Kan jag ge bort och använda mina pengar hur jag vill?

2020-01-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag har två barn, som vardera har två barn. Det ena barnet och dennes barn har jag inte haft någon kontakt med på snart sex år. Det andra barnet och dennes barn har jag kontakt med dagligen, både på telefon och genom besök. Vi är väldigt tajta! Kan jag ge bort vad jag vill till de sistnämnda barnbarnen som står mig väldigt nära? Kan jag även göra vad jag vill med mina pengar och saker?
Josefine Bågholt |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Var och en har rätt att göra vad man vill med sin egendom. Du kommer därför alltid ha full rätt till att ge bort din egendom till vem du vill och när du känner för det. Det som du däremot måste tänka på är när du ger bort egendom till en bröstarvinge (alltså dina barn och barnbarn) är att det kan bli problematiskt sedan efter din bortgång. Problematiken som kan uppstå efter din bortgång: I fall du ger bort gåvor till bröstarvingar skall de som utgångspunkt räknas som förskott på arvet. Detta är någonting som nämns i ärvdabalken (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Undantag från denna utgångspunkt är dock om: 1. Du talar om att gåvan inte är ett förskott på arvet, eller 2. det annars kan antas ha varit meningen att gåvan inte skulle inräknas i ett förskott på arv. Det som dock sker och där konflikten kan uppkomma är om dina gåvor inte skulle räknas in i dessa undantag. Just för om gåvorna räknas som förskott på arv måste bröstarvingar som har fått gåvorna avräkna gåvornas värde på deras del av arvet. Vilket är det moment som kan skapa många konflikter. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Hör gärna av dig till oss på Lawline igenom om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,

Kan jag välja vilket lands lag som tillämpas på min kvarlåtenskap?

2020-01-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag är brittisk medborgare bosatt i Sverige med svensk fru och två gemensamma barn. Ja har också två barn från ett avslutad förhållande. Kan jag åberopa brittisk lagstiftning i min testament och därigenom bestämma hur min kvarlåtenskap skall fördelas
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom EU:s succesionsförordning är det möjligt att välja vilket lands lag som ska tillämpas på ens arv förutsatt att man är medborgare i det valda landet. En person som har medborgarskap i en stat kan välja att lagen i medborgarskapslandet ska tillämpas på arvet. Lagvalet måste tydligt stadgas i ett testamente eller arvsavtal (artikel 22). Om inget aktivt lagval görs baseras lagvalet på den avlidnas hemvist (artikel 21). Kan jag välja att brittisk lag ska tillämpas på min kvarlåtenskap?Du som brittisk medborgare kan på grund av ditt medborgarskap i Storbritannien välja att brittisk lag ska tillämpas på ditt arv som du efterlämnar. Detta måste du skriva i ett testamente eller arvsavtal. Kraven för giltigheten i testamentet eller arvsavtalet utgår från det valda landets lag, dvs brittisk rätt gäller för uppfyllandet av giltighetskraven. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem ärver livförsäkringen?

2020-01-10 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej. En väninna till mig har gått bort. Hon var gift och hon har ett särkullbarn. Vem o hur ärver hennes livförsäkring? Kan hennes mamma (som hon fö hatade) ärva livförsäkringen? Med vänlig hälsning
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För din fråga är försäkringsavtalslagen (FAL) och ärvdabalken (ÄB) tillämpliga lagar.Vem ärver en livförsäkring?Om en särskild förmånstagare är insatt i livförsäkringen utfaller försäkringsbeloppet direkt till denna person. Om exempelvis en make står som förmånstagare tillfaller försäkringsbeloppet maken direkt och ingår inte i kvarlåtenskapen efter den avlidna. Om förmånstagarförordnandet skulle leda till ett oskäligt resultat kan det jämkas med fördel för make eller bröstarvinge (14 kap. 7 § FAL). Om en särskild förmånstagare inte finns inskriven i livförsäkringen ska försäkringsbeloppet ingå i dödsboet och den avlidnas kvarlåtenskap och fördelas enligt allmänna regler. Om den avlidna inte upprättat något testamente tillämpas den legala arvsordningen vid arvsfördelningen. Enligt den legala arvsordningen är det den avlidnas bröstarvingar som är närmaste arvingar och rätt att få ut arvet (2 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har rätt att få ut arvet direkt till skillnad från gemensamma barn. Kan mamman ärva livförsäkringen?Mamman kan ärva livförsäkringen om hon finns inskriven som särskild förmånstagare. Annars ingår försäkringsbeloppet i kvarlåtenskapen och fördelas enligt den legala arvsordningen alternativt enligt testamente. Både barn och make har rätt att ärva innan hennes mamma. Mamman ärver således inte livförsäkringen om hon inte är förmånstagare i livförsäkringen eller testamentstagare. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Hur kan man begära ut kontoutdrag för en avliden persons konto?

2019-12-21 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Min moder gav mig för några år sedan pga stigande ålder (obs ej demens) uppdraget att sköta om så att hennes räkningar blev betalda.Efter det att min moder avlidit vill min bror(ombud) att det redogörs genom utdrag från transaktioner på moderns konto ,så att jag inte använt förtroendet till att stjäla pengar. Hur kan han att förfara juridiskt för att få tillgång till mammas konto efter hennes död.Väntar med rent samvete svar !
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar: Om och hur man kan få tillgång till kontoutdrag för de transaktioner som gjorts på ett bankkonto som tillhört en avliden person. I svaret kommer jag att hänvisa till relevanta bestämmelser i lag om bank och finansieringsärenden, ärvdabalken, samt brottsbalken. Banksekretess är huvudregelnHuvudregeln är att transaktionsuppgifterna är skyddade i enlighet med banksekretessen, lag om bank och finansieringsrörelser, 1 kap. 10 §. Därför lämnar banken normalt inte ut kontoutdrag från tiden före det att personen avled, såvida det inte finns ett befogat behov att ta del av transaktionsuppgifterna. Det brukar förklaras så att det krävs godtagbara skäl för att banken ska lämna tillgång till uppgifterna. Godtagbara skäl kan vara exempelvis att utreda om förskott på arv delats ut eller om den avlidnes medel har använts på något otillbörligt sätt. Banken ska göra en prövning i det enskilda fallet om sekretessen kan lyftas och uppgifterna ska lämnas ut. Dödsbodelägarna företräder dödsboet gemensamt Jag förutsätter att du och din bror är dödsbodelägare i er mors dödsbo. Eftersom dödsbodelägarna ska företräda dödsboet gemensamt krävs samtliga personers samtycke för att begära ut uppgifterna hos banken, ärvdabalken 18 kap. 1 §. Givetvis kan dödsbodelägarna lämna en skriftlig fullmakt till en delägare att företräda dödsboet enskilt. Dödsfallsintyg eller bouppteckning ska visas upp för banken Praktiskt går det till så att dödsbodelägarna visar upp ett dödsfallsintyg hos banken. Dödsfallsintyget beställs hos Skatteverket, och det är endast dödsbodelägare som har möjlighet till att beställa det. Om bouppteckningen är förrättad fungerar den för att legitimera er som dödsbodelägare inför banken. Något dödsfallsintyg behövs inte om så är fallet. Dödsbodelägarna ska göra en skriftlig framställan där behovet av att begära ut uppgifterna ska framgå, och gärna så specificerat som möjligt vad gäller exempelvis tidsperiod.SammanfattningFör att få begära ut uppgifterna krävs ditt samt eventuellt andra dödsbodelägares samtycke till det. Banken har rätt att neka er kontouppgifterna med hänvisning till banksekretessen.Observera att eftersom förskringring är en brottslig gärning, skulle detta kunna bli ett polisiärt ärende. Banken är skyldiga att lämna ut kontouppgifterna till polisen om de behövs som underlag i en förundersökning i brottmål, lag om bank och finansieringsärenden, 1 kap. 11 § & brottsbalken 10 kap. 1 §. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig till mig på mejl, hanna.lindqvist@lawline.se, om du önskar att något ska förtydligas i svaret. Vänligen,

Arv i internationella situationer

2020-01-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag bor i Thailand och ar gift med en Thailändska sedan 16 ar. Vi gifte oss i Thailand och vigseln ar aven officiellt registrerat i Sverige.Min Fraga ar; utifall mitt franfalle, har min hustru automatisk laglig ratt att ärva mina svenska egendomar (endast besparingar pa bank konto, samt pension)?Tack pa forhand for svar
Minna Grahn |Hej!Vad roligt att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Svensk eller thailändsk arvsrätt?För att besvara din fråga måste vi först klargöra om det är svensk eller thailändsk lag som ska tillämpas på ditt arv. Reglerna om arv med anknytning till utlandet finns att hitta i EU:s arvsförordning. Enligt artikel 21 ska en avliden persons arv regleras enligt lagen i det land där den avlidna haft sin hemvist vid dödsfallet. Ditt arv kommer med andra ord delas upp enligt reglerna i det land där du bedöms ha haft din hemvist. Detta gäller oberoende av i vilket land egendomen finns. Bedömningen av var en person ska anses ha sin hemvist är en helhetsbedömning av omständigheterna kring den avlidnes liv under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för dödsfallet. En särskilt viktig omständighet är hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i den berörda staten varit, förhållandena vid vistelsen samt skälen till denna. Personen bör ha en nära och stabil koppling till den berörda staten för att denna ska ses som hemviststat. Nu vet inte jag tillräckligt mycket om din situation för att kunna säga vilken hemviststat du bör anses ha, men eftersom du bott i Thailand i sexton år låter det som att detta kan vara din hemvistsstat. Om du bedöms ha din hemvist i Thailand kommer alltså thailändsk arvsrätt att tillämpas på ditt arv. Eftersom vi på Lawline hjälper till med frågor om svensk rätt rekommenderar jag att du vänder till dig en jurist i Thailand som kan svara på frågor om hur arvet kommer fördelas enligt thailändsk lag.LagvalsförordnandeEnligt artikel 22 i arvsförordningen har du dock en möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet efter dig. Du kan genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente ange att lagen i det land där du är medborgare vid tidpunkten för ditt val eller vid din död ska tillämpas på arvet. Om du är svensk medborgare kan du alltså skriva ett testamente där du väljer att svensk lag ska tillämpas istället för thailändsk.Arv enligt svensk rättEnligt makars arvsrätt (3 kap. 1 § ärvdabalken) har den efterlevande maken rätt att ärva all egendom. Finns gemensamma barn ärvs kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och barnen får en så kallad efterarvsrätt. Den innebär att barnen kommer kunna få ut sin arvslott först när den efterlevande maken avlider. Ett undantag gäller dock för barn som är arvlåtarens egna, vilka har rätt att få ut sin arvslott direkt vid sin förälders bortgång. Om du inte har egna barn kommer din fru med andra ord automatiskt att ärva hela din kvarlåtenskap vid ditt frånfälle, såvida du inte har ett testamente som säger att någon annan ska ärva egendomen.Arv av pensionDin allmänna pension kommer dock inte att ingå i din kvarlåtenskap utan den fördelas bland andra pensionssparare i pensionssystemet. Det finns möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd på den del av din allmänna pension som du själv kan placera i fonder - premiepension. Du kan läsa mer om din pension och efterlevandeskydd här.Med vänlig hälsning,

Testamentera bort fastighet

2020-01-11 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Mina två syskon och jag äger gemensamt en sommarstuga. Går det att formulera ett avtal om att vi ärver varandra om någon skulle gå bort men att våra barn ärver lika delar när alla tre gått ur tiden?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.I svensk rätt så går det att avtala om det mesta och det går att skriva testamenten som uppfyller dina krav. Ju fler okända variabler för framtiden gör det dock svårare, ni vet tex inte vilket syskon som dör först osv...Eftersom ni äger vars en tredjedel redan och att ni vill att era barn ska dela på era ägandedelar som de är anser jag att det skulle vara enklast att formulera ett testamente som ger de andra syskonen rätt till att endast förfoga över den avlidnes andel men samtidigt inte ger syskonen äganderätt till andelen. Då skulle äganderätterna fortfarande tillfalla arvingarna efter att alla syskonen avlidit.Därför rekommenderar jag verkligen att ni uppsöker en familjejurist för att formulera ett korrekt testamente för samtliga syskon.Hoppas du har fått svar på din fråga!MVH

Ansvarar alltid arvtagare för dödsboet?

2019-12-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Om barnen bott i fosterhem sen de var små o knappt haft kontakt m biologisk förälder, är de ändå skyldiga att ta hand om dödsboet? Eller kan de avsäga sig allt?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka ärver min lägenhet i Spanien?

2019-12-19 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Godmorgon. Jag behöver hjälp med en sak. Jag har köpt en lägenhet i Spanien. Jag är inte gift. Jag har aldrig varit gift eller sambo. Jag har inga barn. båda föräldrarna lever och jag har några syskon. Jag vill skriva testamente och att arvtagaren/ arvingen ska vara en vän, juristen här i Spanien säger att det inte är möjligt utan föräldrarna är de som blir arvingar !Jag tycker det är konstigt men jag vet ingenting om lag o juridik. Är det verkligen så? Finns ngt sätt att annan än syskon/ föräldrar blir den som får ärva ?Mvh
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga har två delar – först måste tillämplig lag konstateras och därefter kan vi se vad den lagen säger.Tillämplig lagFörst måste som sagt avgöras vilken lag som blir tillämplig. Utgångspunkten är att lagen där du har hemvist när du avlider kommer att reglera hela ditt arv, dvs. allt du äger (art. 21.1 Arvsförordningen). Normalt är hemvisten inte svår att avgöra utan det är där du bor. Ett undantag till utgångspunkten är om det framgår av alla omständigheter att du vid din död hade uppenbart närmare anknytning till annat land (art. 21.2 Arvsförordningen). Det blir sällan aktuellt. Ett annat undantag är om du gör ett lagval genom testamente. Du kan då välja de länder du är medborgare i (art. 22 Arvsförordningen). Det finns olika sätt ett lagval kan göras. Gör du valet i Sverige räcker det med att det uppfyller de svenska kraven på testamente för att vara giltighet (art. 27 Arvsförordningen). Ett svenskt testamente ska vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen. Vittnena ska skriva under direkt efter (10 kap. 1 § ärvdabalken). Bor du t.ex. i Sverige vid din död så kommer svensk lag att tillämpas på arvet i sin helhet. Har du flyttat till Spanien kommer det styra arvet. Vill du inte att landet du bor i ska reglera ditt arv kan du genom testamente istället välja det landet du är medborgare i. Vad säger tillämplig lag?Svensk lagBlir det svensk lag kan du fritt testamentera bort dina tillgångar. En person som har barn, barnbarn, barnbarnsbarns osv. kan bara testamentera bort hälften av sin egendom (7 kap. 3 § ärvdabalken). Du har dock inga barn och kan alltså testamentera bort allt. När du upprättar ditt testamente bör du peka ut personen specifikt. I ditt fall tillåter alltså svensk lag att du testamenterar din egendom som du vill. Bor du i Sverige idag behöver du inte göra någonting annat än att upprätta ett testamente. Flyttar du utomlands och är svensk medborgare kan du i ditt testamente skriva att svensk rätt ska styra ditt arv i sin helhet. För att vara på den säkra sidan kan du skriva in det i ditt testamente även om du bor kvar i Sverige. Idag finns ingen arvsskatt i Sverige men eftersom lägenheten är i Spanien kan de dock ha rätt att ta ut arvsskatt. Sammanfattningsvis kan sägas att landet där du bor vid din död styr arvet i sin helhet. Du kan om du vill istället välja lagen i det land du är medborgare i. Svensk lag tillåter dig att testamentera så som du vill. Därför råder jag dig att om du är svensk medborgare i ditt testamente välja svensk rätt. Bor du i Sverige vid din död sker det automatiskt. Jag vet inte varför den spanska advokaten gav dig ett annat besked. Kanske är spansk arvsrätt annorlunda och tillåter inte dig att testamentera fritt. Den spanska advokaten tog hur som helst inte hänsyn till att det kanske inte blir spansk lag som reglerar ditt arv.Vill du ha hjälp att upprätta ett giltigt testamente med lagval kan du ringa 08-533 300 04.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,