När har jag rätt till mertidsersättning?

2021-08-15 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag är anställd hos företag X enligt restaurang & hotell kollektivavtalet, Jag är anställd på 0 timmar i veckan, men har jobbat knappa 140 timmar denna månad (juli). Har jag rätt att kräva mertidsersättning eller något sådant. Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Mertidsersättning betalas ut till deltidsanställda som arbetar mertid, det vill säga arbetar fler timmar än vad som ingår i den ordinarie arbetstiden upp till normalarbetstiden vanligen 40 timmar per vecka (10 § arbetstidslagen).Förutsatt att kollektivavtal inte anger annat innebär mertid för dig när du jobbar mer än 0 men mindre än 40 timmar per vecka. Jobbar du över 40 timmar per vecka kallas det för övertid (5 § och 7 § arbetstidslagen).För att ha rätt till ersättning för mertid anges detta antingen i kollektivavtal och/eller ditt anställningsavtal. Där kan även anges att "mertid ersätts med ordinarie timlön" vilket innebär att du inte kommer få något utöver din vanliga timlön för dessa timmar. Ersättning för övertid kan också anges i kollektivavtal och/eller anställningsavtal och utgår vanligen med högre timlön.SammanfattningEftersom du har ett nolltimmarsavtal, anställd på noll timmar i veckan, är det mest troligt att antingen ditt anställningsavtal eller kollektivavtal anger att mertid för dig ersätts med ordinarie timlön, det vill säga att du inte har rätt till mer lön än din ordinarie timlön.Om du däremot arbetar mer än normalarbetstiden, vanligen 40 timmar per vecka, kan du ha rätt till övertidsersättning om detta anges i kollektivavtal eller anställningsavtal.Min rekommendation är du läser igenom ditt kollektivavtal samt anställningsavtal för att se vad som anges där om mertid och övertid eftersom jag inte kan hitta de specifika avtal som gäller för dig.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,

Har jag rätt till extra ersättning när jag blir beordrad att jobba utöver ordinarie arbetstid?

2021-07-11 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Om jag jobbar t.ex 75 % och blir inbeordrad, får jag ersättning för inbeordrad tid som hamnar mellan 75 och 100 % ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till ersättning för det extra arbete du blir beordrad att utföra utöver din ordinarie arbetstid. Som kort svar på din fråga gäller att du har rätt att få betalt för det arbete du utför åt din arbetsgivare. Det innebär alltså att du ska få ersättning för den tid du arbetar utöver ordinarie arbetstid. Hur du blir ersatt för det extra arbetet kan dock variera beroende vilket avtal och vilken anställningsform du har. Eftersom du är deltidsanställd räknas tiden du jobbar extra som mertid tills du jobbar så mycket att det går över till en heltidsanställning (10 § arbetstidslag). Du har rätt till någon form av ersättning för mertid men exakt hur du blir ersatt regleras troligtvis antingen i ditt anställningsavtal eller i ett eventuellt kollektivavtal. Hur utgår ersättningen?Typiskt sett är det på tre olika sätt som ersättningen kan utgå. Antingen får du lön för den tiden du jobbar extra, eller så får du möjlighet att ta ut ledighet som kompensation för extra arbetstid, eller så får du ingen ersättning pga att man har avtalat bort den rätten och att övertidsersättning redan ingår i din grundlön. Anställningsavtal och kollektivavtalExakt vad som gäller för dig beror på vad du och din arbetsgivare har kommit överens om i ditt anställningsavtal, alternativt vad som står i kollektivavtalet (om sådant finns på din arbetsplats). Jag rekommenderar dig därmed att kika i båda dessa avtal för att se hur ersättningen utgår i just ditt fall.Det ska dock återigen betonas att du har rätt till ersättning för den tid du arbetar extra. Är du fackligt ansluten kan du också vända dig till fackförbundet för att ställa frågor om lön och arbetsvillkor. Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänliga hälsningar,

Hur lång är preskriptionstiden för tala om övertidsersättning?

2021-04-23 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag har nyligen fått reda på att min arbetsgivare borde ha betalat ut övertidsersättning alt komptimmar för strax över 500 arbetade timmar sedan min anställning startade i oktober 2017. Ingen annan anställd (som jag vet om) har heller fått denna övertidsersättning eller komptimmar.Jag arbetar inom restaurang på en arbetsplats med kollektivavtalet X.Hur lång är preskiberingstiden på sådant?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du ha rätt till övertidsersättning eller komptimmar är beroende på vad du har avtalat med din arbetsgivare om. Om du exempelvis kompenserats med högre månadslön så har man vanligtvis inte rätt till övertidsersättning. Jag kommer därför utgå från i mitt svar att du har rätt till sådan ersättning.Rätt till att erhålla lön för utfört arbete utgör en fordran. För sådan allmän fordran är preskriptionstiden tio år enligt preskriptionslagen. Denna lag är dock subsidiär vilket innebär att andra lagar kan gå före (1 § och 2 § preskriptionslagen). Eftersom arbetsplatsen är kollektivavtalsbunden kan kollektivavtalet i sig ange särskild preskriptionstid som gäller (4 § och 64 § MBL).Om kollektivavtalet inte anger någon särskild preskriptionstid så gäller preskription två år efter att omständigheten har inträffat. För att denna preskriptionstid ska gälla krävs dock att din arbetstagarorganisation för din talan, om du är medlem i sådan (10 §, 64 § och 68 § MBL och AD 2005 nr 27).SammanfattningPreskriptionstiden gäller vad som anges i kollektivavtalet alternativt två år enligt MBL, om du företräds av ett fackförbund. I andra fall gäller preskriptionstid på tio år för talan gällande övertidsersättning.Mitt råd till dig är att först kolla vad som gäller enligt arbetsplatsens kollektivavtal. Behöver du mer detaljerad hjälp i din fråga rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan, alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Övertid eller vanlig arbetstid enligt kollektivavtal?

2021-03-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, om arbetsgivaren har kollektivavtal enligt SLA och schemalagd arbetstid och man väljer själv att jobba "övertid" p g a att man är ansvarsfull för att t ex ta hand om kunder eller vattna eller vad det nu kan vara. Måste arbetsgivaren betala övertid då eller räknas det som vanlig tid? Alltså den "normala" årsarbetstiden har blivit längre dessutom p g a att det hänt många gånger.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i ditt kollektivavtal.Vad är övertid?Jag utgår från att ditt kollektivavtal enligt SLA är en förkortning för Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som numera heter Gröna arbetsgivare. Enligt ditt kollektivavtal får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en begränsningsperiod om fyra månader (§ 2 ordinarie arbetstid). Vidare stadgas det att med övertidsarbete avses i detta avtal arbete som tjänstemannen har utfört utöver den för denne gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd om övertidsarbete har beordrats på förhand eller där beordrande på förhand ej kunnat ske, övertidsarbetet har godkänts i efterhand av arbetsgivaren (§ 3 övertid). Tid som åtgår för att utföra för tjänstemannens befattning nödvändiga och normalt förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten upptas inte som övertid.Kräver övertidsarbete arbetstagarens samtycke?En fråga är om arbetsgivaren ensidigt kan beordra arbetstagaren att utföra över- eller mertidsarbete, eller om detta förutsätter arbetstagarens samtycke. En uttrycklig skyldighet att utföra sådant arbete följer ofta av kollektivavtal. Det kan t.ex. anges att övertid får tas ut vid särskilda behov. Sådana bestämmelser torde inte tillåta att övertidsarbete schemaläggs eller tas ut permanent (se t.ex. rättsfallen AD 2010 nr 96 och AD 2008 nr 109). I övrigt torde det i sådana fall ligga i arbetsgivarens hand att avgöra om det finns behov av över- eller mertid. Frågan får lösas med beaktande av bruket på arbetsplatsen, sedvana i branschen och omständigheterna i det enskilda fallet. Gröna arbetsgivares kollektivavtal sätter vissa gränser för mängden övertidsarbete. Allmän övertid får tas ut med högst 48 timmar under en period av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Dessa timtal får endast överskridas om synnerliga skäl föreligger, t.ex. när det är nödvändigt för att ett arbete som inte kan avbrytas utan avsevärda olägenheter för verksamheten skall kunna slutföras (§ 3 övertid).ÖvertidsersättningSom utgångspunkt upprätthålls principen att den avtalade lönen utgör vederlag för alla prestationer arbetstagaren utför i arbetet. För att ersättning utöver lönen ska utgå till en arbetstagare som t.ex. vid sidan av sina huvudsakliga arbetsuppgifter utarbetat förbättringar av produktionsrutiner, krävs stöd i avtal eller särskild utfästelse. Arbetstagarsidan har bevisbördan för detta.Kollektivavtalen innehåller regelmässigt regler om övertidsersättning. Om en heltidsanställd arbetstagare har rätt till ersättning för övertidsarbete ska normalt förhöjd ersättning utgå i enlighet med vad som gäller för närmast tillämpligt kollektivavtal. För att övertidsersättning ska utgå krävs normalt att arbetet utförs på anmodan av arbetsgivaren eller åtminstone i enlighet med dennes uttryckliga eller tysta önskan. Någon rätt till övertidsersättning har inte ansetts föreligga om arbetstagaren själv ägt bestämma över sin arbetstid. Anställningsavtalet anses då bygga på förutsättningen att arbetad tid utöver normal arbetstid ska kompenseras genom ledighet efter hand under anställningens bestånd. Enligt ditt kollektivavtal (§ 6 övertidskompensation) ska övertidsarbete kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller - om tjänstemannen så önskar och arbetsgivaren efter samråd med tjänstemannen finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget - i form av ledig tid (kompensationsledighet). Det finns även i kollektivavtalet uträkningar för hur mycket övertidsersättning per timme som ska utgå och hur kompensationsledigheten ska beräknas.SlutsatsJag rekommenderar dig att ta reda på din övertid är "tid som åtgår för att utföra för tjänstemannens befattning nödvändiga och normalt förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten" eller om det handlar om övertidsarbete. Om du arbetar övertid såsom ditt kollektivavtals allmänna anställningsvillkor definierar det som så anser jag att du bör påtala detta för din arbetsgivare eftersom du då har rätt till övertidsersättning. Läs gärna mer i vad som står i ditt personliga anställningsavtal samt i ditt kollektivavtal på Gröna arbetsgivares hemsida: https://www.unionen.se/kollektivavtal/grona-arbetsgivare-jordbruksrelaterade-foretagÅterkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Hur lång tid tillbaka kan jag kräva OB-ersättning som jag inte fått?

2021-08-10 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hejsan! Jag jobbar på ett hotell som frukostvärdinna, där jag har varit anställd sedan augusti förra året. Mestadels av året har jag jobbar heltid.Ganska nyligen fick jag reda på att mellan 5 och 6 på morgonen så har man rätt att få ob2, vilken jag inte fått någon gång fram tills nu. Vid två olika tillfällen har jag och min kollega ifrågasatt detta, och fått svaret att det har blivit fel i lönesystemet. Igår kom en ny lönespecifikation och där stod det att jag hade fått ut 66 dagar i ob2, vilket är typ 3 månader tillbaka. Jag har pratat med facket som tycker att jag borde prata med arbetsgivaren, men känns som att jag inte har något underlag eller något som hjälper mig att styrka rätten på min sida, om det så skulle vara fallet. Frågan är: Hur långt tillbaka kan man begära ut ob2 ersättning som man inte fått? Jag har fått ob1 innan så det gäller bara ob2. Hotellet jag jobbar på har kollektivavtalet. Tack på förhand! :)
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen direkt lag som reglerar lön i Sverige utan det regleras vanligen genom ditt anställningsavtal samt eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen. Förutsatt att du har rätt till ob2 på grund av att det tidigare har avtalats, så har du rätt att få ut all den ersättning som du tidigare inte fått.Anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare är bindande varav att betala ut korrekt lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter i detta avtal. När du inte får all den lön du har rätt till uppstår en fordran gentemot din arbetsgivare. En sådan fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen).Förutsatt att kollektivavtal inte anger annat kan du alltså kräva ut den ersättning du inte fått sedan anställningens början, augusti förra året. Min rekommendation är att du först kollar upp om kollektivavtal finns på arbetsplatsen och i så fall vad den anger. Förutom att direkt kräva av din arbetsgivare att få ut ersättningen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.Om du behöver mer hjälp eller har några andra frågor om ärendet kan du boka tid med en av våra kunniga jurister alternativt ställa en ny fråga på hemsidan. Annars hoppas jag att du har fått svar och att allt löser sig för dig!Vänligen,

Hur fungerar OB-ersättning?

2021-05-17 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, När skall man få sin OB-ersättning utbetald? Samma månad som man jobbat eller månaden efter?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!OB-ersättning är den ersättning som arbetsgivare betalar när en arbetstagare arbetar obekväma tider. Denna ersättning är däremot inte lagreglerad rättighet utan regleras ofta i kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fackföreningen. Ersättningens storlek och när den ska utgå styrs av kollektivavtalen mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Om en arbetsgivare inte är bundet av något kollektivavtal kan arbetstagaren och arbetsgivaren förhandla om när och hur mycket som ska betalas ut i Ob-ersättning.Jag kan tyvärr inte svara på din fråga mer än vad jag redan gjort då jag inte vet om det finns ett kollektivavtal eller inte, och vad det eventuellt stadgar. Jag hoppas att detta hjälpte dig ändå, annars är du välkommen att ställa en till fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt anställningsavtal säger?

2021-04-07 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej,jag arbetar 50% (kollektivavtal), men företaget tvunga mig att arbeta 60 %. Jag fick betalat för det men jag vill arbeta som skriver in avtal 20 tim. /vecka inte 24 eller 26. Tack
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att du är anställd på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal. Regler om arbetstidens fördelning brukar regleras i kollektivavtalen. Först när det inte finns några villkor om arbetstiden i kollektivavtalet, eller på arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtal finns regler i arbetstidslagen (ATL). Eftersom jag inte har någon information om ditt kollektivavtal så kommer jag besvara frågan allmänt utifrån vad lagen säger, men jag råder dig att läsa igenom kollektivavtalet för att se vad som gäller. Enligt 5 § ATL får ordinarie arbetstid inte överstiga 40 timmar på en vecka. Eftersom du arbetar deltid så utgör dina 50% din ordinarie arbetstid. Det som du jobbar därutöver utgör övertid (7 § ATL). Om det finns särskilt behov av ökad arbetstid så har arbetsgivaren rätt att beordra dig att jobba övertid, men högst 48 timmar per arbetstagare under 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (8 § ATL) Enligt 12 § ATL så ska din arbetsgivare meddela dig om ändringar i ditt schema senast två veckor innan du ska jobba. Efter dessa två veckor så får inte arbetsgivaren ändra dina arbetstider utan att först fråga dig. Arbetsgivaren får endast meddela dig om ändringar i arbetstiderna kortare tid i förväg än så om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det. Som sagt så rekommenderar jag dig att läsa igenom det kollektivavtal som gäller för just dig och se vad som gäller för dina arbetstider. Om du är med i facket kan du kontakta dem för att få hjälp för just din situation och utifrån ditt anställningsavtal.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Har jag alltid rätt till OB- ersättning?

2021-02-23 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej.Min fråga skulle vara att jag arbetar från 12-20.30. Jag får en extra, för att jag jobbar på eftermiddagen, och i så fall vad kan jag göra för att få det här eftersom min chef inte betalar för det. Tack för svaret.
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag har tolkat din fråga rätt undrar du om dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB-ersättning. När har du rätt till OB-ersättning?När du jobbar sent på kvällen kan du ha rätt till extra betalt. En sådan extra betalning kallas OB-ersättning. OB-ersättning är inte något som följer av lagen utan något som arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om. Ofta finns överenskommelser om OB-ersättning i kollektivavtal men det går också bra att komma överens med sin chef utan att det finns ett kollektivavtal, exempelvis kan det stå i anställningsavtalet. Du har alltså rätt till OB-ersättning endast om det finns en sådan skyldighet för din chef genom kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse. Om chefen inte betalar ut OB-ersättning?Om din chef har en skyldighet att betala ut OB- ersättning enligt kollektivavtal som finns på arbetsplatsen råder jag dig att i första hand kontakta fackförbundet på din arbetsplats. De vet vad som står i avtalet och kan hjälpa dig vidare. Följer chefen inte det som står i kollektivavtalet så är det ett avtalsbrott.Finns inget kollektivavtal på arbetsplatsen så får du istället läsa vad som står i ditt anställningsavtal eller någon annan överenskommelse du och din chef har. Ska chefen enligt överenskommelse eller avtal betala ut OB-ersättning så måste chefen också göra det. Om det följer av överenskommelse eller anställningsavtalet att du har rätt till OB- ersättning under en del av dina arbetstid men att chefen inte har betalat ut det till dig kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande ( 2 § Lag om betalningsföreläggande). Betalningsföreläggande innebär enkelt uttryckt att kronofogdemyndigheten hjälper dig att få betalt. Tydliga instruktioner om hur du ansöker om betalningsföreläggande hittar du på kronofogdemyndighetens hemsida. Sammanfattningsvis är mitt råd att du först kontrollerar om du har rätt till OB-ersättning enligt kollektivavtal eller annars anställningsavtal eller annan överenskommelse. OB- erättning är nämligen ingen rättighet som följer av lagen. Finns kollektivavtal råder jag dig att i första hand ta kontakt med fackförbundet på din arbetsplats. Har du rätt till OB-tillägg genom överenskommelse eller anställningsavtal råder jag dig först att prata med chefen om ni kanske kan ni komma överens. Vägrar chefen att betala vänder du dig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör av dig om du behöver mer hjälp för att komma vidare i ditt ärende. Hälsningar,