Kan semesterersättning antas ingå i lönen?

2021-08-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Kort fråga. Jag har haft under sommaren haft ett jobb i sex veckor med en fast månadslön. Under lönedelen i mitt kontrakt står det endast angivet "lönen är xx kronor per månad". Det står inget om att det skulle vara inklusive semesterersättning och det har inte heller framgått att så skulle vara fallet under anställningsprocessen. Jag har utgått från att lönen är exkl. semesterersättning (kanske dumt att utgå från något såhär i efterhand ....) men nu när jag fick min sista lön så såg jag på lönespecifikationen att de räknat lönen inkl. semesterersättning. Det är korrekt redovisat i sista lönespecifikationen med uppdelning i lön och semestersättning.Min fråga är helt enkelt om min arbetsgivare har rätt att hävda lönen är inkl. semestersättning om inget annat är angett eller om jag kan hävda att bassituationen är utan semestersättning. Tack på förhand!
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om semesterersättning finns i semesterlagen. Dock framgår det inte uttryckligen av lagen huruvida semesterersättning ska presumeras, alltså antas, ingå i lönen eller inte. Av lagens förarbetena framgår det att semesterersättning inte ska presumeras ingå i lönen. Detta innebär att det inte ska förutsättas att semesterersättningen ingår i din månadslön (prop. 2009/10:4 s. 37). Arbetsgivaren har möjlighet att inkludera semesterersättningen i lönen, men då ska det redovisas på ett öppet och tydligt sätt (se EG-domstolens dom i mål C-131/04 och C-257/04). Om det inte framgår av anställningskontraktet och det har inte heller framgått under din anställning att lönen är inklusive semesterersättning har du alltså rätt att anta att lönen är exklusive semesterersättning. SammanfattningDet är inte reglerat i semesterlagen huruvida semesterersättning kan antas ingå i lönen. Dock finner vi stöd i både förarbetena till lagen liksom EU-domstolens praxis som talar för att semesterersättning inte ska antas ingå i lönen, om det inte redovisas på ett öppet och tydligt sätt. Det kan dock inte anses gjorts i detta fall, eftersom det har varken framgått av anställningskontraktet eller på något annat sätt under din anställning.Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Fråga om semesterdagar

2021-08-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag började jobba 5 juli 2021, provanatällning först 6 månader. Hur många dagar har jag rätt till semester? (Det är en fastanställning efter halvåret)
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SemesterlagenEnligt semesterlagen omfattas alla arbetstagare inom såväl offentlig som privat sektor oberoende av arbetstagarens yrke och anställningsform. Det saknar också betydelse om det är fråga om deltids- eller heltidsanställning, provanställning, vikariat eller praktikarbete (1 § semesterlagen). Med semesterår avses tiden från och med 1 april till och med den 31 mars följande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Under intjänandeåret intjänas rätten till semesterlön. Avtal kan träffas om avvikelse från lagens regler om att intjänandeåret ska föregå semesteråret. Arbetstagaren kommer vid ett sådant avtal få sin semesterlön innan den helt har tjänats in. Om arbetstagaren slutar innan redan utbetald semesterlön tjänats in blir arbetsgivarens rätt att göra avdrag på slutlön för den inte intjänande semesterlönen beroende av om avtal om sådan återbetalningsskyldighet har träffats (3 § semesterlagen). En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. Under semesterledighet ska arbetstagaren ha semesterlön om sådan har tjänats in enligt (7 §). Första stycket reglerar endast hur lång semesterledighet en arbetstagare har rätt till enligt bestämmelser i semesterlagen. Antalet semesterdagar är beräknade så att det ska motsvara fem veckors arbetstid. Det finns dock undantag till hur många semesterveckor en arbetstagare har rätt till, framför allt inom den offentliga sektorn. Utgångspunkten är dock fem veckors semesterledighet (4 § semesterlagen). Antalet semesterdagar med semesterlön beräknas på följande sätt. Från de dagar arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret (anställningstiden, dvs. 2021-07-05) subtraheras de dagar då arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, permittering, korttidsarbete eller ledighet enligt (17-17b semesterlagen) är semestergrundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperioder, ska dock räknas in i anställningstiden. Differensen divideras med antalet dagar under intjänandeåret. Kvoten multipliceras med 25. Om ett brutet tal då uppstår, avrundas detta till närmaste högre tal Vidare framgår att en arbetstagare får avstå från rätt till semesterledighet som inte är förenlig med semesterlön (8 § semesterlagen).SammanfattningFör att få betald semester måste du tjäna in denna vilket du som huvudregel gör året innan du tar ut din semester. Semesteråret är tiden från den 1 april till och med 31 mars följande år. För att du ska få 25 betalda semesterdagar ett semesterår måste du ha arbetat ett helt intjänandeår. Eftersom du började anställningen i juli får du betalda semesterdagar i förhållande till hur många dagar du arbetat under intjänandeåret. Du räknar ut antalet dagar under intjänandeåret (2021-07-05 till 2022-03-31 = 269 dagar) 269/ 365 x 25 = 18.4 dagar avrundat uppåt till 19. Du kommer alltså ha rätt att ta ut 19 dagar betald semester och 6 dagar obetald semester från och med 1 april 2022. En arbetsgivare dock inte tvinga dig att ta ut obetald semester. Hoppas du fick svar på din fråga!

​Får anställd ta ut semesterersättning under sin föräldraledighet?

2021-07-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har en anställd som är Pappa ledig , han vill ta ut semester i pengar under sin Pappa ledighet är det okej?// Mvh Lena
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en anställd har rätt att ta ut semesterersättning under sin föräldraledighet.Semesterersättning är en semesterförmån som man tjänar in när man arbetar (1 § semesterlagen). Även föräldraledighet är semestergrundande (liksom när du arbetar), dock finns det en gräns på 120 dagar (17 a § semesterlagen). Syftet med detta är att personen ska kunna ha några intjänade semesterdagar när den åtgår i tjänst igen, då semesterdagar intjänas semesteråret innan.Det finns inga särskilda regler gällande semesterledighet för om du arbetar eller är föräldraledig. Det innebär att det är fullt möjligt att använda sina semesterdagar och erhålla semesterlön under en föräldraledighet. Alltså går det bra att kombinera - du kan vara föräldraledig under en period och ha rätt att använda dina semesterdagar för att förlänga den perioden eller liknande.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren neka när jag vill ta ut mina semesterdagar?

2021-07-20 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Blev anställd på nytt arbete i juni, har tagit ut en obetald semesterdag och skulle vilja ta ut flera i augusti i samband med att jag ska på bröllop hos en släkting som bor i annan stad, och vill därför ha fler dagar till resa osv. Sökte 4 dagar extra i samband med helgledighet men blev nekad semester. Eftersom jag har rätt till 25 semesterdagar detta året kan arbetsgivaren neka då? Det är obetalt med eftersom jag nyss börjat.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag i mitt svar. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller och därefter kommer en sammanfattning av mitt svar.Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).I sista hand är det arbetsgivaren som bestämmerEn arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen ger dem rätt till. Med detta ansvar följer att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats tidigare eller att det inte går att komma överens (11 § första stycket semesterlagen). En arbetstagare har dock en viss bestämmanderätt när det gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna reglera medbestämmanderätt för arbetstagare, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om arbetstagaren inte är medlem i något fackförbund, ska arbetsgivaren samråda om förläggandet av semester med arbetstagaren (10 § första och andra stycket semesterlagen).Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledighet på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes fackliga företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början (11 § andra stycket semesterlagen).SammanfattningOm det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som ger arbetstagare medbestämmanderätt i frågan om ledighetens förläggning, gäller att arbetsgivaren har rätt att neka NÄR du ska ta ut dina semesterdagar. Du kan fortfarande ha rätt till 25 semesterdagar men arbetsgivaren har rätt att ensidigt bestämma över dagarnas förläggning om ni inte kommer överens. Arbetsgivaren ska dock samråda med dig alternativt dina fackliga företrädare gällande förläggandet av semester.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,

Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?

2021-08-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag driver enskild näringsverksamhet och är registrerad som arbetsgivare. Jag undrar hur man beräknar semesterersättning i följande fall:1.) Semesterersättning enligt procentregeln till tillsvidareanställda som är timavlönade:Många arbetsgivare tycks betala ut semesterersättning (12% enligt Semesterlagen) i samband med varje löneutbetalning (förutsatt att semesterersättningen specificeras i lönebeskedet), även om anställningen är längre än tre månader. Finns det laga stöd att göra så, eller måste semesterersättningen betalas ut i samband med semesterledigheten (ofta nästkommande semesterår)?2.) Semesterersättning vid kostförmåner enligt procentregeln:Många arbetsgivare tycks anse att skattepliktig kostförmån inte är semesterlönegrundande inkomst. Finns det laga stöd att göra så, eller ska kostförmån räknas som semesterlönegrundande inkomst?Tacksam för svar!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet dina frågor är semesterlagen. Alla lagparagrafer nedan är hänvisningar till den nyss nämnda lagen.När det gäller din första fråga kan följande anföras. Enligt 26 § 1 st. ska arbetsgivaren betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten. I lagmotiven understryks att bestämmelsen inte hindrar att semesterlönen betalas ut före semesterledigheten under förutsättning att det sker i när anslutning till denna. Lagparagrafens första stycke motsvarar i princip den bestämmelse som fanns i den tidigare semesterlagen från 1963 varför äldre förarbetsuttalanden fortfarande äger relevans. Och syftet med den äldre regleringen var framförallt att hindra att semesterlönen betalades ut för långt i förväg och i alltför små portioner. I propositionen framhölls dock att uttrycket "i samband med semestern" inte borde tolkas så snävt att det i enskilda fall skulle hindra utbetalning av semesterlön i samma ordning som den vanliga lönen och på vanliga utbetalningsdagar, prop. 1963:68 s. 60 f. Men att många arbetsgivare idag frångår bestämmelsen i 26 § och istället väljer att betala ut semesterersättning löpande förklaras av att det numera är möjligt att i kollektivavtal göra avvikelser, 2 a § 2 st. Det korta svaret på din första fråga lyder således att det finns lagligt stöd för den här typen av utbetalningar.När det sedan gäller din andra fråga kan följande konstateras. I 24 § anges att vid beräkning av semesterlön ska hänsyn inte tas till förmån av fri bostad eller till en löneförmån som är avsedd att utgöra ersättning för särskilda kostnader. Den skattepliktiga kostförmånen är enligt min mening ett exempel på en sådan löneförmån varför svaret på den här frågan blir att kostförmån inte utgör en semesterlönegrundande inkomst. Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur mycket får jag i semesterersättning?

2021-08-22 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej.Jag har 151 kr/tim inklusive semesterersättning. Hur vet jag hur mycket timlön jag har utan semesterersättning?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din semesterersättning ingår i din lön utan att AG redovisar det. Du undrar nu hur du kan ta reda på din semesterersättning. I och med att det är möjligt att annat kan avtalas genom kollektivavtal ifråga om semesterersättningen blir det svårt att ge ett uttömande svat avseende hur mycket just du har rätt till. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med din arbetsgivare om det; denne har nämligen för det fall den inkluderar semesterersättningen i lönen (vilket den verkar ha gjort i ditt fall) skyldighet att redovisa sin semesterersättning öppet och tydligt i lönespecifikationen. Denna skyldighet har arbetsgivaren enligt tidigare mål i europadomstolen. Med vänlig hälsning

Kan semesterersättningen vara inräknad i lönen?

2021-07-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, min pojkvän jobbar på ett ställe utan kollektivavtal. Chefen säger att hans semestersättning är inräknad i hans timlön. Han har 140kr i timmen och där är semester ersättningen redan inräknad enligt chefen. Han får alltså inte ett tillägg på 12% varje månad. Utan bara 140kr per timme. Är detta rätt?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket inom arbetsrätten regleras genom avtalet. Det finns dock vissa minimiregler som inte går att avtala bort. Rätten till minst 12 % semesterersättning är en sådan och regleras i 16b och 29 §§ Semesterlagen. Enligt bestämmelserna ska semesterersättningen utgöra minst 12 % av den intjänade lönen. Semesterersättning är alltså en laglig rättighet som inte går att förhandla bort eller bakas in i lönen. Det är alltså inte rätt att din pojkvän enbart får 140 kr per timme. Han bör istället få 140 kr + 12 %, dvs ett tillägg på 12 %. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?

2021-07-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Om jag påbörjar en provanställning den 1 juni och företaget inte är bundet till kollektivavtal, men jag har fått 25 semesterdagar och vill ta ut obetald semester fr 1 juli, har jag då rätt till 4 veckors sammanhängande semester, trots provanställning? Eller kan företaget ex välja att bara godkänna t ex 2 veckors obetald semester?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!ProvanställningAtt du är provanställd innebär att du har samma rättigheter som om anställningen övergått till tillsvidare anställning (fast anställning). Skillnaden mellan att vara fast anställd och provanställd är att du kan bli uppsagd utan anledning, (gäller ej diskriminering), se 6 § lagen om anställningsskydd.SemesterDin anställning påbörjades 1 juni, vilket innebär att tiden fram till 31 mars 2022 kallas för intjänande år. Den semester som du tjänar in under den tiden ligger till grund för den betalda semester som du kan ta ut under semesteråret som löper från 1 april- 31 mars 2022, se 3 § semesterlagen.När det gäller obetald semester behöver du inte ha någon intjänande tid. Du skriver att du beviljats 25 dagar. Dessa kan du ta ut som obetald semester. Du kan prata med din arbetsgivare och framföra dina önskemål, se 8 § semesterlagen. Dock kan din arbetsgivare välja att förlägga semestern när det passar arbetsplatsen, se 11 § semesterlagen. Om ni inte kommer överens är huvudregeln att du ska ha rätt till fyra veckors semester under tiden juni-augusti, se 12 § semesterlagen. Det innebär att du har rätt till 25 dagars obetald semester, men din arbetsgivare kan välja att fördela dem efter egen vilja.SammanfattningDu har samma rättigheter gällande semester trots att du är provanställd. Du har dock ännu inte tjänat in någon betald semester mer än möjligtvis några dagar. Däremot har du rätt att ta ut de 25 obetalda dagar som du beviljats. Din arbetsgivare kan fördela din semester på ett sätt som passar arbetsplatsen, dock är huvudregeln att den ska förläggas under sommaren. I ditt brev skriver du att din arbetsgivare inte är ansluten till något kollektivavtal. Det kan vara en god idé att skriva ett väl utformat anställningsavtal i det fallet. Om du behöver hjälp med att tolka ditt anställningsavtal, eller om du har ytterligare frågor kring din anställning är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,