Vad gäller när man bor kvar i s.k "orubbat bo"?

2020-02-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vilka skyldighet har man när man bo kvar i orubbat bo? Får man avyttra lös eller fast egendom?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att ett så kallat "orubbat bo" gäller när en make går bort och det finns en efterlevande make, 3 kap 1 § Ärvdabalken. Om den bortgångne maken dock efterlämnar bröstarvingar (barn) som inte är bröstarvingar till den efterlevande maken kan den efterlevande maken endast leva i "orubbat bo" om bröstarvingarna till den först avlidne maken avstår till sin omedelbara rätt till arv till förmån för den efterlevande maken och alltså går med på att få ut sin arvslott först efter efterlevande makes bortgång. Man kan ha ett testamente som föreskriver att efterlevande make ska bo kvar i "orubbat bo" för att trygga dennes ställning om man, till exempel, är sambos eller om det finns särkullbarn – som ju har rätt att få ut sin laglott direkt.Vad som rent juridiskt menas med att låta någon bo kvar i "orubbat bo" är att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt, (om inte annat föreskrivs i eventuellt testamente). Om man ärver med fri förfoganderätt innebär det att man är fri att disponera över egendomen i stort sett hur man vill. Man kan alltså avyttra egendom, förbruka den och till och med vara slösaktig. Man får dock inte testamentera bort egendomen eller skänka bort för stora delar av den egendom man ärvt med fri förfoganderätt. Hoppas att detta ger svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Förlorad arvsrätt vid mord

2020-01-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående ett fall och hur arv ska fördelas. En dotter var med och planerade ett mord på sina föräldrar men hennes sambo utförde detta och var gärningsmannen, hon var alltså inte på mordplatsen. Dock dog bara pappan. Så nu är frågan får hon arv av pappan eller inte. Vi är osäkra då hon inte utförde mordet utan endast planerade. Hon är också det enda barnet.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln i svensk rätt är att den som genom brott uppsåtligen mördar sin förälder inte får ta arv efter denna förälder. Detta gäller även medhjälp till mord (https://lagen.nu/1958:637#K15P3S1). Regler för detta hittas i Ärvdabalkens 15 kapitel. Undantag görs från denne regel om gärningsmannen är under 15 år, lider av en allvarlig psykisk sjukdom eller är under 18 år och handlandet bestod i bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga (https://lagen.nu/1958:637#K15P1S4). Vid mordförsök görs dock inte samma bedömning och arvsrätten består därför till denna förälder.

Behöver man betala arvsskatt om man är bosatt i annat landet?

2020-01-27 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej , min fråga gäller : min fru och jag har boet i Sverige i 40 år , är nu båda medborgare i båda Danmark och Sverige, var vi bor.Om vi dör , blir vår dotter i Danmark skyldig att betala arvskatt i Danmark??
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din fru bor i Sverige.Vad gäller vid arv från annat land? Vid gränsöverskridande arv inom EU tillämpas EU:s arvsförordning. Hänvisningar nedan är till denna förordning. Det land där den avlidne har sin hemvist, är det land vars lagar ska tillämpas vid arv (art. 21). Om arvslåtaren är bosatt och har sin hemvist i till exempel Sverige, är det således Sveriges lagstiftning som tillämpas. Finns det undantag? Det finns dock en möjlighet till att välja lag. Arvslåtaren kan då välja att lag i det land som denne är medborgare i, ska vara den tillämpliga lagen (art. 22). Det innebär att om en person är medborgare i både Danmark och Sverige, finns det möjlighet att välja mellan dessa länders lagstiftning. Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i förordnandet. Den valda lagens regler ska sedan tillämpas i fråga om giltigheten för den handling där lagvalet har skett (art. 22 3). Det innebär att om lagvalet faller på Sverige och lagvalet sker genom testamente, måste testamentet vara giltig enligt svensk lagstiftning. Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis tillämpas lagarna i det landet där den avlidne har sin hemvist, om inte denne har gjort ett lagval om annan lands lag, genom att till exempel skriva det i ett testamente. Kort sagt behöver er dotter därför inte betala arvsskatt i Danmark, om ni har er hemvist i Sverige och inte anger annat lagval genom testamente. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen

Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?

2020-01-26 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej, både min man och jag bor i Sverige och har ett personnummer. Vi är från Nederländerna och har ett Nederländska pass.Om vi nu kommer att avleda, vilket lands reglar gäller då? Är det Svenska eller nederländska ärv reglarna som gäller då?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För din fråga är den EU-rättsliga förordningen successionsförordningen (även kallad arvsförordningen) tillämplig lag. Vilket lands lag gäller för min kvarlåtenskap?Om den avlidne inte har gjort något aktivt lagval fördelas arvet enligt lagen i det land hen hade sin hemvist vid sin död. Om den avlidne uppenbart har närmre anknytning till ett annat land ska dock lagen i det landet tillämpas istället (artikel 21). Istället för att arvet ska styras efter den avlidnes hemvist kan man välja att göra ett aktivt lagval och välja vilket lands lag som ska tillämpas. Man får endast göra ett lagval till ett land där man själv är medborgare. Ett lagval ska uttryckligen anges i ett förordnande om kvarlåtenskap. Förordnandet ska göras enligt lagen i det land som lagvalet anger (artikel 22). Vad gäller för mig?Om du avlider utan att ha gjort ett aktivt lagval kommer din kvarlåtenskap som utgångspunkt att fördelas utifrån lagen i det land där du hade hemvist vid din död. Om du själv vill bestämma vilket lands lag som ska tillämpas kan du föreskriva detta i ett förordnande om kvarlåtenskap, exempelvis genom ett testamente. Om du väljer att nederländsk lag ska tillämpas på din kvarlåtenskap ska de nederländska kraven för testamente uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur påverkar adoption av frus barn arvet?

2020-02-12 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!Lever i ett förhållande, gifta, vi har ett gemensamt barn, jag har en dotter sen tidigare o min fru har två döttrar sen tidigare. Jag har för avsikt att adoptera min frus två barn.Hur påverkar det arvsrätten för mina biologiska barn?Vad händer om jag avlider före min fru?Vad händer om min fru avlider före mig?Det jag försöker skapa en bild av är hur adoptionen påverkar arvet. Om jag avlider idag erhåller då min dotter 50%, vår gemensamma son 50% av mitt arv? vid adoption blir det då 25% på respektive barn? Om min fru avlider ärver då hennes 2 döttrar samt vårt gemensamma barn 33% vardera av hennes tillgångar, halva huset, eller tillfaller huset mig o det delas först när jag avlider? Hur förändras det vid en adoption? Vad händer med huset som vi äger 50% vardera av? Förvirrande kanske, jag behöver få en bra bild av vad som händer idag samt vad som ändras vid en adoption.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Detta kommer bli ett väldigt långt svar. Jag har delat upp din fråga för att du enklast ska kunna få svar på allting. För att svara har jag främst använt reglerna i Ärvdabalken men även en regel i Föräldrabalken.Jag har för avsikt att adoptera min frus två barn. Hur påverkar det arvsrätten för mina biologiska barn? Adoptionen kommer juridiskt likställa dina adopterade barn med dina biologiska barn (4 kapitlet 8 § Föräldrabalken). Arvsrätten påverkas genom att dina biologiska barn kommer ha två personer till att dela ditt arv med (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Vad händer om jag avlider före min fru?Om du avlider före din fru kommer din dotter som inte är din frus barn, så kallat särkullbarn få ut sitt arv direkt och resten av kvarlåtenskapen (dvs dina tillgångar) kommer din fru att få (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Er gemensamma son och de adopterade döttrarna kommer få efterarv, dvs de får sitt arv efter dig när din fru avlider i framtiden (3 kapitlet 2 § Ärvdabalken). Vad händer om min fru avlider före mig?Om din fru avlider innan dig kommer all hennes kvarlåtenskap gå till dig. Eran gemensamma son och de adopterade barnen kommer få hennes efterarv när du avlider i framtiden. Om jag avlider idag erhåller min dotter då 50%, vår gemensamma son 50% av mitt arv? vid adoption blir det då 25% på respektive barn?Det är korrekt att din dotter får 50% av din kvarlåtenskap om arvet skulle ske idag. Eftersom hon är särkullbarn får hon ta ut arvet direkt. Er gemensamma son ärver också 50% men eftersom barnet är gemensamt kommer dem tillgångarna först ärvas av din fru och när hon avlider får er gemensamma son efterarvet. Kortfattat innebär efterarvet exempelvis att om 50% av dina tillgångar är 200 000 kr och din fru har 600 000 i tillgångar kommer din son i efterarvet få ⅓ av hennes tillgångar när hon avlider eftersom man räknar ut efterarvet i kvotdelar (3 kapitlet 2 § stycke 3 Ärvdabalken). Vid adoption är det korrekt att ditt arv kommer fördelas 25 % på alla barnen. Återigen; de barn ni har gemensamt och de adopterade döttrarna kommer få ut det i efterarv men ditt särkullbarn får ut hennes 25% av arvet direkt. Om min fru avlider ärver då hennes 2 döttrar samt vårt gemensamma barn 33% vardera av hennes tillgångar, halva huset, eller tillfaller huset mig o det delas först när jag avlider? Hur förändras det vid adoption? Vad händer med huset som vi äger 50% vardera av?Det är korrekt att de ärver 33% vardera. Om du inte har adopterat döttrarna är dem särkullbarn och har rätt att få ut sin del av arvet direkt. Om du adopterar döttrarna kommer dem inte få ut sitt arv direkt utan dem får efterarv när du i framtiden avlider. Oavsett om du adopterar eller inte kommer erat gemensamma barn få 33 % arv från sin mamma och det får han i efterarv när du avlider i framtiden. Vad gäller huset om din fru avlider: om du adopterar döttrarna kommer huset gå till dig när din fru avlider. Döttrarna har då ingen rätt till huset förens de får sitt efterarv när du avlider i framtiden. Om du inte adopterar döttrarna kommer du fortfarande äga 50 % av huset när din fru dör. Döttrarna har då rätt att ta ut sitt arv direkt vilket innebär att du möjligen kommer behöva köpa ut dem då de har rätt till det ekonomiska värdet på huset som de fått genom moderns arv. Jag hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilket lands lag tillämpas på min kvarlåtenskap?

2020-01-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag är svensk men bor sedan ett par år tillbaka i England.Jag är gift med en engelskman och har 2 barn födda i england, både svenska och engelska medborgare m, men även 2 barn -födda i sverige, svenska medborgare,från ett tidigare äktenskap.Hur kommer det fungera med ev arv från mig när jag dör?Borde jag skriva ett testamente, eller kommer den svenska alt engelska arvsrätten in?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lag styr arvet när jag avlider?Som huvudregel gäller att lagen i det land där du kan anses ha din hemvist vid din död blir tillämplig på din kvarlåtenskap. Om det är uppenbart att du har närmare anknytning till något annat land än var du har din hemvist ska dock det landets lag tillämpas istället (art 21 arvsförordningen).Om man har medborgarskap i annat ett land kan man göra ett aktivt lagval och själv välja att medborgarskapslandets lag ska tillämpas när man dör. Lagvalet ska uttryckas tydligt i ett testamente eller annat giltigt arvsförordnande (art 22 arvsförordningen). Hur kommer det att fungera för mig?Om inget aktivt lagval görs kommer lagen i det land där du har hemvist vid din död att tillämpas. Är England att anse som din hemvist tillämpas engelsk lag, men är Sverige att anse som din hemvist gäller svensk lag. Du kan välja vilket lands lag som ska tillämpas på din kvarlåtenskap när du dör förutsatt att du är medborgare i det valda landet. Om du är svensk medborgare kan du föreskriva att du vill att svensk lag tillämpas på din kvarlåtenskap i ett testamente. Väljer du att svensk lag ska tillämpas måste testamentet uppfylla de formkrav som svensk rätt ställer. Om du är medborgare i England och väljer engelsk lag måste testamentet uppfylla kraven i engelsk lag. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avsägelse av rätt till arv och ogiltigt avtal?

2020-01-26 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej,,En bekant har skrivit på papper om ett arv, men ångrar sig och kände sig pressad att skriva på papper om att få mindre arv.Vad kan hen göra åt detta? Tror det var arv efter hens mor. Går det att häva/ångra? Kan man verkligen frånsäga sig arv från sin egen mor?/Mvh
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB) och dess regler om avsägelse av rätt till arv. Jag kommer även att hänvisa till Lag (1915:218) om om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Jag vill förtydliga att jag tolkar det som att det rör sig om en avsägelse från arv och inte ett avstående från arv. Jag har den utgångspunkten när jag formulerar mitt svar nedan. Bröstarvinge avsägelse av rätt till arvEn fråga som du ställt är om det överhuvudtaget är möjligt att ett barn frånsäger sig arv från sin mamma. Huvudregeln enligt 2 kap. 1 § ÄB är att bröstarvingar, d.v.s arvlåtarens barn, ärver arvlåtaren. Det är enligt 17 kap. 2 § ÄB dock fullt möjligt för en bröstarvinge att avsäga sig sin rätt till arv. Det kan ske antingen genom att bröstarvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren har upprättat eller genom att på något annat sätt skriftligen klargör att man avstår sin rätt till arv. En underårig får dock inte avsäga sig sin rätt till arv. Inte heller den som har en förvaltare, om inte förvaltaren samtyckt till detta. Dessa begränsningar framkommer av 17 kap. 2 § 2 st. ÄB. Trots en avsägelse har bröstarvinge rätt till sin laglott (se 7 kap. 1 § ÄB) om hen inte i samband med avsägelsen erhållit skälig ersättning för laglotten eller om egendom motsvarande laglotten tillfaller arvingens make eller bröstarvingar. Detta kan utläsas ur 17 kap. 2 § 1 st. 2 meningen ÄB. Kan en arvinge återkalla arvsavsägelse?I lagkommentaren till bestämmelsen i 17 kap. 2 § ÄB framkommer följande. När en arvinge har avsagt sig arv är denne inte längre att betrakta som arvinge. Det är inte möjligt att återkalla en arvsavsägelse. Denna uppfattning delas också av doktrinen. Ogiltigt avtal p.g.a omständighet vid avtalets ingående? Ett avtal kan förklaras ogiltigt om det förelåg viss omständighet vid avtalets ingående. Om avtalet ingicks under råntvång är avtalet enligt 28 § AvtL ogiltigt. Förutsättningen för att avtalet har ingåtts under råntvång är då personen blivit tvungen att företa handlingen under våld å person eller genom hot som innebär trängande fara. Jag tolkar dock inte som att omständigheterna var sådana att det rör sig om ett råntvång. I 29 § AvtL framgår att mildare former av tvång - där våld eller hot om våld inte används - också kan göra ett avtal ogiltigt. Ett exempel på detta är en utpressningssituation. För att denna form av tvång krävs att motparten inte varit i god tro om tvånget. Om motparten var i god tro, d.v.s trodde att det inte var en tvångssituation, är avtalet inte ogiltigt. Jag har för lite information för att göra en bedömning huruvida avtalet ingick under tvång eller inte, varför jag kommer lämna det osagt om avtalet kan tänkas vara ogiltigt på den grunden. SammanfattningSammanfattningsvis är det fullt möjligt att en bröstarvinge avsäger sig sin rätt till arv. Trots en sådan arvsavsägelse har bröstarvingen rätt till sin laglott eller om egendom motsvarande laglotten tillfaller arvingens make eller bröstarvingar. Detta framkommer av 17 kap. 2 § ÄB. En sådan avsägelse är inte möjlig att återkalla eller ångra. Ett avtal kan förklaras ogiltigt om det har ingåtts under råntvång eller tvång, enligt 28-29 §§ AvtL. I 28 § ställs krav på våld eller hot om våld, medan det i 29 § inte uppställs något sådant krav. Det ska dock föreligga en tvångssituation.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,

Kan jag ge bort och använda mina pengar hur jag vill?

2020-01-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag har två barn, som vardera har två barn. Det ena barnet och dennes barn har jag inte haft någon kontakt med på snart sex år. Det andra barnet och dennes barn har jag kontakt med dagligen, både på telefon och genom besök. Vi är väldigt tajta! Kan jag ge bort vad jag vill till de sistnämnda barnbarnen som står mig väldigt nära? Kan jag även göra vad jag vill med mina pengar och saker?
Josefine Bågholt |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Var och en har rätt att göra vad man vill med sin egendom. Du kommer därför alltid ha full rätt till att ge bort din egendom till vem du vill och när du känner för det. Det som du däremot måste tänka på är när du ger bort egendom till en bröstarvinge (alltså dina barn och barnbarn) är att det kan bli problematiskt sedan efter din bortgång. Problematiken som kan uppstå efter din bortgång: I fall du ger bort gåvor till bröstarvingar skall de som utgångspunkt räknas som förskott på arvet. Detta är någonting som nämns i ärvdabalken (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Undantag från denna utgångspunkt är dock om: 1. Du talar om att gåvan inte är ett förskott på arvet, eller 2. det annars kan antas ha varit meningen att gåvan inte skulle inräknas i ett förskott på arv. Det som dock sker och där konflikten kan uppkomma är om dina gåvor inte skulle räknas in i dessa undantag. Just för om gåvorna räknas som förskott på arv måste bröstarvingar som har fått gåvorna avräkna gåvornas värde på deras del av arvet. Vilket är det moment som kan skapa många konflikter. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Hör gärna av dig till oss på Lawline igenom om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,