Har jag rätt till avgångsvederlag om jag bedriver förtroendeskadlig bisyssla och väljer att sluta?

2019-09-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Min arbetsgivare (kommun) hävdar att min bisyssla kan vara förtroendeskadlig. Jag är anställd som familjebehandlare (för närvarande mammaledig) och har egen verksamhet som innefattar hälsovägledning och healing bla. Det man anser är förtroendeskadligt är att jag pratar om, och rekommenderar, CBD produkter. Det är produkter helt utan THC och som är lagliga att använda i Sverige. Cheferna säger att allmänheten kan uppfatta det som att jag glorifierar droganvändning och anser därför att jag måste välja; min bisyssla eller min anställning. De säger själva att de förstår att det INTE är drogglorifiering jag håller på med men är rädd att allmänheten ska uppfatta det så. Jag har meddelat dem att jag väljer att säga upp mig. Nu hävdar somliga att jag har rätt till avgångsvederlag och att arbetsgivaren skött processen felaktigt. Jag har ännu inte skrivit på något papper, endast meddelat mitt beslut via mail. Jag har egentligen ingen lust att "bråka", för det tar bara energi, men jag vill veta vad jag har för rättigheter här och om det är så att jag kan kräva saker av in arbetsgivare. De har inte gett mig något skriftligt krav, utan det har varit två möten ang detta. Är det nån vits med att driva detta med avgångsvederlag eller ska jag bara säga upp mig och gå därifrån?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI de flesta kollektivavtal och ibland även i enskilda anställningsavtal finns den anställdes ansvar mot arbetsgivaren fastställt. En del regler gäller även om de inte är uttalade, samt en del regler finns i lagen om offentlig anställning (LOA). Bestämmelserna om bisysslor i lagen om offentlig anställning gäller även arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund (2 § LOA). Enligt lagens bestämmelser får inte en arbetstagare ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende (7 § LOA). Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. En arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. En arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som kan rubba förtroendet för opartiskheten i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende ska upphöra med, eller inte åta sig bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering (7a-7c § LOA). Som jag förstår det har du inte blivit uppsagd av din arbetsgivare på grund av den eventuellt förtroendeskadliga bisysslan du bedriver, utan du har valt att själv säga upp dig. Om bisysslan är sådan att den kan anses vara förtroendeskadlig ska arbetsgivaren i ett första skede besluta att du upphör med bisysslan. Om så inte sker kan det bli aktuellt med varning, löneavdrag och i förlängningen även uppsägning av dig. Om du väljer att inte sluta med bisysslan och din arbetsgivare beslutar om disciplinära åtgärder kan du välja att gå till domstol. Det är givetvis felaktigt att besluta om disciplinära åtgärder och uppsägning om bisysslan inte anses som otillåten. Dessvärre kan jag inte finna att den situation du befinner dig i är prövad och det går att argumentera å ena sidan för att bisysslan skulle vara tillåten (så som du skriver), men det kan även argumenteras för att den är otillåten då den är förtroendeskadlig.Du har ingen lagstadgad rätt till något avgångsvederlag då avgångsvederlag inte är lagreglerat. Ett avgångsvederlag är något en arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om. Så skulle t.ex. kunna vara fallet om arbetsgivaren är osäker på om din bisyssla är otillåten och om de har möjlighet att säga upp dig. Då kan arbetsgivaren "köpa ut dig" med ett avgångsvederlag. Däremot har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala något avgångsvederlag, lika lite som en arbetstagare behöver acceptera en uppsägning som inte har saklig grund.Hoppas du fick klarhet i vad som gäller, kortfattat har du sannolikt inte rätt till något avgångsvederlag. Din arbetsgivare ska i ett första skede besluta att du ska upphöra med bisysslan, om så sker ska det inte ske några fler åtgärder. Om du däremot fortsätter, trots beslut, kan arbetsgivaren i förlängningen säga upp dig. Om något är oklart i mitt svar till dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När får arbetsgivaren hålla inne lön?

2019-09-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får en arbetsgivare hålla inne lön trots att man har arbetat den perioden?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Man har rätt till sin lönHar man som arbetstagare gått till jobbet som man ska och stått till sin arbetsgivares förfogande i enlighet med vad som är överenskommet i anställningsavtalet så har man rätt till lön. Dröjer arbetsgivaren av olika anledningar med att betala ut lönen så begår arbetsgivaren i regel ett kontraktsbrott.Arbetsgivaren kan ha kvittningsrättDet finns dock vissa situationer där en arbetsgivare har rätt att hålla inne lön. Detta regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. En arbetstagare kan nämligen av olika anledningar vara skyldig sin arbetsgivare pengar. Om denna skuld har samband med anställningen så kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar kvitta, alltså betala ut lägre lön i utbyte mot att arbetstagarens skuld försvinner.Förutsättningarna för kvittningKvittning kan ske om arbetstagaren samtycker till att en kvittning sker på lönen. Men kvittning kan även ske mot arbetstagarens vilja. Förutsättningarna för det är antingen att det uttryckligen avtalades i samband med skuldens uppkomst att kvittning skulle få ske eller att arbetstagarens skuld är ett resultat av en skada som arbetstagaren orsakat uppsåtligen i arbetet. Om det finns ett kollektivavtal så kan kvittning även medges under omständigheter som närmare anges i kollektivavtalet.Man måste fråga kronofogdemyndighetenArbetsgivaren får dock aldrig kvitta ett större belopp än att arbetstagaren har tillräckligt med pengar för sin försörjning. Det kan alltså aldrig bli fråga om att kvitta hela lönen. Innan en kvittning sker mot arbetstagarens vilja måste dessutom arbetsgivaren höra av sig till kronofogdemyndigheten för att försäkra sig om att kvittning inte sker med ett för stort belopp.SammanfattningFör att sammanfatta så är utgångspunkten att arbetsgivaren inte får hålla inne lön man har rätt till. Den enda situationen en arbetsgivare får hålla inne lön är om arbetstagaren har en skuld till arbetsgivaren och arbetstagaren dessutom antingen samtycker till kvittning eller om arbetsgivaren har rätt att kvitta mot arbetstagarens vilja. Saknas förutsättningar för kvittning så ska lönen betalas ut på avtalat datum oavsett vad.Med vänliga hälsningar

Hur går lönebildning till i Sverige?

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Vilka regler gäller för lönebildning och vem får utfärda dessa regler?
Binh Tran |Hejsan! I Sverige har vi ingen lag om lön utan lön avgörs utav arbetsgivare och arbetstagare själva. Arbetstagarsidan utgörs oftast av så kallade fackföreningar där många arbetstagare är medlemmar i. Det finns även arbetsgivarföreningar där arbetsgivare är medlemmar i. Det är dessa två sidor av arbetsmarknaden som skapar avtal med varandra och dessa avtal kallas kollektivavtal, detta görs utan statlig inblandning. Dessa kollektivavtal förhandlas fram mellan marknadsparterna. Sedan finns det olika lagar om anställningsavtal samt föreningsfrihet för arbetstagare men aldrig någon specifik minimilön. Som en sammanfattning kan sägas att lön förhandlas fram mellan en arbetstagarsida och en arbetsgivarsida i marknaden. I praktiken är det jurister och olika konsulter i föreningar där arbetsgivare och arbetstagare är medlemmar i som förhandlar fram villkor i ett kollektivavtal.Vänliga hälsningar.

Arbetad tid i arbetsgivarintyg

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag ska skriva ett arbetsgivarintyg till en anställd och undrar om röda dagar, såsom vid jul och nyår ska räknas som frånvaro eller arbetad tid?
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 47 § 2 st Lagen om arbetslöshetsförsäkring har en arbetsgivare en skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg. Det finns vissa upprättade mallar för hur ett arbetsgivarintyg ska se ut och vad som ska redovisas i det. Det återfinns mallar, bl.a, hos Arbetsförmedlingen. Mallarna brukar se likadana ut oavsett vilken a-kassa man tillhör. Under "arbetad tid" ska timmar för helglön vanligen redovisas. Som arbetad tid räknas vanligen ledighet med bibehållen lön. Om inte löneavdrag görs för ledigheten räknas arbetsfria "röda dagar" och "klämdagar" som arbete, för arbetstagare som har fastställd arbetstid och månadslön.Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Provanställning - avbrytande utan skriftligt besked eller angiven anledning

2019-09-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jobbade på provanställning i en butik. En dag när jag ska hem säger chefen att jag inte får jobba kvar , bara mina sista pass på månaden. Några dagar senare får jag ett sms att jag inte behöver komma in mer, trots att jag har pass. Men skulle fortfarande få betalt för dem.Har inte skrivit på något om att jag blivit uppsagd ellwr något , bara ett sms att jag inte behöver komma in mer. Är detta rätt?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om anställningsförhållanden återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).Regler om provanställning och om provanställningens avslutande före anställningstidens utgång finns i 6 § LAS. Det föreskrivs att om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren vill att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Vidare anges att om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Om det inte står något i exempelvis ditt anställningsavtal eller om du och arbetsgivaren har kommit överens om att anställningen inte får avbrytas tidigare, står det alltså arbetsgivaren fritt att när som helst avbryta anställningen utan att ange anledning. I ditt fall är det alltså möjligt att arbetsgivaren har agerat på ett tillåtet sätt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Är det lagligt att en barber får schemaläggning endast en vecka i förväg?

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min partner är tillsvidareanställd heltid på en barbrerarsalong. De är inte anslutna till kollektivavtal. Han får sitt schema vecka för vecka, alltså får veta vilka två dagar han är ledig kommande vecka på söndagen veckan innan. Det är väldigt svårt att planera något under de lediga dagarna eftersom information om de kommer sent + ofta olika veckodagar som är fria varje tillfälle. Är detta lagligt? Med vänlig hälsning, Elin
Binh Tran |Hejsan! Du hittar lagen som reglerar schemaläggning i arbetstidslagen. Enligt 12 § arbetstidslagen (här) ska besked om ändringar i den ordinarie arbetstiden meddelas minst två veckor i förväg, om inte verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till en kortare tid."Verksamhetens art" kan vara i verksamheter där det inte anses som meningsfullt att ha schema klart två veckor i förväg, eftersom att man i princip behöver göra dagliga ändringar i arbetsschemat. Huvudregeln är därför att framförhållningen är minst två veckor i förväg, men att det kan finnas omständigheter i det enskilda fallet som gör att tiden kan förkortas. Det beror därför på om det är vanligt i branschen att vecka för vecka scheman föreligger eller inte. Om det är det så bör det inte vara olagligt i det hänseendet. Om det finns ett kollektivavtal för barberor så kan ni söka på denna. Tyvärr är jag inte insatt i vad för kollektivavtal barberor har så kan inte utveckla resonemanget vidare. Jag hoppas att jag har kunnat varit till hjälp. Allt gott!

Tillåtna bisysslor

2019-08-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar som distriktsköterska på en vårdcentral inom landstinget och undrar om det är möjligt att arbeta som timanställd på privat vaccinationsverksamhet ca 1 helg per månad sk bisyssla
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att ha en bisyssla men Jag kan inte svara om det är möjligt för dig att ha just den specifika bisysslan. Arbetsgivaren kan nämligen förbjuda bisysslan under vissa omständigheter. Ur kommunals kollektivavtal (§ 8) framgår det att arbetsgivaren kan förbjuda sådant om den inverkar hindrade för arbetsuppgifterna, innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller är förtroendeskadlig bisyssla. Mitt råd är därför att du tar kontakt med din arbetsgivare och frågar om den är en tillåten bisyssla. Rådfråga även ditt fackförbund.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler!Med vänlig hälsning,

Får en arbetsgivare drogtesta sina anställda?

2019-08-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har företagen i sin policy rätt till drogtest vid anställning?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta är en knepig fråga, eftersom det kan vara tillåtet i vissa fall och i andra fall så kan det vara otillåtet.Arbetsgivaren kan drogtesta sina anställda om arbetsgivaren har ett skäl för det. Ett exempel på ett sådant skäl kan vara arbetsplatsens säkerhet.Det finns inte heller någon lag som säger när en arbetsgivare får utfärda drogtester, man brukar istället följa Arbetsdomstolens domar.Företag kan alltså ha rätt till drogtest vid en anställning, men inte alltid. Det beror helt enkelt på.Vänligen,