Hur stor blir min semesterersättning?

2019-08-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag undrar om min arbetsgivare har gjort rätt när det gäller min semester uträkning.Jag har varit föräldraledig från (september-2017 till september 2018.)Önskar ta ut semester nu och får veta att min snitt sysselsättningsgrad är 56% stämmer detta?Jag har fått 15 betalda dagar och 10 obetalda dagar har varit anställd sedan många år.April-2018 – september-2018 var jag föräldraledig EJ Semestergrundad frånvaro.Oktober-2018 arbeta igen 100%.November-2018 var arbetstiden 95%December-2018 var arbetstiden 95%Januari-2019 var arbetstiden 95 %Februari-2019 var arbetstiden 95 %Mars-2019 var arbetstiden 95 %*Räknas väl under perioden 1/4 - 18 till 31/3 -19Hur ska det sedan räknas vad blir den totala semesterersättningen?/På förhand tack.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga handlar om semesterersättning blir semesterlagen (SemL) tillämplig. Viktigt att komma ihåg är att SemL är semidispositiv, vilket innebär att i vissa fall kan kollektivavtal gälla istället för lagen. SemesterårPrecis som du säger så räknas semesteråret mellan 1 april till 31 mars nästa år, se 3 § SemL. Som arbetstagare har du rätt till 25 semesterdagar varje år. Om du har tjänat in semesterersättning ska du få detta under semestern. Hur många dagar betald semester har du rätt till?Antalet betalda dagar räknas ut genom att ta antalet dagar du varit anställd hos företaget under året minus de dagar du varit frånvarande från arbetet utan lön, se 7 § SemL. Frånvaro som semesterledighet eller arbetsfria dagar (som t.ex: helger) eller annan ledighet som är semesterlönegrundande ska dock inte räknas bort, se 7 § SemL. Sedan ska detta tal delas med 365, sedan multipliceras med 25 och avrundas uppåt till närmaste heltal. Eftersom du har varit anställd hos företaget länge är din totala anställningstid 365 dagar. Från detta ska sedan din frånvaro som inte är semesterlönegrundande dras av. Detta borde vara 183 dagar om du varit helt frånvarande i 6 månader. Föräldraledigheten räknas som semesterlönegrundande frånvaro i den mån som anges i 17a § SemL. Eftersom du säger att din föräldraledighet inte var semestergrundande förutsätter jag dock att så är fallet. I sådana fall har du 183 dagars som ska dras av från 365, d.v.s. 365-183=182. Sedan ska 182 delas på 365, d.v.s. 182/365=0,499. 0.499 ska sedan multipliceras med 25, d.v.s. 0,499*25=12,466. 12,466 avrundas sedan uppåt till 13. Enligt denna uträkning har du alltså rätt till 13 betalda semesterdagar. Då jag inte har dina lönespecifikationer eller vet precis när du arbetat kan jag inte göra en exakt uträkning och det är antagligen därför det skiljer två dagar mot vad du faktiskt fått. Snitt sysselsättningsgrad är inget som specifikt används för att räkna ut semesterdagar, utan 56% är antagligen något som din arbetsgivare räknat ut själv. Hur stor blir semesterlönenHur mycket semesterlön du får räknas ut enligt procentregeln i 16b § SemL. Lönen räknas ut genom att ta din sammanlagda inkomst året innan semesteråret. Här räknas inte semesterlön eller övriga löneförmåner in. Sedan tar man 12% av detta och delar på antalet semesterdagar för att få fram hur stor semesterlönen blir per dag. Eftersom jag inte vet hur mycket du tjänat kan jag inte räkna ut hur stor din semesterersättning blir, men det blir alltså 12% av din totala lön under året innan semesteråret. SammanfattningEftersom jag inte har dina lönespecifikationer, eller vet precis hur mycket du jobbat kan jag inte göra några exakta uträkningar. Utifrån den informationen jag fått låter det dock som att 15 betalda semesterdagar kan stämma. Om din snitt sysselsättningsgrad stämmer kan jag inte svara på men det spelar inte heller någon roll för uträkningen. Semesterlönen du har rätt till blir sedan 12% av din sammanlagda inkomst året innan semesteråret. Denna summa delas sedan på dina 15 betalda semesterdagar för att veta hur mycket du får per dag. Beroende på vilket kollektivavtal din arbetsplats har är det möjligt att vissa andra regler gäller. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att höra av dig till ditt fack för att kolla med de vad som gäller. Om du skulle ha ytterligare frågor eller funderingar eller behöva en jurist som tittar närmare på något kan du höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Vänliga hälsningar

Får man ersättning för outtagna semesterdagar?

2019-07-19 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!När man räknar vilken semesterersättning en anställd ska ha, räknar man då in semesterersättning från året innan i lönen?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Semesterersättning är en ersättning som antingen betalas ut månadsvis vid tidsbegränsade anställningar eller annars i samband med att du avslutar din anställning. Jag utgår ifrån att det gäller en semesterersättning vid avslutad anställning då inget annat angetts. När det gäller semesterersättning vid en avslutad anställning ska man, förutom att räkna in de semesterdagar du skulle ha tagit ut i år, även räkna in de dagar du inte tagit ut under tidigare semesterår. Utöver detta ska även de semesterdagar du har tjänat in för nästa semesterår inkluderas. Ett semesterår avser perioden mellan 1 april och 31 mars. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Skulle du behöva vidare rådgivning eller att boka en tid med jurist är du välkommen att vända dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Hur räknar man ut semesterersättning för en timanställd?

2019-07-09 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej jag är pensionär arb. som timanställd sedan 10 år tillbaka. När de räknar timersättningen lägger de in min semesterrersättning. står bara timlön inclusive sem ers. De räknar upp min timlön o jmf med vanlig månadslön. men en som är fastanställd har semester, betalda helgdagar, pensionsinbetalning. När man räknar årsarbetstid för timanställning ska man då inte räkna bort lördagar söndagar helgdagar,o semesterdagarna. Förstår inte hur landstinget räknar. Samma sak för försäkringskassan timanställd de räknar årsarbetstid 2080 tim och sedan räknar ned till det hur mycket man arbetar , men var finns semesterdagarna, och helgdagarna. För mig allt så märkligt
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att det du undrar över är hur man ska räkna ut lönen och semesterlönen/semesterersättningen som timanställd. Det finns normalt två varianter för att reglera semesterkompensation för timanställda. Du kan antingen få semesterersättning eller så kan man få semesterlön. Jag kommer utgå ifrån att du får semesterersättning då du är pensionär och enbart jobbar timmar. Rätten till semesterRätten till semester regleras i semesterlagen (SemL). I 4 § SemL framgår det att arbetstagaren har rätt till 25 semesterdagar per år. En timanställd arbetstagare har enligt semesterlagen rätt till en semesterersättning om 12 % av lönen (16 b § och 28 § SemL). Även pensionärer har rätt till semesterersättning. SemesterersättningSemesterersättningen ska beräknas till 12 % av lönen. Denna betalas vanligtvis ut varje månad i samband med löneutbetalningen. Som timanställd så använder man en regel som kallas procentregeln. Vid procentregeln ska man lägga ihop den sammanlagda lönen (årslönen). Det är all utbetald lön, tillägg, provision, ob-tilägg, övertidsersättning osv. (det enda som inte ska räknas med är semesterlön, semesterlönegrundande frånvaro och permitteringslön). Jobbar man helger och får ob-ersättning ska detta ingå. Semesterdagar ska inte ingå. Den totala semesterlönen består alltså av 12 procent av den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen innan skatt, såväl fast som rörlig lön. Om det finns kollektivavtal så kan utbetalningen regleras annorlunda. Om semesterersättningen betalas ut i samband med den vanliga lönen så ska det klart och tydligt framgå på lönespecifikationen vad som utgör vanlig lön och vad som utgör semesterersättning, exempelvis genom att det är två olika poster på specifikationen. Jag förstår det som att de i dina lönespecifikationen inte delar upp posterna utan slår ihop lön med semesterersättning. Du borde kunna begära att få en redogörelse av din arbetsgivare hur de räknar ut din lön och på vilken lön de grundar semesterersättningen på. SammanfattningsvisVad jag kan utläsa av din fråga så grundar troligtvis din arbetsgivare din lön på hur många arbetstimmar en heltidsanställd jobbar. Dividerar en heltidsanställds månadslön med antalet timmar som en heltidsanställd jobbar. Därefter multiplicerar de timlönen de får fram med antalet timmar du jobbar. När de fått fram din totala lön så multiplicerar arbetsgivaren den summan med 12 % och får då fram din totala lön. Jag vet inte hur det ser ut med helgjobb hos andra månadsanställda, men de räknar inte in semesterlönen i månadslönen. RekommendationJag har redogjort för hur det normalt brukar gå till, vissa kollektivavtal kan göra att man har andra villkor. Jag tycker därför att du ska höra av dig till din arbetsgivare och be dem förklara hur de räknar ut din lön. Jag hoppas jag har gjort det tydligare för dig, annars får du vänligen höra av dig igen. Med vänliga hälsningar

Semesterförmåner

2019-07-05 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejDet är så att jag är anställd av ett företag där vi arbetar vecka vecka. vi har endast rätt att ta ut semester om vi byter med varandra, alltså så får vi arbeta 3 v i sträck för att kunna vara lediga 3v. vi har även alltid fått höra sen jag börja att våra semesterpengar är inbakade i lön alltså att vi har en semesterdag varannan vecka. vi har 7 dagars passning på jobbet men har endast 6 dagar betalt. Nu när vi börjat räkna på detta så visar det sig att så inte är fallet, så vi undrar hur vi skall gå tillväga med vårat problem.Med vänlig hälsning Lurad på pengar
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av semesterlagen — SemL. Som huvudregel är SemL tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantaget är vad som framgår av lagen (2 § SemL).Rätt till semesterdagar och semesterlönDu har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Semesterår räknas från 1 april–31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till 5 semesterdagar det semesteråret. Året innan benämns intjänandeår (3–4 § SemL).Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas enligt 7 § SemL, genom att man- tar antalet dagar under intjänandeåret som arbetstagaren varit anställd (har man arbetat hela året alltså 365),- subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in).- dividerar denna siffra med årets antal dagar, och- multiplicerar det hela med 25.Har man arbetat heltid och inte missat någon dag blir beräkningen således 365 (antal dagar du varit anställd ett visst år) – 0 (antal dagar du varit frånvarande) / 365 (årets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön. Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten (26 § Seml). Den regeln finns till för att förhindra skenavtal där det som benämns som semesterlön egentligen bara är en del av arbetslönen. Undantag från denna regel får bara göras genom kollektivavtal eller om det är till förmån för arbetstagaren (AD 2010 nr 89). Inga av dessa undantag kan tänkas vara aktuella i ditt fall.Beräkning av semesterlönenSemesterlönens storlek per dag beräknas antingen enligt sammalöneregeln eller enligt procentregeln. Om du har en fast månadslön beräknas den sannolikt enligt sammalöneregeln (16 § SemL). Enligt den beräkningsmetoden är semesterlönen lika stor som din lön, och därtill innehåller den ett semestertillägg om 0,43 % av månadslönen per dag. Har du också rörliga delar av lönen tillkommer till semesterlönen ett belopp motsvarande 12% av den årliga intjänade delen (16 a § SemL).Arbetsgivaren kan dock välja att beräkna lönen enligt procentregeln. Den totala semesterlönen är i det fallet 12% av din totalt intjänade lön under året (16 b § SemL).SkadeståndHar en arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna, ska den utöver semesterlön betala skadestånd för uppkommen skada (32 § SemL). I ett avgörande från Arbetsdomstolen ansågs 15 000 kr vara skäligt i ett fall då arbetsgivaren brutit mot bestämmelsen om att betala semesterlön i samband med semestern (AD 2010 nr 89). I fallet hade arbetsgivaren inte betalat ut för låg semesterlön, utan endast felaktigt löpande. Arbetsdomstolen lade vid bedömningen vikt vid att bestämmelsen som arbetsgivaren brutit mot ger uttryck för SemL:s karaktär av en social skyddslag.Jag har svårt att se hur du och dinainte, med bred marginal, skulle ha rätt till skadestånd överstigande 15 000 kr.PreskriptionOm du och dina kollegor felaktigt inte fått semesterlön enligt SemL:s bestämmelser, kan ni kräva den i efterhand. Om din arbetsgivare haft denna ordning under en längre tid, kan jag dock nämna preskriptionsbestämmelserna i SemL. Preskription innebär att man efter en viss tid förlorar rätten att framställa krav för en viss fordran, i det här fallet semesterlön. Fordringar för utebliven semesterlön preskriberas två år efter utgången av ett visst semesterår. Det betyder att du endast kan kräva semesterlön för semesteråren 1 april 2017–31 mars 2018, 1 april 2018–31 mars 2019 och nuvarande semesterår, som började 1 april 2019 (33 § SemL).Slutsats i ditt fallSumma summarum är min bedömning att din arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna ganska ordentligt, och att du utöver rätt till rättelse i framtiden också har rätt till utebliven semesterlön, och ett förhållandevis betydande skadestånd.Vad göra nu?Jag föreslår att du upplyser din arbetsgivare om att du anser att den inte uppfyller SemL:s krav, och att du bedömer dig ha rätt till utebliven semesterlön och skadestånd. Du kan till exempel visa din arbetsgivare detta svar. Jag ska här ge dig ett högst praktiskt (och icke-juridiskt) råd: Det är lätt att samtal om sådana här saker präglas av en irriterad ton. Undvik i möjligaste mån detta, och försök att hålla diskussionen så konstruktiv som möjligt. Enligt min erfarenhet är det betydligt mer sannolikt att man kommer överens om man lyckas hålla ett fredligt samtal, än om man till exempel konfronterar arbetsgivaren och argt påtalar att denne gjort fel.Jag kan också rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Lycka till!Vänligen,

Preskription av semesterersättning

2019-07-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag har sommarjobbat i en butik somrarna 2016, 2017 och 2018. Jag har inte erhållit någon semesterersättning inbakad i lönen under denna tid, och inte heller fått någon ersättning i slutet av sommaren då jag arbetat klart. Jag hörde av mig kring detta till arbetsgivaren i år februari 2019, som då sa att ersättningen skulle betalas ut under sommaren. I juli 2019 fick jag en lönespecifikaktion för semesterersättning för året 2018. Har jag rätt att kräva ersättning även för tidigare år?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av semesterlagen (SemL).Först vill jag nämna begreppen intjänandeår och semesterår: Intjänandeår räknas från 1 april ett år till 31 mars det nästföljande året. Semesterår är samma tid, året efter intjänandeåret (3 § SemL). Ska intjänande- och semesterår enligt kollektivavtal beräknas på annat sätt, gäller det (2 a § SemL). Rätt till semesterförmåner utgår från arbete under intjänandeåret.Du kan kräva semesterersättning fram till två år efter utgången av ett visst semesterår (33 § SemL). Det betyder att du idag skulle kunna kräva din semestersättning från semesteråret som inleddes 1 april 2017, det vill säga för alla dina tre somrar.Semesterersättning ska betalas senast en månad efter anställningens upphörande (30 § SemL). Senare utbetalning medför skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren (32 § SemL).Vänligen

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

2019-07-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Min man blev provanställd i Januari 2019 och blev sedan fastanställd i juni 2019. Hur många semesterdagar har han rätt att ta ut om han vill gå på semester i Augusti?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hur många semesterdagar har jag rätt till?Regler om semester finns i semesterlagen (SemL). En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår (4 § första stycket SemL). Ett semesterår pågår från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år (3 § SemL). En arbetstagare som har påbörjat sin anställning efter den 31 augusti under semesteråret har dock endast rätt till 5 semesterdagar (4 § första stycket SemL). I praktiken innebär detta att arbetstagaren kan ta ut 5 semesterdagar fram till och med den 31 mars. Den 1 april börjar ett nytt semesterår och arbetstagaren får 25 nya dagar att ta ut. Din man kan alltså ta ut 25 semesterdagar. Läs längre ner i svaret för att veta vad som gäller om semesterns förläggning.Tänk på att mitt svar utgår från reglerna i semesterlagen. Det är däremot möjligt att din man har rätt till fler semesterdagar enligt sitt anställningsavtal eller ett eventuellt kollektivavtal. Jag rekommenderar din man att titta i sitt individuella anställningsavtal och se om det finns någon regel om semester där. Jag rekommenderar också din man att undersöka om han omfattas av något kollektivavtal på arbetsplatsen. I ett eventuellt kollektivavtal kan det ha avtalats om fler semesterdagar.När har jag rätt att ta ut min semester?En arbetstagare har rätt till 4 veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Detta gäller om annat inte har avtalats (2 a § fösta stycket SemL och 12 § SemL). Om man inte kan komma överens om när semestern ska förläggas är det arbetsgivaren som slutligen bestämmer detta (11 § första stycket SemL). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Beräkning av semesterlön

2019-07-06 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! På min lönespecifikation har det stått att jag hade 11 betalda semesterdagar att ta ut. Jag gjorde detta och det registrerades vad det verkar som är 11 timmar på lönespecifikationen. Undrar då om jag har rätt att begära fullskaliga 11 dagar semesterlön om det stått på min lönespecifikation att jag ska få 11 dagar motsvarande 1064 per dag. Jobbar som timanställd på restaurang.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag redogör i mitt svar för rättsläget något mer utförligt än vad som möjligen är nödvändigt, så att du själv kan se huruvida allt har gått rätt till.Din fråga regleras av semesterlagen — SemL. Som huvudregel är SemL tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantaget är vad som framgår av lagen (2 § SemL).Var och en, vare sig den är fast anställd eller timanställd, har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Semesterår räknas från 1 april–31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till 5 semesterdagar det semesteråret. Året innan benämns intjänandeår (3–4 § SemL).Utöver rätt till semesterdagar, har man rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas enligt 7 § SemL, genom att man (1) tar antalet dagar under intjänandeåret som arbetstagaren varit anställd (har man arbetat hela året alltså 365), (2) subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in), (3) dividerar denna siffra med årets antal dagar, och (4) multiplicerar det hela med 25.Har man arbetat heltid och inte missat någon dag blir beräkningen således 365 (antal dagar du varit anställd ett visst år) – 0 (antal dagar du varit frånvarande) / 365 (årets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön. De 11 dagar du talar om är säkert ett korrekt antal dagar, men det får du beräkna.Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten (26 § Seml). Den regeln finns till för att förhindra skenavtal där det som benämns som semesterlön egentligen bara är en del av arbetslönen. Undantag från denna regel får bara göras genom kollektivavtal eller om det är till förmån för arbetstagaren (AD 2010 nr 89).Nu till det som du egentligen frågade om, nämligen beräkningen av semesterlönen. Semesterlönens storlek per dag beräknas för dig som är timanställd enligt den så kallade procentregeln (16 § SemL). Enligt procentregeln är semesterlönen 12 % av din totalt intjänade lön under intjänandeåret (16 b § SemL).Skulle din arbetsgivare ha brutit mot semesterbestämmelserna ovan, ska den utöver semesterlön betala skadestånd för uppkommen skada (32 § SemL). Dessa skadestånd är ofta relativt generösa. I ett avgörande från Arbetsdomstolen ansågs 15 000 kr vara skäligt i ett fall då arbetsgivaren brutit mot bestämmelsen om att betala semesterlön i samband med semestern (AD 2010 nr 89). I fallet hade arbetsgivaren inte betalat ut för låg semesterlön, utan endast felaktigt löpande. Arbetsdomstolen lade vid bedömningen vikt vid att bestämmelsen som arbetsgivaren brutit mot ger uttryck för SemL:s karaktär av en social skyddslag. Om situationen är sådan att din arbetsgivare gett dig för lite semesterlön genom att beräkna denna till motsvarande elva timmars arbete istället för 12% av din totalt intjänade lön lär ett skadestånd vara minst lika stort större.Jag hoppas att mitt svar varit till nytta för att du själv ska kunna avgöra huruvida allt gått rätt till!Vänligen,

Behovs- och timanställdas rätt till semesterförmåner

2019-07-04 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Har en anställd som behovsanställning eller timanställning rätt till semesterersättning?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av semesterlagen (SemL).Även behovs- och timanställda har rätt till semesterförmåner. SemL är som huvudregel tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantagen är de fall där det av SemL framgår att undantag får göras (2 § SemL). Bland annat går det att göra undantag från vissa av lagens regler genom kollektivavtal eller i anställningsavtalet (2 a § SemL).SemL ger varje arbetande – såväl fast anställda som andra – rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Semesterår räknas från 1 april till 31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till fem semesterdagar det semesteråret. Det går att genom kollektivavtal ändra datumen för semesterår, men inte antalet semesterdagar (3 och 4 § SemL).Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas genom att ta antalet dagar under intjänandeåret (som är året innan ett semesterår, också beräknat 1 april–31 mars) som arbetstagaren varit anställd, subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in). Denna siffra divideras med årets antal dagar, och det hela multipliceras med 25 (7 § SemL). Det går inte att göra undantag från denna paragraf.Har man varit anställd i över ett år, arbetat heltid utan att vara frånvarande någon dag – undantaget semester och dylikt – blir beräkningen således 365 (antal dagar man varit anställd under intjänandeåret) - 0 (antal dagar man varit frånvarande) / 365 (intjänandeårets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön.Semesterlönens storlek per dag beräknas, vad gäller behovs- och timanställningar, enligt den så kallade procentregeln (16 § 2 st 1 p SemL). Enligt den beräkningsmetoden motsvarar den totala semesterlönen 12% av den totalt intjänade lönen under året (16 b § SemL).Om en anställning tar slut innan semesterlönen betalats ut, ska arbetstagaren istället få semesterersättning (28 § SemL). Denna beräknas på samma sätt som semesterlön, och ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande (29–30 § SemL). Det går att genom kollektivavtal göra undantag från bestämmelserna i detta stycket, och i stycket ovan.Vänligen,