Har jag rätt att få en ställföreträdande tjänst omvandlad till en ordinarie sådan?

2019-06-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har under två år varit ställföreträdare i en chefsbefattning på ett större företag. Finns det i lagen något som säger att en sådan roll efter viss tid övergår till en ordinarie befattning. Eller kan företaget hålla en anställd i en ställföreträdande roll i oändlighet. Jag är fast anställd sedan 15 år.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är en lag med ett minimiskydd för arbetstagaren. Det får mellan arbetsgivare och arbetstagare avtalas om annat än vad LAS stadgar, dock endast i den mån det inte är till nackdel för arbetstagaren. Vissa bestämmelser i LAS är semidispositiva, innebärande att LAS får frångås i vissa fall genom avtal med fackförening.Enligt LAS får det avtalas om en provanställning om högst sex månader. Avbryts inte provanställningen innan prövotiden löper ut, övergår den till en tillsvidareanställning (6 § LAS). Bestämmelsen är till för att skydda arbetstagarens anställning. Om arbetsgivaren t.ex. glömmer bort att avbryta en provanställning har arbetstagaren ett större skydd för sin anställning. LAS skyddar däremot endast anställningen och inte befattningen i sig. Det innebär att bestämmelsen inte är tillämplig i ditt fall. Tyvärr finns det inga andra bestämmelser i LAS eller annan lag som ger dig någon rätt att få den ställföreträdande befattningen omvandlad till en ordinarie sådan. Ställföreträdande chef innebär i regel att du ska uppfylla befattningen under en begränsad tid, t.ex. under det att ordinarie chef är frånvarande eller att ny chef rekryteras. Tyvärr är det inte ovanligt att arbetstagare har ställföreträdande befattningar under lång tid.Sammanfattningsvis finns det således rent juridiskt ingen bestämmelse som ger dig rätt att få den ställföreträdande chefsbefattningen omvandlad till en ordinarie befattning. Till syvende och sist är det vad du och arbetsgivaren kan komma överens om. Det kan ju givetvis argumenteras för att om du varit ställföreträdande chef under två år torde du ha visat att du har sådana kvaliteter att du är lämplig att inneha befattningen även som en ordinarie sådan. Min rekommendation är därför att du tar diskussionen med din arbetsgivare och argumenterar för att du ska få en ordinarie chefsbefattning. Om du är fackligt ansluten kan det vara en god idé att kontakta din fackförening för hjälp. Fackföreningar har ofta en god erfarenhet av förhandlingar och kan vara behjälplig i ditt fall.Om något är oklart, det finns omständigheter du inte redogjort för i frågan eller du har några följdfrågor är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivare utföra drogtester på sina anställda?

2019-06-26 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Är det lagligt att arbetsgivaren kan utföra ett kollektivt drogtest på personalen?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett drogtest ska få utföras av arbetsgivaren måste arbetsgivaren ha ett skäl. Det vanligaste är säkerheten på arbetsplatsen eller i stort. Vidare måste facket informeras om att det ska utföras drogtester på arbetsplatsen och komma fram till en plan om hur man ska göra ifall någon testar positivt. Säger facket nej, dvs. inte kommer överens på något vis kan arbetsgivaren utföra drogtester i alla fall. Det finns ingen lag som säger att arbetsgivaren inte får utföra drogtester. Istället finns en rad prejudikat (avgjorda domar) i Arbetsdomstolen. Facket har däremot förlorat alla mål som gäller drogtester.Om någon uppmanas att göra ett drogtest kan du inte vägra rakt av. I slutändan kan det leda till uppsägning. Är du tveksam, hör i stället med din fackliga organisation om vad som gäller.Om ett test visar att någon använder droger betyder inte det att personen blir av med jobbet. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruket. Det är inte säkert att personen får fortsätta med samma arbetsuppgifter. Om man däremot inte deltar i rehabiliteringen, kan det i slutändan räknas som skäl för uppsägning.Det är förbjudet att ta reda på mer information från testet – till exempel om du har en sjukdom eller är gravid.Arbetsgivaren kan göra drogtester slumpvis bland alla anställda, när det finns misstanke om missbruk eller inför en anställning.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vänligen,

Får en deltidsanställd bedriva eller ta anställning i konkurrerande verksamhet?

2019-06-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Är arbetsgivare och undrar hur det förhåller sig med lojalitetsplikt under anställningstiden och har egentligen två frågor: 1. Har en deltidsanställd rätt att ta anställning hos annan arbetsgivare som delvis bedriver konkurrerande verksamhet? Detta trots att vi erbjudit full tjänst. Vänder man på frågan: Har vi som arbetsgivare rätt att neka en deltidsanställd att ta annan anställning vars verksamhet delvis konkurrerar med vår? 2. Har deltidsanställd rätt bedriva konkurrerande verksamhet inom företagets kärnverksamhet, även om det inte är exakt den anställdes arbetsuppgifter. Har vi som arbetsgivare rätt att neka en anställd, som jobbar med en del inom vår verksamhet, att bedriva konkurrerande verksamhet som är utöver den anställdes uppgifter (men del av företagets verksamhet)?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arbetstagare har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten är en "tyst klausul" anställningsavtalet och gäller oavsett om det står något om den eller inte. Betydelsen av lojalitetsplikten är att arbetstagaren inte får konkurrera med sin arbetsgivare; arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna. Arbetstagaren får inte, utan arbetsgivarens tillstånd bedriva egen verksamhet som kan konkurrera med arbetsgivaren. Arbetstagaren får inte heller, utan arbetsgivarens tillstånd, ta anställning hos annan arbetsgivare som bedriver konkurrerande verksamhet. Ju högre ställning en arbetstagare har inom en organisation, desto större krav på lojalitet kan arbetsgivaren ställa.Som svar på din fråga, innebär det att ni sannolikt kan neka en deltidsanställd att ta anställning i verksamhet som delvis konkurrerar med er. Det får göras en bedömning i varje enskilt fall, och i brist på bakgrund till er fråga kan inte ges ett helt klart svar. Däremot kan sägas att lojalitetsplikten är långtgående och att arbetsgivaren i regel har rätt att neka arbetstagaren bisyssla. Om arbetstagaren mot ert tillstånd tar anställning i eller bedriver konkurrerande verksamhet, kan det utgöra saklig grund för uppsägning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Arbetsrätt - utebliven lön

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline Jag skulle fråga en sak. Jag jobbade på en Restaurang i Tyresö. Min chef betalade inte lön till mig för 2 år. Han visade på lönespecifikationer kont utbetald men jag inte fått 1 krona från dem. Jag anmälde dem till Kronofogdenmyndigheten. Min frågan är hur ska jag göra nu? Har jag rätt till skadestånd på detta ärende?Är det inte brott? Att man utnyttja en människa 2 år. Kan ni förklara lite.
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivares största ansvar är att betala ut lön. Arbetsgivaren ska betala ut lön till dig i enlighet med det anställningsavtal som du har. Därmed ska du ha betalt för de arbetade timmar som du gjort. Om man inte får sin lön, innebär det att man har en fordran mot sin arbetsgivare som har förfallit till betalning. Det betyder med enklare ord att du helt enkelt kan kräva dina pengar från din arbetsgivare. Hur ska då gå till väga för att få sina pengar? Jag skulle först gå fram till din chef och fråga vart dina pengar har hamnat och till vilket konto som han betalat ut pengarna. Det är ju inte bra att du arbetat två år utan att få någon lön. Om ni inte kan komma överens måste man gå till kronofogdemyndigheten exakt som du har gjort. Hos KFM ansöker man om ett betalningsföreläggande, som jag antar att du gjort. Detta betyder att arbetsgivaren kommer få en officiell uppmaning av KFM att betala en skuld. Om det är så att KFM tar upp ärendet kommer de att höra av sig till arbetsgivaren, den person som är skyldig pengar, och säga till denne part att yttra sig i ärendet om skulden och detta yttrande ska ske inom en viss tid. Om arbetsgivaren väljer att bestrida denna fordran så kommer KFM helt enkelt att fråga dig om du vill gå vidare med detta till domstol. Det du måste göra är att du måste få de lönespecifikationer som han säger att han har, de ska arbetsgivaren alltid få varje månad efter varje utbetald lön. Sedan fråga vilket konto som han har betalat ut pengarna och då kanske ni kan komma överens om något. Det ska tilläggas att eftersom du inte fått lön på två år är kanske detta något som du skulle reagerat på mycket tidigare. Detta talar tyvärr inte för din sak. Om du är med i facket skulle jag tipsa dig om att höra av dig till dem så kan de hjälpa dig!Om du vill ha mer hjälpa av oss här på Lawline så har vi duktiga jurister som kan hjälpa dig! Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Måste man ha hårnät när man jobbar i kök?

2019-06-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vad gäller vid arbete i kök på skola? (Maten lagas inte på plats, det är ett mottagningskök). Är det lag på att hårnät måste bäras och var kan man isåfall hitta dessa regleringar?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller hygien i kök säger lagstiftningen att när det är nödvändigt ska skyddande kläder bäras. Exakt hur dessa kläder ska se ut är inte angivet. Som huvudregel ska maten skyddas mot att hår hamnar i maten. Livsmedelsverket säger att maten ska skyddas mot hår genom hårskydd eller på annat sätt. Du kan läsa mer om hygien i kök på Livsmedelsverkets hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan jag behålla min lön om jag tillträder den nya tjänsten?

2019-06-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar på en statlig myndighet. Jag har blivit uppsagd och har fått 12 månader uppsägningstid. Det har dykt upp ett nytt jobb på myndigheten, kan jag behålla min lön om jag tillträde den nya tjänsten?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har inte rätt att behålla din lön, dvs. du har inte rätt till dubbla löner om du tillträder den nya tjänsten. Enligt 13 § lagen om anställningsskydd får arbetsgivaren under uppsägningstiden avräkna inkomster som arbetstagaren under samma tid har förvärvat i annan anställning. Din arbetsgivare kan därmed dra av din eventuellt nya lön från din uppsägningslön.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Kan arbetsgivare kräva sjukintyg redan från första dagen?

2019-06-05 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan en arbetsgivare kräva sjukintyg från första dagen.Om ja.Vad ska är då anledningar?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som reglerar bestämmelser om när läkarintyg får begäras är sjuklönelagen. Huvudregeln är att en arbetstagare ska styrka att vederbörande är sjuk genom sjukintyg från och med den åttonde sjukdagen (8 § andra stycket sjuklönelagen). Arbetsgivaren får dock kräva sjukintyg redan från första dagen om det finns särskilda skäl för det (10 a § sjuklönelagen). Exempel på särskilda skäl är misstanke om missbruk eller att det kan finnas behov av rehabilitering (vilket kan vara aktuellt vid ofta upprepad frånvaro). Bestämmelsen är semidispositiv vilket innebär att annat kan avtalas om i kollektivavtal. Det innebär att det i kollektivavtal exempelvis kan avtalas om att sjukintyg får begäras från första dagen, men att det inte krävs några särskilda skäl för att göra så.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad räknas som diskriminering?

2019-05-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jobbar för en sjukvårdsapp som sjuksköterska. Saken är den att vi syrror har lunchtid 30 minuter, läkarna 1 timme. Läkarna får dessutom jobba på distans alla pass, vi får 1 pass per vecka. Jag anser att detta är diskriminering. Chefen säger att det beror på att vi har olika anställningsformer. Får det gå till så här enl diskrimineringslagen?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskrimineringslagen finner du här.Diskrimineringslagen är till för att motverka diskriminering baserat på ett antal skyddsintressen som räknas upp i lagens 1 kap 1 §. Dessa är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. För att något ska vara diskriminering enligt denna lagen måste det (lite förenklat) missgynna någon på grund av deras tillhörighet till någon av skyddsintressena.I ditt fall är den typen av diskriminering som skulle kunna föreligga s k indirekt diskriminering. Det innebär att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssättär tillsynes neutral men kan få effekten att personer som tillhör en av de skyddade kategorierna blir missgynnade. Från detta finns dock ett viktigt undantag, nämligen att bestämmelsen, kriteriet eller förfarandet har ett berättigat syfte och att medlen som används är lämpliga och nödvändiga (1 kap 4 § DL).Om ditt fall uppfyller dessa kriterierna kan jag inte avgöra eftersom jag inte vet varför det ser ut som det gör eller om det finns något annat tillvägagångsätt för att uppnå samma mål.Eftersom det rör en typ av tjänst är det inte omöjligt att det mer rör sig om arbetsrätt och arbetsvillkor än diskriminering. Det kan vara en bra ide att ta kontakt med ditt fackförbund eftersom det rör frågor om arbetet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,