Vad gäller för arbetstagaren vid avtalad uppsägningstid?

2019-11-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har sagt upp mig från mitt jobb då jag fått en ny anställning på ett annat bolag. I mitt anställningsavtal står det följande: För Företaget gäller de regler för uppsägning som anges i lagen (1982:80) om anställningsskydd. För Arbetstagaren gäller två månaders uppsägning för tillsvidareanställning. Till saken tillhör följande: Företaget jag jobbar på har inget kollektivavtal och jag har endast jobbat här i 1 år och 4 månader. Bör min uppsägningstid således inte vara 1 månad istället för 2 månader? För är det så att min arbetsplats inte har kollektivavtal så är det en månads uppsägningstid som gäller? Vad är det som gäller här? Tack!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, Det grundläggande regelverket avseende uppsägning finns i lagen om anställningsskydd, förkortas LAS. Mitt korta svar på din fråga lyder: Du är skyldig att kvarbliva i din nuvarande anställning under hela den avtalade uppsägningstiden om två månader. Att kollektivavtal saknas påverkar inte din skyldighet att hedra dina åtaganden gentemot din arbetsgivare så länge dessa inte står i strid med gällande lagstiftning. Eftersom du hänvisar till en bestämmelse i ditt anställningsavtal som rör tillsvidareanställningar utgår jag ifrån att det är en sådan det är fråga i det här fallet. Jag tolkar vidare din fråga som att din arbetsgivare enligt avtalet är skyldig att följa LAS medan du som arbetstagare alltid har en uppsägningstid som löper i två (2) månader. AllmäntLAS är i mångt och mycket en skyddslagstiftning till arbetstagarens fördel. Det innebär bland annat att ett anställningsavtal som innehåller en klausul som ger ett sämre skydd än den minimi-standard som följer av lagtexten blir ogiltigt i den delen (2 § LAS). Ett avtal träffat mellan en arbetsgivare och en arbetstagare gäller således i den mån avtalsinnehållet inte står i strid med lag eller ett eventuellt kollektivavtal. Enligt 11 § LAS råder det en ömsesidig uppsägningstid om minst en (1) månad. Den gäller alltså både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare har man däremot rätt (men egentligen ingen skyldighet) till längre uppsägningstid beroende på längden på den uppnådda anställningstiden.Din fråga: Vad är det som gäller?I avsaknad av tillämpligt kollektivavtal blir lagstiftningen styrande för bedömningen av din uppkomna situation. Den skiljer sig dock något från vad som normalt sett brukar utgöra ett problem. Här gäller istället ett önskemål ifrån din sida om att få frånträda anställningen så fort som möjligt. Men givet bestämmelsen om två (2) månaders uppsägningstid i ditt anställningsavtal måste svaret sökas på annat håll. Alltså utanför LAS. Uppsägningstid är nämligen att betrakta som en rättighet till förmån för dig som arbetstagare. Du har vid tidpunkten för starten på din anställning valt att träffa ett avtal med din nuvarande arbetsgivare om att en längre uppsägningstid än en (1) månad ska gälla ifall du själv vill upplösa anställningsförhållandet. Och en sådan utvidgad rättighet blir nu givetvis ett problem för dig mot bakgrund av ditt nya uppdrag som väntar. LAS reglerar dock inte den här situationen och eftersom inget kollektivavtal finns att tillgå får lösningen istället sökas i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad avtalslagen (AvtL). Avtalslagen är ålderdomlig och lagtexten upplevs ofta av många som ganska svårbegriplig. Jag ska därför hjälpa dig. Följande kan utläsas av lagen och översättas till ett någorlunda modernt språkbruk: Bundenhet för parterna (du och din arbetsgivare) inom den s.k. allmänna avtalsrätten (vilken alltså får bli styrande i ditt fall) uppstår när anbud (det ursprungliga avtalsförslaget ifrån din arbetsgivare) och accept (ditt svar genom att tacka ja och skriva på anställningsavtalet) överensstämmer, är bekräftad av båda parter (1 § AvtL). Det innebär med andra ord att du får anses ha tackat ja till den förmånligare uppsägningstiden om två (2) månader när du skrev på ditt anställningsavtal hos din nuvarande arbetsgivare.Sammanfattning Med tanke på hur bestämmelsen i fråga om uppsägning ifrån tillsvidareanställda arbetstagare är formulerad i ditt avtal är min bedömning att du är skyldig att hedra den längre uppsägningstiden. Mitt förslag är att du pratar med din chef och förklarar hur det ligger till. För det går alltid att avtala om annat, alltså att separat komma överens om en tidigarelagd sista arbetsdag. Trots ditt avtal. Och din chef kanske är mer medgörlig än vad du tror. Hoppas att du har fått ett hyfsat tydligt svar på din fråga!Vänligen,

Kan min arbetsgivare säga upp mig på grund av arbetsbrist när hen anställde sin fru senare än mig?

2019-11-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Idag kl1315 fikk jeg uppsigelse grundat arbetsbrist levert i postlådan til underskrift. Jeg jobber deltid og har vært ansatt i 18mnd. Fikk beskjed for en vecke sen at arbeidsgiver skulle ansette sin fru(pensjonert från tidl jobb) i min stilling. Hun har ingen utbildning eller erfaring relatert til jobben. Jag har utbildning og lang erfaring fra tidligere tilsvarende jobb. Har aldri hatt konflikter av noen art på jobbet tidligere.Fråga 1:Kan arbetsgiver si meg upp grundat arbetsbrist når han for 1-2 vecker sen har ansatt sin fru som inte har noen kompetanse?Fråga 2 : Idag kl 0900 ringte jeg min arbetsgivere og berettet at jeg var blitt sjukskriven av lege. Leverte også sjukmelding i postlådan innan 0800. Har inte hatt en sjukdag tidligere i dette jobbet. Kan en arbetsgivare gi uppsigelse når jag er sjukskriven som i dette tilfelle?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline!Jag uppfattar din första fråga som huruvida arbetsgivaren kan säga upp dig på saklig grund när hen 1-2 veckor tidigare anställt sin fru. Din andra fråga uppfattar jag som huruvida arbetsgivaren kan säga upp dig vid sjukskrivning.Arbetsbrist kräver saklig grundEn uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt grundad, enligt 7 § i lagen om anställningsskydd (LAS). Vidare träder vissa skyddsregler in beroende på om du är medlem i ett fackförbund eller inte. En uppsägning på grund av arbetsbrist ska nämligen förhandlas med en kollektivavtalsbärande fackförening enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Om kollektivavtal saknas, ska förhandling ske med alla fackföreningar som har minst en medlem som anställd på arbetsplatsen, enligt 13 § 2 st. MBL.TurordningsregelnVad gäller uppsägning vid arbetsbrist måste arbetsgivaren ta hänsyn till tiden i de anställningar som finns (22 § 4 st. LAS). Enligt den så kallade "Sist-In-Först-Ut"-principen, ska arbetsgivaren säga upp de som blev anställda närmast i tid. Utifrån omständigheterna du angivit i fallet, verkar det som att arbetsgivaren brutit mot turordningsregeln genom att säga upp dig före sin fru. Detta dels på grund av att hon blev anställd så nära i tid, dels för att det skulle vara orimligt att undanta henne från turordningen baserat på hennes kompetens. Här kan din arbetsgivare bli skyldig att betala skadestånd enligt 38 § LAS på grund av osaklig uppsägning.Uppsägning vid sjukskrivning Här bör först noteras att sjukskrivning inte ger något extra skydd mot uppsägning, utan att det är de "vanliga" reglerna om uppsägning som gäller, se redovisning ovan om saklig grund. Det är dock viktigt att arbetsgivaren inte döljer något annat motiv med uppsägning, t.ex. fingerad arbetsbrist. Här får det till exempel inte vara så att du blir uppsagd på grund av sjukskrivning, utan reell arbetsbrist. Arbetsgivaren har nämligen ett långtgående rehabiliterignsansvar. Skulle det vara så att det är en påhittad arbetsbrist, kan du hävda att uppsägningen varit osaklig. Om det är visat att det varit felaktigt, kan du även ha rätt att ha kvar anställningen.Sammanfattning I detta fall är det möjligt att arbetsgivaren dels brutit mot turordningsregeln, dels att uppsägningen varit osakligt grundad på grund av fingerad arbetsbrist. Här måste du väcka talan i domstol och yrka på dessa grunder. Om det visar sig att arbetsgivaren brutit mot regeln och/eller det inneburit en fingerad arbetsbrist, kan du ha rätt till skadestånd och/eller rätt att ha kvar anställningen. Här kan du få hjälp av facket att driva målet i domstol, om du är medlem hos någon av dem. I annat fall kan du få hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta kan du kontakta mig på info@lawline.se så återkommer vi med en offert./Vänligen,

Sovit på arbetsplatsen - grund för avsked?

2019-10-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Arbetskamrater filmade mig när jag somnat några minuter på arbetsplatsen under nattetid. Visade upp till min chef och jag har blivit avskedat. Jag är inte facket medlem ! Det är lagligt ?MVH
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AvskedEtt anställningsförhållande kan upphöra genom avsked, 18 § lagen om anställningsskydd (LAS). Avsked sker utan uppsägningstid och är endast aktuellt när arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Det krävs då att arbetstagaren gjort sig skyldig till avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Uppsåtlig brottslighet eller annat ohederligt beteende riktat mot arbetsgivaren eller arbetskollegor utgör normalt sett laga grund för avskedande. Uppsägning Det är viktigt att skilja på avsked och uppsägning, då de utgör två skilda grunder för att skilja en arbetstagare från arbete. Som arbetstagare kan man sägas upp pga. t.ex. personliga skäl alt. arbetsbrist, (7 § LAS)Grund för avsked mm. Vid bedömningen huruvida saklig grund för avsked föreligger beaktas misskötsamhetens karaktär. Enligt förarbetsuttalanden bör inte bedömningen inriktas enbart på vad som har förekommit i det särskilda fallet, utan mer på de slutsatser om arbetstagarens lämplighet som kan dras från det inträffade. I målet AD 2008 nr 91 ansågs det inte föreligga varken saklig grund för avsked eller uppsägning när arbetstagare haft ett oacceptabelt förhållningssätt, uppträdande och beteende på arbetsplatsen.I mål AD 2014 nr 83 ansåg Arbetsdomstolen att det inte förelåg grund för avsked då en busschaufför framfört bussen på ett grovt vårdslöst och riskfyllt sätt i strid med flaggvakternas konstruktioner. Domstolen ansåg dock att det förelåg saklig grund för uppsägning pga. personliga skäl. I målet AD 2011 nr 24 ansågs det föreligga grund för avsked då en skötare olovligen sovit vid ett nattskifte. Detta hade arbetstagaren gjort med uppsåt, genom att denne "bäddat ner sig mellan två stolar", trots att "sovförbud" rådde på arbetsplatsen. Skötaren jobbade på ett sjukhus, och sovförbudet motiverades särskilt pga. säkerhetsskäl. För att en avskedande ska vara befogad krävs som nämnt att det ska vara fråga om att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina arbetsuppgifter. Generellt mot bakgrund av angivna avgöranden från Arbetsdomstolen krävs det ganska mycket för att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda en arbetstagare. Huruvida det avskedande som du drabbats av har varit befogad beror på de särskilda omständigheterna i fallet. Råder det sovförbud på arbetsplatsen och arbetstagaren uppsåtligen bryter mot förbudet, talar det för ett avskedande snarare än om arbetstagaren inte har haft uppsåt. Om tuppluren har bidragit till att säkerheten åsidosatts talar det till arbetstagarens nackdel, snarare än om det inte uppstått skada/risk för skada.Då du inte är medlem i facket kan du alltid ansöka om rättshjälp hos domstolen. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Skadestånd vid brott mot anställningsavtal

2019-10-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur mycket det skulle kunna kosta om man säger upp sig med omedelbar verkan utan att ha en giltig orsak?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att säga upp sig med omedelbar verkan, det vill säga utan att beakta uppsägningstiden, kan leda till att man som arbetstagare blir skadeståndsskyldig. Det följer av 38 § första stycket lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80#P38S1). Huvudregeln är att ersättningen ska omfatta den ekonomiska skada som arbetsgivaren lider av att arbetstagaren lämnat sin anställning i förtid. Skadeståndet kan dock jämkas när skadeståndsskyldigheten ligger arbetstagarsidan.Beloppet för skadeståndet kan variera, om arbetsplatsen har kollektivavtal så innehåller dessa ofta schabloner för beräkningen av skadeståndets belopp. Skadeståndet kan t.ex. omfatta en viss del av arbetstagarens innestående lön. Kontakta ditt fackförbund och fråga vilka bestämmelser som finns angående skadestånd!

Uppsägningstid vid provanställning

2019-11-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan. jag har en provanställning och vill avbryta den den pga nytt jobb. har jobbat där i 2 veckor och min chef säger att jag har 2 veckors uppsägningstid. när man läser om lagen så verkar ju inte detta stämma?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om provanställning och uppsägning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS).En provanställning kan avslutas av både arbetsgivaren och du som arbetstagaren innan den upphör och övergår till en tillsvidareanställning (6 § LAS). En provanställning saknar uppsägningstid enligt LAS, vilket innebär att om du avbryter provanställningen upphör den omedelbart. Om det framkommer avtalad uppsägningstid är utgångspunkten att den är ogiltig, då anställningsavtalet inte får inskränka dina rättigheter som arbetstagare (2 § 2 st LAS). Nu vet jag inte om du har ett kollektivavtal på din arbetsplats, då det inte framgår av din fråga. Om det skulle finnas ett kollektivavtal och det innehåller regler om uppsägningstid vid provanställning så gäller reglerna i kollektivavtalet, trots att det är en provanställning (2 § 3 st LAS). Detta innebär att arbetsgivaren har möjlighet att avtala om uppsägningstid genom kollektivavtal. Det är viktigt att du först kollar upp om det finns något kollektivavtal och vad som sägs om provanställning.Men som sagt, om det inte finns något kollektivavtal som reglerar detta så gäller inte de två veckors uppsägningstid som din chef säger, utan du har rätt att avbryta provanställningen och lämna arbetsplatsen direkt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Jobbat i 8 år för en arbetsgivare utan anställningsavtal, nu vill de att jag skriver under ett uppsägningsavtal som har konkurrensklausul, är detta okej?

2019-10-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jobbar i en butik och sagt upp mig pga nytt arbete. Varit anställd 8 år och inte haft några papper på detta, nu vill min chef att jag skriver på ett uppsägningsavtal med div regler? Att jag inte får starta konkurrerande verksamhet i all framtid osv.. Är detta korrekt? Kan jag vidarebefordra detta till er? Med vänlig hälsning, rebecka
Binh Tran |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline. Finns det ett anställningsavtal? Lag om anställningsskydd stadgar inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska ingås. Detta innebär att det är giltigt i samma mån, oberoende om det är skriftligt eller muntligt. Det bör dock noteras att det alltid är bättre att använda sig av ett skriftligt anställningsavtal, då detta förenklar ett potentiellt styrkande av avtalade anställningsvillkor. Utan anställningsavtal är det svårt att fastställa arbetsvillkoren. Men som du har nämnt så har ni inte skrivit under ett anställningsavtal, vilket gör olika uppsägningstider diffusa då det inte är något som ni har förhandlat fram. Uppsägningsavtal och konkurrensklausuler Villkoren för uppsägning (tid, konkurrens e.t.c) avtalas oftast fram vid början av anställningen när anställningsavtalet skrivs. Ett uppsägningsavtal med villkor som dessa är inte heller något som en arbetsgivare kan be dig skriva under med bindande verkan efter att du har sagt upp dig om inte båda parter skriver under och kommer överens om det. Angående konkurrensklausuler. Konkurrensklausuler är tillåtna enligt allmän avtalsrättsliga principer enligt 38 § AvtL. Vi kan dock med all förmodan säga att det absolut inte är bindande att skriva under ett avtal där du aldrig får starta konkurrerande verksamhet. En konkurrensklausul får aldrig sträcka sig över två år och de måste vara skäliga. Bestämmelsen stadgar att det är tillåtet att använda sig utav konkurrensklausuler så länge de inte är oskäliga. Vad är skäliga konkurrensklausuler?Det svåra är att kunna avgöra om en klausul anses som skälig eller inte. Skälighetsbedömningen har utarbetats ur Arbetsdomstolens praxis. Det finns en mängd rad rättsfall att ta ställning till för att se om en konkurrensklausul kan antas vara skälig. Men bedömningen utgår oftast ifrån vad arbetsgivaren kan sägas ha för syfte (eller funktion) med klausulen. Domstolen beaktar även sådana omständigheter som arbetstagarens lön, förtroendeställning i företaget och position. Samt de begränsningar i arbetstagarens möjlighet att ta anställning eller bedriva näring som följer av klausulen, liksom bindningstiden. Det finns ingen anledning att ha en konkurrensklausul för en butiksarbetare. En annan viktigt faktor är om kompensation utgår under bindningstiden. Detta gäller särskilt om klausulen mer påtagligt begränsar arbetstagarens försörjningsmöjligheter. Vidare får inte en konkurrensklausul sträcka sig längre än två år. Sammanfattning Vi kan med all säkerhet säga att ett uppsägningsavtal som detta inte är bindande och du behöver inte skriva under den. Inte heller behöver du följa någon konkurrensklausul även om den är verkar skälig då ni inte har skrivit under sådana villkor eller har kommit överens om något sådant. Det är osäkert hur era villkor skulle ha sett ut om det var skriftligt, vägledning över hur ett avtal och hur uppsägningen mellan er skulle kunnat se ut skulle kunna tas från branschavtal eller kollektivavtal inom området. Den vanligaste uppsägningstiden är på ungefär 1-3 månader.Jag hoppas jag har kunnat klargöra situationen för dig. Med vänliga hälsningar.

Obetald arbetstid och hot om innehållande av lön under uppsägningstid, vad gäller?

2019-10-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har inget skriftligt avtal på mitt jobb och jag har nu sagt upp mig. Nu under mina sista veckor har min arbetsgivare gett mig massa arbetsuppgifter hen vill att jag ska slutföra innan jag slutar. Jag undrar nu om min arbetsgivare har någon laglig rätt att tvinga mig jobba obetald övertid för att hinna med detta, eller hota med att inte betala ut min lön om jag inte hinner med alla arbetsuppgifter innan min sista anställningsdag?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Det korta svaret på din fråga lyder; Ja, din arbetsgivare kan med stöd av den lagstiftning som finns på arbetsrättens område kräva att du ska utföra dina sedvanliga arbetsuppgifter under uppsägningstiden. Denne kan även hålla inne din lön ifall du inte skulle fullfölja dina åtaganden.Jag tolkar vidare din fråga som att det finns en överenskommelse träffad mellan dig och din arbetsgivare avseende ett slutdatum för din anställning. Att du inte har något skriftligt anställningsavtal saknar betydelse för din s.k. arbetsskyldighet (se nedan). Beträffande frågan angående obetald övertid får man istället undersöka om detta finns reglerat i ett personligt anställningsavtal eller i ett tillämpligt kollektivavtal. AllmäntArbetsuppgifter som omfattas av arbetsskyldigheten är arbetstagaren skyldig att utföra på order ifrån arbetsgivaren och detta gäller även under en eventuell uppsägningstid. Arbetsuppgifterna måste dock ha naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och falla inom de kvalifikationskrav som rimligen kan ställas på arbetstagaren i fråga och den aktuella tjänstens beskaffenhet. De grundläggande bestämmelserna om uppsägning och parternas (alltså arbetsgivarens och arbetstagarens) förpliktelser gentemot varandra i en sådan situation finns i lagen om anställningsskydd, förkortas LAS. I arbetstidslagen (ATL) hittar man det huvudsakliga regelverket för bland annat övertid och s.k. mertid (vid deltidsanställningar). Men notera här att det är möjligt att gör avsteg från flertalet bestämmelser i ATL genom en kollektivavtalsreglering. Åter till din frågaEnligt 12 § LAS har du som arbetstagare under uppsägningstiden rätt att behålla din lön och andra förmåner som följer av anställningsförhållandet. Men det förutsätter att du under hela uppsägningstiden står till arbetsgivarens förfogande och kan utföra de arbetsuppgifter som rätteligen kan krävas av dig. I annat fall kan ditt agerande ses som ett avtalsbrott för vilket du kan bli skyldig att utge skadestånd till din arbetsgivare (38 § första stycket LAS). Att du inte har något skriftligt anställningsavtal försvårar däremot bedömningen avseende den obetalda arbetstiden som din arbetsgivare kräver av dig. Av din fråga framgår det tyvärr inte heller vilken bransch du är verksam i varför det blir svårt för mig att ta reda på om det eventuellt kan finnas något tillämpligt kollektivavtal. Arbetsrätten är nämligen en typ av juridik som i stor utsträckning inte är lagreglerad i Sverige. Många gånger finns svaren istället i olika kollektivavtal, framförallt kring frågor som rör just övertid.Jag utgår ifrån att du har arbetat heltid hos din nuvarande arbetsgivare fram till tidpunkten för din uppsägning. Jag kommer därför fortsättningsvis att bortse ifrån mertid (se ovan under Allmänt). Enligt 5 § ATL får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. Men avvikelser kan som sagt förekomma genom slutna kollektivavtal (3 § första stycket ATL). Ifall kollektivavtal skulle saknas är det dock lagens bestämmelser som gäller (7 § första stycket ATL). SammanfattningMin bedömning är att du är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som din arbetsgivare kräver av dig under den aktuella uppsägningstiden. Förutsatt att dessa tillhör det sedvanliga arbete som du normalt sett brukar utföra eller att arbetsuppgifterna i fråga i vart fall ryms inom arbetsskyldigheten. Kravet gällande den obetalda övertiden är som sagt mer svårbedömd. Ifall det finns ett kollektivavtal du bör först leta efter svaret i detta. I annat fall menar jag att bestämmelserna i arbetstidslagen blir tillämpliga varför du inte torde behöva arbeta övertid under din uppsägningstid. Vänligen,

Får man bli uppsagd utan sakliga skäl vid provanställning?

2019-10-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag hade jobbat på ett företag i 6 veckor som provanställd när helt plötsligt produktionsledaren säger att jag ska komma till kontoret en sväng, där blir jag uppsagd med omedelbar verkan och får lämmna alla mina kläder och verktyg och gå hem utan förvarning eller nånting. Får dom göra så och jag vet inte ens varför jag blev uppsagd de sa bara att jag inte passar in här samt att jag får lön oktober ut utan att behöva jobba fast de har 2 veckors uppsägning men jag fick sluta nu , fast jag jobbat på osv aldrig fått någon varning innan. Alltid varit omtyckt på jobbena jag haft. Är snäll osv inge tjafs heller.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal som gäller. Därför bör du veta vilket kollektivavtal din anställning omfattas av. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller.En provanställning är en visstidsanställning som får vara högst sex månader lång. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut, (6 § LAS). En provanställning är alltså en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen. I LAS står det att om arbetsgivaren vill lämna besked om att en provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetstagaren underrättas om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att förvarna den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS). Denna plikt för arbetsgivaren att meddela dig ska inte förväxlas med en uppsägningstid. Rätt till uppsägningstid finns inte vid provanställning om det inte står skrivet i kollektivavtalet.Om arbetsgivaren inte underrättar dig två veckor i förväg, kan du hävda att du har rätt till att arbeta under den tidsfristen, eller avtala om att du åtminstone får lön för motsvarande två veckors tid. Du bör alltså ha rätt att få lön i två veckor efter att du blev uppsagd även om du inte får fortsätta jobba på företaget. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,