Verkställighet av dom

2021-01-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej hur ansöker jag om verkställighet av dom hos tingsrätten? Ringer jag upp den tingsrätt som dömde målet?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Det finns olika former av verkställighet av dom, oftast beroende på vilken typ av mål det rör sig om. Det är svårt för mig att veta vilken form du efterfrågar.Verkställighet av dom innebär att man begär att ett visst avtal, beslut eller en dom ska genomföras. Beslutet måste ha vunnit laga kraft, och det krävs att du har en exekutionstitel för att innehållet i domen ska kunna genomföras. Ansökan om verkställighet av dom ska vanligtvis göras till den Tingsrätt eller den myndighet (Kronofogdemyndigheten) som har meddelat beslutet. Om det rör sig om Tingsrätten så är det klokt att vända sig till de som hanterade ditt mål ifråga. Här finns information om hur du går tillväga om du önskar att verkställa en dom kopplat till Kronofogden. Då ska du fylla i lämplig blankett för ditt ärende och sedan skicka in. På deras hemsida finns det bra vägledning om hur man gör en ansökan. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom

2021-01-20 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en gåva av min son. En dammsugare. Jag frågade efter garantibeviset. Det skulle han ha hand om, sa han. Om något händer dammsugaren får du kontakta mig sa han. På garantin råkar det stå priset på dammsugaren så av den anledningen vill han behålla garantibeviset. Jag känner att det inte är rätt utan att det är jag som skall förvara detta. Dammsugaren är ju min. Vore tacksam att få veta vad som gäller.Tacksam Inger
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med så anses en dammsugare vara lös egendom. Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom regleras i Gåvolagen (Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva). Gåvolagen ställer upp vissa krav för att en gåva skall anses som bindande. Ett muntligt löfte om en gåva blir inte bindande förrän gåvan har fullbordats, alltså vanligtvis genom att gåvan överlämnas till gåvotagaren så att denne får gåvan i sin besittning. Vid enklare gåvor, såsom exempelvis en dammsugare, räcker det med att gåvotagaren, du, inte protesterar för att du ska anses ha accepterat gåvan.Eftersom en gåva inte är ett avtal utan en så kallad ensidig rättshandling har en gåvotagaren inte krav på annat än det som givits i gåva. Du har därmed inte rätt till att kräva garantibeviset då din son enbart har haft till avsikt att ge dig dammsugaren.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!Vänligen,

Kan socialnämnden ge vård inom ramen för SoL utan förälders samtycke när barnets LVU har blivit upphävt i förvaltningsrätten?

2021-01-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej Om mitt barns LVU blivit upphävt i förvaltningsrätten kan socialen utan mitt medgivande sätta en SOL placering på barnet då?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En placering inom ramen för SoL kräver samtyckeSamhällets socialtjänst ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap. 1 § tredje stycket). Detta innebär att åtgärder inom SoL ska vara frivilliga och den enskilda ska kunna vara med och bestämma. En av flera förutsättningar för tvångsvård enligt LVU är att det inte finns samtycke till vård från vare sig vårdnadshavaren eller från barnet, om denne är över 15 år (LVU 1 § andra stycket). För frivillig vård enligt SoL innebär alltså detta omvänt att det krävs samtycke från antingen vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ensamt om barnet är under 15 år eller från både vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och barnet om barnet är över 15 år. Vad exakt innebär detta i din situation?Om du är vårdnadshavare för ditt barn kan inte socialen ge barnet vård inom ramen för SoL utan ditt samtycke. Om ditt barn är över 15 år krävs även dennes samtycke till vården. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Lagstiftning om lönenivåer

2021-01-20 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej frågan gäller en lärare med verifierad lärarlegitimation och intyg från utlandet men som här i Sverige jobbar som undersköterska sedan många år. När det kommer till lön så får den personen såsom alla andra undersköterskor väldigt väldigt låg lön trots sina universitets studier. Vad kan man göra i sådana fall, var vänder man sig för att få en rättvis lön. Personen i frågan har varit gymnasielärare i hemlandet och ibland även lärare i universitet. I Sverige betraktas denna person som en "underlägsen" undersköterska men i hemlandet var denna person en mycket respekterad lärare.
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige saknas lagstiftning om lönenivåer. Arbetstagarnas intresse i detta avseende tas istället tillvara genom kollektivavtal och generellt gäller avtalsfrihet över den miniminivå som kollektivavtalet anger. Detta innebär att det saknas uttrycklig rätt för en person med bättre kvalifikationer att erhålla högre lön än andra anställda - så länge lönen överstiger kollektivavtalsenlig nivå. Om lönen överstiger kollektivavtalet är det enligt min bedömning således inte meningsfullt att åberopa jämkning.Om det inte finns ett kollektivavtal som garanterar en viss lön råder det fri avtalsfrihet vad gäller lönen. Alla avtal kan dock jämkas enligt 36 § Avtalslagen om de bedöms som oskäliga. Avtalslagen hittar du här.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!Vänligen,

Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

2021-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Min man har hyrt ett garage av ägaren till garaget. Initialt hyrde jag det under kort tidsbestämd tid med 3 mån uppsägningstid. När denna tid var över övergick kontraktet till hyra tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. Jag var inte observant när jag skrev under kontraktet men undrar nu om det är tillåtet att ha en uppsägningstid på 12 månader. Får alltså betala i 12 månader efter att jag sagt upp hyreskontraktet. 900kr/ månaden!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag tolkar din fråga har du och din man hyrt ett garage. Det var initialt fråga om ett tidsbestämt hyresavtal som sedan blev förlängt på obestämd tid, det blev ett så kallat tillsvidareavtal. Eftersom ett garage har väggar och tak och utgör en del av en byggnad klassas det som en lokal och omfattas av hyresreglerna i 12 kap. jordabalken (JB). Uppsägningstiden för ett hyresavtal avseende en lokal som gäller för obestämd tid är 9 månader, om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap. 4 § 1 st. 2 p.). Om det inte hade stått någon uppsägningstid i ert hyresavtal hade ni alltså haft 9 månaders uppsägningstid. Det är dock bara en minimiregel. Det är tillåtet att avtala om längre tider, vilket har gjorts i ert hyreskontrakt och då är det den uppsägningstiden som ska gälla för både er och hyresvärden. 12 månader kan tyckas vara en lång uppsägningstid, om man exempelvis jämför med uppsägningstiden för en bostadslägenhet. Anledningen till att uppsägningstiden är längre för lokaler än för bostadslägenheter är för att bostadslägenheter hyrs ut till privatpersoner medan lokaler oftare hyres ut till näringsidkare och då har man valt att skydda hyresvärden mer. Lokaler kan dessutom ofta vara svårare att lyckas hyra ut än en bostadslägenhet. Tyvärr finns det alltså inte något stöd i lagen för att få en kortare uppsägningstid i ert fall. Det ni kan göra är att prata med hyresvärden och se om den kan tänka sig att gå med på en kortare uppsägningstid, eller om det är möjligt att hitta en annan hyresgäst som kan ta över er garageplats. Jag önskar er lycka till! Vänliga hälsningar,

Ångra Polisanmälan

2021-01-20 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag har gjort en polis ansökan på min pojkvän som jag vägrar nu för att det var impulsivt bestämt. Polisen ringt mig och sa att jag få en advokat och vill boka tid för förfrågan. Jag vill inte samarbeta länge.Vad ska jag säga till de?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Svar på din fråga finner du i Rättegångsbalken (RB). Så som jag tolkar din fråga, är om du kan ta tillbaka eller ångra en polisanmälan som du har gjort. Huvudregeln är att polismyndigheten, enligt lag, har en skyldighet att utreda brott. Därmed är det enkla svaret att man inte kan ta tillbaka en polisanmälan. När ett brott har kommit till polisens kännedom, så är det deras uppgift att undersöka detta vidare.Även om du säger att du vill ta tillbaka din anmälan till polisen, så kommer de allra troligast att fortsätta med sin utredning. Du kan däremot meddela Polisen att du inte viill samarbeta längre, och inte ge dem mer information. Polisen har en skyldighet att utreda brott trots att anmälaren eller målsägande inte vill medverka. Sedan, är det åklagarens uppgift att väcka åtal eller inte. Här beror det lite på vad det är för brott som det rör sig om. Om det är ett brott som faller in under allmänt åtal så har åklagaren absolut åtalsplikt. Detta innebär att åklagaren ska väcka åtal om denne anser att det finns tillräckligt med bevis och om den räknar med en fällande dom i domstol (20 kap. 6 § RB). Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ensidigt ändra arbetstagarens lön

2021-01-20 i Övrigt
FRÅGA |Anställningsavtal !Har ett anställningsavtal from 2018-11-03Där det står att jag har månadslön 28196kr/ månadOch i övriga upplysningar på avtalet står det att2000kr i personligt tillägg för yrkesbevis är inbakat i lönen.Men nu har dom ändrat utan min vetskap till att lönen är 26 196kr och att tillägget ligger på sidan om lönen.Är det verkligen lagligt att göra så?När det står klart och tydligt på avtalet att dom 2000kr är inbakad i lönen.Med vänlig hälsning, Ingela
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.I dit fall har arbetsgivaren ändrat din lön utan ditt samtycke. Arbetstagarens lön finns reglerad i ett anställningsavtal och ett sådant avtal är bindande för båda parter. Villkoren i anställningsavtalet får inte ändras ensidigt av arbetsgivaren, utan anställningsavtalet gäller tills parterna gemensamt kommit överens om något annat. Om arbetsgivaren inte betalar ut den lön som är angiven i anställningsavtalet begår arbetsgivaren ett avtalsbrott och du som anställd har då en fordran, ett penningkrav, på arbetsgivaren för den icke utbetalda lönen. För att du ska få betalt av arbetsgivaren kan du vända sig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om ansökan om betalningsföreläggande här.Sammanfattningsvis har arbetsgivaren inte rätt att ändra din lön utan samtycke.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!Vänligen,

Byta efternamn

2021-01-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag hade tänkt byta efternamn då jag längre inte vill bära mitt nuvarande. Och till ett som inte finns i Sverige men finns utomlands. Det är dock en författare från 1800-talet i Spanien som har efternamnet. Kommer jag att få byta till det?
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om huruvida du kan byta efternamn och däröfr är Lag (2016:1013) om personnamn (personnamnslagen) tillämplig. Det finns i Sverige en rätt till att byta efternamn till ett efternamn som din eller båda dina föräldrar bar eller har burit ( 9 § namnlagen) men i ditt fall är det inte en förälders efternamn du vill byta till. Det finns även en möjlighet att byta till ett efternamn som har funnits i dennes släkt i rakt uppstigande led i två generationer (18 § namnlagen). På bakgrund av det du skriver kan du inte använda dig av denna regel här.Det finns dock även möjlighet att byta till andra efternamn också. Vad gäller din situation är det 13 § personnamnslagen som gäller, där stadgas det att en person får lov att byta efternamn till ett nybildat namn eller till ett befintligt efternamn om förutsättningarna i 14-19 §§ i samma lag är uppfyllda. Är det ett efternamn som redan bärs av andra personer såsom du beskriver är det tyvärr inte möjligt att byta till ett efternamn som kan förväxlas med ett efternamn som någon annan lagligen redan bär om namnet bärs av färre än 2000 personer (15 § p.1 namnlagen). Eftersom någon annan redan bär det efternamn du kan bytas till anses det kunna förväxlas med dennes efternamn och du kan därför troligen inte byta till det önskade efternamnet.Du kan dock alltid skicka in en anmälan om namnändring till Skatteverket och låta dem göra en bedömning. Har du fler frågor om detta kan du också kontakta Skatteverket eller läsa mer här.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!Vänligen,