Gäller muntliga avtal istället för semesterlagen?

2018-12-04 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Enligt Semesterlagen 12 b § ska dagar med semesterlön läggas ut före obetalda dagar om annat inte avtalats. Om en anställd vill ta ut obetalda dagar före och får detta godkänt av sin chef, räknas detta muntliga avtal som ett sådant avtal som menas i lagen?
Veronica Borg |Hej! Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens fördel, om inte något annat anges i lagen (2 § semesterlagen). Detta innebär att avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter inte är giltiga, om inte annat anges i den tillämpliga paragrafen. Som du korrekt anger säger 12 b § att semesterdagar med semesterlön ska tas ut först, om inte annat har avtalats. Detta är alltså en sådan paragraf där det är möjligt att avtala om annat än vad som står i lagen. Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga. Det kan dock vara bra att få det skriftligt också på grund av eventuella bevissvårigheter med muntliga avtal. Svaret på din fråga är alltså ja, det muntliga avtalet räknas och gäller istället för ordalydelsen i 12 b § semesterlagen.

Utbetalning av intjänad semester efter avslutad anställning

2018-11-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Har sagt upp mig. Skulle få ut min inarbetade semester den här månaden. Men fick bara min sparade
Joel Åkerlind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till din inarbetade semester och i så fall när den ska betalas ut.SemesterfrågorVad som gäller kring semesterfrågor regleras i stort i semesterlagen. Lagen är i vissa delar dispositiv, dvs. det går att göra avvikelser från lagen. Det gäller bland annat när semesterersättningen ska betalas ut i det fall arbetstagaren har avslutat sin anställning. Avvikelsen görs genom kollektivavtal (2 a § och 30 § semesterlagen).Semesterersättning vid avslutad anställning enligt semesterlagenNär anställningen upphör har arbetstagaren rätt till den semesterlön hen har tjänat in i form av semesterersättning, 28 § semesterlagen. Det normala är att semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningen upphörde. I de fall semesterersättningen inte går att beräkna inom en månad efter att anställningen har upphört, ska ersättningen betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna den har upphört (30 § semesterlagen). Det betyder att det kan finnas anledningar till att det blir en fördröjning till att ersättningen betalas ut.Vad som gäller i ditt fallSom jag skrev ovan kan det finnas avvikelser inom kollektivavtalet, börja därför att kolla om du är ansluten till ett kollektivavtal och om det finns avvikelser i det. Du kan även höra med din förra arbetsgivare varför den inarbetade semesterersättningen inte har betalats ut. Det kan exempelvis bero beräkningsfel och ersättningen betalas ut så fort det har löst sig.Om du inte får ut din ersättning är mitt första råd att du tar kontakt med ditt fackförbund. De kan hjälpa dig att driva in semesterersättningen och kan även ha försäkringar som täcker upp förlusten. Även om du inte skulle vara medlem är många fackförbund villiga att hjälpa till. Om det inte går, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Myndigheten har utförliga beskrivningar på sin hemsida om hur man går tillväga. Jag hoppas du har fått svar på dina funderingar. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

När ska semesterlönen betalas ut enligt semesterlagen?

2018-11-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej där på Lawline, tack för att du hjälper till här! :)Jag har en fråga om semesterlön. Min vän har just fått ett tvåårigt arbetstillstånd i Sverige, och för att få det förlängt av Migrationsverket måste allt ha gått rätt till under tillståndsperioden. Å hennes vägnar undrar jag: när ska semesterlön utbetalas?I nuläget får de anställda sin semesterlön utbetalad vid nästkommande utbetalning (samtidigt med eventuell lön om de inte haft semester hela månaden), alltså månaden efter att de faktiskt haft semester. Precis som med lönen, som ju avser arbete utfört månaden innan. Är detta korrekt enligt semesterlagen? Eller ska semesterlön utbetalas samtidigt som semestern sker, alltså samma månad?I 4 § semesterlagen står: "Under semesterledighet ska arbetstagaren ha semesterlön [...]", och 26 § säger vidare att "Arbetsgivaren ska betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten." Företagets kollektivavtal (mellan KFO och Kommunal) säger att "Semesterlön och semesterersättning utgår med 13 %. Semesterlön utbetalas i samband med semesterledighet".Vad är korrekt? Tack på förhand!Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur kravet "i samband med semesterledigheten" i 26 § semesterlagen ska tolkas.Semesterlön kan utbetalas månaden innan, månaden under och månaden efter semesterledighetenSemesterlön ska betalas i samband med semesterledigheten (26 § semesterledighetslagen). Vad som menas med " i samband" är att semesterlönen kan ske vid det ordinarie avlöningstillfället närmast före semesterledighetens början, under semestern eller vid det ordinarie lönetillfället som ligger närmast efter semesterns slut. Både utbetalning av semesterlön månaden innan, månaden under och månaden efter är alltså korrekt. Kravet att det ska vara "i samband med semesterledigheten" innebär att semesterlönen inte ska betalas tillsammans med den vanliga arbetslönen utan något samband med semesterledigheten (exempelvis 3 månader före den anställde ska gå på semester). Har semesterutbetalningen skett korrekt enligt semesterlagen?Enligt både kollektivavtalet och 26 § semesterlagen ska semestern utbetalas i samband med semesterledigheten, vilket ska tolkas som månaden innan, under och månaden efter semesterledigheten. Du nämner att din vän fått lön månaden efter att hon tagit semester vilket ska tolkas som "i samband med semesterledighet". Semesterutbetalningen har därför skett korrekt enligt lagen.Tveka inte att kontakta oss igen vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Har jag rätt till semester i samband med sjukskrivning?

2018-10-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hejjag har varit helt sjukskriven fom 2018-01-04 tom 20180930 hur många semesterdagar har jag rätt till under sjukskrivningen Jag är anställd sedan 14 år
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer vi att gå in och titta i semesterlagen. Din sjukskrivning påverkar inte antalet semesterdagar som du har rätt att ta ut. Du får alltså ta ut lika många semesterdagar som om du hade varit frisk och arbetat som vanligt. Dock kan din sjukskrivning påverka din rätt till lön under semestern. Vid sjukdom är 180 dagars sjukskrivning per intjänandeår semsterlönegrundande. Vid godkänd arbetsskada är alla dagars sjukskrivning semsterlönegrundande. Frånvaron är dock inte längre semsterlönegrundande om den anställde varit frånvarande (helt eller delvis) under ett helt intjänandeår, 17 § semesterlagen. Varje intjänandeår startar den 1 april och slutar den 31 mars påföljande år, 3 § semesterlagen. Om du är sjukskriven på grund av sjukdom får du alltså tillgodoräkna dig alla dagars sjukskrivning från 4 januari 2018 till och med den 31 mars 2018 då det är färre än 180 dagar. Du får också tillgodoräkna dig alla dagars sjukskrivning från 1 april 2018 till och med 30 september 2018 då även det är färre än 180 dagar. Du får alltså tillgodoräkna dig samtliga dagars sjukskrivning. Detsamma gäller vid godkänd arbetsskada. Sammanfattningsvis kommer alltså din sjukskrivning varken påverka antalet semesterdagar du har rätt att ta ut eller din rätt till lön under semestern.Hoppas du fått svar på din fråga och ha en fortsatt bra dag!Vänligen,

Får man spara semesterdagar efter 31 december?

2018-11-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har varit sjukskriven 29/5-2/9 för en större operation och har därför kvar mina semesterdagar. Min arbetsgivare påstår att jag inte får spara mera än 5 dagar efter 31/12. Dom kommer alltså att betala ut alla dagar som är mera än 5 dagar i pengar. Får dom göra så i detta fall? Jag vill ta ut semester i Januari och senare under våren men det verkar inte gå.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om semester hittar vi i semesterlagen.Ett semesterår avser tiden från 1 april till den 31 mars året efter (3 § semesterlagen). Semesteråret är den tiden då du som anställd får ta ut semesterledigheten. Som arbetstagare har man rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår (4 § semesterlagen). En arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår (18 § 1 st. semesterlagen). Det innebär att arbetstagare som har rätt till 25 betalda semesterdagar har rätt att varje år spara upp till fem dagar (under högst fem år). Det här innebär att du har rätt att spara 5 dagar efter 31 mars nästa år.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ränta vid sen semesterersättning

2018-11-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Jag blev uppsagd pga av arbetsbrist den 19 september 2018. Enligt lagen ska arbetsgivaren betala ut semesterersättning månaden efter uppsägningen. Jag fick min semesterersättning utbetald först den 6 november.Har jag rätt att begära att få ränta för den tiden som jag fått vänta på mina pengar?
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först måste vi fastslå huruvida betalningen är att anse som sen. Precis som du säger ska betalningen utgå senast en månad från uppsägningen enligt 30 § semesterlagen. Dock finns det ett andra stycke i denna paragraf som ger arbetsgivaren lite dispens. Lagens andra stycke säger att om det inte går att beräkna semesterersättningen inom en månad på grund av hinder så skall ersättningen betalas ut senast en vecka efter det att hindret har upphört. Arbetsgivaren måste kunna påvisa att ett hinder uppstått för att kunna komma undan med den sena betalningen men om de kan visa på att de förelåg hinder så kan det vara så att de inte gjort något fel. Om arbetsgivaren gjort fel enligt ovan så vänder vi oss till anställningskontraktet. Här kan det ibland finnas avtalsklausuler som bestämmer om du har rätt till ränta och hur mycket denna ränta ska vara. Om inget är avtalat kring ränta i ditt anställningskontrakt kan vi vända oss till Räntelagen (RL) för hjälp.Den icke utbetalade semesterersättning ses som en enkel penningfordran i 1 § RL. I 2 § RL kan vi utläsa att ingen ränta utgår förens fordran har förfallit till betalning. Detta innebär att det är från den dag som de avtalats om betalning som ränta kan utgå. Som jag förstår din fråga så infaller denna dag den 19 oktober. Enligt 3 § RL har du som innehar en fordran rätt till ränta från det att betalningen förfaller till dess att den är betald om datumet för betalning var bestämt på förhand. Detta gäller också vid ditt fall där betalningen är bestämd till "en månad efter uppsägning". Detta innebär att om inget har hindrat din arbetsgivare från att beräkna och betala ut din ersättning så bör du ha rätt till ränta som beräknas enligt den 6 § RL från den dagen, som jag förstår det den 19 oktober, då betalningen blev försenad till den 6 november då du fick betalningen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Semesterersättning för person med arvode i en idrottsförening

2018-10-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man som arvoderad i en förening har rätt att få semesterersättning på summan man skrivit avtal om? Oavsett om det är under ett halvt prisbasbelopp (22749:-) eller inte. Med vänlig hälsning XXX
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 1 § Semesterlagen har en arbetstagare rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Jag hittar ingen bestämmelse som begränsar en arbetstagares rätt till semesterersättning endast på den grunden att arvodet understiger ett visst belopp. En förutsättning för att semesterlagen ska vara tillämplig är däremot att det ska röra sig om en arbetstagare. Enligt lagkommentaren omfattar bestämmelsen alla yrken och anställningsformer, och det saknar betydelse om det är fråga om heltids- eller deltidsanställning, provanställning eller vikariat. Det viktiga är att ett anställningsförhållande får anses ligga för handen. För att besvara din fråga krävs en bedömning av om den arvoderade personen ska kategoriseras som arbetstagare.I förarbetena (SOU 1975:1 s. 722 f.) till Lagen om anställningsskydd (LAS) finns vissa uppradade omständigheter som talar för och emot om det föreligger ett anställningsförhållande. Saker som talar för att personen ska betraktas som anställd i föreningen: - Personen står till föreningens förfogande och är skyldig att följa föreningens direktiv- Personen är garanterad visst arvode av föreningen- Personen använder föreningens material vid utövandet av uppdraget (kanske fotbollar, västar, koner osv). - Personens uppdrag verkar ha viss varaktighet Saker som talar mot att personen ska betraktas som anställd i föreningen- Personen förhindras inte att utföra uppdrag åt en annan föreningBedömning i ditt fall / slutsatsProblemet är bl.a. att skilda faktorer kan tillmätas olika vikt, t.ex. beroende på yrke eller omständigheterna i övrigt. Jag anser dock att det mesta talar för att det faktiskt föreligger ett anställningsförhållande mellan föreningen och den arvoderade personen, och att personen därmed har rätt till semesterersättning. Jag hade dock behövt vara mer insatt i ditt specifika fall för att göra en mer säker bedömning. Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Utbetalning av semesterersättning för timanställd

2018-10-20 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag har arbetat i över ett år som timanställd. Jag har aldrig skrivit på ett anställningsavtal så det finns inget skrivet.De sa till mig att jag skulle få semesterersättning utbetald i en klumpsumma.Nu säger de att det ingår i min timlön på 120 kr.På lönespecifikationen står det endast "timlön X antalet arbetade timmar" alltså ingenting om semesterersättning.Bolaget har inget kollektivavtal.Vad kan jag kräva?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Anställningsavtal ingås formlöstEtt anställningsavtal ingås formlöst. Det betyder att ett anställningsavtal inte måste vara skriftligt utan kan ingås muntligt eller genom s.k. konkludent handlande. Med konkludent handlande menas att en part agerar som om det finns ett avtal. Arbetsgivarens informationsskyldighet Arbetsgivaren ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Den skriftliga informationen ska ges till arbetstagaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Om anställningstiden är kortare än tre veckor är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information (6c § lag om anställningsskydd). I bestämmelsen anges exempel på vad informationen kan omfatta:- Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.- En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.- Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samta) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,c) vid provanställning: prövotidens längd.- Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.- Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.- Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.Din anställningstid har löpt betydligt längre än tre veckor och därför har din arbetsgivare varit skyldig att skriftligen informera dig. Vad du kan göra nuJag skulle råda dig att begära ett skriftligt anställningsavtal där du kan se vad som gäller för utbetalning av semesterersättning. Om arbetsgivaren inte vill lämna ett skriftligt anställningsavtal kan det leda till att hen blir skadeståndsskyldig (38 § lag om anställningsskydd).Jag hoppas att du fick svar på din fråga men om du behöver mer juridisk hjälp kan du kontakta någon av våra jurister här.Vänligen,