Vad kan jag göra när min arbetsgivare bryter mot det utköp vi avtalat om?

2020-06-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Innan utbrottet av Covid-19 i Sverige så blev jag 'utköpt' av min arbetsgivare där jag varit anställd sedan 2014. Utköpet förhandlades via facket och ledde till ett kontrakt där jag blev arbetsbefriad med lön tills min sista 'arbetsdag' 4 månader senare (2020-06-30). Viktig klausul: "I och med denna överenskommelse och dess fullgörande är samtliga mellanhavanden mellan parterna i anledning av den anställdes anställning i företaget fullständigt och slutgiltigt reglerade. Inga ytterligare fordringar eller krav av vad slag vara må kan således riktas mot någondera parten."Sedan utbrottet av Covid-19 i Sverige så har företaget hamnat i rekonstruktion, och hållit tillbaka mina förhandlade utbetalningar med motiveringen att dessa faller under lönegaranti-systemet, där jag behöver vara inskriven i arbetsförmedlingen och arbetssökande för att ta del av. Det här var inget som fanns med som krav på kontraktet som framförhandlades, och företaget har medgett att dom nu bryter mot kontraktet. Se ovanstående 'viktig klausul' för förtydligande. Min kontakt på facket sa att han skulle titta vidare på saken (detta var för >2 månader sedan), och nya kontakter på facket jag har tagit kontakt med verkar vara omotiverade/osäkra att ta sig ann detta. Företaget som medgett att deras beslut bryter mot kontraktet menar trots detta att alla andra delar av kontraktet fortfarande är giltiga och att jag lämnar företaget 2020-06-30. Det hela känns väldigt märkligt. Hjälp/förslag uppskattas!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga blev du utköpt av din arbetsgivare, innebärande att du ska sluta din anställning den 30 juni. Du blev arbetsbefriad och skulle behålla full lön i fyra månader, fram till din sista arbetsdag. I kontraktet finns bland annat en klausul innebärande att inga krav kan riktas mot någon av parterna. Företaget har sedan pandemin bröt ut hamnat i rekonstruktion och håller tillbaka de utbetalningar ni avtalat om. Företaget har inledningsvis anfört att dessa faller under lönegarantisystemet, men har sedan medgett att de bryter mot kontraktet. Du har varit i kontakt med din fackförening som sagt att de ska titta vidare på det men inget har hänt. Facket har sedan verkat omotiverade/osäkra att ta sig an ärendet. Utgångspunkten enligt svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Det du och din arbetsgivare avtalat om är således det som gäller. Tyvärr kan jag inte ge något tydligt svar på vad som gäller specifikt utifrån ditt avtal, sådant kräver närmre granskning. Som jag förstår din fråga har företaget däremot medgett att det bryter mot avtalet er emellan men fortsätter att bryta mot det. I ett första skede skulle min rekommendation vara att du kontaktar ditt fackförbund. Genom facket har du fri juridisk rådgivning och facket kan hjälpa dig förhandla och även att företräda dig om ni väljer att gå till domstol. Nu har du däremot kontaktat facket utan att det skett någon framgång.Du kan själv väcka talan i en arbetsrättslig tvist. Enligt lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) är lagen tillämplig på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, s.k. arbetstvister (1 kap. 1 § LRA). Om du själv väcker talan i tingsrätt och fackförbundet kan föra samma talan vid arbetsdomstolen, ska ditt fackförbund ges tillfälle att uppge om den vill föra talan där (2 kap. 5 § LRA). I ditt fall innebär det att du har rätt att väcka talan mot din arbetsgivare, men att ditt fackförbund kan träda i ditt ställe i vissa fall. I ditt fall finns det vissa risker med att väcka talan mot din arbetsgivare. Utgångspunkten är att den part som förlorar en tvist måste betala båda sina egna och motpartens rättegångskostnader. Det är dock möjligt enligt LRA att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad (5 kap. 2 § första stycket LRA). Det kan således bli kostsamt om du inte når framgång med din talan. Det man även måste ta i beaktande är att om du stämmer din arbetsgivare och når framgång måste det finnas tillgångar för att du ska få betalt. Det finns alltid en risk att det inte finns några tillgångar och att företaget går i konkurs. I det skedet spelar det ingen roll att du fått rätt, då får du ändå inte betalt.Min rekommendation om du inte vill ta hjälp av facket, är att du låter en jurist gå igenom vad som avtalats mellan dig och din arbetsgivare. Juristen kan kontakta din arbetsgivare med ett kravbrev å dina vägnar och även företräda dig om det finns skäl att gå till domstol. Avtalstolkning ingår tyvärr inte i vår expresstjänst, däremot kan givetvis en av våra jurister på vår juristbyrå vara behjälplig med såväl att tolka avtalet som att kontakta din motpart. Om så är intressant slussar jag gärna ditt ärende vidare och en av våra jurister återkommer med en offert till dig.Då du beställt telefonuppföljning kan vi prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig. Jag kommer att ringa dig på tisdag, den 30 juni, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur vet jag om jag har blivit anställd?

2020-06-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag fick ett jobb erbjuden av kommunen och tackade ja till det. Men rektorn mailade över ett anställningsavtal utan underskrift och menade att hon lämnar tillträdesdatumet blankt om jag har möjlighet att börja tidigare (har tre månaders uppsägningstid på mitt nuvarande jobb) Min fråga då blir är anställningsavtalet giltigt? Har även mejl där hon tyder att jag har fått jobbet. Har sagt upp mig från mitt nuvarande jobb. Tack på förhand.
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar generellt om arbetsrätt och i synnerhet om huruvida du har blivit anställd av en arbetsgivare. På det området gäller den svenska avtalsrätten, som delvis finns i avtalslagen (AvtL). Arbetsrättsligt gäller i huvudsak lagen om anställningsskydd (LAS). Resten består av avtals- och arbetsrättsliga principer som inte står i lagen men utgör en del av juridiken.Du kan ingå avtal formfrittEnligt svensk avtalsrätt kan du i regel ingå ett avtal hur du och din avtalspart vill. Ni kan välja mellan att ingå det skriftligt, muntligt och konkludent. Att ingå ett avtal genom konkludent handlande är att agera såsom att det fanns ett avtal mellan er.För att ingå ett avtal på något av de sätten krävs det att det finns ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Ett erbjudande är ett anbud. Ditt svar kan vara antingen en accept eller ett nekande, beroende på hur du svarar. Du skriver att du tackade ja, alltså accepterade du anbudet. Det finns ett giltigt avtal mellan er.Du behöver veta tillträdesdatumDet finns som sagts inget krav på ett skriftligt avtal, men arbetsgivaren ska inom en månad efter tillträdet ge arbetstagaren viktig information om anställningen (6 c § första stycket LAS). Sådan information får arbetstagaren ofta i form av ett skriftligt anställningsavtal. Ett sådant anställningsavtal bör i regel innehålla (6 c § andra stycket LAS):Arbetstagarens namn och personnummer, arbetsgivarens namn och organisationsnummerArbetstitel och eventuell arbetsbeskrivningArbetstidLön och förmånerTillträde och arbetsplatsAnställningsformUppsägningstiderAntal semesterdagarVissa av punkterna kan vara underförstådda; exempelvis kan tillträdesdatum vara från och med datumet för underskriften utan att arbetsgivaren skriver ut det. Naturligtvis kan ett anställningsavtal innehålla fler delar. Så länge de här punkterna är med är avtalet fullständigt.Du skriver att din arbetsgivare lämnade fältet öppet i det fall att du kunde börja tidigare. Det är vanligt; ett avtal kan skickas fram och tillbaka mellan parterna tills båda är nöjda.Anställningsavtalet eller bekräftelsen på anställningen kräver att båda parter är informerade om tillträdet. Så länge ni reder ut tillträdesdatum inom en månad efter att du antog erbjudandet håller sig arbetsgivaren inom lagens ramar.Underskriften påverkar inte giltighetenEtt skriftligt avtal eller en bekräftelse av avtal behöver inte en underskrift för att vara giltigt. Det som krävs för att ett avtal ska vara giltigt är ett anbud och en accept. En underskrift kan vara nyttig att ha i bevishänseende, men påverkar inte avtalets giltighet. Det finns dock ett undantag, nämligen om det står uttryckligen i avtalet att det först blir giltigt när båda parter har skrivit under det.Dessutom har ni ju inte förhandlat klart avtalet eftersom avtalet saknar tillträdesdatum, alltså finns det inget färdigt avtal att skriva under för varken dig eller arbetsgivaren.SammanfattningDu och din arbetsgivare ingick ett avtal i samband med att du accepterade ett jobberbjudande. Det avtalet är giltigt. Din arbetsgivare ska inom en månad lämna dig skriftlig information om anställningen, förslagsvis genom ett skriftligt anställningsavtal. För att det ska vara komplett krävs det ett tillträdesdatum som ni har kommit överens om. Det anställningsavtalet behöver inte vara underskrivet för att vara giltigt – du är anställd från det att du antog erbjudandet. Det är dock fördelaktigt för båda parter med ett skriftligt bevis på anställningen, om ni mot förmodan skulle komma på kant med varandra.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skriva en ny fråga till oss på Lawline.Vänligen

Lojalitetsplikten mellan arbetstagare och arbetsgivare - förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet

2020-06-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Har en fråga om lojalitetsplikten mellan arbetsgivare och arbetstagare.Bryter jag mot den om jag arbetar på en snabbmatsrestaurang och en livsmedelsbutik samtidigt?Båda har ju med mat att göra men är osäker på om de hade kunnat tolkas som konkurrerande verksamheter?
Mina Jenabpour |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LojalitetspliktenPrecis som du skriver så råder en underförstådd lojalitetsplikt mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare som alltid gäller, oavsett hur ditt anställningsavtal är utformat. Denna lojalitetsplikt innebär bland annat att du inte får lov att bedriva konkurrerande verksamhet under tiden du är anställd, att arbeta för två konkurrerande företag kan alltså anses vara ett brott mot lojalitetsplikten. Konkurrerar en restaurang och en livsmedelsbutik?I ditt fall handlar det om två olika branscher; restaurangbranschen och butiksbranschen - dessa konkurrerar inte med varandra då de inte befinner sig på samma marknad. Jag skulle därför påstå att du inte bryter mot lojalitetsplikten genom att arbeta på båda arbetsplatserna. Kommunicera med din arbetsgivare Det absolut bästa du kan göra är att vända dig till din arbetsgivare och förklara situationen, att du söker ett till jobb i en annan bransch ska inte behöva vara ett problem. Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till!Med vänlig hälsning,

Kan min chef förbjuda mig från att handla i en annan butik?

2020-06-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |kan arbetsgivaren förbjuda mig att shoppa i en annan butik än hans. Jag arbetar i en ica nara-butik.
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har rätt att förbjuda dig att handla i en annan butik än den du är anställd i. Arbetstagarens lojalitetsplikt Du som arbetstagare har en generell lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. I stora drag innebär lojalitetsplikten att anställda ska sätta arbetsgivarens intressen före sina egna i vissa lägen. Arbetstagaren ska undvika handlingar som kan skada arbetsgivaren. Arbetstagaren får exempelvis inte driva verksamhet vid sidan av jobbet som på något sätt riskerar att skada arbetsgivaren.Förbud mot att handla i konkurrerande butikEn arbetsgivare ska generellt respektera arbetstagarens privatliv om det inte rör sig om något brott mot lojalitetsplikten. Att handla i en annan matbutik än den du är anställd i räknas inte som att bedriva konkurrerande verksamhet och kan inte heller räknas som att skada arbetsgivaren. Din lojalitetsplikt ger alltså inte din arbetsgivare en rätt att kontrollera var du väljer att handla din mat på din fritid. Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig med din arbetsgivare!

Har arbetsgivare rätt att neka anställning med löneanspråk som grund?

2020-06-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag var med om en intervju där jag olyckligtvis inte fick jobbet, det fick en annan med sedan tidigare erfarenheter inom området kundservice, trots att jag har erfarenhet inom diverse serviceyrken samt en kandidatexamen i ekonomi.Arbetsgivarens argument var dels på grund av att den andra personen besatt mer erfarenhet inom kundservice samt att de inte behövde erbjuda denna personen en lika hög lön på grund av att den saknade vidare utbildning.Är detta rimliga skäl? Att ifrågasätta hur pass lämpliga meriter man har och hur tungt de väger förstår jag, men frågan om att slippa erbjuda en högre lön och istället välja anställa den andra personen, vad gäller för detta?-Tack
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fundringar. Jag antar att jobbet du sökte var i privat sektor i och med att det är fråga om kundservice. Det korta svaret är att det inte var fel av arbetsgivaren att anställa någon annan. Som huvudregel gäller att arbetsgivaren har fri anställningsrätt. Innebörden av fri anställningsrätt är att arbetsgivaren kan välja att anställa vem den vill. Emellertid finns i lag en del begränsningar i arbetsgivarens frihet att anställa vem den vill. Bland annat har vi diskrimineringlagen som föreskriver att jobb inte får nekas med grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller religion och annan trosuppfattning grund (1 kapitlet 5 § och 2 kapitlet 1 § Diskrimineringslagen). En annan bestämmelse som begränsar den fria anställningsrätten är rätten till omplacering (7 § LAS) och återanställning (25 § LAS) enligt lagen om anställningsskydd. Att du baserat på erfarenhet och utbildning sakligt sett hade varit mer lämpad för jobbet har enbart betydelse vid anställning inom offentlig sektor (4 § Lag om offentlig anställning). Frågan är då huruvida din utbildning är särskilt relevant för jobbet. Att neka någon anställning med hänvisning till att en annan kandidat hade lägre löneanspråk är alltså tillåtet inom privat sektor.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Diskriminering på grund av etnicitet?

2020-06-21 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag deltog i en intervju för en HR-roll, intervjun gick mycket bra men jag fick inte jobbet. Under intervjun de frågade i min utländska examen motsvarade en svensk examen. Jag sa ja och det kommer från EU och samma system gäller där som i Sverige. Jag har 13 års arbetslivserfarenhet inom HR, varav två har varit i Sverige. Jag har också avslutat utbildning inom svensk arbetsrätter.Jag fick inte rollen eftersom den andra kandidaten (som hade en svensk examen) hade en bättre förståelse för arbetsrätten i Sverige. När man letade upp den framgångsrika kandidaten hade kandidaten ingen arbetslivserfarenhet inom HR. De har en svensk HR-examen och några års arbetslivserfarenhet som arbetsförmedlare.Rekryteringschefen uppgav att de kunde ha gett rollen till mig och det var ett tufft beslut men valde den andra kandidaten på grund av deras bättre förståelse av lagen.Jag känner att jag diskriminerades eftersom jag var bättre kvalificerade än den andra kandidaten. Hade min examen varit svensk och jag varit svensk, hade jag varit framgångsrik.Har jag något fall? Jobbet var med en Kommun.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har du blivit diskriminerad?Baserat på den information som du ger mig låter det som att arbetsgivaren har utsatt dig för indirekt diskriminering (1 kapitlet 4 § punkt. 2 diskrimineringslagen). Diskrimineringsgrunden i ditt fall är etnicitet (1 kapitlet 5 § punkt. 3 diskrimineringslagen). Detta för att din examen i sig inte är utfärdad från ett svenskt universitet, trots att du genomgått svensk utbildning angående arbetsrätt. Inom arbetslivet är det förbjudet för arbetsgivaren att diskriminera någon som söker arbete ( 2 kapitlet 1 § punkt. 2 diskrimineringslagen). Med hänsyn till att den andre kandidaten inte hade någon större arbetslivserfarenhet i jämförelse med dig låter det troligt att du har utsatts för diskriminering av den arbetsgivaren i fråga. Kan särbehandling vara tillåten?Dock finns det undantag som tillåter viss typ av diskriminering. I diskrimineringslagen står det att om man blivit särbehandlad på grund av en egenskap som är ett verkligt och avgörande yrkeskrav med ett berättigat syfte och kravet är lämpligt för att uppnå syftet är särbehandlingen tillåten (2 kapitlet 2 § punkt. 1 diskrimineringslagen). Arbetsgivaren i fråga har ett krav på kunskap inom svensk arbetsrätt, ett område som onekligen är viktigt för den som arbetar inom HR. Kravet på att kunna svensk arbetsrätt kan därför inte i sig anses vara en diskrimineringsgrund, men med hänsyn till att du har läst arbetsrätt borde kravet inte utgöra ett hinder för dig (jag utgår från att du menar att du läst arbetsrätt vid ett svenskt universitet/högskola). Slutligt råd Sammanfattningsvis får sägas att det mycket riktigt låter som att arbetsgivaren har diskriminerat dig vid anställningen. Min personliga åsikt är att du möjligen har ett fall. Med det sagt kan jag inte garantera vad utfallet i ditt ärende kommer bli. Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist som kan gå vidare till domstol. Jag vill också påpeka att du snarast bör överklaga anställningen av den den andra personen. Eftersom det var ett jobb på kommunen som du ansökte, innebär detta att din överklagan måste vara inkommen tre veckor efter att beslutet meddelades (44 § Förvaltningslagen).Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivare som slutar betala lön.

2020-06-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag hjälpte en person med sitt jobb väldigt mycket för några månader sen. I utbyte mot att jag hjälpte till fick jag 300kr per tillfälle jag hjälpte till. Detta pågick i drygt 3 månader, de första 2 månaderna fick jag mina pengar som sagt, men sista månaden har jag inte fått några pengar för. Det handlar om 3300 kronor, som jag skulle fått i mars. Det är nu juni och jag har frågat jättemånga gånger om dessa pengar, får alltid svaret att jag ska få pengarna längre fram, ibland är det nästa lön och nu skulle jag fått de när skatteåterbäringen kom. Ibland får jag inget svar alls. Kan tillägga att personen flyttade och bytte jobb och därför hjälper jag inte personen längre. Har denna person gjort något brott som inte ger mig de pengar som den är skyldig mig?
Jakob Westling |Hej och tack för att du kom till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du att du arbetat för en person utan att ha fått den givna ersättningen.Till att börja med är det viktigt att påpeka att anställningsavtal inte har något formkrav och kan uppstå muntligt mellan er. Det är viktigt i fråga om ni hade ett anställningskontrakt eller inte. Det som karaktäriserar ett sådant är att du på av någon befattnings uträttar något för ersättning, vilket vi kan påstå är uppfyllt.I sådant fall så har du ett skuldebrev på personen i fråga. Det innebär att du genom domstolsväsendet kan kräva ut skulden på honom. Den stora frågan då blir om det kan bevisas, vilket jag inte kan svara på här.I fråga om något brott kan ha begåtts så får vi konsultera Brottsbalken.Det kan möjligen vara 9:1 bedrägeri. Det som krävs är att du utfört någon handling, som gav honom vinning och dig en förlust, som du inte hade gjort ifall du visste den informationen som han frånhöll'Hoppas det besvarade din fråga!

Vad visas i ett utdrag ur belastningsregistret?

2020-06-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |hej jag jobbar som städare i en skola det är en praktik som jag gör och min chef bad mig om ett belastningsregister vilket är vad som faktiskt kommer ut i den informationen
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din fråga och tillämplig lag Jag uppfattar det som att du undrar vilka uppgifter som kan stå med i ett utdrag från belastningsregistret. Det finns olika lagar beroende på vilken typ av verksamhet som vill ha ett utdrag ur belastningsregistret. När det gäller praktik på en skola är det skollagen (2010:800) som är tillämplig. En person som ska ha praktik på en skola är skyldig att lämna ett utdrag ur belastningsregistret (2 kap. 31 § skollagen).Uppgifter i utdraget Utdraget kommer att visa om du blivit dömd till påföljd för mord, dråp, grov misshandel, människorov, något sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Om påföljden dömts ut som kombinerat straff för något annat brott kommer även det brottet att visas i utdraget. Med vänliga hälsningar,