Kan arbetsgivaren neka min semesteransökan?

2020-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hello,What rights do employers have to limit vacation? I asked for some days off in June and was told this,"I have looked through your vacation request and unfortunately cannot approve it. June is the end of the investment round and we need all hands on deck (unless it is for a special reason i.e. not vacation) You are, however, more than welcome to suggest vacation time in July and August."Does my employer have a right to deny me vacation days? There are no meetings or events I have to attend on the days I have requested.Thank you!
Emlika Magnusson |Hello, and thank you for contacting Lawline!If I've understood your question correctly, you're wondering if your employer has a right to deny you the vacation days you applied for.Rights concerning vacation are regulated in Semesterlagen (which translates to something like "the annual leave act" or "vacation law").As an employee, you're entitled to twenty-five days of vacation every year, unless your employment was commenced after 31 August during the annual leave year. In that case, you're only entitled to five days of vacation (4 § Semesterlagen).Unless you and your employer have agreed otherwise, your vacation should be scheduled so that you have at least for weeks' vacation during the period of June to August (12 § Semesterlagen). Those four weeks of vacation should be consecutive, meaning that you have to take those four weeks of vacation at the same time. You can't, for example, take two weeks off at the beginning of June and then take the remaining two weeks in August.Unless a collective bargaining agreement regarding the employees' right to co-determination in matters relating to the scheduling of your vacation has been concluded, and as long as you aren't being represented by an employees' organization which is authorized to negotiate, your employer should consult you about the scheduling of your vacation dates (10 § Semesterlagen).If no agreement can be made regarding the vacation date, the employer shall decide how the vacation dates are to be scheduled (11 § Semesterlagen). This means that the employer, in your case, does have a right to deny your vacation request in June, as long as you're still getting four weeks' off sometime during the period of June to August.ConclusionYou explained that your employer denied your vacation application for June, but offered you to request dates in July and August. Based on that information, it seems like your employer did have a right to deny your request for some days off in June.If you really want those days off, I'd recommend you to talk to your employer and see if there's any way to work it out.Kind regards,

Utmätning av bostad

2020-02-27 i Utmätning
FRÅGA |Kronofogden vill utmätning min bostad jag har två barn under 18 år jag har hur kan jag bor kvar bostad
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar om Kronofogdemyndigheten kan ha rätt att utmäta din bostad trots att du bor där med dina två barn, samt om det finns något du kan göra för att undvika det.Inledningsvis kan sägas att Kronofogden har möjlighet att utmäta en bostad, trots att det bor barn där. Däremot ska utmätning av en bostad aldrig ske annat än som "en sista utväg", det vill säga när den skuldsatte saknar några andra tillgångar att utmäta. Även trots att det inte finns någon annan egendom att utmäta måste kronofogden dessutom göra en avvägning kring huruvida utmätningen är nödvändig. I avvägningen tittar Kronofogden bland annat på hur mycket som kan tänkas utgå vid en försäljning. Försäljningen måste nämligen ge vinst efter att alla omkostnader för försäljningen har betalats, för att den ska anses motiverat. Att barnen ska ha en bostad vägs också in i avvägningen och talar emot utmätning, men utgör inte ett direkt hinder mot att utmätning görs.Om Kronofogden har fattat ett beslut om utmätning och du anser att det är felaktigt kan du vända dig till dom för att begära rättelse. Om Kronofogden ändå står fast vid sitt beslut om att utmäta din bostad kan du vända dig till tingsrätten för att överklaga beslutet. Ett överklagande till tingsrätten måste göras inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet om utmätning. Tidsfristen gäller oavsett om du begär rättelse eller inte. Hur du gör för att överklaga beslutet, vad överklagan ska innehålla samt var du skickar den kan du läsa om på kronfogdens hemsida (se här). Känner du dig osäker på hur du gör din överklagan kan du ta hjälp av ett ombud som hjälper dig i din överklagan. Det ombudet kan vara en jurist. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig i processen. Är du intresserad av att höra mer om våra priser och boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta mig på tora.odin@lawline.se så återkommer jag till dig med mer information.Hoppas att du fått svar på din fråga och stort lycka till! Vänligen,

Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?

2020-02-27 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag är 24 år och jag har funderingar kring att upprätta ett testamente. Jag har i dagsläget inga barn så som jag förstår det kommer mina föräldrar att ärva mig om jag går bort. På grund av frånvarande pappa skulle jag önska att han ej ärvde. Hur ser möjligheterna ut att testamentera bort en förälder till förmån för resterande familj.Familj består av: Sambo, Mamma, Syster, Halvbror (på pappans sida) och en pappa.Vänliga hälsningarAnonym
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En laglott kan inte testamenteras bortI Sverige har bröstarvingar något som kallas för laglott, vilket innebär att de har rätt till hälften av det arv som skulle tillfalla arvingen enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ärvdabalken). Vad någon har rätt till i sin laglott går inte att testamentera bort.Föräldrar har ingen laglottDet är enbart bröstarvingar, alltså egna barn, som sådan laglottsrätt. Andra arvingar, inklusive din pappa, går att med hjälp av ett testamente göra helt arvslösa. Du kan i sådant fall skriva i ditt testamente att din kvarlåtenskap ska tillfalla din resterande familj.SammanfattningDet går utmärkt att testamentera bort din pappas rätt till arv till fullo i ett testamente.Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist via Lawlines hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Uppsägningstid vid timanställning

2020-02-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Min dotter som är 20 år arbetar på timlön på en lunchrestaurang sedan 6 månader tillbaka, som mest har hon fått jobba ca 80 timmar på en månad men under jul och nyår fick hon bara ihop ca 27 timmar.Hon kan inte minnas att hon har skrivit på något anställningsavtal.Timmarna som hon arbetar aviseras ut en gång i veckan alt en gång varannan vecka via sms. Hon har plikttroget gått dit på de aviserade timmarna som sällan omfattar mer än ca 5 timmar åt gången. Denna vecka har hon fått förhinder på ett av sina arbetspass och har meddelat att hon inte kan arbeta eftersom hon är bortrest (meddelade måndag inför ett pass på torsdag). Arbetsgivaren har varit helt oresonlig och kräver att hon ska ta dessa timmar ändå och att hon ska ställa in sin resa.Jag bad henne säga upp sig med omedelbar verkan då arbetsgivaren genomgående har utnyttjat det faktum att hon "går på timme". Arbetsgivaren svarade att hon hade skyldighet att jobba två veckor till, den skyldigheten har man som "timmis".Detta gör ju att min dotter mår dåligt och hon känner sig dåligt behandlad, risken är överhängande att hon sjukskriver sig pga stressen.Vad gäller? Finns det inget avtal tänker jag att saken är klar, hon kan gå på dagen. MvhHelena
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om anställning och uppsägning hittar du i Lag om anställningsskydd (LAS). Stora delar av LAS är dock semidispositiv, vilket innebär att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Det kan därför vara bra att kolla om din dotters arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal med avvikande bestämmelser från vad LAS ger uttryck för.Har din dotter ett anställningsavtal?Bra att veta är att anställningsavtal är så kallade konsensualavtal, vilket innebär att de är giltiga oavsett formen de ingåtts på. Detta innebär alltså att anställningsavtal kan ingås skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Med konkludent handlande menas att både arbetsgivaren och arbetstagaren agerar som om ett avtal föreligger. Sammanfattningsvis kan din dotter ha ett anställningsavtal även om hon inte skrivit på något. Vad innebär det att vara timanställd?Timanställning regleras inte uttryckligen i LAS men anställningsformen kan betraktas som en serie allmänna visstidsanställningar, se 5 § p 1 LAS. Detta innebär att man ingår ett nytt och separat anställningsavtal med arbetsgivaren för varje tillfälle/dag man bokar in och man är alltså endast anställd under den tid man faktiskt jobbar.Kan din dotter säga upp sig med omedelbar verkan?En allmän visstidsanställning upphör vid anställningstidens utgång utan att någon uppsägning behöver göras (4 § 2 st. LAS). Vid en timanställning, som alltså ska ses som en serie visstidsanställningar, upphör anställningen vid själva arbetstillfällets slut och din dotter är därmed inte skyldig att tacka ja till ett nytt anställningsavtal/arbetspass. Din dotter är alltså skyldig att arbeta de pass hon redan tackat ja till men hon har ingen skyldighet att arbeta pass hon ännu inte tackat ja till. Hon kan alltså säga upp sig med omedelbar verkan. Hur ska du gå tillväga nu?Din dotter kan alltså ha ingått anställningsavtal utan att ha skrivit på något men att arbeta som timanställd innebär att hon endast är anställd vid varje enskilt arbetstillfälle. Anställningen tar alltså slut, utan uppsägningstid, vid varje arbetspass slut. Din dotter har alltså ingen skyldighet att "säga upp sig" genom att meddela arbetsgivaren skriftligen eller muntligen att hon slutar men jag rekommenderar ändå att ni kontaktar arbetsgivaren och meddelar att din dotter i och med att hon är timanställd inte är anställd då hon inte arbetar och att hon därför inte har någon skyldighet att arbeta två veckor till. Hoppas du fick svar på din fråga och att din dotter får en trevlig resa!Vänliga hälsningar,

Jag vill väcka talan om skadestånd gentemot Landstinget för en vårdskada, är det för sent?

2020-02-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag har under årens lopp använt mig av er för hjälp som har dykt upp sen jag blev vårdskadad 2011.Nu har jag kommit så långt att jag vill stämma landstinget för min vårdskada. Enligt skadelagen.Har gått den långa vägen via IVO, LÖF, Patientskadenämnden m.fl. samt polisanmälningar ansvariga men detta har inte gått.I snart 9 år har jag kämpat. Förlängning av preskription kan jag inte få men allt lyder över skadelagen.Nu har jag varit i kontakt med en advokatfirma men alla har så mycket att göra. De skulle komma tillbaka men det har de inte.Så nu fråga jag er. Har ni lust och tid att ta er ann detta?Tackar för en återkoppling.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar vårdskadan du har råkat ut för. Jag kommer att gå igenom definitionen av vårdskada och olika sätt att anmäla detta. Därefter kommer jag att försöka utreda när preskription inträder samt ge råd om vad du kan göra nu och vad som gäller om du vill ta hjälp av någon av Lawlines jurister. Definition av vårdskada En vårdskada är en skada som har inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts. Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vid vård eller vid en behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk. I ditt fall framgår det inte om du råkat ut för en fysisk eller psykisk skada, och det framgår inte heller exakt hur skadan uppkom, men i mitt svar kommer jag att utgå från att du drabbats av en vårdskada. Lex Maria-anmälan Vid en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren (sjukhuset eller annan vårdinrättning) anmäla sig själva till IVO - inspektionen för vård och omsorg, se mer information på 1177:s hemsida (här). När en vårdgivare anmäler sig själv är det en Lex Maria-anmälan (motsvarande inom äldrevården samt inom verksamhet för funktionshindrade heter Lex Sarah-anmälan). Som anhörig eller drabbad av vårdskada kan man inte själv göra en Lex Maria-anmälan, utan det är enbart vårdgivaren som kan göra det.Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Om en patient råkar ut för en vårdskada, kan hen göra en anmälan till IVO (här). Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän, se IVO:s hemsida.Ersättning från PatientskadenämndenOm en patient har råkat ut för en personskada i samband med vård, behandling etc., kan hen få ersättning enligt Patientskadelagen, se Patientskadelagen 6 § (här). För att patienten ska få ersättning ska det vara "övervägande sannolikhet" att skadan har orsakats av exempelvis vård. Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare?Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av vållande orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare på skadestånd (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).Du uppger att du vill stämma Landstinget på skadestånd enligt Skadeståndslagen. Det är möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade. Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är mycket ovanligt. När inträder preskription? Om man vill kräva ersättning enligt Patientskadelagen måste man väcka talan inom tio år från tidpunkten då skadan orsakades, se Patientskadelagen 23 § (här). Din skada inträffade 2011, vilket innebär att du måste väcka talan allra senast 2021. Det framgår inte i frågan vilket datum under 2011 skadan inträffade, men tidsfristen räknas från datumet då skadan inträffade. Skadeståndslagen innehåller inga regler om preskription, utan då får man kolla i Preskriptionslagen (här). Enligt praxis börjar preskriptionstiden löpa från att den skadegörande handlingen inträffar. Huvudregeln enligt Preskriptionslagen är att en fordran preskriberas efter tio år, se Preskriptionslagen 2 § 1 st (här). Därför verkar det rimligt att även denna preskriptionstid är tio år. Vad du kan göra nuVad jag kan bedöma har preskriptionstiden inte gått ut än, men om du vill väcka talan bör du göra det så fort som möjligt. Om du vill anlita en av Lawlines jurister kostar det 2 000 kronor (inklusive moms) per timme. Länk för att boka tid med jurist finns här. Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Omfattar underhållsskyldigheten betalning av dotterns körkort?

2020-02-27 i Barnrätt
FRÅGA |Vad avgör hur mycket man kan bidra med till att betala ens dotters körkort? Jag har sämre inkomst än barnens far så är det ok att spotta fifty-fifty då??
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du undrar vilka regler som avgör hur mycket varje förälder ska bidra till vid betalning av dotterns körkort. Regler om underhållsskyldighet blir aktuella i detta fall och hittas i 7 kap föräldrabalken (FB). Föräldrar ansvarar för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska situation enligt 7:1 FB. Underhållsskyldigheten upphör dagen barnet fyller 18 år eller den dag barnet går ut skolan. Dock kan underhållsskyldigheten vara maximalt tills barnet fyller 21 år.Viktigt är dock att underhållsskyldigheten endast omfattar barnets grundläggande behov. Stora kostnader som exempelvis kostnader för ett körkort behöver inte föräldrarna betala för att uppfylla sin underhållsskyldighet.Vill ni ändå betala dotterns körkort kan ni naturligtvis göra det. Då får ni dela upp kostnaderna mellan er utifrån vad ni anser är skäligt. Det finns dock inga regler som specifikt reglerar hur kostnader som inte omfattas av underhållsskyldigheten ska fördelas.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan skulder hos kronofogden påverka Migrationsverkets beslut om medborgarskap?

2020-02-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Tänkte fråga om man har skulder hos kronofogden nu och det är dags att söka svenskmedborgare så kan det påverka eller det spelar inge roll så man kan få svensk medborgare fast om man har skulder hos kronofogden ? Mvh
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är Migrationsverket som, på uppdrag från riksdagen och regeringen, prövar ansökningar om svenskt medborgarskap. Vad krävs för att få svenskt medborgarskap?Det finns lite olika krav beroende på hur gammal du är, hur länge du varit i Sverige och om du kommer innanför eller utanför Norden. För att du ska beviljas svenskt medborgarskap som vuxen krävs följande: (1) du ska kunna styrka din identitet, (2) du ska ha fyllt 18 år, (3) du ska ha permanent uppehållstillstånd eller (4) ha uppehållsrätt eller uppehållskort, (5) du ska ha bott i Sverige en viss tid, och slutligen (6) du ska ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Påverkar skulder hos kronofogden möjligheten att få svenskt medborgarskap?Din fråga rör punkt 6 ovan, nämligen om du levt ett skötsamt liv i Sverige. Vid den här bedömningen begär Migrationsverket in uppgifter från bland annat Kronofogdemyndigheten. Du kan få avslag på din ansökan framför allt om du inte betalat skatter, böter eller andra avgifter samt om du inte betalat underhållsbidrag. Även skulder till privata företag eller liknande som gått vidare till kronofogden kan dock medföra att du inte får bli svensk medborgare. Hur lång tid måste du vänta på medborgarskap efter du blivit skuldfri?När du har betalat dina skulder måste du visa att du kan vara fortsatt skuldfri. För att Migrationsverket ska försäkra sig om detta måste det gå en viss tid (cirka två år), innan du kan bli svensk medborgare efter det att du blivit skuldfri. Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis kan dina skulder hos kronofogden påverka Migrationsverkets beslut om svenskt medborgarskap. Jag rekommenderar att du kontaktar Kronofogdemyndigheten och hör med dem hur mycket skulder du har och vilka möjligheter det finns att betala av dessa. Är du mycket skuldsatt kan Skatteverket i vissa fall hjälpa till med skuldsanering. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid för hyresavtal enligt privatuthyrningslagen

2020-02-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Lawline :) Jag undrar om man är inneboende, hyr ett rum hos någon och har 3 månaders uppsägningstid på ett hyreskontraktet, kan hänvisa till lagen om uthyrning av egen bostad tredje paragraf om att uppsägningstiden bara ska vara en månad då tre månaders uppsägningstid är till nackdel för en då man fått ett nytt boende ( eget hyreskontrakt). Eller blir de avtalsbrott om man låter bli att betala hyrorna på uppsägningstiden som är 3 månader enligt avtalet?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör hyresrätt och jag tolkar den som att du undrar hur lång uppsägningstiden är om man hyr ett rum hos någon. Mer specifikt undrar du ifall lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) är tillämplig och om uppsägningstiden därmed är en månad och inte tre månader som stadgas i hyresavtalet.Privatuthyrningslagens tillämplighet regleras i 1 §. Där stadgas att lagen gäller hyresavtal som avses i 12:1 jordabalken (JB), genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. I 12:1 JB räknas upp avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. I ditt fall handlar det om ett avtal där en del av ett hus upplåts mot ersättning för bostadsändamål. Svaret på din fråga är därför ja, privatuthyrningslagen är tillämplig.Enligt 2 § privatuthyrningslagen är avtalsvillkor som i jämförelse med privatuthyrningslagen är till nackdel för hyresgästen utan verkan mot denne. I 3 § privatuthyrningslagen stadgas att hyresgästen får säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Eftersom hyresavtalet stadgar en uppsägningstid på tre månader för hyresgästen är detta villkor till nackdel för hyresgästen. Det medför att villkoret är utan verkan mot hyresgästen, vilket innebär att en uppsägningstid på en månad gäller enligt 3 § privatuthyrningslagen. Hyresgästen behöver därmed endast betala hyra under den en månad långa uppsägningstiden. Att hyresgästen därefter slutar betala utgör inte avtalsbrott.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,