Övertid eller vanlig arbetstid enligt kollektivavtal?

Hej, om arbetsgivaren har kollektivavtal enligt SLA och schemalagd arbetstid och man väljer själv att jobba "övertid" p g a att man är ansvarsfull för att t ex ta hand om kunder eller vattna eller vad det nu kan vara. Måste arbetsgivaren betala övertid då eller räknas det som vanlig tid? Alltså den "normala" årsarbetstiden har blivit längre dessutom p g a att det hänt många gånger.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i ditt kollektivavtal.

Vad är övertid?

Jag utgår från att ditt kollektivavtal enligt SLA är en förkortning för Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som numera heter Gröna arbetsgivare. Enligt ditt kollektivavtal får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en begränsningsperiod om fyra månader (§ 2 ordinarie arbetstid). Vidare stadgas det att med övertidsarbete avses i detta avtal arbete som tjänstemannen har utfört utöver den för denne gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd om övertidsarbete har beordrats på förhand eller där beordrande på förhand ej kunnat ske, övertidsarbetet har godkänts i efterhand av arbetsgivaren (§ 3 övertid). Tid som åtgår för att utföra för tjänstemannens befattning nödvändiga och normalt förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten upptas inte som övertid.

Kräver övertidsarbete arbetstagarens samtycke?

En fråga är om arbetsgivaren ensidigt kan beordra arbetstagaren att utföra över- eller mertidsarbete, eller om detta förutsätter arbetstagarens samtycke. En uttrycklig skyldighet att utföra sådant arbete följer ofta av kollektivavtal. Det kan t.ex. anges att övertid får tas ut vid särskilda behov. Sådana bestämmelser torde inte tillåta att övertidsarbete schemaläggs eller tas ut permanent (se t.ex. rättsfallen AD 2010 nr 96 och AD 2008 nr 109). I övrigt torde det i sådana fall ligga i arbetsgivarens hand att avgöra om det finns behov av över- eller mertid. Frågan får lösas med beaktande av bruket på arbetsplatsen, sedvana i branschen och omständigheterna i det enskilda fallet.

Gröna arbetsgivares kollektivavtal sätter vissa gränser för mängden övertidsarbete. Allmän övertid får tas ut med högst 48 timmar under en period av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Dessa timtal får endast överskridas om synnerliga skäl föreligger, t.ex. när det är nödvändigt för att ett arbete som inte kan avbrytas utan avsevärda olägenheter för verksamheten skall kunna slutföras (§ 3 övertid).

Övertidsersättning

Som utgångspunkt upprätthålls principen att den avtalade lönen utgör vederlag för alla prestationer arbetstagaren utför i arbetet. För att ersättning utöver lönen ska utgå till en arbetstagare som t.ex. vid sidan av sina huvudsakliga arbetsuppgifter utarbetat förbättringar av produktionsrutiner, krävs stöd i avtal eller särskild utfästelse. Arbetstagarsidan har bevisbördan för detta.

Kollektivavtalen innehåller regelmässigt regler om övertidsersättning. Om en heltidsanställd arbetstagare har rätt till ersättning för övertidsarbete ska normalt förhöjd ersättning utgå i enlighet med vad som gäller för närmast tillämpligt kollektivavtal. För att övertidsersättning ska utgå krävs normalt att arbetet utförs på anmodan av arbetsgivaren eller åtminstone i enlighet med dennes uttryckliga eller tysta önskan. Någon rätt till övertidsersättning har inte ansetts föreligga om arbetstagaren själv ägt bestämma över sin arbetstid. Anställningsavtalet anses då bygga på förutsättningen att arbetad tid utöver normal arbetstid ska kompenseras genom ledighet efter hand under anställningens bestånd.

Enligt ditt kollektivavtal (§ 6 övertidskompensation) ska övertidsarbete kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller - om tjänstemannen så önskar och arbetsgivaren efter samråd med tjänstemannen finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget - i form av ledig tid (kompensationsledighet). Det finns även i kollektivavtalet uträkningar för hur mycket övertidsersättning per timme som ska utgå och hur kompensationsledigheten ska beräknas.

Slutsats

Jag rekommenderar dig att ta reda på din övertid är "tid som åtgår för att utföra för tjänstemannens befattning nödvändiga och normalt förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten" eller om det handlar om övertidsarbete. Om du arbetar övertid såsom ditt kollektivavtals allmänna anställningsvillkor definierar det som så anser jag att du bör påtala detta för din arbetsgivare eftersom du då har rätt till övertidsersättning. Läs gärna mer i vad som står i ditt personliga anställningsavtal samt i ditt kollektivavtal på Gröna arbetsgivares hemsida: https://www.unionen.se/kollektivavtal/grona-arbetsgivare-jordbruksrelaterade-foretag

Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna RunåkerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och OB-ersättning och övertid ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo