Kan min chef neka mig en högre tjänst på grund av psykisk ohälsa?

2020-01-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har min chef rätten att neka mig en högre tjänst på grund av psykisk ohälsa eller är det diskriminering? Jag har jobbat där i 4 år och har under den tiden endast varit borta 2 månader då jag var inlagd på sjukhus(detta var för över 2,5år sedan). Har inte varit borta sedan dess. Jag har alltid skött mitt jobb väl och har hög arbetsmoral. Jag mår som bäst när jag jobbar och det har jag meddelat. Hon ska även ha sagt att jag var "högst på listan" för procentökning men gav den till en arbetskollega på grund av att han precis fått barn. Men det anser inte jag skulle ha mer betydelse. Det kom som en chock när hon under ett lönesamtal meddelade att hon äntligen kände att hon kunde ge mig nästa tjänst med högre procentgrad för hon kände det var läge. Jag tycker inte att min diagnos har påverkat mitt sätt att arbeta (äldrevården). Jag känner mig diskriminerad emot. Vad säger lagen?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör diskriminering i arbetslivet finns att hitta i diskrimineringslagen (DL). Utifrån frågans omständigheter tolkar jag det som att det är direkt diskriminering som det skulle kunna vara fråga om. Med direkt diskriminering menas att du har missgynnats i förhållande till en annan person som du är i en jämförbar situation med samt att missgynnandet har ett samband med din psykiska ohälsa, DL 1 kap 4 §.Finns det en tillämplig diskrimineringsgrund?Som utgångspunkt får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetstagare, DL 2 kap 1 §. Det är enbart förbjudet att diskriminera någon på vissa förutbestämda grunder i Sverige, nämligen de så kallade diskrimineringsgrunderna. En sådan diskrimineringsgrund är funktionsnedsättning, vilken kan ta sig uttryck i både fysisk och psykisk form. För att det ska ses som en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening krävs det att nedsättningen är varaktig, DL 1 kap 5 §. Det är utifrån din fråga svårt att uttolka vad för typ av psykisk ohälsa du lider av, men om den skulle vara att se som varaktig är det möjligt att diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning är tillämplig, vilket alltså är en förutsättning för att lagen i sig ska vara tillämplig. Har du blivit missgynnad och är du i en jämförbar situation?För att det ska ses som att du varit utsatt för direkt diskriminering krävs det som nämnt att du har blivit missgynnad. Missgynnandet i din situation utgörs av att du inte har blivit befordrad. Vidare ska du vara i en jämförbar situation i förhållande till den som blivit befordrad. Det innebär att du ska ha åtminstone lika bra meriter som den som blev befordrad. Om den andra personen har mycket bättre meriter än dig kan du inte ha blivit diskriminerad enligt diskrimineringslagen.Föreligger det ett samband mellan diskrimineringsgrunden och missgynnandet?Slutligen ska det finnas ett samband mellan själva missgynnandet och diskrimineringsgrunden. Det vill säga att orsaken till att du inte blev befordrad huvudsakligen ligger i din funktionsnedsättning. SammanfattningSammanfattningsvis har du blivit diskriminerad om anledningen till att du inte blev befordrad (missgynnad) har en koppling till din funktionsnedsättning (samband till diskrimineringsgrund) samt att du kan ses ha minst lika bra meriter som den som blev befordrad (jämförbar situation). Utöver detta måste också din psykiska ohälsa faktiskt definieras som en funktionsnedsättning. Det är väldigt svårt för mig att dra en korrekt slutsats gällande om du utsatts för diskriminering eller inte enbart utifrån frågans omständigheter. Förhoppningsvis kan du ta hjälp av de kriterier jag nämnt i svaret och själv göra en tolkning.Om du kommer fram till att du tror dig ha blivit diskriminerad gäller följande:Det är du som har bevisbördan för att du har blivit diskriminerad. Detta innebär att du måste visa omständigheter som ger anledning att anta att arbetsgivaren har diskriminerat dig då du inte blev befordrad, DL 6 kap 3 §. Om du kan visa på det ska arbetsgivaren visa att diskriminering inte förekommit. Om arbetsgivaren inte kan göra det ska denne ersätta dig för den kränkning som du utsatts för, DL 5 kap 1 §. Du kan väcka talan mot din arbetsgivare antingen själv, med hjälp av fackligt ombud (om du är medlem i facket) eller med hjälp av diskrimineringsombudsmannen, DL 6 kap 2 §.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad blir straffet för att bedriva konkurrerande verksamhet under sin anställning?

2020-01-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |straff för att driva konkurrerande verksamhet vid anställning
Ebba Alkehag |Hej och tack för du väljer att använda dig av Lawline för att ställa din fråga!För att ge dig ett utförligt svar behöver jag egentligen fler omständigheter, exempelvis om det finns konkurrensklausuler i ert anställningsavtal samt vilket typ av konkurrerande verksamhet du bedriver. Jag väljer därför, på grund av avsaknaden av det mer specifika omständigheterna, att svara på din fråga relativt kort och generellt. Om du inte blir nöjd med svaret vill jag redan nu säga att det bara är att skicka in en ny gratisfråga om du skulle behöva det, vilket du kan göra här. LojalitetspliktenVad gäller att bedriva konkurrerande verksamhet när man fortfarande är anställd hos sin arbetsgivare kan det i många fall ses som ett illojalt beteende gentemot den arbetsgivare man har. Lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande är en allmän princip som följer av det anställningsavtal man som arbetstagare skriver på att förhålla sig till. Principen innebär i stora drag att man inte får lov att skada sin arbetsgivare genom att sätta sitt eget intresse före arbetsgivaren. Att form av konkurrerande verksamhet är dock inte att anse som ett lojalitetsbrott, utan det måste givetsvis göras en bedömning i varje enskilt fall. Bryter man mot lojalitetsplikten är det i sig alltså ett "brott" mot det avtal man ingått med varandra, ett avtalsbrott, som inte direkt är reglerat i lag. Sådana fall har dock många gånger varit uppe i Arbetsdomstolen och ett exempel på detta är i AD 2017 nr. 22. Arbetsdomstolen dömde här två arbetstagare till att betala ett skadestånd på ca 3.8 miljoner kronor till arbetsgivaren efter att de två arbetstagarna hade bedrivit konkurrerande verksamhet, där de också hade värvat kunder från arbetsgivarens bolag. AvskedandeArbetsdomstolen ser väldigt allvarligt på det faktum att personer under sin anställning bedriver konkurrerande verksamhet. En arbetstagare som under sin anställning bedriver verksamhet av sådant slag anses därför ofta grovt har åsidosatt sina åläggande gentemot arbetsgivaren och detta kan leda till att arbetsgivaren har rätt att avskeda arbetstagaren, se lagen om anställningsskydd 18 §. FöretagshemligheterBeroende på vad man gör i den konkurrerande verksamheten kan det också vara så att man gör sig skyldig till "brott" mot företagshemlighetslagen. Av denna lag följer det att man bland annat inte får lov att röja, använda eller föra vidare sådan information man fått igenom sin anställning, om informationen kan anses uppnå företagshemlighets-karaktär. En bedömning av detta måste alltid göras, då det är en del som krävs för att för det första det ska anses uppnå just företagshemlighet, men också om den åtgärd man har gjort kan bedömas vara av sådan olovlig karaktär som lagen tar sikte på. Exempel på företagshemligheter är exempelvis kundregister, databaser, speciella program eller koder etc. Om man gör sig skyldig till att ha exempelvis röjt en företagshemlighet eller använt sig av en sådan utanför sin anställning kan man både dömas för företagsspioneri eller olovlig befattning, vilket du kan se i företagshemlighetslagen 26 & 27 §§, men man kan också här bli skyldig till att betala relativt höga summor i skadestånd, vilket följer av samma lag 5–10 §§. Sammanfattningsvis kan det alltså bli väldigt dyrt att bedriva konkurrerande verksamhet vid sidan av sin rådande anställning. Ett tips jag kan ge dig är att säga upp dig innan du planerar att påbörja en sådan verksamhet! Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är det som sagt bara att höra av dig igen! Allt gott,

Kan en ny arbetsgivare kräva en kopia av min lönespec från mitt gamla jobb?

2019-12-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan en ny arbetsgivare kräva en kopia av min lönespec från mitt gamla jobb?
Hashim Mohammed Ritha |Hej!Den här typen av krav har blivit vanligare. Lagen reglerar inte just denna fråga. Det är, med andra ord, inte förbjudet för en arbetsgivare att ställa sådana krav innan de erbjuder en anställning. Vänligen,

Löneavdrag vid sen ankomst till arbetsplats

2019-12-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vi har två anställda som varje vecka kommer för sent till arbetet, det handlar om mellan 10 min och 30 minuter. Vad gäller för avdrag på lönen?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När har en anställd rätt till lön?För att en arbetstagare ska erhålla lön så är utgångspunkten att han/hon står till arbetsgivarens förfogande. En arbetstagare har därmed inte rätt att göra anspråk på lön för den tid som han/hon uteblir från arbetsplatsen genom till exempel sen ankomst.Hur mycket ska avdraget vara på?Om företaget inte är bundet av kollektivavtal som reglerar hur löneavdrag ska ske, bör avdraget från lönen motsvara den tid som arbetstagaren varit frånvarande. Exempelvis en halvtimme om den anställda kommit en halvtimme försent. Om arbetstagaren sammanlagt uteblivit två timmar under månaden så skulle avdraget bli timlönen gånger två.Att tänka på som arbetsgivare:Det är viktigt att informera som arbetsgivare att löneavdraget inte sker i disciplinärt bestraffningssyfte, då det krävs stöd i kollektivavtal eller lag för detta. Löneavdraget sker på grund av att arbetstagaren inte stått till förfogande, vilket följer av allmänna rättsgrundsatser. Arbetsgivaren måste informera arbetstagaren om att ett löneavdrag kommer att ske.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag kontakta pressen om min tidigare arbetsgivare?

2020-01-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag arbetar idag inom ett välkänt företag och har nyss blivit uppsagd från min position helt utan förvarning. Jag är trött på att företaget kommer undan med diverse olagliga saker och utnyttjande av ungdomar och vill därför kontakta tidningen och ge en intervju på hur saker och ting går till. Jag undrar om jag riskerar stämning av något slag eller om jag gör något olagligt. Jag hade inte tänkt ange namn men ändå specificera personernas arbets positioner vilket kommer leda till att de som vet vem som jobbar inom företaget kommer ju kunna klura ut vem det handlar om. Bör jag vara anonym? Hälsningar
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga. FörtalAtt gå ut med saker för att skada någons anseende kan utgöra förtal enligt 5:1 § Brottsbalken. Denna bestämmelse förutsätter ett förhållande mellan två fysiska personer, vilket innebär att en person inte kan dömas för förtal om denne klandrar ett företag. Förtal mot företagDet finns ingen svensk lag om "förtal mot företag" av fysiska personer. Du har rätt att fritt yttra dig enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men denna rätt kan i vissa situationer stå i konflikt med anställningskontraktet. Eftersom du inte längre är anställd behöver du oroa dig för arbetsrättsliga konsekvenser, förutsatt att inget annat är avtalat i ditt tidigare anställningskontrakt. När det kommer till pressen är du mer eller mindre helt fri till att säga vad du vill. Ansvaret för vad som publiceras ligger hos tidningen och de ansvarar för sanningshalten i vad som publiceras. SlutsatsJag ser inga hinder för dig att kontakta pressen då du inte har några skyldigheter gentemot din tidigare arbetsgivare. Det du går ut med bör självklart vara sant, men i slutändan är det tidningen som ansvarar för vad som publiceras. Jag känner inte till din tidigare arbetssituation men jag skulle rekommendera dig att läsa vidare om "Lex Sarah" om du arbetat inom vård och omsorg. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Vad kan man göra när arbetsgivaren inte betalar ut lön?

2020-01-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag jobbar hos en tjej i ett stall och vi har kommit överens om en lön på 100kr i timmen. Det tog några försök innan jag fick henne att säga en lön vi skulle köra på men det vi bestämde va då timlönen. Jag har nu jobbat hos henne i ca 2 månader utan att få någon lön. Har vid flera tillfällen frågat hur hon vill betala ut den(många i hästbranschen betalar svart trots att det ej är lagligt). frågade senast i måndags hur hon ville göra och fick som svar att vi kunde ta det nästa gång jag skulle jobba(jobbar bara lördag och söndag). Det är nu söndag och jag har kontaktat henne utan svar. Vår kommunikation sker på messenger och hon har varit inne och läst utan att svara. Vad ska jag göra om jag inte får svar inom kort?(även skickat mitt nummer för att hon ska kunna ringa men detta meddelande har hon inte sett)
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör arbetsrätt och lön så är lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL (enligt 1 § MBL), tillämplig. Även räntelagen kommer beröras. Måste ett anställningsavtal vara skriftligt? Ett anställningsavtal måste inte vara skriftligt utan kan även ingås genom konkludent handlande. Detta innebär att ett avtal ingås genom att du har varit på arbetsplatsen och utfört arbete åt din arbetsgivare. Att ni endast har ett muntligt anställningsavtal gör dock att du måste bevisa att det föreligger ett anställningsförhållande, vilket era konversationer på messenger kan tänkas göra beroende på innehållet. Försenad lön Först och främst är det självfallet inte tillåtet att arbetsgivaren inte betalar ut lön till en arbetstagare, men eftersom det nu har skett så har du fått en fordran på arbetsgivaren (alltså har arbetsgivaren en skuld till dig) som skulle ha betalats dagen då du skulle ha fått lön. För den tid som går över har du även rätt till dröjsmålsränta (3 § räntelagen). Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal kan denne även genom dröjsmålet bryta mot avtalet och bli skadeståndsskyldig (54 och 55 § MBL). Hur ska du göra för att få din lön? Först och främst skulle jag råda dig att vända dig till arbetsgivaren en sista gång och framställa ditt krav och tala om att du även har rätt till dröjsmålsränta från det datum då ni kom överens om att lönen skulle ha betalats. Skulle denne trots detta inte betala lönen kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande här. Sammanfattning Du har givetvis rätt till din lön och dessutom till dröjsmålsränta från den dag då lönen egentligen skulle ha betalats ut. Mitt råd till dig är att försöka komma överens med arbetsgivaren genom att kontakta denne en sista gång. Skulle arbetsgivaren trots det inte betala ut lönen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan arbetstagare diskriminera arbetsgivare?

2019-12-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Att arbetsgivare kan diskriminera arbetstagare är självklart; men vad gäller i motsatt riktning? Kan en arbetstagare diskriminera en arbetsgivare? Trakasserier kan förstås ske i båda riktningarna men krävs det att en person har "makt" över en annan eller en högre posotion för att det skall vara diskriminering?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om diskriminering på arbetsplatsen blir diskrimineringslagen tillämplig.Kan en arbetstagare diskriminera en arbetsgivare?I 2 kap. 1 § diskrimineringslagen framgår vad diskrimineringsförbudet innebär. Där framgår att en arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare, arbetssökande, praktikant eller inhyrd arbetstagare. Diskrimineringsförbudet gäller inte i motsatt riktning, d.v.s. en arbetstagare kan alltså inte diskriminera en arbetsgivare. Precis som du nämner kan såklart andra trakasserier ändå ske gentemot arbetsgivare, men i sådana fall handlar det inte om en diskriminering i lagens bemärkelse. Svar: Nej en arbetstagare kan inte diskriminera en arbetsgivare.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Har jag rätt till bonus?

2019-12-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag har sagt upp mig från mitt nuvarande arbete då jag fick erbjudande om annat jobb. Min uppsägningstid är 2 månader och min sista arbetsdag blir 3/1. Min chef har nämnt vid flertal tillfällen att jag ingår i ett bonusavtal och har även skickat ett mail till mig efter att min anställning blev fast i februari att jag nu är "entitled to the bonus scheme". Min kollega har fått sin bonus nu i December men jag fick inte min bonus och undrar om jag fortfarande bör få min bonus för senaste årets prestationer trots att jag sagt upp mig?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att ge ett bra svar på din fråga. Du nämner att du ingår i ett bonusavtal och att det är grunden för bonusen. Det är därför avtalet som avgör när och hur en person har rätt till bonus. Du behöver därför se vad som står i avtalet. Av formuleringen i din fråga verkar det som att bonusen ges för senaste årets prestationer. Av det låter det som att en viss prestation leder till en viss bonus Är bonusen bara knuten till en viss prestation borde du ha rätt till den. Är den knuten till anställningen är du fortfarande anställd fram till den 3/1 och borde också få bonus.Som sagt är det avtalet som styr och det är mycket svårt för mig att svara säkert på din fråga. Men eftersom du fortfarande är anställd och bonusen verkar vara en följd av en prestation skulle jag säga att det låter som att du har rätt till bonusen. Det går dock inte att svara säkert på din fråga.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!Vänligen,