Vilket lands lag ska tillämpas på arvet från våra respektive föräldrar bosatta i Sverige när vi har vår hemvist i Belgien?

Jag och min hustru bor i belgien sedan många år. Våra föräldrar är bosatta i Sverige. Hur kommer våra framtid arv att beskattas?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärenden är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (arvsförordningen). Nedan bestämmelser (artiklar) utgör hänvisningar till den nyss nämnde förordningen om ingenting annat anges.


Inledningsvis ska sägas att domstolar i den medlemsstat där den avlidne hade hemvist vid sin död i allmänhet är behöriga och handlägga den här typen av ärenden och likaledes fatta beslut om arvet i dess helhet, se art. 4. Notera här att det är hemvistbegreppet som gäller. Det är med andra ord inte medborgarskapslandet som styr den rättsliga bedömningen utan istället var den avlidne de facto hade hemvist vid tidpunkten för sitt frånfälle.

Utifrån din ärendebeskrivning står det klart att dina (era) föräldrar har sin hemvist i Sverige varför svensk allmän domstol (en tingsrätt som första instans) är behörig att pröva frågor hänförliga till alla arvsrättsliga spörsmål kopplade till era föräldrar. Hemvisten är nämligen utomordentligt viktig att få fastställd eftersom denna även har betydelse för vilket lands lag som ska tillämpas, se art. 21. Märk väl att bedömningen i förekommande fall kan bli ganska så komplex och skulle det av samtliga omständigheter framgå att den avlidne vid sin död hade uppenbart närmare anknytning till något annat land ska istället lagen i det landet tillämpas. Men i just det här fallet framstår inte detta som särskilt svårutrett.


Belgien är i allra högsta grad en EU-medlemsstat, men även om så inte hade varit fallet skulle kollisionsreglerna i arvsförordningen ändå gälla. Enligt förordningen ska den anvisade lagen tillämpas oavsett om det rör sig om lagen i en medlemsstat eller inte, vilket innebär att en svensk domstol stundtals kan bli skyldig att tillämpa utländsk rätt, exempelvis amerikans arvslagstiftning, vilket följer av art. 20. Faktorer som brukar beaktas vid hemvistbedömningen är bl.a. vistelsens varaktighet, vilken avsikt den avlidne hade med en tidigare flytt utomlands, dennes folkbokföringsadress, existensen av utomlands belägna tillgångar såsom hus, våningar eller annan fast egendom samt övriga familjeförhållanden. Men mot bakgrund av ovanstående och givet den information som finns tillgänglig i skrivande stund måste slutsatsen som sagt bli att svensk arvsrätt i sin helhet ska tillämpas på arvet efter era föräldrar och då närmare bestämt reglerna i ärvdabalken (ÄB) och inkomstskattelagen (IL). Och i 8 kap. 2 § 1 st. IL sägs att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning