XVP

Pappa gick bort 2005. Mamma gick bort 2022. Har tre syskon. Min bror har fått en gård. Systrarna har fått mammas hus som dom sålde och fick dela på 1,6 miljoner. Jag fick genom rörmokare veta att mamma inte stod på huset. Innan försäljning av mammas hus har mammas saker plockats ut av barnbarn, syskonen. Fick ett samtal från ett av syskonen att det här datumet tömmer vi mammas hus, mamma levde fortfarande. Vid det samtalet passade jag på att fråga vart mammas frimärkssamling var? Den ska värderas sa syskon. Vet inte hur det blev med frimärkssamlingen. Då levde mamma fortfarande. Syskon har satt in mamma på hemmet. Jag har fått vetat genom hemtjänsten vart mamma flyttats. Fick inte veta när mamma gick bort. Har jag någon rätt att efter så här lång tid att få ut något, laglott?. Har själv via skatteverket kollat upp bouppteckningen som blev färdig 2024-02-09 var inlämnad 2023-12-08. Där står det att mamma har tillgång på 164131kr. Vet inte om det finns ett testamente. Har inte fått veta något om vad som hänt. Dolt tillgångar. Fick förfrågan hösten-23. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB).


Såvitt jag förstår verkar du helt ha lämnats utanför hanteringen av dödsboet efter er mamma och processen som följde efter hennes frånfälle. I det här sammanhanget kan det vara värt att nämna att du borde ha kallats till bouppteckningen. Samtliga dödsbodelägare ska nämligen kallas till en sådan, se 20 kap. 2 § ÄB. Och en dödsbodelägare kan vara en efterlevande make, arvingar till den avlidne och/eller universella testamentstagare, vilket framgår av 18 kap. 1 § ÄB.


Om en bröstarvinge inte blivit kallad till bouppteckningen får Skatteverket inte registrera bouppteckningen och är bouppteckningen bristfällig får verket med föreläggande av vite utsätta tid inom vilken bristen skall avhjälpas, se 20 kap. 9 § 3 st. ÄB. Om Skatteverket ändå skulle registrera bouppteckningen måste myndighetens beslut överklagas inom tre veckor vari en begäran om att få lämna in en tilläggsbouppteckning kan göras. Och enligt 20 kap. 10 § ÄB ska en sådan tilläggsbouppteckning göras inom en månad från att felet upptäcktes.


Men alldeles oaktat ovanstående och som svar på din huvudsakliga fråga, dvs. om du fortfarande har rätt att få ut ditt arv, kan följande anföras.


I 16 kap. 4 § ÄB sägs att arvinge eller testamentstagare, som ej har att göra sin rätt gällande efter vad i 1-3 a § (i samma kapitel) sägs, ska göra det inom tio år från dödsfallet eller, om hans rätt inträder först vid senare tidpunkt, från denna. Den yttersta preskriptionstiden är således tio år och bestämmelsen träffar både arv och testamente. Däremot finns det i regel ingen bortre tidsgräns för när ett avtal kan ogiltigförklaras i efterhand, jfr Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1983 s. 385 i vilket ett arrendeavtal som hade över 20 år på nacken jämkades med stöd av 36 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Utifrån din ärendebeskrivning kan alltså sammanfattningsvis sägas att du alltjämt har rätt att göra anspråk på din del av arvet efter er mamma. 


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning