När blir en bostad samboegendom?

2020-08-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar om det finns en tidsgräns för att ett bostadsköp ska betraktas som "köpt för gemensamt bruk"? Exempel, jag har ett förhållande som pågått under ett antal år men då vi båda studerar så har vi bott kvar hos våra respektive föräldrar. Jag blir klar med mina studier innan min flickvän och väljer därför att köpa en bostadsrätt så att jag kan flytta hemifrån. Min flickvän är i min lägenhet ofta och sover där ett par gånger per vecka, men betalar ingen hyra eller liknande till mig. 1,5-2 månader efter köpet kommer vi på att det rent praktiskt är bättre om hon flyttar in hos mig och börjar bidra till kostnaderna.I detta scenario köpte jag inte lägenheten för gemensamt bruk, men min flickvän flyttade in 1,5-2 månader efter köpet. Kan köpet då betraktas som "för gemensamt bruk" pga den korta tiden innan min flickvän flyttade in, eller är egendomen min? Vem har bevisbördan vid en eventuell tvist?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att bostadsköpet gjordes innan en sammanflyttning var påtänkt. Är din bostad förvärvad för gemensam användning? Utgångspunkten är att en bostad som är förvärvad före samlevnaden inte anses vara förvärvad för gemensam användning. Ett undantag från detta är om bostaden har förvärvats i nära anslutning till sammanflyttningen. Det finns dock ingen tidsram att förhålla sig till vid en sådan situation, utan det som är avgörande är istället avsikten vid förvärvet. Den avgörande frågan blir alltså om det har funnits en avsikt att bostaden ska användas som sambornas gemensamma bostad i ett nära förestående samboförhållande. Eftersom du förvärvade bostaden innan samlevnaden, och inte heller hade planerat att flytta ihop med din sambo, tyder mycket på att din bostad inte kommer att utgöra samboegendom. Detta förutsätter dock dessutom att det inte fanns någon dold eller underförstådd intention från dig och din sambo att bostaden skulle användas gemensamt. Vem har bevisbördan i en tvist? Vid en tvist har den sambo som påstår att egendom förvärvats för gemensamt bruk bevisbördan. Vidare finns en presumtion om att egendom som förvärvats före samlevnaden inte utgör samboegendom. Vänliga Hälsningar,

Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?

2020-08-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.Jag reser mycket och vet inte riktigt när jag ska tillbaka till Sverige. Jag funderar därför att avregistrera mig från Sverige då jag varken jobbar eller befinner mig i Sverige under längre tid.Jag har planer på att öppna eget företag som Livscoach som jag kommer att sköta online via min egna hemsida. Min fråga är då, om jag avregistrear mig från sverige kan jag fortfarande öppna eget företag?Samt, eftersom jag reser runt, 3 månader hit 3 månader dit osv osv.. (Digital Nomad) om jag avregistrerar mig från sverige men reser runt och jobbar online med mitt företag, behöver jag betala skatt i Sverige då? Eller hur bör jag då göra om jag inte är registrerad där?Hoppas ni kam hjälpa mig med detta!Ha en fin dag!
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Kan någon som inte är folkbokförd i Sverige? Som utgångspunkt har alla personer rätt att starta företag i Sverige, oavsett om någon är bosatt här eller inte. Olika regler gäller dock beroende på vilken bolagsform som du väljer. Om du väljer att starta en enskild firma och inte är bosatt i Sverige, alltså inte folkbokförd här, så behöver du skaffa ett samordningsnummer från Skatteverket. Dessutom måste du skicka in en kopia av en giltig ID-handling i din ansökan till Bolagsverket. Om du är bosatt utanför EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer du även att behöva anlita en föreståndare. En föreståndare får inte vara under 18 år, Föreståndaren får inte heller vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud. Avslutningsvis måste föreståndaren vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du istället väljer att starta ett aktiebolag gäller inga specialregler, oavsett om du är bosatt i Sverige eller någon annanstans. Var kommer du att betala skatt? När jag besvarar denna delfråga kommer jag att besvara i vilket land du som privatperson kommer att beskattas, och inte i vilket land ditt företag kommer att beskattas. Även om du visserligen varken bor eller vistas i Sverige kan du fortfarande komma att beskattas i Sverige, om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att klargöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som pekar på att du faktiskt har väsentlig anknytning till Sverige. Sådana omständigheter kan vara att du har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige, att du inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort, att du har din familj här, alltså make/maka och/eller minderåriga barn och om du bedriver näringsverksamhet här. Det är viktigt att vara medveten om att det är en sammanvägning av dessa omständigheter som avgör ifall du anses ha väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Avslutningsvis bör du även vara medveten om att det finns en presumtion om att den som flyttat ut från Sverige har väsentlig anknytning hit under fem år från den dag denna person lämnat Sverige. Det är din uppgift att visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige, och detta ska göras under vart och ett av dessa fem år.Vänliga Hälsningar,

Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?

2020-08-02 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag driver catering i en hyrd lokal sedan åtta år. I mitt hyresavtal står, som gick ut 2017-04-01, "uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligt 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall ä kontraktet för varje gång förlängt med 9 månader". Kontraktet står på min enskilda firma (som fortfarande existerar), men har i fyra år betalts av mitt ab. Hyresvärden som står på kontraktet har sålt fastigheten, och jag har inget kontrakt med den nya ägaren. Den nya ägaren tog över fastigheten för ca två år sedan. Vad gäller? Är det fortfarande nio månader som gäller, efter den 1/4? Eller har förutsättningarna förändrats i och med ägarbytet och saknaden av kontrakt?Hade varit så tacksam för svar! Cateringbranschen är svår just nu..
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har din enskilda firma ett hyreskontrakt med en hyresvärd för en lokal. Hyran har dock betalats av ditt AB. Kontraktet löpte ut den 1 april 2017 och enligt avtalet ska uppsägning ske skriftligt nio månader för den avtalades hyrestidens utgång, i annat fall förlängs kontraktet med nio månader i taget. Hyresvärden som står på kontraktet har sålt fastigheten och du har inget kontrakt med den nya ägaren. Du undrar om det fortfarande är nio månaders uppsägningstid som gäller eller om förutsättningarna har ändrats i och med ägarbytet och avsaknaden av kontrakt med den nya ägaren.Vilka är avtalsparter?Ursprungliga avtalsparter för lokalhyresavtalet är din enskilda firma och fastighetsägaren (hyresvärden) du ingick avtalet med. Att ditt AB betalt hyran förtar inte att din enskilda firma ingått ett hyresavtal. Har din enskilda firma inte sagt upp avtalet är det som utgångspunkt bindande.Vad händer med hyreskontraktet när fastigheten byter ägare?Upplåtelse som avser hyra gäller mot ny ägare av fastigheten om upplåtelsen skett genom skriftligt avtal och tillträde ägt rum före överlåtelsen (7 kap. 13 § första stycket jordabalken, JB). Bestämmelsen innebär att om du ingått ett skriftligt hyresavtal med den tidigare ägaren och tillträtt innan fastigheten såldes kommer kontraktet att flyttas över till den nye fastighetsägaren. I ditt fall innebär det att du har ett giltigt avtal med den nya fastighetsägaren/hyresvärden, trots att ni inte skrivit något sådant.Vad innebär det för dig?För dig innebär det att din enskilda firma är bunden av hyresavtalet i förhållande till den nya ägaren. Att du betalt hyran från ditt AB ändrar inte att det finns ett ingånget avtal. Den nya ägaren har trätt i den f.d. ägarens ställe eftersom hyresavtalet upprättades skriftligt och du tillträdde innan fastigheten såldes.Utifrån den information du delgett oss i frågan har du nio månaders uppsägningstid utifrån vad ni avtalat. Även enligt jordabalkens regler är utgångspunkten en uppsägningstid om nio månader (jfr 12 kap. 4 § JB). Att det finns avtalat om nio månader, och att lagen stadgar nio månader om inte längre tid är avtalad, innebär att du bör ha nio månaders uppsägningstid som utgångspunkt. Däremot hindrar det givetvis inte att du och hyresvärden kan komma överens om annat, om ni båda är överens om det. Min rekommendation är att du kontaktar din hyresvärd och ser om ni kan komma överens om en kortare uppsägningstid. Kanske har hyresvärden någon annan som kan tänka sig att ta lokalen tidigare, innebärande att ni kan komma överens om en kortare uppsägningstid.För det fall att det blir en tvist och du vill ha hjälp av en av våra jurister från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

2020-08-02 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har ett lokalhyreskontrakt som jag vill säga upp. Fastighetsägaren gör sig oåtkomlig (nu i 4 månader) och uppsägningen närmar sig datumet.Kan jag/min firma skicka kontraktet som rekommenderat och därmed få det lagfäst?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du säga upp den lokal du hyr och vara säker på att uppsägning sker i tid varför du undrar om uppsägningen kan ske genom rekommenderat brev.En uppsägning av lokal ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än tre månader. Skriftlighet är även att föredra ur bevissynpunkt. Det är möjligt att säga upp ett lokalhyreskontrakt genom ett rekommenderat brev. När det är hyresgästen som säger upp kontraktet räknas datumet då uppsägningen lämnats för postbefordran som uppsägningsdatum (12 kap. 8 § första och fjärde stycket jordabalken). Som svar på din fråga innebär det att du/företaget kan sända uppsägningen rekommenderat. Det datum uppsägningen lämnas in till posten räknas som uppsägningsdatumet, oavsett om/när hyresvärden hämtar ut uppsägningen. Tänk på att spara inlämningskvittot du erhåller från posten.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

privat eller offentlig försvarare och vilken påföljd för misshandel och olaga hot?

2020-08-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag var i somras berusad på en semesterresa och fick en total blackout. Jag vet inte om jag eventuellt drogats då jag blev bjuden på vin. Jag har alkoholproblem i botten som jag behandlats för och detta var ett återfall. Det som senare hände under kvällen ger mig sådan ångest att jag nog aldrig vågar mig på något så dumt och farligt igen. Jag får i alla fall minneslucka och minns bara ett par ögonblick: 1) jag är omringad av människor på en bro och jag skriker och gråter 2) jag åker polisbil 3) jag är på sjukhus omringad av ca 6 personer och sen hamnar jag i fyllecell. Därefter hamnar jag hos socialnämnden och sommaren har varit helvetisk sedan detta hände. Tydligen har jag under min berusning utdelat ett slag (vet ej mer än så) och även utdelat olaga hot mot två andra personer. Detta har lett till att jag fått kallelse till förhör och jag har fått offentlig försvarare. Jag är ensamstående mamma, tidigare ostraffad och med respektabelt arbete och liv i övrigt. Att prata med polisen och försvararen har inte gjort mig lugnare och jag undrar om jag bör skaffa advokat på egen hand för att förbättra mina chanser? Sedan denna mardröm har jag tagit ansvar och går i terapi, tar blodprov etc. Jag skulle helst vilja att detta utmynnande i att jag betalar böter eller straff-föreläggande för att ej skada mitt anseende att genomgå rättegång. Vad tror ni är mest sannolikt i mitt fall och vad råder ni mig att göra?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du söker rådgivning om huruvida du ska anlita en privat försvarare istället för din offentliga försvarare, och vilken påföljd som är mest sannolik att du får i det fall du blir dömd för dessa brott."Bör jag skaffa advokat på egen hand för att förbättra mina chanser?"De största skillnaderna mellan en privat försvarare och en offentlig försvarare, är att du huvudsakligen själv måste stå kostnaden för en privat försvarare. Man kan yrka hos tingsrätten om att få dessa kostnader ersatta i det fall du blir friad från misstankarna. En privat försvarare får företräda dig genom en fullmakt som du skriver tillsammans med försvararen. En offentlig försvarare utses av tingsrätten, men du har också möjlighet att själv önska vilken försvarare du vill ha. Det finns en del minimikrav för att få företräda någon som offentlig försvarare, men huvudsakligen ska personen vara advokat och lämplig för uppdraget. Om advokaten vill åta sig uppdraget, förordnas denne av tingsrätten. Utgångspunkten vid offentliga försvarare är att de betalas av staten i de fall du blir firad. Blir man fälld kan man komma att få betala hela eller delar av kostnaderna för den offentliga försvararen. Detta beror dock bland annat på inkomst, skulder och om man är försörjningsskyldig till några barn. Har man dåligt med pengar betalar oftast staten. Min uppfattning är att en privat försvarare oftast anlitas i de fall en person får avslag från tingsrätten att få en offentlig försvarare. Jag kan inte ge dig någon direkt rekommendation, men om du har fått en offentlig försvarare, är det för att tingsrätten anser att du behöver det. Utrymmet för att slippa betala kostnaderna för den offentliga försvararen är mycket större än för privata försvarare. Det är dessutom ingen generell kompetensskillnad mellan privata och offentliga försvarare. Om du inte är nöjd med din offentliga försvarare kan du ansöka hos tingsrätten att få byta försvarare, och då ange på vilka grunder du inte vill ha kvar den gamla. Om de bifaller din ansökan kan du välja en ny, och om de avslår din ansökan kan du alltid då anlita en privat försvarare istället, under de omständighet som jag nämnt ovan."Vilken påföljd är mest sannolik i mitt fall?"Det är svårt för mig att svara på denna fråga utan att veta mer exakt vad du är misstänkt för eller hur gammal du är. Påföljden påverkas av straffvärdet av brotten och hur gammal du är. Som jag förstår det så har du inte kört något motordrivet fordon under påverkan av alkohol eller droger, och då blir inte brottet rattfylleri aktuellt i alla fall. Jag tolkar det som att du är misstänkt för två fall av olaga hot och ett fall av misshandel, allt av normalgraden. Om jag utgår ifrån endast denna information, kan jag säga att straffskalan för misshandel är fängelse i högst två år (3 kap. 5§ brottsbalken (Brb)) och för olaga hot är straffskalan böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ första stycket Brb).Som du själv tar upp så finns det en möjlighet för åklagaren att utfärda ett strafföreläggande (48 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken (RB)). Strafföreläggande utfärdas när straffvärdet kan stanna på en bötesnivå (48 kap. 2§ första stycket RB). Med detta sagt, är det osannolikt att du kan få ett strafföreläggande om åklagaren anser att du begått en misshandel, då det inte finns böter i straffskalan. Jag kan inte säga med säkerhet, men om åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevis, kommer hen mest sannolikt besluta att väcka åtal vid tingsrätt. Det innebär att utgångspunkten är att en huvudförhandling ska hållas (45 kap. 10a§ första stycket RB). Men i vissa fall kan tingsrätten besluta att avgöra målet utan huvudförhandling, alltså på handlingarna som finns i målet från förundersökningen och liknande. Dock är detta endast påföljden kan stanna på böter och om varken åklagaren eller den tilltalade begär huvudförhandling (45 kap. 10a§ första stycket 3. RB). Sammanfattningsvis Det är upp till dig själv att välja vem du vill ska företräda dig i en rättsprocess, men min erfarenhet är att privat försvarare främst anlitas när tingsrätten avslår ens ansökan om offentlig försvarare, eller om man inte är nöjd med sin offentliga försvarare och tingsrätten inte kan bifalla ett byte.Om du är misstänkt för både olaga hot och misshandel är det inte sannolikt att du slipper rättegång, då det inte finns bötesstraff i straffskalan för misshandel. Du kommer alltså mest sannolikt hamna på fängelsenivå och kallas till rättegång vid tingsrätten, men kan ändå få villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst beroende på omständigheterna i ditt fall och kring dina personliga förhållanden. Skulle dock misshandeln bli nedlagd eller vara av ringa grad, och beroende på omständigheterna kring de olaga hoten, finns det böter i straffskalan och då skulle det finnas en möjlighet för strafföreläggande. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss! Du kan också prata med din offentliga försvarare som kan ge dig mer specifik vägledning och råd utifrån omständigheterna i din specifika situation. Vänligen,

Hur sker gallringen från belastningsregistret?

2020-08-02 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Har fått ett strafföreläggande avseende en "ringa stöld" (8:2 brb) med påföljd: dagsböter (100 á 310). Godkänt. Har jag förstått det rätt att detta gallras från belastningsregistret efter 5 år, i och med att det blev böter som påföljd? Hur sker själva gallringen, försvinner det naturligt 5 år efter datumet man godkände strafföreläggandet, eller behöver man kontakta?Tacksam för svar.
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna för gallring av belastningsregister hittar vi i lagen om belastningsregister. I denna finns det regler kring hur lång tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret. Hur länge uppgiften finns kvar beror på vilken påföljd man har fått. Precis som du skriver kommer ett strafföreläggande med böter som påföljd att gallras från belastningsregistret fem år efter att du godkände strafföreläggandet (17 § punkten 9 lagen om belastningsregister). Det är polisen som är ansvarig för belastningsregistret och gallringen (1 § lagen om belastningsregister). Gallringen kommer alltså att ske automatiskt efter fem år, och du behöver med andra ord inte själv kontakta polisen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra för att minska risken att jag begår upphovsrättsligt intrång om någon laddar upp material på min hemsida?

2020-08-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag bygger en webbplats där företag erbjuds att publicera aktiviteter för en specifik bransch (kort text + bild). Företagen behöver godkänna sajtens användarvillkor.Sajtens användarvillkor är omfattande och innehåller bl a "friskrivningsklausul" samt text som berättar att vi inte ansvarar för innehållet eller riktigheten av innehåll postat av användare."...hållas skadelösa om tredje part skulle framställa krav eller vidta andra åtgärder avseende det material som användaren tillhandahållit..."Men i slutändan blir du ju ändå min sajt som visar upp alla bilder och därför börjar jag tvivla på om det ens är genomförbart att tillåta att företag själva får ladda upp bilder. Jag vet att 99% kommer att följa alla regler men det kommer säkert finnas en liten andel som inte bryr sig eller känner till copyright.Samtidigt finns det ju en mängd av bl a sociala medier där det är tillåtet att fritt ladda bilder där jag antar att detta har utretts noga. Det finns något som heter DMCA "takedown" där jag tillhandahåller ett formulär som användare kan rapportera felanvändning av bilder med. Dessutom finns begreppet "fair use".Gäller dessa i Sverige och skulle det innebära att det är ok att låta företag själva ladda upp sina bilder så länge jag raderar/avaktiverar allt som skulle rapporteras in via DMCA ?Vad krävs för att jag ska kunna tillåta registrerade användare på min sajt att ladda upp bilder men där jag inte riskerar böter/stämning om någon laddar upp "fel" bild?Tack!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du för avsikt att bygga en webbplats där företag erbjuds att publicera aktiviteter för en specifik bransch (kort text + bild). Inför registrering har du omfattande friskrivningsvillkor samt text som informerar om att ni inte ansvarar för innehållet eller riktigheten av innehåll postat av användare. Du undrar nu hur du ska göra och vad du riskerar om ett företag laddar upp bilder och material någon annan har upphovsrätten till; om du kan använda DMCA och DMCA Takedown.DMCA (Digital Millennium Copyright Act) är en upphovsrättslag i USA och inte den första lag du ska ha i åtanke för ditt/ert ändamål. I ert fall (och även för sociala medier m.m.) är den s.k. BBS-lagen (lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor) tillämplig. Lagen är föråldrad och i grunden utvecklad för elektroniska anslagstavlor (Bulletin Board System, BBS) som var populära före Internets framväxt. Trots det är lagen tillämpliga i vissa delar.Enligt BBS-lagen gäller lagen för elektroniska anslagstavlor med vilket avses en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt (1 § BBS-lagen). Lagen är endast tillämplig för elektronisk förmedling av meddelanden där var och en eller en grupp av användare kan tillföra meddelanden och läsa eller annars få del av andras meddelanden (prop. 1997/98:15 s. 9). I det fall du beskriver förefaller det uppfylla lagens krav eftersom en användare kan tillföra meddelanden (vilket innefattar även bilder) genom att posta dessa. Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla ska ha sådan uppsikt över tjänsten som kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten (4 § BBS-lagen). Bestämmelsen är inte straffsanktionerad i sig men får betydelse för att avgöra när tillhandahållaren förfarit grovt oaktsamt genom att underlåta att ta bort ett meddelande (se det följande om skyldigheten att ta bort meddelanden). Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla är ansvarig för att snarast ta bort eller på annat sätt förhindra att meddelande sprids vidare om innehållet uppenbart innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring, eller det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätten eller i rättighet som skyddas genom upphovsrättslagen genom att sända in meddelandet (t.ex. bifogat upphovsrättsligt skyddat material) (5 § BBS-lagen). Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheten att ta bort materialet döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år om det inte finns annan straffbestämmelse i brottsbalken eller upphovsrättslagen (7 § BBS-lagen). När det gäller upphovsrättsligt skyddat material finns det sanktioner i upphovsrättslagen som aktualiseras istället för BBS-lagens straff.I ditt fall är min rekommendation om du/ni skapar den tjänst som föreslås att ni har uppsikt över tjänsten och att ni tar bort sådana meddelanden (innefattande även bilder) som strider mot upphovsrättslagen. För ändamålet kan det även vara en god idé att skapa ett formulär i likhet med den DMCA Takedown du refererar till. Om det skulle vara så att ni inte uppmärksammat att material är upphovsrättsligt skyddat kan ni bli uppmärksamma på det genom att någon sänder in formuläret och att ni då direkt ingriper genom att ta bort materialet.Ni bör även gå igenom de villkor era användare godkänner när de registrerar sig och inkludera att den som registrerat sig kan bli skadeståndsskyldig i förhållande till er för den skada ni eventuellt lider för att er tjänst missbrukas. Skulle det helt enkelt vara så att ni fälls och blir skadeståndsskyldiga för att ni inte tagit bort upphovsrättsligt skyddat material har ni lidit en skada ni kan begära ersättning av uppladdaren för. Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som hjälper er att upprätta användarvillkor som uppfyller det syfte ni eftersträvar. Om ni är intresserade av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det alltid våldtäkt om man sover?

2020-08-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är all form av sex med någon som sover klassat som våldtäkt? Om jag skulle vilja att min fru hade sex med mig när jag sover, skulle det vara möjligt att ordna lagligt? Exempelvis med ett skriftligt/filmat samtycka, kanske repeterat samtycke under en längre tid, och skriftligt vad jag går med på i sömnen etc.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Våldtäkt är ett sexualbrott som regleras i brottsbalken, vilken härefter kommer förkortas som BrB. Vad är en våldtäkt? Definitionen av en våldtäkt är att man genomför ett samlag eller en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt (6 kap. 1 § BrB). Om man sover kan man inte samtycka, varför det i regel klassas som just våldtäkt. Det finns även med som ett exempel i bestämmelsen, nämligen om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar någon som sover och som därmed är i en utsatt situation (6 kap. 1 § första stycket 2 punkten BrB). Har du gett ditt samtycke innan och det finns dokumenterat är det dock ingen våldtäkt eftersom ni båda då deltar frivilligt. Det krävs dock att samtycket finns under hela förloppet, vilket kan bli problematiskt om man sover. Så länge du har detta i åtanke och samtycker även till detta så är det inget brott. Sammanfattning Så länge du deltar frivilligt så är det inte någon våldtäkt även om du sover. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,