Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?

2020-05-27 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag och x ska köpa en gemensam gård. Vi går in med lika delar pengar och lånar lika delar pengar. Vi har särkullbarn på båda håll. Vi är inte gifta. Vi behöver skriva ett samboavtal. Hur går vi till väga? Vad behöver vara med i avtalet?Om det händer oss något vill vi kunna bo kvar i orört bo till den andra också lämnar. Då faller arvet ut till barnen.Hälsningar
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sammanfattning på svarI eran situation där ni vill se till så att den av er som överlever den andre ska kunna bo kvar i ert gemensamma hus så krävs mycket riktigt en reglering. Däremot så är det inte ett samboavtal som är det viktiga i eran situation. Ett samboavtal reglerar nämligen enbart hur ert boende och bohag skulle delas upp er emellan vid en eventuell separation. Det ni behöver upprätta är ett varsitt testamente. Där ni testamenterar eran vardera halva av huset till varandra. Utöver det behöver ni se till att vardera en av er har andra tillgångar som era barn kan ärva, som minst motsvarar deras laglott, vilket är hälften av den avlidnes totala förmögenhetsmassa.Mina råd till er-Upprätta varsitt testamente där ni testamenterar eran vardera halva av ert gemensamma hus till varandra. Så att om den ena avlider så ärver den andre dennes halva av huset.-Se till så att ni båda har andra tillgångar som minst motsvarar hälften av vardera persons totala förmögenhet (halva huset + allt annat av värde som denne äger, som halva ert bohag, pengar, bil, båt osv). För annars kan den avlidnes barn kräva pengar ifrån huset för att deras laglott ska täckas. Att ni båda ska se till att ha andra tillgångar som motsvarar hälften av varderas totala förmögenhetsmassa beror på att ni inte vet vem av er som kommer avlida först. Så genom att täcka upp för detta hos båda så ser ni till att båda är skyddade.-Boka tid hos en jurist för att diskutera er situation samt upprätta testamenten. Om ni vill boka tid hos någon av våra jurister så kan ni göra det här.RättsutredningReglerna kring arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).Om ni vill se till att ni sitter i så kallat orubbat bo, med andra ord att den andra kan bo kvar i erat gemensamma hus om en av er dör så finns det några viktiga regler att känna till.Särkullsbarns rätt till sin arvslott eller laglott direktOm en av er skulle dö och ni inte har skrivit något testamente så har dennes särkullbarn rätt att ärva sin arvslott direkt (3:1 1st ÄB). Med arvslott så menas alla tillgångar som den av er som avlidit innehade vid sin bortgång. I erat fall där ni är sambos och äger halva huset var så innebär det att värdet av halva huset skulle tillfalla särkullbarnet/en till den avlidne.Det går dock att skriva ett testamente som enbart ger ens barn rätt att ärva deras laglott. Laglotten är hälften av vad arvslotten skulle ha varit (7:1 ÄB). Därmed kan ni som ogifta föräldrar testamentera bort upp till hälften av era tillgångar till någon annan än era barn. Så länge ni uppfyller kravet om att inte inkräkta på barnens laglott.Om man har flera barn så ska de gemensamt dela på arvslotten eller laglotten. Så den del som ska gå till barnen blir inte större eller mindre beroende på hur många barn man har.Exempel: En pappa har avlidit och testamenterat att barnen som är två stycken ska ärva enbart sin laglott. Medan hans sambo ska ärva resterande hälften av hans tillgångar. Hans tillgångar ligger på totalt 2 miljoner kronor.Då kommer hans sambo att ärva 1 miljon kronor (50%) och barnen får dela på laglotten (50%) som blir 1 miljon kronor och får därmed 500 000 kr var.Om denna pappa bara hade haft ett barn och testamenterat likadant som innan och haft lika mycket tillgångar så hade fördelningen istället sätt ut enligt följande.Sambon hade fått 50% vilket blir 1 miljon kronor och barnet hade fått laglotten (50%) på 1 miljon kronor.Exemplet här visar att storleken på laglotten förändras inte av hur många barn som ska ärva. Utan de får dela på samma summa pengar oavsett hur många de är.TestamenteNär man vill reglera hur ens tillgångar ska fördelas vid ens bortgång så skall man upprätta ett testamente. Reglerna om testamente finns i kapitel 9-14 i ärvdabalken.I era testamenten bör ni alltså testamentera eran vardera halva av huset till varandra. På det viset så undgår ni att den andres barn kan kräva att ni köper ut dem ur huset eller att ni behöver sälja huset och dela pengarna med den andres barn om en av er går bort.Dock måste ni se till att det finns andra tillgångar hos den som går bort (med andra ord er båda, på grund av att ni inte vet vem som går bort först). De tillgångarna måste minst ha samma värde som barnens laglott, alltså hälften av vardera persons tillgångar.För om vardera persons tillgångar utöver huset inte uppgår till värdet av barnens laglott så kommer den som överlever den andre att behöva köpa ut den avlidnes barn ur huset. Alternativt sälja huset och fördela pengarna mellan sig och barnet/en till den avlidne så att de får sin laglott. På grund av att om barnen/t inte kan få ut sin laglott genom andra tillgångar så får de rätt till så stor del av den avlidnes del av huset att deras laglott täcks upp (7:1 ÄB).Man kan givetvis testamentera så att barnen ärver mer än sin laglott men mindre än sin arvslott om man vill det. Laglotten är dock det minsta som ens barn har rätt att ärva.Exempel: Om vi återgår till tidigare nämnda exemplet där en pappa dör och har testamenterat att sambon ska ärva hälften av hans tillgångar och hans två barn ska ärva sin laglott. Nu tänker vi oss att hans totala tillgångar är 2 miljoner kronor fortfarande. Men 1,5 miljoner kronor sitter låsta i hans halva av huset som han äger gemensamt med sin sambo.Här vill han alltså att sambon ska ärva 50% 1 miljon kronor och att barnen ska ärva sin laglott (50%) som blir 1 miljon kronor.Här kan barnen inte få ut sin laglott om inte hans sambo köper ut dem ur huset. För det finns ju enbart 500 000 kr i andra tillgångar än huset. De pengarna motsvarar ju enbart halva barnens laglott och därmed får barnen rätt till en del av husets värde.Om sambon inte har råd att köpa ut barnen genom att betala dem de övriga 500 000 kronorna så kommer hon behöva sälja huset så att barnen kan få sin laglott.Detta exempel visar på hur viktigt det är att ni båda har andra tillgångar än de som är låsta i huset i er situation. Om det är viktigt för er att den andre ska kunna bo kvar i erat gemensamma hus när en av er avlider.Viktigt att veta angående barns rätt till laglott:Om era testamenten skulle kränka något av era barns rätt till dennes laglott så måste det barnet begära jämkning av testamentet för att få rätt till sin laglott (7:3 ÄB). Om barnet inte gör det inom 6 månader ifrån att hen erhöll testamentet så bortfaller den rätten för barnet. Med andra ord är inte ett testamente som kränker sina barns laglott automatiskt utan verkan. För att den delen av testamentet som kränker laglotten ska sakna verkan så måste barnet som berörs av det begära jämkning av testamentet. Är det flera barn så måste vardera en av de begära jämkning för just sin del. Barnen begär jämkning genom att framföra sin begäran till testamentstagaren (den som ärver enligt testamentet).Hoppas att ni fick svar på eran fråga!Med vänlig hälsning

Skiftesman som räknat fel

2020-05-19 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej... Hur gör jag när en skiftesman utsedd av tingsrätten räknat fel ?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du bör göra om skiftesmannen räknat fel är att snarast kontakta personen i fråga. En tilläggsbouppteckning innehållande rättelse ska då förrättas inom en månad, enligt 20 kap 10 § Ärvdabalken.Hoppas att du fått svar på din fråga och ha en trevlig dag!Vänligen,

När ärver döda bröstarvingars barn en avliden mor- eller farförälder?

2020-05-16 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Det finns en levande bröstarvinge, två är döda men har barn. Mamman dör, när ärver döda bröstarvingars barn?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar när en avliden bröstarvinges barn får ut ett arv efter den avlidna bröstarvingens mamma. Reglerna kring arv och arvsfördelning hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Bröstarvingar befinner sig i den första arvsklassen, och är de första att ärva en avliden person (2 kap. 1 § ÄB). Om en bröstarvinge är död så träder bröstarvingens barn eller barnbarn i deras förälders ställe, s.k. istadarätt – detta innebär att de villkor som skulle gällt för bröstarvingen även gäller för bröstarvingens barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).Vid vilken tidpunkt bröstarvingar eller deras barn får ta del av arvet beror på om mamma vid hennes död fortfarande är gift med bröstarvingarnas gemensamma pappa. Är hon det så får bröstarvingar (eller deras barn genom istadarätt) först ut deras arv efter mamman när den efterlevande maken, dvs. pappan, avlider (3 kap. 1 § ÄB).Är mamman inte gift kommer arvingarna få ut deras arv direkt – de avlidna bröstarvingarnas barn får alltså ut den del som deras förälder skulle ärvt samtidigt som den levande bröstarvingen får ut sin del.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Besvarar Lawline skoluppgifter?

2020-05-11 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en skoluppgift i privatjuridik. Det jag behöver hjälp med är att en person har gjort ett testamente där han vill att ett särkullsbarn ska få ett arv på 1,5 miljoner kr. Detta är då mer än hälften av hans kvarlåtenskap vilket gör att jag vet inte om det är giltigt då. Han har även en maka och de har två bröstarvingar tillsammans. Jag vet inte hur jag ska ställa mig till detta testamente men även hur fördelning av kvarlåtenskapen ska se ut. Tacksam för svar
Sabrina Curan |Hej! Kul att du har hittat till Lawline. Lawline hjälper dagligen såväl privatpersoner som företag med deras rättsliga frågor. Däremot besvarar vi inte skoluppgifter. Ett tips är dock att leta efter frågor i Lawlines databas där vi har besvarat oerhört många arvsrättsliga frågor som kan vara till din hjälp. Lycka till!

Måste man betala skatt efter dödsbo?

2020-05-21 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Måste man betala skatt efter dödsbo?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis är inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, tillämplig.Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboets deklaration. Deklarationen finns digitalt på skatteverkets hemsida och du hittar den här. Dödsboet är enligt 4 kap. 1 § IL skattskyldigt för den dödes och dödsboets skulder. Den eventuella vinst som dödsboet gör ska deklareras och skatten ska betalas av dödsbodelägarna i förhållande till deras andelar i boet.Skattskyldighet gäller alltså för dödsboet, och inte dödsbodelägarna. Detta eftersom det är dödsboet i egenskap av juridisk person som gjort den eventuella vinsten, men en delägare i ett dödsbo får betala viss skatt på den vinsten. Arv beskattas i övrigt inte i Sverige sedan 2005. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Hör gärna av dig om någonting är oklart eller om du har fler frågor!

Kan man avsäga sig sitt arv till förmån för en annan arvtagare?

2020-05-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag bor på ett lss boende och har ingen nytta av ett kommande arv. Kan jag som bröstarvinge avsäga mig arv till förmån för min bror. Är ogift och har inga barn
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kan man avsäga sig sitt arv?Det finns inga hinder mot att avsäga sig sitt arv. Det finns inga lagregler kring arvsavsägenlse efter det att arlåtaren gått bort. Däremot finns en bestämmelse i ärvdalbakens 17 kap. 2 §, men den reglerar de fall då en arvtagare vill avsäga sig arvet innan det att arvlåtaren gått bort. Med tanke på att du framhåller att du väntar arvet så kommer jag anta att arvlåtaren gått bort.Hur avsäger man sig sitt arv?Ett skriftligt intygande på att du avsäger dig arvet ska framställas senast vid bouppteckningsförrättningen, och bouppteckningen ska innehålla en handling eller ett intygande från dig om att du avsäger dig arvet. Detta för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägningen i bouppteckningsärendet, vilket framgår av Skatteverkets vägledning gällande avsägelse av arv. Kan en arvtagare avsäga sig arv till förmån för en annan arvinge?Om en arvinge avsäger sig sitt arv så fördelas den delen av kvarlåtenskapen mellan övriga arvingar, och arvingen är inte längre en dödsbodelägare. Arvingen kan alltså inte välja hur den delen han eller hon avsagt sig ska fördelas.Om det finns fler arvingar än dig och din bror och du vill avsäga dig din arvsrätt enbart till förmån för din bror så är mitt råd till dig vara att vänta på att utfå arvet och sedan ge det till din bror i gåva. Om ni är de enda arvingarna så räcker det med att du avsäger dig arvet så kommer den delen att tillfalla honom. Detta kan du göra genom att senast vid bouppteckningen lämna in ett skriftligt intygande om att du vill avsäga dig ditt arv. Tveka inte på att höra av dig igen om någonting är oklart eller om du har fler frågor!

Kan närstående ärva skulder eller vad händer med skulder när en person har avlidit?

2020-05-16 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej,jag är gift sen många år och vi gjorde en bodelning inom äktenskapet för en massa år sedan, min fråga är vad som händer med mina personliga skulder (banklån etc) om jag avlider....tar frugan över skulderna då eller vad händer..?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan inte ärva annans skulderEnligt svensk lag ärver man inte någon annans skulder. Även om ni är makar så ska ni "svara för era egna skulder" vilket innebär att ni själva är ansvariga för personliga skulder (äktenskapsbalken 1 kap. 3 §). Vad händer med skulderna?Skulder som finns kvar efter någons död ska betalas mot tillgångar i dödsboet. Om tillgångarna inte räcker för att täcka skulderna så kan antingen skulderna skrivas av eller så kan dödsboet försättas i konkurs. Oavsett blir det alltså ingen som kommer att ärva skulderna. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man avsätta en testamentsexekutor?

2020-05-02 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej,Enligt testamente är en testamentexekutor utsedd. Som enda 2 arvingar är vi båda överens om att denna exekutor utnyttjar sin roll för att genom sitt företag fakturera dödsboet så mycket som möjligt, finns det någon möjlighet att avsätta honom ?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Möjligheten till att entlediga testamentsexekutornOm det är så att testamentsexekutorn otillåtligen fakturerar dödsboet genom sitt företag är detta givetvis ett skäl som innebär att han är olämplig för tjänsten. En testamentsexekutors uppgift är att opartiskt iaktta dödsboets rättighetshavares intressen, det vill säga era intressen som de enda två arvingarna. Genom att utnyttja sin ställning på det här sättet uppfyller han inte kravet på att vara opartisk och se till era intressen varför han bör skiljas från uppdraget. Ni som är dödsbodelägare har då en möjlighet att begära att tingsrätten ska pröva lämpligheten av testamentsexekutorn. Finner tingsrätten honom olämplig kommer de skilja honom från uppdraget, 19 kap. 5 jämte 20 §§ ÄB.Det finns ytterligare ett sätt att kunna entlediga testamentsexekutorn och det skulle vara om testamentet anses som ogiltigt. Detta har jag dock ingen information om, varför jag förutsätter att det inte är ett alternativ. Hursomhelst kan det vara bra att känna till ifall att, 19 kap. 5 § ÄB. Råd och avslutningMitt råd till er är att begära att tingsrätten prövar testamentsexekutorns lämplighet, med tanke på att ni förmodar att han otillåtligen genom sitt företag fakturerar dödsboet. Detta ansöker ni om i tingsrätten som tillhör den ort där den avlidna hade sin hemvist. Behöver ni mer hjälp i ärendet eller har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att ni fick svar på er fråga och jag önskar er ett stort lycka till!Vänligen