Kan man ärva tandguld?

Min mor (95 år) vill skänka sitt tandguld ej uttagen ur mun,nog en ansenlig summa, till en ALS fond. Är detta möjligt, att få dispans från lagen om att arvsfonden fördelar guld efter kremering. Och om det är möjligt hur förfar man.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga undrar du om det finns någon möjlighet för dig att ärva din mors tandguld. I detta scenario finns två alternativ som jag kommer att utreda.

- Din arvsrätt om din mor testamenterar bort tandguldet till en specifik fond.

- Din arvsrätt om din mor inte testamenterar bort tandguldet.


Arvsklasserna

Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Det finns i svensk rätt tre arvsklasser. Den första arvsklassen är bröstarvingarna, vilka är barn till arvlåtaren, 2 kap 1 § ÄB. Den andra arvsklassen är föräldrar och syskon till arvlåtaren, 2 kap 2 § ÄB. Den tredje arvsklassen är mor och far föräldrar till arvlåtaren, 2 kap 3 § ÄB.Enligt principen om sucession ordinum så ska en arvsklass vara helt tom innan arvet går vidare till nästa arvsklass. Det innebär att bröstarvingarna i första hand har rätt till arvet och att den andra arvsklassen får ta del av arvet först om bröstarvingar inte finns.


Makar har också arvsrätt, 3 kap 1 § ÄB. Finns det gemensamma barn (bröstarvingar) inom äktenskapet kommer dessa barn att få vänta på sitt arv efter den först avlidna föräldern, tills dess att den andra föräldern (maken) avlider. De gemensamma barnen har en efterarvsrätt. Är barnen inte gemensamma för äktenskapet (särkullbarn) kan bröstarvingarna kräva sin arvslott direkt, om de inte avstår sin arv till förmån för efterlevande make och får efterarvsrätt på samma sätt som gemensamma barn i äktenskapet, 3 kap 9 § ÄB.


Allmänna arvsfonden

Finns det ingen arvinge i någon av arvsklasserna, eller någon make, tillfaller arvet efter den avlidne den allmänna arvsfonden, 5 kap 1 § ÄB. Till arvsfonden tillfaller även egendom  i enlighet med bestämmelserna i 5 kap 6 § begravningslagen, 1 kap 2 § lagen om allmänna arvsfonden (2021:401).


Enligt 5 kap 6 § begravningslagen (1990:1144) ska metall som inte utbränts vid kremeringen skiljas från askan och återvinnas. Metallerna ska upparbetas till nya produkter och det är inte tillåtet att återanvända metallen som sådan. För att behålla metallerna ska vigselringar, smycken med mera avlägsnas innan kroppen kremeras. Ersättningen från återvinningen tillförs den allmänna arvsfonden.


Allmänna arvsfonden kan helt eller delvis avstå från arv om det med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller till andra omständigheter kan anses stämma överens med arvlåtarens yttersta vilja, 3 kap 10 § lagen om allmänna arvsfonden. Det är kammarkollegiet som beslutar om den allmänna arvsfonden ska avstå från ett arv. Ansökan om avstående ska göras till kammarkollegiet senast tre år efter dödsfallet, 3 kap 13 § lagen om allmänna arvsfonden. Du kan ansöka om avstående av arv här.


Testamenten

Arvlåtaren har möjlighet att påverka fördelningen av arvet genom att skriva ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av arvlåtaren i närvaro av två vittnen, 10 kap 1 § ÄB. Formkraven måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt, 13 kap 1 § ÄB.


Testamentering av egendom kallas för saklegat (11 kap 10 § ÄB). Det är möjligt att testamentera all egendom som du äger. Enligt min bedömning bör det därför vara möjligt att testamentera bort tandguld som finns i munnen. Människor har bestämmanderätt över sin egen kropp och eftersom det under livstiden är möjligt att plocka ut guldet, bör det vara möjligt att testamentera bort detta guld förutsatt att det tas ut. 


De legala arvingarna kan klandra testamentet inom 6 månader från arvlåtarens död, 14 kap 5 § ÄB. Klandertalan innebär att man angriper testamentets innehåll som sådant, det vill säga fördelningen av arvet. Testamentet klandras i enlighet med någon av de tre grunder som anges i 13 kap ÄB.

- 13 kap 1 § - Testator var inte behörig att förordna (se 9 kap 1 § ÄB) om kvarlåtenskapen eller att formkraven ej är uppfyllda.

- 13 kap 2 § - Testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning.

- 13 kap 3 § - Testamentet har upprättats under tvång, svek eller genom missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning.


Det finns praxis från hovrätter där testamenten har förklarats ogiltiga på grund av testators demens (Svea hovrätt T-8554-16, dom meddelad 1 december 2017 & Svea hovrätt T-9456-16 dom meddelad 13 november 2017).


De legala bröstarvingarna enligt 2 kap 1 § ÄB har vidare en möjlighet att jämka testamentet enligt 7 kap 3 § Ä för att utfå sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. För att illustrera med ett exempel: Om det finns 1 legal bröstarvinge, är arvslotten hela arvet som arvlåtaren lämnar sig. Finns 3 bröstarvingar är varje arvinges arvslott 1/3 av kvarlåtenskapen. Om arvlåtaren har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap, kan bröstarvingarna påkalla jämkning för att erhålla sin laglott. Finns 1 bröstarvinge innebär det alltså hälften av arvet. Finns 3 bröstarvingar innebär det alltså hälften av 1/3 det vill säga 1/6 av arvet. Laglotten tillfaller alltså inte dig automatiskt, utan du måste påkalla jämkning av testamentet för att erhålla laglotten.


Sammanfattning och råd

I ditt fall, förutsatt att du är den enda legala bröstarvingen och det inte finns någon make med arvsrätt, har du rätt till arvet efter din mor. Din mor kan välja att testamentera bort guldet till någon annan. I ett sådant fall har du som bröstarvinge två alternativ. Det första är att klandra testamentet och få hela testamentet ogiltigförklarat. På så sätt får du hela arvet istället. Det finns dock en risk att tingsrätt inte bifaller din klandertalan, med följden att du inte får något av det som har testerats bort. Du kan också begära jämkning av testamentet för att utfå din laglott, vilket är hälften av din arvslott. Laglotten har du alltid rätt till så länge du påkallar jämkning och du löper ingen risk att bli utan. 


Har din mor inte testamenterat tandguldet och kremeras, är huvudregeln att metaller aka avskiljas från askan och återvinnas. Överskott från återvinningen tillfaller som huvudregel den allmänna arvsfonden men det är möjligt att ansöka om att tandguldet ska tillfalla dig istället för allmänna arvsfonden. Ansökan görs till kammarkollegiet här. 


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Har du fler frågor och funderingar kan du boka tid med en av våra jurister på Lawline här.

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning