Ansvarar alltid arvtagare för dödsboet?

2019-12-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Om barnen bott i fosterhem sen de var små o knappt haft kontakt m biologisk förälder, är de ändå skyldiga att ta hand om dödsboet? Eller kan de avsäga sig allt?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka ärver min lägenhet i Spanien?

2019-12-19 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Godmorgon. Jag behöver hjälp med en sak. Jag har köpt en lägenhet i Spanien. Jag är inte gift. Jag har aldrig varit gift eller sambo. Jag har inga barn. båda föräldrarna lever och jag har några syskon. Jag vill skriva testamente och att arvtagaren/ arvingen ska vara en vän, juristen här i Spanien säger att det inte är möjligt utan föräldrarna är de som blir arvingar !Jag tycker det är konstigt men jag vet ingenting om lag o juridik. Är det verkligen så? Finns ngt sätt att annan än syskon/ föräldrar blir den som får ärva ?Mvh
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga har två delar – först måste tillämplig lag konstateras och därefter kan vi se vad den lagen säger.Tillämplig lagFörst måste som sagt avgöras vilken lag som blir tillämplig. Utgångspunkten är att lagen där du har hemvist när du avlider kommer att reglera hela ditt arv, dvs. allt du äger (art. 21.1 Arvsförordningen). Normalt är hemvisten inte svår att avgöra utan det är där du bor. Ett undantag till utgångspunkten är om det framgår av alla omständigheter att du vid din död hade uppenbart närmare anknytning till annat land (art. 21.2 Arvsförordningen). Det blir sällan aktuellt. Ett annat undantag är om du gör ett lagval genom testamente. Du kan då välja de länder du är medborgare i (art. 22 Arvsförordningen). Det finns olika sätt ett lagval kan göras. Gör du valet i Sverige räcker det med att det uppfyller de svenska kraven på testamente för att vara giltighet (art. 27 Arvsförordningen). Ett svenskt testamente ska vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Vittnena ska skriva under direkt efter (10 kap. 1 § ärvdabalken). Bor du t.ex. i Sverige vid din död så kommer svensk lag att tillämpas på arvet i sin helhet. Har du flyttat till Spanien kommer det styra arvet. Vill du inte att landet du bor i ska reglera ditt arv kan du genom testamente istället välja det landet du är medborgare i. Vad säger tillämplig lag?Svensk lagBlir det svensk lag kan du fritt testamentera bort dina tillgångar. En person som har barn, barnbarn, barnbarnsbarns osv. kan bara testamentera bort hälften av sin egendom (7 kap. 3 § ärvdabalken). Du har dock inga barn och kan alltså testamentera bort allt. När du upprättar ditt testamente bör du peka ut personen specifikt. I ditt fall tillåter alltså svensk lag att du testamenterar din egendom som du vill. Bor du i Sverige idag behöver du inte göra någonting annat än att upprätta ett testamente. Flyttar du utomlands och är svensk medborgare kan du i ditt testamente skriva att svensk rätt ska styra ditt arv i sin helhet. För att vara på den säkra sidan kan du skriva in det i ditt testamente även om du bor kvar i Sverige. Idag finns ingen arvsskatt i Sverige men eftersom lägenheten är i Spanien kan de dock ha rätt att ta ut arvsskatt. Sammanfattningsvis kan sägas att landet där du bor vid din död styr arvet i sin helhet. Du kan om du vill istället välja lagen i det land du är medborgare i. Svensk lag tillåter dig att testamentera så som du vill. Därför råder jag dig att om du är svensk medborgare i ditt testamente välja svensk rätt. Bor du i Sverige vid din död sker det automatiskt. Jag vet inte varför den spanska advokaten gav dig ett annat besked. Kanske är spansk arvsrätt annorlunda och tillåter inte dig att testamentera fritt. Den spanska advokaten tog hur som helst inte hänsyn till att det kanske inte blir spansk lag som reglerar ditt arv.Vill du ha hjälp att upprätta ett giltigt testamente med lagval kan du ringa 08-533 300 04.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Arvegods i Marocko

2019-12-05 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Maken är även marockansk medborgare, vi har registrerat giftermål i Sverige och Marocko. Vilken arvsrätt gäller om vi äger egendom i Marocko?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har ställt din fråga till oss på Lawline.Den gällande huvudregeln inom internationell arvsrätt är att lagen som tillämpas ska vara den från landet där den avlidne bodde vid sin död. Den avlidne kan dock i speciella situationer, där den har en koppling till andra länder förordna i testamente att dessa länders regler skall gälla istället. Då kommer en domstol i det andra landet att hantera frågan.I Sverige erkänner vi domarna som sedan meddelas (4 kap 2 § Lagen om arv i internationella situationer).Det finns undantag för att detta dock(4 kap 3 § Lagen om arv i internationella situationer). Avgörandena från utländsk domstol gäller inte i Sverige ifall:...avgörandet har meddelats mot en part som inte har svarat i frågan pga. något annat än att själv ha valt det....avgörandet strider mot ett svenskt avgörande,...avgörandet strider mot ett tidigare meddelat utländskt avgörande som gäller här,...det i Sverige pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt avgörande, eller...det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna avgörandet.Om någon av dessa blir aktuell kommer svensk rätt att tillämpas istället. För att marockanska domslut ska verkställas i Sverige behöver ni ansöka om det (4 kap 4 § Lagen om arv i internationella situationer). Det gör ni på Sveriges domstolars hemsida. Hoppas ni har fått svar på era frågor,Med vänlig hälsning,

Vilka regler tillämpas vid gränsöverskridande arv?

2019-12-04 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som gäller om man är svensk medborgare och är bosatt i Sverige och ärver ett arv från Finland där arvsskatt finns.Är det landet man bor i som styr eller landet arvet kommer ifrån?Är det någon skillnad om man har dubbla medborgarskap?Med vänlig hälsning,
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gränsöverskridande arv inom EU tillämpas EU:s arvsförordning. Hänvisningar nedan är till denna förordning. Det land där den avlidne har sin hemvist, är det land vars lagar ska tillämpas vid arv (art. 21). Om arvslåtaren är bosatt och har sin hemvist i till exempel Finland, är det således Finlands lagstiftning som tillämpas. Det finns dock en möjlighet till att välja lag. Arvslåtaren kan då välja att lag i det land som denne är medborgare i, ska vara den tillämpliga lagen (art. 22). Det innebär att om en person är medborgare i både Finland och Sverige, finns det möjlighet att välja mellan dessa länders lagstiftning. Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i förordnandet. Den valda lagens regler ska sedan tillämpas i fråga om giltigheten för den handling där lagvalet har skett (art. 22 3). Det innebär att om lagvalet faller på Sverige och lagvalet sker genom testamente, måste testamentet vara giltig enligt svensk lagstiftning - alla formkrav måste vara uppfyllda. Sammanfattningsvis tillämpas lagarna i det landet där den avlidne har sin hemvist, om inte denne har gjort ett lagval om annan lands lag. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen

Hur kan man begära ut kontoutdrag för en avliden persons konto?

2019-12-21 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Min moder gav mig för några år sedan pga stigande ålder (obs ej demens) uppdraget att sköta om så att hennes räkningar blev betalda.Efter det att min moder avlidit vill min bror(ombud) att det redogörs genom utdrag från transaktioner på moderns konto ,så att jag inte använt förtroendet till att stjäla pengar. Hur kan han att förfara juridiskt för att få tillgång till mammas konto efter hennes död.Väntar med rent samvete svar !
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar: Om och hur man kan få tillgång till kontoutdrag för de transaktioner som gjorts på ett bankkonto som tillhört en avliden person. I svaret kommer jag att hänvisa till relevanta bestämmelser i lag om bank och finansieringsärenden, ärvdabalken, samt brottsbalken. Banksekretess är huvudregelnHuvudregeln är att transaktionsuppgifterna är skyddade i enlighet med banksekretessen, lag om bank och finansieringsrörelser, 1 kap. 10 §. Därför lämnar banken normalt inte ut kontoutdrag från tiden före det att personen avled, såvida det inte finns ett befogat behov att ta del av transaktionsuppgifterna. Det brukar förklaras så att det krävs godtagbara skäl för att banken ska lämna tillgång till uppgifterna. Godtagbara skäl kan vara exempelvis att utreda om förskott på arv delats ut eller om den avlidnes medel har använts på något otillbörligt sätt. Banken ska göra en prövning i det enskilda fallet om sekretessen kan lyftas och uppgifterna ska lämnas ut. Dödsbodelägarna företräder dödsboet gemensamt Jag förutsätter att du och din bror är dödsbodelägare i er mors dödsbo. Eftersom dödsbodelägarna ska företräda dödsboet gemensamt krävs samtliga personers samtycke för att begära ut uppgifterna hos banken, ärvdabalken 18 kap. 1 §. Givetvis kan dödsbodelägarna lämna en skriftlig fullmakt till en delägare att företräda dödsboet enskilt. Dödsfallsintyg eller bouppteckning ska visas upp för banken Praktiskt går det till så att dödsbodelägarna visar upp ett dödsfallsintyg hos banken. Dödsfallsintyget beställs hos Skatteverket, och det är endast dödsbodelägare som har möjlighet till att beställa det. Om bouppteckningen är förrättad fungerar den för att legitimera er som dödsbodelägare inför banken. Något dödsfallsintyg behövs inte om så är fallet. Dödsbodelägarna ska göra en skriftlig framställan där behovet av att begära ut uppgifterna ska framgå, och gärna så specificerat som möjligt vad gäller exempelvis tidsperiod.SammanfattningFör att få begära ut uppgifterna krävs ditt samt eventuellt andra dödsbodelägares samtycke till det. Banken har rätt att neka er kontouppgifterna med hänvisning till banksekretessen.Observera att eftersom förskringring är en brottslig gärning, skulle detta kunna bli ett polisiärt ärende. Banken är skyldiga att lämna ut kontouppgifterna till polisen om de behövs som underlag i en förundersökning i brottmål, lag om bank och finansieringsärenden, 1 kap. 11 § & brottsbalken 10 kap. 1 §. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig till mig på mejl, hanna.lindqvist@lawline.se, om du önskar att något ska förtydligas i svaret. Vänligen,

Kan man bli skyldig att betala ett dödsbos skulder?

2019-12-08 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan jag bli skyldig personligen att betala del av advokatarvode om det saknas pengar för detta i dödsboet?
Felicia Fredin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du i egenskap av arvinge kan tvingas betala dödsboets skulder. Vad gäller för ett dödsbos skulder? När en person avlider ska det ske en bouppteckning. Den ska ske senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § Ärvdabalken, hädanefter ÄB). I en bouppteckning antecknas den avlidnes tillgångar och skulder så som de var vid dödsfallet, genom att ange tillgångarnas värde och skuldernas belopp (20 kap. 4 § ÄB). Därefter utreds om tillgångarna räcker för att betala räkningarna. Ett dödsbo får inte lov att betala några skulder förrän en månad efter bouppteckningen, om det inte är klart att pengarna räcker till alla skulder (21 kap. 1 § ÄB). Det kan därför vara lämpligt att kontakta de mottagare som inväntar en betalning, för att be om uppskov tills det är klarlagt om tillgångarna räcker. Om tillgångarna inte räcker för att täcka skulderna, kan du sätta dödsboet i konkurs, eftersom ett dödsbo är en juridisk person (2 kap. 3 § konkurslagen). På så sätt kommer en dödsbodelägare aldrig personligen ärva dödsboets skulder. En ansökan om konkurs sker till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist innan sin död (2 kap. 1 § konkurslagen). Sammanfattningsvis En arvinge kan inte ärva några skulder av den avlidne/av dödsboet. Du kan därmed inte bli skyldig att betala skulderna själv, men du kan behöva betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Skulderna kan däremot påverka arvet till dig eftersom skulderna ska betalas innan utdelning till arvingar sker. Ditt arv kan bli 0 kronor, men det kan inte bli ett negativt värde.Om du vill ha hjälp med att upprätta en bouppteckning kan du anlita en jurist. Här har du möjlighet att boka tid med vår byrå!Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Blir en arvinge ansvarig för dödsboets skulder?

2019-12-05 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min far gick bort den 20 okt och jag är ensamt syskon. Vad händer om jag ej kan betala räkningarna? Som dödsbo? Har själv hus mm
Felicia Fredin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du i egenskap av arvinge kan tvingas betala dödsboets skulder. Vad gäller för ett dödsbos skulder? När en person avlider ska det ske en bouppteckning. Den ska ske senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § Ärvdabalken, hädanefter ÄB). I en bouppteckning antecknas den avlidnes tillgångar och skulder så som de var vid dödsfallet, genom att ange tillgångarnas värde och skuldernas belopp (20 kap. 4 § ÄB). Därefter utreds om tillgångarna räcker för att betala räkningarna. Ett dödsbo får inte lov att betala några skulder förrän en månad efter bouppteckningen, om det inte är klart att pengarna räcker till alla skulder (21 kap. 1 § ÄB). Det kan därför vara lämpligt att kontakta de mottagare som inväntar en betalning, för att be om uppskov tills det är klarlagt om tillgångarna räcker. Om tillgångarna inte räcker för att täcka skulderna, kan du sätta dödsboet i konkurs, eftersom ett dödsbo är en juridisk person (2 kap. 3 § konkurslagen). På så sätt kommer en dödsbodelägare aldrig personligen ärva dödsboets skulder. En ansökan om konkurs sker till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist innan sin död (2 kap. 1 § konkurslagen). Sammanfattningsvis En arvinge kan inte ärva några skulder av den avlidne/av dödsboet. Du kan därmed inte bli skyldig att betala skulderna själv, men du kan behöva betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Skulderna kan däremot påverka arvet till dig eftersom skulderna ska betalas innan utdelning till arvingar sker. Ditt arv kan bli 0 kronor, men det kan inte bli ett negativt värde.Om du vill ha hjälp med att upprätta en bouppteckning kan du anlita en jurist. Här har du möjlighet att boka tid med vår byrå!Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Arv ger full ägande- och dispositionsrätt

2019-12-04 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, när min mamma gick bort och vi syskon skulle dela upp bohaget valde jag 3 tavlor som är handmålade Zorn-kopior. Jag vill inte längre ha dem och vill sälja dem. Får jag det?Mvh
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv regleras av ärvdabalken. Den juridiska effekten av arv är att äganderätten går över från en avliden person till en annan, i detta fall till dig som barn. I och med att äganderätten för tavlorna gått över till dig, står det dig också fritt att disponera dem som du vill.Det finns alltså inga hinder för dig att sälja tavlorna.Vänligen,