Provanställning övergår till tillsvidareanställning om den inte sägs upp

2019-10-15 i Anställningsformer
FRÅGA |HejMin dotter fick en provanställning i en livsmedelsaffär i augusti 2014 - februari 2015. Anställningsbevis/kontrakt skrevs med den då gällande lönen. Hon har sedan arbetat vidare inom företaget ändå fram till 2019 men det har inte skrivits något nytt kontrakt. Har provanställningen i och med detta övergått till en tillsvidareanställning? mvhBjörn
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Provanställning får vara i högst sex månader, om den inte sägs upp innan utgången av dom sex månaderna övergår anställningen till en tillsvidareanställning (LAS 6 § 1-2 stycket). Det spelar ingen roll att det inte finns något skriftligt kontrakt för nuvarande tidsperiod, anställningsavtal kan ingås muntligt eller genom konkludent handlande också. När någon går till jobbet och arbetar och i utbyte får en lön så finns det ett anställningskontrakt trots att det inte nedtecknats på papper. Din dotter har alltså en tillsvidareanställning i livsmedelsaffären. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Arbetsgivarens avslutande av provanställning

2019-10-07 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag hade en provanställning på 6 månader på en restaurang, fick reda på i augusti att min arbetsgivare inte ansåg att han kunde förlänga mitt kontrakt så det skulle avslutas sista oktober, men när jag fick mugg arbetsgivareintyg så hade han valt att ändra datumet till sista september och detta utan att jag hade fått någon information om det.Anledningen till varför han ansåg att det inte skulle funka att jag skulle vara kvar var att jag har 3 barn som gjorde att jag inte kunde vara flexibel och arbeta hur som helst men även att jag inte har bil och körkort så att jag inte kunde arbeta hur sent som helst då jag var i behov av att kunna ta kollektivtrafiken till och från arbetet. Finns det något jag kan göra i det här eller är det bara att gilla läget? Hälsningar!
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!Frågor om anställningsförhållandet regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas om prövotiden är högst sex månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren har sagt upp anställningen då prövotiden löpt ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, 6 § LAS. Det är tillåtet att avbryta en provanställning före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats, och arbetsgivaren har då ingen skyldighet att förklara varför anställningen avbryts. Arbetsgivaren behöver alltså inte ange någon saklig grund till varför han/hon vill avbryta provanställningen. Arbetsgivaren får dock inte bryta mot diskrimineringslagstiftningen och avsluta provanställningen på någon diskriminerande grund, såsom kön, ålder, etnicitet. Om en arbetsgivare avser att avbryta provanställningen i förtid eller avbryta den innan den övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det minst 14 dagar i förväg, 31 § LAS. Då en arbetstagare är fackligt organiserad ska arbetsgivaren, i samband med underrättelsen, också varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Om arbetsgivaren inte iakttar varseltiden och därmed bryter mot sina skyldigheter enligt LAS kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren, 38 § LAS. Viktigt att understryka är dock att ett åsidosättande av underrättelseskyldigheten enligt 31 § inte medför att en provanställnings avslut förlorar sin rättsliga verkan. Detta innebär alltså att då en arbetsgivare avbrutit en provanställning utan att ha beaktat skyldigheten att underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren men att anställningen ändå förblir avslutad.Eventuellt avvikande bestämmelser i kollektivavtal Eftersom LAS till stor del är dispositiv kan arbetstagaren ges bättre villkor än vad som ges i LAS. Det är, exempelvis, tillåtet att avvika från reglerna om provanställning genom kollektivavtal, 2 § 3 st LAS. Om det finns sådana avvikande regler i ett kollektivavtal gäller istället dessa. Vidare kan en uppsägningstid från arbetsgivarens sida avtalas om, men inte från arbetstagarens. Jag kan därför rekommendera att du kollar upp vad som gäller för just dig enligt eventuellt kollektivavtal med din fackliga organisation. Finns det ett kollektivavtal med avvikande regler till fördel för dig som arbetstagare, gäller alltså dessa regler i första hand. Sammanfattning När det gäller provanställningar kan man inte ifrågasätta giltigheten av anställningens upphörande med stöd av LAS, då arbetsgivaren har rätt att avbryta anställningen innan prövotidens utgång utan att ange skäl varför. Provanställningen får dock inte avslutas på någon diskriminerande grund. För det fall arbetsgivaren inte iakttagit skyldigheten att underrätta om anställningens upphörande 14 dagar i förväg kan du som arbetstagare ha rätt till skadestånd. Min rekommendation är att du i sådant fall vänder dig till facket för hjälp med detta, om du är fackligt organiserad. När en provanställning avslutas i förtid eller inte övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren, som nämnt, alltid varsla facket om arbetstagaren är fackligt organiserad. Detta ska ske för att även de ska kunna agera. Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt! Med vänlig hälsning,

Hur länge får man vara timanställd innan tjänsten ska övergå till en tillsvidareanställning?

2019-09-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Har arbetat 7 år som timanställd hos samma företag. Jobbar heltid d v s minst 40 timmar varje vecka när kan man begära att det övergår i en tillsvidareanställning
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som din fråga lyder förutsätter jag att du i skrivande stund har någon form av tidsbegränsad anställning samt att du haft anställningen regelbundet under en sjuårsperiod. Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig i detta fall. Begreppet "timanställning" utgör inte någon anställningsform enligt lagens mening, utan det är möjligt att du i själva verket har en tillsvidare anställning. Jag kommer dock behandla din fråga som att du har någon form av tidsbegränsad anställning. I din situation beror det på vilken typ av tidsbegränsad anställning du har. Lagen om anställningsskydd redogör för vilka typer av tidsbegränsade anställningar som är tillåtna, vilket följer av 4-5 §§. Oavsett vilken typ av tidsbegränsad anställning du har så har den enligt lag övergått till en tillsvidareanställning, lagstöd för det finner du i 5a §. Det enda som skulle kunna hindra din anställning från att övergå till en tillsvidareanställning är om din arbetsgivare har ett kollektivavtal med ett fackförbund där en överenskommelse finns om att det är tillåtet för arbetsgivaren att ha en tidsbegränsad anställning i 7 år, 2 §. Det är osannolikt att fallet är så i din situation.Det jag rekommenderar dig att göra är att du i första hand pratar med din arbetsgivare och meddelar denne att din anställning ska ha övergått till en tillsvidaretjänst. Vidare kan du, om du är fackligt ansluten, vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp i frågan. Om det mot förmodan inte skulle lyckas kan du föra talan i domstol där domstolen kan fastställa att din tjänst ska gälla tillsvidare, 4 § och 36 §.Jag hoppas att detta besvarar dina funderingar!Med vänliga hälsningar

Vad har jag för rättigheter i samband med provanställnings upphörande?

2019-09-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag har blivit uppsagd tre dagar innan min provanställning går ut. Vad är det som gäller är jag fastanställd om jag inte får meddelandet senast två veckor innan eller vad har jag för rättigheter på min sida i den här situationen? Min arbetsgivare säger att jag måste jobba två veckor men det kan väl inte stämma? Då jobbar jag utan avtal. Hjälp mig känner mig väldigt kluven
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställningsformer och uppsägning regleras i lag om anställningsskydd (LAS).VarseltidVid provanställning finns inget krav på uppsägningstid från arbetsgivarens sida, men däremot finns krav på varseltid. Detta innebär att du som arbetstagare har rätt att få veta att anställningen kommer att upphöra 14 dagar innan prövotiden löper ut. Detta ger dig och ditt fack möjlighet att ta tillvara dina rättigheter (31 § LAS). På begäran ska du även få en möjlighet att diskutera saken med din arbetsgivare innan tiden är slut.Om en arbetsgivare istället för att meddela 14 dagar innan väljer att avbryta provanställningen omedelbart kan hen bli skyldig att betala allmänt skadestånd. Anställningen fortsätter dock inte i vilket fall, trots brottet mot varseltiden.Måste du jobba kvar?Jag tolkar din fråga som att din provanställning är tidsbegränsad. I så fall kan din arbetsgivare inte kräva att du jobbar kvar efter att anställningstiden gått ut. Du har dessutom en rätt att som arbetstagare avbryta din provanställning när som helst innan den övergått i en tillsvidareanställning. Du behöver alltså inte under några omständigheter jobba kvar om du inte vill (6 § andra stycket LAS).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tidsbegränsade anställningar: när kan en säsongsanställning övergå till en tillsvidareanställning?

2019-10-12 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag undrar när en säsongsanställning övergår till tillsvidareanställning enligt lag. Vilken paragraf ska man följa?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om anställningsskydd och arbetstagares rättigheter återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).Att säsongsarbete, och andra tidsbegränsade anställningar regleras i lagen framgår av 5 § p.3 LAS.Kort om säsongsarbeteSäsongsarbete är vanligen sådant arbete som på grund av naturens växlande årstider, bara utförs under vissa perioder, så som under sommaren, vintertid, eller som av andra liknade orsaker inte kan bedrivas - utföras av arbetstagare mer än bara under en viss tid av året, och inte hela året. Oftast pågår en säsongsarbete, beroende på vilken bransch det är fråga om, inte mer än några månader. Det är vanligt förekommande med säsongsarbete inom bl.a. turistnäringen, skogsbruket, jordbruket; t.ex. bärplockning. När övergår en säsongsanställning till en tillsvidareanställning, d.v.s. fast tjänst?Om du har varit anställd som säsongsarbetare i sammanlagt två år, under en femårsperiod, så ska tjänsten automatiskt övergå till fast tjänst (5 a § första stycket p.1 LAS), eller om man haft andra visstidsanställningar, såsom vikariat, allmän visstidsanställning, följt på varandra (5 a § första stycket p.2 LAS). Du kan med andra ord få fast anställning om du exempelvis har haft andra tidsbegränsade anställningar i totalt två år, under en femårsperiod, som t.ex. vikarie hos samma arbetsgivare. Huruvida en tidsbegränsad anställning, säsongsarbete i ditt fall, automatiskt ska övergå till tillsvidareanställning beror alltså på om förutsättningarna för fast anställning är uppfyllda.Om du exempelvis har arbetat som säsongsarbetare under en viss period och inom sex månader (räknat från dagen då tjänsten som säsongsanställd avslutades), fått en ny tidsbegränsad anställning hos samma arbetsgivare, så räknas den tidsbegränsade anställningstiden in i kravet på att man ska varit anställd i två år, under en femårsperiod. Däremot får det inte ha gått längre än sex månader mellan anställningsformerna - då avbryts "tiden" en arbetstagare kan räkna in (5 a § andra stycket LAS).Vid bedömningen om en tidsbegränsad anställning (säsongsarbete i ditt fall) automatiskt har övergått till en fast tjänst - görs det utifrån de tidsbegränsade anställningar som arbetstagaren kan ha haft i två år, under femårsperiod, och som får räknas ihop, även kallat "omvandling". Om förutsättningarna då är uppfyllda för en tillsvidareanställning, så ska din tidsbegränsade anställning automatiskt gått en till fast anställning. De tidsbegränsade anställningsformerna som en arbetstagare får räkna in är; allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS) Med "omvandlas" menas alltså att en arbetstagare som är anställd, kan räkna ihop tiden som man haft olika tidsbegränsade anställningar och tillgodoräkna sig tiden från dessa, och om villkoren då är uppfyllda, automatiskt ha fått en tillsvidareanställning.Om kollektivavtal finnsDäremot ska inte anställningar som ingåtts med stöd av ett kollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen inte beaktas vid bedömningen om "omvandling" till fast tjänst ska ske (2 § tredje stycket LAS). Så beroende på om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal och vad den reglerar kan ha betydelse för vad som gäller för tidsbegränsade anställningsformer, som t.ex. säsongsarbete.Sammanfattningsvis Finns bestämmelserna om tidsbegränsat arbete - säsongsarbete bl.a. reglerade i ovannämnda paragrafer. Hur länge du måste ha arbetat för att din tjänst automatiskt ska övergå till tillsvidareanställning, beror dels på om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal som tillåter avsteg från lagens bestämmelser, dels om du i två år, under en femårsperiod, varit anställd hos arbetsgivaren och haft olika tidsbegränsade anställningar på följd. Men det får inte vara mer än sex månaders glapp mellan dessa.Råd: jag skulle rekommendera dig att kontakta din arbetsgivare och fråga om vad som gäller för dig; om du har arbetat tillräckligt länge och automatiskt fått tillsvidareanställning, eller om du inte varit anställd och arbetat tillräckligt länge för att kraven ska kunna vara uppfyllda för fast anställning.Eller om hen tillämpar kollektivavtal på arbetsplatsen, skulle jag råda dig kontakta facket för att få rådgivning om som gäller på din arbetsplats, och tidsbegränsade anställningar: säsongsarbete. Detta förutsatt att kollektivavtal tillämpas som får göra avsteg från bestämmelserna i lagen - annars gäller det som står i lagen. Om kollektivavtal på arbetsplatsen tillämpas brukar vanligen framgå av anställningsavtalet. Om du är osäker, så borde du fråga arbetsgivaren.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur lång är uppsägningstiden för en visstidsanställning?

2019-10-04 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Citerar från en kompis arbetskontrakt Detta avtal är ett ramavtal som anger de villkor som ska gälla för de fall överenskommelse om anställning träffas mellan företaget och den enskilde. Varje arbetstillfälle betraktas som en separat anställningsavtal en ny överenskommelse om anställning träffas vid varje tillfälle. Mellan arbetstillfällena föreligger ingen anställning och tiden mellan anställningarna räknas heller inte som anställningstid. Den enskilde har ingen skyldighet att acceptera erbjudanden om anställning utan kan tacka nej vid varje tillfälle som han eller hon tillfrågas. Arbetsskyldigheter föreligger endast när överenskommelse om anställning träffats. Anställningsformen är allmän visstidsanställning med tillträde 2019-04-28, dock längst till och med 2020-04-27.Gäller detta kontrakt och vad gäller vid en uppsägning?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline! Vad är rättsfrågan? Frågan är huruvida detta anställningsavtal är giltigt samt vad som gäller vid en eventuell uppsägning. Frågor av denna art regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Observera dock att LAS är semidispositiv (2 § LAS). Detta innebär att lagen till viss del kan avtalas bort genom kollektivavtal.Vad är ett ramavtal? I det utdrag från kontraktet som du har skrivit i din fråga framkommer det inledningsvis att det rör sig om ett så kallat ramavtal. Ett ramavtal är avtal i formen av en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal. Avtalet anger de ramar, det vill säga villkoren, som ska gälla mellan parterna. Vad är anställningsformen och uppsägningstiden? Huvudregeln är att att anställningen har anställningsformen tillsvidare, vilket innebär att tjänsten inte har något slutdatum (4 § 1 st LAS). I och med att det finns ett slutdatum i detta avtal innebär detta att anställningen är en visstidsanställning (5 § 1 st 1 p LAS). Huvudregeln vid visstidsanställning är att arbetstagaren ska arbeta den tid som avtalet stadgar och att avtalet inte kan sägas upp innan avtalets utgång (4 § 2 st LAS). Observera dock att det är möjligt att avtala om uppsägningstid även vid visstidsanställning.Är avtalet giltigt? Det blir allt vanligare med så kallade tillfälliga anställningar, precis som den anställning din vän har givits. Dessa anställningar är i lagens mening visstidsanställningar. Dessa typer av avtal är lagliga vilket innebär att avtalet är giltigt. Antingen finns det ingen uppsägningstid vilket innebär att parterna är förpliktade att fullfölja avtalet till dess slutdatum, alternativt finns det en uppsägningstid som stadgas i avtalet. En månads uppsägningstid är vanligt förekommande vid dessa typer av avtal. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Kan en provanställning avbrytas och direkt övergå till en visstidsanställning?

2019-09-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Vi avser att avbryta en provanställning då X i fråga inte skött sina arbetsåtaganden till fullo. Vi har haft samtal med X och förklarat att om förbättring inte sker, så kan vi inte låta X provanställning övergå till en tillsvidareanställning. Efter samtal har viss förbättring skett ifrån X sida men ändå inte så pass mycket att vi vågar tillsvidareanställa X. Vi kommer därför att avbryta provanställningen men undrar nu om vi skulle kunna anställa X på en visstidsanställning under ett specifikt projekt/arbetsplats istället? På så sätt får X möjlighet att påvisa förbättring ytterligare en tid. Kan vi som arbetsgivare göra så? Vi har kollektivavtal, byggavtalet.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning kan avbrytas i förtid såvida ingenting annat har avtalats enligt 6 § tredje stycket lagen om anställningsskydd (LAS). En provanställning kan sägas upp att utan att skäl måste anges. Däremot är det viktigt att underrätta arbetstagaren och dennes eventuella facklig organisation om upphörandet av provanställning två veckor i förväg (31 § LAS). Såvida inte provanställningen redan varat mer än 6 månader (vilket då skulle innebära att en tillsvidareanställning föreligger) ser jag inget hinder med att avbryta provanställningen och ingå ett visstidsavtal istället. Om visstidsanställningen varar mer än två år under en femårsperiod övergår det till en tillsvidareanställning enligt 5 a § LASJag hoppas mitt svar varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren förlänga provanställningen på grund av praktiska skäl?

2019-09-27 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller angående provanställning. Jag blev provanställd from 29/4. Då fick jag provanställning t.om den 15/11, med hänvisning till 2 veckors semester. Kan tilläggas att jag nu är anställd av bemanningsföretag som sedan ska gå över i fasttjänst hos företaget jag jobbar på. Nu när det börjar närma sig så får jag reda på att de vill flytta fram datumet för min provanställnings slut till 1/12. Får man göra så här? Företagets resonemang är att annars blir det mitt i en löneperiod, men jag är besviken på hanterandet.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga är arbetsrättslig och regler på området finns i lagen om anställningsskydd (LAS). I lagens sjätte paragraf regleras provanställning. Där stadgas att anställningsavtal får träffas om provanställning om prövotiden är högst sex månader. Den anställde har därmed rätt att få övergå från provanställning till en fast anställning efter sex månader. Arbetsgivaren får inte skjuta upp övergången från provanställning till fast anställning och det spelar ingen roll om det medför olägenheter för arbetsgivaren. I ditt fall innebär detta att din arbetsgivare inte har rätt att skjuta upp din övergång till fast anställning. Att arbetsgivaren vill vänta på grund av att övergången annars blir mitt i en löneperiod har ingen betydelse. Din provanställning ska bestå i högst sex månader. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,