Hur mycket semestersättning har man rätt till under sjukskrivning?

2019-09-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Om jag har blivit sjukskriven på heltid 2017-03-31 och tänker gå i pension 2019 - 10- 01 vid 65 vid 65 års ålder. Vad kan jag begära av arbetsgivaren i semester ersättning från 2017-03-31 till 2019-10-01?Innan sjukskrivningen på heltid var jag sjukskriven 1/4 av tiden.Med vänlig hälsning
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om semesterersättning blir semesterlagen (SemL) tillämplig. Vilken frånvaro från arbetet är semestergrundande?Som huvudregel tjänar man in semesterlön genom att arbeta. Viss frånvaro från arbetet ger också rätt till semesterlön. Frånvaro från arbetet på grund av sjukskrivning är semestergrundande upp till 180 dagar under ett intjänandeår, se 17 § SemL. Ett intjänandeår varar mellan 1 april till och med 31 mars nästa år, se 3 § SemL. Ett undantag till 180-dagarsgränsen är ifall du varit sjukskriven på grund av en arbetsskada. I sådana fall finns det ingen sådan gräns utan hela din frånvaro under ett intjänandeår är då semestergrundande. Eftersom du inte nämnt att du är sjukskriven på grund av en arbetsskada kommer jag utgå ifrån att du inte är det, men om du skulle vara det försvinner alltså gränsen på 180 dagar. Efter att du varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår upphör din frånvaro att vara semestergrundande, se 17 § 2 st. SemL. Detta är alltså en yttre gräns som innebär att när du varit frånvarande helt eller delvis under ett helt intjänandeår förlorar du din rätt till semestersättning efter det året.Vad kan du begära av arbetsgivaren i semesterersättning?Eftersom du varit sjukskriven på heltid mellan 2017-03-31-2019-10-01 har du varit borta i mer än 1 år. Mellan 2017-04-01 - 2018-03-31 var du sjukskriven under ett helt intjänandeår. Detta innebär att efter 2018-03-31 har din rätt till semesterersättning fallit bort eftersom du då varit sjukskriven under ett helt intjänandeår. Vad gäller tiden mellan 2017-04-01 - 2018-03-31 har du rätt till 180 dagars semesterersättning.Vad gäller tiden innan detta så beror det på hur länge du varit sjukskriven ¼ av tiden. Om det är så att du varit sjukskriven åtminstone 1 år innan 2017-04-01 har din rätt till semesterersättning för denna frånvaro fallit bort, d.v.s. du har i sådana fall förlorat din rätt till semesterersättning med 25%. Ifall du varit sjukskriven åtminstone ¼ under perioden 2016-04-01 - 2017-03-31 har alltså din rätt till semesterersättning efter 2017-03-31 fallit bort med 25%. Vilken semesterersättning kan du begära för perioden mellan 2017-03-31 till 2019-10-01?För intjänandeåret 2017-04-01 - 2018-03-31 har du rätt till 180 dagars semesterersättning. Efter 2018-03-31 har du förlorat din rätt till semesterersättning. Din sammanlagda semesterersättning du har rätt till är alltså 180 dagar. Ifall du varit sjukskriven ¼ av tiden mellan 2016-04-01 - 2017-03-31 har du förlorat din rätt till semesterersättning med 25%. I sådana fall har du bara rätt till 75 % semesterersättning av 180 dagar. Annars har du rätt till full semesterersättning för 180 dagar.Viktigt att tänka på Semesterlagen är en så kallad semidispositiv lag vilket innebär att om du har ett kollektivavtal kan vissa andra regler gälla, se 2a § SemL. Om du är medlem i facket rekommenderar jag dig att höra av dig till dem och fråga vad som gäller för dig. Något annat som är viktigt att tänka på är att din semesterersättningsfordran preskriberas efter två år, se 33 § SemL. Detta innebär att du förlorar din rätt till din semesterersättning om du inte väcker talan inom två år efter utgången av det år från då du begär semesterersättning. I ditt fall gäller detta alltså från och med 2020-03-31. Du har alltså fortfarande tid på dig men efter det datumet förlorar du din rätt att kräva in semestersättningen. Du har rätt till att få din semestersättning utbetalad senast en månad efter att din anställning upphör, se 30 § SemL. Om du går i pension 2019-10-01 ska du alltså få din semesterersättning utbetald senast 2019-11-01. Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Likaså om du skulle behöva ytterligare juridisk rådgivning av en av Lawlines jurister kan du kontakta mig där.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Får arbetsgivaren bara in semestertillägget i lönen?

2019-09-15 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, har arbetat hos en arbetsgivare från 20180901-20190831. När min anställning började så drev hon företaget som enskild firma. I anställningsavtalet står det att min månadslön är 8.000kr inkl. semesterersättning och på lönespecarna står det bara lön 8.000kr. 1 januari ombildade hon företaget till ett AB och jag fick skriva på nytt avtal där det också står månadslön 8.000kr inkl semesterersättning och på lönespecarna står det lön inkl semesterersättning 8.000kr.Jag har inte förstått att det är min betalda semester hon har inkluderat i lönen utan trott att det det var det extra tillägget som jag nu har förstått heter semestertillägg som ingick i lönen.Har jag rätt att få ut min semesterersättning?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt till semesterersättning, då din semesterersättning varken framgått med tanke på att dina anställningskontrakt angett din lön inklusive semesterersättning. Reglerna jag hänvisar till i mitt svar hittar du i Semesterlagen (SemL). I mitt svar förutsätter jag att det inte finns något kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden till – om så är fallet kan andra regler gälla. Av din fråga kan jag inte riktigt vilken sorts anställning du haft hos din arbetsgivare, om det var en tillsvidareanställning som du sade upp dig ifrån eller blev uppsagd ifrån, eller om det rörde sig om flera visstidsanställningar som lades efter varandra. Det brukar inte heller höra till vanligheterna att semesterersättning utges till någon som har månadslön i ett år, eftersom du har rätt till semesterledighet om du har en anställning på mer än 3 månader. Därför har jag även haft lite svårt att bedöma vilken typ av ersättning du haft rätt till, eftersom det skiljer sig åt beroende på vilken typ av anställning du haft. Jag har dock försökt skriva ett generellt svar som förhoppningsvis kan tillämpas i din situation. Vad är skillnaden på semesterlön och semesterersättning?Enligt semesterlagen har alla som arbetar rätt till betald semesterledighet. Utöver det så har den som arbetar också rätt till ett extra lönetillägg under semester, ett så kallad semestertillägg. Denna kan dock utgå i lite olika form, beroende på vilken typ av anställning du har. Om någon är anställd i mindre än tre månader har arbetsgivaren möjlighet att avtala om att semesterersättning ska utgå istället för betald ledighet (SemL 5 §). Man brukar alltså inte normalt tala om semesterersättning för anställningar som löper i mer än tre månader, eftersom den anställde då har en lagstadgad rätt till betald ledighet. Eftersom du varit anställd i ett år så har du rätt att få ut din semester som lediga dagar. Semesterdagarna tjänas in från 1 april till 31 mars året innan semestern ska tas ut, under det så kallade intjänandeåret. Alla som arbetar har rätt till 25 semesterdagar per semesterår, det vill säga året efter intjänandeåret (även detta från 1 april till 31 mars) och om semesterlön tjänats in ska sådan utgå under dessa dagar (SemL 4 §). Semesterlönen består av din vanliga månadslön + semestertillägget som är 0,43 % av din fasta månadslön per intjänad semesterdag (SemL 16 a §). En heltidsanställd tjänar in 25 semesterdagar under ett intjänandeår. Om du arbetar deltid 5 dagar i veckan så har du också rätt till 25 semesterdagar, semestertillägget baseras då bara på din lön. Om du däremot är ledig någon eller några dagar varje vecka eller arbetar oregelbundet på något annat sätt så får du använda en formel för att räkna ut hur många semesterdagar du tjänat in. Detta kan du bland annat göra på Unionens hemsida. Kan semesterersättning/semesterlön inkluderas i lönen?Semesterersättning eller semesterlön ska aldrig förutsättas ingå i lönen. Det är dock möjligt för arbetsgivare att inkludera semesterersättningen i en tim- eller månadslön, men då måste det tydligt framgå att semesterersättningen ska ingå i lönen. Helst ska det framgå av såväl anställningsavtal som lönespecifikationer hur mycket av lönen som är semesterersättning. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att semesterersättningen inkluderats i lönen. Det faktum att det framgår av ditt anställningsavtal att månadslönen är inklusive semesterersättning kan innebära att din arbetsgivare gjort det tillräckligt tydligt för dig att semesterersättningen ingår i lönen. Jag skulle dock säga att du hade kunnat kräva att det framställts på ett tydligare sätt, särskilt om ingen uppdelning av lön respektive semestertillägg klargjorts i lönespecifikationerna. Hur du går vidare?Om din arbetsgivare inte varit tillräckligt tydlig med att semesterersättningen eller semestertillägget skulle inkluderas i lönen så kan du hävda att du ska ha rätt till semesterersättning beräknad på den månadslön du hade under din anställning, det vill säga 0,43 % av månadslönen per intjänad semesterdag. Du har då rätt att väcka talan i domstol inom två år från dess att du skulle haft rätt till ersättningen enligt lag (SemL 33 §). Om du har intjänade semesterdagar som du inte hann ta ut innan anställningen tog slut så skulle semesterersättningen nämligen betalats ut senast i samband med din sista lön. SammanfattningsvisEftersom jag inte vet tillräckligt mycket din anställningsform, eller huruvida du haft någon betald semester, så är det svårt för mig att göra någon bedömning av om din arbetsgivare kan anses ha betalat ditt semestertillägg inom ramen för lönen eller inte. Något som klart framgår av rättskällorna är dock att arbetsgivaren måste vara tydlig med att semesterersättningen ska ingå i lönen, och helst över skriva ut hur mycket av lönen som utgörs av semesterersättning i lönespecifikationerna. Det är din arbetsgivare som har bevisbördan för att detta gjorts tydligt nog. Jag skulle säga att det faktum att det står "lön inklusive semesterersättning" i ditt anställningsavtal är något som talar till din nackdel här, men å andra sidan så framgår det inte hur stor del av lönen som ska anses vara ett semestertillägg. Du har möjlighet att väcka talan i domstol för att få ut den semesterersättning som du tycker att du har rätt till. Är du medlem i ett fackförbund så har de ofta jurister som kan hjälpa till att driva processer eller förhandla med arbetsgivare om det skulle behövas. Om du vill att jag förtydligar något i mitt svar kan du skicka ett mail till natalie.accord@lawline.se.Med detta hoppas jag att läget blev lite tydligare för dig och att du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Hur stor blir min semesterersättning?

2019-08-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag undrar om min arbetsgivare har gjort rätt när det gäller min semester uträkning.Jag har varit föräldraledig från (september-2017 till september 2018.)Önskar ta ut semester nu och får veta att min snitt sysselsättningsgrad är 56% stämmer detta?Jag har fått 15 betalda dagar och 10 obetalda dagar har varit anställd sedan många år.April-2018 – september-2018 var jag föräldraledig EJ Semestergrundad frånvaro.Oktober-2018 arbeta igen 100%.November-2018 var arbetstiden 95%December-2018 var arbetstiden 95%Januari-2019 var arbetstiden 95 %Februari-2019 var arbetstiden 95 %Mars-2019 var arbetstiden 95 %*Räknas väl under perioden 1/4 - 18 till 31/3 -19Hur ska det sedan räknas vad blir den totala semesterersättningen?/På förhand tack.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga handlar om semesterersättning blir semesterlagen (SemL) tillämplig. Viktigt att komma ihåg är att SemL är semidispositiv, vilket innebär att i vissa fall kan kollektivavtal gälla istället för lagen. SemesterårPrecis som du säger så räknas semesteråret mellan 1 april till 31 mars nästa år, se 3 § SemL. Som arbetstagare har du rätt till 25 semesterdagar varje år. Om du har tjänat in semesterersättning ska du få detta under semestern. Hur många dagar betald semester har du rätt till?Antalet betalda dagar räknas ut genom att ta antalet dagar du varit anställd hos företaget under året minus de dagar du varit frånvarande från arbetet utan lön, se 7 § SemL. Frånvaro som semesterledighet eller arbetsfria dagar (som t.ex: helger) eller annan ledighet som är semesterlönegrundande ska dock inte räknas bort, se 7 § SemL. Sedan ska detta tal delas med 365, sedan multipliceras med 25 och avrundas uppåt till närmaste heltal. Eftersom du har varit anställd hos företaget länge är din totala anställningstid 365 dagar. Från detta ska sedan din frånvaro som inte är semesterlönegrundande dras av. Detta borde vara 183 dagar om du varit helt frånvarande i 6 månader. Föräldraledigheten räknas som semesterlönegrundande frånvaro i den mån som anges i 17a § SemL. Eftersom du säger att din föräldraledighet inte var semestergrundande förutsätter jag dock att så är fallet. I sådana fall har du 183 dagars som ska dras av från 365, d.v.s. 365-183=182. Sedan ska 182 delas på 365, d.v.s. 182/365=0,499. 0.499 ska sedan multipliceras med 25, d.v.s. 0,499*25=12,466. 12,466 avrundas sedan uppåt till 13. Enligt denna uträkning har du alltså rätt till 13 betalda semesterdagar. Då jag inte har dina lönespecifikationer eller vet precis när du arbetat kan jag inte göra en exakt uträkning och det är antagligen därför det skiljer två dagar mot vad du faktiskt fått. Snitt sysselsättningsgrad är inget som specifikt används för att räkna ut semesterdagar, utan 56% är antagligen något som din arbetsgivare räknat ut själv. Hur stor blir semesterlönenHur mycket semesterlön du får räknas ut enligt procentregeln i 16b § SemL. Lönen räknas ut genom att ta din sammanlagda inkomst året innan semesteråret. Här räknas inte semesterlön eller övriga löneförmåner in. Sedan tar man 12% av detta och delar på antalet semesterdagar för att få fram hur stor semesterlönen blir per dag. Eftersom jag inte vet hur mycket du tjänat kan jag inte räkna ut hur stor din semesterersättning blir, men det blir alltså 12% av din totala lön under året innan semesteråret. SammanfattningEftersom jag inte har dina lönespecifikationer, eller vet precis hur mycket du jobbat kan jag inte göra några exakta uträkningar. Utifrån den informationen jag fått låter det dock som att 15 betalda semesterdagar kan stämma. Om din snitt sysselsättningsgrad stämmer kan jag inte svara på men det spelar inte heller någon roll för uträkningen. Semesterlönen du har rätt till blir sedan 12% av din sammanlagda inkomst året innan semesteråret. Denna summa delas sedan på dina 15 betalda semesterdagar för att veta hur mycket du får per dag. Beroende på vilket kollektivavtal din arbetsplats har är det möjligt att vissa andra regler gäller. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att höra av dig till ditt fack för att kolla med de vad som gäller. Om du skulle ha ytterligare frågor eller funderingar eller behöva en jurist som tittar närmare på något kan du höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Vänliga hälsningar

Får man ersättning för outtagna semesterdagar?

2019-07-19 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!När man räknar vilken semesterersättning en anställd ska ha, räknar man då in semesterersättning från året innan i lönen?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Semesterersättning är en ersättning som antingen betalas ut månadsvis vid tidsbegränsade anställningar eller annars i samband med att du avslutar din anställning. Jag utgår ifrån att det gäller en semesterersättning vid avslutad anställning då inget annat angetts. När det gäller semesterersättning vid en avslutad anställning ska man, förutom att räkna in de semesterdagar du skulle ha tagit ut i år, även räkna in de dagar du inte tagit ut under tidigare semesterår. Utöver detta ska även de semesterdagar du har tjänat in för nästa semesterår inkluderas. Ett semesterår avser perioden mellan 1 april och 31 mars. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Skulle du behöva vidare rådgivning eller att boka en tid med jurist är du välkommen att vända dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till semesterersättning?

2019-09-17 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Arbetat som timanställd sjuksköterska. 2013-2019Gäller semesterersättning för mig?Finns den på mitt lönebesked?Hälsning
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna typ av frågor regleras av semesterlagen (SemL). Arbetstagaren har rätt till semesterförmåner enligt lagen (1 § SemL). Vid en anställning som avses pågå i högst tre månader får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning (5 § SemL). Semesterlön enligt procentregeln utgör tolv procent av arbetstagarens förfallna lön i en anställning under intjänandeåret (16b § SemL).Sammanfattningsvis innebär ovanstående att du har rätt till semesterersättning i det fall du inte har rätt till semesterledighet. Semesterersättningen specificeras vanligtvis på lönespecifikationen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till semesterersättning?

2019-08-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag får inte min semester ersättning utbetald, bara vanlig lön, vad har jag för rättigheter till semesterersättning? Då jag är anställd på heltid. Och finns de några lagar som säger att man inte har rätt till semesterersättning?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Semesterersättningen är lagstadgadNär du är anställd har du också rätt att vara semesterledig från arbetet. Ifall du inte tar ut den intjänade rätten, har du rätt att istället få ut semesterersättning (28§ semesterlagen). Ersättningen ligger på minst 12 procent av din lön. I Semesterlagen står i 1§ att en arbetstagare har rätt till semesterförmåner (vilket omfattar semesterledighet, semesterlön och semesterersättning). Om en arbetsgivare skriver ett avtal som inskränker dessa rättigheter så är det avtalet ogiltigt (2§ Semesterlagen). När får en ut sin semesterersättning?Ofta ges inte semesterersättningen ut tillsammans med lönen, men om den gör det ska det framgå tydligt i lönebeskedet vad som är lön och vad som är semesterersättning. Grundregeln gäller enligt 30§ i semesterlagen att semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter arbetstagaren avslutat sin anställning. Sammanfattningsvis, du har en lagstadgad rättighet att få ut semesterersättning, en arbetsgivare kan inte förhandla bort den rättigheten. Dock behöver ersättningen inte komma i samband med lönen, utan kan betalas ut efter du avslutat din anställning men senast en månad efter. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av semesterersättning

2019-07-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag har sommarjobbat i en butik somrarna 2016, 2017 och 2018. Jag har inte erhållit någon semesterersättning inbakad i lönen under denna tid, och inte heller fått någon ersättning i slutet av sommaren då jag arbetat klart. Jag hörde av mig kring detta till arbetsgivaren i år februari 2019, som då sa att ersättningen skulle betalas ut under sommaren. I juli 2019 fick jag en lönespecifikaktion för semesterersättning för året 2018. Har jag rätt att kräva ersättning även för tidigare år?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av semesterlagen (SemL).Först vill jag nämna begreppen intjänandeår och semesterår: Intjänandeår räknas från 1 april ett år till 31 mars det nästföljande året. Semesterår är samma tid, året efter intjänandeåret (3 § SemL). Ska intjänande- och semesterår enligt kollektivavtal beräknas på annat sätt, gäller det (2 a § SemL). Rätt till semesterförmåner utgår från arbete under intjänandeåret.Du kan kräva semesterersättning fram till två år efter utgången av ett visst semesterår (33 § SemL). Det betyder att du idag skulle kunna kräva din semestersättning från semesteråret som inleddes 1 april 2017, det vill säga för alla dina tre somrar.Semesterersättning ska betalas senast en månad efter anställningens upphörande (30 § SemL). Senare utbetalning medför skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren (32 § SemL).Vänligen

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

2019-07-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Min man blev provanställd i Januari 2019 och blev sedan fastanställd i juni 2019. Hur många semesterdagar har han rätt att ta ut om han vill gå på semester i Augusti?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hur många semesterdagar har jag rätt till?Regler om semester finns i semesterlagen (SemL). En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (4 § första stycket SemL). Ett semesterår pågår från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år (3 § SemL). En arbetstagare som har påbörjat sin anställning efter den 31 augusti under semesteråret har dock endast rätt till 5 semesterdagar (4 § första stycket SemL). I praktiken innebär detta att arbetstagaren kan ta ut 5 semesterdagar fram till och med den 31 mars. Den 1 april börjar ett nytt semesterår och arbetstagaren får 25 nya dagar att ta ut. Din man kan alltså ta ut 25 semesterdagar. Läs längre ner i svaret för att veta vad som gäller om semesterns förläggning.Tänk på att mitt svar utgår från reglerna i semesterlagen. Det är däremot möjligt att din man har rätt till fler semesterdagar enligt sitt anställningsavtal eller ett eventuellt kollektivavtal. Jag rekommenderar din man att titta i sitt individuella anställningsavtal och se om det finns någon regel om semester där. Jag rekommenderar också din man att undersöka om han omfattas av något kollektivavtal på arbetsplatsen. I ett eventuellt kollektivavtal kan det ha avtalats om fler semesterdagar.När har jag rätt att ta ut min semester?En arbetstagare har rätt till 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Detta gäller om annat inte har avtalats (2 a § fösta stycket SemL och 12 § SemL). Om man inte kan komma överens om när semestern ska förläggas är det arbetsgivaren som slutligen bestämmer detta (11 § första stycket SemL). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!