Varför tas "LAS-dagar" bort när jag har intermittent anställning?

2021-05-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jag har jobbat som timvikarie sedan 2017. Har intermittent på mitt kontrakt och kommunen tar bort över 200 dagar från mig varje år. Något som gör att jag aldrig kommer att få 731 dagar. Ska det verkligen vara så?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller vid beräkning av så kallade "LAS-dagar" för intermittent anställning, det vill säga antal dagar från när en visstidsanställning övergår till en tillsvidare.Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller vid inlasning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § LAS). Vid intermittent anställning räknar man varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar"Enligt LAS finns två huvudsakliga anställningsformer – tillsvidareanställning och visstidsanställning. Även provanställning förekommer. En intermittent anställning är inte någon anställningsform men brukar grunda sig på en allmän visstidsanställning, varav reglerna om så kallad "inlasning" blir aktuella (4 §, 5 § och 5a § LAS).Inlasning innebär att en allmän visstidsanställning eller vikariat övergår till en tillsvidareanställning (även kallad fast anställning) när en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod alternativt under en period med varierande anställningsformer (5a § LAS).När man ska beräkna de två åren är det precis som du skriver sammanlagd anställningstid på 731 så kallade "LAS-dagar" som gäller. Beräkningen sker utefter hur många dagar man jobbat, inte antal timmar. Det gör alltså ingen skillnad på om du arbetar en-timmarspass eller åtta-timmarspass (se AD 2019 nr 56).En intermittent anställning kännetecknas av att arbetstagaren arbetar vid förfrågan alternativt behov, har möjlighet att tacka nej till arbete samt att en "ny" anställning tillkommer varje nytt arbetspass. Vid en intermittent anställning räknar man således varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar" medan man vid andra anställningar även kan räkna dagarna däremellan.SammanfattningSom intermittent anställd räknas enbart de dagar du jobbar, inte dagarna där emellan som vore fallet om du hade haft en annan anställning. Detta eftersom en "ny" anställning anses uppstå varje nytt arbetspass.Jag vet tyvärr för lite för att avgöra om de 200 angivna dagarna är dagarna du har jobbat eller inte men förutsatt att du inte har jobbat de dagarna så ska de inte räknas in vid beräkning av inlasningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Kan jag testamentera bort allt?

2021-05-09 i Testamente
FRÅGA |Hej på er.Vet med 1000 % garanti att ingen på min enskilda sida ska ärva mej när jag är ensam efter mannen den gång han går bort. Vi har inga barn i vårt hem alls.Vill att endast mannens sida ska ärva sånt som jag ärvt och det han ärvt) pengar /aktier). Då menar jag mannens syskonbarn - specifikt deras barn som ekonomisk stabilitet inför deras framtid. Är det möjligt?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken. Om du själv inte har några barn eller barnbarn är det möjligt för dig att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill. De enda som har rätt till arv trots testamente är bröstarvingar (7 kap. 1 § ärvdabalken). De som är bröstarvingar är barn, barnbarn och vidare i nedstigande led. Har du inga egna barn kan du därför testamentera bort allt till din mans sida.Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att dömas för bedrägeri?

2021-05-09 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bok för under 500kr inklusive frakt och pga dåligt mående, minne osv kom jag mig inte för att skicka iväg boken. Jag blev då polisanmäld för bedrägeri och kontaktade då köparen och erbjöd mig skicka boken eller betala tillbaka summan, köparen valde då att få tillbaka pengarna och drog tillbaka anmälan men polisen måste ändå göra en utredning för misstanke om ringa bedrägeri. Jag har aldrig begått ett brott och det har aldrig funnits en tanke om bedrägeri. Boken finns kvar. Vad är mina chanser att bli friad från denna misstanke? Bör jag ansöka om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen? Jag är ensamstående med ett barn från födseln och har fast anställning.Tack på förhand!
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du främst vill veta hur dina chanser att bli friad från åtalet för bedrägeri. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Vad krävs för att dömas för bedrägeri?För att dömas till bedrägeri krävs enligt 9 kap. 1 § BrB att:1. Någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet2. Handlingen/underlåtenheten ska innebära vinning för gärningsmannen och ska för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.Det måste således finnas ett samband mellan vilseledandet och dispositionen. I ditt fall har överenskommelsen med köparen betraktats som ett vilseledande och transaktionen på 500 kr inneburit vinning för dig och skada för köparen. Viktigt att notera dock är att det endast är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott om inte annat finns föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Eftersom annat inte är föreskrivet i bestämmelsen om bedrägeri måste gärningsmannen ha uppsåt till gärningen för att hen ska dömas till bedrägeri. Med beaktande av vad du skriver så har du inte haft uppsåt till att vilseleda någon. Du kan således inte dömas för bedrägeri om inte åklagaren lyckas visa att du haft uppsåt till vilseledandet och att vilseledande skulle innebära skada för köparen och vinning för dig. Hur rätten kommer att döma i uppsåtsfrågan kan jag tyvärr inte svara på. Om det känns bättre för dig kan det även påpekas att åklagaren måste visa att det är ställt bortom rimligt tvivel att du begått brottet och därmed haft uppsåt till handlingen.Bör jag ansöka om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen? Du har rätt till en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet och om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Eftersom du står misstänkt för bedrägeri har du rätt till en offentlig försvarare. För att tillåtas ha med sig sin offentliga försvarare till ett förhör bör man ansöka om det. Det är förundersökningsledaren som sedan beslutar om vem som får närvara eller inte. En försvararen har dock rätt att närvara vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen (23 kap. 10 § 1 st rättegångsbalken). Gällande om du bör ha en offentlig försvarare till förhöret hos polisen kan sägas att det oftast kan kännas tryggt att ha någon med sig till förhöret. En offentlig försvarare ska se till att dina rättigheter upprätthålls och att du känner till dina rättigheter samt är införstådd på vad som sägs. Det kan dessutom vara tryggt att veta att det är någon annan än du själv i rummet som bevakar dina intressen. Jag skulle således rekommendera att du ansöker om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,

Undgå beskattning genom gåva?

2021-05-09 i Gåva
FRÅGA |Hej!Låt säga att jag ska köpa en lägenhet (bostadsrätt) av en kompis för 1 000 000 kr, vilket är samma pris som han köpte den för.Kan jag sedan ge honom 200 000 kr vid ett senare tillfälle, som en gåva, utan beskattning?Syftet är givetvis att undvika kapitalskatt och att jag behöver ta ett mindre banklån.Tacksam för svar!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att det ska vara fråga om en gåva måste en frivillig förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till gåvotagaren ske. Pengarna måste därför överlämnas till kompisen, som därmed får pengarna i sin besittning (1 § GåvoL och 2 § GåvoL). Det ska också finnas en gåvoavsikt, det vill säga en vilja att ge bort pengarna. Utåt sett ska gåvohandlingen framstå som en akt av givmildhet. Dessutom ska parterna vara överens om att något vederlag inte ska utgå för gåvan. Någon motprestation får därför inte ha förekommit. I detta fall utgör "gåvan" en s.k. remuneratorisk gåva, eftersom den i själva verket är en motprestation för förvärvet av bostadsrätten. Pengarna utgör rätteligen betalning för bostadsrätten. Det är alltså inte fråga om en gåva, utan om betalning för bostadsrätten. Det är därför inte möjligt att undgå beskattning av summan eftersom det anses vara en kapitalvinst på grund av försäljningen av bostadsrätten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Barnpornografibrott

2021-05-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag ska till rättegång snart gör att jag skickade en video på barnpornografi jag visste dock inte det var barnporn och mitt mål var aldrig att sprida en sådan video vad kan jag straffas för detta brott gjordes när jag var 17 år
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om barnpornografi finns i Brottsbalken (BrB). I 16 kap. 10 a § BrB p.2 stadgas att den som sprider, överlåter, upplåter, förvisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för annan döms för barnpornografibrott. Med barn avses i 10 a § enligt tredje stycket en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år.Huvudregeln är att könsmognadsprocessen i bemärkelsen pubertetsutvecklingen är avgörande. Den vars pubertetsutveckling inte fullbordats kan vara ett barn även efter 18 års åldern, vid tillämpning av detta lagrum. Alternativet är att bilden visar ett barn som inte fyllt 18 år. Har barnets pubertetsutveckling fullbordats krävs för gärningsformen "spridning av barnpornografiska bilder" att det av bilden och omständigheterna kring den ska framgå att den avbildade personen är under 18 år. Detta innebär att gärningen att sprida pornografiska av ett barn under 18 år inte ska straffas som barnpornografibrott om barnets pubertetsutveckling har avslutats och det inte finns andra tecken på att barnet var under 18 år. Ansvar ska inte utdömas om du råkat sprida en pornografisk video som skildrar en minderårig, utan kännedom eller anledning att misstänka att barnet (vars pubertetsutveckling var fullbordat) var minderårig. Alla tänkbara förfaranden som innebär att ett bildinnehåll förmedlas eller görs tillgängligt för andra är spridning. Att bilden förmedlas till allmänheten uppställs inte som något krav. Om en bild inte förmedlas till allmänheten, fordras något mer än att bilden gjort tillgänglig för endast ett fåtal personer, för att bilden ska anses vara spridd. För ansvar krävs slutligen även uppsåt, dvs. medvetenhet om de faktiska omständigheterna. Uppsåtet ska täcka såväl befattningen som bilden innehåll. Det som är avgörande för utdömandet av ansvar i ditt fall är bl.a: 1. om barnets pubertetsutveckling är fullbordat ska ansvar för spridningen dömas ut bara om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton, 2. bilden ska inte anses vara spridd om den endast gjorts tillgäng för ett fåtal personer, 3. att det krävs uppsåt till gärningen. Straffskalan för barnpornografibrott av normalgrad är fängelse i högst två år. Är brottet ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Utifrån din bakgrundsinformation är det troligt att straff inte utdöms om den avbildade personen inte framstod som minderårig eller att bilderna inte ansågs spridda. Om ansvar trots det skulle utdömas finns det möjlighet till strafflindring enligt 29 kap. 5 § BrB som stadgar att hänsyn tas till att en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid har förflutit sedan brottet begicks. Det beaktas även att du vid gärningstillfället endast var 17 år. Av den informationen som du tillgängliggjort är det svårt att med säkerhet dra någon slutsats kring påföljdsvalet, men det är troligt att inget straffansvar utdöms eller det enbart blir bötesstraff. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?

2021-05-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Utlänningslagen säger att man inte får anställa icke EU/EES medborgare utan arbetstillstånd. Skattelagstiftningen säger att man skall betala skatt och avgifter vid alla anställningar. I mitt fall har jag vägrat anställa icke EU medborgare men betalat ut ersättning privat då jag såg det som enda möjligheten för att inte komma i kläm både mot arbetarna från Moldavien och huvud entreprenören (kunden). Inga nya uppdrag togs är värt att notera. Jag menar att jag inte kan bli anklagad och dömd för försvårande av skattekontroll eller bokföringsbrott då det saknas ett anställningsförhållande och att det är kunden som är den verkliga arbetsgivaren genom att ta emot arbetarna. Mitt bolag fick förskottsbetalning från kunden lr värt att notera men då visste inte jag att det kom arbetare som inte hade rätt att arbeta. Tacksam för er rådgivning.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGI vissa delar bereder din ärendebeskrivning vissa tolkningssvårigheter, men såvitt jag förstår verkar du, inom ramen för viss näringsverksamhet, förse byggentreprenörer med arbetare. I ett fall vägrade du formellt att anställa en tredjelandsmedborgare, en person från Moldavien, varför dennes lön betalades ut svart. Vidare skriver du ovan "…men då visste inte jag att det kom arbetare som inte hade rätt att arbeta", en mening som framstår något förbryllande eftersom jag utgår ifrån att det är du som arbetsgivare svarar för den faktiska rekryteringen av de personer som sedan hyrs ut och i det här fallet till den aktuella kunden, huvudentreprenören. Under förutsättning att anställningsavtalen träffas med dig kan det redan nu konstateras att det inte föreligger några anställningsförhållanden mellan dina medarbetare som du hyr ut och din slutkund. I förhållande till arbetarna är du att betrakta som arbetsgivare och i din relation till huvudentreprenören ses du som uppdragstagare varför denne i sin tur blir din uppdragsgivare. Det bör vidare noteras att ett anställningsavtal uppstod när du lät personen från Moldavien utföra arbete för din kunds räkning. Anställningsavtal är formlösa avtal, vilket innebär att dessa kan ingås muntligt, skriftligt och konkludent (underförstått/genom parternas ageranden). Att lönen betaldes ut svart kan naturligtvis få vissa straff- och/eller skatterättsliga konsekvenser, men det får ingen bäring på den civilrättsliga bedömningen av om ett anställningsförhållande har uppstått eller inte. Oavsett vilket undrar du vad som gäller i det här avseendet och huruvida du kan ha gjort dig skyldig till något brott. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Utlänningslagen (UtlL).Skattebrottslagen (SBL). Socialavgiftslagen (SAL).Skatteförfarandelagen (SFL).Jag kan naturligtvis ha missuppfattat något. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Den fortsatta framställningen kommer därför att bli något generell till sin karaktär.Allmänna hållpunkterDe brott som torde ligga närmast till hands är skattebrott alternativt skatteförseelse. I skattebrottslagen sägs att den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Om brottet är att anse som ringa döms istället gärningsmannen för skatteförseelse till böter (3 § SBL). Skattebrott är ett så kallat farebrott, vilket innebär att det inte är nödvändigt att ett skatteundandragande faktiskt har ägt rum, utan det är tillräckligt om gärningen ger upphov till fara för att så kan komma att ske. Brottet fullbordas när en oriktig uppgift lämnas till Skatteverket eller annan myndighet eller när tidpunkten för att lämna en föreskriven uppgift inträder utan att skyldigheten har fullgjorts. Detta betyder att det inte uppställs något krav på en faktiskt genomförd förmögenhetsöverföring (prop. 1995/96:170 s. 157). Det ska vidare noteras att skattebrott är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att brottet inte kan begås genom oaktsamhet (vårdslöshet).Däremot kan gärningsmannen, vid ett oaktsamt agerande, ha gjort sig skyldig till andra brott, exempelvis brottet vårdslös skatteuppgift. I lagtexten uttalas nämligen att den som på annat sätt än muntligen av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till myndighet och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan döms för vårdslös skatteuppgift till böter eller fängelse i högst ett år (5 § 1 st. SBL). Det här brottet förutsätter en konkret fara, vilket betyder att det måste göras sannolikt att förhållandena varit sådana att det förelegat en beaktansvärd risk för att skatter eller avgifter skulle ha påförts för lågt eller tillgodoräknats för högt. Bedömningen ska göras utifrån tidpunkten då handlingen kommit in till Skatteverket och straffansvar inträder redan om felet i fråga inte skulle vara upptäckbart vid en sedvanlig granskning.Bedömningen i förevarande fall, vad gäller?Jag vet egentligen alldeles för lite för att kunna göra en adekvat bedömning varför vårt kommande telefonsamtal är ett mycket välkommet inslag. Men så här långt och utifrån din ärendebeskrivning torde dessvärre påståendet om att slutkunden skulle vara den som formellt bär arbetsgivarrollen kunna avfärdas, vilket även påpekades inledningsvis. Anställningsavtalen sluts ju med dig och/eller din näringsverksamhet. Att dina medarbetare i praktiken blir arbetsledda på plats av huvudentreprenörens representanter förändrar inte den bedömningen. Lönerna utbetalas av dig och löner är en avgiftspliktig ersättning enligt socialavgiftslagen. I den nyss nämnda lagen stadgas nämligen att löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga och detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete, dock inte pension (2 kap. 10 § SAL). Och arbetsgivaravgifter ska betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige (2 kap. 4 § 1 p. SAL) och med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet (1 kap. 6 § 1 st. SAL). Märk väl att när ersättningen som någon erhåller under ett kalenderår uppgår till minst 1 000 kr är den (du) som betalat ut ersättningen skyldig att ämna kontrolluppgifter till Skatteverket (jfr 15 kap. 8 § 1 p. SFL). Det måste även framhållas att ditt handlande kan utgöra ett brott mot utlänningslagstiftningen eftersom den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige eller har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd kan dömas till böter eller, om omständigheterna är försvårande, till fängelse i högst ett år (20 kap. 5 § 1 st. UtlL). Härutöver gäller att en fysisk eller juridisk person som har en utlänning anställd ska betala en särskild avgift om de nyss nämnda grunderna kan göras gällande. Och detta oavsett om arbetsgivaren befinns skyldig till brott mot utlänningslagen (20 kap. 12 § 1 st. UtlL).Avslutande ord och ytterligare rådgivningMen låt oss inte gå händelserna i förväg utan istället gå igenom alla relevanta sakomständigheter i lugn och ro på telefon.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 11/5 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Fel vid köp av begagnad bil på Blocket

2021-05-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag köpte en begagnad bil av en privatperson igår och efter att ha kört hem den så har oljelägacke upptäckts, jag och min kompis hadde en ordelig genomsökning på bilen vid köptillfälle och då kunnde inte det synas något. eftar att jag kontakt honom med det så påstår han att pga att han sagt att han inte kollut under i bilen och att han själv inte märkt något så är de tilräkligt för att köplagen itne skulle gälla i detta tillfälle då han har informerat om det.bil kostade 11 000 och är från 2002 men jag tycket att det inte är tillräkligt för att "förvänta sig att bilen kanske har ett gömt dålt fel" aboslut inte efter att vi kollat någrant vid affär.är det jag som har fel som köpare att tycka att olje lägackge är ett alvarligt fel som han borde vetat om, elelr har han fel som påstår att jag då han nämnt att han itne sätt under så är det tillräkligt för att detta inte bryer mott något
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar frågan som att du köpte en begagnad bil varpå det senare visade sig att det fanns oljeläckage och du undrar vem som ska svara för detta. Allmänt om tillämplig lagEftersom du köpte bilen av en privatperson så blir köplagen (KöpL) tillämplig i detta fall. Fel i varan Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet är varan också att ses som felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (17 § KöpL)Köparens undersökningspliktKöparen får inte såsom fel åberopa vad hen måste antas ha känt till vid köpet. Du kan inte heller som köpare åberopa ett fel som du hade märkt av genom att undersöka bilen. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, exempelvis om säljaren vetat om att det föreligger ett fel men försökt dölja det från dig (20 § KöpL)En köpares undersökningsplikt är omfattande, detta gäller i synnerhet vid köp av begagnade bilar. Om man köper en väldigt gammal bil som är i dåligt skick kan förväntningarna inte vara alltför höga. Uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan också få betydelse för undersökningsplikten. Om det föreligger fel i varan i ditt val Din undersökningsplikt bör sättas i förhållande till att det är en cirka 20-årig bil som du köpt. Det går inte att ge ett klart svar på huruvida det föreligger fel i ditt fall. Vad köparen haft fog att kunnat förutsätta vid köpet enligt (17 § KöpL) görs med beaktande av omständigheter i det enskilda fallet, dvs. med hänsyn till den aktuella bilen och dess egenskaper. För att avgöra om en förväntning är befogad kan man exempelvis jämföra med en genomsnittlig persons förväntningar vid ett liknande köp. Vilka påföljder kan bli aktuella? Det går inte att ge ett säkert svar på om det föreligger fel i varan i ditt fall. Om det dock anses vara så, kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Säljaren har i första hand rätt att välja att själv åtgärda felet (34 § KöpL). Om säljaren inte skulle gå med på detta, kan du ha rätt till prisavdrag (37 § KöpL). Om felet är av väsentlig betydelse och säljaren måste ha insett detta kan hävning bli aktuellt (39 § KöpL)ReklamationKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas reklamation. I ditt fall har du kontaktat säljaren och framhävt att du upptäckt ett oljeläckage, vilket innebär att en reklamation har gjorts från din sida. Sammanfattning av din situationDet går inte att ge ett helt säkert svar då jag inte är insatt i alla omständigheter. Exempelvis så vet jag inte om vad som stod om bilen i annonsen, vilka uppgifter som lämnades i samband med visningen av bilen, hur och om du testade provköra bilen innan köpet. Mitt råd är dock att du kontaktar säljaren igen och framhäver att oljeläckaget inte var något du kunde upptäckt vid undersökningen av bilen och att den inte kan användas för avsett ändamål. Du kan ha rätt att kräva reparation, prisavdrag eller hävning. Om säljaren inte går med på dina krav finns det möjlighet för dig att stämma personen i domstol.Jag råder dig även att kontakta våra biträdande jurister för ytterligare rådgivning, de kan ge dig djupare vägledning i detta och företräda dig i domstol om du skulle vilja ta ärendet dit. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar.

Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?

2021-05-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man ta en bild från instagram på en tavla en person har gjort och sedan trycka upp det på en tshirt , som ska ges bort som present? :)
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det gäller här fråga om upphovsrätt och därmed blir lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) tillämplig. Upphovsrätt tillfaller t.ex den som har gjort en tavla enligt 1 kap. 1 § URL. Denna upphovsrätt är dock inte absolut och det är helt okej att framställa en kopia av tavlan på det sätt du anger enligt 2 kap. 12 § URL. Du behöver inte be om tillåtelse för det ändamålet du avser och du behöver heller inte lämna någon ersättning för din kopia enligt 2 a kap. 26 k § URL. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,