Kan man polisanmäla våldtäkt och misshandel om det senaste övergreppet skedde för två år sedan?

2020-02-27 i Alla Frågor
FRÅGA |HejOm en man våldtagit sin fru under flera år och misshandlat både frun och barnen på ett tortyrliknande sätt. Hur långt efter kan man göra polisanmälan? Det senaste övergreppet skedde för ca två år sen.Tacksam för svar
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Kort svarDe gärningar du beskriver i din fråga kan utgöra olika typer av brott. Inget av dessa brott har en kortare preskriptionstid än fem år. Det är därför möjligt att göra en polisanmälan som kan leda till åtal, även om det senaste övergreppet skedde för ca. två år sedan. Hur lång preskriptionstid har ett brott?Man brukar tala om att brott kan preskriberas efter viss tid förflutit sedan händelsen. Om preskriptionstiden löper ut finns det inte längre möjlighet att åtala gärningspersonen. Nedan presenteras ett mer utförligt svar som förklarar hur man kan utläsa ett brotts preskriptionstid. I svaret hänvisas till bestämmelser i brottsbalken (BrB). Brottets straffskala avgör preskriptionstidens längdOlika brott har olika lång preskriptionstid. Dessa framgår av brottsbalkens 35:e kapitel. Preskriptionstidens längd varierar med hänsyn till hur brottets straffskala ser ut. För att utläsa hur lång preskriptionstid ett brott har måste man alltså dels titta på 35:e kapitlet i brottsbalken, och läsa detta tillsammans med den specifika brottsbestämmelsen. Exempel på hur preskriptionstiden beräknasPreskriptionstid för våldtäktHuvudbrottet, som kallas för våldtäkt, finns i BrB 6 kap. 1 § första stycket. 1. För brottet våldtäkt finns det föreskrivet en straffskala som inrymmer fängelse i lägst två år och högst sex år. 2. I BrB 35 kap. 1 § tredje punkten, kan vi utläsa att preskriptionstiden är tio år, om det "svåraste" straffet för brottet är högre än två år (se punkten 2) men inte högre än åtta år. 3. Preskriptionstiden för våldtäkt är alltså tio år sedan gärningstillfället. (Detsamma gäller för våldtäkt som bedöms vara av mindre grov art, samt det brott som kallas för oaktsam våldtäkt, se BrB 6 kap. 1a §. )Preskriptionstid för grov våldtäktBestämmelsen om grov våldtäkt, finns i BrB 6 kap. 1 § tredje stycket. 1. För brottet grov våldtäkt stäcker sig straffskalan mellan fängelse i lägst fem år och högst tio år. 2. I BrB 35 kap. 1 § fjärde punkten, kan vi utläsa att preskriptionstiden är femton år, om det svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år. 3. Preskriptionstiden för grov våldtäkt är femton år.Preskriptionstid för misshandelEnligt samma logik kan vi titta på brottet misshandel. Även detta brott är indelat i olika grader. För misshandel av normalgraden (BrB 3 kap. 5 §) är preskriptionstiden fem år För grov misshandel (BrB 3 kap. 6 § första stycket) är preskriptionstiden tio år, och för det ännu grövre brottet som kallas synnerligen grov misshandel (BrB 3 kap. 6 § andra stycket) är preskriptionstiden femton år. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkningSystematiskt eller upprepat våld, våldtäkter och andra kränkningar kan utgöra andra typer av brott, såsom grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. Se BrB 4 kap. 4a §. För dessa brott är preskriptionstiden tio år. Observera även följande: Vilken grad har brotten? Brotten våldtäkt och misshandel kan bedömas ha en särskild grad. Det finns mindre svåra varianter av brott, såsom brottet ringa misshandel, vilket har en preskriptionstid på två år. Misshandel med inslag av tortyr är inte ringa misshandel. Det är ett mycket grovt brott. Därför har jag utelämnat ringa misshandel i ovan beräkning. Vid sexualbrott mot barn beräknas preskriptionstiden från barnets 18-års dagAndra sätt att beräkna preskriptionstiden kan bli aktuella. För vissa brott mot barn börjar preskriptionstiden löpa först dagen då barnet blir myndigt, BrB 35 kap. 4 § andra stycket. Det rör sig om sexualbrott mot barn, barnpornografibrott och könsstympning av barn. Vill även tipsa om att det finns stöd och hjälp att få när en blivit utsatt för brottKontakta för exempel: Brottsofferjouren - Tel: 0200 212019Kvinnofridslinjen - Tel: 020 505050BRIS - stöd för barn och unga - Tel: 116 111På riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) finns en möjlighet att söka efter lokala organisationer.Polisen upplyser om vilken typ av stöd och hjälp som finns att få för brottsutsatta. Med förhoppning att detta svar har varit till hjälp för dig. Tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline om du har fler frågor eller funderingar. Vänligen,

Övertagande av hyresrätt

2020-02-27 i Bodelning
FRÅGA |Har en fråga Ang hyresrätt vid skilsmässa.Vi bodde ihop i min mans förra hyreslägenhet, dock var jag inte skriven där. Han sökte fick denna nya hyresrätt då den förra var för liten för oss och mina 2 tidigare barn, och vi planerade ett barn till (som jag nu är gravid med). 6mån efter flytten gifte vi oss men då jag hade skulder sedan tidigare får jag fortfarande inte stå på kontraktet, är dock folkbokförd på lägenheten.Han säger att om vi skiljer oss måste jag flytta, endast pga kontraktet och ekonomin. Men jag har ju högst behov? Jag kommer vara 3barnsmamma (med de 2 tidigare på heltid) och han kommer ha 1barn som vi kommer ha varannan vecka. Han kan lättare skaffa en ny lägenhet både pga ekonomi, men hjälp av bostadskö och av kontakter, eller även bo hos någon i familjen mm, medan jag inte har något som skulle kunna leda till nytt boende. (Jag har heller ingen familj att vända mig till) Om jag nu har högst behov och därför borde ha rätt till lägenheten, kan hyresvärden då neka mig pga mina skulder och lägre inkomst än min man har? Och isf, vad gör jag då??
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du undrar vad som händer med en hyresrätt vid skilsmässa och därmed ett potentiellt övertagande av lägenheten av den make som inte står på kontraktet. I ditt fall blir både 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen (HL) samt äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Övertagande av hyresrättenVid en eventuell äktenskapsskillnad ska bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I denna bodelning ska det bl.a. bestämmas vem av makarna som har rätt att överta den gemensamma bostaden. Huvudregeln är att den make som bäst behöver bostaden är den som har rätt att överta denna (11 kap. 8 § ÄktB). En viktig förutsättning för att denna huvudregel ska gälla är dels att lägenheten inte utgör den andra makens enskilda egendom (7 kap. 2 § första stycket 2–4 ÄktB) och dels att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det verkar inte vara fallet att lägenheten är din makes enskilda egendom eftersom ni båda flyttade in gemensamt till lägenheten. Alltså går man vidare med en skälighetsbedömning gällande övertagandet av lägenheten.Vilken make har bäst behov?Det finns många faktorer som påverkar bedömningen om vem som har bäst behov att få stanna kvar i bostaden. Man tar hänsyn till samtliga omständigheter och gör en helhetsbedömning. Två faktorer som är av större vikt i denna bedömning är1. Makens möjlighet att hyra eller på annat håll skaffa bostad2. Om det finns barn i äktenskapetSåsom du beskriver din situation verkar båda ovanstående punkter tala till din fördel, då din make har mycket goda förutsättningar för att på annat håll skaffa sig en annan bostad, samt att du har två barn sedan tidigare och väntar ett till. Dina skulder kommer i detta fall tala för att du får stanna kvar i lägenheten, eftersom du annars kommer att ha det mycket svårare än din make att hitta en annan bostad.Överlåtandet av hyresrättenDet finns alltså en möjlighet för dig att träda in i din makes ställe som en ny ensam hyresgäst vid en eventuell separation, trots att du inte har stått på kontraktet (33 § andra stycket HL). Förutsättningarna vid sådana fall är- Att lägenheten har varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för din make (hyresgästen i detta fall) och dig själv- Att du har fått lägenheten tilldelad till dig genom bodelning.Första förutsättningen verkar vara uppfylld då ni flyttade in till lägenheten med syftet att det skulle vara er gemensamma bostad. Den andra förutsättningen kommer i fråga först när en bodelning förrättats klart mellan dig och din make, där det då fastställs att det faktiskt är du som har bäst behov av att få stanna kvar i lägenheten. Prövning av den övertagande makens lämplighet som hyresgäst?Om det skulle bli så att du anses ha bäst behov av att få stanna kvar i lägenheten kommer dina skulder inte spela någon roll, eftersom hyresvärden inte har rätt göra någon prövning av din lämplighet som hyresgäst när du har övertagit lägenheten genom bodelning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar

Måste man ta AM-körkort för att köra moped klass I (EU-moped)?

2020-02-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Undrar över AM korten,behöver jag ta en sådan om jag är född 1987?
Emlika Magnusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du behöver ett AM-körkort för att få köra moped klass I (EU-moped) då det är detta fordon som i regel kräver AM-behörighet. Regler om detta hittar du i Körkortslagen. Det finns även bra information om detta på transportstyrelsens hemsida. För att få köra moped klass I krävs det att man har ett körkort med behörighet AM (2 kap. 1 och 5 § Körkortslagen). Det går även bra om du har ett körkort med en annan behörighet (t.ex ett "vanligt" B körkort) då de även ger AM-behörighet (2 kap. 7 b § Körkortslagen). Du behöver inte heller ett AM-körkort om du har ett traktorkort som du tagit innan den 1 oktober 2009. Dessa regler gäller oavsett vilket år du är född. Om det är så att du inte har något körkort sedan tidigare behöver du alltså ta minst ett AM-körkort för att få köra en moped av klass I. Om du däremot redan har ett körkort för t.ex en personbil (B-körkort) behövs det inte. Vänliga hälsningar,

Kan man anmäla Kronofogden till JO?

2020-02-26 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej.Kan man anmäla Kronofogden till JO?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du kan absolut anmäla kronofogden till JO. Enligt 2 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän står statliga myndigheter under JO:s tillsyn. Kronofogden står alltså i egenskap av statlig myndighet under JO:s tillsyn. Upplever du att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av kronofogden kan du skicka in en anmälan till JO. Detta gör du enklast genom att fylla i ett formulär på JO:s webbplats.Med vänliga hälsningar,

god mans behörihet

2020-02-27 i Avtal
FRÅGA |Jag har blivit utsedd som god man för en dement person. När jag gick till banken för att få tillgång till konton och se till att inga andra har tillgång till kontona, så framkom det att det fanns två stycken, som har fullmakter till kontona, Jag bad banken att ta bort fullmakterna, men det vägrade banken. De hävdade att jag inte hade rätt att göra det. Kan det verkligen vara så? Har jag inte rätt att häva dem?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida en bank kan vägra en god man att ta bort vissa fullmäktiges tillgång till huvudmannens bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av föräldrabalken. Vad får en god man göra?Rätten förordnar om god man när en person behöver hjälp med att rättshandla. Huvudmannen behöver inte skydd mot sina egna förhandlingar(11 kap. 4 § föräldrabalken). Godmansförordnandet påverkar inte huvudmannens rättshandlingsbehörighet. En person har rättshandlingsbehörighet om den är myndig (9 kap. 1§ föräldrabalken) och inte har förvaltare (11 kap. 7§ föräldrabalken). Gode man och huvudmannen rättshandlar parallellt för huvudmannens räkning. Gode mannen kan inte företa rättshandlingar utan huvudmannens samtycke. Rättshandlingar som gode mannen företar inom sin behörighet men utan samtycke från huvudmannen är inte bindande för huvudmannen, om inte det föreligger sådana omständigheter att dennes mening inte har kunnat inhämtas (11 kap 5§ andra mening föräldrabalken). Gode mannen kan bli skadeståndsskyldig mot huvudmannen om han inte hämtar samtycke. Behörighet betyder vilka rättshandlingar kan du göra med bindande verkan för huvudmannen. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att eftersom din huvudman har rättshandlingsbehörighet, måste du ta dennes samtycke för att ta bort de andra fullmäktigens tillgång till huvudmannens bankkonto. Om det ligger i din behörighet att ta bort tillgången till huvudmannen bankkonto, kan du göra det utan din huvudmans samtycke, om till exempel den sjukdom (demens) som din huvudman har var en sådan omständighet som utgör hinder. Banken bör kontrollera att din huvudman har lämnat samtycke eller det föreligger en omständighet som utgör ett hinder att dennes mening inte kunde inhämtas. Om det uppkommer oenighet mellan huvudmannen och dig om samtycke föreligger eller inte, bevisbördan ligger på banken. Om inte banken bevisar att du har samtycke från huvudmannen eller det föreligger en omständighet att huvudmannens mening inte har kunnat hämtas, kan de bli skadeståndsskyldig gentemot din huvudman. Banken har rätt till det.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Får min vuxna dotter bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar?

2020-02-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Om min dotter bor kvar i bostadsrätten och jag adress ändrar kan föreningen tvinga mej att sälja då dottern är 24 år
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI bostadsrättslagen som reglerar bestämmelser avseende bostadsrätter görs det skillnad på upplåtelse i andra hand av bostadsrättslägenheten för självständigt brukande och inrymmande av utomstående (s.k. inneboende). En bostadsrättshavare har rätt att ha inneboende i lägenheten utom i vissa undantagsfall (jfr 7 kap. 8 § bostadsrättslagen), däremot krävs det styrelsens tillstånd för upplåtelse av lägenheten i andra hand (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Gränsdragningen mellan självständigt brukande och inneboende är därför avgörande.Om du helt flyttar från lägenheten och din dotter bor kvar kan det anses som en upplåtelse av lägenheten i andra hand för självständigt brukande. Om du däremot emellanåt bor där och din dotter inte självständigt kan bruka lägenheten kan hon räknas som inneboende. Att du ändrar din folkbokföringsadress är inte avgörande, även om folkbokföringen är något som talar starkt för var du är boende. För att exemplifiera gränsdragningen mellan självständigt brukande och inneboende kan hänvisa till två rättsfall. I rättsfallet NJA 2001 s. 241 I hade bostadsrättshavaren undantagit ett rum men inte i övrigt haft någon kontakt med lägenheten annat än att dennes sambo hade besökt lägenheten någon gång i månaden. Sambon hade då dessutom meddelat sin ankomst till hyresgästen. Högsta domstolen ansåg att hyresgästen hade rätt att självständigt nyttja lägenheten och bedömde att det skett en upplåtelse i andra hand. I NJA 2001 s. 241 II övernattade bostadsrättshavaren i lägenheten någon gång i månaden. Han besökte lägenheten ett par gånger i veckan. Då utnyttjade han köket och ett undantaget rum. Han fick sin post till lägenheten. Högsta domstolen fann därför att hyresgästen inte hade haft rätt att självständigt nyttja lägenheten och det handlade inte om en upplåtelse i andra hand.Att själv flytta från lägenheten och att endast din dotter bor kvar i den kan komma att räknas som en upplåtelse i andra hand för självständigt brukande, även om det är till din dotter. Upplåtelse i andra hand kräver, enligt ovan, styrelsens tillstånd. Om styrelsen vägrar att ge samtycke till en andrahandsupplåtelse får du ändå upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Om lägenheten upplåtes i andra hand utan styrelsens tillstånd är nyttjanderätten till den förverkad, innebärande att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning (7 kap. 18 § bostadsrättslagen). Som svar på din fråga innebär det att det kan utgöra en upplåtelse i andra hand för självständigt brukande om du flyttar från lägenheten och låter din vuxna dotter bor kvar. Avgörande blir om hon kan nyttja lägenheten självständigt eller om du också använder den åtminstone en del. Upplåtelse i andra hand för självständigt brukande är tillåten om styrelsen ger tillstånd, eller om du får tillstånd från hyresnämnden. Om du däremot upplåter lägenheten i andra hand utan tillstånd kan det innebära att nyttjanderätten till den förverkas och att du blir tvungen att sälja och flytta.Min rekommendation är att du för en dialog med föreningen för det fall att du ska flytta från lägenheten. Om du inte själv kommer att nyttja lägenheten kan det utgöra en upplåtelse i andra hand för självständigt brukande. Om styrelsen inte ger tillstånd kan du vända dig till hyresnämnden för att få tillstånd.Ett alternativ, om du inte ska bo kvar och ni har de ekonomiska möjligheterna, är att du säljer bostadsrätten till din dotter, eller överlåter den genom gåva till henne. I sådana fall är det hon som är bostadsrättshavare och hon har rätt att bo i den (så länge hon godkänns som medlem i föreningen).Om du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Vi har god erfarenhet av tvister om bostadsrätter och kan även vara behjälpliga med att hjälpa dig med ansökan till hyresnämnden. För detta ändamål och ett kostnadsförslag, alternativt om något är oklart, nås jag på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det värt att starta en process?

2020-02-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det kan vara värt att processa mot stora hyresföretag? Min son har haft ett förstahandskontrakt i över 10 år och har till och från varit psykossjuk och haft svårt att sköta sin lägenhet. Dock har Stockholmshem varit fullt medvetna om att han lider av sin sjukdom. Sonen säger upp sitt hyreskontrakt under ett av sina skov och omedveten om sin handling då han är sjuk. Vi har försökt att hänvisa till avtalslagen paragraf 33. Vi har skickat in läkarintyg från den läkare som vårdar honom och de har förlängt kontraktet med några månader men vi föräldrar undrar om de får fullfölja denna uppsägning när de känner till att han är sjuk. Vi har haft möten med dem och har korrespondens som visar detta.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är väldigt svårt att avgöra hur era chanser i en eventuell process skulle se ut, eftersom att det förutsätter mer information än det du har angett i frågan. Jag rekommendera dig att istället ta kontakt med Lawlines juristbyrå. Lawline har en juristbyrå i Stockholm. Det går givetvis även att få rådgivning via telefon eller Skype om så önskas. Vid intresse kan du kontakta juristbyrån för tidsbokning här.Stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Varan som jag har köpt fungerar inte – vad ska jag göra när företaget inte svarar mig?

2020-02-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsanjag har köpt och betalat en vara från en internett sida.Varan funkar inte och företaget svarar inte när jag skriver till dom eller ringer.Vad ska jag göra nu?Vänligen
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Det låter som att du har råkat ut för ett oseriöst företag eftersom du inte kan få kontakt med dem. Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Mina utgångspunkterJag utgår från att du har köpt varan som privatperson och kommer därför att hänvisa till konsumentköplagen (KköpL) i mitt svar. Lagen innehåller regler om vilka skyldigheter som företaget har i förhållande till dig när varan inte fungerar.Du har agerat på rätt sätt när du har försökt kontakta företagetDu har gjort helt rätt när du har försökt komma i kontakt med företaget. Du är nämligen skyldig att reklamera felet i varan inom "skälig tid" för att kunna kräva att företaget hjälper dig. Har du kontaktat företaget inom två månader från att du upptäckte felet så har du reklamerat inom skälig tid (23 § KköpL).Du nämner att du har skrivit till företaget, vilket är bra ur ett bevisperspektiv eftersom det är lättare att bevisa att du har hört av dig skriftligen än att du har ringt till dem. Det gäller åtminstone om du har skrivit till dem på elektronisk väg, alltså i form av exempelvis e-post. Då har ju även du en kopia av det meddelande som du har skickat och information om när du skickade det. Jag skriver detta eftersom du bör dokumentera så mycket som möjligt av din kontakt med företaget i den situation som du har hamnat i. Då kan du bevisa att du har agerat på rätt sätt. Anmälan till ARN och konsumentvägledningDet är förstås problematiskt att företaget inte svarar dig. Har det gått fyra veckor sedan du kontaktade dem utan att du har fått något svar kan det vara aktuellt för dig att anmäla företaget till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden. Du behöver dock kunna bevisa tidpunkten då du kontaktade företaget, så som jag nämnde ovan.Du kan läsa om vad som gäller för en sådan anmälan på ARN:s hemsida. Det kan ta ungefär ett halvår för ARN att handlägga ärendet (februari 2020).Just nu tycker jag att du ska ta kontakt med en konsumentvägledare för att få specialiserad rådgivning om hur du ska gå till väga. Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, du kan kontrollera om det finns en sådan i din kommun på Hallå Konsuments hemsida. Där kan du också ta kontakt med Hallå Konsuments vägledare och rådgivare för att få hjälp.Du har i första hand rätt att få varan lagad eller ersattDet kan vara bra att du vet vad du i regel har rätt till enligt lagen, till följd av att din vara inte funkar och därmed är felaktig. Först och främst är företaget ansvarigt för fel på varan som fanns när du tog emot den, även om felet inte har visat sig förrän efter det (6 § och 20 § första stycket KköpL). Felet på varan förmodas ha funnits när du tog emot den så länge det inte har gått mer än sex månader sedan den tidpunkten (20 a § första stycket KköpL).I första hand har du därför rätt att få varan lagad eller ersatt med en felfri vara (26 § KköpL). I andra hand har du rätt att få ett prisavdrag, alltså få tillbaka en del av det belopp som du betalade för varan (28 § KköpL). Istället för ett prisavdrag kan du eventuellt ha rätt att häva köpet om du kan bevisa att felet i varan är av "väsentlig betydelse" för dig (29 § KköpL). Vid en hävning får du tillbaka dina pengar mot att du lämnar tillbaka varan till företaget. Avtalet som ni har ingått blir därmed upphävt.Utöver detta kan du även ha rätt till skadestånd, oavsett vilket av alternativen ovan som blir aktuellt för dig (30 § och 32 § KköpL).SammanfattningFöretaget som du har köpt varan från agerar på ett oseriöst sätt när de inte svarar på dina kontaktförsök. Du har rätten på din sida som konsument eftersom varan inte fungerar och du har försökt reklamera felet till företaget. Det är bra om du har dokumenterat något av dina kontaktförsök skriftligen. Om inte annat bör du börja dokumentera din kontakt med företaget nu. Jag vill råda dig att ta kontakt med en konsumentvägledare så snart som möjligt. Du kan få hjälp av vägledarna på Hallå konsument samt hos den kommunala konsumentvägledningen, om det finns en sådan där du bor. De bör också kunna ge dig råd om en eventuell anmälan av företaget till ARN. En sådan kan bli aktuell eftersom företaget inte svarar dig. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att din situation kommer att lösa sig! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,