Har du rätt till att få ersättning för att du arbetar övertid?

2021-01-15 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej jag är anställd på ett privat företag.Jag är timanställd och i kontraktet står det jag ska jobba mellan 7-16vilket som blir 160 timmar i månaden,Under sommaren när det är mycket och göra kan jag ligga på 180-190 timmar,Men har aldrig fått någon övertid för detta.Har jag inte rätt till det eller vad?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen (ATL). Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ytterligare ersättning för att du har arbetat fler timmar än vad som står i ditt anställningsavtal, när du skriver att du "aldrig fått någon övertid för detta". I mitt svar så kommer jag, utöver övertidsersättning, gå igenom vad som gäller för den ordinarie arbetstiden samt övertid för att ge en överblick om arbetsgivarens rätt att bestämma om övertid. Ordinarie arbetstidDen ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i vecka (ATL 5 §). Utgångspunkten är att du inte får arbeta mer än 40 timmar i veckan vilket för enkelhetens skull motsvarar 160 timmar i månaden (då en månad oftast egentligen är lite längre än fyra veckor). Övertid är sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan (ATL 7 §). Övertid Arbetstagaren har dock en skyldighet att i vissa fall arbeta övertid. Detta ligger i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Din arbetsgivare har nämligen rätt att vid särskilda behov beordra att personalen ska arbeta övertid (ATL 8 §). Övertiden får dock inte uppgå till över 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor Som exempel på särskilda skäl nämns i förarbetena tillfällig arbetsanhopning som varit omöjlig att förutse, oförutsedda sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta omedelbart. Om de tillfälliga arbetsanhopningarna är återkommande, t.ex. vid julhandel eller vid löneutbetalningar, kan de inte anses oförutsedda. Eftersom du skriver att det är mycket att göra under somrarna så tolkar jag det som att det alltid brukar vara mycket att göra då, vilket bör innebära att din arbetsgivare inte egentligen får begära att du arbetar övertid. Detta eftersom övertid inte får läggas ut som en regelbunden del av arbetstiden, utan övertid skall i allmänhet ses som ett extraordinärt inslag i arbetet.Det kan därmed antas att din arbetsgivare inte följer arbetstidslagen. Du har dock ingen rätt att vägra att arbeta övertid eftersom det kan anses vara en form av arbetsvägran som kan leda till uppsägning i slutändan. Följden av att din arbetsgivare inte följer arbetstidslagen är istället att Arbetsmiljöverket kan komma till arbetsplatsen och meddela arbetsgivaren att den måste följa bestämmelserna om övertid (ATL 22 §). Föreläggandet kan förenas med vite. Det ska även poängteras att det kan finnas ett kollektivavtal på arbetsplatsen som innebär avvikelser från arbetstidslagen om exempelvis övertid och den ordinarie arbetstiden (ATL 3 §). ÖvertidsersättningDu har alltså en skyldighet att arbeta övertid om din arbetsgivare beordrar dig att göra det. När det kommer till själva övertidsersättningen så finns inte det reglerat i lag. Utgångspunkten är därmed att det är att den avtalade lönen som du får är ersättning för allt arbete som du utför. För att få extra ersättning för övertidsarbete krävs normalt stöd i ditt personliga anställningsavtal eller kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.Jag kan därmed inte klart säga om du har rätt till övertidsersättning eller inte. Utan du måste kolla om det står något om övertidsersättning i ditt personliga anställningsavtal eller om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats där det står något om övertidsersättning. Om det inte står något alls om övertidsersättning i något avtal, så har du därmed inte rätt att få ytterligare ersättning utöver din vanliga lön. Du kan dock såklart höra med din arbetsgivare om den vill ge dig ersättning i efterhand, men du har tyvärr ingen rätt till det om det inte finns avtalat om övertidsersättning.SammanfattningRätten till övertidsersättning finns inte reglerad i lag. Du måste därmed kolla om det står något om övertidsersättning i ditt personliga anställningsavtal eller om det står något om övertidsersättning i ett eventuellt kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Om det inte står något om övertidsersättning i ditt anställningsavtal, så bör du därmed tyvärr inte ha rätt till övertidsersättning utöver den lön som du får för utfört arbete. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?

2020-10-13 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag arbetar i en Järn & färgbutik. Mina arbetstider är idag 3 vardagar per vecka. Nu behövs det mer personal på helgerna. Kan min arbetsgivare flytta om i mitt schema så att jag måste jobba helger? Kan arbetsgivaren tvinga mig att byta schema till helg?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens arbetsledningsrätt:En arbetsgivare har en grundläggande rätt att leda och fördela arbetet. Detta inkluderar exempelvis hur arbetet ska utföras, hur många anställda som ska utföra arbetet och de anställdas arbetstider. En arbetsgivare har därmed rätt att besluta att en anställd ska arbeta under helgen. Såklart måste arbetsgivaren följa arbetstidslagstiftningen (ATL) som ligger till grund för hur man förlägger arbetstiden, som till exempel rätt till veckovila, dygnsvila och liknande, se ATL 13-14 §§. Arbetsgivaren måste även följa eventuella kollektivavtal om arbetsplatsen tillämpar dessa.Regler vid ändring av schema och OB-ersättning under helger:En arbetsgivare ska enligt ATL 12 § ge besked om ändringar i den ordinarie arbetstiden minst två veckor innan. Beroende på om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal eller inte, så kan även ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning) tillkomma under helgarbete. Obekväm arbetstid räknas som din ordinarie arbetstid, och är därmed inte att ses som övertid. Om arbetsplatsen inte tillämpas kollektivavtal måste du själv avtala om OB-ersättning för att få möjlighet till det.Sammanfattning:Ja, din arbetsgivare har rätt att ändra ditt schema, och schemalägga dig att arbeta under helger istället för vardagar. Detta då arbetsgivarens arbetsledningsrätt säger att arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet. Du kan däremot ha rätt till OB-ersättning om du tvingas arbeta obekväma arbetstider, men detta beror på huruvida arbetsplatsen tillämpas kollektivavtal eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska övertid och mertid räknas?

2020-08-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!När ska övertid börja räknas om man har en anställning på 4 timmar per vecka? Är det fr o m timme 5 eller när man överskridit en normal heltid på 168 timmar, d v s fr o m timme 169?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Övertid & MertidÖvertid regleras som utgångspunkt i 7 – 9 §§ arbetstidslagen (1982:673), ATL. Jag skriver "som utgångspunkt" eftersom avvikelser kan göras genom kollektivavtal (3 § 1 st. ATL). Skulle du vara ansluten till ett kollektivavtal så behöver du titta i avtalet för att se om och i vilken mån avvikelser gjorts från ATL. Jag misstänker att detta är fallet eftersom normal heltid på din arbetsplats är 168 timmar per månad.Den ordinarie arbetstiden får enligt 5 § ATL högst uppgå till 40 timmar i veckan. Med övertid menas enligt 7 § ATL den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid, utan kollektivavtal skulle det betyda den arbetstid som överstiger 160 timmar i månaden. Tillämpat på det exempel du skrivit i din fråga är det alltså den arbetstid som överstiger 168 timmar.Om anställningen är på 4 timmar per vecka (deltidsanställd)?För den tid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid finns ett annat begrepp som kallas för mertid och regleras i 10 – 10 a §§ ATL. Mertid räknas från de timmar som överstiger deltidsanställningens omfattning och upp till ordinarie arbetstid för heltid. Timmar som arbetas utöver ordinarie arbetstid för heltid räknas som övertid även för deltidsanställda.För att tydliggöra detta så hade det i din situation räknats såhär (per vecka):Ordinarie arbetstid: Timme 1-4Mertid: Timme 5-42Övertid: Timme 42<Sammanfattningsvis börjar alltså inte övertiden räknas från och med timme 5, det är mertiden som börjar räknas då. När mertiden har nått ordinarie arbetstid för heltid (168 timmar per månad eller, i snitt, 42 timmar per vecka) räknas överskottet som övertid.Avvikelser från de bestämmelser jag hänvisat till ovan får dock som sagt göras, varför det är viktigt att du dubbelkollar ditt kollektivavtal om någon avvikelse gjorts.Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att behöva jobba 165 timmar i månaden?

2020-08-24 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Privat LSS där det är 165 timmar i månad för heltid, är detta inte många timmar? De har inget kollektivavtal.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av arbetstidslagen.Generellt är en arbetsvecka 40 timmar, vilket i månaden blir 160 timmar (5 § första stycket arbetstidslagen). Att då jobba 165 timmar i månaden är ju därför inte väldigt mycket utöver det vanliga. Jag kommer nedan utveckla.När arbetsplatsen inte har något kollektivavtal så gäller arbetstidslagens bestämmelser avseende övertid. Med övertid i ditt fall syftar jag på de fem timmar som är utöver vad en "vanlig" heltidstjänst innebär (7 § första stycket arbetstidslagen). Arbetstidslagen föreskriver en gräns på maximalt 200 timmar övertid över ett år och högst 50 timmar på en månad (8 § arbetstidslagen). Tillämpas övertid ska arbetsgivaren föra anteckningar avseende övertiden som du som arbetstagare har rätt att ta del av (11 § första stycket arbetstidslagen). För ditt fall handlar det om 60 timmar övertid om året (antal timmar övertid i månaden gånger antal månader på ett år – 5x12=60), vilket enligt lagen är tillåtet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

OB-ersättning

2020-10-20 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej Jobbar som städare mina föra objekt så städade jag inom Sporthallar till skolor som skulle va färdiga före kl 7.00 så för att hinna med båda sporthallarna så fick man börja kl 3.00 och i totalt 6 månader så har jag inte fått igen ob timmarna som man jobbade under. ska jag prata med facked o be dom att kräva ens företag på ob timmarna?
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att man som arbetstagare ska få OB-ersättning är ingen rättighet enligt lag och alltså inget som en arbetsgivare måste betala ut. OB-ersättning är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och fackförbund. OB-ersättningens storlek och vid vilka arbetstider det ska utgå styrs då av vad man har avtalat om i kollektivavtalet. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet (27 § medbestämmandelagen).Är arbetsgivaren inte bunden av kollektivavtal behöver denne alltså inte betala ut OB-ersättning. Det är i så fall upp till den anställde själv att förhandla med arbetsgivaren om detta.Övergripande kommentarDu beskriver inte huruvida din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal som reglerar OB-ersättning eller inte. Om fallet är så att din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal som reglerar OB-ersättning och din chef i fråga valt att inte betala ut någon ersättning skulle jag rådgiva dig att kontakta ditt fackförbund, beskriv situationen och be om hjälp. Hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Med vänliga hälsningar

Kan min chef beordra övertid till mig som timanställd?

2020-09-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |ArbetsrättHej !Jag jobbar på ett sjukhus som timanställd .Igår jobbade jag dag pass 7-15. Under dagen beordrade min chef att jag skulle fortsätta jobba till 21:30 p.g.a ingen kunde arbeta .Kan chefen beordra en timanställd? Är detta ok?Vad har jag för rättighet? Tacksam för svar!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen (1982:673). När det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (8 §). Exempel på vad som kan utgöra ett "särskilt behov" kan vara en kraftigt ökad arbetsbörda som arbetsgivaren inte kunde förutspå eller insjuknande av personal som inte gick att förutse. Behovet av att beordra in arbetskraft ska i det närmaste vara att anse som akut. Beordrad arbetstid ska därutöver vara ett extraordinärt inslag i arbetet och ska inte vara något som används regelmässigt av arbetsgivaren. Din arbetsgivare har alltså rätt att med kort varsel beordra dig som anställd att jobba övertid. Det har ingen betydelse att du är timanställd. Beordrad övertid ska dock endast användas undantagsvis. Att vägra arbeta när man är beordrad till det kan leda till att arbetstagaren får en erinran om arbetsvägran. Bra att veta är dock att enstaka sådana varningar inte utgör ett tillräckligt skäl för uppsägning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan arbetsgivaren beordra mig att jobba på en helgdag?

2020-08-26 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Kan arbetsgivaren beordra mig att jobba nästa eller nästkommande söndag alltså om 14 eller 21 dagar
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom jag inte vet så mycket om din arbetssituation (ex. vilken typ av anställning du har) är det svårt för mig att ge ett exakt svar på din fråga, men jag ska göra mitt bästa. Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall det är okej för din arbetsgivare att beordra dig att jobba på en helgdag (söndag) om två eller tre veckor. Jag kommer först ta upp lite allmänt vad som gäller angående arbetsgivarens rätt att leda arbetet. Därefter kommer jag ta upp vad som gäller för övertid och obekväm arbetstid/förskjuten arbetstid. Om jag inte har tolkat din fråga rätt eller om du inte fått svar på din fråga, är du välkommen att skicka in en till fråga så att svaret kan uppdateras. Arbetsgivarens arbetsledningsrättArbetsgivarens arbetsledningsrätt, som är en grundläggande princip inom arbetsrätten, säger att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, där inkluderat arbetstiderna för de anställda. Men arbetsgivaren måste också följa kollektivavtal, lagar och praxis som finns. Exempelvis måste arbetstidslagen (ATL) följas gällande dygnsvila, veckovila etc. (13, 14 § ATL)Angående att du frågar om arbetsgivaren kan beordra dig att jobba om 14 eller 21 dagar, så har arbetsgivaren rätt till det enligt arbetstidslagen. Som huvudregel ska arbetsgivaren ge besked om ändringar i den ordinarie arbetstiden minst två veckor innan. Men sådant besked kan lämnas tidigare om något sker som inte har kunnat förutses (12 § ATL). ÖvertidEnligt arbetstidslagen har arbetsgivaren rätt att beordra dig att jobba övertid om det finns särskilt behov av ökad arbetstid. Övertid får dock bara tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. (8 § ATL)Övertid innebär den tid du arbetar som överstiger den ordinarie arbetstiden (40 h/vecka) eller jourtiden enligt 5-6 § ATL (7 § ATL). Därav kan helger räknas som övertid. Undantag från regler om övertid kan göras genom kollektivavtal från den centrala arbetsorganisationen (3 § ATL). Obekväm arbetstidAtt arbeta helg anses ofta som obekväm arbetstid (även kallat förskjuten arbetstid). Skillnaden på obekväm arbetstid och övertid är att obekväm arbetstid innebär att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är på kvällar och helger. De olika arbetstiderna ger också olika ersättningar; övertidsersättning för övertid och OB-ersättning för obekväm arbetstid.Rätten för ersättning för obekväma arbetstider regleras i kollektivavtal och därför krävs det att din arbetsplats omfattas av ett sådant kollektivavtal. Ersättningen kan också variera beroende på vilket kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen och därför är det viktigt att ha koll på det. Om det inte finns något sådant kollektivavtal, måste du själv avtala om OB-ersättning för att få möjlighet till det. Mer om obekväm arbetstid och OB-ersättning kan du läsa på Unionens hemsida. SammanfattningEftersom jag som sagt inte vet så mycket om din arbetssituation i övrigt, kan jag tyvärr inte svara exakt på om din arbetsgivare får beordra dig att jobba nästa eller nästkommande söndag. Men ur ett allmänt perspektiv så har arbetsgivaren dels rätt att beordra dig att jobba i enlighet med arbetsledningsrätten. De har även rätt att beordra dig att jobba på helger enligt reglerna om övertid. Om din ordinarie arbetstid helt eller delvis är på helger, har du rätt till att få ersättning för att du arbetar obekväma arbetstider (s.k OB-ersättning), dock endast om det finns ett kollektivavtal som reglerar detta. Det kan även finnas kollektivavtal som ger andra villkor om övertid än vad arbetstidslagen gör, därför är det viktigt att du först kollar vad som gäller för dig enligt kollektivavtalet som är kopplat till din arbetsplats. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är det som sagt bara att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,

Vad gäller avseende övertid? Och hur ser arbetsmiljöansvarets fördelning ut på en arbetsplats?

2020-08-20 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |HejJag är övertidskompenserad enligt avtal. Under 89 dagar i ett streck jobbade jag aldrig mindre än 12 timmar per dag. 1068 timmar blev det och då är det egentligen inte allt men det är det som jag kan bevisa.Generellt har jag inga problem med att jobba "långa" veckor men nu känner jag att det har gått för långt..Kan arbetsgivaren bara kommentera det hela med "Du har bortköpt övertid vilket är kompenserat med ytterligare semesterdagar samt lönekompensation". De fem dagar finns inte skrivna någonstans.Min löneförhöjning sedan maj-17 är de fem dagarna som inte är skrivna utan överenskommet muntligen.Jag menar på att alla regler har överskridits och vill ha kompensation i form av ledighet.Projektet skedde på ett fartyg utomlands där vi arbetade som leverantör av en installation.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har så när som på ett kvartal arbetat varje dag. Jämte detta har de ifrågavarande arbetspassen aldrig understigit tolv timmar och såvitt jag förstår föreligger det dessutom ytterligare arbetad övertid. Den sistnämnda övertiden går dock ej vederhäftigt att påvisa. Enligt uppgift uppgår den sammanlagda "övertidsbanken" till 1068 timmar och du har med anledning av det inträffade den bestämda uppfattningen att detta inte på något sätt kan vara förenligt med ditt nuvarande anställningsavtal.Din ärendebeskrivning bereder dock vissa tolkningssvårigheter. Du skriver att du är övertidskompenserad enligt avtal samtidigt som du uppger att arbetsgivaren hävdar att du har bortköpt övertid vilket är kompenserat med ytterligare semesterdagar samt lönekompensation. Sedan nämner du fem dagar. Jag antar att det syftar på de semesterdagar som din arbetsgivare hänvisar till i sitt uttalande. Men hur "bortköpt övertid" ska förstås och vad som menas med "lönekompensation" framstår däremot inte som helt klarlagt. Jag har dock för avsikt att inhämta ytterligare upplysningar kring det nu sagda och mer ingående diskutera hur den uppkomna situationen bäst borde angripas genom den personliga telefonrådgivning som du också har beställt, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket.Den information som du har delgivit oss är vidare ganska så modest författad och fler relevanta upplysningar hade naturligtvis varit önskvärda. I synnerhet avseende ditt anställningsavtals närmare innehåll, vilket jämte viss annan lagstiftning i mångt och mycket kommer att bli styrande för den rättsliga bedömningen. Men fokus nedan kommer att ligga på den lagstiftning som framförallt behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende, vilket är:Arbetstidslagen (ATL).Arbetsmiljölagen (AML).Några allmänna hållpunkter avseende arbetstidsregleringen i SverigeI arbetstidslagen finns det huvudsakliga regelverket för bland annat övertid och så kallad mertid (aktualiseras vid deltidsanställningar). Men notera att det är möjligt att gör avsteg från flertalet bestämmelser i arbetstidslagen genom kollektivavtalsreglering, 3 § 1 st. ATL. Du nämner emellertid inte att det skulle finnas något kollektivavtal som är tillämpligt på din arbetsplats varför detta kommer att bli utgångspunkten i den fortsatta framställningen. Lagtexten i arbetstidslagen blir därför helt avgörande (7 § ATL) och mot bakgrund av vad du har uppgett ovan är det rimligt att utgå ifrån att du arbetar heltid varför mertiden fortsättningsvis inte kommer att beröras. Enligt 5 § ATL får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. När det föreligger särskilt behov av ökad arbetstid kan arbetsgivaren dock beordra arbetstagaren till så kallad allmän övertid. Denna har dock en gräns om högst 48 timmar per arbetstagare under en fyra veckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. Den totala så kallade allmänna övertiden får dock aldrig överstiga 200 timmar under ett kalenderår enligt 8 § ATL.Den ifrågavarande situationen med 1068 arbetade timmar, vad gäller?Mot bakgrund av det ovan anförda torde framstå som uppenbart att din timbank vida överstiger det maximala antalet timmar som en arbetsgivare kan beordra enligt arbetstidslagen. Huruvida denna är beordrad eller har skett frivilligt är svårt att avgöra utan att ha samtalat med dig. Men oaktat detta kan det nu inträffade inte under några som helst omständigheter anses vara acceptabelt. Din arbetsgivare har vidare ett tämligen långtgående arbetsmiljöansvar (mer om det nedan) och klart är i vart fall att övertid förutsätter att denne håller sig inom de gränser som anges i 8 § ATL och att vederbörande också måste kunna visa att det föreligger ett särskilt behov på arbetsplatsen. I lagmotiven till arbetstidslagen anges att övertid i allmänhet ska ses som ett extra ordinärt inslag i arbetet. Det handlar således inte om övertiden ska utgöra en varaktig lösning för arbetsgivaren genom att regelbundet låta denna bli en del av arbetstagarens ordinarie arbetstid. I lagmotiven tas förberedelse- och avslutningsarbeten upp som exempel på när övertid kan bli aktuellt. Det är så bestämmelsen och begreppet särskilt behov i 8 § ATL ska tolkas. I undantagsfall, om det föreligger särskilda skäl och situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt, kan arbetsgivaren förvisso beviljas möjlighet att beordra övertid utöver den allmänna övertiden, så kallad extra övertid. Denna får dock inte överstiga 150 timmar per arbetstagare och kalenderår, vilket framgår av 8 a § ATL. Men den extra övertiden tillsammans med den allmänna övertiden får fortfarande bara omfatta högst 48 timmar per arbetstagare under en fyra veckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad enligt andra stycket i samma lagrum (lagrum = lagparagraf).Arbetsmiljöansvaret, vad gäller? Och hur ser ansvarsfördelningen ut?Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i strävan efter att åstadkomma en god arbetsmiljö, 3 kap. 1 a § AML. Som arbetstagare måste man följa de säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen. Det föreligger dock en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och minimera risken för att arbetstagare råkar ut för arbetsolyckor, 3 kap. 2 § AML. När det i lagtexten talas om arbetsgivaren så menas den som är arbetsgivare i formell mening och jag utgår ifrån att du är anställd av en juridisk person varför denna blir din faktiska arbetsgivare. I praktiken är det dock VD, annan högre chef eller motsvarande som de facto bär det juridiska ansvaret, vilket innebär att denne är skyldig att se till att reglerna i arbetsmiljölagen följs.På alla arbetsplatser där fem arbetstagare eller fler regelbundet arbetar ska det finnas minst ett skyddsombud. De nu sagda innebär dock inte att arbetsgivare som sysselsätter färre arbetstagare än så alltid undantas. Om rådande arbetsförhållanden på en sådan arbetsplats skulle vara påtagligt riskfyllda ska det även där finnas ett skyddsombud (6 kap. 2 § AML), vilket i mångt och mycket innebär att det är medarbetarna själva som avgör huruvida det föreligger behov av ett skyddsombud. Utnämning av skyddsombud sker av den lokala arbetstagarorganisationen (fackförbundet) eller av arbetstagarna själv och denna är viktig eftersom skyddsombudet utgör arbetstagarnas förtroendeman i alla arbetsmiljöfrågor och detta enligt 6 kap. 4 § AML. Förutom rätten att ta del av handlingar och framställa begäran om åtgärder eller undersökningar (6 kap. 6-6 a §§ AML) äger skyddsombudet rätt att tillfälligt stoppa särskilt farliga arbeten i avvaktan på ett ställningstagande från Arbetsmiljöverket, vilket stadgas i 6 kap. 7 § AML.Arbetsmiljön ska kort och gott vara tillfredsställande och du och eventuella arbetskollegor till dig ska gemensamt samverka med arbetsgivaren på det här området. Men det yttersta ansvaret bär trots allt den senare. Inom ramen för begreppet tillfredsställande arbetsmiljö ryms begreppet arbetstid och i 2 kap. 1 § 4 st. AML påpekas att en god arbetsmiljö kännetecknas av bland annat en rimlig arbetsbörda, vilket ska tolkas som att arbetstidens förläggning i allra högsta grad utgör en viktig arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljölagen hänvisar för övrigt i 2 kap. 10 § till just arbetstidslagen.Sammanfattning och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande konstateras. Ditt anställningsavtals närmare innehåll kan jag av förklarliga skäl inte kommentera. Men genom den här utredningens borde det i vart fall med all önskvärd tydlighet ha framgått att din arbetsgivares agerande inte på något sätt kan anses ligga i linje med reglerna i varken arbetstidslagen eller arbetsmiljölagen. Och naturligtvis framstår en kompensation som fullt rimligt givet det nyss anförda, antingen i pengar eller i form av ledighet i enlighet med ditt önskemål. Detta torde dock i praktiken bli en förhandlingsfråga och jag har mer att säga om just detta. Men för att den här skrivelsen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig väljer jag istället att behandla detta under din kommande telefonrådgivning. Jag behöver även vissa ytterligare upplysningar för att kunna ge ett så träffsäkert svar som möjligt. Slutligen ska tilläggas att det också kan finnas skäl att polisanmäla din arbetsgivare eftersom brott mot arbetstidslagen eventuellt kan vara förövat av denne och dessa är straffsanktionerade enligt 23-25 §§ ATL. Om inte annat kanske detta är något som skulle kunna nyttjas som påtryckningsmedel i samband med en kommande förlikningsförhandling. Även Arbetsmiljöverket kan behöva notifieras.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon fredag den 21/8 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,