Har jag rätt till årets semesterdagar om jag avslutar min anställning i mars?

2021-03-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej jag har sagt upp mig och jag avslutar min anställning 19 mars har jag då rätt till årets semesterdagar? Eller är det bara dom som jag har sparade från föregående år?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar rätten till semesterersättning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Notera dock att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i lagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).Semesterdagar fylls på 1 aprilEn arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår under förutsättning att anställningen påbörjades före den 31 augusti under semesteråret. Semesteråret räknas från och med 1 april till 31 mars året därpå. Detta innebär att årets semesterdagar fylls på 1 april varje år (3 § och 4 § semesterlagen).Notera dock att du har rätt att ta ut intjänad semesterdagar i form av ledighet eller som semesterersättning. Om du inte kan ta ut dina intjänade semesterdagar innan din anställning upphör, så har du rätt att få ut semesterersättning motsvarande dessa dagar senast en månad efter anställningens upphörande (28 § och 30 § semesterlagen).SammanfattningEftersom du avslutar din anställning innan 1 april så har du enbart rätt till semesterdagar som är sparade från föregående år. Om du inte tar ut dessa intjänade dagar i form av ledighet innan anställningens upphörande, har du rätt att få ut semesterersättning istället. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Har jag rätt till semesterlön under tiden jag är sjukskriven på grund av arbetsskada?

2021-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejHar varit sjukskriven sedan 2018 mars.Har börjat jobba heltid nu 2021 januari.Skulle vilja veta om jag har rätt till semesterlön 2019 1abril till 2020 31 mars.Hur räknar jag ut min semester lön är det 180 dagar eller hur är det.Är sjukskriven av en arbetsskada.
Josefine |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag vi kommer att gå in och titta på för att kunna besvara din fråga är semesterlagen (SemL).I lagen ser vi att man tjänar in sin semesterlön under den period man är sjukskriven på grund av arbetsskada (7 § och 17 § SemL). Detta är också oberoende av hur mycket du varit sjukskriven under året. Regeln om 180 dagar gäller endast när du har varit sjukskriven på grund av sjukdom och inte arbetsskada. Tiden mellan 1 april 2019 och 31 mars 2020 som du har varit sjukskriven på har varit alltså semesterlönegrundande frånvaro. Du har alltså rätt att få ut dessa semesterdagar när du kommer tillbaka till arbetet. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline! Vänligen,

Fråga om beräkning av semesterlön

2021-02-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!jag har en fråga om semesterlagen om arbetsgivaren hanterar den rätt.Min fru har en fast anställning med fast anställning med fast månadslön,har en 75% tjänst men jobbar 37,5% (sjukavdrag 37,5%) jobbar 4 dagar i veckan.Hur ska arbetsgivaren beräkna semesterlön och semestertillägg enligt semesterlagen?Hon har jobbat på det här sättet i 5 år.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Semesterlag (1977:480)Från och med den 1 april 2010 kan semesterlönen beräknas enligt två alternativa metoder: sammalöneregeln (16 a § semesterlagen) eller procentregeln (16 b § semesterlagen). Sammalöneregeln tillämpas som huvudregeln för arbetstagare som avlönas med vecko- eller månadslön. Arbetsgivaren kan dock alltid tillämpa procentregeln i stället. Syftet med arbetsgivarens valmöjligheter är bl.a. att undvika tvister om vilken regel som ska tillämpas.SammalöneregelnSemesterlön enligt sammalöneregeln (16 a § semesterlagen) innebär att arbetstagaren under sin semesterledighet får vecko- eller månadslön på samma sätt som om denne skulle ha arbetat. Fasta lönetillägg utgår också i samma omfattning som vanligt. Till detta kommer ett semestertillägg som syftar till att semesterlönen så långt som möjligt ska motsvara den semesterlön som tillämpningen av procentregeln skulle ha gett. Av andra stycket framgår att semestertillägget för varje betald semesterdag för veckoavlönade arbetstagare är 1,82 procent av veckolönen och för månadsavlönade arbetstagare 0,43 procent av månadslönen.Procentregeln(16 b § semesterlagen) anger hur semesterlönen ska beräknas enligt procentregeln. Beräkningen ska gå till på följande sätt:1.Förfallen lön och andra rörliga kostnadsersättningar under intjänandeåret beräknas för att fastställa ett beräkningsunderlag. I beräkningsunderlaget ingår inte: a) semesterlön, b) permitteringslön med anledning av driftsuppehåll för samtidig semester, c) förmån av fri bostad eller annan löneförmån som avser ersättning för särskilda kostnader, t.ex. för kläder, d) lön som utgått under dag med hel eller delvis semesterlönegrundande frånvaro.2.Har arbetstagaren varit frånvarande av skäl som är semesterlönegrundande ska en fiktiv inkomst fastställas för dessa frånvarodagar. Inkomsten ska fastställas till ett belopp motsvarande den inkomst som arbetstagaren skulle ha haft om han eller hon arbetat som vanligt i stället för att ha varit frånvarande.3. Det totala beräkningsunderlaget räknas ut genom att posterna under 1 och 2 summeras.4. 12 procent av det totala beräkningsunderlaget ger den totala semesterlönen.5. Den totala semesterlönen divideras med antalet betalda semesterdagar för att erhålla semesterlön per dagSemesterlönegrundande frånvaroAv (17 § första stycket semesterlagen) framgår att frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när fråga är om ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. Paragrafen reglerar semesterlönegrundande frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada. Vid frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada finns en längsta gräns för hur länge sammanhängande frånvaro är semesterlönegrundande per intjänandeår. När hel frånvaro på grund av dessa orsaker pågått under två hela intjänandeår, utan annat uppehåll i frånvaron än fjorton dagar i en följd, är inte nästa infallande frånvarodag semesterlönegrundande. Intjänandet av semester upphör således när arbetstagaren varit frånvarande under en lång tid från arbetet på grund av sjukdom eller arbetsskada.Det är dock endast hela frånvarodagar och frånvaro under hela intjänandeår som avses. Ett helt intjänandeår är tiden från den 1 april ett år till den 31 mars året därpå. Påbörjas en längre heltidssjukskrivning under ett pågående intjänandeår är upp till 180 frånvarodagar semesterlönegrundande under det år insjuknandet sker och därtill 180 frånvarodagar per år under de två nästföljande intjänandeåren. Först därefter har arbetstagaren varit frånvarande två hela intjänandeår och därpå följande frånvarodagar är inte semesterlönegrundande. När avbrott i frånvaron pågått längre än fjorton dagar i en följd, påbörjas en ny sådan period. Vid lång frånvaro på grund av sjukdom behöver arbetsgivaren således hålla reda på arbetstagarens frånvaromönster upp till tre år bakåt i tiden, för att veta om nästa frånvarodag är semesterlönegrundande. Om arbetstagaren är deltidssjukskriven under flera år finns idag ingen bortre tidsgräns för hur länge sådan frånvaro är semesterlönegrundande.Hoppas du fick svar på din fråga!

Har en deltidsanställd rätt till semesterersättning?

2021-01-01 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag Jobbar åt en ideell förening, de har inget kollektivavtal. Jag jobbar ca50% och har månadslön, timmar jag gör extra blir då mertid. med en timlön och ett mertidstillägg, jag har inte fått något semestertillägg på mertids timmarna. Har jag rätt till 12% på den totala timlönen?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar rätten till semesterersättning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Deltidsanställda har rätt att vara semesterledigaSom deltidsanställd har du rätt att vara semesterledig från arbetet. Antalet semesterdagar är beroende av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt (4 § semesterlagen).Om din anställning omfattar högst tre månader finns dock möjlighet att avtala bort rätt till ledighet och få ut semesterersättning. Det finns dock ingen möjlighet att avtala bort ledighet annars (2, 2a, 4 och 5 § semesterlagen). Rätt till semesterersättning utgår om intjänad semesterledighet inte tagits ut vid anställningens slut Tar du inte ut din intjänade semesterledighet när du slutar din anställning, har du då rätt att få ut semesterersättning. Denna rätt har du oberoende din anställningsform eller anställningstid. Ersättningen ska motsvara minst tolv procent av din lön (28 och 29 § semesterlagen). SammanfattningSom deltidsanställd har du rätt att vara semesterledig från arbetet. Om din anställning varar i högst tre månader finns dock möjlighet att avtala bort rätten till semester och istället få semesterersättning.Varar din anställning längre än tre månader, finns ingen möjlighet att avtala bort semesterledigheten och du har därmed inte heller rätt till semesterersättning på lönen. Du kan ju inte ha rätt till både semesterersättning och semester. Om du däremot avslutar du din anställning innan eventuell intjänade ledigheten tagits ut gäller att du då har rätt att få ut semesterersättning motsvarande tolv procent av din lön.Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen. Önskar dig en god fortsättning på det nya året!Vänligen,

Har jag rätt till obetalda semesterdagar utöver mina sparade?

2021-02-28 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejHar en sparad semesterdag detta år,har jag som anställd rätt till obetalda semesterdagar .typ 3 st sammanhängande förutom den sparadeMed vänlig hälsning
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du har rätt till några obetalda semesterdagar utöver den semesterdag du nämner att du har sparad. Rätten till semesterdagar regleras i Semesterlagen, men exakt hur många semesterdagar du har rätt till beror också på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller om du och din arbetsgivare har kommit överens om något speciellt i ditt personliga avtal. Dock kan du inte få sämre förmåner än vad lagen anger (2 § semesterlagen). I mitt svar kommer jag utgå från semesterlagen. Enligt Semesterlagen har du rätt till 25 dagar semester varje semesterår, men beroende på hur länge du har arbetat och om du tjänat in semesterlön eller inte, är dessa antingen betalda eller obetalda. Dock, om du påbörjade din anställning efter den 31 augusti under semesteråret, har du bara rätt till 5 semesterdagar. (4 § semesterdagar)Ett semesterår är perioden mellan 1 april ett år, till och med 31 mars följande år (3 § semesterlagen) Hur många betalda semesterdagar man har rätt till, räknas ut enligt 7 § semesterlagen. Efter att man har räknat ut hur många betalda semesterdagar man har, har man rätt till resten obetalda, så att det uppgår till 25 stycken totala semesterdagar (som man har rätt till enligt lagen). Dock kan du som arbetstagare avstå rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön (obetald semester). I detta fall ska du lämna besked till arbetsgivaren om hur du önskar förlägga din obetalda semester, hur många sådana dagar du önskar ta ut och ifall du önskar avstå sådan ledighet. Ledigheten kan dock bara avstås fram tills dess att den lagts ut. (8 § semesterlagen) Angående om semesterledigheten ska vara sammanhängande, anges det i 12 § semesterlagen att om inget annat avtalats, ska ledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst 4 veckor under juni-augusti. Ordet ledighetsperiod syftar på att ledigheten ska vara sammanhängande, därför ser jag inget problem med att du inte skulle kunna få semesterledighet under en sammanhängande period om 3 dagar. Sammanfattningsvis, det korta svaret på din fråga är att ja, du har rätt till obetalda semesterdagar utöver den sparade du har. Om man utgår från semesterlagen och det inte finns kollektivavtal eller personligt avtal som anger annat, har en arbetstagare rätt till totalt 25 stycken semesterdagar under ett semesterår. Beroende på hur länge personen varit anställd/jobbat och således "tjänat in" semesterdagar med semesterlön, har hen rätt till x antal betalda semesterdagar. Utöver det har personen rätt till återstående obetalda semesterdagar för att det totalt ska uppgå till 25 stycken. Som arbetstagare kan du dock avstå obetalda semesterdagar om du skulle önska det, i så fall ska du meddela detta till din arbetsgivare. Arbetstagaren har rätt till 4 veckor sammanhängande semester under juni-augusti, därmed ser jag inga problem med att du inte skulle få 3 dagars sammanhängande ledighet. Hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om något var oklart eller du har fler frågor!Vänliga hälsningar,

Hur många betalda semesterdagar har jag rätt till?

2021-02-27 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Har en fråga då jag inte förstår mig på företaget jag jobbar på.Har en pågående provanställning där jag började 4/1 2021 och som pågår fram till 4/7 2021 hur många betalda semesterdagar har jag rätt till?Som jag får ihop det är det 12 semester dagar, men företaget säger 7 dagar förstår inte hur det är uträknat?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör semesterdagar, alltså är semesterlagen tillämplig. De antal semesterdagar du har rätt till semesterlön i år, alltså 2021, beror på hur länge du har varit anställd under ditt intjänade år, det vill säga från 1 april 2020 till 31 mars 2021. I ditt fall har du varit anställd i ca 3 månader, vilket innebär att du har rätt till ungefär 7 betalda semesterdagar. Vanligtvis tjänar man två betalda semesterdagar per månad. En anställd har dock alltid rätt till 25 semesterdagar per år enligt 4§ Semesterlagen. Något krav på intjänande finns inte för att få rätt till dessa 25 semesterdagar. Detta innebär att du har rätt till 25 semesterdagar, varav 7 är betalda. Det är dock frivilligt om du tar ut den obetalda semestern, 8§ Semesterlagen. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Kan jag bli skyldig arbetsgivaren pengar för mina sparade betalda semesterdagar?

2021-01-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag tog tjänstledigt för att studera och hade 8 betalade semesterdagar sparade. Nu när jag har sagt upp mig efter tjänstledigheten ville jag ha ut semesterdagarna i pengar. På lönespecifikationen står det att jag är skyldig arbetsgivaren ca 8000:- för dessa dagar. Hur kan jag bli skyldig arbetsgivaren pengar för mina betalda semesterdagar?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.SemesterNär det kommer till frågor om semester regleras det i första hand av semesterlagen. Där anges minimiregler gällande semester för alla som arbetar. Utgångspunkten är att alla arbetstagare har rätt till (minst) 25 semesterdagar under varje semesterår (4 § Semesterlagen). Detta innebär att en arbetstagare har rätt till sina 25 semesterdagar även om hen har varit tjänstledig. Under sina semesterdagar har man även rätt till semesterlön, om en sådan har intjänats (4 § Semesterlagen).Det bör dock tilläggas att inte alla semesterdagar innebär att man får semesterlön, dvs betald semester. När man beräknar hur många semesterdagar det blir med semesterlön räknar med först antalet dagar som arbetstagaren har varit anställd, och sedan räknar man bort de dagar som arbetstagaren varit helt frånvarande utan lön, t.ex. under tjänstledighet (7 § Semesterlagen).Det innebär att du inte kan tjäna in nya semesterdagar med semesterlön under tiden för din tjänstledighet, men eftersom de åtta dagar du nämner i din fråga är från perioden innan din tjänstledighet är dessa dock dagar som du har rätt till.Sparad semester är i första hand avsedd att tas ut i ledighet, eftersom tanken med semester är att ge möjlighet till vila och återhämtning. En arbetstagare har därför inte rätt att kräva att ta ut dessa dagar i pengar, istället för (betalda) lediga dagar, och ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som innebär att arbetstagaren avstår från sin semester mot ersättning är ogiltigt i den del som innebär att arbetstagaren avstår sin semester (2 § Semesterlagen).FörskottssemesterKortfattat innebär förskottssemester att man får behålla ordinarie lön under obetalda semesterdagar som man tar ut i förskott, trots att man inte tjänat in semesterlön. I samband med detta uppstår en skuld till arbetsgivaren som ska motsvara det avdrag som din arbetsgivare skulle ha gjort om du tagit ut obetalda semesterdagar. Den skulden är du som arbetstagare då skyldig att betala igen vid händelse av att du säger upp dig själv (29 a § Semesterlagen). Jag tolkar inte din fråga som att det rör sig om förskottssemester, men jag ville ändå nämna det, eftersom det är ett sådant scenario där man typiskt sett kan bli skyldig arbetstagaren pengar i samband med uppsägning och semesterdagar.Förlägga semesterledighetNär det kommer till hur och när man har rätt att få ut sin semester, ska den som utgångspunkt förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under perioden mellan juni-augusti. Detta gäller så länge inget annat är avtalat mellan parterna (12 § Semesterlagen). Kan arbetsgivaren och arbetstagaren inte komma överens om hur eller när semestern ska förläggas är det arbetsgivaren som bestämmer, och om beslutet har kommit till på ett annat sätt än genom en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare måste arbetsgivaren meddela arbetstagaren om beslutet. Detta ska göras senast två månader före ledighetens början, om det inte finns särskilda skäl för att lämna den senare (11 § Semesterlagen). I ditt fall innebär det att din arbetsgivare i vart fall har brustit i sin skyldighet att meddela dig att hen behövt förlägga ut din sparade semester.Om en arbetstagare har sparade semesterdagar ska de förläggas till det semesterår som arbetstagaren bestämmer (20 § Semesterlagen). Arbetsgivaren har inte rätt att lägga ut sparad semesterledighet under uppsägningstiden (AD 1998 nr 100), vilket jag tolkar som att arbetsgivaren därmed inte heller borde kunna förlägga den sparade semesterledigheten under din tjänsteledighet.Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att ta kontakt med ett ombud för att få ytterligare rådgivning om hur du ska ta ditt ärende vidare.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Semesterdagar vid deltidsanställning.

2020-12-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag ska studera på heltid och har tagit 20% tjänstledig från min fasta anställning då jag vill jobba 50%. (Min anställning är på 70%). Det jag undrar är vad som händer med mina semesterdagar? Har jag rätt till semesterdagar som vanligt då jag fortfarande är fast anställd men har tagit 20% tjänsteledigt?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en deltidsanställning på 50% ger rätt till semesterdagar.Du har rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen (SemL). Huvudregeln är att man har rätt till 25 semesterdagar (men detta kan vara fler pga. anställningsavtal eller kollektivavtal) oavsett om man arbetar heltid eller deltid (4 § SemL). Dina semesterdagar påverkas dock av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt.Om man jobbar deltid finns det två alternativ för hur semesterns utfall blir beroende på hur ens deltidsarbete ser ut:Alternativ 1 - Du jobbar cirka 80% fem dagar i veckan, t.ex. om du jobbar sex timmar om dagen eller dylikt. Då får du 25 semesterdagar fast betalt med 80% av lönen.Alternativ 2 - Du jobbar fyra dagar heltid. Då räknar man om semesterdagarna med en metod som går ut på att man räknar ut "nettosemester". Då tar man genomsnittliga antalet dagar man arbetar multiplicerat med semesterdagar (som är minst 25) delat på fem. Jobbar man fyra dagar och har 25 semesterdagar blir det då 4 x 25 / 5 = 20 semesterdagar.Om det däremot är så att du arbetar oregelbundet så behöver du göra en omräkning av dina semesterdagar. En vanlig metod är då att räkna om de 25 semesterdagarna till nettosemester. Du beräknar din nettosemester genom att ta antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sen så delar du det med fem. Hur semesterförmånerna sedan regleras beror på hur din anställning ser ut, men som utgångspunkt har du rätt till 12 procent av allt som du tjänat under året i semesterersättning (16 b § SemL).Jag rekommenderar dig att göra en beräkning i enlighet med ovan och dessutom kontakta din arbetsgivare för att få korrekt information om hur många betalda semesterdagar du har rätt till. Arbetsgivare ska ha koll på detta.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,