FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 16/12/2023

GHJ

Hej Jag ock min sambo har flyttat isär. Jag har 2021-2022 lagt ca 1 miljon kr på renovering med ärvda pengar som är villkorat ensklild egendom eller vad som träder i dess ställe och har stått på eget konto som hon inte har haft tillgång till .Endast flyttat vid betalning. Är det då rätt att hon ska ha hälften? Det finns kvitto och kontoutdrag på allt. ( Jag ville endast göra en mindre renovering på grund av situationen i förhållandet men med övertalning från mitt ex och påtryckningar från andra som tyckte att vi skulle göra stora renoveringen. Så vek jag mig och lät det ske.) Jag tycker att det går att särskilja renoveringen från samboegendomen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är sambolagen (SamboL).


Allmänna hållpunkter


Ett samboförhållande upphör, föga förvånande, när samborna flyttar isär, se 2 § 1 st. 2 p. SamboL. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska, på begäran av någon av samborna, den s.k. samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning och en sådan begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, se 8 § SamboL. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte utgör någons enskilda egendom, se 3 § SamboL. Med bohag avses föremål som soffor, bord, köksgeråd och annat dylikt, vilket innebär att bilar, båtar, kontanter, värdepapper, konst m.m. inte kommer att bli föremål för någon bodelning. Det ska dock noteras att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal kan man även ändra på vad som tidigare överenskommits. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter, se 9 § SamboL. Om formkraven inte är uppfyllda är överenskommelsen ogiltig.


Såvitt jag förstår finns inget samboavtal träffat mellan dig och din sambo. Det finns i vart fall ingenting i din ärendebeskrivning som tyder på att så skulle vara fallet. Det innebär att all samboegendom, vid en begäran, ska bodelas i samband med separationen. Frågan avseende bohaget och vad som däri ska ingå i bodelningen kan jag dock inte besvara eftersom det är omöjligt för mig att veta exakt när möblemang och annat dylikt införskaffades. Men generellt gäller att vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden inleddes kan det ibland anses ha skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande blir helt enkelt om avsikten med förvärvet har varit att egendomen skulle nyttjas tillsammans, se prop. 1986/87:1, s. 257. Detsamma gäller er nuvarande bostad. Vem som formellt äger denna och/eller vem som ursprungligen stod för köpeskillingen är alltså oväsentligt. Om den införskaffades för gemensamt bruk och inte utgör någons enskilda egendom är bostaden samboegendom.


Din huvudsakliga fråga - Vad gäller?


Högsta domstolen (HD) har i ett äktenskapsrättsligt mål uttalat att pengar som härrör från enskild egendom generellt bör hållas åtskilda, i synnerhet från andra gemensamma tillgångar, för att dessa ska kunna behålla sin karaktär av att vara enskild egendom. Med andra ord får ingen sammanblandning ske eftersom den enskilda egendomen då kan komma att bli smittad av giftorätten. Samtidigt medför det i och för sig inte alltid och utan vidare att egenskapen av enskild egendom automatiskt utsläcks, se avgörandet NJA 1992 s. 773. En enskild bedömning behöver således göras från fall till fall. Förutom att det HD slår fast i det nyss nämnda rättsfallet sannolikt är tillämpligt även på samboegendom är min uppfattning att de pengar som du har ärvt och sedermera använt för att bekosta renoveringen dessvärre har tappat karaktären av att vara enskild egendom, vilket i sin tur är ett direkt resultat av den tydliga sammanblandning som har ägt rum i det här fallet. Det betyder att hela husets värdemässigt ska hälftendelas i den kommande bodelningen.


Som ett jämförande exempel kan reglerna om accession (infogande) nämnas, vilka aktualiseras på fastighetsrättens område. måste iakttas i det här sammanhanget. HD har gjort gällande att om det är svårt att ta bort ett föremål ska det anses sammanfogat med fastigheten och därmed utgöra tillbehör till denna oaktat vem som har tillfört det, se avgörandet NJA 2002 s. 561. Om motsatsförhållandet råder, dvs. om föremålet utan svårigheter kan separeras från fastigheten, föreligger dock och av förklarliga skäl ingen accession, se HD-domen NJA 1996 s. 693.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000