Kan en allmän visstidsanställning på ett år och ett vikariat på ett år övergå till en tillsvidareanställning?

2021-05-11 i Anställningsformer
FRÅGA |Om jag har en allmän visstidsanställning i ca 1 år och sen ett vikariat för en föräldraledig i ca 1 år, går min anställning över till en fastanställning om de båda tillsammans är mer än 2 år?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om en allmän visstidsanställning följt av ett vikariat kan gå över till en fast anställning förutsatt att de båda tillsammans överstiger två år. För att svara på frågan kommer jag använda mig lagen om anställningsskydd (förkortas LAS).Allmän visstidsanställningEn allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning då du varit anställd med en allmän visstidsanställning hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller en period där flera olika tidsbegränsade anställningar följt på varandra (5 a § första stycket LAS).VikariatEtt vikariat är också det en tidsbegränsad anställning som kan övergå till en tillsvidareanställning. Här krävs att man haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § tredje stycket LAS).För ditt fall är det värt att notera just skrivelsen om en period där flera olika tidsbegränsade anställningar följt på varandra. Av frågan förstår jag det som att du först har haft en allmän visstidsanställning på ett år och sedan ett vikariat på ett år. Förutsatt att dessa två tidsbegränsade anställningar följer på varandra, dvs. inte har ett glapp på mer än 6 månader, så klarar du gränsen för efterföljande tidsbegränsade anställningar över två år de senaste fem åren (5 a § första stycket andra punkten LAS).Svaret på din fråga är alltså att om de två tidsbegränsade anställningarna sammanlagt överstiger två år och följer på varandra så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning (också kallad fast anställning).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Varför tas "LAS-dagar" bort när jag har intermittent anställning?

2021-05-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jag har jobbat som timvikarie sedan 2017. Har intermittent på mitt kontrakt och kommunen tar bort över 200 dagar från mig varje år. Något som gör att jag aldrig kommer att få 731 dagar. Ska det verkligen vara så?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller vid beräkning av så kallade "LAS-dagar" för intermittent anställning, det vill säga antal dagar från när en visstidsanställning övergår till en tillsvidare.Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller vid inlasning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § LAS). Vid intermittent anställning räknar man varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar"Enligt LAS finns två huvudsakliga anställningsformer – tillsvidareanställning och visstidsanställning. Även provanställning förekommer. En intermittent anställning är inte någon anställningsform men brukar grunda sig på en allmän visstidsanställning, varav reglerna om så kallad "inlasning" blir aktuella (4 §, 5 § och 5a § LAS).Inlasning innebär att en allmän visstidsanställning eller vikariat övergår till en tillsvidareanställning (även kallad fast anställning) när en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod alternativt under en period med varierande anställningsformer (5a § LAS).När man ska beräkna de två åren är det precis som du skriver sammanlagd anställningstid på 731 så kallade "LAS-dagar" som gäller. Beräkningen sker utefter hur många dagar man jobbat, inte antal timmar. Det gör alltså ingen skillnad på om du arbetar en-timmarspass eller åtta-timmarspass (se AD 2019 nr 56).En intermittent anställning kännetecknas av att arbetstagaren arbetar vid förfrågan alternativt behov, har möjlighet att tacka nej till arbete samt att en "ny" anställning tillkommer varje nytt arbetspass. Vid en intermittent anställning räknar man således varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar" medan man vid andra anställningar även kan räkna dagarna däremellan.SammanfattningSom intermittent anställd räknas enbart de dagar du jobbar, inte dagarna där emellan som vore fallet om du hade haft en annan anställning. Detta eftersom en "ny" anställning anses uppstå varje nytt arbetspass.Jag vet tyvärr för lite för att avgöra om de 200 angivna dagarna är dagarna du har jobbat eller inte men förutsatt att du inte har jobbat de dagarna så ska de inte räknas in vid beräkning av inlasningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Är man anställd om man inte skrivit på ett skriftligt anställningsavtal?

2021-05-02 i Anställningsformer
FRÅGA |H har på sin fritid tagit fram en uppfinning som han visar sin kompis A. A blir mycket imponerad av H:s kreativitet och erbjuder honom anställning i sitt nystartade företag X. H, som varit arbetslös en tid, tackar ja. Två veckor senare undrar han om han verkligen är anställd eftersom han inte fått något skriftligt på att han fått jobbet. A säger att det inte behövs. Stämmer det?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett anställningsförhållande kan inledas utan att den anställde fått skriva under på att han ska börja jobba. Din fråga regleras i Avtalslagen (AvtL) och Lagen om anställningskydd (LAS).En anställning kan ingås formlöst, det krävs alltså inget skriftligt för att bli giltigt utan det kan även ske muntligt. Avgörande är om parterna bundit sig till ett avtal. AvtalsbundenhetAvtalsbundenhet kan uppstå bla. genom att två parter uttrycker samstämmmiga viljeförklaringar utifrån 1 kap AvtL om anbud och accept. Ett exempel på hur detta kan gå till i en anställningssituation är att en person erbjuder en annan ett jobb där den andra personen tackar ja - då har man bundit sig till ett avtal. Det är det som skett i erat fall, och H är därför anställd.Skyldighet för arbetsgivaren att lämna information skriftligtDet finns dock anledning till att vilja ha ett bevis på anställning skriftligt, exempelvis om en om tvist om anställningen skulle uppkomma så finns det bevis. Enligt 6c § LAS finns en skyldighet för arbetsgivare att inom en månad från att arbetstagaren börjat arbeta, lämna skriftlig information om viktiga villkor som rör anställningen. Exempel på denna information är att det ska framkomma om anställningen är tillsvidare eller ej, information om lön samt specificering av arbetsuppgifterna mm. SammanfattningH är anställd då han har tackat ja till jobberbjudandet. H bör dock försöka få till avtalet skriftligt och arbetsgivaren A är även skyldig att inom en månad från tillträdet ge skriftlig information om arbetet till arbetstagaren H. A har alltså rätt i att det skriftliga inte behövs för att man ska vara anställd, men H har fortfarande rätt att få information skriftligt.Vänligen,

När börjar en anställning gälla och förtur till LAS

2021-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Gäller en anställning från den dagen man skriver kontrakt, eller från första arbetsdagen?Jag skrev kontrakt i maj, men började inte jobba först juli, men en kollega hävdar att han har förtur till LAS då han började jobba innan mig, men skrev kontraktet efter mig.Vad gäller?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS). Regler om turordning hittas i 22§ LAS och huvudregeln är att den som blev anställd sist även är den som får lämna arbetsplatsen först om företaget behöver säga upp folk med anledning av arbetsbrist (22§ 4 st LAS).Turordning och anställningsavtalI regel beräknas anställningstiden utifrån all anställningstid hos företaget. Ett bindande anställningsavtal anses uppkommit i samband med överenskommelsen att ingå avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare och kan därför ske formlöst, exempelvis genom en muntlig överenskommelse utifrån reglerna i 1 kap Avtalslagen (AvtL). I ditt fall har ni ett skriftligt anställningsavtal vilket är bra ur bevishänsyn. Slutsatsen är alltså att du, som skrivit på kontraktet i maj, har en längre sammanlagd anställningstid än personen som skrev på efter dig men började jobba innan. Anställningstiden räknas alltså från när du skrev på anställningsavtalet och du bör därför ha förtur till LAS.Observera att reglerna om turordning är semidispositiva, vilket innebär att ett kollektivavtal kan göra avvikelser från bland annat turordningsreglerna enligt 2§ 3 st LAS. Om du är medlem i facket skulle jag rekommendera dig att höra av dig till dem för att höra vad som gäller på din arbetsplats.Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg!Vänligen,

Kan ett vikariat avslutas i förtid?

2021-05-10 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, är så att jag har vikariat anställning nu men ej pappret skrivna ännu med datum, kan ja säga till min chef att jag ej kan vara kvar (säga upp mig)
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga antar jag att du har en tidsbegränsad anställning, men utan avtal med slutdatum. Jag kommer i min fråga redogöra för vad som gäller vid ett vikariat och hur en sådan anställning kan avslutas. Din fråga handlar om arbetsrätt och jag tillämpar därför lagen om anställningsskydd (LAS). Kan ett vikariat avslutas i förtid? Ett vikariat är en form av tidsbegränsad anställning som ingås för att ersätta en person på en viss tjänst för att upphöra antingen när den avtalade tiden för anställningen löper ut eller när personen som arbetstagaren vikarierar för kommer tillbaka till arbetet (5 § LAS). Huvudregeln vid tidsbegränsade anställningar är att de inte går att sägas upp i förtid, av vare sig arbetstagaren eller arbetsgivaren. Detta beror på att ett vikariat har ett slutdatum och anställningen gäller tills det går ut (4 § 2 stycket LAS). Detta innebär alltså att arbetsgivaren har en arbetsskyldighet fram till din sista anställningsdag. Vid en tidsbegränsad anställning kan det avtalas om möjlighet till uppsägning i förtid, detta antingen genom anställningsavtalet eller kollektivavtal (4 § 2 stycket LAS). Detta innebär att, om du och din arbetsgivare har genom avtal kommit överens om en uppsägningstid så gäller denna. Sammanfattning och vägledning Huvudregeln är alltså att tidsbegränsade anställningar inte går att sägas upp i förtid, om det inte finns något annat avtalat. Eftersom du inte har några datum som jag kan ta del av, kan jag inte säga vilket datum som är ditt slutdatum. Eftersom du inte har skrivit om ni har avtalat något annat, kan jag inte heller säga att undantaget är uppfyllt. Jag kommer därför fram till att du inte kan säga upp dig i förtid, utan din anställning löper till sista dagen. Jag rekommenderar dig att prata med din arbetsgivare och berätta om hur du vill göra. Jag rekommenderar även att du borde be din arbetsgivare att lägga till start och slutdatum för din anställning i ditt anställningsavtal.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Kan man vara timanställd hur länge som helst?

2021-05-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag timanställd som taxi/färdtjänstchaufför sedan mars 2019.Vad gäller för mej gällande LAS-dagar och övergång till tillsvidareanställning?Kan jag vara timanställd hur länge som helst?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera även att ett kollektivavtal på din arbetsplats kan ange andra bestämmelser som kan avvika från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller men även en sammanfattning kommer finnas med i slutet.Enbart en allmän visstidsanställning eller vikariat kan övergå till en tillsvidareanställningDet framgår inte vilken anställningsform du har, en timanställning är inte en anställningsform utan det är antingen tillsvidare eller tidsbegränsad som gäller. En tidsbegränsad anställning kan i sin tur vara av olika former men notera att det enbart är allmän visstidsanställning eller vikariat som kan övergå till en tillsvidareanställning. Vad som gäller i ditt fall bör framgå i ditt anställningsavtal (4 §, 5 § och 5a § LAS).Hur man räknar LAS-dagar är beroende av vilken anställningsform du harFör att en anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, så kallad "inlasning", krävs att arbetstagaren har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, alternativt under en period då arbetstagaren haft olika tidsbegränsade anställningar som följt på varandra (5a § LAS).När man räknar dessa två år är det sammanlagd anställningstid på 731 så kallade "LAS-dagar" som gäller. Beräkningen sker utefter hur många dagar man jobbat, inte antal timmar (se AD 2019 nr 56).Hur dina LAS-dagar ska beräknas är beroende av din anställningsform. En timanställning kan anses utgöra en så kallad intermittent anställning, det vill säga att man får en ny anställning varje nytt arbetspass samt har rätt att tacka nej till passen. Vid en sådan anställning räknar man varje separat arbetstillfälle vid beräkning av "LAS-dagar" medan man vid andra anställningsformer även kan räkna dagarna däremellan.SammanfattningVad som gäller för dig angående LAS-dagar är beroende av vilken anställningsform du har. En timanställd har ofta en så kallad intermittent anställning och i sådant fall räknas varje dag du arbetat. I annat fall räknas dagarna däremellan, det vill säga från anställningens startdatum till slutdatum.Du kan alltså inte vara timanställd hur länge som helst utan när du kommit upp i 731 LAS-dagar gäller att din anställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen. Vänligen,

Vad gäller vid inlasning om jag haft olika yrkestitlar?

2021-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, min fråga är: jag har jobbat på förskolor som "obehörig förskollärare". Man säger att dessa dagar kan tillgodoräknas om man vill bli anställd som barnskötare. Vad menas med det? Alltså kan man till och med bli inlasad genom att tillgodoräkna sig den tiden som man jobbat som obehörig förskollärare om man byter anställningsform till barnskötare?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid inlasning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS).Inlasning är inte beroende av vilken yrkestitel man har utan det är anställningsformen som är avgörandeSå kallad "inlasning" innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos samma arbetsgivare i denna anställningsform i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, alternativt under en period då arbetstagaren haft olika tidsbegränsade anställningar som följt på varandra (5a § LAS).Först kan alltså konstateras att en anställningsform antingen är tillsvidare eller tidsbegränsad (även kallas fast anställning), varav inlasning endast kan ske om man haft vikariat eller allmän visstidsanställning (5 § och 5a § LAS). En inlasning är således inte beroende av vilken yrkestitel du har utan avgörande är vilken anställningsform du har. Om du exempelvis haft vikariat alternativt allmän visstidsanställning under tiden som "obehörig förskollärare", kan du vid beräkningen av inlasning tillgodoräkna dig den tiden du arbetat i denna yrkestiteln om du senare blir barnskötare.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan man ha två stycken tvååriga allmänna visstidsanställningar som följer på varandra?

2021-04-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har förstått att ALVA (allmän visstidsanställning) får pågå högst i 24 månader under en femårsperiod. Min fråga är om detta gäller hos endast en arbetsgivare eller om det även påverkar om man skulle få en ALVA-anställning hos en annan arbetsgivare inom landet. Alltså, går det att vara ALVA-anställd på en arbetsplats i 24 månader och sedan påbörja en ny ALVA-anställning hos en annan arbetsgivare inom en femårsperiod?Med vänliga hälsningar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regeln du hänvisar till är den så kallade omvandlingsregeln och återfinns i 5 a § LAS. Där framgår att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.Regeln är enbart tillämplig om arbetstagaren varit anställd hos samma arbetsgivare. Det är alltså möjligt för dig att först ha en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i två år och därefter påbörja en ny allmän visstidsanställning hos en annan arbetsgivare. De två åren du arbetat under den första arbetsgivaren kommer inte att tillgodoräknas om du påbörjar en ny visstidsanställning hos en annan arbetsgivare.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,