Rätten till semesterlön som timanställd och hur man räknar ut semesterlönen?

2019-06-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Semesterersättning för timanställdVi har en anställd som arbetar med timlön, han ska nu gå på semester i sommar och förutsätter att han har semesterlön.Min fråga är vilken ersättning ska han ha när han har semester?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns två varianter för att reglera semesterkompensation för timanställda. Du kan antingen ge semesterersättning eller betala ut semesterlön. Jag kommer redogöra för de båda nedan samt hur man räknar ut semesterlönen med hjälp av sammalöneregeln och procentregeln. Rätten till semester Rätten till semester regleras i semesterlagen (SemL). I 4 § SemL framgår det att arbetstagaren har rätt till 25 semesterdagar per år. Undantaget från denna regel är när anställningen påbörjats efter den 31 augusti under året, då har man rätt till 5 dagars semester. Det är viktigt att komma ihåg att rätten till 25 arbetsdagar inte innebär 25 avlönade semesterdagar, utan enbart semesterdagar med ledighet från arbetsplatsen. Hur många avlönade semesterdagar man har rätt till beräknas enligt bestämmelserna i 7 § SemL och beror på hur stor omfattning som arbetstagaren har arbetat under hela året. SemesterersättningI 5 § SemL framgår det att anställningar som är tre månader eller kortare kan avtalas så semesterledighet inte ska läggas ut, dock har arbetstagaren alltid rätt till semesterersättning vid en sådan situation. Av 16 § 2 st. SemL framgår det att semesterersättning för arbetstagare som har en lön som inte är bestämd per vecka eller månad ska beräknas enligt 16 b § SemL. Semesterersättningen ska beräknas till 12 % av lönen, 16 b och 28 §§ SemL. Denna betalas ofta ut varje månad i samband med löneutbetalningen, eller i slutet på varje år. Dock ska den senast betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande, 30 § SemL. Om det finns kollektivavtal så kan utbetalningen regleras annorlunda. Om semesterersättningen betalas ut i samband med den vanliga lönen så ska det klart och tydligt framgå på lönespecifikationen vad som utgör vanlig lön och vad som utgör semesterersättning, exempelvis genom att det är två olika poster på specifikationen.Semesterlön Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på hur din anställdes lön räknas ut, 16 § SemL. Om din anställd har en bestämd lön per vecka eller månad beräknas dina anställdas semesterlön enligt sammalöneregeln i 16 a § SemL. Om din anställd inte har en bestämd lön per vecka eller månad så beräknas semesterlönen enligt procentregeln i 16 b § SemL.SammalöneregelnSemesterlönen enligt sammanlöneregeln består av månadslönen vid tidpunkten som den anställde tar ut sin semester (inklusive fasta lönetillägg) + ett semestertillägg om 0.43% av månadslönen per semesterdag. Fördelaktigare semestervillkor är tillåtna. En högre processats än 0,43 % är därmed tillåtet. En beräkning av semestertillägget för en person med månadslön på 20 000 kr med 5 semesterdagar skulle se ut på följande vis;" antalet semesterdagar x (0,43 % x månadslönen) "5 x (0,0043 x 20.000) = 430 kr. Semestertillägget uppgår alltså till 430 kr för fem dagar vilket innebär ett tillägg om 86 kr per dag. Semesterlönen blir då månadslönen + semestertillägg x antal semesterdagar. 20 000 + 86 x 5 = 20 430 kr i semesterlön.ProcentregelnVid procentregeln ska man lägga ihop den sammanlagda lönen (årslönen). Det är all utbetald lön, tillägg, provision, ob-tilägg, övertidsersättning osv. (det enda som inte ska räknas med är semesterlön, semesterlönegrundande frånvaro och permitteringslön)Semesterlönen är enligt lag 12 procent och grundar sig på de 25 dagarna man har rätt till semester. Den totala semesterlönen består därför av 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön. Om du delar summan med 25, får du semesterlönen som ska utbetalas per semesterdag.Om den anställde har rätt till fler semesterdagar än de lagstadgade, ska procenttalet (12 procent) ökas med 0,48 procent per extra semesterdag. Har den anställde alltså rätt till fler än 25 dagars semester, måste du som arbetsgivare öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag. Genom att öka semesterlönen med 0,48 procent (12 % / 25) kommer de extra semesterdagarna bli lika mycket värda som de som utgår enligt lag.Om din timanställd har 25 dagars semester och tjänar 100.000 om året vid en sammanslagning av all utbetald ersättning blir beräkningen enligt följande: Varje semesterdag är värd (100 000 x 0,12/25 = 480 kr. Dvs 480 kr ska betalas ut till din timanställde varje semesterdag.Om vi säger att din anställd har rätt till 30 semesterdagar och har tjänat 150.000 kr så kommer varje semesterdag vara värd: 150.000 x 0,144 / 30 = 720 kr. (30 dagar är 5 dagar mer än 25 dagar som de 12 % grundar sig på. 5 (dagar) x 0,48 % = 2,4 %. Alltså 12 % + 2,4 % = 14,4 %.)SammanfattningsvisTroligtvis är det procentregeln du ska tillämpa på din timanställd. Beroende på hur mycket han totalt tjänat under året får du därefter räkna ut semesterlönen enligt ovanstående förklaring. Uppstår det några tveksamheter så är du vänlig att höra av dig. Med vänliga hälsningar

Hur blir det med min semester när jag är föräldraledig?

2019-06-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående utbetalning av semester i samband med föräldraledighet. I februari fick vi en son som jag nu är föräldraledig med och kommer vara hemma med till februari nästa år. Innan min föräldraledighet så har jag tjänat in semester under perioden 1:april -18 till och med februari då jag gick på föräldraledighet. Min arbetsgivare säger att de ska betala ut min semester nu under sommaren fast jag är föräldraledig, är det rätt? Jag trodde att jag skulle få ha dessa dagar kvar till nästa sommar eftersom att jag endast kommer att hinna tjäna in några enstaka dagar under denna intjänande period (1:april -19 —31:a mars -20) eftersom jag ska börja jobba i februari igen. Det innebär ju att jag inte kommer att kunna ta ut någon semester under nästa sommar. Tack på förhand!
Elina Bergstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör semester i samband med föräldraledighet, varför semesterlagen är intressant.SemesteråretPrecis som du säger avses med ett intjänande år av semester tiden som är mellan 1 april ett år – 31 mars året efter, 3 § semesterlagen. Semesteråret regleras på samma vis, och är den tiden då du som anställd får ta ut semesterledigheten. Dvs, att den tiden du arbetat 31 mars 2018 – 1 april 2019 är intjänandeåret, vars betalda semesterdagar du kommer kunna använda under semesteråret 1 april 2019 - 31 mars 2020. Som arbetstagare har man rätt till 25 semesterdagar, 4 § semesterlagen. Om semesterlön har tjänats in under semesteråret, har man rätt till sådan semesterlön, 4 § 2 stycket semesterlagen. Du har alltså därmed alltid rätt till 25 semesterdagar, oavsett om du varit föräldraledig eller frånvarande på annat sätt. Det som spelar roll är dock om dina semesterdagar är obetalda eller betalda.Sparandet av semesterdagarEn arbetstagare som har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar, har rätt att spara en eller flera sådana dagar till ett senare semesterår, 18 § 1 st semesterlagen. Det innebär att om du inte har mer än 20 betalda semesterdagar inför den här, stundande semestern, kommer du att få samtliga dagar utbetalda i år. Om du har fler än 20 dagar, har du rätt att spara de dagar som överstiger. Dvs, om du har 21 semesterdagar, har du rätt att skjuta upp en betald semesterdag till nästkommande år.Föräldraledighet är semestergrundande i viss månMen, även om du är föräldraledig har du rätt till viss betald semester under nästa år. Föräldraledighet är nämligen till viss del semestergrundande, 17 a § 3 punkten semesterlagen. De 120 första dagarna under din föräldraledighet är semestergrundande. Det spelar ingen roll om du tar ut mer än 120 dagar föräldraledighet. De 120 dagarna gäller för respektive förälder.Om du är ensamstående har du dock rätt till 180 dagar istället för 120. För din del innebär detta följande:I följande resonemang räknar jag med att du har rätt till 120 dagar semestergrundande föräldraledighet. Om du gick hem 1 februari så har du rätt till att dina 59 första föräldralediga dagar (1 februari – 31 mars) räknas in i semesteråret som lägger grunden för denna sommarens semester. Resterande 61 dagar av dessa 120 dagar kommer alltså att vara semestergrundande för dig inför semesterår För att räkna ut dina semesterdagar inför nästkommande semesterår (intjänande år 1 april 2019 -31 mars 2020) behöver vi kolla i 7 § semesterlagen. Om du börjar jobba igen 1 februari 2020 kommer du hinna arbeta 59 dagar inför semesteråret 2020. Du har ju då, som tidigare nämnts, dessutom 61 dagar från din föräldraledighet som kommer räknas in i bedömningen. Hur man räknar ut antalet semesterdagar för semesterår 2020.Antalet dagar under intjänandeåret som du varit anställd – antalet frånvarodagar = XX delas sedan med antalet dagar under ett intjänandeår (365).Resultatet av det multipliceras med 25.Alltså: 365 dagar – 245 frånvarandedagar = 120 dagar. 120 dagar / 365 dagar = 0,328760,32876 * 25 = 8 betalda semesterdagar SammanfattningsvisDin arbetsgivare har en skyldighet att betala ut din betalda semester för detta året, för de dagar som understiger 21 betalda semesterdagar. Om du har fler än 20 betalda semesterdagar intjänade under det här året, har du rätt att spara de överstigande dagarna till nästkommande semesterår. Inför nästkommande semesterår, kommer du ha rätt till 8 betalda semesterdagar om du går tillbaka till arbetet den 1 februari 2020. Eftersom jag inte vet exakt när du går tillbaka till ditt arbete kan jag inte med exakthet svara på hur många semesterdagar du kommer ha hunnit tjäna in. Om vi bara räknar den föräldralediga tiden som är semestergrundande kommer du ha rätt till 4 dagars betald semester. Oavsett om du har rätt till betald semester eller inte, kommer du inför nästa år ändå ha rätt till 25 dagars semesterledighet. Vissa, eller merparten av dessa semesterdagar, kommer dock vara obetalda. Om du har sparat semesterdagar från detta semesterår, kommer de dagarna att vara betaldaJag vill som sista kommentar poängtera att semesterlagen är semidispositiv, vilket innebär att din arbetsgivare och ett fackförbund kan ha slutit andra avtal gällande din semester. Det innebär att du kan ha rätt till fler betalda semesterdagar än vad lagen säger, och jag vill rekommendera dig att prata med din chef eller ditt fackförbund för att se vad det är du har rätt till.Lycka till och hoppas att detta besvarade din fråga,

Kan arbetsgivaren hålla inne på semesterersättningen?

2019-05-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Kan en arbetsgivare hålla inne med semesterersättning om han tycker att arbetstagaren har försummat sitt arbete?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagare utan oskäligt dröjsmål och senast 1 månad efter anställningens upphörande. 30 § 1 st. Semesterlagen. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att betala ut semesterersättning och absolut senast 1 månad efter anställningen har upphört. Det betyder att det inte är tillåtet att hålla inne med semesterersättningen eller förhandla bort den. Skulle arbetsgivaren försumma att betala ut den semesterersättning enligt semesterlagen ska till arbetstagaren förutom den semesterersättning denne har rätt till utge ersättning för uppkommen skada som har blivit till följd av att arbetsgivaren inte har betalat ut semesterersättningen. 32 § semesterlagen.

Semesterersättning i månadslön

2019-05-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Jag undrar om en arbetsgivare kan/eller har rätt att lägga in semesterlönen/semesterersättningen på min månadslön? Han säger att han gjort det med står inget om detta på alla mina lönespecifikationer från 20160401-20171231.Enligt mitt fack får man under inga omständigheter betala ut detta på en månadslön och OM det trots allt är gjort, skall det framgå på lönespecifikationen. Tacksam för svarMvh Magnus
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen. I förarbeten till denna lag, närmare bestämt i prop. 2009/10:4 s. 37 står det sagt att semesterersättning inte får presumeras ingå i månadslönen. Detta betyder att om det inte står någonting specificerat i din lönespecifikation får det inte heller antas att semesterersättningen ingår i utbetalningen. Arbetsgivaren får dock betala semesterersättningen samtidigt som en månadslön, men det måste då öppet och tydligt framgå vad som är semesterersättning och vad som är månadslön, detta enligt EU-domstolen i målen C-131/04 och C-257/04. Sammanfattat, om det inte framgår på dina lönespecifikationer att semesterersättning är inräknat i summan går det inte heller att göra gällande att så är fallet. Hoppas detta var svar på din fråga!

Beräkning av antalet semesterdagar

2019-06-07 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Vi har en anställd som jobbar 2 x 3 timmar i veckan dvs 2 dagar i veckan.Hon hävdar att hon har rätt till 25 semester bruttodagar, och har tagit ut lika många nettodagar under flera år, detta kan väl inte vara rätt? Vad gäller enl. lagstiftningen?Mvh.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser till din fråga hittar vi i Semesterlagen (SL).Uträkning av semesterdagarI regel har en heltidsanställd rätt till 25 betalda semesterdagar varje år. Detta förutsätter att personen normalt sett arbetar fem dagar varje vecka. Är det så att den anställde, som i detta fall, endast arbetar några få dagar i veckan räknas rätt till semesterdagar ut på följande sätt:Eftersom er anställde endast arbetar två dagar per vecka dividerar vi det med fem som är det normala antalet arbetsdagar. Kvoten av detta multipliceras sedan med 25, vilken är den totala andelen semesterdagar man får vid heltidsarbete, 7 § SL. 2/5 x 25 = 10Er anställde har således rätt till tio semesterdagar, och inte 25. AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du skulle ha några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.Vänligen

Är tjänstledighet semestergrundande?

2019-06-01 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |jag har varit tjänstledig från januari och har nu sagt upp mig. Min tjänst går ut 30 juni. På min lönespec ser det ut som jag fått nya semester dagar. Jag trodde jag använt alla mina dagar förra året men det ser ut som jag fått 19 nya dagar. Får man nya dagar när man är tjänstledig? MVh Katarina Krigsman
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig utav semesterlagen, som med minimiregler säger vad som gäller för alla som arbetar! Du skriver i din fråga att du varit tjänstledig sedan januari, och jag antar därför att du arbetade under hela 2018 (med undantag för semester du tog ut då, sjukperioder, m.m.). Semesterlagen är semidispositiv, vilket innebär att alla regler som finns där går att avtala bort, om de nya reglerna innebär förbättringar för arbetstagaren, 2 a § Semesterlagen.Rätten till ledighetUtgångspunkten är att alla arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar under varje semesterår, 4 § Semesterlagen.Ett semesterår löper från den 1 april ett år till den 31 mars nästkommande år. Det innebär att semestern du har för sommaren 2019 började sparas in från den 1 april 2018 och slutade samlas in den 31 mars 2019, 3 § Semesterlagen. Från den 1 april 2019 börjar alltså ett nytt semesterår, som kommer innebära eventuella semesterdagar inför nästa år. Eftersom att arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar under varje semesterår, har man rätt till semester även när man har varit tjänstledig. Dock har man enbart rätt till 5 semesterdagar under semesteråret, om man började efter den 31 augusti under det året, 4 § Semesterlagen. När du säger att du har 19 intjänade semesterdagar att ta ut för i år, antar jag att det gäller betalda semesterdagar. Du bör då även ha 6 obetalda semesterdagar att ta ut, om du eller ditt fackförbund inte avtalat om något annat med din arbetsgivare.Under ens semesterdagar har man rätt till semesterlön, om en sådan har tjänats in, 4 § Semesterlagen.Om tjänstledighet är semestergrundandeNär man ska räkna ut semesterdagar med semesterlön ser man till antalet dagar arbetstagaren har varit anställd på sitt jobb under intjänandeåret (1 april förra året – 31 mars detta året). Från dessa dagar räknar man sedan bort dagar som den anställde varit helt frånvarande utan lön, 7 § Semesterlagen. Det innebär att tiden du varit tjänstledig inte ingår i den semestergrundande tiden. Eftersom att du varit tjänstledig mellan 1 januari och 31 mars, har du inte tjänat in någon semester under den tiden. Du har dock tjänat in semester genom att ha arbetat mellan 1 april 2018 och 31 december 2018. Det är därför du har 19 betalda semesterdagar att ta ut i år. Om din arbetsgivare inte avtalat något annat med dig eller ditt fackförbund så har du dock fortfarande rätt att ta ut 25 semesterdagar under perioden 1 april 2019 – 31 mars 2020, men enbart 19 av dessa kommer att vara betalda semesterdagar.Hoppas att detta besvarade din fråga!

Semesterersättning och bonus

2019-05-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej. Är det laglig att inkluderar semesterersättning i provisioner och bonus? T.ex. om en anställd får en bonus/provision på 10 000kr, har arbetsgivaren rätt att inkludera semesterersättningen i den bonusen/provisionen eller måste semester ersättning alltid tillkomma utöver ens provisioner och bonusar? Mvh Johan Claesson
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen och enligt lagens 29 § skall denna ersättning beräknas på samma sätt som en semesterlön. Detta betyder att man även har rätt till semesterersättning på så kallade "rörliga" delar, t.ex. bonusar eller provision. Det bör framgå tydligt på din lönespecifikation huruvida semesterersättning ingår i den bonus på 10.000 som du fått eller inte. Det är svårt att säga om du i ditt specifika fall har rätt till ersättning, men generellt kan jag säga att om du blivit lovad en bonus på 10.000 utan att det gjorts tydligt för dig att den summan inkluderade semesterersättningen, borde det vara rimligt att du även har rätt till semesterersättning på dessa 10.000. Detta helt enkelt eftersom att semesterersättning skall utgå på bonusar. Jag skulle rekommendera dig att vidare läsa i ditt kollektivavtal (om det finns något) eftersom det kan vara vidare reglerat där samt att ta kontakt med en facklig organisation som kan hjälpa dig vidare. Detta eftersom din fråga är väldigt specifik och det är svårt att dra slutsatser via detta frågeformulär.Hoppas detta gav iallafall lite hjälp på traven och lycka till!

Semester vid deltidsanställning

2019-05-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejVet inte riktigt vad som gäller angående betald semester eller semesterersättning men har jobbat i 14 månader på samma företag och jobbat minst 75% varje månad. Men har varken fått någon betald semester eller semesterersättning.Cheferna säger att jag ej kan få pga skatteverket? Jag fattar inget, finns ju semesterlag?JTacksam för svar
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Dina chefer har fel. Semesterlagen omfattar alla arbetstagare inom såväl offentlig som privat sektor. Anställningsform är också irrelevant; det saknar alltså betydelse om det är fråga om heltids- eller deltidsanställning eller provanställning (Björknäs. Hanna. Kommentar till semesterlag 1 §. 2017-07-01 Karnov). Huvudregeln är att man har rätt till 25 semesterdagar (men detta kan vara fler p.g.a. anställningsavtalet eller kollektivavtal) (4 § semesterlag). Om man jobbar deltid finns det två alternativ för hur semesterns utfall blir beroende på hur ens deltidsarbete ser ut.Alternativ 1 - Du jobbar cirka 80 % fem dagar i veckan, t. ex om du jobbar sex timmar om dagen eller dylikt. Då får du 25 semesterdagar fast betalt med 80 % av lönen.Alternativ 2 - Du jobbar fyra dagar heltid. Då räknar man om semesterdagarna med en metod som går ut på att man räknar ut "nettosemester". Då tar man genomsnittliga antalet dagar man arbetar multiplicerat med semesterdagar (som är minst 25) delat på fem. Jobbar man fyra dagar och har 25 semesterdagar blir det då 4 x 25 / 5 = 20 semesterdagar.Får man inte semester under anställningen har man rätt till semesterersättning (28 § semesterlag). Den utgör 12 % av lönen (16 b § semesterlag). Denna ska utdelas senast en månad efter anställningen avslutas (30 § semesterlag) Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din semesterersättning så kan denne bli skadeståndsskyldig gentemot dig men du behöver isåfall väcka talan inom två år (32, 33 § semesterlag).