Spara semesterdagar vid sjukdom

2018-06-15 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Har en fråga som jag försöker få svar på. Och som många verkar missa när de tar upp ämnet om att få tillbaka semestern vid sjukdom.Många, inklusive er, har tagit upp ämnet om att man har rätt att få tillbaka sina semesterdagar då man är sjuk om man anmäler detta omedelbart.Men hur är det om man är sjukskriven tex 50%?Vi kan ta detta som exempel:Min flickvän är sjukskriven 50% pga problem som uppstått då hon är gravid. Hon har sedan tidigare fått beviljat semester om några veckor. Men då hon är sjukskriven 50% så hävdar jag att hon har rätt att få tillbaka semestern. Och istället för att vara hemma på semester, då jobba 50% och vara sjukskriven 50%. För att kunna ta ut sin semester vid ett senare tillfälle när man är 100% frisk.Arbetsgivaren delar inte min tolkning av lagen och säger att hon måste ha sin semester och då alltså inte får tillbaka den för att ta vid ett senare tillfälle istället.Vem har rätt?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån din fråga uppfattar jag att det kan finnas ett mer allmänt intresse av klargörande kring vad som egentligen gäller vid sjukdom under semesterdagar. Mitt svar kommer därför vara något mer omfattande än att enbart besvara sin specifika fråga. Är du enbart intresserad av det konkreta svaret på din fråga hittar du det under den sista rubriken " – Hur är det om man är sjukskriven t.ex. 50 %?".______________Huvudprincip – arbetsgivaren bestämmerHuvudprincipen i semesterlagen är att arbetsgivarens beslut om hur semester ska förläggas gäller. Arbetsgivarens bestämmanderätt begränsas dock både av bestämmelser i semesterlagen, eventuella regleringar i kollektivavtal samt anställningsavtal. (Se framförallt 10 - 12b § semesterlagen)..Undantag – sjukdomPrecis som du skriver så finns i 15 § semesterlagen en lagstadgad rätt för arbetstagare att förlägga semesterdagar till en senare tidpunkt om arbetstagaren exempelvis är sjuk under en planerad semesterdag. Detta är alltså ett undantag från den huvudprincip som framgår ovan. Rätt att senarelägga semesterdagar finns också i ett antal andra situationer som nämns i semesterlagen.– Vad behöver man göra för att senarelägga semesterdagar? För att arbetstagaren ska ha rätt att spara semesterdagar när denne är sjuk krävs att arbetstagaren "utan dröjsmål" begär detta (15 § semesterlagen). Detta krav kan antagligen anses vara uppfyllt om arbetstagaren framställer sin begäran senast när denne kommer tillbaka från semesterledigheten (proposition 1976/77:90 s. 195).– När ska semesterledigheten utgå istället?De semesterdagar som återstår på grund av att arbetstagaren med stöd av 15 § semesterlagen skjutit upp semestern ska förläggas till en senare tidpunkt. Om inte arbetstagaren går med på något annat ska återstående dagar utgå i ett sammanhang. Arbetstagaren kan dock inte kräva att få ta ut semesterdagarna direkt efter att den planerade semestern slutat för att på så sätt förlänga semesterperioden.– Vad händer med semesterlönen?Rätten att skjuta upp uttaget av semesterdagar finns oavsett om den planerade ledigheten är betald eller obetald. Vanligtvis betalas eventuell semesterlön ut i samband med den planerade ledigheten. Avbryter arbetstagaren sin semester på grund av sjukdom medför detta ingen återbetalningsskyldighet. Naturligtvis finns i sådant fall inte någon rätt till ytterligare semesterlön när de återstående dagarna tas ut utan dessa blir obetalda. Det utgår heller ingen ersättning för de obetalda dagarna om de inte tagits ut innan arbetstagaren avslutar sin anställning. Om arbetsgivaren borde ha lagt ut semesterdagarna men inte har gjort det kan det dock finnas viss möjlighet att få skadestånd. (Proposition 1976/77:90 s. 195) – Hur är det om man är sjukskriven t.ex. 50 %?Undantaget i 15 § semesterlagen gäller enligt förarbeten enbart vid hel sjukledighet. För den som på grund av sjukdom inte hade kunnat arbeta överhuvudtaget finns ingen begränsning av antal semesterdagar som kan skjutas upp. För den som istället bara är delvis arbetsoförmögen, exempelvis vid 50 % sjukskrivning, ger lagen ingen motsvarande rätt att spara någon semesterdag överhuvudtaget. (Proposition 1976/77:90 s. 195)Med detta sagt finns det inget hinder mot att arbetsgivaren frivilligt tillåter även arbetstagare som är sjuka på deltid att spara förlägga semesterdagar till ett senare tillfälle. Det finns heller inget som hindrar att rätten ställs upp i det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. (2 § semesterlagen) Det man som arbetstagare kan göra är alltså dels att kontrollera om frågan reglerats i tillämpligt kollektivavtal (här kan arbetstagarens fackförbund vara behjälpliga), dels att diskutera frågan med sin arbetsgivare och framföra sina önskemål.Här kan också noteras att semesterlagen enbart tillåter att hela semesterdagar tas ut (3a § semesterlagen). Den som är sjukskriven till 50 % kan alltså heller inte ta ut halva semesterdagar och spara resterande. Observera dock att avvikelser från lagen kan ske genom kollektivavtal (2a § semesterlagen). ______________Hoppas du fått svar på din fråga! Om något känns oklart är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Har man rätt till semesterersättning och man jobbar med bara provision?

2018-06-03 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Om man jobbar med bara provison och inte har några fasta tider så har man väl ändå rätt till semesterersättning? Enligt min chef så har jag inte rättigheter till det, finns det något undantag att man inte har sådan rättighet?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla arbetstagare har rätt till semesterersättning utan undantag Bestämmelser om semesterersättning finns i Semesterlagen. Alla arbetstagare har rätt till semesterlön eller semesterersättning, oavsett om anställningen är heltid, deltid, timanställning eller med provision (1 och 28 §). Man får inte avtala bort rätten till semesterersättning och det finns alltså inget undantag till denna rättighet (2 §). Det kan däremot finnas särskilda bestämmelser om semesterersättningen i ditt kollektivavtal om du har ett sådant, jag rekommenderar dig i så fall att läsa vad som står där. Men man inte skriva i kollektivavtal att arbetstagarna inte alls ska få semesterersättning. Semesterersättningen är 12 % av lönenSemesterersättningen är enligt lagen 12 % av lönen (16 a §). Provisionslön är också lön, så arbetsgivaren ska alltså lägga till 12 % av det du får som semesterersättning. Ibland påstår arbetsgivaren att semesterersättningen är inbakad i lönen man får, men om det ska vara så ska detta vara tydligt för dig som är arbetstagare. Har inget om detta diskuterats är utgångspunkten att semesterersättningen ska betalas utöver din lön. Du ska alltså få din lön + 12 % extra.Vad kan man göra?Till att börja med tycker jag att du ska kontakta ditt fackförbud om du är medlem. Facket kan hjälpa dig att gå vidare med frågan och ta tillvara på dina rättigheter på arbetet. Är du inte medlem rekommenderar jag dig att kontakta din arbetsgivare och kräva att du får den semesterersättning du har rätt till enligt Semesterlagen. Arbetsgivaren behöver egentligen inte betala ut din semesterersättning förrän senast en månad efter du avslutat din anställning, men det är ju skönt att få det bekräftat tidigare än så att du faktiskt kommer att få den (30 §). Betalar inte arbetsgivaren ut din semesterersättning kan du stämma denne vid tingsrätten. Skulle det komma så långt och du inte kan få hjälp från facket är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå för hjälp.Hoppas du fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler funderingar eller frågor!Med vänliga hälsningar

Gäller avtal om längre semester?

2018-05-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej !Om någon är inskrivet i sitt anställningsavtal med rätt till sju veckor semester per år. Men när hon lämnar in sin begäran om sex veckors sommarsemester plus en semestervecka vid jul svarar arbetsgivaren att semesterlagen bara medger fem hela arbetsveckors per år. Vad gäller?Mvh
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som om du undrar hur lång semester du har rätt till, sju veckor enligt avtalet eller fem veckor enligt semesterlagen.Rätt till fem veckor enligt semesterlagenDin arbetsgivare har rätt i att du har rätt till fem veckors semester enligt semesterlagen (4 § semesterlagen). Semesterlagen är dock en skyddslagstiftning och ska ses som en miniminivå. Semesterlagen är tvingande till din fördel, vilket innebär att du och din arbetsgivare inte kan avtala om något som är till din nackdel. (2 § semesterlagen). Ni kan dock avtala om saker till din fördel. Du har rätt till sju veckors semesterEftersom det står i ditt avtal att du har rätt till sju veckors semester är det vad som gäller.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Uträkning av semesterdagar

2018-05-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Jag jobbar 2 dagar per vecka blir det då 10 dagars semester eller räknar jag fel.Med vänlig hälsning
Hanna Mustafa |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja, du har räknat rätt! Du har rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen (SemL). Huvudregeln är att Semesterledigheten ska läggas så att även deltidsanställda och anställda med oregelbundna arbetstider får en semesterledighet som motsvarar de lagstadgade 25 dagarna 4 § SemL . Dina semesterdagar påverkas dock av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt.En vanlig metod att räkan ut sina semesterdagar för de som arbetar oregelbundet eller deltid är att räkna om de 25 semesterdagarna till nettosemester. Du beräknar din nettosemester genom att ta antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sen så delar du det med fem. Du har således rätt till : 2 x 25 = 50/5 = 10 semesterdagar. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Kan man avtala bort rätten att spara semesterdagar?

2018-06-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om arbetsgivare och arbetstagare är överens, får man avtala bort rätten att spara semesterdagar till annat år?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten att spara semesterdagar regleras genom 18§ semesterlagen.Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens fördel. Det innebär att avtal som är till arbetstagarens nackdel inte är giltiga. I 2a § semesterlagen finns en uppräkning av bestämmelser som trots allt är okej att göra avvikelser från. 18 § som reglerar rätten att spara semesterdagar är inte uppräknad. Sammanfattningsvis är svaret alltså nej. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan inte avtala bort rätten att spara semesterdagar till annat år. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har arbetsgivaren en exklusiv rätt att förlägga semester?

2018-05-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Kan chefen bestämma helt och hållet när man ska ha semester?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som så att du funderar kring om din arbetsgivare har ensam rätt att bestämma när du som arbetstagare ska ha semester. Frågor om semester regleras i semesterlagen (SemL), medbestämmandelagen (MBL) och eventuellt även genom kollektivavtal. Som arbetstagare har du rätt till minst 25 dagar betald semester per år. Under perioden juni-augusti har arbetstagaren rätt att ta ut fyra veckors sammanhängande semester. (12 § SemL). Om arbetstagaren och arbetsgivaren är bundna till ett kollektivavtal bör detta reglera i vilken mån arbetstagaren har medbestämmanderätt till förläggning av semester. Om detta inte skulle regleras i kollektivavtalet ska arbetsgivaren i första hand samråda med arbetstagarens fackliga företrädare angående när inom perioden juni-augusti som semestern ska förläggas. Om en facklig företrädare inte finns, ska arbetsgivaren samråda om förläggandet av semestern med arbetstagaren. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens om när semestern ska förläggas, bestämmer dock arbetsgivaren ensamt om detta såvida inte annat har avtalats. Alltså har arbetstagaren ingen rätt att själv bestämma när han/hon ska ha semester med mer än att denne har rätt till fyra veckors sammanhängande semester mellan juni-augusti varje år. (10 § och 11 § SemL). (11 § och 13 § MBL).Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Tjänar jag in semesterdagar när jag är sjuksrkiven?

2018-05-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag varit helt sjukskriven från november tom 14 januari. 50 % 14 januari-18 april och skulle bli sjuk igen. Hur tjänar jag då in semester?Arbetar som undersköterska i kommun.
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om semester regelras i Semesterlagen. Intjänade semesterdagarEnligt lagen har varje arbetstagare rätt till 25 stycken semesterdagar enligt 4§ (Semesterlag) och som huvudregel tjänar man in 2 semesterdagar per arbetad kalendermånad. Dock inom den offentliga sektorn kan det genom kollektivavtal även utgå fler semesterdagar, detta regelras som sagt i gällande kollektivavtal.Tjäna in semesterdagar under din sjukskrivningFrånvara från arbetet på grund av sjukskrivning är semestergrundande under de första 180 dagarna (17§ Semesterlagen). Detta betyder att din under din sjukskrivning de första 180 dagarna tjänar du in semester på liknande sätt som om du hade arbetat dessa dagar. Tänk på att vid beräkning av dagar så avses det 180 kalenderdagar. Efter denna perioden tjänar du inte längre in betalda semesterdagar genom din sjukskrivning. För att tjäna in nya semesterdagar med ersättning efter denna period krävs det då att du arbetar för din arbetsgivare. Efter 180 dagar med sjukskrivningVid fortsatt sjukskrivning har du rätt att plocka ut så många semesterdagar som du vanligtvis hade fått dock utan ersättning. Sammanfattningsvis så råder jag dig att kontakta ditt fackförbund eftersom kollektivavtalen inom den kommunala sektorn skiljer sig såpass mycket från den offentliga och privata sektorn. Kontakta därför förbundets medlemsrådgivning och kolla hur det just gäller för dig i din rådande situation (kontaktuppgifter).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Obetald semesterersättning vid avslutad anställning

2018-05-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |När jag slutade mitt jobb fick jag inte min semester ersättning utbetald . Jag var VD på företaget . Hur skall jag gå till väga ?
Ashtar Brikha |Enligt 30 § Semesterlagen (Lag (2009:1439) har du rätt att få ut din semesterersättning utan oskäligt dröjsmål, senast en månad efter upphörande av din anställning. Dock om det föreligger några särskilda hinder för arbetsgivaren att beräkna ersättning, ska ersättningen betalas ut inom en vecka efter att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde (30 § 2 st) Semesterlagen).Om din arbetsgivare inte väljer att betala ut din semesterersättning kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Blanketten hittar du på kronofogdemyndigetens hemsida (här). Du kan även ta ärendet vidare till tingsrätten för att få din semesterersättning, om din arbetsgivare forfarande bestrider ditt krav gällande din betalning.