Hur fungerar det med lön, varsel och skadestånd vid upphörande av provanställning?

2021-12-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Fick sparken pga personlig skäl 1dag efter en incident på jobbet har jag rätt till skadestånd och garantilön?Min anställningsavtal var provanställning och jag vet att dem kan sparka dig när dem vill enligt LAG 6 LASJag skulle få skriva på något papper när jag fick sparken men de gav mig aldrig något papper och de har gått 3 veckor sedan jag fick sparken inte fått något på mail heller. Därför blev jag fundersam om jag kommer få ut nån lön nästa månad eller inte.Då är min fråga kan jag få ut garantilön och skadestånd då jag inte blev "varslad" inom 2veckor Min kollektivavtal inom anställningsavtalet som jag skrev på var Almega Tjänsteföretagen och unionen.anställningen omfattas av kollektivavtal mellan Almega tjänsteföretagen och unionen samt företagets övriga regler.Tack på förhand!
Felicia Björck |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du blivit uppsagd under en provanställning på grund av personliga skäl och att du undrar om något papper ska skrivas på, hur det blir med lönen, om du kan få skadestånd samt om uteblivet varsel kan påverka situationen. Den lag som framförallt är aktuell i ditt fall är lagen om anställningsskydd (LAS) och nedan ska jag försöka redogöra för några relevanta regleringar i denna. Upphörande av provanställning Det är möjligt att träffa avtal om provanställning på max 6 månader (LAS, 6 §). Provanställningen kan dock avbrytas tidigare än efter prövotiden på 6 månader utan att arbetsgivaren behöver ange saklig grund. Det finns inte något formkrav på beskedet för att anställningen ska upphöra, det vill säga beskedet kan ske både skriftligt och muntligt. Alltså krävs det inte att du skriver på något papper för att anställningen ska upphöra. Den som hävdar att besked lämnats har dock att bevisa att så skett. I ditt fall ska alltså arbetsgivaren bevisa att du informeras om att anställningen ska upphöra. Information två veckor före Din arbetsgivare som vill avbryta provanställningen ska informera dig som arbetstagare två veckor före (LAS, 31 §). Om du är med i en fackförening så ska även denna meddelas samtidigt som du blir informerad (LAS, 31 §). Dock nämner du inget om att du skulle vara med i en fackförening. SkadeståndAllmänt skadestånd Om din arbetsgivaren ej kan bevisa att du informerats om att anställningen ska upphöra om två veckor så kan du ha rätt till skadestånd eftersom arbetsgivaren då brutit mot en regel i lagen om anställningsskydd (LAS, 38 §). Du kan alltså ha rätt till allmänt skadestånd eftersom det verkar som att din arbetsgivare inte informerat dig två veckor innan anställningen ska upphöra (LAS, 38 §). De belopp som kan utgå vid ett sådant allmänt skadestånd beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om du vill väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren ska denne meddelas inom fyra månader efter incidenten och efter det att du meddelat din arbetsgivare måste du väcka talan inom fyra månader (LAS, 41-42 §). Ekonomiskt skadestånd och rätt till lönNär det gäller en provanställning finns det inget stöd för att ersättning ska utgå för utebliven lön för de två veckor som du skulle varit informerad om att anställningen ska upphöra, så kallat ekonomiskt skadestånd (NJA 2003 s.115). Alltså kan du inte få lön för de två veckorna du egentligen skulle arbetat även om arbetsgivaren inte informerat dig på rätt sätt. Däremot ska du få lön enligt anställningsavtalet för alla arbetade timmar före anställningens upphörande. Det bör noteras att du och din arbetsgivare kan ha särskilda villkor i anställningsavtalet som kan påverka din rätt till lön, exempelvis om ni avtalat om en månads uppsägningstid. Du nämner också lönegaranti i frågan, vilket dock inte är aktuellt i ditt fall då lönegaranti är något som utgår i samband med konkurs eller företagsrekonstruktion. Om det däremot är så att du arbetar på en verksamhet där ni får provision så kan garantilönen användas som ett annat ord för grundlön som alltid skall utgå oavsett provisionen. Om det är en sådan garantilön du syftar på så har du som sagt rätt till sådan lön enligt anställningsavtalet för arbetade timmar innan anställningen upphörde Kollektivavtal Eftersom din anställning omfattas av ett kollektivavtal kan även andra villkor gälla enligt detta, exempelvis en uppsägningstid eller andra tidsfrister vid information om att anställningen ska upphöra (LAS, 2 § tredje stycket). Eftersom jag inte vet exakt hur kollektivavtalet ser ut så kan jag dock inte säga mer konkret hur det kommer påverka bedömningen i detta fall. Råd om hur du kan gå vidareFör det första skulle jag ge dig rådet att läsa anställningsvillkoren samt det kollektivavtal som tjänsten omfattas av för att se om du har mer förmånliga villkor än endast de två veckors informationstid som lagen erbjuder. Du kan som sagt också ha rätt till skadestånd och därför kan du överväga att väcka talan mot din arbetsgivare om detta. Det du bör tänka på är att om du inte vinner en sådan talan i domstol så kan du bli tvungen att betala rättegångskostnader, vilka kan bli höga. Därför kan det vara bra att fundera över om chansen att få skadestånd väger tyngre än risken att förlora målet i domstol. Om du vill ha mer rådgivning kring hur du ska gå vidare med detta skulle jag råge dig ta kontakt med en jurist. Hoppas att detta svar var till hjälp! Vänliga hälsningar

Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?

2021-12-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej.Jag är född 17 maj 1953 och är alltså 68 år. Jag har fortfarande en tillsvidareanställning i ett företag som heter X som startades 2007. Efter deras önskemål skulle jag jobba fram till Maj 2023, men har nu på omväger hört att dom kanske vill att jag skall upphöra min anställning i slutet av året. Det kommer nog att behövas 2-3 månader för mig att få igång olika pensions utbildningar och undrar hur lång uppsägningstid jag har krav på.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga blir det aktuellt att kolla på lagen om anställningsskydd (LAS), förutsatt att denna lag gäller för dig. Notera att vissa personer är undantagna lagen såsom en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § LAS). Enligt LAS har en arbetstagare som fyllt 68 år inte rätt till en längre uppsägningstid än en månad. Det är dock möjligt att avtala om andra bestämmelser i anställningsavtal eller genom kollektivavtal (2 § och 33b § LAS).Exakt hur lång uppsägningstid du har beror därför på om något särskilt har avtalats. Har inget avtalats gäller LAS, det vill säga att du har en månads uppsägningstid. Om du vill ha en längre uppsägningstid är min rekommendation att du pratar med din arbetsgivare alternativt ditt fackförbund om det, om du är medlem i en sådan.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.Vänligen,

Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

2021-11-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Fick jobb hos privatläkare. Efter 3 dagars intro sa jag att av privata skäl jag inte kunde fortsätta. Läkaren vägrar betala mej för 18 timmars intro pga att jag avbröt avtalet. Är detta riktigt?
Einar Dahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du har någon rätt till din avtalade timlön för de 18 timmar du jobbat under introduktion. Sammanfattning av svaret på din frågaDu har rätt till ersättning för de timmar som du har arbetat hos din före detta arbetsgivare. Detta kallas för slutlön och den ska antagligen betalas ut senast nästa ordinarie löning tillsammans med eventuell inarbetad semesterlön. Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga eller vill ha mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se! Bakomliggande resonemangNär det gäller frågor om slutlön i Sverige finns det ingen uttrycklig reglering i lag utan saken behandlas med hjälp av så kallade allmänna arbetsrättsliga principer som utvecklats under tid. Din rätt till semesterersättning däremot regleras uttryckligen i semesterlagen (SemL). Jag kommer i mitt svar att utgå från att det finns ett avtal där det framgår vad du skulle få i tim- eller månadslön. Om så inte är fallet kan det bli svårt att bevisa att du har rätt till ersättning. Därtill utgår jag från att detta inte rör sig om en praktik, eller liknande typ av uttryckligen obetald anställning hos läkaren. Är det så att ni kommit överens om att du inte ska få någon ersättning för din arbetade tid vilket kan vara fallet om du är där enbart för att lära dig eller liknande har du ingen rätt till slutlön. Rätt till slutlönEnligt de tidigare nämnda allmänna principerna har du som utgångspunkt rätt till den lön som du arbetat in under din tidigare anställning efter att din anställning har upphört. Denna princip gäller dessutom obeaktat vad det fanns för anledning till att du sagt upp dig eller sagts upp. Tidpunkten för utbetalningen av din lön är inte heller något som regleras särskilt utan när detta ska ske beror på vad som står i ditt anställningsavtal eller ditt kollektivavtal. Om detta inte är angivet brukar utbetalning som regel ske vid nästa ordinarie löning. Rätt till semesterersättningUtöver den ovan beskrivna slutlönen har du även rätt till eventuell inarbetad semesterersättning. Detta framgår uttryckligen i 30 § SemL och denna ersättning ska utgå senast en månad efter anställningens upphörande om inte hinder för att beräkna denna ersättning föreligger. Om hinder föreligger ska ersättningen istället betalas ut senast en vecka efter att hindret upphört. Vidare åtgärder om din arbetsgivare ändå inte betalar ut din ersättningOm din arbetsgivare vägrar att betala ut din semesterersättning i strid mot SemL kan denne bli skadeståndsskyldig mot dig enligt 32 § SemL. En förutsättning för att du ska kunna få ditt skadestånd är dock att du väcker talan om detta inom två år enligt 33 § SemL. Till dess att din arbetsgivare betalar dig din lön har du en fordran mot denne motsvarande det belopp som 18 timmars arbete skulle gett dig annars om anställningen fortgått. Om din arbetsgivare uttryckligen säger att denne inte vill betala dig kan du gå till kronofogdemyndigheten och så utförligt som möjligt beskriva ditt ärende och ansöka om betalningsföreläggande för att få vidare hjälp med din fordran!

Uppsägningstid vid provanställning

2021-11-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag är på provanställningen om 6 månader i demensboende. Jag har sjuksköterskor utb. och fick jobbet och erbjudanden att jobba på sjukhuset och utveckla mig för att få sjuksköterska leg. Min arbetsgivare sä3att jag måste jobba 4 veckor till som uppsägningstid.Ingen vill inte vänta så mycket på sjukhuset och jag vill inte missa den bra chansen!Kan jag lämna jobbet när jag vill?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har sagt upp dig från en provanställning, att din arbetsgivare säger att du har 4 veckors uppsägningstid och att du undrar om du kan lämna arbetet direkt. Regler om arbetstagares uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Tillsvidareanställning är huvudregelnHuvudregeln är att en anställning gäller tills vidare. En tillsvidareanställning kan komma att sägas upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren och därigenom upphöra efter att en viss uppsägningstid löpt ut (4 § andra stycket LAS). Uppsägningstiden när en arbetstagare säger upp sig från en tillsvidareanställning är normalt 1-3 månader, men beror i första hand på vad som sägs i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet och kan därför variera.Även provanställning är möjligtDet är även möjligt att avtala om en tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst sex månader. I fall arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta, ska han eller hon lämna besked till sin motpart om detta (6 § LAS). I en sådan situation är utgångspunkten att både arbetsgivare och arbetstagare kan avsluta anställningen direkt, utan att iaktta någon uppsägningstid. Uppsägningstid vid provanställning?För arbetsgivare som vill avsluta provanställningen – däremot –, gäller att han eller hon ska underrätta arbetstagaren och arbetstagarens fackförbund om detta minst två veckor innan den sista arbetsdagen (31 § LAS). Denna s.k. varseltid finns dock inte för arbetstagare, som alltså kan lämna anställningen samma dag. Ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om att det krävs en uppsägning och iakttagande av en uppsägningstid om en månad för att avsluta en provanställning är inte heller giltig när det gäller arbetstagarens avslutande av provanställningen, eftersom ett sådant avtal skulle upphäva eller inskränka arbetstagarens rättigheter i förhållande till vad som föreskrivs i LAS (2 § andra stycket LAS).Det bör dock observeras att uppsägningstid kan finnas vid provanställning, om arbetstagaren omfattas av kollektivavtal. I så fall gäller den uppsägningstid som sägs i kollektivavtalet.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är alltså att det i LAS inte finns någon uppsägningstid vad gäller arbetstagares avslutande av anställning och att du därför kan lämna arbetet när du vill. Detta gäller dock inte om du omfattas av kollektivavtal och annat har bestämts i detta (i kollektivavtalet). Om du omfattas av kollektivavtal är min rekommendation därför att du undersöker vad som bestäms i detta. Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänligen,

Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?

2021-12-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har skrivit på ett anställningsavtal, jobbet börjar om en månad i en annan kommun.Vad händer om jag väljer en annan anställning under tiden?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har skrivit på ett anställningsavtal som ska börja om en månad, men undrar vad som händer om du blir anställd någon annan stans innan dess. I brist på information kommer jag även utgå från att du inte vill arbeta på båda dessa jobb, utan att du undrar vad du kan göra om du vill välja den eventuellt andra erbjudna anställningen.Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor gällande anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla andra bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).Det finns olika anställningsformer som har olika uppsägningstiderEftersom du har skrivit på ett anställningsavtal har ett bindande avtal uppkommit som ska följas. För att ta reda på hur denna anställning kan avslutas behöver man veta vilken anställningsform man har, vilket inte framgår i din fråga. Jag kommer därför redogöra för LAS tre anställningsformer: tillsvidare-, tidsbegränsad- och provanställning.TillsvidareanställningOm det rör sig om en tillsvidareanställning och du hellre vill byta till en annan anställning, gäller att du har en uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid du har kan regleras enligt LAS, anställningsavtal eller kollektivavtal. Om inget särskilt angivits i anställningsavtalet eller kollektivavtal gäller som utgångspunkt att du har en månads uppsägningstid (11 § LAS). Tidsbegränsad anställningOm det rör sig om en tidsbegränsad anställning så löper denna anställningsform oftast mellan två datum och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid, innan slutdatumet. Om det däremot finns inskrivit att anställningen löper "… dock längst till och med [datum] …" alternativt en ömsesidig uppsägning, kan anställningen sägas upp med en angiven uppsägningstid. ProvanställningSom utgångspunkt gäller att en arbetstagare som vill avsluta sin provanställning kan göra detta på dagen, förutsatt att arbetstagaren lämnar besked om detta senast vid provanställningens utgång (6 § LAS).Det finns möjlighet att avtala om en uppsägningstid som ska gälla under provanställningen. För att detta ska vara gällande måste det dock tydligt framgå att man avser att avvika från LAS (se AD 2020 nr 38).SammanfattningBeroende på vilken anställningsform som det påskrivna anställningsavtalet gäller kan du frångå detta avtal på olika sätt. Notera även att ditt anställningsavtal alternativt kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i lagen. Eftersom du har ett bindande anställningsavtal ska detta som utgångspunkt följas för att inte riskera att behöva betala skadestånd. Mest troligen har du en uppsägningstid som du behöver beakta, om det inte gäller en provanställning där inget särskilt har avtalats. Min rekommendationOm du vill frångå denna anställning är min rekommendation att du först tar kontakt med arbetsgivaren för att försöka komma överens om att frånträda avtalet. Generellt borde inte en arbetsgivare vilja ha någon anställd som inte är intresserad av jobbet. Om detta inte kommer någon vart kan du kontakta din fackliga organisation, om du är medlem i en sådan, alternativ ta kontakt med någon av våra kunniga jurister.Jag hoppas detta är svaret på din fråga! Om jag har förstått det fel eller om du har någon annan fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Arbete under uppsägningstid

2021-11-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag säger upp mitt jobb den 25/11 och har en uppsägningstid på 1 månad. Då blir sista arbetsdagen den 25/12. Eftersom den 24/12 är en helgdag på en fredag. Får jag då betalt för den dagen?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som utgångspunkt har du en skyldighet att stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden om du ska arbete eller inte under uppsägningstiden sker genom en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. Om du väljer att arbete under din uppsägningstid blir det avgörande vad du har för avtal och därmed vad du har för löneform, Har du månadslön får du inte extra ersättning vid helgdag är du däremot timanställd och schemalagd den dagen har du rätt till, beroende på vilken branch du arbetar i, även rätt till att få betalt den dagen och eventuellt extra OB om det är en röd dag. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Anställd som tar mycket tid för upplärning och klarar inte arbetsbelastningen, kan jag avbryta anställningen som började för 2 månader sedan?

2021-11-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejHar anställt en person för 2 månader sedan med lönebidrag. Känner nu att det inte blev helt rätt då personen kräver mycket av min tid för att lära sig och kommer inte som jag ser att klara arbetsbelastningen. Har jag rätt att avsluta anställningen?
Hilma Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om när och hur man kan säga upp en anställning finns i lag om anställningsskydd (LAS). Jag kommer gå igenom de regler som är aktuella för just din fråga.AnställningsformAnställda som har lönebidrag har samma rättigheter som andra anställda på en arbetsplats. Hur och när man kan avbryta en anställning beror delvis på vad det är för anställningsform som den anställde har.ProvanställningEn person kan anställas med provanställning som ska löpa under 6 månader (6 § LAS). Om inget annat har avtalats mellan parterna så kan en sådan anställning avbrytas före provanställningens upphörande (6 § 3 stycket LAS). Ett meddelande om att provanställningen upphör ska lämnas senast 2 veckor i förtid (31 § 1 stycket LAS). Vid en provanställning så behöver inte arbetsgivaren ange för vilket skäl som anställningen upphör. Det innebär att om personen du anställt har en provanställning, så kan du avbryta denna nu efter 2 månader utan att ange skäl, men personen ska få meddelande om detta 2 veckor innan anställningen upphör.Tidsbegränsad anställning/visstidsanställningEn person kan anställas med en tidsbegränsad anställning som även kallas för allmän visstidsanställning, vilket innebär exempelvis att anställningen ska vara under 1 år. En sådan anställning är som huvudregel inte uppsägningsbar, utan anställningen upphör när anställningsperioden och avtalet löpt ut om inte något annat har avtalats mellan parterna (4 § 2 stycket LAS). Det betyder att om du har anställt personen med förbehåll att anställningen ska vara under en viss bestämd tidsperiod är ni båda bundna av detta och kan inte avsluta anställningen i förtid, utan ni är bundna av det slutdatum som står i ert avtal (6c § 2 stycket 3b punkten LAS). I ett sådant fall kan anställningen endast avbrytas om det finns skäl för avsked (18 § LAS). För att det ska finnas skäl för avsked krävs att den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet, vilket är ett högt ställt krav och därmed krävs mycket för att kunna avskeda en anställd.Om ni kommit överens om att även en tidsbegränsad anställning kan sägas upp av er i förtid, så är detta möjligt. Men detta måste i så fall stå i anställningsavtalet. För att avbryta anställningen i förtid krävs så kallad saklig grund (7 § LAS). Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.Arbetsbrist innebär att det inte längre finns arbetsuppgifter åt den anställde på grund av exempelvis minskade arbetsuppgifter eller omstrukturering på arbetsplatsen. Personliga skäl innebär att den anställde har misskött sig på arbetsplatsen genom att exempelvis inte följa instruktioner eller på annat sätt skapa problem på arbetsplatsen. Vid personliga skäl ska den anställde fått uppmaningar om sitt beteende och chans att ändra detta innan personliga skäl kan anses vara uppfyllt. Det är en svår bedömning att göra om en person som kräver mycket upplärning faller in under personliga skäl, men skulle kunna göra detta om personen även inte klarar arbetsbelastningen och arbetar exempelvis för långsamt. Då uppfyller inte personen kraven för anställningen. Den anställde har dock rätt att veta detta för att kunna få chans att förbättra sitt arbete.Även om det föreligger arbetsbrist eller en anställd kan sägas upp av personliga skäl ska arbetsgivaren ha provat om det är möjligt att omplacera den anställde till nytt arbetsområde eller nya arbetsuppgifter (7 § 2 stycket LAS). En sådan omplacering kan innebära att den anställde behöver ny upplärning för att kunna anpassas till den nya arbetsuppgiften. Det betyder att även om personen du anställt kan bli uppsagd för denne inte ändrar sitt arbetstempo eller lär sig sina arbetsuppgifter, så behöver du först se om det finns någon möjlighet för personen att omplaceras och utföra andra arbetsuppgifter på din arbetsplats.TillsvidareanställningVid en tillsvidareanställning så kan anställningen avbrytas om personen blir uppsagd till följd av saklig grund (7 § LAS). Som nämnt tidigare krävs att det föreligger saklig grund för uppsägningen. Saklig grund kan antingen vara arbetsbrist på arbetsplatsen eller personliga skäl. Även här krävs att möjligheten att omplacera den anställde först ska prövas på arbetsplatsen. Först när detta inte är möjligt, anses uppsägningen vara sakligt grundad tillsammans med någon av orsakerna arbetsbrist eller personliga skäl. Som jag nämnt under föregående rubrik, så behöver du först förklara för personen att den behöver lära sig sina arbetsuppgifter och vara beredd på ett högt tempo. Du bör även se på möjliga omplaceringsmöjligheter innan en uppsägning kan bli aktuell.Även här kan en anställning avbrytas genom avsked, men som vid den tidsbegränsade anställningen krävs det att den anställde grovt åsidosätter sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det krävs alltså mycket för att kunna avskeda en anställd person, och detta är inte en möjlighet för dig från det jag kan utläsa i din fråga.SammanfattningOm du kan avbryta personens anställning är beroende av vilken anställningsform som personen har. Om det är en provanställning kan du avbryta anställningen utan att ange grund, men behöver lämna meddelande om detta 2 veckor innan anställningen ska upphöra. Är det fråga om en tidsbegränsad anställning enligt avtal, upphör en sådan anställning som huvudregel när tiden för anställningsavtalet löper ut. Om det är avtalat om att anställningen kan upphöra i förtid, så krävs att uppsägningen av den anställde är sakligt grundad. Här kan en uppsägning på grund av arbetsbrist eventuellt bli aktuellt, men personen i fråga ska först få chans att bättra sig. Om det inte blir bättre, så behöver du även se till möjlighet att omplacera personen till andra arbetsuppgifter som denne med viss upplärning kan klara av. Ett annat sätt att avbryta anställningen är genom avsked, men det är inte aktuellt i din fråga.Om det är så att personen fått en tillsvidareanställning så kan denna avbrytas genom uppsägning, eller avsked. För uppsägning krävs det samma premisser som vid tidsbegränsad anställning.Eftersom jag inte vet vilken anställningsform personen har, kan jag inte svara klart och tydligt på din fråga om du kan avbryta anställningen. Är det en provanställning, ja. Om det är tidsbegränsad eller tillsvidareanställning bör du först prata med den anställde om situationen och om vad som krävs för den anställning som hen har fått hos dig. Sker ingen förbättring efter detta, bör du skriftligen meddela att hen behöver förbättra sig. Skulle ingen förbättring ske efter detta, ska du kolla efter möjligheter för personen att utföra andra arbetsuppgifter. Till sist kan det finnas anledning att säga upp personen om det inte går att lösa.Jag hoppas att jag med detta kunnat besvara din fråga! Om du har fler funderingar så är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,

avslut av provanställning

2021-11-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag fick en anställning på Burlövs kommun, med 6 mån provtid, nu efter 3 mån fick jag ett brev BESKED OM AVSLUT AV PROVANSTÄLLNINGENJag fick signera att jag har tagit del av ovanstående handling.Min fråga är: Har dem rätt av utan tidlig skäl säga upp mig om detta brev är lika en uppsägning? Detta ord finns inte med i brevetMed vänlig hälsning,
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Gällande provanställning så beskrivs det i 6 § LAS att en provanställning får vara i högst 6 månader men att en provanställning får avbrytas före prövotidens utgång. Enligt lagen så har arbetsgivaren en fri prövningsrätt och behöver inte ange skäl till varför provanställningen avbryts. Ett besked om att avslutad en provanställning bör vara tydligt. En provanställnings avslut är dock inte samma som att bli uppsagd. Därav behöver ordet uppsägning finnas med i beskedet. Så beskedet blir giltigt om det klart och tydligt och framgår att det rör sig om ett avslutande av en provanställning. Dock så ska din arbetstagarorganisation också meddelas om du är fackligt ansluten enligt 31 § LAS. Hoppas jag lyckades besvara din fråga!