Har jag uppsägningstid under en provanställning?

2019-10-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat deltid på 7 - Eleven nu i en och en halv månad. Jag har en provanställning som är på 6 månader. Nyligen blev jag erbjuden ett annat jobb och behöver säga upp mig, men eftersom jag har ett schema som är räcker fram till slutet av November vet jag inte riktigt hur lång tid jag skulle behöva jobba kvar. Jag har läst på lite och har läst att både arbetstagaren och arbetsgivaren kan avbryta anställningen när som helst och undrar om detta verkligen gäller? Eller kommer jag behöva arbeta alla pass som står i mitt schema?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsrättsliga frågor som uppsägningstid regleras i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Vad gäller vid en provanställning?Enligt 6 § LAS får avtal om provanställning fattas, om det är om en period på max 6 månader. Det krävs också att vissa förutsättningar är uppfyllda ex. att arbetsgivaren har ett prövobehov (det bestämmer arbetsgivaren själv om sådant föreligger) samt att arbetstagaren får inte ha arbetat där innan med samma uppgifter. Syftet är att arbetsgivare inte ska missbruka provanställningen. Jag antar dock att ditt avtal är i enlighet med detta. Arbetsgivaren kan välja att avsluta anställningen när prövotiden har gått ut, om inte så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. UppsägningstidI ovan nämnda paragraf står i 3 st att om inget annat är avtalat så får provanställningen avbrytas även innan prövotiden har gått ut. Det finns således ingen uppsägningstid under en provanställning. Huvudregeln är att arbetstagaren när som helst under provanställningen kan avsluta sin anställning, och behöver inte heller ange skälen till sin uppsägning. Arbetsgivaren däremot måste lämna besked till arbetstagaren minst 2 veckor innan uppsägning (s.k varseltid), men behöver inte heller ange skälen bakom. Alltså inom LAS finns ingen uppsägningstid när det gäller provanställningar. Enligt 2 § LAS är lagen tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att sämre villkor för dig än vad som står i lagen inte är giltiga. Tänk dock på att det kan finnas en uppsägningstid ifall du omfattas av ett kollektivavtal. 2 § LAS nämner också att andra föreskrifter ex. kollektivavtal gäller före LAS. Vad gäller för dig? Du som arbetstagare har rätt att när du vill avsluta din provanställning, då det enligt lag inte finns någon uppsägningstid när det gäller provanställningar. Däremot får du kolla upp ifall du är bunden av något kollektivavtal och om det där är föreskrivet en uppsägningstid, såfall gäller den!Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Finns det någon tidsbegränsning vad gäller tjänstledighet för studier?

2019-10-16 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har varit tjänstledig på grund av studier i nu tre terminer. Jag är statlig anställd och funderar på att läsa ytterligare en termin till våren. Jag har under den här perioden (året) jobbat under sommaren. Finns det en gräns på hur "länge" man kan studera enstaka kurser innan arbetsgivare kan neka en ledighet?Tack på förhand!
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till tjänstledighet med anledning av studier regleras i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (Studieledighetslagen). Avvikelser från lagen kan göras genom kollektivavtal. Själva rätten till ledighet kan dock inte inskränkas, utan bara rätten till närman kan bli ledig, 2 § Studieledighetslagen. Enligt 3 § Studieledighetslagen har du som arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare under de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. I princip all utbildning omfattasav lagen så du väljer själv vad du vill studera och det finns inte något krav på att utbildningen ska ha något med arbetsuppgifterna att göra. Rena självstudier omfattas dock inte av lagen då det krävs att man ska "undergå utbildning". Utbildningen måste alltså ha viss planmässighet.Hur länge har man som arbetstagare rätt att vara ledig för studier? Huvudregeln är att du som arbetstagare har rätt att få tjänstledigt för studier så länge som du behöver, alltså för den tid som studierna tar, 1 §Studieledighetslagen. Det finns inga generella tidsbegränsningar i lagen som anger hur länge en arbetstagare får vara ledig på grund av studier utan du har rätt till behövlig ledighet för att ta dig igenom din utbildning. Enligt förarbetena till lagen har en arbetstagare dock inte rätt till längre ledighet än vad som behövs för att nå upp till de studiemål som arbetstagaren satt upp. Själva uppläggningen av studierna och den studietakt som passar arbetstagaren får då vägas in i bedömningen. En arbetstagare har inte rätt att byta ut studierna till andra än dem arbetstagaren fått godkänt av sin arbetsgivare för. Ledigheten som beviljats omfattar enbart den utbildning arbetstagaren ansökt om ledighet för. Då den utbildning som arbetstagaren ansökt om ledighet för avslutats och arbetstagaren önskar fortsätta med nya studier bör en förfrågan om ledighet för den nya utbildningen ställas. Arbetsgivaren kan inte neka arbetstagaren rätten till ledighet men kanskjuta upp den begärda ledigheten. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, och avser att skjuta upp ledigheten längre än sex månader, krävs fackets samtycke till det, 5 § Studieledighetslagen. Det får, vidare, inte gå längre än två år från det att en förfrågan om ledighet gjordes till det att arbetstagaren får påbörja sin ledighet. Om det har gått längre än två år och arbetstagaren fortfarande inte fått påbörja sin ledighet har arbetstagaren möjlighet vända sig till domstol för prövning av saken, 6 § Studieledighetslagen. Sammanfattning Lagen ställer alltså inte upp någon specifik begräsning för hur länge du som arbetstagare har rätt att vara tjänstledig för studier. Huvudregeln är att du har rätt att vara tjänstledig så länge som du behöver för att genomgå din utbildning. Du som arbetstagare har dock inte rätt att ensidigt byta ut studierna till andra än dem du fått beviljad ledighet för av din arbetsgivare, utan beviljad ledighet omfattar enbart den utbildning du ansökt om ledighet för. Då du avslutat de studier som du ansökt om ledighet för och avser att fortsätta med nya studier bör en ny förfrågan om ledighet ställas. Arbetsgivaren har då en möjlighet att skjuta upp ledigheten, som ovan anfört, men kan inte neka dig själva rätten till ledighet, under förutsättning att studierna uppnår kravet på viss planmässighet. Hoppas att detta svar har gett klarhet i frågan! Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt! Med vänlig hälsning,

Provanställning övergår till tillsvidareanställning om den inte sägs upp

2019-10-15 i Anställningsformer
FRÅGA |HejMin dotter fick en provanställning i en livsmedelsaffär i augusti 2014 - februari 2015. Anställningsbevis/kontrakt skrevs med den då gällande lönen. Hon har sedan arbetat vidare inom företaget ändå fram till 2019 men det har inte skrivits något nytt kontrakt. Har provanställningen i och med detta övergått till en tillsvidareanställning? mvhBjörn
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Provanställning får vara i högst sex månader, om den inte sägs upp innan utgången av dom sex månaderna övergår anställningen till en tillsvidareanställning (LAS 6 § 1-2 stycket). Det spelar ingen roll att det inte finns något skriftligt kontrakt för nuvarande tidsperiod, anställningsavtal kan ingås muntligt eller genom konkludent handlande också. När någon går till jobbet och arbetar och i utbyte får en lön så finns det ett anställningskontrakt trots att det inte nedtecknats på papper. Din dotter har alltså en tillsvidareanställning i livsmedelsaffären. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?

2019-10-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hörde om en väns situation och önskar råd. Hon fick veta att hennes vikariat inte kommer bli förlängt. Fick i samband med detta, av sin chef, höra att hon "gav ett ungt intryck" och "såg kaxig ut"...Min vän har efterfrågad utbildning (3,5 år på universitet) och relevant erfarenhet för tjänsten. Uppfattningen blir att detta handlar om hennes ålder och utseende. Är detta okej? Hur kan hon gå vidare med detta?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). En tidsbegränsad anställning kan träffas för vikariat (5 § LAS). Ett vikariat har ett fast slutdatum, vilket också framgår av din fråga, i och med att vikariatet inte blivit förlängt. Huruvida det var okej av chefen att uttala sig om din väns ålder och utseende är beroende av vad som står i anställningsavtalet, kollektivavtal och hur länge din vän har jobbat som vikarie på arbetsplatsen.Det krävs saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Situationen i förevarande fall är dock att vikariatet upphör vid utgången av den avtalade anställningstiden, om inte vikariatet förlängs. Således finns inte något krav på saklig grund då arbetstagaren ej blir uppsagd. Läs en liknande lawline-fråga här. Observera dock att det vid längre vikariat kan finnas bestämmelser i anställningsavtalet om hur vikariatet upphör eller när det ej förlängs, t.ex. om uppsägningstid eller om saklig grund. Iaktta också att en visstidsanställning, som ett vikariat, kan övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer ä två år under en femårsperiod (5a § LAS). Tillsvidareanställningar måste sägas upp för att upphöra att gälla och kräver således saklig grund.Det är alltså möjligt att chefens uttalanden om din vän i samband med att vikariatet upphörde inte bryter mot lagen om anställningsskydd eller anställningsavtalet.Det finns dock gränser som sätts genom diskrimineringslagstiftningen. I diskrimineringslagen (DiskL) föreskrivs att en arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare (2 kap. 1 § DiskL) på grund av ålder (1 kap. 5 § 6 punkten DiskL). Vad som menas med diskriminering framgår av 1 kap. 4 § DiskL. Diskriminering är t.ex. när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med ålder (1 kap. 4 § 1 punkten DiskL). För att vida utreda om chefens agerande var okej så rekommenderar jag din vän att ta kontakt med fackförbundet om din vän omfattas av ett kollektivavtal. Alternativt kontakta Diskrimineringsombudsmannen för att ta reda på om det rör sig om diskriminering. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Hur lång uppsägningstid har jag?

2019-10-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |hej! Jag är tillsvidareanställd sedan 15 juli 2017. Företaget har inget kollektivavtal och det står även på kontraktet. Det står uppsägningstid: 3 månader på det. Inget om vilken part det gäller utan bara 3 månader. Min fråga är om jag måste vara kvar i 3 månader eller om jag kan gå efter 1 månad på grund utav kollektivavtalet och för att det inte står vem uppsägningstiden gäller.
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Skulle du omfattas via kollektivavtal så ska din uppsägningstid stå i ditt anställningsavtal, annars om företaget hade haft kollektivavtal så hade det stått i det avtalet. Om det inte finns något kollektivavtal så kan 11§ lagen om anställningsskydd (LAS) tillämpas. Den stadgar att arbetstagaren har rätt till minst 1 månads uppsägningstid och att den kan vara längre beroende på hur länge du arbetat. Arbetsgivaren har inte rätt till mer än 1 månad. När det gäller avtalet så ligger risken på hur man läser avtalet på den som har tecknat avtalet. Jag skulle säga att du bara har 1 månads uppsägningstid. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?

2019-10-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Jobbar som undersköterska på äldreboende Var arbetsgivare vill sänka tjänst från 100%till 75% på grund av alla besparingar genom kommunen. Kan hon göra det? Inget vill gå ner i tjänst och det inte arbetsbrist.Mvh XX
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en arbetsgivare sänker sysselsättningsgraden från 100 % till 75 % utan samtycke från arbetstagare anses det vara en uppsägning av anställningsavtalet. För att en arbetsgivare ska kunna göra det krävs "saklig grund" enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist är ett samlingsbegrepp för olika situationer där personliga skäl inte är anledningen för uppsägning. Det behöver alltså inte handla om brist på arbete utan kan handla om att arbetsgivaren inte kan erbjuda samma arbete som tidigare. Ni behöver inte gå med på det nya avtalet som er arbetsgivare erbjuder men om det är så att det föreligger arbetsbrist så kan arbetsgivaren säga upp er om ni inte vill gå med på den nya tjänsten som erbjuds. Sammanfattningsvis får er arbetsgivare tyvärr göra såhär enligt lagen om det föreligger arbetsbrist. Hoppas du fick svar på din fråga, önskar er lycka till! Med vänliga hälsningar,

Kan man avtala bort karensavdraget?

2019-10-14 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Jag undrar om karensavdraget är obligatoriskt eller kan man avtala bort det och få ersättning från första dagen?
Axel Helgesson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt "sjuklönelagen" (SjlL) så är utgångspunken att ett karensavdrag ska göras när sjuklön ska utbetalas. Karensavdraget är 20% av den genomsnittliga veckolönen (6 § 2 stycket SjlL).Lagen är dock dispositiv till fördel för den anställde. Detta betyder att en arbetstagare och en arbetsgivare kan komma överens om villkor som är fördelaktigare för arbetstagaren än de regler som finns i lagen (2 § SjlL). Att avtala bort karensavdraget styrker arbetstagarens rättigheter och är därmed fullt tillåtet. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton

2019-10-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att kolla upp anställdas bankkonton?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du menar ifall arbetsgivaren har rätt att kolla upp banksaldo, när du skriver kolla upp anställdas bankkonton. Nej, en arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonto. Bankens anställda omfattas av tystnadsplikt (lagen om bank- och finansieringsrörelse 1:10) och får därför inte lämna ut uppgifter. Tystnadsplikten sträcker sig långt och ingriper inte endast ekonomiska uppgifter, utan även sådant som sjukdomar och om privatliv. Om bankkunden berättar för banktjänstemannen att hen har en sjukdom omfattar således även den uppgiften av tystnadsplikten.Tystnadsplikten kan dock brytas under vissa omständigheter. En sådan omständighet är om man ger sin arbetsgivare tillåtelse (fullmakt) att hämta uppgifter från banken. Däremot finns det inget undantag från tystnadsplikten som gör det möjligt för arbetsgivaren att kolla upp anställdas bankkonton.För att sammanfatta ett relativt långt svar. Nej, om den anställde inte ger arbetsgivaren tillåtelse så har arbetsgivaren ingen rätt att kolla upp den anställdes bankkonto.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler frågor!Med vänlig hälsning