Har arbetsgivaren rätt att provanställa mig flera gånger?

2021-09-11 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag arbetade som projektledare och hade provanställning, blev sjukskriven under min provanställning. Under min rehab fick jag vara på kundtjänst, så de avslutade inte min anställning. Arbetsgivaren sa då att jag inte kunde fortsätta som projektledare, men kunde få en provanställning på kundtjänst. De ville prova mig eftersom jag varit sjukskriven. Där är jag nu, nu finns en tredje tjänst jag sökt och fått, men de vill sätta provanställning igen. Jag påbörjade första anställningen i januari 2021, påbörjade provanställning två i juni 2021 och vi avser avsluta den nu för en tredje provanställning. Min fråga är, är det okej att de gör provanställning på provanställning, tjänsterna är lite annorlunda, men samma bolag. Tack på förhand.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utöver provanställningens längd ställer lagen om anställningsskydd (LAS) inte upp några särskilda villkor för att en arbetsgivare ska få använda anställningsformen. Enligt förarbeten till lagen ska provanställningen syfta till att arbetsgivaren ska pröva arbetstagarens arbete. Det finns dock inga krav på att arbetsgivaren måste ha särskilt angivna skäl till prövningen. Anställningsformen får däremot inte användas som ett kringgående av rätten till en tillsvidareanställning (se prop. 1981/82:71 s. 49–50 och AD 1991 nr 40).Förarbetena anger även att det i normalfallet inte tillåts att den som redan varit anställd hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete på prov. I sådana fall måste det finnas starka skäl för det, exempelvis att den tidigare anställning var längre tillbaka i tiden eller att den var under kortare varaktighet och därmed inte gett tillfälle för prövning av arbetstagaren (prop. 1981/82:71 s. 49-50).SammanfattningFörutsatt att de olika tjänsterna är olika arbete, så har jag svårt att se att arbetsgivaren inte skulle få provanställa dig flera gånger. En anställning som projektledare och en anställning på kundtjänst är mest rimligen väldigt olika arbete vilket ger upphov till ett prövningsbehov. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Måste jag ha jobbat ett visst antal dagar på plats för att bli inlasad eller räcker det att anställningen har varit under två år?

2021-09-05 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har varit visstidsanställd hos region X i 2 år och 11 månader i sträck som timvikarie. Detta medans jag studerade så jag jobbade kanske i snitt 15 tim/veckan förutom under semesterperioderna under sommaren då jag jobbade närmare 100%. Dom förnyade inte mitt vikariat nu då tjänsten där jag vikarierade inte längre skulle existera. När jag frågar om inlasning säger dom att jag inte kommit upp i tillräckligt antal arbetsdagar, och hävdar att det finns en gräns för antal arbetsdagar man ska uppnå som vikarie för att bli inlasad, och att det inte att handlar om hur länge man varit anställd som jag förstår det som.Så vem har rätt? Finns det en gräns för antalet dagar jag faktiskt måste ha jobbat på plats för att bli inlasad eller räcker det att ha haft en anställning under tillräckligt många dagar?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att "inlasning" ska bli aktuellt gäller att arbetstagaren har en sammanlagd anställningstid på 731 "LAS-dagar". Avgörande för hur man räknar dessa dagar är om du har en intermittent anställning eller inte (se AD 2019 nr 56).En timanställning innebär vanligen att arbetstagaren blir anställd vid varje enskild arbetstillfälle och anses inte vara anställd tiden mellan arbetstillfällena, även kallad intermittent anställning. För att det ska röra sig om en sådan anställning gäller även att du inte har någon skyldighet att tacka ja till erbjudna arbetspass, men har en arbetsskyldighet för de pass du tackat ja till.Om du har en intermittent anställning så innebär det att du får en ny anställning vid varje nytt arbetspass. Vid en intermittent anställning räknar man därför varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar", medan man vid andra anställningsformer räknar den totala anställningstiden.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad innebär ändrad anställning?

2021-08-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Vad menas med ändrad anställning på mitt anställningsbeslut? Jag jobbar inom kommunens äldreomsorg.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag hade vänt mig direkt till din arbetsgivare för att få reda på vad som syftas med ändrad i anställning i just din situation. Det skulle kunna ha att göra med om du t.ex. varit provanställd i 6 månader så övergår den provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning och det därav är ändrad anställning. Skulle ju även kunna vara att de ändrat antal timmar om du har en tillsvidareanställning men är anställd för ett visst par timmar som din arbetsgivare önskar minska eller öka. Jag hade gett dig rådet att se vad som står i det anställningsavtal och om det inte framgår mer än att det blivit ändrad anställning får du kontakta arbetsgivaren.Arbetsgivaren har visst utrymme inom sin arbetsledningsrätt att t.ex. ändra i antalet timmar, detta är dock i fall som gäller att det annars kommer uppstå en arbetsbrist. Men för att få mer klarhet och för att vi på lawline ska kunna utreda din situation mer behövs mer information för avgöra om arbetsgivaren gjort rätt för sig eller inte. Så du får gärna skicka in en till fråga med mer information då jag inte kan svara på vad arbetsgivaren syftat på när det enda som framkommer är att anställningen på något sätt ska ha ändrats och inte vet vad du har för villkor i det avtal i nuläget.Hoppas detta var svar på din fråga

Kan man tacka nej till att arbeta vid intermittent anställning?

2021-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Har jag rätt till att tacka nej till jobb? Enligt mitt avtal ska jag ha rätt till att tacka nej till arbete då jag har en intermittent anställning. Problemet jag står inför är att jag fick ett schema 06/29 men det är inte förens nu 07/24 jag insett att jag inte kan jobba perioden schemat avser. På schemat antyder det att jag som anställd ska signera papperet då det tydligt står: "Anställd Datum: Signering: " Detta har jag då alltså inte skriftligt tackat ja till, arbetsgivaren har inte heller frågat mig om vilka timmar jag kan jobba utan satt ut dessa utan min tillåtelse. Kan jag tacka nej vid det här laget eller är jag skyldig att jobba perioden?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om du har rätt till att tacka nej till arbete. Svaret beror på vilken anställningsform du har.Regler om anställningsformer och anställningsskydd finner du i lagen om anställningsskydd (LAS). Vilka olika tidsbegränsade anställningsformerna som används när arbetsgivaren har ett behov av personal under en viss förutbestämd period finns i 5 § LAS. Arbetsgivaren har rätt att organisera sin verksamhet så som denne vill. Detta innebär att det som utgångspunkt är arbetsgivaren som bestämmer vilka anställningsformer som denne vill anställa personer på.Intermittent anställningIntermittenta anställningar är inte lagreglerade, men det är en typ av timanställning som även betraktas som en behovsanställning. Det som kännetecknar en intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, däremot har den anställde en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom den anställde har rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning, (5 § 1 punkten LAS), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.Begreppet intermittent anställning klargör att den tidsbegränsade anställningen inte sträcker sig över en sammanhängande period, utan begränsas till varje enskilt tillfälle som den anställde tackat ja till att arbeta. Har du tackat ja till att arbeta den perioden som du fick utskickat till dig i juni är du skyldig att vara till arbetsgivarens förfogande hela perioden du har tackat ja till. Du kan alltså då inte tacka nej till enskilda pass i schemaperioden.Gällande din anställningsform Om din anställning är utformad på detta vis, det vill säga att du får utskickat en förfrågan om arbete vissa tider som inte sträcker sig över en sammanhängande period där du får välja om du vill tacka ja eller nej, är din anställning intermittent. I sådana fall ska också varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsavtal, och du har rätt att inte ingå anställningsavtal om du tackar nej till att arbeta en viss period. Om du istället blir schemalagd i förväg är du inte intermittent anställd utan visstidsanställd, och kan då inte tacka nej om du redan tackat ja till att arbeta hela perioden. Detta eftersom du i sådant fall skulle bryta mot anställningsavtalet som ingicks när du tackade ja till att arbeta. I Sverige är det även så att anställningsavtal inte behöver vara skriftliga, en muntlig accept till att arbeta en viss period är därföratt anse som ett ingånget anställningsavtal. Övergång till tillsvidareanställningVilken anställningsform det rör sig om kan få betydelse för beräkningen av den tvåårsfrist som gäller för att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, (5a § LAS). Om du varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt över två år de senaste fem åren, ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. För att nå upp till två år kan man lägga samman flera anställningar om de skett de senaste fem åren. När det kommer till en intermittent anställning räknas bara tiden för själva arbetstillfällena och inte tiden som förflyter däremellan, till skillnad från en visstidsanställning där hela den schemalagda perioden räknas som anställningstid.Vänd dig till ett fackligt ombudOm du är medlem i något fackförbund, rekommenderar jag dig att kontakta ditt lokala fackliga ombud för att få reda på vad som gäller i ditt fall. Detta eftersom de kan avgöra vad som gäller just för ditt anställningsavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?

2021-09-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS), eftersom din fråga handlar om arbetsrätt. Vilken anställningsform gäller om inget anges på anställningsavtalet?Jag vill börja med att poängtera att det inte finns några formkrav när det kommer till ingående av anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan ibland även ingås genom konkludent, muntligt och skriftligt handlande. Det finns en presumtion för att det föreligger en tillsvidareanställning (fastanställning) om inget annat har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (4 § LAS). Om arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska tilldelas en tillsvidareanställning, blir det viktigt att arbetsgivaren klargör detta i anställningsavtalet genom att skriva vilken anställningsform som gäller. I din fråga nämner du ingenting om en sluttid för anställningen. Om det på kontraktet saknas en sluttid kan jag säga att det rör sig om en tillsvidareanställning. Om det däremot finns en sluttid skriven i kontraktet rör det sig om en tidsbegränsad anställning och presumtionen bryts. Det som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om muntligen kan också ha en betydelse för anställningsformens bedömning. Ditt anställningsavtal kan även vara en tidsbegränsad provanställning, detta ska framgå av ditt avtal. En provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter sex månader (6 § LAS). Sammanfattning Eftersom jag inte har tillräcklig information om ditt anställningsavtal kan jag inte säga vilken anställningsform det rör sig om. Däremot kan jag konstatera att om inget annat har avtalats mellan dig och arbetsgivaren så gäller presumtionen om tillsvidareanställning. Detta betyder alltså att, om det i ditt kontrakt saknas en sluttid för din anställning så är det en tillsvidareanställning. Det jag rekommenderar dig är att prata med din arbetsgivare för att vara säker på det som gäller, du kan även kontakta ditt fackförbund för att få mer information. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

När är det tillåtet med ett vikariat?

2021-09-01 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har påbörjat ett 1 års vikariat på en förskola den 2 augusti 2021.Då jag var arbetslös efter studier började mina A-kassa dagar ta slut. Annonsen sa från början att det var en provanställning i 6 månader som sedan skulle övergå till en vanlig tillsvidare anställning på 80%.Jag hann tacka nej till ett annat arbete och när jag skall skriva kontrakt har de ändrat sig till 80% eller eventuellt 100% men 1 års vikariat. Jag vågade inte riskera att tacka nej till erbjudandet pga av A-kassan.Nu har det visat sig att den person jag vikarierar för inte ens arbetar på förskolan utan på Fritids och skolsidan eftersom ingen på förskolan visste vem hon var. Vi har ingenting alls att göra med fritids utan har barn i åldrarna 1-5 (6 beroende på) år. Får det gå till så?Det verkar vara flera konstiga vikariat och jag blir såklart fundersam.Med vänlig hälsning
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du enligt ditt anställningsavtal är anställd som vikarie. Den person du påstås vikariera för är en som aldrig arbetat på förskolan du arbetar vid. Dessutom verkar det enligt dig som att du arbetar med en sysselsättningsgrad om 100 %.En grundläggande förutsättning för att en arbetstagare ska kunna arbeta som vikarie är att denne ersätter en redan befintlig arbetstagare i den bemärkelsen att den ersatta arbetstagaren t.ex har tagit föräldraledigt eller är helt enkelt sjuk (följer av tidigare rättsfall och jfr 4 § första stycket LAS). Det betyder med andra ord att tjänsten som vikarie måste ha anknytning till en viss ledig arbetstagares anställning (följer av tidigare rättsfall). Är detta inte för handen har den "vikarierande" arbetstagaren rätt att anställningen, på yrkande av denne vid domstol, förklaras att gälla tillsvidare (36 § LAS).Det betyder alltså att av allt att döma har din arbetsgivare begått ett lagbrott. Den du påstås vikariera för om 100 % är till synes inte t.ex tjänstledig i samma utsträckning som du ska vikariera för henne. Mot bakgrund av det som framkommer i din frågeställning och det ovan nämnda skulle en domstol med stor sannolikhet bedöma vikariatet ogiltigt. Vad jag med anledning därav rekommenderar dig att göra är att ta kontakt med en av våra jurister (för kontaktuppgifter; se här nedan under mitt svar) som kan sätta sig in i ditt ärende mer noggrannare. En tillsvidareanställning är nämligen som bekant en större säkerhet för dig som anställd i jämförelse med ett vikariat. Med vänlig hälsning

Har man rätt till en tillsvidareanställning efter 10 år i samma bransch?

2021-08-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Anställning på timme vid behov under 10år i golv och plattsättarbranch. Är det lagligt? Har man inte rätt till tillsvidareanställning då?
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om din timanställning sedan 10 år tillbaka enligt lag ska ha gått över till en tillsvidareanställning eller om det är okej att vara timanställd i 10 år. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (förkortas LAS). Har jag rätt till en tillsvidareanställning efter 10 år i samma bransch? Det som avgör huruvida en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning är hur länge man sammanlagt har jobbat hos samma arbetsgivare under en femårsperiod. Om man som arbetstagare har en allmän visstidsanställd övergår anställningen till en tillsvidareanställning om man har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än 2 år under en femårsperiod. Likaså gäller om man har ett vikariat. En anställning övergår också till en tillsvidareanställning om man har haft tidsbegränsade anställningar, (t.ex. visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning), som har varat sammanlagt i 2 år, förutsatt att anställningarna följer på varandra.Anställningar anses ha följt på varandra om man tillträder den nya anställningen inom 6 månader från det att den förra slutade (5a § LAS). KollektivavtalDet kan finnas kollektivavtal på din arbetsplats som sätter andra regler angående övergången än de jag beskrivit ovan (2 § LAS). Sammanfattning Svaret på din fråga beror alltså på om du uppfyller kraven som jag förklarat ovan avseende sammanlagd arbetstid eller inte. Notera också att det ska vara hos samma arbetsgivare. Har du kontinuerligt bytt arbetsgivare under dessa 10 år så innebär inte arbetserfarenheten du fått som sådan att du enligt lag ska ha en tillsvidareanställning. Mitt konkreta råd till dig är att kontakta ditt fackförbund för en personlig utredning avseende just ditt fall och dina omständigheter. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Förlängning av visstidsanställning

2021-07-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som lärare/lärarassistent på en grundskola och har en semestertjänst. Jag behöver varje 6 månader skriva på ett nytt anställningsavtal och har nu alltså gjort det tre gånger sedan 1,5 år tillbaka. Får min arbetsgivare fortsätta låta mig skriva på nya anställningsavtal varje 6 månader eller borde min anställning ha gått över i fast tjänst vid det här laget?
Frida Nygren Björk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har haft en anställning som räcker i 6 månader som sedan förlängts med 6 månader åt gången, vilket ska framkomma av ditt avtal. Detta räknas som en allmän visstidsanställning i 5 § lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren behöver inga särskilda skäl för att anställa arbetstagare under en viss tid. Däremot övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § LAS). Det är alltså okej att ha flera visstidsanställningar efter varandra och du har 6 månader kvar innan din anställning övergår till en fast tjänst. Hoppas att du har fått lite klarhet över vad som gäller!