas. Allmänna avtalsrättsliga regler gäller därmed för uppsägning av avtal.Uppsägningen måste riktas till den andra avtalsparten, du ska alltså rikta din uppsägning till sin mammas hyresvärd, eftersom borgensåtagandet är ett avtal mellan dig som borgensman och hyresvärden. Uppsägningen ska även innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagandet ska upphöra. Du bör även tydligt skriva ut till vilken dag borgensåtagandet ska upphöra och du måste även hålla dig till reglerna om uppsägningstid. Det finns inget krav på att uppsägningen ska ske skriftligt, muntliga uppsägningar gäller också. Däremot bör du säga upp borgensåtagandet skriftligen och skaffa dig ett skriftligt erkännande av hyresvärden på att uppsägning av borgensåtagandet har skett. Detta eftersom det är du som har bevisbördan på att en uppsägning har skett om målet hamnar i domstol. Hyresgästföreningen framför även att uppsägningen ska vara skriftlig och att den ska skickas med rekommenderat brev, se här.För att säga upp borgensåtagandet hade du exempelvis kunnat skriva: Härmed säger jag "namn" upp mitt borgensåtagande avseende "hyresgästens namn och hyresavtals-ID/hyreslägenhet", med iakttagande av uppsägningstid enligt Jordabalken 12 kap. 28a § på nio månader, att upphöra den "datum". Ange även namnunderskrift, namnförtydligande, datum och plats. Slutdatumet, dvs. när borgensåtagandet upphör, är alltså när det har gått nio månader från när du har sagt upp borgensåtagandet. Borgensåtagandet upphör att gälla vid månadsskiftet och därmed gäller åtagandet hela månaden ut den sista månaden. Om månad 9 är november, så upphör alltså åtagandet den 1: a december. SammanfattningDu får säga upp borgensåtagandet tidigast två år efter att borgensåtagandet började gälla. Därutöver är uppsägningstiden nio månader och uppsägningen sker vid månadsskiftet. Det finns inga särskilda regler om uppsägning av borgensåtagande, utan allmänna avtalsrättsliga regler gäller för uppsägning. Du ska rikta uppsägningen till din mammas hyresvärd, uppsägningen ska alltså skickas till hyresvärden. Uppsägningen ska också innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagandet ska upphöra och slutdatumet ska framgå tydligt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?

2021-04-03 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min sambo will köpa en lägenhet och har redan lånelöfte. Vi kommer båda att bo i den nya lägenheten, men fastigheten är helt hans egen (vi fastställde det specifikt i vårt samboavtal). Måste han säga att vi är sambo i sin lånelöfte?
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om inte banken har frågat om detta (Ifall ni är sambo) särskild så behöver du inte säga något om ditt samboförhållande.Du brister inte i din upplysningsplikt så länge det inte står någon specifik fråga angående ditt samboförhållande i lånelöfteavtalet. Det vill säga du behöver inte nämna något om ditt samboförhållande så länge inget annat står i avtalet.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Boka tid med jurist

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Behöver hjälp med en överklagan och vill anlita en jurist hos er.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning! Behöver du hjälp med att överklaga ett beslut bokar tid med vår juristbyrå här.Vänligen,

Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer användarvillkor?

2021-04-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer satta villkor på sociala medier (ex Facebook)? Tack!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oftast när man vill använda en tjänst (t.ex. Facebook) krävs att man godkänner användarvillkoren. Det förhållandet kan då ses som ett ingående av avtal mellan dig och den som tillhandahåller tjänsten. Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal ska hållas.Avtalsbrott föreligger när en part inte presterar i enlighet med avtalet. Påföljderna vid avtalsbrott är olika för olika fall. Påföljderna brukar regleras i avtalet – om sådana inte finns reglerade kan man vända sig till lagar och eventuellt allmänna avtalsrättsliga principer. Vad gäller sociala medier är påföljden oftast att ens konto blir avstängd. Svar på din fråga: Ja, det räknas som avtalsbrott när användare inte följer satta villkor på sociala medier.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?

2021-04-06 i Avtal
FRÅGA |Hej enligt Riksbanken så är kontanter giltiga betalningsmedel. Enligt fler frågor här så kan den giltiga betalningsmetoden avtalas bort. Var finns det lagligt stöd för att de kan avtala bort denna betalningsmetod? Det känns lite flummigt att ett företag bara kan sätta upp en handskriven lapp på dörren. När man på en hemsida måste man nämna villkor för köpet.
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som du nämner är huvudregeln att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel i Sverige, se 5 kap. 1 § stycke 2 Riksbankslagen. Denna bestämmelse är däremot dispositiv, det vill säga att parterna kan avtala om annat med stöd av den så kallade avtalsfriheten. Ett företag kan alltså välja att neka kontanter helt och hållet, eller välja att neka enbart mynt eller enbart sedlar.Ett undantag från denna avtalsfrihet finns däremot inom sjukvården. Detta undantag har växt fram ur en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2015 där domstolen menade att landstinget måste erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter.Som svar på din fråga så kan man alltså avtala bort giltiga betalningsmedel med stöd av avtalsfrihet, detta då lagparagrafen i Riksbankslagen är dispositiv.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

2021-04-03 i Avtal
FRÅGA |HejJag (73 år) har 2 systrar och vi har ingen kontakt på grund av långvarig ovänskap. Mamma har placerats i ett boende för dementa av min syster som har fullmakt att sköta hennes löpande ekonomi. Idag fick jag ett brev av denna syster. Hon skriver att hon tagit saker "för förvaring" från vår mammas hus. Resten skall snart snart säljas!?Mamma är grovt dement, så jag misstänker att allt har kanske inte gått rätt till. Dessutom har mamma nästan en miljon kronor på sitt bankkonto. En fullmakt från mamma idag som bl.a. innebär försäljning av all hennes egendom anser jag skall först godkännas av en läkare!?Jag skall anlita en jurist och hur skall jag gå tillväga innan "tåget har gått". Tacksam för snabbt svar och kan tänka mig att anlita er och ser framemot förslag och offert.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har dement mamma som numera är placerad på ett boende. En av dina två systrar har fått en fullmakt, vilken, såvitt jag förstår, är upprättad för att hon ska ta hand om er mammas ekonomiska angelägenheter. Du misstänker dock att din syster i viss mån missköter sitt uppdrag som fullmäktige (mellanman), i synnerhet mot bakgrund av hennes nu inplanerade åtgärder, varför du undrar om inte en läkares godkännande först måste inhämtas. Utifrån din ärendebeskrivning torde den aktuella fullmakten vara en så kallad framtidsfullmakt, vilket också kommer att bli utgångspunkten för den fortsatta framställningen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om framtidsfullmakter. Noter att alla lagrumsangivelser nedan är hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges (lagrum = lagparagraf).En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (huvudmannen, fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (mellanmannen, fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens, det vill säga er mammas, rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 §). Det kan handla om alltifrån att för huvudmannens räkning ingå olika typer av avtal och göra ansökningar till att sköta om mer vardagliga företeelser som att säkerställa att räkningar blir betalda och att medel finns tillgängligt för huvudmannens dagliga uppehälle. Men även ombesörjandet av kapitalplaceringar och annan förmögenhetsförvaltning kan ingå i förordnandet. Det är således er mamma som ensidigt bestämmer, eller rättare sagt har bestämt, hur uppdraget ska utformas och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar (5 § 3 p.). Exakt vad din syster får göra i kraft av sitt förordnande som mellanman kan jag därför av förklarliga skäl inte uttala mig om. Givet er mammas hälsotillstånd behöver framtidsfullmakten noggrant studeras och eventuellt tolkas för att kunna utröna vad som egentligen gäller.När det gäller sedan gäller formkraven kan följande värt att nämna. Förutom att fullmakten måste manifesteras i skrift ska fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro skriva under handlingen och vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 §). Av uppenbara skäl får inte fullmaktshavaren, din syster, vara vittne. Detsamma gäller den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Inte heller får make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till huvudmannen eller dennes syskon får vara vittne (4 § 3 st. vari det hänvisas till reglerna om testamentsvittnen i 10 kap. ärvdabalken). Huruvida formkraven är uppfyllda är för mig ovisst, men jag utgår ifrån att så är fallet. Skulle det emellertid brista i något avseende blir framtidsfullmakten ogiltig.Eftersom din syster redan sköter om er mammas ekonomi är det rimligt att anta framtidsfullmakten kan göras gällande, det vill säga att din systers förordnande som mellanman har trätt i kraft. En framtidsfullmakt som uppfyller de ovan nämnda formkraven träder i kraft när huvudmannens situation är sådan som den som beskrevs inledningsvis i 1 §. Om er mamma inte har bestämt att ikraftträdande skulle prövas en domstol (en tingsrätt) ankom det på din syster avgöra det, vilket som sagt redan borde ha ägt rum (9 §). I samband med detta var hon bland annat skyldig att underrätta de närmaste släktingarna, det vill säga du och din andra syster, om fullmaktens innehåll (10 §). Vidare är systern som har fullmakten skyldig att, i den mån det går, samråda med er mamma i viktiga frågor, exempelvis vid avyttring av egendom (15 §). Utgångspunkten enligt lag är att uppdraget hela tiden ska fullgöras i enlighet med er mammas intressen och det ska likaledes framhållas att framtidsfullmakten inte heller är oåterkallelig varför det står henne fritt att återkalla denna om hon så önskar (6 §).Om er mamma i framtidsfullmakten inte har utsett någon särskild granskare åligger det din syster att lämna en redovisning över sitt uppdrag, dock inte mer än en gång per år (24 §). Även överförmyndaren kan begära en sådan redovisning och övriga upplysningar om fullmaktsförhållandet och de vidtagna åtgärderna och kan härutöver besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får begagnas (25-26 §§). Det sistnämnda kan aktualiseras om din syster gör sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelser eller annars visar sig vara oförmögen att ta till vara er mammas intressen. Ett sådant beslut gäller omedelbart.Avslutande ord och ytterligare rådgivningDin ärendebeskrivning innehöll egentligen bara en enda fråga, huruvida ett läkarintyg krävs i den nu uppkomna situationen. Enligt min mening behövs inte något sådant utlåtande. Rätten ska förvisso inhämta ett läkarintyg eller annan likvärdig utredning när fullmaktens ikraftträdande ska prövas av domstol (13 §). Men ingenting i den information som finns tillgänglig nu tyder på att er mamma, i hennes framtidsfullmakt, hade bestämt att en domstol skulle pröva när fullmakten skulle kunna göras gällande. Istället är du hänvisad till det som har redovisats ovan och min uppfattning är att du och din andra syster behöver kravställa er syster som besitter fullmakten och åberopa hennes redovisningsplikt. Och märk väl att det varken är någon läkare eller systern i egenskap av fullmaktshavare som dikterar villkoren för uppdragets omfattning. Det är endast er mamma och det som har stipulerats i fullmakten som konstituerar ramen för vad som är möjligt att göra. Förslagsvis påkallar du överförmyndarens uppmärksamhet för det fall samtalen med dina syskon helt skulle stranda.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Byråns taxa ligger på 2000 kr per timma inkl. moms.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad betyder "pacta sunt servanta" ?

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej, Vad betyder pacta sund servanta??
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Pacta sunt servanda är en grundläggande princip inom avtalsrätten, även om regeln uttryckligen inte går att utläsa i lagtexten. Pacta sunt servanda är latin för "avtal skall hållas". Principen innebär att avtal är juridiskt bindande för parterna som ingått det. Såväl skriftliga som muntliga avtal räknas. Undantagen återfinns bland annat i avtalslagens 3:e kapitel. De undantag som finns berör t.ex. fall vari någon av parterna, som ingått avtalet, varit omyndig vid avtalsingåendet. Eller i det fall någon exempelvis tvingats att ingå avtal under hot. I de fall något undantag för regeln inte är tillämpligt gäller principen att "avtal ska hållas".Vänligen,