Uppsägningstid vid provanställning

2018-07-16 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Vad gäller angående uppsägning på ett ställe utan kollektivavtal? Jag har en provanställning på 6 månader, inget kontrakt skrivet men där står det att de är 1 månads uppsägningstid även under provanställning? Jag vantrivs väldigt på min arbetsplats och vill veta mina rättigheter ifall arbetsgivaren krånglar.
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du inte har skrivit något kontrakt med din arbetsgivare, men att du har en provanställning på 6 månader och att du har fått informationen om att det är 1 månads uppsägningstid. Provanställning regleras av 6 § lagen om anställnignsskydd. En provanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning efter 6 månader, om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren avslutar anställningen. Det uppställs ingen uppsägningstid vid provanställning för det fallet att arbetstagaren vill avsluta anställningen. Lagen om anställningsskydd är tvingande till arbetstagarens fördel, det innebär att villkoret om 1 månads uppsägningstid inte gäller, då det är till din nackdel. Härutöver har arbetsgivaren en skyldighet att lämna skriftlig information till dig senast en månad från det att du började arbeta. Jag förstod inte riktigt om du har fått detta, men om du inte har det kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt 38 § lagen om anställningsskydd.Sammanfattningsvis är villkoret om 1 månads uppsägningstid inte gällande.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad gäller vid en intermittent anställning?

2018-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Min sambo har ett kontrakt hos ett företag. På kontraktet står det "General fixed term employment contract (Allmän visstidsanställning)". Det finns dock inget startdatum eller slutdatum. I kontraktet står det "employment only exists during premises upon in each particular oppertunity. Each such arrangement is a new fixed term contract. The employee has the right to decline a job oppertunity offered by the company". Det står ingenting om uppsägning eller uppehålla. Nu till min fråga. Idag fredag 29/6 sade min sambos chef till honom att min sambo inte skall jobba på sex veckor. Detta var tre timmar innan min sambo gick hem för dagen och samma dag och även sista dag innan hans chef åker på semester. Är detta lagligt? Nu står min sambo utan inkomst i sex veckor och har inte någon möjlighet att söka något annat jobb för att täcka dessa sex veckor. Är det lagligt att bete sig på detta sätt? Jag är mycket tacksam för hjälpen. Med vänliga hälsningar,
Åsa Bergqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om anställning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). Den situation du beskriver innebär att din sambo är visstidsanställd men att varje tillfälle utgör ett separat anställningstillfälle. Det kan ibland kallas intermittent anställning eller timanställning. Är det så att varje arbetstillfälle utgör en ny anställning är det så att din sambo inte är anställd förutom när han faktiskt arbetar och har en anställning. Det har betydelse för den tvåårsfrist som gäller för att en visstidsanställning ska övergå i en tillsvidareanställning, LAS 5a §. För tvåårsfristen räknas den samlade tiden en arbetstagare varit anställd enligt en visstidsanställning, inte den samlade tiden arbetstagaren varit visstidsanställd enligt olika avtal. Det gör att det dessvärre blir svårt för in sambo att få visstidsanställningen att gå över i en tillsvidareanställning och då kunna kräva arbete. En sådan timanställning är en väldigt osäker anställningsform just eftersom att anställningen endast gäller för varje respektive arbetstillfälle. Jag hoppas att jag kunde hjälpa till att klargöra vad som gäller, har du ytterligare frågor eller funderingar skulle jag rekommendera dig och din sambo att kontakta ert lokala fackförbund. Vänliga hälsningar,

Avsteg från LAS genom kollektivavtal

2018-06-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej.Jag har snart jobbat som allmän visstidsanställning i 2 år. Jag försöker kolla vilket som gäller. För enligt LAS är det max 2 år som gäller. Men enligt deras kollektivavtal säger de 3 år.??Jag är jätte förvirrad
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att 5 a § Lagen om anställningsskydd (LAS) anger att en allmän visstidsanställning som överstiger 2 år ska övergå i en tillsvidareanställning. LAS är dock en semidispositiv lag vilket innebär att vissa regler kan avtalas bort. I 2 § LAS anges att reglerna i 5 a § LAS genom kollektivavtal får avtalas bort, vilket verkar ha skett i detta fall. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Återbetalningsskyldighet av lön samt anställning enbart genom provisionslön?

2018-06-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan en anställd bli återbetalningsskyldig? Är anställningsavtal baserade på provitioner utan grundlön förenliga med arbetsrätten?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En anställd kan bli återbetalningsskyldig om denne har felaktigt fått för mycket lön. Det finns dock ingen lagregel som reglerar detta. Det är dock praxis på civilrättens område genom principen condictio indebiti (återkravsrätt). Principens huvudregel innebär att betalningar som skett av misstag ska betalas tillbaka. Dock finns det undantag där mottagaren trots felaktigbetalning inte blir skyldig att betala tillbaka det felaktiga beloppet. Det handlar om situationer då mottagaren är i god tro, det vill säga när mottagaren inte insett eller haft skäl att inse att det skett en felaktig betalning.Det finns också undantag från principen om mottagaren har trott eller haft skäl att tro att det är fråga om en frivillig disposition från betalaren. Det vill säga att det var meningen att man skulle få mer.När det gäller anställningsavtal som enbart baseras på provisionslön finns det inget stöd i lag för att det skulle inte vara tillåtet. Det finns ingen lag som reglerar löner. Däremot regleras detta många gånger i kollektivavtal. Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal är de därmed skyldiga att betala den lön som eventuellt är avtalat. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!Med vänliga hälsningar

Uppsägning av en behovsanställning

2018-07-11 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jag har en behovsanställning på ett år (som min chef sa att jag får utöka efter året gått) men om jag vill säga upp mig kan jag det och vad är uppsägningstiden då? Och kan jag säga upp mig med direkt verkan?
Marika |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag framhålla att en "behovsanställning" inte är en anställningsform som finns i lagen. Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal kan det dock i kollektivavtalet föreskrivas att arbetsgivaren kan anställa arbetstagare för arbete vid behov. KollektivavtalMånga arbetsgivare är anslutna till ett kollektivavtal. I kollektivavtal föreskrivs vanligen, som ovan nämnts, vilka anställningsformer som arbetsgivaren kan tillämpa samt vilken uppsägningstid som gäller vid uppsägning från arbetsgivarens respektive arbetstagarens sida. Jag rekommenderar att du kontrollerar om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal och om så är fallet – undersöker vad som däri föreskrivs om behovsanställning och om uppsägningstid. "Behovsanställning"Den lagstadgade anställningsformen som ligger närmast en behovsanställning är en allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning är en anställnings som pågår under en viss tid och därmed har ett start- och slutdatum. I ditt fall är anställningen tidsbegränsad och bör således betraktas som en visstidsanställning. Anställningen upphör när slutdatumet inträder och om ingenting annat står i avtalet finns det inte möjlighet att säga upp anställningen innan slutdatumet har inträtt.SammanfattningsvisSammanfattningsvis innebär detta att din behovsanställning bör betraktas som en visstidsanställning. Om det inte står i ditt anställningsavtal att anställningen kan sägas upp i förtid, har du som arbetstagare förbundit dig att arbeta under hela den avtalade perioden. Om det står i ditt anställningsavtal att du kan säga upp dig i förtid bör du undersöka hur lång uppsägningstid som föreskrivs i det eventuella kollektivavtal som arbetsgivaren är ansluten till eller i ditt enskilda anställningsavtal.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vad räknas som heltid?

2018-06-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Vi diskuterar raster och pauser på en arbetsplats. Vi har två exempel där arbetsgivarna hävdar att båda har heltidstjänst på 40 arbetstimmar per vecka men tiden man måste vara på arbetsplatsen skiljer sig ändå åt trots att lunchrasten och "kafferasterna" är lika långa.Arbetsgivare 1 har arbetstid 07:00 - 16:00 och 45 minuter lunchrast. Arbetsgivaren har även två "kafferaster" på 15 minuter vardera förlagda 09:00 och 14:00. Arbetsgivare 1 hävdar att den "bjuder" arbetstagarna på 15 minuter rast varje dag.Arbetsgivare 2 har arbetstider 07:45 - 16:30 och även de 45 minuter lunchrast. Även denna arbetsgivare har två "kafferaster" á 15 minuter vardera.I exempel 1 är man på arbetsplatsen i totalt 9 h per arbetsdag med 45 minuter lunch medan exempel 2 är man hos i 8:45 h per arbetsdag med 45 minuter lunch.Vilken av arbetsgivarna är enligt regelboken heltidstjänst á 40 arbetstimmar per vecka?
Emma Andersson |Hej ! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som säger hur länge heltid ska vara. Arbetstiden får vara som längst 40 timmar varje fyraveckorsperiod (5§ arbetstidslagen). Arbetsgivaren har möjlighet att sätta en kortare arbetstid. Detta framkommer ofta ur kollektivavtalet vilka tider det är som gäller. Kollektivavtalet har rätt att frångå reglerna om 40 h så om det finns ett sådant. Det innebär att båda era arbettider antagligen är enligt lag. (3§ Arbetstidslagen) Heltid handlar om att du jobbar 100% av överenskommen sysslingsgrad. Ni båda jobbar alltså heltid enligt regelboken.Hoppas det var svar på din fråga.

Har en arbetsgivare rätt att inte betala ut lön för en hel arbetsperiod pga att arbetstagaren inte arbetade under hela perioden?

2018-06-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej.Jag ska sommarjobba från 23/7 till 17/8 och min fråga är så att om jag bara jobbar från 23/7 till 3/8 kan det hända att jag inte alls får lön för dom dagarna jag jobbat på grunda av att jag missar ungefär 2 veckor av dagarna jag ska jobba?Jag ska skriva på ett avtal i början av min första arbetsdag och jag undrar bara om det kan hända att man inte alls får sitt lön pågrund av att man missar 2 veckor av dom ungefär 4 veckorna man skulle jobbat.
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt att få lön för de dagar du arbetar. En arbetsgivare har inte rätt att "bestraffa" en arbetstagare för att denne inte jobbar hela perioden med att ingen lön utgår alls för den tid arbetstagaren faktiskt har arbetat. Däremot har du givetvis ingen rätt att få lön för de dagar du inte arbetar såvida det inte är fråga om semesterlön som du har tjänat in hos arbetsgivaren, vilket det inte verkar vara fråga om i ditt fall.Hoppas du nöjd med svaret på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en vikarieanställning med formuleringen "längst t.o.m." avslutas tidigare och vad innebär det om personen som jag vikarierar för återgår till arbetet?

2018-06-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag har nyligen påbörjat ett vikariat och har 2 frågor. Den första är att det i kontrakten står att jag är "vikarie för XX XX under dennes frånvaro dock längst t.o.m. 2019-01-31".Har jag rätt i min tolkning att detta innebär att anställningen kan avslutas tidigare eftersom det är "längst" t.o.m slutet av januari? Och nu till huvudfrågan: som det står i kontraktet går jag på ett heltidsvikariat och kontraktet specificerar vem jag går för. Denna personen, som jag ska vikariera för, har nu beslutat sig för att återgå till jobbet 3 dagar i veckan. Vilket den senaste tiden har inneburit att jag vikarierar på heltid åt en person som är på plats på arbetet. Vad innebär detta för min anställning?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).Kan anställningen avslutas tidigare?Huvudregeln är att tidsbegränsade anställningar (till exempel vikariat) upphör vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört om inte annat avtalats (LAS 4 § andra stycket andra meningen).Men eftersom anställningsavtalet är formulerat "längst t.o.m. 2019-01-31" har det getts utrymme för att avsluta vikariatet tidigare. Din anställning kan alltså slutas tidigare än den 31:e januari 2019. Vad innebär det för din anställning att den du vikarierar för återgått till arbetet? Anledningen till att arbetsgivare formulerar vikariat med "dock längst t.o.m." är ofta för att säga upp vikarier om personen som vikarien vikarierar för återgår till arbetet. Det kan alltså innebära att du kommer att sägas upp, eller mer troligt i just ditt fall, att du kommer att behöva gå ner i arbetstid för att endast vikariera de dagar personen inte arbetar. Finns det kollektivavtal?Mycket av arbetsrätten i Sverige är kopplat till kollektivavtal. Det kan därför vara en god idé att läsa igenom kollektivavtalet, om sådant finns, för att se om detta reglerar din situation (LAS 2 § tredje stycket). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar