FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 02/03/2024

Telefonuppföljning nu på måndag den 4/3 kl. 18.00

Hej! Jag hade provanställning (PA) som skulle övergå till tillsvidare. Därefter uppstod konflikt om VAB. Chefen skrev epost som var kränkande. Jag kontaktade HR och uttryckte min oro. Anmälan kan vara skadande för att jag har PA. De uppmuntrade mig att göra anmälan. "Så vill Fonus inte ha det". Så gjorde jag det. Men... Arbetsgivaren (AG) bestämde att avsluta PA 15 dagar innan avtalet gick ut. Enligt lag skall AG göra detta minst 2 veckor innan, fast i vårt kollektivavtal (KA) finns att båda partier har 30 dagars uppsägningstid. Mitt lön betalades ut 30 dagar efter uppsägning. Har jag också rätt på immateriell skadestånd? 1) var AG i god tid att säga upp KA 15 dgr innan eller skulle de hade hört av sig minst 30 dgr innan? 2) Att avsluta PA kan bli annorlunda vid misstänkt diskriminering eller inskränkning av VAB rättigheter. I KA finns § som beskriver AG skyldighet att lämna Arbetsgivarintyg max 14 dgr efter anställd begäran. Jag begärde 2 ggr. Nu 18 dagar sen, inget har kommit in. Vad kan jag göra? I samman kollektiv avtal finns § som beskriver AG skyldighet att lämna tillträdes papper och information om Handels fackförbundet och att jag borde vara medlem där. Jag har aldrig fått information eller anmälningsblankett. Jag är lärare och med i "Lärare" fackförbund. De kan inte förhandla för mig för att de inte är parti i avtalet. Det är klart att AG inte har uppfört sig som exemplarisk bra AG. Vilka möjligheter har jag nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om anställningsskydd (LAS).


Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskap om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Mot den bakgrunden blir nedan skrivelse ganska så allmänt hållen. Men inledningsvis, innan din telefonrådgivning äger rum, kan i vart fall följande anföras.


Avslutande av provanställning - Vad gäller?


LAS är en s.k. semidispositiv lagstiftning, vilket innebär att det från vissa i lagen angivna bestämmelser för göras avvikelser om dessa regleras i kollektivavtal. Men i grunden är ett avtal ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen, se 2 § 2 st. LAS. Motsatsvis betyder detta att avtalsvillkor som ger arbetstagarens utökade och/eller fler rättigheter än vad som förskrivs i LAS blir rättsligt bindande för parterna. Vidare anges i 6 § 1 st. LAS att avtal även får träffas om tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst sex månader och i tredje stycket i samma bestämmelse stipuleras att provanställningen kan avbrytas när som helst,  om inte annat har avtalats.


Någon rättslig möjlighet att (över)pröva arbetsgivarens skäl att inte låta en provanställning fortlöpa eller övergå i en tillsvidareanställning finns inte i LAS. Det betyder som sagt att arbetsgivaren (men även arbetstagaren) när som helst kan avbryta en provanställning utan angivande av sakliga skäl. Men om arbetsgivaren, som verkar vara fallet här, ändå lämnar en redogörelse över de skäl som har legat till grund för beslutat kan det mycket väl vara så att åtgärden kan angripas med stöd av andra regler, exempelvis enligt 8 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen, MBL) eller basis av någon av grunderna i diskrimineringslagen (DiskrL), se prop. 1981/82:72 s. 124 samt Arbetsdomstolens (AD) avgörande AD 2002 nr 102.


Möjligen kan något av det sistnämnda åberopas i ditt fall. AD har dock uttalat att parterna i ett anställningsförhållande, dvs. arbetsgivare och arbetstagare, som avtalat om viss uppsägningstid under en provanställning inte i sig medför att parterna avsett att avtala bort möjligheten att i enlighet med 6 § LAS kunna avsluta en provanställning genom ett besked, alltså direkt utan uppsägningstid, se avgörandet AD 2020 nr 38. Slutsatsen blir därför att anställningsskyddet enligt LAS är utomordentligt svagt så länge en provanställning fortlöper. 


 Notera dock följande. Enligt 31 § 1 st. LAS gäller, precis som du själv redan har konstaterat, att en arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Vidare sägs, i samma bestämmelse, att om arbetstagaren (du) är fackligt organiserad, ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör. Av bestämmelsens andra stycke följer att arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Paragrafen är lite av en skadeståndssanktionerad ordningsföreskrift och du kan möjligen, beroende på omständigheterna, vara berättigad till en mindre ersättning, gissningsvis några tusenlappar. Se t.ex. avgörandet AD 2003 nr 115.


Vad gäller mer specifikt beträffande dina frågor?


I 38 § 1 st. LAS sägs bl.a. att en arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer. Därutöver uttalas i andra stycket i samma bestämmelse att skadestånd enligt första stycket kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Det korta svaret på en av dina frågor lyder således att du kan ha rätt till ett s.k. ideellt skadestånd (vilket jag misstänker är det du syftar på när du skriver ”immateriellt skadestånd”). Och med tanke på den aktuella kollektivavtalsregleringen borde din arbetsgivare sannolikt ha varslat dig minst 30 dagar innan. Notera också de korta tidsfristerna som gäller i de här fallen, se 40 § LAS. När det sedan gäller ditt uteblivna arbetsgivarintyg kan sägas att det saknas möjlighet att rikta någon sanktion mot arbetsgivaren. Enligt 47 § 2 st. lagen om arbetslöshetsförsäkring gäller förvisso att arbetsgivaren är skyldig att utfärda ett särskilt intyg vid begäran, men det finns fortfarande inga rättsmedel att tillgripa för det fall denne underlåter att göra detta.


Notis: AD är en specialdomstol och slutinstans (i förekommande fall den enda instansen) i arbetsrättsliga tvister och domstolen styr därför rättspraxis på arbetsrättens område. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och därmed jämförliga frågor.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Du har som bekant också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa nu på måndag den 4/3 kl. 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,


Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000