Avbrytande av provanställning

2020-01-17 i Anställningsformer
FRÅGA |Provanställning som avbryts eller ej övergår i tillsvidareanställning. Behöver ett företag som inte är bundet av kollektivavtal förutom att skriftligt meddela den berörde även varsla medarbetarens fack om provanställning avbryts i förtid eller inte övergår i tillsvidareanställning?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om provanställning och avbrytande av en sådan anställning. Reglering av anställningar i allmän och privat tjänst finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivare och arbetstagare får avtala om tjänst med provanställning om den avtalade prövotiden inte är längre än sex månader (6 § LAS). Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter prövotiden löpt ut måste denne meddela den andra parten senast då prövotiden tar slut. Om inte detta görs så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (6 § andra stycket LAS).Om inte annat har avtalats i anställningsavtalet får en provanställning även avslutas innan prövotiden har löpt ut (6 § tredje stycket LAS). När en sådan anställning avbryts i förtid behöver varken arbetsgivaren eller arbetstagaren ange någon specifik anledning till att anställningen ska avbrytas i förtid. Det finns inga formkrav för hur ett meddelande om avbrytande av provanställning ska lämnas och ett sådant meddelande kan därför lämnas muntligen. Ur bevishänseende kan det dock ofta vara viktigt att kunna visa vad som har meddelats och det borde därför ligga i arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att ett sådant beslut meddelas skriftligen. En arbetsgivare som vill avbryta en provanställning måste dock meddela arbetstagaren om detta minst två veckor innan provanställningen ska upphöra (31 § LAS). Detta betyder att en arbetstagare måste meddelas om detta senast två veckor innan prövotidens utgång. Notera att detta endast gäller om arbetsgivaren avbryter provanställningen. Det finns inga regler som säger att en arbetstagare måste iaktta någon uppsägningstid om denne väljer att avbryta provanställningen. Denna kan därför avbryta anställningen direkt. Om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund måste även arbetsgivaren meddela fackförbundet om att en provanställning har upphört ( 31 § LAS). Detta gäller oavsett om arbetstagarens fackliga förbund står i kollektivavtalsförhållande med den aktuella arbetsgivaren eller inte. Meddelandet ska alltså lämnas till det fackförbund arbetstagaren är medlem i och ska göras oavsett om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal eller inte. Arbetstagaren och fackförbundet har även rätt till överläggning med arbetsgivaren angående beskedet (31 § andra stycket LAS). Om en arbetsgivare bryter mot någon av dessa regler kan denne bli skadeståndsskyldig till arbetstagaren. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att erbjuda arbetstagaren en tillsvidareanställning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att vill ha mer råd eller information kring detta rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund.Med vänliga hälsningar,

Hur ska anställningsavtalet formuleras?

2019-12-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Jag är anställd på ett företag men ska snart påbörja en anställning på ett annat. Tanken är dock att jag ska vara kvar på mitt gamla. Jag vill arbeta timmar på mitt gamla jobb (några tim i veckan) för att kunna gå när jag är "klar" med mina arbetsuppgifter. Min chef anser att han vill ha mig anställd på en viss % för att han känner sig säkrare då. Att jag inte kan gå på dagen etc. Kan man skriva något avtal vad gäller en "timanställning" oss parter emellan? Att vissa krav är överenskomna och att man inte kan gå på dagen etc.... Tacksam för svar.Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal är ett så kallat konsensualavtal, vilket karakteriseras av att ett avtal har uppkommit när båda parter är överens om något. Vid ingående av avtal är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet. Det innebär att du och din arbetsgivare har möjlighet att inom lagens ramar avtala om vad ni vill. Ni kan exempelvis skriva in villkor i anställningsavtalet om att du ska arbeta ett visst antal timmar i veckan och att du inte ska kunna gå på dagen. För anställningsavtal finns inga formkrav, vilket innebär att ni kan formulera avtalet som ni själva önskar. Det innebär även att avtalet inte ens behöver vara skriftligt. Av säkerhetsskäl är det dock alltid bra att ha ett skriftligt anställningsavtal.Om anställningen kommer att pågå under längre tid än tre veckor respektive en månad finns det dock vissa regler som arbetsgivaren måste ta hänsyn till, se exempelvis anställningsskyddslagen 6c § och 28 §. Det är dock inget som du behöver tänka på, utan något som jag utgår från att arbetsgivaren är insatt i.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

När övergår allmän visstidsanställning och vikariat i en tillsvidareanställning?

2019-12-17 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag har jobbat på mitt arbete i 2 år som timanställd, bytte nu till heltid på företaget men vikariat alltså visstidsanställning. Min fråga är om jag har rätt till en tillsvidareanställning och när isåfall?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att hänvisa till Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och dess regler om allmän visstidsanställning, vikariat och tillsvidareanställning. Enligt 5 § 1 st. 1 och 3 p. LAS får avtal träffas om tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning och vikariat. Din "timanställning" klassas rent arbetsrättsligt sätt som allmänna visstidsanställningar. I 5 a § 1 st. 1 p. LAS framgår vidare att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Vad detta betyder är att din anställning kommer att övergå i en tillsvidareanställning när du har har haft allmän visstidsanställning på arbetet i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Om din allmänna visstidsanställning inte har överskridit gränsen på två år, framgår det av 5 a § 1 st. 2 p. LAS att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av bland annat allmän visstidsanställning och vikariat, och anställningarna följt på varandra. Detta betyder att du kan lägga ihop tiden för allmänn visstidsanställning och vikariat, och när de sammanlagt överskrider två år kommer anställningen att övergå i en tillsvidareanställning. Svaret på din fråga är således följande: När du har haft allmän visstidsanställning eller allmän visstidsanställning + vikariat på arbetsplatsen i sammanlagt mer än två år ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Kan jag fortsätta gå till jobbet efter att min visstidsanställning löpt ut?

2019-12-17 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har en visstidsanställning på en firma utan kollektivavtal sen februari iår som löper ut den 31 december, min arbetsgivare har varken nämnt något om förlängning eller varsling, Hur ska jag gå till väga efter min anställning löpt ut?? Ska jag stanna hemma eller ska jag fortsätta gå tillbaka till jobbet, vilka konsekvenser kan de bli om jag stannar hemma samt gå till jobbet utan kontrakt? Gäller jobb försäkringar om de skulle hända mig något den tiden jag är kontraktlös om jag är kvar?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att du är visstidsanställd sedan februari i år på en firma som saknar kollektivavtal. Din anställning löper ut 31 december och du undrar vad som gäller efter det. Reglerna kring din anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).Vad säger lagen? Allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning och i ditt fall är slutdatumet 31 december (5 § LAS). En tidsbegränsad anställning upphör vid tidens utgång. Det finns ingen uppsägningstid inför anställningens upphörande, utan i stället finns det en underrättelsetid. En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer få fortsatt anställning när anställningen upphör ska få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Ett krav för detta är dock att du varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren (15 § LAS). Av din fråga framgår att du bara jobbat där sedan februari vilket innebär att du inte omfattas bestämmelsen. Din arbetsgivare behöver alltså inte ge dig något besked innan att du inte har fått förlängt. Vad innebär detta?Eftersom du efter den 31 december 2019 inte längre kommer vara anställd av din arbetsgivare så har du inga skyldigheter att gå till jobbet. Eftersom du inte är anställd innebär också det att försäkringar som är knutna till specifikt din arbetsplats och arbetsgivare inte längre omfattar dig. Om du utan anställning dyker upp på din tidigare arbetsplats och arbetsgivaren inte vill ha dig där har hen rätt att avvisa dig från platsen. Om du inte lyder detta kan du dömas till böter för olaga intrång men om det är grovt kan även fängelse bli aktuellt (4 kap. 6 § andra och tredje stycket brottsbalken). Jag rekommenderar dig att du vänder dig till din arbetsgivare och frågar om du kan få förlängd anställning. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilket datum ska stå på mitt anställningsavtal när jag blivit fast anställd och tidigare haft visstidsanställning?

2020-01-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag försöker hitta om det finns i lag vilket "anställningsdatum" det ska stå på ett anställningsavtal om vikariatet, som varat utan avbrott, övergår i en tillsvidareanställning. T.ex. påbörjade vikariatet 23 feb 2018 och fick en tillsvidareanställning 3 januari 2020. Om det är korrekt som arbetsgivaren skrivit "Anställningsperiod fr.o.m. 2020-01-03". Eller om det är det datum då vikariatet påbörjades som skall skrivas.Tack för bra och informativ hemsida.
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om anställningsformer och rättigheter för arbetstagare finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Jag tolkar din fråga som att tidigare haft vikariat som sedan övergått till fast tjänst (detsamma som tillsvidareanställning). Du undrar nu vilket datum som är korrekt för ditt nya anställningsavtal som gäller tillsvidareanställning; dagen då ditt vikariat påbörjades, eller när tjänsten övergick till tillsvidareanställning.Det finns inget specifikt strikt datum för när en ny anställningsform ska börja gälla, utan om man har varit anställd som vikarie hos en och samma arbetsgivare under sammanlagt två år under en femårsperiod ska anställningen automatiskt övergå till en fast anställning (5 a § LAS tredje stycket). Vid visstidsanställning, t.ex. vikariat (5 § 2.p LAS), anses övergången till fast tjänst ske automatiskt vid den tidpunkt då visstidsanställningen enligt avtal skulle upphöra. Tidpunkten beror alltså lite på vad du och din arbetsgivare kom överens om när ni ingick avtal första gången samt vid avtal om din nya fasta tjänst.Sammanfattningsvis så övergår ditt vikariat per automatik till tillsvidareanställning den dag ditt vikariat upphörde. Det innebär att det datum din arbetsgivare uppgav i ditt nya anställningsavtal som gällde tillsvidareanställning är korrekt. Eftersom ditt nya anställningsavtal avser en ny tjänst och en ny period i egenskap som fast anställd och då har inte din tidigare anställning som vikarie någon betydelse i sammanhanget.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?

2019-12-20 i Anställningsformer
FRÅGA |I lagen om anställningsskydd (LAS) står det att ett vikariat automatiskt går över till en fast anställning efter två år. Räknas det från den dag man anställts? Exempelvis om jag började 1 april 2018 blir avtalet automatiskt en fastanställning den 1 april 2020 eller är det något annat man tar hänsyn till exempelvis avdrag för semesterdagar eller liknande? Vikariaten har pågått utan avbrott i en omfattning på 100 % sedan 1 april 2018.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln när det gäller anställningar är att de gäller tills vidare. Vissa tidsbegränsade anställningar är dock tillåtna och vikariat är en av dem (se 4 § första stycket LAS och 5 § LAS). Lagregeln du syftar på är den så kallade omvandlingsregeln i 5 a § LAS. Det är mycket riktigt så att ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (se 5 a § tredje stycket LAS). Ett undantag från detta gäller anställningar som kräver viss behörighet enligt lag, till exempel för lärare.När det gäller anställningstiden räknas varje dag som anställningen har varat, man räknar alltså inte bara själva arbetsdagarna. Detta innebär att helger etc. också räknas in i anställningstiden. I ditt exempel är det alltså så, att om du tillträdde ett vikariat den 1 april 2018 och arbetar utan avbrott, kommer ditt vikariat att övergå till en tillsvidareanställning efter den 1 april 2020. Det är också viktigt att observera att omvandlingen sker helt automatiskt när den aktuella tidsgränsen nås. Detta gäller även om arbetstagaren och arbetsgivaren inte varit medvetna om det. Arbetstagaren behöver alltså inte upplysa arbetsgivaren om detta eller framställa några krav. Detta framgår av Arbetsdomstolens praxis (se AD 2015:26). Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När har man företrädesrätt till återanställning?

2019-12-17 i Anställningsformer
FRÅGA |hej, jag har en kollega med visstidsanställning över 14 månader. Den loppa ur nu i december. En annan kollega har en vikariat för 16 månader som loppa ur nu i december. Har de rätt till återanställning? Tack på förhand
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vem har rätt till återanställning? Reglerna kring vem som har rätt till återanställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning. Detta gäller även personer som haft tidsbegränsade anställningar som till exempel vikariat eller visstidsanställning (25 § LAS). Skäl som hänför sig till arbetsbrist är alla skäl som inte är relaterade till arbetstagaren personligen. Ett ytterligare krav för att omfattas är också att man varit anställd hos arbetsgivare sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren vilket är uppfyllt i både de fallen du nämner. Företrädesrätten gäller i nio månader från det att anställningen upphörde (25 § andra stycket LAS). Efter det har man alltså inte längre företrädesrätt till återanställning. Sammanfattning För att man ska ha företrädesrätt till återanställning krävs det alltså att man dels varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren, vilket är uppfyllt i din fråga. Det krävs också att anledningen varför de inte fått förlängt beror på arbetsbrist. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Inte tillsvidareanställd efter provanställning

2019-12-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har lite frågor om regler kring provanställning. När min provanställning skulle ta slut blev jag meddelad 4 dagar innan om att de ville avbryta den i förtid för att ge mig en 2 månaders projektanställning istället som "förlängning" av min provanställning. Antingen det eller avsluta min provanställning helt. Anledningen var att jag under dessa 2 extra månader skulle "bevisa mig". Min fråga är om de får kringgå lagar kring provanställning på detta sätt och om man får meddela om avbruten provanställning så kort inpå slutdatum? Har även fått veta att företaget i fråga satt i system att göra såhär, dvs avbryta provanställningen för att ge en annan osäker anställningsform i ytterligare ett par månader så min situation är inte unik.
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Situationen du beskriver är problematisk ur ett arbetsrättsligt perspektiv, men det går att konstatera att det inte går till på det sätt som lagstiftningen är ämnad till. Jag kommer gå igenom varje problem jag ser med situationen och eventuella råd rubrikvis här.Tiden för meddelande av icke-fortsatt anställningArbetsgivaren skydlighet att meddela upphörande av tidbegränsad anställning i förväg träder in först när man under en 3-årsperiod har varit anställd hos denna arbetsgivare i 12 månader. I så fall har man rätt att veta minst en månad i förväg (15 § LAS). I andra fall kan man dröja fram till dagen anställningen löper ut med att meddela arbetstagaren.Projektanställning efter provanställningDet finns i lagens mening inget som heter "projektanställning". Det finns i lagens mening endast 4 typer av tidsbegränsade anställningar (5 § LAS). Dessa är allmän visstid, säsongsanställning, vikariat och anställning för personer över 67 år. Jag kommer anta att "projektanställning" är i själva verket allmän visstid.Om man under en period av två år har varit anställd hos samma arbetsgivare under allmän visstid övergår den till tillsvidareanställning i två fall (5a § LAS). Det första av dessa är ifall detta har skett under en period som är mindre än 5 år (5a § 1 punkten LAS).Det andra är ifall dessa har ingått i en sammanlagd period av andra tidbegränsade anställningsformer utom provanställning och anställda över 67 år (5a § 2 punkten LAS). Mitt råd till digAnledningen till dessa undantag uttrycks i Regeringens proposition 2006/07:111, där man ansåg att provanställning ska kunna föregå även tidbegränsade anställningar för att testa arbetstagarens lämplighet för arbetet. Jag nämner detta eftersom dina arbetsgivare uppgett att de inte använder lagstiftningen på det sätt som den är avsedd. Efter avslutad provanställning borde inte ytterligare bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga vara befogad.Med grund i att dina arbetsgivare använder reglerna på ett sätt som de inte är avsedda, rekommenderar jag att du kontaktar din fackförening, som kan komma att ta upp detta. Avtalrörelsen är för dörren och detta kan komma att tas upp i kollektivavtalet.Jag hoppas du har fått svar på dina frågorMed vänlig hälsning,