Förlängning av visstidsanställning

2021-07-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som lärare/lärarassistent på en grundskola och har en semestertjänst. Jag behöver varje 6 månader skriva på ett nytt anställningsavtal och har nu alltså gjort det tre gånger sedan 1,5 år tillbaka. Får min arbetsgivare fortsätta låta mig skriva på nya anställningsavtal varje 6 månader eller borde min anställning ha gått över i fast tjänst vid det här laget?
Frida Nygren Björk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har haft en anställning som räcker i 6 månader som sedan förlängts med 6 månader åt gången, vilket ska framkomma av ditt avtal. Detta räknas som en allmän visstidsanställning i 5 § lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren behöver inga särskilda skäl för att anställa arbetstagare under en viss tid. Däremot övergår en visstidsanställning till en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5 a § LAS). Det är alltså okej att ha flera visstidsanställningar efter varandra och du har 6 månader kvar innan din anställning övergår till en fast tjänst. Hoppas att du har fått lite klarhet över vad som gäller!

Lön för provjobb?

2021-07-16 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Förra månaden provjobbade jag som receptionist på ett hotell. Jag frågade samtidigt som mitt första pass började, ifall jag skulle få lön för den dagen som jag provjobbar. Min chef svarade tydligt "ja, det ska du få". Efter min första dag sa jag upp mig då det inte kändes tryggt att arbeta där. Nu en månad efter har jag inte fått pengar för de 8h jag jobbat. Jag har frågat honom vart mina pengar har tagit vägen och han säger att dom inte betalar ut löner för provtillfällen om man som anställd inte jobbar kvar. Våra konversationer finns på nedskrivet på sms. Hur ska jag göra?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avtalsrättsliga aspekterEn huvudregel inom juridiken är pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal skall hållas. Kortfattat innebär detta att om man har avtalat om något är det vad som gäller. Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt avtal (1 § avtalslagen). Eftersom ni avtalat om det har du juridisk rätt till din lön. Det kan dock uppstå vissa problem, angående bevisningen. När jag läser din fråga uppfattar jag det som att du muntligen ingått avtal med chefen och att det sen finns sms konversationer där du frågar honom om dina pengar och han skriver att de ej betalar ut lön för provtillfällen. Detta betyder kortfattat att ord kommer stå mot ord angående hur avtalet ursprungligen såg ut. Arbetsrättsliga aspekter När du och din arbetsgivare kom överens om att du skulle provjobba på arbetsplatsen ingick ni ett anställningsavtal, vilket innebär att den sedvanliga avtalsrätten gäller MEN det kan finnas kollektivavtal på arbetsplatsen som kan påverka situationen. Ett avtal är ogiltigt om det inskränker bestämmelserna om anställningsskydd (2 § 2 st. lagen om anställningsskydd). Du bör undersöka om arbetsplatsen är ansluten till ett kollektivavtal och en fackorganisation. Oavsett om du själv är med i kollektivavtalet är det trots allt gällande för dig eftersom din arbetsgivare är ansluten (26 § lag om medbestämmande i arbetslivet). Syftet med kollektivavtal är vanligtvis att ge skydd till dig som arbetare. Det är högst troligt att kollektivavtalet inte tillåter provanställning utan lön. Arbetsgivaren måste följa kollektivavtalet och kan då ha gjort sig skyldig till ett kollektivavtalsbrott och risker att bli skadeståndsskyldig (54-55 § lag om medbestämmande i arbetslivet). Rättegång?Det bästa är om du kan fortsätta tala med din f.d arbetsgivare för att få ut lönen. I andra hand behöver målet tas upp i domstol. Detta är något som du själv måste fundera på om du anser är värt det. Eftersom tvisten är civilrättslig innebär det att den som förlorar betalar rättegångskostnaderna för den andra parten. SammanfattningDet muntliga avtal som du och din chef ingick är giltigt. Han sa att du skulle få betalt och därför bör du få betalt. Däremot verkar det som att ord kommer stå mot ord, vilket kan leda till ett osäkert utfall i domstol. Du kan möjligen finna stöd i fackorganisation och kollektivavtal om det finns på arbetsplatsen, eftersom chefen i sådana fall är bundna till dessa oavsett om du är medlem eller ej. Observera att du själv måste kontrollera innehållet i kollektivavtalet. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Omvandlingsregeln för tidsbegränsande anställningar

2021-07-06 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har jobbat inom samma arbetsgivare som vikarie i ca: 6 år och har samma arbetsuppgifter. Har frågat om jag inte har blivit anställd efter alla dessa år. Nej blir svaret. Jag har tydligen hamnat mellan stolarna får jag till svar. Har inte haft någon semester. Om jag ska ha semester får jag ta mina obetalda dagar.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kan inledningsvis säga att jag inte håller med din arbetsgivare. Jag kommer att använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS) och semesterlagen (SemL) för att besvara din fråga. LAS är, som namnet antyder, ägnad att ge arbetstagare ett anställningsskydd. En del av detta skydd består i att förhindra möjligheten för arbetsgivare att missbruka tidsbegränsande anställningsformer. Utgångspunkten är att en anställning är tillsvidare (4 § första stycket första meningen LAS). Som framgår av samma lagrum får emellertid avtal om tidsbegränsade anställningar träffas. Ett exempel på en sådan tillåten form av tidsbegränsad anställning är vikariat (5 § andra punkten LAS). Men som jag nämnde inledningsvis får arbetsgivare inte missbruka tidsbegränsade anställningar för att kringgå övriga skyddsbestämmelser i LAS. Det är den så kallade omvandlingsregeln som förhindrar arbetsgivare att agera på detta vis (5 a § LAS) Omvandlingsregeln innebär bl.a. att vikariat övergår till en tillsvidareanställning under förutsättningen att föreskriven kvalifikationstid överskrids. Kvalifikationstiden för vikariat är två år under en femårsperiod (5 a § tredje stycket LAS). Den här tiden har du med råge uppfyllt. Med andra ord har ditt vikariat egentligen övergått till en tillsvidareanställning för längesedan. Det ska noteras att det inte spelar någon roll att varken du eller din arbetsgivare var medveten om detta. Jag vill notera att semesterlagens regler är tvingande till din förmån, vilket innebär att du och din arbetsgivare inte kan komma överens om andra regler till din nackdel (2 § SemL). Andra regler får dock förekomma, men endast om avvikelserna sker i form av kollektivavtal (2 a § SemL). Du rätt till semester i enlighet med semesterlagen (1 § SemL). Semestern innefattar rätt till fem veckor semester varje semesterår. (4 § första stycket SemL). Under semesterledigheten så har du rätt till semesterlön, om sådan har tjänats in (4 § andra stycket SemL). Vad som avses med "tjänat in" är i regel de dagar du arbetat (7 § SemL). Min bedömning av den information du lämnat i din fråga är sammanfattningsvis att din anställning har övergått till en tillsvidareanställning och att du har rätt till semester med lön med avstamp i de intjänade dagarna. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?

2021-06-08 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag har haft tidsbegränsade anställningar som obehörig lärare i fyra läsår och nu också ett år och tre månader som löneadministratör på samma företag. Får jag tillgodoräkna mina lärarår för att få en tillsvidareanställning som löneadministratör/kanslist.Tack på förhand,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag antar att du frågar om så kallad "inlasning" vilket innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning. För att detta ska bli aktuellt måste arbetstagaren varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod, alternativt ingen tidsbegränsning om man haft olika tidsbegränsade anställningar men de måste ha följt på varandra (5a § LAS). Det framgår inte vilken anställningsform du har, en tidsbegränsad anställning kan antingen vara allmän visstid, vikariat eller säsongsarbete. Om du tidigare har haft enbart allmän visstid eller enbart vikariat så gäller att du kan tillgodoräkna dig de anställningar som varit de senaste fem åren. Om du däremot har haft olika tidsbegränsade anställningar så gäller att du får tillgodoräkna dig de anställningar som "följt på en annan" det vill säga att anställningarna inte får ha varit mer än sex månader mellan varandra (5 § och 5a § LAS).Notera dock att lagen är semidispositiv vilket innebär att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglera något annat. Jag rekommenderar dig därför att kolla upp detta först (2 § LAS).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?

2021-07-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Får man använda en provanställd som ordinarie personal, samma uppgifter och samma ansvar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsas anställning som får vara i maximalt sex månader (se 6 § LAS). Denna anställningsform finns för att arbetsgivaren ska få en möjlighet att pröva en person i anställningen innan den eventuellt övergår i en tillsvidareanställning. Det är alltså tänkt att det ska finnas någon typ av prövobehov hos arbetsgivaren, men samtidigt finns det inget krav på att arbetsgivaren ska ha ett objektivt godtagbart skäl för att pröva arbetstagaren.Syftet med provanställningen är alltså att pröva arbetstagaren innan en eventuell tillsvidareanställning och av detta följer att den provanställde absolut får användas exakt likadant som "ordinarie" personal med avseende på arbetsuppgifter och arbetsansvar. Dessa komponenter ingår även i arbetsgivarens ensidiga arbetsledningsrätt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär en projektanställning?

2021-07-09 i Anställningsformer
FRÅGA |HejJag har en provanställning som började i maj. Fick nu reda på att jag kommit in på min utbildning som jag sökte när jag var arbetslös innan. Den börjar i mitten av augusti. Jag förstår att jag inte har rätt till tjänstledigt då jag jobbat för kort tid. Tog ändå chansen och nämde detta för att se hur dom såg på det. Han erbjöd istället en projektanställning. Vad innebär detta i praktiken?Tacksam för svar.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en projektanställning innebär. Regler om anställningar m.m finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Projektanställning är en allmän visstidsanställningProjektanställning som anställningsform är inte ett juridiskt begrepp, men det är en vanligt förekommande term. En projektanställning är en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt och utgör en tillåten anställningsform enligt 5 § LAS. Den allmänna visstidsanställningen innebär att arbetsgivaren får anställa en arbetstagare för tidsbegränsad anställning utan några särskilda skäl för tidsbegränsningen. En allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställningEn allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod (5a § första punkten § LAS). Detta gäller vid upphörande av en allmän visstidsanställningEn tidsbegränsad anställning kännetecknas av att den i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid. En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden gått ut eller när arbetet är slutfört om inte något annat har avtalats (4 § LAS). Det krävs då inte någon saklig grund för uppsägningen. En arbetstagare som har en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare och som inte kommer att få en fortsatt anställning när anställningstiden upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång (15 § LAS). En förutsättning för rätten till ett sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos denna arbetsgivare i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om anställningstiden skulle vara så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar. Det finns inte någon skyldighet för arbetsgivaren att lämna besked om det skulle vara så att arbetstagaren erbjuds fortsatt anställning hos arbetsgivaren i samband med att den pågående anställningen ska sluta. Dock måste det vara uppenbart att den erbjudna anställningen kommer att godtas av arbetstagaren.Anställningen kan även upphöra innan anställningstidens utgång om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS). Detsamma gäller om arbetstagaren grovt misskött sig (18 § LAS). SammanfattningSammanfattningsvis är projektanställning en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt. Det krävs inga särskilda skäl för tidsbegränsningen vid en sådan anställning. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod. En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden har gått ut eller när arbetet är slutfört. Anställningen kan dock upphöra även innan anställningstidens utgång om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren eller arbetstagaren grovt misskött sig. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Uppsägning av behovsanställning

2021-07-05 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Jag jobbar inom hemtjänst som bevovsanställd men har senaste året gått på fast schema. Det är vissa saker jag inte förstår...Jag måste ansöka om ledighet enligt företaget om jag behöver vara ledig och har egentligen inga rättigheter alls. Får jag avsluta min anställning när jag vill eller vilka regler gäller? Hur länge kan man jobba såhär på fast schema utan att få en tillsvidareanställning?Tacksam för svar
Frida Nygren Björk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom behovsanställningar inte regleras i lag måste du först veta om din anställning är tidsbegränsad eller inte. Det du kan göra är att titta i sitt anställningsavtal och läsa vad som är anställningens form.Tidsbegränsad anställningOm det står i ditt avtal att du är anställd tills ett visst datum ska det ses som en visstidsanställning. Huvudregeln för en visstidsanställning är att den inte går att säga upp i förtid, utan ska gälla under den avtalade tiden.En visstidsanställning övergår till en till tillsvidareanställning när du har varit anställd hos din arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod (5 a § lagen om anställningsskydd (LAS). TillsvidareanställningOm det inte finns avtalat om ett slutdatum för anställningen räknas det som en tillsvidareanställning. Uppsägningstiden för en tillsvidareanställning regleras antingen i anställningsavtalet eller kollektivavtalet, om sådant finns, men den ska vara minst en månad (11 § LAS). Vad som gäller vid uppsägning beror alltså på vilken typ av anställning du har. Jag föreslår att du tittar i som står i avtalet mellan dig och arbetsgivaren för att veta hur du ska gå till väga. Hoppas att det har blivit lite klarare för dig!

Hur lång får en provanställning vara?

2021-06-03 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag undrar hur lång en provanställning för vara, tack så mycket.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställningar regleras i lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS). I 6 § LAS anges att en provanställning får uppgå till högst sex månader. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren vill att anställningen ska upphöra efter dessa sex månader, ska de lämna besked om detta till motparten senast vid prövotidens utgång. Om detta inte sker kommer provanställningen att övergå i en tillsvidareanställning. Det kan även tilläggas att en provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, om ingenting annat har avtalats. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,