Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse

2021-01-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är för tillfället arbetsbefriad då jag blivit uppsagd pga arbetsbrist. Är det okej att ev ta en timanställning på några timmar i veckan under arbetsbefrielsen på ett annat företag? Min arbetsgivare trodde det var okej om man man inte får ut en stor summa varje månad som man hade kunnat klara sig på för så ifall betalar ju arbetsgivaren ut lön i onödan...Men de var inte 100% på hur det funkar.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lag om anställningsskydd (LAS).Precis som du och din arbetsgivare verkar vara medvetna om har du fram till att uppsägningstiden löpt ut rätt till lön och andra förmåner trots att du blivit arbetsbefriad (12 § LAS).Om du blivit arbetsbefriad och inte längre behöver stå till din arbetsgivares förfogande är det okej att arbeta åt en annan arbetsgivare. Utgångspunkten är dock att du inte har rätt till dubbla löner. Det innebär att din gamla arbetsgivare har rätt att räkna av den lön du får från din nya arbetsgivare, från den uppsägningslön du annars har rätt till (13 § LAS). Detta är dock något ni kan avtala bort. Om din arbetsgivare går med att på att betala din ursprungliga lön, utan avdrag, är det således helt okej.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vad händer om muntligt avtal står i strid med skriftligt anställningsavtal??

2021-01-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag arbetar 6h/veckan i handels. Jag är student på heltid så jag arbetar varannan helg. På sommrarna har jag haft en deal med arbetsgivare (endast muntligt) att arbeta mer än 6h/veckan, men i sommar kommer jag inte kunna göra det. Jag ska plugga under sommaren också och har därmed inte tid att jobba mer än 6h/veckan. Arbetsgivaren säger att jag antingen måste ta semester under denna period (istället för att arbeta enligt mitt kontrakt) eller så kan det hända att jag inte behövs alls inom företaget längre. Jag kan ju tekniskt sett använda betalda semesterdagar men dessa vill jag jättegärna spara eftersom jag mycket väl kan behöva dessa någon annan gång. Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt kontrakt? Finns det något som de kan sätta emot mig? Tack för hjälpen!
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du är bunden att arbeta mer än 6h/veckan. När det gäller anställningsavtal finns inget formkrav, det vill säga att anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Eftersom du har muntligen gått med på att jobba mer än 6h/veckan kommer detta gälla istället för det skriftliga avtalet. För att frångå det skriftliga avtalet krävs nämligen att du har godkänt villkoren. Ifall du skulle vägra att jobba överenskommen tid/vecka kan detta ses som olovlig frånvaro och grund för uppsägning. För att olovlig frånvaro ska vara saklig grund för uppsägning, enligt 7§ Lagen om anställningsskydd, krävs det att det är fråga om mer än bara någon enstaka gång och utan godtagbar anledning. I ett fall från 2018 (AD 2018 nr 66) hade en arbetstagare varit frånvarande från arbetet under en vecka i strid med med arbetsgivarens uttryckliga besked. Arbetsdomstolen kom fram till att arbetstagare åsidosatt sina förpliktelser gentemot arbetsgivaren. Sammanfattningsvis kommer frånvaron, i ditt fall, sannolikt vara grund för uppsägning. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

När är ett återanställningserbjudande skäligt?

2021-01-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Giltigt skäl för att avvisa arbetserbjudande vid företrädesrätt.Jag har haft två anställningar under många år. Arbetsgivare A på 75% och Arbetsgivare B på 25%.Under hösten blev jag uppsagd, pga arbetsbrist, från min anställning på 25% hos Arbetsgivare B.Nu har Arbetsgivare B hört av sig och erbjudit mig en återanställning men på 75 %.För mig blir det omöjligt att kombinera och arbeta 150% då jag ju redan har en anställning hos Arbetsgivare A på 75%.Är det ett giltigt skäl att avvisa arbetserbjudandet utan att förlora företrädesrätten? 27 § 3 st LASDetta då jag anser att arbetserbjudandet är oskäligt med hänsyn till att tjänsten som erbjuds har ett för stort arbetstidsmått som inte går att kombinera med anställningen hos Arbetsgivare A.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om tjänsten på 75 % är ett skäligt erbjudande om återanställning, när du redan har en annan tjänst på 75 %. Detta är en komplicerat juridisk fråga. Det går inte att läsa i lagen och se när ett återanställningserbjudande är skäligt. Därför kommer jag att ge dig en kort utredning kring relevanta delar av lagens förarbeten samt redogöra för relevanta principer som har utvecklats i rättspraxis. Jag kommer även att ge dig råd kring hur du kan gå vidare med din fråga. Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig. När är ett återanställningserbjudande skäligt? Inom arbetsrätten är arbetsgivarens rätt att leda och fördela en grundläggande rättsgrundsats. Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning (22 § & 25 §, LAS). Som du själv skriver, förlorar du företrädesrätten till återanställning om du avvisar ett skäligt återanställningserbjudande (27 §, LAS). Vad som skäligen borde ha godtagits varierar från fall till fall. Här behövs, med andra ord, god juridisk argumentation. Enligt lagens förarbeten bör bedömningen hämta ledning i villkoren för stöd vid arbetslöshet. Ett återanställningserbjudande ska anses lämpligt om skälig hänsyn tas till arbetstagarens yrkesvana och övriga förutsättningar för arbetet. Även personliga förhållanden kan tillmätas betydelse. Vidare ska anställningsförmånerna vara förenliga med de förmåner som betalas enligt kollektivavtal, eller de förmåner arbetsgivaren vanligen betalar arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter, ifall ni inte har kollektivavtal på arbetsplatsen.Jag har läst praxis på området, för att se om din situation har behandlats i ett liknande rättsfall, men jag har tyvärr inte hittat något som ger ett entydigt svar på din fråga. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Ifall du är fackligt kan du även kontakta din fackförening.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Vad kan man göra om man anser sig blivit felaktigt uppsagd?

2021-01-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Den 3:e sep fick jag en tillsvidareanställning på X, ett företag som hantera och leverera bilruteglas till olika bilföretag.24 sep skadade jag min han utanför jobbet. Men jag försatte och jobbade på som vanligt fast jag var skada. Den 4 nov fick jag reda på att jag måste opereras för att ett ledband i handen var i sönder. Den 5 nov blev jag opererad och samma dag som jag blev opererad så åkte jag direkt till jobbet och lämna in att jag skulle vara sjukskriven till 25 feb. Chefen sa att det måste hitta en vikarie till mig under den tiden jag är sjukskriven och som skulle jobba där tills jag är frisk igen. Han sa även att jag skulle komma in på jobbet och ta en kaffe då och då.så att vi kunde hålla kontakten. En vecka efter ringer chefen och säger att jag inte får jobba kvar där. Jag frågade varför? Och då sa han att jag inte har skött mig och att det inte har funkat under den tiden jag har jobbat där. Jag vet att Vi har haft en mycket bra relation på jobbet och dom har sagt att jag har jobbat på bra. Dom har även involverat mig i framtidsplaner. Sen helt plötsligt när jag har opererat mig så ändrar han helt på hur jag har skött mig på jobbet. Om han nu tycker att det inte har funkat från början vara säger han inte det till mig redan från början då, så att jag har tid att ändra på det. Jag är 100% säker på att det är på grund av skadan. Jag känner mig kränkt på grund av det och vill gärna gå vidare med detta.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag beklagar att denna situation har uppstått men jag ska försöka rådgiva dig så gott jag kan.Först kan konstateras att lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar. Jag kommer även utgå från att du är yngre än 68 år eftersom särskilda bestämmelser gäller för den åldersgruppen (se 1 och 33 § LAS).Att bli uppsagd på grund av personliga skäl kräver saklig grundEn tillsvidareanställning kan upphöra genom uppsägning eller avsked. Det framkommer inte hur din anställning avslutas men jag kommer utgå från att du blivit uppsagd och därmed har viss uppsägningstid. Dels eftersom inget annat nämns i din fråga och dels för att det ställs högre krav på ett giltigt avsked än en giltig uppsägning (7 och 18 § LAS).En uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. I ditt fall verkar det röra sig om personliga skäl eftersom din chef motiverar avslutet med att du inte skött dig. För att en uppsägning ska anses ha gått rätt till krävs att arbetsgivaren har saklig grund (7 § LAS).För att saklig grund ska anses föreligga krävs först och främst att din arbetsgivare har gjort en omplaceringsutredning gällande ledigt arbete. Har en sådan inte gjorts, kan det i sig göra att saklig grund för uppsägning inte anses föreligga (7 § andra stycket LAS).En uppsägning på grund av personliga skäl kan grunda sig på en arbetstagares misskötsamhet. Dock kan exempelvis enstaka fall av misskötsamhet i normalfallet inte utgöra grund för uppsägning. Sjukdom och sjukskrivning som uppsägningsgrund anses i normalfallet inte heller utgöra saklig grund för uppsägning, under förutsättning att arbetstagaren förväntas kunna återgå till sitt arbete (se AD 2010 nr 11 och AD 2014 nr 41).Det är arbetsgivaren som har bevisbördan vid en eventuell tvistDet är din arbetsgivare som har bevisbördan för att visa att det föreligger saklig grund för uppsägning. Det vill säga att vid en eventuell tvist i domstol, är det upp till arbetsgivaren att visa de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen. Domstolen kräver även ofta att arbetstagaren ska ha fått en skriftlig varning eller erinran om sitt beteende innan en uppsägning kan ske. Detta verkar inte ha skett i ditt fall vilket talar emot att uppsägelsen var sakligt grundad (se AD 2002 nr 44).Den händelse eller omständighet som din arbetsgivare grundar uppsägelsen på får inte heller din arbetsgivare ha vetat om i mer än två månader. Dock kan andra händelser utöver omständigheten inom tvåmånadersfristen också utgöra grund för uppsägning (7 § 4 st LAS).Hur du kan ta ditt ärende vidareOm du anser att du blivit felaktigt uppsagd kan du yrka på att ogiltigförklara din uppsägning inför domstol. I så fall kvarstår din anställning under tvistetiden och därmed rätt till lön samt andra förmåner. Notera dock att du måste underrätta din arbetsgivare om att du kommer ogiltigförklara uppsägningen senast två veckor efter att du blivit uppsagd. Tidsfristen ökar om du inte fått något skriftligt uppsägningsbesked (8, 34 och 40 § LAS).Du kan även kräva skadestånd för ekonomisk skada samt ersättning för kränkning. Detta måste du meddela din arbetsgivare om inom fyra månader från då du fick det skriftliga uppsägningsbeskedet (38 och 41 § LAS).SammanfattningDin arbetsgivare har rimligen inte haft rätt att säga upp dig på grund av en misskötsamhet som du inte anses har förekommit. Även om så vore fallet bör arbetsgivaren ha varnat dig om misskötsamheten innan uppsägning blir aktuellt. Inte heller kan en arbetsgivare i normalfallet säga upp en arbetstagare på grund av sjukskrivning. Eftersom din arbetsgivare har bevisbördan att visa omständigheterna som ligger till grund för uppsägningen vid en eventuell tvist, rekommenderar jag dig att ta ärendet vidare till domstol. Notera dock att det föreligger relativt korta tidsfrister för när en sådan talan kan föras.Min rekommendationOm du är medlem i ett fackförbund råder jag dig att ta kontakt med dem så att de kan hjälpa dig vidare. Du kan även boka tid med en av våra kunniga jurister om du vill ha hjälp med hur du ska ta din fråga vidare.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad är konkurrerande verksamhet?

2021-01-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Arbetar som revisorsassistent på en mindre revisionsbyrå. Finns det några som helst hinder för mig att starta ett aktiebolag vid sidan av min anställning?Förstår att det inte ska vara konkurrerande verksamhet. Finns det lagrum för detta? Men om det är helt annan nisch. I detta fall Import av artiklar för att sälja i Sverige genom webshop. Då torde jag få starta hur som haver så länge det inte går ut över mitt arbete hos min arbetsgivare?Det finns väl inga krav på att jag måste meddela min arbetsgivare/chef detta då jag anser det är min ensak? Det står inget i anställningsavtal och vi ingår inte i något kollektivavtal.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din verksamhet skulle klassificeras som konkurrerande verksamhet, och ifall detta skulle kunna anses vara saklig grund för avskedande/uppsägning. Vidare tolkar jag det som att du vill starta ett aktiebolag som importerar artiklar och säljer dessa artiklar genom webshop. Ditt aktiebolag kommer således inte att vara en revisionsbyrå. Konkurrerande verksamhetArbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare. Att arbetstagaren bedriver en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren under anställningstiden anses vara ett sådant grovt kontraktsbrott att avskedande är lämpligt. Andra typer av illojala förfarande kan enligt förarbeten vara yppande av företagshemligheter eller spridande av ofördelaktiga uppgifter om denne i syfte att åstadkomma skada (Prop. 1973129). Hur stor skada egentligen har inneburit för arbetsgivaren är inte väsentligt så länge handlingen varit avsedd att skada arbetsgivaren, vilket framkommer i AD 1999 nr 147 där en arbetstagare skickade vykort till en högre chef med antydningar om ett erotiskt förhållande mellan chefen och arbetstagaren. En uttömmande lista på alla handlingar som leder till avskedande är omöjlig att genomföra eftersom varje situation måste bedömas enskilt med hänsyn till tjänstens art och förseelsens natur. Detta måste dock föreligga ett flagrant fall av misskötsamhet eller illojalitet. Vid bedömningen måste man också ta hänsyn till arbetstagarens ställning. Vad som gäller i ditt fall Min bedömning är att ditt aktiebolag inte kommer att anses vara en konkurrerande verksamhet, eftersom att det handlar om ett aktiebolag som är verksamma inom ett helt annat område. Trots detta skulle jag fortfarande informera din arbetsgivare, så att den kan tydligt informera dig om vad som är belagt med tystnadsplikt och vad som är företagshemligheter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Annan anställning under uppsägningstiden

2021-01-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Under vilken paragraf kan jag läsa vad som gäller när man bli arbetsbefriad med lön och får ett annat arbete under min tid som arbetsbefriad. Vad gäller för arbetsgivaren. Vilken information skall hen informera om ang detta.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga behandlas i lag om anställningsskydd (LAS). Det behandlas specifikt i 12 – 14 § LAS och arbetsgivarens underrättelseskyldighet finns 30 § LAS. Nedanför kommer jag redogöra vad som gäller vid arbetsbefrielse. ArbetsbefrielseUtgångspunkten när man blir uppsagd är att man fortfarande ska utföra arbetet åt arbetsgivaren under uppsägningstiden. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock träffa en överenskommelse om att arbetstagaren inte behöver utföra något arbete under uppsägningstiden s.k. arbetsbefrielse (13 § LAS). Arbetsgivaren är dock fortfarande skyldig att betala uppsägningslön (12 § LAS).Ett annat arbete under uppsägningstidNär du har ett annat arbete under uppsägningstid som ger rätt till lön har arbetsgivaren rätt att avräkna din nya inkomst från den lön som arbetsgivaren är skyldig att betala till dig (13 § LAS). Det är dock något som man också kan avtala bort. En arbetsgivare är vidare skyldig att underrätta arbetsgivaren som ska sägs upp minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör (30 § LAS).SammanfattningNär man blir uppsagd har man rätt till samma lön och arbetsförmåner under uppsägningstiden. En uppsagd arbetstagare är skyldig att utföra arbete åt arbetsgivaren under uppsägningstiden. Man kan dock träffa en överenskommelse om att arbetstagaren inte behöver göra något arbete under uppsägningstiden. Arbetsgivaren har i sådana fall rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under uppsägningstiden har förvärvat i annan anställning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?

2021-01-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag fick jobb och vart provanställd i 6 mån, efter 4,5 månad frågade jag chefen om hur det såg ut för mig Ang fast anställning? Det såg bra ut så han och att jag skulle få det, 2,5 senare så kommer jag till jobbet efter ledighet och på kontoret sitter samordnaren och chefen, han säger då att dom tänker säga upp min provanställning, pga 3 personal klagat på mig, jag undrar på vad? Frågar direkt samordnaren som jag jobbar mest med vad jag gjort för fel, hon kommer inte på något direkt säger hon. År ut och frågar personal 2 vad jag gjort? Hon har jag jobbat med 2 ggr på 5 mån, hon blir bara orolig och ropar på chefen och samordnaren, när dom kommit ut till henne så säger hon att hon kan tycka att det rinner av mig det hon rapporterar dom 2 ggr, den 3je vet jag inte, men sen ringer chefen 2 dagar efter och hör efter hur det är, får då även reda på att samordnaren vill bli av med mig, och sagt till chefen att om jag är kvar så säger hon upp sig? Jag har aldrig haft någon konflikt på jobbet aldrig varit borta, bytt pass med samordnaren julafton jour pga att jag inte har småbarn, och hon ville vara hemma då, hon har fått massa saker av mig, och vi har haft kul, känner mig utnyttjad av att hon väntade med att klaga tills jag bytt pass med henne, kan även säga att jag har varit denna som jobbat mest där och pysslat handlat städat mm, detta är ett LSS boende. Vad kan jag göra? Vart uppsagd efter min ledighet efter jul den 5 januari.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som främst behandlar frågor om anställningsskydd är lagen om anställningsskydd (LAS). När det gäller provanställningar saknas det en reglerad uppsägningstid. Arbetsgivaren är även fri att utöva sin prövningsrätt och behöver inte heller uppge skäl för att avbryta en provanställning, 6 § LAS. Ett avbrytande av en provanställning behöver då inte heller ha en saklig grund enligt 7 § LAS. Detta innebär att din arbetsgivare i stort sett har ett fritt beslutsfattande om denne vill att du ska fortsätta din anställning där efter provanställningen eller inte. Ett avbrytande av en provanställning går tyvärr inte att pröva mot LAS, vilket innebär att dina chanser att få fortsätta arbeta på ditt jobb är låga om din arbetsgivare vill avbryta din provanställning. En annan möjlighet för dig skulle kunna vara att pröva beslutet mot diskrimineringslagen (DL), om du anser att du har blivit diskriminerad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna enligt 1 kap. 5 § DL. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan en arbetsgivare omplacera alternativt säga upp en arbetstagare på grund av att man inte vaccinerat sig mot Covid-19?

2021-01-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Om man är anställd inom kommunen och arbetar inom vården och av privata skäl inte vill vaccinera sig mot Covid-19, kan man då bli omplacerad på sitt jobb och få andra arbetsuppgifter eller t.o.m. uppsagd? Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga är inte helt enkel att svara på då det råder viss osäkerhet kring frågor som har att göra med vaccination i anställningsförhållande. Jag kommer därför nedan redogöra för vad som gäller enligt lag och praxis idag.Staten som arbetsgivare kan inte påtvinga sina anställda vaccinationI grundlag finns ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Detta innebär bland annat att staten som arbetsgivare inte får påtvinga sina anställda vaccination. Undantag från detta skydd kan dock göras genom lagstiftning (2 kap. 6 och 20 § regeringsformen).En arbetsgivare har rätt att omplacera sina arbetstagareSom utgångspunkt har en arbetsgivare en arbetsledningsrätt – det vill säga en rätt att leda och fördela arbetet. Detta innefattar bland annat att arbetsgivaren kan omplacera arbetstagare inom ramen för den arbetsskyldighet som gäller enligt anställningsavtalen. Enligt gällande rätt är det därför möjligt att en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare på grund av att denne inte vaccinerat sig mot Covid-19.Skulle arbetsgivaren omplacera arbetstagaren utom arbetsskyldigheten skulle förfarandet kunna jämställas med en uppsägning eller ett avsked. I sådant fall krävs att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning alternativt att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden för avsked (7 och 18 § LAS).Som arbetstagare är man i de allra flesta fall skyldig att följa arbetsgivarens arbetsledning. Om en arbetstagare vägrar att omplaceras kan sådant agerande i sig leda till uppsägning (se AD 1986 nr 11).Det är inte helt klart vad som gäller om en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagareOm det inte finns något ledigt arbete att omplacera arbetstagaren till är frågan om arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist. Det är inte helt klart vad som gäller i frågan då det inte tidigare prövats i domstol. Det är inte omöjligt att en arbetsgivare genomför en omorganisation som grundar sig i att man bara har arbete för vaccinerade personer, som därmed ger upphov till arbetsbrist. Jag har dock personligen svårt att se att Arbetsdomstolen skulle se det som en acceptabel motivering till att säga upp en arbetstagare.SammanfattningSom anställd inom kommunen kan du inte påtvingas vaccination. Arbetsgivaren kan dock ha rätt att omplacera dig på grund av att du inte vill vaccinera dig. Det är inte helt klart vad som gäller om en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare med motivering att arbetstagaren inte vill vaccinera sig. Däremot har jag personligen svårt att se att Arbetsdomstolen skulle acceptera en sådan uppsägning. Det är dock ytterst upp till rätten att avgöra den frågan.Om du tycker att mitt svar är oklart eller om du vill ha fortsatt hjälp med din fråga, rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister eller ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04. Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,