Vad gäller när en anställd säger upp sig?

2018-11-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag vill nya jobb och har uppsägningstid på 3 månader. Dock informerade aldrig min arbetsgivare mig om det. Vet inte heller inte han är tvungen. Min arbetsgivare har inget kollektivavtal heller och gör lite som han vill du är är ägare för företaget också. Men jag vill veta om jag säger upp mig, måste kag komma under uppsägningstiden? Eller kan jag skota i att gå dit. Vad kan arbetsgivaren göra? Han har även en som jobbar svart, kan jag hota med att berätta det?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare måste upplysa om uppsägningstidenI din situation är det lagen om anställningsskydd som är tillämplig. Din arbetsgivare hade en skyldighet att upplysa dig om uppsägningstiden inom en månad från att du började arbeta (6 c § lag om anställningsskydd). Som arbetstagare har du alltid en uppsägningstid på en månad, din arbetsgivare har alltså fel när han säger att du har en uppsägningstid på tre månader (se 11 § lag om anställningsskydd).Ja du har en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden Du har en skyldighet att arbeta under den månad som uppsägningstiden löper. Om du inte följer detta kan du bli skadeståndsskyldig (38 § lag om anställningsskydd). Jag skulle inte rekommendera att du hotar din arbetsgivare, detta skulle kunna ses som olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstider

2018-11-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |hur ska uppsägningstiden beräknas?Jag ska nu byta jobb och har jobbar sen 1 januari 2017 i ett bolag (AB) men har jobbat i samma koncern sen 2013 men i ett annat bolag (AB) vad säger lagtexten om min uppsägningstid?
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga berör uppsägningstid blir lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig.Det framgår inte direkt av din fråga om du själv har sagt upp dig eller om du blivit uppsagd och därför kommer jag nedan redogöra för vad som gäller i båda fallen.Till att börja med framgår det att av 3 § 1 st. 1 p. LAS att vid beräkning av anställningstid enligt 11 § LAS att en arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan får tillgodoräkna sig tiden om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör samma koncern, dock ska det här har skett utan avbrott.För uppsägning från arbetsgivarens sida gäller uppsägningstiderna som avses i 11 § LAS. Alltså skulle du blivit uppsagd av arbetsgivaren skulle du haft tre månaders uppsägningstid då du har jobbat inom koncernen i ungefär fem år. Vidare är det värt att nämna att det får bestämmas att andra uppsägningstider ska gälla än vad som står i 11 § LAS, dock måste det här i så fall framgå av ett kollektivavtal vilket framgår av 2 § 4 st. LAS (finns inget sådant gäller reglerna i 11 § LAS).Skulle du istället säga upp dig själv brukar det i regel finnas inskrivet i ett kollektivavtal vad som gäller och brukar i regel vara 1-3 månader. Finns inget kollektivavtal innebär det istället att du har en månads uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Jag avreagerade mig genom att skriva grova ord om en chef till en annan kollega, kommer jag bli av med jobbet?

2018-11-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag avreagerade mig genom att skriva grova ord om en chef till en annan kollega. Denna kollega har visat smsen till HR. Vad händer nu? Kommer jag bli av med jobbet?
Christoffer Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om anställningens tillkomst och avslut hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS).Det framgår inte vilken typ av anställning du har eller vad exakt du ska ha sagt om din chef så jag tänkte redogöra vad som gäller allmänt vid kritik mot arbetsgivare. Bedömningen om du förlorar ditt jobb måste vägas mellan flera faktorer; bl.a vad du jobbar med, hur högt uppsatt du är, om du jobbar statligt eller privat osv. Dessutom kan tidigare händelser spela in, därför är det svårt att göra något precist uttalande vad som gäller i ditt fall. Här ska tilläggas att om du är provanställning kan anställningen avslutas utan vidare. Detta betyder att chefen kan, utan någon motivering, avsluta din anställning. Men jag utgår ifrån att du är tillsvidareanställd. Till att börja med har arbetstagare lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare; det ses som ett underförstått villkor i anställningsavtalet. Med detta menas att man ska utföra sina arbetsuppgifter och i regel göra det arbetsgivaren beordrar. I domskälen i AD 1982:110 argumenterar arbetsdomstolen istället för en omfattande kritikrätt och att arbetstagare har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande. Detta följer av den medborgerliga yttrandefriheten, och är en av grundprinciperna i ett demokratiskt samhälle.Naturligtvis finns det begränsningar i arbetstagarens rätt att framföra kritik. Kritiken får inte övergå till hot eller vara brottsligt enligt straffrättens regler. Av din fråga verkar det vara som att det handlar om grövre uttalanden, och inte kritik på arbetsgivarens tillvägagångssätt. Förlorande av jobbetDet finns två sätt för en arbetsgivare att ta av dig jobbet (förutsatt att du har en tillsvidareanställning) 1.Avskedande Regleras i 16 § LAS och blir endast aktuellt om arbetstagaren grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren. Här ska beteendet vara så avsiktligt eller grovt vårdslöst att det inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Exempel där avskedande skett är uppsåtlig brottslighet, ohederligt handlande, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som orsakat eller varit ägnade att orsaka skada för arbetsgivaren eller kollegor. Vilket enligt min uppfattning inte är fallet här. 2.Uppsägning Reglera i 7 § LAS. Kan ske genom arbetsbrist eller av personliga skäl. I detta fall blir personliga skäl aktuellt. För att en uppsägning ska bli aktuell på grund av personliga skäl krävs saklig grund. Detta innebär att i de fall arbetstagaren missköter sitt arbete t.ex. genom att komma försent till jobbet vid upprepade gånger eller är alkoholpåverkad under arbetstid kan detta vara en saklig grund för uppsägning. Detta förutsätter dock att arbetsgivaren tidigare har varnat arbetstagaren för dennes beteende.SlutsatsSlutsatsen blir, såvida du är tillsvidareanställd, att det blir svårt för chefen att sparka dig; såvida de grova orden du uttalade var så vårdslösa att de inte ska behöva tålas i ett rättsförhållande och därmed vara en grund för avsked. En varning kan bli aktuellt; vilket betyder att om detta händer flera gånger kan chefen få saklig grund för att säga upp dig av personliga skäl. Men i detta fall är min bedömning att din anställning fortsätter.Hoppas detta var svaret på din fråga!

Är sjukdom saklig grund för uppsägning?

2018-11-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Arbetstagare med hjärtproblem vägrar lämna friskintyg. Att diskutera rehabplan går inte heller arbetstagaren med på. Arbetet är delvis fysiskt ansträngande och arbetsgivarens bedömning är att arbetstagaren inte klarar den delen av arbetet på ett säkert sätt. Företaget har inte tillräckligt med skrivbordsarbete för 100% av tjänsten. Kan detta vara skäl för uppsägning?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller vid uppsägning?För att en arbetsgivare ska säga upp en arbetstagare krävs saklig grund (7 § första stycket LAS). Saklig grund innebär att arbetsgivaren ska ha ett giltigt skäl för att säga upp en arbetstagare. Det finns två giltiga skäl och det ena är arbetsbrist och det andra är personliga skäl. I fall arbetsgivaren har en möjlighet att omplacera (förflytta) arbetstagaren till ett annat arbete hos sig finns det ingen saklig grund för uppsägning (7 § andra stycket LAS). Omplaceringsskyldigheten förutsätter att det finns en ledig befattning eller lediga arbetsuppgifter. Vad gäller vid sjukdom?Sjukdom är oftast inte saklig grund för uppsägning. Arbetstagaren har ett starkt skydd mot uppsägning vid sjukdom. I första hand ska arbetsgivaren hjälpa en sjuk arbetstagare genom rehabiliteringsåtgärder. I ditt fall vill inte arbetstagaren genomgå rehabilitering och då kan arbetstagaren sägas upp av personliga skäl under förutsättning att arbetsgivaren kan visa att arbetstagaren har vägrat att delta i rehabiliteringsplanen.Min bedömning är att arbetsgivaren har uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar och undersökt möjligheten till omplacering. Det finns saklig grund för uppsägning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag vill säga upp min anställning och har fortfarande provanställning. Hur lång är själva uppsägningstiden?

2018-11-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag vill säga upp min anställning och har fortfarande provanställning. Hur lång är själva uppsägningstiden?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Frågor om anställningar och uppsägningstid hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS).Enligt 6 § LAS är provanställning tillåten under en period om max sex månader (avvikelser kan finnas i kollektivavtal enligt 2 § 3 stycket LAS) och denna typ av anställning kräver inga särskilda krav.I den mån denna typ av anställning inte avbryts innan prövotidens utgång övergår den till en tillsvidareanställning. Men utifrån din fråga antar jag att tidsfristen ännu inte gått ut. Av intresse är 6 § 3 stycket LAS som stadgar att provanställningar kan avslutas utan saklig grund. Detta betyder att det inte måste finnas någon speciell anledning till att anställningen avbryts. Här kan alltså konstateras att det i regel inte finns någon uppsägningstid vid provanställning. Här finns i 31 § LAS en regel som säger att arbetstagaren måste underrätta arbetstagaren senast 2 veckor innan ett beslut om att avbryta en provanställning i förtid.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Saklig grund vid uppsägning pga personliga skäl

2018-11-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Om man har en arbetstagare som genom att t.ex. gå till läkaren utan att be om ledighet eller utan förvarning och går från arbetet utan säga till (olovlig frånvaro) samt genom att sprida en negativ stämning och baktala sin arbetsgivare trots två skriftliga varningar och flertalet påpekande om att detta inte är acceptabelt, fortsatt med sin olovliga frånvaro och sin negativa inverkan på verksamheten.Är detta en saklig grund för att säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl?Det tål att tilläggas att minst 2 personal har sagt att deras mående har påverkats negativt av dennes beteende.Tacksam för svar!Mvh,
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då din fråga handlar om kraven för att en uppsägning ska vara sakligt grundad blir därför lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig.För att kunna säga upp en anställd på grund av personliga skäl och bibehålla kravet i 7 § LAS om att en uppsägning ska vara sakligt grundad finns det några steg som måste genomföras först. Här under kommer jag rada upp stegen och vad som krävs för varje steg ska vara uppfyllt, stegen har utformats av olika rättskällor.1. Misskötsamhet. Det måste alltså finnas någon sorts misskötsamhet och den behöver vara tydligt dokumenterad.2. Medvetenhet. Arbetstagaren måste bli tillsagd/erinrad att denne har misskött sig, och då det har lämnats skriftliga varningar bör det här kravet anses som uppfyllt.3. Skada för arbetsgivare. Som skada brukar i regel besvär eller ekonomisk skada tas upp som godtagbara anledningar, och flertalet olovliga frånvaro bör kunna ses som både besvär och ekonomisk skada.4. Stödjande insatser. En arbetsgivare har i regel ganska stora skyldigheter vad gäller att få sin arbetstagare att kunna fungera på arbetsplatsen.5. Prognos. Det ska dessutom upprättas en skriftlig prognos över hur arbetsgivaren ser på arbetstagarens möjligheter att fortsätta i anställningen.6. 2-månadersregeln. Arbetsgivaren kan inte säga upp någon på grund av personliga skäl om anledningen är mer än 2 månader gammal.7. Omplacering. I 7 § LAS framgår det att en uppsägning aldrig är sakligt grundad om det finns skäl att omplacera den anställde istället.8. Underrätta, varsla och överläggning. I 30 § LAS framgår att om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare och det är på grund av personliga skäl ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det här två veckor i förväg, samt om arbetstagaren är med i ett fackförbund ska arbetsgivaren samtidigt som underrättelsen då varsla fackförbundet. Fackförbundet och arbetstagaren har sedan rätt till överläggning om de begär det.9. Uppsägningsbesked. Uppsägning får inte ske innan överläggning har slutförts om det här har begärts.Det blir tyvärr svårt för mig att avgöra om saklig grund föreligger med mer information om stegen är uppfyllda, men är varje steg uppfyllt bör uppsägningen anses som sakligt grundad.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan arbetsgivaren återkalla en uppsägning?

2018-11-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min son blev uppsagt pga av företagets ekonomi och fick detta skriftligt enligt konstens alla regler.Nu ska bolaget få nya ägare efter årsskiftet och de vill ha honom kvar. Den nuvarande chefen säger sig ha rivit uppsägningen men vägrar samtidigt att ge honom något nytt avtal eller annat dokument som visar på att han fortfarande är anställd. Vad gäller, ska han ha ett nytt anställningsavtal eller räcker det med att chefen säger sig ha rivit uppsägningspapperet.
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Kan arbetsgivaren återkalla en uppsägning p.g.a. arbetsbrist?Inledningsvis kan konstateras att en uppsägning av ett anställningsavtal innebär att den anställde frånskils sin anställning och då upphör anställningsavtalet. En uppsägning från arbetsgivaren blir bindande när den når arbetstagaren och kan inte återkallas, om inte arbetstagaren går med på det. Detta enligt allmänna avtalsrättsliga principer.Vad som bör görasUppsägningen i din sons fall kan mot bakgrund av det sagda således inte återkallas genom att chefen rivit pappret. Därför är din son inte längre anställd på bolaget och bör kontakta chefen för att skriva på ett nytt anställningsavtal. Notera att det givetvis är möjligt att anställningsavtal även uppkommer på annat sätt än genom skriftligt avtal, t.ex. muntligt eller genom parternas agerande (konkludent handlande). Av bevishänseende är det dock bäst att anställningsavtalet ingås skriftligt. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Har man rätt till arbetsförmåner om man blir arbetsbefriad?

2018-11-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om man blir arbetsfebriad med lön och anställningen fortlöper under tiden, får man ta del av förmåner som finns på företaget, tex friskvårdsbidrag?
Ajla Velic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har jag rätt till arbetsförmåner?Din fråga aktualiserar bestämmelserna i 12 § Lagen om anställningsskydd (LAS). 12 § anger att en arbetstagare som blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner, ÄVEN om arbetstagaren blir arbetsbefriad. Din anställning upphör först efter uppsägningstiden, 4§ 1 st LAS. Anledningen till denna regel är att även om arbetsgivaren inte kan erbjuda något arbete, så ska du fortfarande bli ersatt för det arbete som hade utförts. Grundregeln är alltså att anställningen ska löpa på precis som vanligt under uppsägningstiden och att ersättningen ska vara samma, oavsett om arbetstagaren utför arbetet eller inte.Finns det något undantag?Det kan stå i ditt kollektivavtal att du inte har rätt till dessa förmåner under uppsägningstiden. Om detta anges, då gäller det som står i kollektivavtalet, 2§ 3 st LAS. Jag kan tyvärr inte svara om detta står i ditt kollektivavtal då det inte framgår i din fråga inom vilken bransch du arbetar i, och kollektivavtalen ser olika ut. Mitt råd är därför att du själv kollar vad som står i just ditt kollektivavtal. Hur kollar jag det?Du kan kontakta facket om du är fackligt ansluten, och där kan du fråga vad som gäller för din anställning. Är du däremot inte fackligt ansluten så kan ett kollektivavtal i vissa fall ändå gälla. Detta står då i ditt anställningsavtal, då är också kollektivavtalet hänvisat iså fall. Men mitt råd till dig är att fråga din arbetsgivare om detta. Du kan då få kollektivavtalet av din arbetsgivare.Sedan får du läsa igenom kollektivavtalet och ta reda på om det finns någon särskild regel i det som Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny. Lycka till!Med vänlig hälsning,