Betalda semesterdagar under provanställning

2020-10-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, har provanställning i 6 månader från 13 juli till 13 januari, har jag rätt till några betalda semesterdagar under denna period ?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler beträffande semesterdagar finns i Semesterlagen. En arbetstagare har rätt till totalt 25 semesterdagar per år, enligt 4 § semesterlagen. Denna bestämmelse är tvingande och det innebär att en arbetsgivare inte kan avtala bort den. Ett semsterår motsvarar tiden från 1 april till och med 31 mars åter därpå, enligt 3 § semsterlagen. Hur många betalda semsterdagar du har rätt till beror hur länge du har varit anställd, enligt 7 § semsterlagen. Normalt har en arbetstagare rätt till ca två betalda semsterdagar per månad. Du har varit anställd i 6 månader. Detta innebär således att du har rätt till 12 betalda semsterdagar. Semstern ska förläggas mellan juni och augusti om inget annat har avtalats, enligt 12 § semsterlagen. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter!Med vänliga hälsningar

Fråga om semesterlön presumeras ingå i lönen

2020-09-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejJag har en fråga med koppling till ett tidigare ärende/svar hos er.Jag undrar om detta bara gäller anställningar kortare än 3 månader. ""Av semesterlagens förarbeten följer att semesterersättningen inte får presumeras ingå i lönen, se prop. 2009/10:4 s. 37. Detta innebär alltså att det inte får förutsättas att semesterersättningen ingår de 170kr/h som utgör din lön. Arbetsgivaren har dock möjlighet inkludera semesterersättningen i lönen, men i sådana fall måste detta redovisas på ett öppet och tydligt sätt (enligt EU-domstolens praxis, se de förenade målen C-131/04 och C-257/04) Detta innebär att semesterersättningen ska redovisas separat i lönespecifikationen, där det ska även ska framgå hur stor ersättningen är.""I C-131/04 och C-257/04 ser jag ingen sådan begränsning.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser i semesterlagenAv (5 § första stycket semesterlagen) följer att när det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledigheten inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning.Varar anställningen högst tre månader men omfattar mer än 60 timmar föreligger visserligen rätt till semesterledighet, men om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om det kan arbetstagaren avstå från ledigheten. I så fall utgår istället semesterersättning vid anställningens slut, som i det fallet inte presumeras ingå i lönen. Om anställningen varar mer än tre månader har arbetstagaren – oavsett arbetstidens omfattning – rätt till semester. Denna rätt kan inte avtalas bort. Om semester inte tas ut ska semesterersättning utgå vid anställningens slut. Det är således anställningstidens faktiska längd och antalet arbetade timmar som avgör om rätt till semester föreligger eller inte.Eftersom det inte alltid är helt enkelt, eller ens praktiskt möjligt, att lägga ut semesterledighet i det fall anställningen varar en mycket kort period, bör det emellertid även fortsättningsvis vara möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare att avtala om att semesterledighet inte ska läggas ut om anställningen är kortare än tre månader. När anställningen upphör utgår i ett sådant fall istället semesterersättning. Av EG-domstolens dom i mål C-131/04 C. D. Robinson-Steele mot R. D. Retail Services Ltd, REG 2006 I-02531 framgår att semesterlön i normalfallet ska utbetalas i samband med ledigheten och inte inkluderas i lönen. Semesterlön får dock ingå i lönen om detta redovisats på ett öppet och tydligt sätt. Lönen måste också ökas om den inkluderar semesterlön. Enligt regeringen bör semesterlagen anpassas till EG-rätten även i detta hänseende och ändras på så sätt att en arbetstagare har rätt till semesterersättning, oavsett hur lång eller kort anställningen är. Semesterersättning bör således inte i något fall presumeras ingå i lönen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?

2020-09-08 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!I mitt anställningsavtal står att jag har 35 semesterdagar och att hela semestern ska tas ut årligen och att semesterersättning ingår i och betalas ut månatligen som en del av den fasta lönen. Är detta juridiskt rätt? När jag läser semesterlagen så tolkar jag det som att jag har rätt att spara semester och borde få semesterersättning.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är 1) möjligt att spara semesterdagar och 2) hur semesterersättningen räknas. Rätt att spara semesterdagar:Du har rätt att spara en del av din betalda semester för att kunna ta ut den senare. Reglerna kan vara lite olika i semesterlagen och i kollektivavtal. Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år (4 § semesterlagen). En arbetstagare har enligt 18 § semesterlagenrätt att spara överskjutande dagar utöver de 20 som årligen ska förläggas. Detta innebär alltså att de överskjutande 5 semesterdagarna kan sparas. Så om man har fler än 25 semesterdagar kan man tillsammans med arbetsgivaren komma överens om att spara fler än dessa fem dagar (men inte längre än 5 år om inte du och din arbetsgivare kommit överens om annat). Det är alltså ingen lagstadgad rätt att få spara semesterdagar, utan en förmån som din arbetsgivare i vissa fall kan erbjuda.Hur semesterersättningen räknas:Jag tolkar det som att du har en fast och regelbunden månadslön utan rörliga lönedelar. Ifall du har arbetat i samma omfattning hela det semestergrundande året så ska din semesterlön beräknas enligt sammalöneregeln (16 § semesterlagen).Alltså; din aktuella månadslön + eventuella fasta lönetillägg (om du har det) + ett dagligt semestertillägg (16a § första stycket semesterlagen). Semestertillägget är en procentsats av din månadslön. Hur stor procentsatsen blir beror på vilket kollektivavtal man har (16a § andra stycket semesterlagen). Med uppgifter om din månadslön och ditt kollektivavtals (om du har ett sådant) procentsats för semestertillägg kan du alltså räkna ut hur mycket semesterlön du borde få ut.Vad du kan göra nu:Till att börja med bör du kunna begära att få en redogörelse av din arbetsgivare hur de räknar ut din lön och på vilken lön de grundar semesterersättningen på. Om du är fackligt ansluten kan du även ställa frågor till dem. Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Hur räknar jag ut min semesterlön?

2020-08-25 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag skrev innan är deltid anställd har kolektivt avtal var inte sjuk har rätt till 11 dagar semester Tog 5 dagar än så länge och på lönespecifikation står det månadssemesterlön 2900 kr och sedan semesteravdrag 2600kr Är fast anställd med fast lön Deltid jobb med kollektiv avtal Har inte utbetalad heller semestertilllägg eller liknande Var aldrij sjukskriven så värför denne avdrag?Snälla hjälp mig
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uträkning av semesterlönUtifrån din fråga tolkar jag det som att du har en fast och regelbunden månadslön utan rörliga lönedelar. Har du även arbetat i samma omfattning hela det semestergrundande året ska din semesterlön beräknas enligt sammalöneregeln (16 § semesterlagen). Semesterlönen enligt sammalöneregeln är ens aktuella månadslön + eventuella fasta lönetillägg (om man har det) + ett dagligt semestertillägg (16a § första stycket semesterlagen). Semestertillägget är en procentsats av ens månadslön. Hur stor procentsats beror på vilket kollektivavtal man har. (16a § andra stycket semesterlagen). Med uppgifter om din månadslön och ditt kollektivavtals procentsats för semestertillägg kan du alltså räkna ut hur mycket semesterlön du borde få ut. Möjliga förklaringar till avdragetÄr månadssemesterlön och semesteravdrag de enda posterna på lönespecifikationen? En del företag skriver ut ens vanliga månadslön och en semesterlön på lönespecifikationen för att sedan göra ett avdrag som resulterar i ett semestertillägg. Kan det vara så att ditt semestertillägg ska vara 60 kronor per dag? Om man ändrar sysselsättningsgrad kan det påverka antalet semesterdagar man har rätt att ta ut. Om man går ner i arbetstid har man kanske inte längre rätt till full semesterersättning, vilket kan visas som ett avdrag i lönespecifikationen. Sammanfattning och rådDet är svårt att ge ett säkert svar på varför ett avdrag har gjorts utifrån den information som getts. Jag skulle råda dig att först kontakta din arbetsplats och fråga dem varför avdraget har gjorts. Känns det inte rätt kan du även kontakta en facklig representant på din arbetsplats eller din fackförening. Du är även välkommen att kontakta våra duktiga jurister för mer individuell rådgivning. Med vänliga hälsningar,

Förläggning av semester - vem bestämmer?

2020-10-13 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Enligt lag har jag rätt till 4 veckors sammanhängande semester under sommaren.Men min fråga är, hur många veckor kan arbetsgivaren tvinga mig att/måste jag att ta ut under sommaren??Jag har en dotter som bor utomlands och jag vill gärna sprida semestern o hälsa på henne under vår och höst om möjligt. Fungerar inte att hälsa på henne under sommaren då det är alldeles för varmt där och det ej fungerar med min hälsa.Jobbar inom industrin och som tjänsteman, VD sekreterare.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om semester regleras i semesterlagen (semL). Vad gäller vissa frågor är det möjligt att avtala om annat i kollektivavtal (2a § semL).En arbetstagare har enligt lag rätt till 25 semesterdagar per semesterår (4 § semL). Om inget annat har avtalats ska arbetstagaren få en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti (12 § semL).Som arbetstagare har du en viss medbestämmanderätt vad gäller ledighetens förläggning. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas en avtalad medbestämmanderätt för arbetstagarna, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om ledighetens förläggning (10 § semL). Om inget annat har avtalats och om parterna inte kan komma överens är det dock arbetsgivaren som bestämmer. Om en arbetsgivare fattar ett beslut om semesterledighet på annat sätt än genom överenskommelse gäller att arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om detta senast två månader före ledigheten börjar. Om det finns särskilda skäl kan minst en månad före ledighetens början vara motiverat (11 § semL).Sammanfattningsvis Om en arbetstagare inte kommer överens med sin arbetsgivare om när semestern ska förläggas gäller att arbetsgivaren får bestämma. Detta innebär att din arbetsgivare har rätt att bestämma när du ska ta ut din semester, om inte annat följer av kollektivavtal eller annat avtal. Senast två månader före semesterns början ska din arbetsgivare ha meddelat dig om semesterledigheten.Med vänlig hälsning,

Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?

2020-09-13 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejPga arbetsskada har jag varit sjukskriven 2,5 månad över sommaren. Då lade min arbetsgivare ut min semester under sjukskrivning. Detta utan att ens informera mig. Detta gör att jag dels går miste om min huvudsemester och dels mister 10% av min lön som jag har rätt till under sjukskrivningen. Har de rätt att göra så?Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler kring semester hittar du i semesterlagen (SemL).HuvudregelnHuvudregeln gällande semester är att det är arbetsgivaren som bestämmer när semestern ska förläggas (10-12§§ SemL). Däremot så framgår det att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet med din fackförening- om du är med i någon. Om din fackförening inte vill förhandla eller om du inte är med i någon så ska din arbetsgivare istället samråda med dig om när din semester ska förläggas (10§ 2 st SemL).Om det inte går att komma överens om hur semestern ska förläggas så är det dock din arbetsgivare som får bestämma hur det kommer att bli, så länge inget annat har avtalats (11§ SemL).Om beslutet hur semestern ska förläggas inte har skett genom en överenskommelse med dig eller din företrädare så måste din arbetsgivare underrätta dig om beslutet. Om det inte finns några särskilda skäl så måste du få underrättelsen senast två månader före sin semester börjar (11§ SemL).Därav verkar det som att din arbetsgivare har gjort fel om den inte har underrättat dig om när du ska få din semester, så länge överenskommelsen inte har skett mellan din företrädare och arbetsgivaren, för som jag förstod det har den åtminstone inte skett mellan dig och din arbetsgivare.UndantagsregelnOm du är eller blir sjuk under din semester, på ett sådant sätt att du inte hade kunnat arbeta alls om du inte haft semester (100% sjuk) så har du rätt att få behålla de semesterdagarna till ett annat tillfälle när du är frisk. För att få behålla semesterdagarna så måste du begära utan dröjsmål att dessa dagar inte ska räknas som semesterdagar (15§ SemL).Normalt så betyder "utan dröjsmål" att du måste begära att få behålla semesterdagarna och att det därmed istället ska räknas som sjukdagar, direkt när du kommer tillbaka ifrån semestern. Om du redan innan semestern påbörjas vet om att du kommer att vara sjukskriven så är det istället lämpligt att redan då begära att de dagarna ska vara sjukdagar.I ditt fall så skulle jag argumentera för att du inte kunde meddela din arbetsgivare "utan dröjsmål" att du vill spara semesterdagar i och med att din arbetsgivare inte har talat om för dig att den förlagt semestern under denna period. Vilket gör att du inte kunde säga till om detta i förväg och inte heller direkt när semestern tar slut. Därmed skulle jag argumentera för att det är din arbetsgivares fel att din begäran kommer in senare och att det därmed bör räknas som att du meddelar din arbetsgivare "utan dröjsmål". Eftersom du inte kan meddela att du vill spara semesterdagarna innan du vet om att din arbetsgivare förlagt semestern under din sjukskrivning. Mina rekommendationer till dig:-Om du är med i ett fackförbund, kontakta dem för vidare gratis juridisk rådgivning-Om du inte är med i facket och vill driva ärendet vidare så kan en av våra jurister titta närmare på ditt ärende, hjälpa dig i kontakten med din arbetsgivare, samt företräda dig i domstol om det behövs.Du är varmt välkommen att kontakta mig på elin.englund@lawline.se för att få en offert för vidare hjälp av en av våra jurister.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Rätt till semesterersättning

2020-08-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jobbar på skola med uppehållstjänst alla lov ledigt. Är 56år. Har jag rätt till semesterersättning? Lotta
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga vänder vi oss först till semesterlagen.Utbetalning för semesterersättning återfinner vi i 28 – 29 a § Semesterlagen, varav vi kan konkludera utifrån dessa paragrafer att man endast har rätt till semesterersättning underförhållandena att man inte tagit ut semester när man avslutar sin anställning. Lagen ger inte större vägledning för besvarande av frågan, varav vi får vända oss till andra källor. Enligt Visions särskilda bestämmelser för uppehållstjänst, punkt 5, framkommer det att semesterersättning enligt semesterlagen är inräknad i uppehållslönen som utbetalas varje månad. Detta medför då enligt min förståelse att semesterersättningen är inräknad i den utbetalade lönen och ges inte ut separa.Hoppas de var svar på din fråga!

Varför har jag fått ett avdrag på min semesterlön?

2020-08-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej Är fast anställd på deltid På löne specifikation står det semesterlön 2900kr sedan semesterlöneavdrag på 2600 kr undrar vad betyder detta då jag hade inte sjukskrivning eller något frånvaro
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rätten till semesterlönAnställda har rätt till betald semester (1 § semesterlagen). Ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får inte resultera i sämre villkor för arbetstagaren än semesterlagen hade gett (2 § semesterlagen). Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas särskilda bestämmelser om semesterlön (2a § andra stycket semesterlagen). Eventuella avdragSom standard har man rätt till 25 dagars semester per semesterår (4 § semesterlagen). Arbetar man däremot deltid kan det ändras. Arbetar man ändå i snitt 5 dagar i veckan kvarstår ens rätt till 25 semesterdagar, men arbetar man i genomsnitt färre dagar i veckan än 5 sjunker antalet berättigade semesterdagar. Du skriver att du arbetar deltid, avdraget skulle därför kunna vara om du inte har rätt till 25 hela dagars semesterlön. Beroende på hur lönespecifikationen är uppställd kan även ett eventuellt semesterlöneavdrag förklaras genom att du får både en vanlig månadslön och en semesterlön. Semesterlönen ska inkludera din vanliga månadslön och ett semestertillägg. Hur stort semestertillägget varje semesterdag är beror på om din arbetsplats har kollektivavtal samt hur din lön betalas ut i vanliga fall (16 § semesterlagen). Om du också fått din vanliga månadslön utbetald skulle semesterlönen minus semesterlöneavdraget kunna vara semestertillägget, men uppställt i lönespecifikationen på ett onödigt krångligt sätt. Sammanfattning och rådUtan att veta om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal eller resterande uppgifter på lönespecifikationen är det svårt att säga exakt varför ett avdrag gjorts på din semesterlön. Ett bra första steg, om du inte redan gjort det, är att fråga din arbetsplats lönekontor varför de gjort ett avdrag på din semesterlön. Önskar du mer personlig hjälp kan du även kontakta Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,