Anställa personal från tillsvidare till timme

2019-02-17 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan jag som chef anställa en personal på timanställning fast denne själv har sagt upp sig frivilligt? Om denne går med på det?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det är möjligt. Dock är inte timanställning en anställningsform, istället betyder det att arbetstagaren får betalt per timme hen arbetar. Grundanställningen är antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, där sedan arbetstagaren går in och arbetar på timme.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer, exempelvis om du vill veta mer om vad anställningsformerna innebär.Med vänlig hälsning

Övergång från vikariat till en tillsvidareanställning

2019-02-09 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat under nästan tre år på en stormarknad som vikariat och studerandeextra (arbetsform godtaget av handels kollektivavtal) men under december månad gick mitt anställningsavtal ut vilket jag nu upptäckt i februari. Jag har jobbat efter schemat under denna tid. Kan jag kräva något för detta fel? Har jag möjligen rätt till tillsvidare anställning nu? Tack!
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i lag om anställningsskydd (LAS) och jag kommer att hänvisa till lagen när jag besvarar din fråga nedan.Olika anställningsformer Huvudregeln är att ett anställningsavtal ska gälla tills vidare (4 § LAS). Avtal för tidsbegränsad anställning får träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år (5 § LAS). Vikariat innebär att en person ersätter en arbetstagare på grund av frånvaro vid exempelvis en sjukdom.Anställningsavtal kan ingås på olika sättEtt anställningsavtal kan ingås skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Det ställs inga krav på att ett anställningsavtal måste vara skriftligt. En person som har en tidsbegränsad anställning och som inte kommer att få en fortsatt anställning ska få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång (15 § LAS). Det innebär att arbetsgivaren har varit skyldig att meddela dig senast den 30 november 2018 om ditt anställningsavtal gick ut den 31 december 2018. Beskedet ska vara skriftligt (16 § LAS). Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med din arbetsgivare och fråga om det finns ett anställningsavtal. Ni har kanske gjort en muntlig överenskommelse och då finns det ett anställningsavtal i lagens mening.Övergång mellan vikariat och en tillsvidareanställningEtt vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § tredje stycket LAS). Övergången mellan anställningsformerna sker automatiskt och det är inte något som arbetsgivaren kan besluta om.Du har varit anställd i cirka tre år och uppfyller därför kravet för att övergå till en tillsvidareanställning. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Lön vid provjobb

2019-02-07 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag vart erbjuden att prov jobba och fick information om hur mycket lönen är i timmen osv och när jag skall börja.Detta företag är med i handelsförbuden, lönen är enligt handels kollektivavtal och jag tackade ja, men kände redan efter andra dagen att detta vart inget för mig. Skall jag vara orolig att jag inte kommer få betalt slutet av månaden eller ska jag vara säker på att jag kommer få betalt för timmarna jag jobbade?
Amanda Alwall |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Du har alltid rätt att få lön när du jobbar, detta gäller även för provjobb. Med andra ord är det aldrig tillåtet att jobba gratis, oavsett vilken typ av anställning man har. Lönen ska alltid betalas ut i pengar och inte i någon annan form av förmån, en arbetstagare ska aldrig behöva arbeta oavlönad.Av 2 § 2 st. lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) följer att ett avtal är ogiltigt om det inskränker bestämmelserna i lagen. När ni bestämde att du skulle komma och provjobba så ingick du och arbetsgivaren ett avtal, eftersom anställningsavtal inte är lagreglerade så behandlar man dessa som vanliga avtal, men, man tar stöd i avtalsbedömningen utifrån om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal eller inte. Och i det här fallet så är ju arbetsgivaren det. Om arbetsgivaren inte betalar ut lön för ditt provjobb så gör arbetsgivaren sig skyldig till ett kollektivavtalsbrott och blir skadeståndsskyldig enligt 54-55 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Med andra ord behöver du inte vara orolig, för du har rätt att få betalt för ditt utförda arbete. Med vänlig hälsning,

Intermittent visstidsanställning - uppsägningstid

2019-01-27 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Har jobbat på samma ställe i tre år. När jag började var det första chefen sa: "Vi har inte råd att anställa dig." Detta är citerat ordagrant. Jag antog då att det handlade om en intermittent visstidsanställning och har jobbat vidare UTAN ett skriftligt avtal som anger något annat. Arbetet följer skolans schemaläggningar vilket innebär att jag under alla lov har varit utan inkomst, eller varit tvungen att ta sommarjobb. Nu är jag erbjuden en tillsvidareanställning med ganska kort varsel, men chefen säger att jag har en månads uppsägningstid. Jag har gett dem två veckors förvarning. Vem har rätt?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumTillämpliga bestämmelser på din fråga hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS). Intermittent visstidsanställning eller allmän visstidsanställningUppsägningstiden utgörs av vilken typ av anställningsform du har, vilket är varför vi först måste reda ut det. Eftersom jag inte helt vet hur ditt avtal med arbetsgivaren har sett ut får jag förhålla mig till det jag vet och förklara generellt vad som gäller för de olika möjligheterna.Intermittent anställning är en anställningsform som inte är lagreglerad, men det är en typ av timanställning som kommer till utefter arbetsgivarens behov för tillfället. Detta innebär således att anställning tillkommer då du får en förfrågan av arbetsgivaren när han har behov av arbetskraft. Med en intermittent anställning har du inte någon rättighet att arbeta ett visst antal timmar i veckan, men däremot har du en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom du har denna rätt att välja om du vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning, 5 § LAS, även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag. Om din anställning är utformad på detta vis, det vill säga att du får till dig utskickat en förfrågan om arbete där du får välja om du vill tacka ja eller nej, är din anställning en intermittent visstidsanställning. I sådana fall ska också varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsavtal. Om du däremot istället blir schemalagd i förväg är du inte intermittent anställd utan har en allmän visstidsanställning. Övergången till en tillsvidareanställningVilken anställningsform det rör sig om kan få betydelse för beräkningen av den tvåårsfrist som gäller för att en tidsbegränsad anställning ska övergå till en tillsvidareanställning, 5 a § LAS. Om du varit anställd på allmän visstidsanställning i sammanlagt över två år de senaste fem åren, ska din anställning övergå till tillsvidare. För att nå upp till två år kan man lägga samman flera anställningar om de skett de senaste fem åren. När det kommer till en intermittent anställning räknas bara tiden för själva arbetstillfällena och inte tiden som förflyter däremellan, till skillnad från en visstidsanställning där hela den schemalagda perioden räknas som anställningstid.UppsägningstidOm det skulle vara så att du har en allmän visstidsanställning där ditt schema skickas ut i förväg och att denna har övergått i en tillsvidareanställning eftersom du säger att du har varit anställd i mer än två år så har du en uppsägningstid på en månad, 11 § LAS.Om du däremot har en intermittent visstidsanställning så föreligger ingen uppsägningstid då du enbart är förpliktad att arbeta den tid som du har avtalat med arbetsgivaren. Du har alltså rätt att tacka nej till fortsatt arbete vid förfrågan av arbetsgivaren.Avslutning Uppsägningstiden beror alltså helt på vilken typ av anställningsform som du har. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har någon följdfråga så är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till.Vänligen

Omfattas behovsanställning av LAS?

2019-02-15 i Anställningsformer
FRÅGA |Omfattas behovsanställning på bemanningsbolag av LAS? I detta fall en anställning på 7 månader.
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, LAS gäller alla arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Alltså omfattas även behovsanställda på bemanningsbolag. (1 § LAS)De enda anställda som inte omfattas av LAS är:1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning, 5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning Observera dock att ett eventuellt kollektivavtal på din arbetsplats kan innehålla bestämmelser som skiljer sig från reglerna i LAS.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga Hälsningar,

Har jag rätt till en tillsvidareanställning redan från start? provanställning och visstidsanställning

2019-02-09 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Har en fråga kring provanställning.Scenario: Jag började jobba för ett företag med en provanställning på 6 månader hos Bolag1. Men på grund av omständigheter och att jag inte uppfyllde alla kriterier gick aldrig anställningen till en tillsvidare anställning, jag fick dock en behovsanställning och fortsatte jobba som extra när det behövdes. På grund av att jag ville ha mer arbetstimmar så fick jag en rekommendation, ca ett år efter, till att jobba för samma företag med liknande koncept.Jag fick erbjudande att jobba 75% med en provanställning fast denna gång blev jag anställd under Bolag 2, ett annat bolag. Får man göra så eller har jag rätt till en tillsvidare redan från start?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om anställningsformer finns i i lagen om anställningsskydd (LAS).Utifrån din fråga så uppfatta jag dina anställningsformer under bolagen på följande sätt:Bolag 1 provanställning 6 månaderBolag 1 behovsanställning 1 årBolag 2 provanställningTill att börja med får provanställningar löpa under 6 månader (6 § LAS).Behovsanställningar kan vara i from av tillsvidareanställning eller visstidsanställning (på begränsad tid). En visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra (5 a § LAS).Förutsatt att du hade en behovsanställning som var en visstidsanställning hade bolag 1 ingen skyldighet att omvandla din tidsbegränsade anställning till en tillsvidareanställning. Det finns dock undantag i 3 § LAS. Om bolag 1 och 2 tillhör samma koncern får du tillgodoräkna dig anställningstiden hos bolag 1 (3 § 1 punkten LAS). Om bolag 1 har genomgått en företagsöverlåtelse kan du även få tillgodoräknat anställningstiden hos bolag 1 (3 § 2 punkten LAS). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Muntligt avtal vid anställning

2019-01-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Blev lovad genom ett muntligt avtal en tjänst på 100 %, fastanställning. Men chefen ändrade sig och jag fick 40 %. Får hon göra så?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid upprättandet av anställningsavtal saknas formkrav. Det innebär att även ett muntligt avtal är bindande. Utgångspunkten vid ingåendet av avtal är att de ska hållas, 1 § avtalslagen. Med andra ord har arbetsgivaren som huvudregel inte rätt att ändra avtalet utan att förhandla med dig innan. Det problematiska med muntliga avtal är att de blir svårare att bevisa. Det kan uppstå läge där ditt ord står mot arbetsgivarens ord och med stor sannolikhet lär chefens ord att väga tyngre. Skulle du råka ha sms eller mail o.d. som styrker ditt ord skulle detta vara till stor fördel. Om du är medlem i en facklig organisation så är mitt råd är att du vänder dig till dem och berättar om ditt problem. Troligtvis kan du erhålla mer konkret hjälp från dem! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har några fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Har jag som timanställd rätt till en tillsvidareanställning efter att ha jobbat i 15 månader? Om jag inte kan bli tillsvidareanställd, vad händer då?

2019-01-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har jobbat som timanställd och semestervikarie i en butik sedan juni 2017. Jag har haft anställningsformen allmän visstid där under mer än 15 månader nu, vilket innebär att min anställning skulle övergått i en tillsvidareanställning för ett tag sedan. Men jag vet sen tidigare att de förmodligen inte har plasts för en till fast anställd för min chef har nämnt det tidigare och de tvingades också att säga upp personal för 2 år sedan. Som jag har förstått det är att om de inte kan erbjuda mig en tillsvidareanställning när jag har rätt till det så har de möjlighet att kalla till en arbetsbristförhandling med facket. Jag undrar om det skulle hända och det skulle visa sig att man inte kan få en, vad händer då? Går man tillbaka till att vara timanställd då eller får de inte ha kvar en i den positionen så man blir uppsagd istället? Och om det är så att man fortsätter som timanställd har man då fortsatt förtur till timmar för i nuläget så har de två stycken timanställda och jag har ju längre anställningstid än den andre och har därmed fått mer timmar.Jag är nöjd med min arbetssituation där för jag får ju jättemycket timmar när folk är borta och när det är mycket att göra där men samtidigt så skulle jag vilja få denna rättigheten prövad och se om det leder till en fast anställning men jag vill ju veta att jag inte kommer förlora något om det nu inte skulle göra det, att jag då får jobba kvar i den utsträckning som jag gör idag.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör inlasning, dvs. när en tidsbegränsad anställning automatiskt övergår i en tillsvidareanställning och en eventuell uppsägning, så kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).Din anställning blir automatiskt en tillsvidareanställning efter 24 månaderDu nämner inte att det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen, varför jag i det första svaret utgår ifrån att inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen.Lagen säger att en allmän visstidsanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning först efter att du varit anställd i 24 månader (5a § första stycket första punkten LAS).Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats har inte din anställning automatiskt övergått i en tillsvidareanställning och ska inte heller göra det efter 15 månader.Viktigt att uppmärksamma är också att du har en timanställning, vilket också kallas för en intermittent anställning. Då räknar man bara de timmar som du jobbar och inte hela månader i sig. Det är därför möjligt att du inte alls ska anses ha varit anställd i 15 månader, även om du på pappret har varit timanställd i 15 månader.Annorlunda uttryckt; om man adderar alla dina timmar kanske du bara sammanlagt har jobbat i exempelvis 10 månader.Om det finns kollektivavtal kanske det sker efter 15 månaderDet framgår som sagt inte om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, men om ett sådant finns är det möjligt att avtala om att andra regler ska gälla (2 § tredje stycket LAS).Då kan det vara så att din allmänna visstidsanställning automatiskt har övergått i en tillsvidareanställning efter 15 månader. Det är dock ingenting jag kan säga utan att få veta om det finns ett kollektivavtal eller inte. Enligt lagen gäller 24 månader.Kan du inte få en tillsvidareanställning kommer du sannolikt bli uppsagdDu har rätt i det du säger att arbetsgivaren, i den mån han eller hon inte behöver eller inte klarar av att bära kostnaden för en tillsvidareanställning, måste påkalla en arbetsbristförhandling med facket.Inlasningsregeln gör att du automatiskt blir tillsvidareanställd efter 24 månader, om det inte finns ett kollektivavtal som säger någonting annat.Du kan därför inte fortsätta vara allmänt visstidsanställd, eftersom du hela tiden, enligt lagen, hade blivit automatiskt tillsvidareanställd.Om arbetsgivaren inte kan ha dig som tillsvidareanställd föreligger arbetsbrist, och då är det stor sannolikhet att du blir uppsagd, om ingen annan har anställs efter dig och det inte heller finns några andra arbetsuppgifter för dig du kan bli omplacerad till (7 § LAS).Mina rådOm du är osäker på om din anställning automatiskt ska anses ha övergått i en tillsvidareanställning, kontakta facket, om du är med i ett sådant.I andra hand kan du vända dig direkt till din arbetsgivare, i den mån du känner dig bekväm med det.Ha en fortsatt trevlig helg! Med vänliga hälsningar