Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

2020-07-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej ,Tidigare arbetsgivare har skickat ett krav brev via Advokat byrån Adacta angående några affärer som gjorts när jag jobbade där.Vad bör jag göra ?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du inte skriver något närmare om vad kravbrevet handlar om är det svårt för mig att ge dig någon juridisk rådgivning. Min rekommendation är att du istället vänder dig till Lawlines juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Lawlines juristbyrå nås på telefon 08-533 300 04 under telefontiderna måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Bästa hälsningar,

Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?

2020-06-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hotellanställdsom frukostvärdinna 20 år,30%.Uppsagd pga arbetsbrist, med företrädesrätt.Erbjuden tjänst 50% på städavdelning.Är det ok att få ett erbjudande på annan avdelning?Jag förlorar min företrädesrätt vid ett nekande svar, är det rätt?Mvh
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I regel är det så att du förlorar din företrädesrätt till återanställning om du tackar nej till ett erbjudande som skäligen borde ha godtagits (27 § tredje stycket LAS). Företrädesrätten omfattar anställningar inom samma kollektivavtalsområde där arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer och som är på samma arbetsplats (25 § LAS). Ett erbjudande om återanställning som uppfyller kraven ovan borde alltså ses som ett skäligt erbjudande. Huruvida du i ditt fall kan besvara erbjudandet nekande och ändå behålla din företrädesrätt beror alltså på omständigheterna i övrigt. Om den erbjudna anställningen ryms inom samma kollektivavtalsområde samt om anställningen gäller samma hotell aternativt hotell inom samma kedja och ort så borde erbjudandet vara ett skäligt sådant. Ett skäligt erbjudande som nekas innebär att du förlorar din företrädesrätt. Hoppas att du fått svar på din fråga. Lycka till!Hälsningar,

Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

2020-06-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag skrev ett avtal med ett företag som jag sa upp i mars innan jag hann börja jobba. Det ska vara riktigt enligt uppsägningstid osv. Nu fick jag en felaktig lön utbetald trots att jag aldrig jobbat där och nu kräver de att jag ska betala tillbaka den summan (vilken är förståeligt) men även skatten och det kan väl inte vara meningen att jag ska behöva ligga ute med pengar när jag aldrig ens jobbat där? Hur ska man gå tillväga för att bestrida detta och hur kommer det gå med min skatt så den inte blir missvisande. Jag vill verkligen inte ligga ute med pengar när det är företaget som jag aldrig jobbat hos som har brustit i sina egna rutiner. Hade ju varit en sak om det var min arbetsplats men nu är det ju tydligt att jag inte jobbat där.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kommer jag att gå igenom principen condictio indebiti, vilken är en allmän avtalsrättslig princip som rör återbetalningsskyldighet av en felaktig utbetalning. Principen är inte reglerad i lag, men går att tillämpa på förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Principen gäller felaktiga utbetalningar generellt, varför den är aktuell även om du tekniskt sett inte är anställd av företaget än.Vad innebär condictio indebiti?Enligt denna princip är en arbetstagare alltid skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetald lön till sin arbetsgivare, förutom då arbetstagaren kan hävda att han eller hon mottagit pengarna i god tro samt därefter spenderat dem. För att vara i god tro ska du inte ha misstänkt eller haft anledning att misstänka att du fått en felaktig utbetalning. Detta är en objektiv bedömning. Av din fråga framgår det att du är medveten om att det gäller en felaktig utbetald lön, varav du blir återbetalningsskyldig för denna.Brutto- eller nettolön?Från och med den 1 januari 2019 så gäller nya regler för arbetsgivare. De pengar som betalas in till Skatteverket har betalats in från arbetsgivaren, men för din räkning. Skatteavdraget tillhör alltså dig och inte arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan därför inte begära tillbaka beloppet till sig. Det inbetalda beloppet återfår du sedan vid den slutliga skatteberäkningen.Sammanfattning:Vid en felaktig utbetalning så har man en skyldighet att betala tillbaka beloppet. Är det en felaktig lön så kan arbetsgivaren kräva tillbaka bruttobeloppet. Mellanskillnaden fås sedan tillbaka vid den slutliga skatteberäkningen. Jag förstår att du inte vill ligga ute med pengarna, men även om det kan verka konstigt så har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lönen brutto. Du kan även kontakta någon av Lawlines jurister här om du vill ha ytterligare hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har arbetsgivare rätt att neka anställning med löneanspråk som grund?

2020-06-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag var med om en intervju där jag olyckligtvis inte fick jobbet, det fick en annan med sedan tidigare erfarenheter inom området kundservice, trots att jag har erfarenhet inom diverse serviceyrken samt en kandidatexamen i ekonomi.Arbetsgivarens argument var dels på grund av att den andra personen besatt mer erfarenhet inom kundservice samt att de inte behövde erbjuda denna personen en lika hög lön på grund av att den saknade vidare utbildning.Är detta rimliga skäl? Att ifrågasätta hur pass lämpliga meriter man har och hur tungt de väger förstår jag, men frågan om att slippa erbjuda en högre lön och istället välja anställa den andra personen, vad gäller för detta?-Tack
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fundringar. Jag antar att jobbet du sökte var i privat sektor i och med att det är fråga om kundservice. Det korta svaret är att det inte var fel av arbetsgivaren att anställa någon annan. Som huvudregel gäller att arbetsgivaren har fri anställningsrätt. Innebörden av fri anställningsrätt är att arbetsgivaren kan välja att anställa vem den vill. Emellertid finns i lag en del begränsningar i arbetsgivarens frihet att anställa vem den vill. Bland annat har vi diskrimineringlagen som föreskriver att jobb inte får nekas med grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller religion och annan trosuppfattning grund (1 kapitlet 5 § och 2 kapitlet 1 § Diskrimineringslagen). En annan bestämmelse som begränsar den fria anställningsrätten är rätten till omplacering (7 § LAS) och återanställning (25 § LAS) enligt lagen om anställningsskydd. Att du baserat på erfarenhet och utbildning sakligt sett hade varit mer lämpad för jobbet har enbart betydelse vid anställning inom offentlig sektor (4 § Lag om offentlig anställning). Frågan är då huruvida din utbildning är särskilt relevant för jobbet. Att neka någon anställning med hänvisning till att en annan kandidat hade lägre löneanspråk är alltså tillåtet inom privat sektor.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Rätt till betald ledighet för en begravning

2020-06-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får jag en betald ledighet för att gå på min fasters begravning.
Nhi Tran |Hej! Du som en arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Du har således rätt till ledighet när en närstående dör, dock säger lagen inget om att ledigheten ska vara betald (1 § Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl). Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan en rätt till betald ledighet möjligen finnas reglerad där. Jag skulle därmed råda dig att kolla upp om det finns ett kollektivavtal där du jobbar och om du har rätt till betald ledighet för att gå på din fasters begravning enligt avtalet. Hoppas att mitt svar var till någon hjälp för dig! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Ej utbetald lön

2020-06-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag jobbade nyligen som provanställd och fick därefter inte färnyat kontrakt hos arbetsgivaren. nu påstår denne att jag har fått för mycket utbetalt på min slutlön och kräver pengar tillbaks. men när jag ber om en förklaring på min lönespecifikation blir jag ignorerad. fick ett svar då jag efter 5 meddelanden fick nog och bad om ett svar eller så går jag vidare med ärendet och där stog det i princip: vi har nu kollat uppgifterna, allt stämmer. jag har bett om information om komptimmar som inte verkar vara utbetalda, varför min lön var 1000kr lägre en utav månaderna och även frågat om min slutlön som verkade väldigt låg baserat på den tid jag arbetat.jag är tyvärr inte medlem i facket så min fråga är, har arbetsgivaren en skyldighet att förklara lönespecifikationen och om ja, vart kan man vända sig för att få hjälp med detta?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Anställningsavtalet:Som huvudregel är det din arbetsgivare tillsammans med dig som arbetstagare att förhandla om arbetstider och de lönevillkor som ska gälla. En arbetstagare ska aldrig behöva arbeta oavlönat enligt den arbetsrättsliga principer i Sverige. Enligt 6 § Lagen om anställningsskydd ska en arbetsgivare lämna skriftlig information om de villkor som är av väsentlig betydelse, vilket kan inkludera lön och timmar. Det bästa skulle vara att kräva ett skriftligt anställningsavtal. Ej utbetald lön:Ett anställningsavtal är bindande för båda parter, dvs. arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivare har en skyldighet att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, inklusive dig som arbetstagare. Arbetsgivaren begår avtalsbrott genom att inte betala ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. På detta sätt åsidosätter arbetsgivaren sina skyldigheter i väsentlig mån. Arbetstagaren ska dock på fordran göra gälla detta mot arbetsgivaren. Det innebär att du som arbetstagare måste prata med arbetsgivaren om att du du arbetat timmar som varit oavlönade. Gällande fordran mot sin arbetsgivare:Det uppkommer en fordran om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet som förfallit till betalning den dag könen ska betalas ut, vanligtvis den 25:e varje månad. Därmed kan en dröjsmålsränta aktualiseras enligt räntelagen (RL). Lagen gäller om inget annat avtalats, i kollektivavtalet eller anställningsavtalet. Dröjsmålsränta börjar löpa från den 25:e fram till den dagen som lönen utbetalas enligt 3 § 1 st och 6 § RL. Arbetstagarens tillvägagångssätt:Som arbetstagare kan du påpeka till arbetsgivaren om att din fulla lön inte blivit utbetald. Om inte arbetsgivaren vill betala ut de timmar du faktiskt har arbetat kan du vända dig till ditt fackförbund (förutsatt att du är med i ett fackförbund). Om du som arbetstagare inte vill vända dig till ditt fackförbund eller inte är med i ett fackförbund kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att vända dig till KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att betala ut lönen, och att du som arbetstagare får din fordran betald enligt 2 § 1 st lag om betalningsföreläggande. Ett sådant betalningsföreläggande görs skriftligen enligt 9 § lag om betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta på KFM:s hemsida, där även blanketter finns för ansökan. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.Vänligen,

Vad kan jag göra när min arbetsgivare bryter mot det utköp vi avtalat om?

2020-06-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Innan utbrottet av Covid-19 i Sverige så blev jag 'utköpt' av min arbetsgivare där jag varit anställd sedan 2014. Utköpet förhandlades via facket och ledde till ett kontrakt där jag blev arbetsbefriad med lön tills min sista 'arbetsdag' 4 månader senare (2020-06-30). Viktig klausul: "I och med denna överenskommelse och dess fullgörande är samtliga mellanhavanden mellan parterna i anledning av den anställdes anställning i företaget fullständigt och slutgiltigt reglerade. Inga ytterligare fordringar eller krav av vad slag vara må kan således riktas mot någondera parten."Sedan utbrottet av Covid-19 i Sverige så har företaget hamnat i rekonstruktion, och hållit tillbaka mina förhandlade utbetalningar med motiveringen att dessa faller under lönegaranti-systemet, där jag behöver vara inskriven i arbetsförmedlingen och arbetssökande för att ta del av. Det här var inget som fanns med som krav på kontraktet som framförhandlades, och företaget har medgett att dom nu bryter mot kontraktet. Se ovanstående 'viktig klausul' för förtydligande. Min kontakt på facket sa att han skulle titta vidare på saken (detta var för >2 månader sedan), och nya kontakter på facket jag har tagit kontakt med verkar vara omotiverade/osäkra att ta sig ann detta. Företaget som medgett att deras beslut bryter mot kontraktet menar trots detta att alla andra delar av kontraktet fortfarande är giltiga och att jag lämnar företaget 2020-06-30. Det hela känns väldigt märkligt. Hjälp/förslag uppskattas!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga blev du utköpt av din arbetsgivare, innebärande att du ska sluta din anställning den 30 juni. Du blev arbetsbefriad och skulle behålla full lön i fyra månader, fram till din sista arbetsdag. I kontraktet finns bland annat en klausul innebärande att inga krav kan riktas mot någon av parterna. Företaget har sedan pandemin bröt ut hamnat i rekonstruktion och håller tillbaka de utbetalningar ni avtalat om. Företaget har inledningsvis anfört att dessa faller under lönegarantisystemet, men har sedan medgett att de bryter mot kontraktet. Du har varit i kontakt med din fackförening som sagt att de ska titta vidare på det men inget har hänt. Facket har sedan verkat omotiverade/osäkra att ta sig an ärendet. Utgångspunkten enligt svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Det du och din arbetsgivare avtalat om är således det som gäller. Tyvärr kan jag inte ge något tydligt svar på vad som gäller specifikt utifrån ditt avtal, sådant kräver närmre granskning. Som jag förstår din fråga har företaget däremot medgett att det bryter mot avtalet er emellan men fortsätter att bryta mot det. I ett första skede skulle min rekommendation vara att du kontaktar ditt fackförbund. Genom facket har du fri juridisk rådgivning och facket kan hjälpa dig förhandla och även att företräda dig om ni väljer att gå till domstol. Nu har du däremot kontaktat facket utan att det skett någon framgång.Du kan själv väcka talan i en arbetsrättslig tvist. Enligt lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) är lagen tillämplig på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, s.k. arbetstvister (1 kap. 1 § LRA). Om du själv väcker talan i tingsrätt och fackförbundet kan föra samma talan vid arbetsdomstolen, ska ditt fackförbund ges tillfälle att uppge om den vill föra talan där (2 kap. 5 § LRA). I ditt fall innebär det att du har rätt att väcka talan mot din arbetsgivare, men att ditt fackförbund kan träda i ditt ställe i vissa fall. I ditt fall finns det vissa risker med att väcka talan mot din arbetsgivare. Utgångspunkten är att den part som förlorar en tvist måste betala båda sina egna och motpartens rättegångskostnader. Det är dock möjligt enligt LRA att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad (5 kap. 2 § första stycket LRA). Det kan således bli kostsamt om du inte når framgång med din talan. Det man även måste ta i beaktande är att om du stämmer din arbetsgivare och når framgång måste det finnas tillgångar för att du ska få betalt. Det finns alltid en risk att det inte finns några tillgångar och att företaget går i konkurs. I det skedet spelar det ingen roll att du fått rätt, då får du ändå inte betalt.Min rekommendation om du inte vill ta hjälp av facket, är att du låter en jurist gå igenom vad som avtalats mellan dig och din arbetsgivare. Juristen kan kontakta din arbetsgivare med ett kravbrev å dina vägnar och även företräda dig om det finns skäl att gå till domstol. Avtalstolkning ingår tyvärr inte i vår expresstjänst, däremot kan givetvis en av våra jurister på vår juristbyrå vara behjälplig med såväl att tolka avtalet som att kontakta din motpart. Om så är intressant slussar jag gärna ditt ärende vidare och en av våra jurister återkommer med en offert till dig.Då du beställt telefonuppföljning kan vi prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig. Jag kommer att ringa dig på tisdag, den 30 juni, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur vet jag om jag har blivit anställd?

2020-06-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag fick ett jobb erbjuden av kommunen och tackade ja till det. Men rektorn mailade över ett anställningsavtal utan underskrift och menade att hon lämnar tillträdesdatumet blankt om jag har möjlighet att börja tidigare (har tre månaders uppsägningstid på mitt nuvarande jobb) Min fråga då blir är anställningsavtalet giltigt? Har även mejl där hon tyder att jag har fått jobbet. Har sagt upp mig från mitt nuvarande jobb. Tack på förhand.
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar generellt om arbetsrätt och i synnerhet om huruvida du har blivit anställd av en arbetsgivare. På det området gäller den svenska avtalsrätten, som delvis finns i avtalslagen (AvtL). Arbetsrättsligt gäller i huvudsak lagen om anställningsskydd (LAS). Resten består av avtals- och arbetsrättsliga principer som inte står i lagen men utgör en del av juridiken.Du kan ingå avtal formfrittEnligt svensk avtalsrätt kan du i regel ingå ett avtal hur du och din avtalspart vill. Ni kan välja mellan att ingå det skriftligt, muntligt och konkludent. Att ingå ett avtal genom konkludent handlande är att agera såsom att det fanns ett avtal mellan er.För att ingå ett avtal på något av de sätten krävs det att det finns ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Ett erbjudande är ett anbud. Ditt svar kan vara antingen en accept eller ett nekande, beroende på hur du svarar. Du skriver att du tackade ja, alltså accepterade du anbudet. Det finns ett giltigt avtal mellan er.Du behöver veta tillträdesdatumDet finns som sagts inget krav på ett skriftligt avtal, men arbetsgivaren ska inom en månad efter tillträdet ge arbetstagaren viktig information om anställningen (6 c § första stycket LAS). Sådan information får arbetstagaren ofta i form av ett skriftligt anställningsavtal. Ett sådant anställningsavtal bör i regel innehålla (6 c § andra stycket LAS):Arbetstagarens namn och personnummer, arbetsgivarens namn och organisationsnummerArbetstitel och eventuell arbetsbeskrivningArbetstidLön och förmånerTillträde och arbetsplatsAnställningsformUppsägningstiderAntal semesterdagarVissa av punkterna kan vara underförstådda; exempelvis kan tillträdesdatum vara från och med datumet för underskriften utan att arbetsgivaren skriver ut det. Naturligtvis kan ett anställningsavtal innehålla fler delar. Så länge de här punkterna är med är avtalet fullständigt.Du skriver att din arbetsgivare lämnade fältet öppet i det fall att du kunde börja tidigare. Det är vanligt; ett avtal kan skickas fram och tillbaka mellan parterna tills båda är nöjda.Anställningsavtalet eller bekräftelsen på anställningen kräver att båda parter är informerade om tillträdet. Så länge ni reder ut tillträdesdatum inom en månad efter att du antog erbjudandet håller sig arbetsgivaren inom lagens ramar.Underskriften påverkar inte giltighetenEtt skriftligt avtal eller en bekräftelse av avtal behöver inte en underskrift för att vara giltigt. Det som krävs för att ett avtal ska vara giltigt är ett anbud och en accept. En underskrift kan vara nyttig att ha i bevishänseende, men påverkar inte avtalets giltighet. Det finns dock ett undantag, nämligen om det står uttryckligen i avtalet att det först blir giltigt när båda parter har skrivit under det.Dessutom har ni ju inte förhandlat klart avtalet eftersom avtalet saknar tillträdesdatum, alltså finns det inget färdigt avtal att skriva under för varken dig eller arbetsgivaren.SammanfattningDu och din arbetsgivare ingick ett avtal i samband med att du accepterade ett jobberbjudande. Det avtalet är giltigt. Din arbetsgivare ska inom en månad lämna dig skriftlig information om anställningen, förslagsvis genom ett skriftligt anställningsavtal. För att det ska vara komplett krävs det ett tillträdesdatum som ni har kommit överens om. Det anställningsavtalet behöver inte vara underskrivet för att vara giltigt – du är anställd från det att du antog erbjudandet. Det är dock fördelaktigt för båda parter med ett skriftligt bevis på anställningen, om ni mot förmodan skulle komma på kant med varandra.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skriva en ny fråga till oss på Lawline.Vänligen