Behöver hjälp med arvsfrågor

2021-04-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |HejHar arvsfrågor om hus, förtida arv, problem med släkten.Med vänliga hälsningar
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar information som att du vill komma i kontakt med en av våra jurister eller eventuellt boka en rättsutredning. Rättsutredning: En rättsutredning är där du lämnar information (max tio sidor), där en utbildad jurist går igenom informationen och utreder rättsläget och sedan återkommer med ett skriftligt underlag och ett förslag på åtgärder. En rättsutredning kan vara en bra start vid juridiska problem och tvister. Mer information hittar du här. Boka en jurist: Ibland kan man behöva ha mer kontakt och prata med en jurist och då kan man boka en tid med en av våra erfarna jurister. Mer information hittar du här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall

2021-04-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |vid bodelning vid arv. om jag dör. räknas min privatpension (ej skattade pengar, kan inte tas ut innan pension) med min fru som förmånstagare med vid bodelning? räknas min kapitalförsäkring med min fru som förmånstagare med vid bodelning? min fru har också en kapitalförsäkring räknas den med vid bodelningen vid min död?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid dödsfall gäller generellt att det som förordnats till förmånstagare inte ingår i bodelning och kvarlåtenskap. Detta regleras i olika lagar beroende på vad för typ av försäkring/pension det är fråga om. För t. ex. kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring hittar vi regeln i 14 kap. 7 § Försäkringsavtalslagen (FAL). För t. ex. individuellt pensionssparande hittar vi regeln i 6 § Lag om individuellt pensionssparande. Det kan dock begäras jämkning av arvingar till den döde om de anser att förmånstagarförordnandet skulle leda till ett resultat som är oskäligt (se t. ex. 14 kap. 7 § 2 st. FAL). Svaret är alltså att det beror på vad för typ av försäkring/pension det gäller, men att grundregeln är att förordnandet vid dödsfall inte ska ingå i bodelning/kvarlåtenskap utan gå direkt till förmånstagaren.

Måste jag vara testametsexekutor?

2021-04-26 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min exman har utan att tillfråga mig skrivit in mig som testament exekutor. Vi har en 16-årig dotter. Kan jag vägra uppdraget?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du inte vill vara testametsexekutor. Du kan välja att frånsäga dig uppdraget om du inte vill anta det. Det kan dock krävas en skälig orsak till varför entledigandet ska ske (19 kap. 5 § första stycket ärvdabalken). Vad som är skälig orsak skiljer sig åt från fall till fall. Vill du inte vara testamentsexekutor ska du vända dig till rätten som prövar om entledigande. Det kan på så vis vara möjligt för dig att frångå uppdraget. Jag hoppas mitt svar var till hjälp för dig. Vill du ha ytterligare hjälp om hur du kan gå tillväga eller om du har en annan fråga är du varmt välkommen att boka tid med någon av Lawlines jurister eller skicka in en ny fråga. Vänliga hälsningar,

Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?

2021-04-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min mamma levde ihop med en man i 25 år innan hon gick bort. Han var inte far till oss barn. Han hade inga egna barn. Han har testamenterat sina tillgångar till oss. Han har 16 st syskonbarn som har fått meddelande om hans död och att vi är testamenterade. 3 st syskonbarn godkänner inte det, men enligt våran jurist har inte det någon betydelse. Bouppteckningen är klar och registrerad. Innan bodelningen ska göras så undrar jag om alla syskonbarn måste veta vad han lämnade efter sig?Med vänliga hälsningar
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har manipulerat uppgifter i frågan för att skydda din anonymitet. Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Er jurist har helt rätt. Det är endast bröstarvingar, alltså barn, ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, se 7 kap. 3 § ÄB. Det innebär att de som har legal rätt till arv är barn till den avlidne. Då den avlidne inte har några egna barn har han rätt att testamentera sin kvarlåtenskap hur han vill. Utgångspunkten är att ett testamente ses som en ensidig och starkt personlig rättshandling. Den avlidnes syskonbarn har inget rättsligt stöd för att få veta vad kvarlåtenskapen består i. Det finns möjlighet för syskonbarnen att hos skatteverket ta del av offentliga handlingar rörande en person, men då saker som bokföringsuppgifter och somliga beskattningsuppgifter. Handlar det om mer specifika uppgifter kring ägande är det dödsbodelägarna som nu äger kvarlåtenskapen och kan därför välja själva vilken information de vill dela med sig av. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Inte överens om hus i ett dödsbo

2021-04-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |HejMin pappa bor i huset som min farmor äger. Hon har nu gått bort. Han har även två stycken bröder. Fram till att testamentet och bouppdelningen är gjort kan/får han bo kvar i huset? Han är inte skriven där utan har tagit hand om huset det senaste året åt min farmor då hon bodde på ett ålderdomshem. Han har även ett eget boende i en annan kommun. En av bröderna är osams med de andra två. Kan han begära att min pappa flyttar ut från huset fram tills att allt är klart? fundersamt barnbarn
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om detta finns i Ärvdabalken (ÄB).När någon dör bildas ett så kallat dödsbo efter den döde. Det är arvingarna och eventuella testamentstagare som är delägare i detta dödsbo. Grundregeln vid dödsboförvaltning är att dödsbodelägarna, det vill säga de tre bröderna i det här fallet, ska vara överens (18 kap. 1 § ÄB). Om delägarna i ett dödsbo inte kan komma överens finns det en möjlighet för någon av dödsbodelägarna att ansöka om en så kallad boutredningsman som då tar över förvaltningen av dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). Viktigt att veta är att en boutredningsman kostar pengar. Mitt råd är att bröderna ändå försöker komma överens. Kanske kan din pappa avtala med dödsboet om ett nyttjanderättsavtal till huset tills bouppteckning och arvskifte är klart.

Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

2021-04-28 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan ett barn, minderårig få arv utan att föräldrarnas möjlighet till försörjningsstöd och bostadsbidrag mm sänks?Exempel, Mamma med diagnos kommer att få svårt att få arbete och försörja sig, kommer att vara beroende av olika bidrag.Nu funderar mammans morfar som endast har detta barnbarn hur han på bästa sätt med förmån för barnbarnets barn kan skriva testamente, eller skaffa kapitalförsäkring eller på något sätt säkra att barnbarnet och barnbarnets barn får gott av arvet utan att mammans rätt till bidrag försämras, samt att de ska fördelas på ev tillkommande syskon.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur morfadern ska göra beror på vad syftet med arvet ska vara. Ska syftet vara att stötta barnbarnet under uppväxten så kräver det en lösning, men om syftet är att barnbarnbarnet ska få pengarna först när den är vuxen så finns det andra lösningar. Jag utgår i mitt svar ifrån att morfadern vill att barnbarnbarnet ska få arvet när den är vuxen. Om det rör sig om ett större arv och man vill att föräldrarna till barnbarnbarnet inte ska kunna komma åt arvet är det säkraste sättet att förordna i testamente om så kallad särskild förvaltare. En särskild förvaltare har alltså som uppgift att utan inblandning av föräldrarna ta hand om arvet till dess barnen blir vuxna.Morfadern måste namnge den särskilde förvaltaren, det kan vara t. ex. en advokat eller en vän som man litar på. Han ska skriva i testamentet att förvaltningen ska ske utan medbestämmande av föräldrarna. Om han vill kan han bestämma att barnbarnbarnet ska få pengarna senare än 18 års ålder t. ex. 20 eller 25 år. Han kan också skriva att pengarna kan komma tidigare till barnet på grund av vissa typer av ändamål som t. ex. boende och utbildning.Det är inte möjligt att testamentera till framtida barn som inte ännu är avlade. Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?

2021-04-21 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej. Om en förälder avlidit och barn ska få ta del av dennes efterlevandspension hos spv. Alltså spv ska skicka och dela detta belopp till barnen. Vad händer ifall ett av barnen har skulder hos kronofogden? Kommer kronofogden ta dennes del av beloppet eller är pengarna skyddade ifrån detta?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då en person är skuldsatt kan Kronofogden besluta om utmätning för att betala hens skulder. Jag förstår att din fråga rör specifikt en efterlevnadspension.Vad gäller?Huvudregeln är att all egendom kan utmätas, om inget annat framgår av lag eller en särskild föreskrift (4 kap 2 § utsökningsbalken - UB). Det finns dock ett krav på att det framgår eller kan antas att egendomen, pengarna i ert fall, tillhör den skuldsatta personen (4 kap 17 § UB). Arv omfattas och det gör det möjligt för Kronofogden att utmäta det skuldsatta barnets arv.Finns det undantag?Undantaget, alltså när Kronofogden inte får utmäta ett arv, är om ett testamente skrivits där det framgår att barnets arv inte får utmätas. Det kallas överlåtelseförbud och sätter stopp för Kronofogden att utmäta arvet för de aktuella skulderna (5 kap 5 § UB). Sammanfattningsvis kan Kronofogden utmäta ett arv för att betala skulderna. Dock inte ifall det framgår av den avlidne förälderns testamente att pengarna ska undantas en utmätning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?

2021-04-11 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Går tillgångarna i en kapitalförsäkring direkt till förmånstagare utan att först täcka skulder i dödsboet?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör kapitalförsäkring, därför kommer jag att tillämpa försäkringsavtalslagen (FAL).Ska en kapitalförsäkring utbetalas direkt till en förmånstagare eller ska kapitalförsäkringen först täcka dödsboets skulder?Ett försäkringsbelopp ska inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap (dödsboet) om det finns en tillsatt förmånstagare (14 kap. 7 § FAL). Det betyder att förmånstagaren kommer få pengarna direkt utan dödsboets involvering. Om det däremot inte finns någon förmånstagare kommer pengarna tillfalla dödsboet och därmed täcka dödsboets skulder.Undantag - jämkningDet finns ett undantag till denna huvudregel som gör det möjligt att jämka ett förmånstagarförordnande så att hela eller en del av pengarna tillfaller den avlidnes make eller bröstarvingar (barn till den avlidne). Dock kommer resultatet av en sådan jämkning inte tillfalla dödsboet. Det är endast en make/maka eller en bröstarvinge som kan jämka förordnandet. En förutsättning för jämkning är att resultatet av förordnandet är oskäligt gentemot maken eller bröstarvingen (14 kap. 7 § 2 st. FAL). Det kan exempelvis handla om en tvåbarnsförälder som endast har det ena barnet som förmånstagare. Om föräldern går bort kan det andra barnet jämka förordnandet om förordnandet visar sig vara oskäligt.SammanfattningEn kapitalförsäkring ska inte ingå i den avlidnes kvarlåtenskap om det finns en tillsatt förmånstagare till försäkringen. Det betyder att försäkringsbeloppet ska gå direkt till förmånstagaren och inte till dödsboet och räcka eventuella skulder. Det är möjligt för en make eller ett barn att jämka förordnandet om resultatet blir oskäligt. Om en jämkning sker kommer inte pengarna tillfalla dödsboet utan till den make eller barn som har begärt en jämkning.Hoppas att du fick svar på din fråga, om du har någon ytterligare fråga eller fundering är du välkommen att ställa en fråga till!Vänligen,