Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?

2019-09-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Lawline! Ni gör ett jättebra jobb. Brukar alltid kolla på er sida om det är något jag funderar på. Lättförståeligt och ni kan er grej, tack! Nu har turen kommit till mig att ställa en fråga. Eller tur, jag har en jobbig chef, ett riktigt svin. Jag har jobbat som timanställd på samma ställe, till och från, under fem års tid. Har skött mig och jobbat bra men nu vill han bli av med mig. Han har egentligen inget att komma med men hävdar att "det finns inget jobb nu", fast det gör det, hur mycket som helst. Grejen är att jag vet att kriterierna för LAS är uppfyllda, dvs jobbat mer än 2 år under en 5-årsperiod och jag sa det till honom men han tjurade och drygade sig så just nu står jag utan jobb och har flera barn att försörja. Har kontaktat facket och vi ska gå igenom alla avtal jag skrivit på genom åren. Min fråga är: om det visar sig att jag har rätt till en fast anställning, från vilket datum gäller den då? Blir det fr.o.m. det datum jag går dit och visar svart på vitt? eller blir det fr.o.m. det datum då villkoret blev uppfyllt, alltså bakåt i tiden? Och om det blir bakåt i tiden så borde inte den här "uppsägningen" vara giltig? Kan jag då kräva ersättning för utebliven lön? Som jag förstått är det upp till arbetsgivaren att hålla koll på LAS och inlasning ska ske per automatik när man jobbat längre än 2 år. Jag vill också tillägga att jag aldrig blivit tillfrågad om en fast tjänst men att jag alltid uttryckt att jag vill jobba där. MVH Arbetaren
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Från vilket datum gäller rätten till fast anställning? 5a § LAS gäller från och med det ögonblick som förutsättningarna enligt paragrafen är uppfyllda. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver vara medveten om att en övergång till tillsvidareanställning har skett för att det ska inträffa (se rättsfallet AD 2015 nr. 26). Svaret är alltså att tillsvidareanställningen gäller från och med det datum då villkoret blev uppfyllt.Blir uppsägning ogiltig?Om ditt anställningsavtal gick vidare till en tillsvidareanställning innan du blev uppsagd så måste uppsägningen vara giltig enligt de regler som gäller för sådana anställningsformer. Dvs, antingen att det rör sig om arbetsbrist eller personliga skäl (7 § LAS). Fortsätter arbetsgivaren mena att det rör sig om arbetsbrist går det att få saken prövad i domstol för så kallad "fingerad arbetsbrist", alltså att uppsägningen beror på något annat än det man uppger.Om det skulle vara så att uppsägningen inte anses sakligt grundad enligt domstol kan de ogiltigförklara den (34 § LAS). De kan även utdöma skadestånd, som däribland kan bestå i utebliven lön och den kränkning som den icke sakligt grundade uppsägningen inneburit (38 § LAS). Då måste man dock väcka talan, vilket man bör göra med hjälp av facket eftersom de då står för rättegångskostnaderna. Du gör alltså rätt i att agera genom och tillsammans med ditt fack. Vänligen,

Uppsägningstid vid provanställning

2019-09-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Provanställning avbryts med omedelbar verkan efter ca 2 veckors arbete via telefon den 8/9. Anställningskontratket säger 2 veckors uppsägningstid och vid frågan vad "2 veckors uppsägningstid" egentligen innebär får jag svaret "Det betyder att du som fått sluta får komma in och jobba dina sista två veckor om du vill. Vi anog att du inte ville det men självklart kan du det. Återkoppla gärna snarast isåfall". Är detta korrekt hanterat? Har jag rätt att få lön i 2 veckor till?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En anställning är i första hand ett avtalsförhållande vilket innebär att det som är avtalat och står i ens anställningskontrakt ska hållas. Sedan finns det vissa skyddsregler som alltid är gällande även om det inte står med i avtalet. Som provanställd har man ingen lagskyddad rätt till uppsägningstid utan detta är något som man måste ha avtalat om (6 § lag om anställningsskydd). Enligt ditt anställningskontrakt har du rätt till 2 veckors uppsägningstid. Detta innebär att du har rätt till lön och andra förmåner som kommer med anställningen under uppsägningstiden. Arbetsgivaren har också rätt att kräva att du arbetar under uppsägningstiden, men kan välja att arbetsbefria dig. Om arbetsgivaren väljer att arbetsbefria dig har du dock fortfarande rätt till lön och andra förmåner. Svaret är alltså ja, du har rätt att få lön i två veckor till. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera anställd innan uppsägning sker?

2019-08-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Vi har en kollega som för ungefär 3 månader sen fick sin fast anställning efter en provperiod.Nu blir hon varslad eftersom företaget behöver en kompetens som hon inte har. Chefen påstår att vi behöver en annan sort kompetens.Ska inte företaget erbjuda henne en annan tjänst? I mina ögon har företaget rekryterat fel och det ska inte kollegan få lida för.Jag är nyfiken om jag tänker rätt och framförallt vad har min kollega för rättigheter?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Uppsägning kräver saklig grundArbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd under förutsättning att detta sker på saklig grund. En typ av saklig grund för uppsägning är arbetsbrist. Detta innebär att uppsägningen, exempelvis, grundas på ekonomiska överväganden beträffande verksamheten. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, med denna rätt i åtanke följer att domstolen sällan ifrågasätter en seriös och noggrann företagsekonomisk bedömning av företagets behov av arbetskraft. Att företaget har behov av annan kompetens kan alltså utgöra en saklig grund för uppsägning. Ovanstående följer b.la. av 7 § LAS, arbetsdomstolens rättspraxis, exempelvis AD 1993 nr 101, AD 2009 nr 50, samt propositionen till LAS, prop. 1981/82:70 s. 65.Arbetsgivarens har en skyldighet att försöka omplacera innan uppsägning För att en uppsägning på grund av arbetsbrist ska vara saklig krävs dessutom att arbetsgivaren uppfyller sin omplaceringsskyldighet. Detta innebär att arbetsgivaren måste vidta skäliga åtgärder för att bereda arbetstagaren annat arbete hos sig. Vid arbetsbristsuppsägningar måste arbetsgivaren därför utreda om det finns lediga befattningar i organisationen. Uppsägningen får endast ske när alla möjligheter att förflytta arbetstagaren till en ledig befattning är uttömda. Vidare krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som kan beredas genom omplacering. Som en tumregel kan sägas att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet ej är uppfylld om det föreligger oklarheter rörande potentiella möjligheter till omplacering. Detta följer b.la. av 7 § 2 st. LAS samt arbetsdomstolens rättspraxis, exempelvis AD 1997 nr 73.En osakligt grundad uppsägning kan ogiltigförklarasOm uppsägningen inte är sakligt grundad kan detta resultera i skadestånd för arbetsgivaren. Dessutom kan uppsägningen ogiltigförklaras. Se 34 § och 38 § LAS. Jag har emellertid inte tillräckligt med information för att kunna bedöma om så är fallet i din kollegas situation. Det bästa är, i min mening, att din kollega om möjligt vänder sig till sin fackförening för vidare hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Har jag någon uppsägningstid om jag inte har ett skriftligt anställningsavtal?

2019-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat på ett företag sedan 28 april 2019, men har ej skrivit på anställningsavtal trots flera påminnelser till min chef. Jag vet att detta företag Inte har kollektivavtal och att jag är timanställd (inte fast anställd). Om jag säger upp mig imorgon, har jag någon uppsägningstid? Har alltså inte skrivit på något papper alls.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på avtalslagen (AvtL) och anställningsskyddslagen (LAS).Även ett muntligt anställningsavtal är ett avtalDet kan finnas ett giltigt anställningsavtal, trots att du och din arbetsgivare inte skrivit under ett skriftligt avtal.I svensk rätt anses även muntliga anställningsavtal giltiga (1 § AvtL).Ett anställningsavtal kan också ingås genom så kallat konkludent handlande, det vill säga att du och din arbetsgivare agerar som att det fanns ett anställningsavtal, exempelvis att du dyker upp till jobbet varje dag och att arbetsgivaren betalar dig lön i slutet av månaden.Då du har jobbat där under x antal månader skulle jag säga att det får anses föreligga ett anställningsavtal.Minsta uppsägningstid är en månadUppsägningstiden är en månad, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat (11 § LAS).Svaret på din fråga är alltså ja, du har en uppsägningstid.Har du några fler frågor eller funderingar är du välkommen att skicka en kommentar, alternativt skriva in en ny fråga.Ha en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar

Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal

2019-09-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jobbat utan anställningsavtal flera år. uppsägningstid?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I mitt svar nedan utgår jag från att du och din arbetsgivare inte har skrivit ett anställningsavtal, men att ni på något sätt muntligt avtalat om din anställning (till exempel om anställningsgrad och lön). Aktuella bestämmelser om anställningsskydd återfinns i Lag om anställningsskydd (LAS). Måste man ha ett skriftligt anställningsbevis? Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt. Om du och din arbetsgivare avtalat muntligt om din anställning, gäller även det som ett anställningsavtal. Det bör dock nämnas att din arbetsgivare har en skyldighet att inom månad från det att du startade din tjänst, lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen (6 c § LAS), till exempel om din uppsägningstid. Om din arbetsgivare inte tillhandahållit nämnd information, kan du som arbetstagare komma att ha rätt till skadestånd om avsaknaden av informationen orsakat dig skada (38 § LAS). Vilken uppsägningstid gäller vid muntligt anställningsavtal? Om du och din arbetsgivare inte muntligt avtalat en uppsägningstid, har du en månads uppsägningstid om du väljer att säga upp dig. Om din arbetsgivare istället säger upp dig, varierar din uppsägningstid beroende på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren, men den kan aldrig vara mindre än en månad. Om du varit anställd i två till fyra år har du två månaders uppsägningstid till exempel (11 § LAS) . Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

2019-09-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har varit anställd på ett företag i snart tretton år och har börjat leta nytt jobb. Jag tittade i mitt anställningsavtal och det enda som står under "Uppsägningstid" är: "Uppsägningstiden är den som följer av lagen om anställningsskydd (1982:80)". Vad innebär det? Jag har läst lite i lagen om anställningsskydd men hittar inget definitivt svar. vänliga hälsningar
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att hänvisa till Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) när jag formulerar mitt svar. Enligt 11 § 1 st. LAS har arbetsgivaren och arbetstagaren, d.v.s du, en minsta uppsägningstid av en månad. Av andra stycket framkommer dessutom vilken minsta uppsägningstid du som arbetstagare har rätt till om arbetsgivaren säger upp dig. Då är uppsägningstiden beroende av hur länge du har varit anställd på arbetsplatsen. Svaret på din fråga är således följande. Uppsägningstiden för dig som arbetstagare återfinns i 11 § 1 st. LAS och är en månad. Om du har någon ytterligare fundering, tveka inte att höra av dig. Med vänlig hälsning,

Avsluta tidsbegränsad anställning

2019-08-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har ett tidsbegränsat vikariat som inte går att säga upp i förtid vare sig av mig eller arbetsgivare. Har inte lyckats läsa mig till vad som blir konsekvensen om jag som arbetstagare ändå slutar i förtid, antar att det blir någon form av böter men skulle vilja veta hur mycket?
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats (4 § andra stycket LAS). Det måste med andra ord vara avtalat att du kan säga upp dig i förtid. Man har dock som arbetstagare alltid rätt att med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS).Precis som du skriver så kan du som arbetstagare bli skadeståndsskyldig om du inte beaktar uppsägningstiden eller lämnar anställningen innan avtalet har löpt ut. Vilka summor det rör sig om är däremot svårt att avgöra baserat på den information jag har fått.Jag hoppas att du känner att du förstår situationen lite bättre, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.Vänligen,

Vilken uppsägningstid har en behovsanställd?

2019-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Uppsägning vid behovsanställd.Hejsan jag undrar om jag behöver jobba mina 3 månaders uppsägningstid som det står på mitt kontrakt eller om det enbart gäller en månad då jag står som anställd vid behov. Jobbar inom resturang och just nu så jobbar jag alltid kväll från tisdag-lördag. Detta passar ej mitt familjeliv så jag söker vidare men vill veta gällande uppsägningstiden då jag blivit erbjuden ett nytt jobb som önskar att jag börjar omgående.
Sabrina Curan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är rättsfrågan? Frågan är vilken uppsägningstid som gäller i ditt fall. Frågor av denna art regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Observera dock att LAS är semidispositiv (2 § LAS). Detta innebär att lagen till viss del kan avtalas bort. Vad säger LAS om uppsägningstid?En behovsanställning är en intermittent anställning vilket är en anställningsform som inte är lagreglerad. Arbetstagaren arbetar endast vid behov efter förfrågan från arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan. Med anledning av att en behovsanställning inte är en anställningsform rent juridiskt sett, betraktas den antingen som en tillsvidareanställning, anställning utan något slutdatum, eller en visstidsanställning, det vill säga en anställning med ett slutdatum.Vid en tillsvidareanställning är uppsägningstiden mellan 1 till 6 månader beroende på hur länge du har varit anställd (11 § LAS). Om det istället rör sig om en visstidsanställning så är huvudregeln att arbetstagaren ska arbeta den tid som avtalet stadgar och kan inte säga upp sig innan avtalets utgång (4 § 2 st LAS). Observera dock att det är möjligt att avtala om andra uppsägningstider än det som lagen anger. Vad innebär detta för dig? I och med att det står i ditt kontrakt att du har en uppsägningstid på tre månader så är det den som gäller. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,