Förverkande av arv - döda en av arvtagarna

Förlorar en arvtagare sin lott om hen mördat en annan av arvtagarna (alltså inte mördat personen de ska ärva, utan ett av barnen som också har arvslott)?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga handlar om förverkande av arv. Förverkande av arv regleras i ärvdabalken (ÄB) kap 15. Som huvudregel går rätten till arv förlorad om en arvtagare uppsåtligen dödar arvlåtaren eller en annan arvtagare, 15 kap 1 § ÄB. Rätten till arv går förlorad även om arvlåtaren inte berövas livet genom uppsåtligt dödande, men genom annan brottslig gärning innefattande våld för vilket inte för föreskrivet mindre än 1 års fängelse i straffskalan. Det kan handla t.ex om synnerligen grov misshandel, där arvlåtaren avlider till följd av sina skador. Det är inget krav att personen är dömd för uppsåtligt dödande för att rätten till arv ska gå förlorad. Saken prövas istället som tvistemål, där beviskravet för uppsåtligt dödande kommer att vara lägre än vad det är straffrättsligt.


Undantag kan göras i två fall:

1. Om gärningen begicks då gärningsmannen var 15 år eller yngre, 15 kap 1 § 3 st ÄB.

2. Om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till gärningens beskaffenhet. Vid bedömningen om det föreligger synnerliga skäl ska beaktas om gärningen begicks under påverkan av en allvarlig psykisk störning eller om gärningsmannen var under 18 år och agerade i samband med uppenbart bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga, 15 kap 1 § 4 st ÄB.


Till exempel kan punkt 2 bli aktuell vid barmhärtighetsmord, t.ex om arvlåtaren var svårt sjuk och lidande. Det kan också vara om brottet är en reaktion på långvarig och allvarliga trakasserier, till exempel sexualbrott. Undantaget är dock tänkt att tillämpas mycket restriktivt.


I brist på omständigheter är det svårt att göra en fullständig bedömning. Sannolikt kommer det att leda till ett förverkande av arv i din situation. Talan om förverkande av arv är en tvistemålstalan och stämningsansökan skickas till den tingsrätt där den döde haft sin hemvist, 10 kap 1 § Rättegångsbalken (RB).


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp är du välkommen att skicka in en ny fråga eller boka tid med en av våra jurister här.

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning