Vilket ansvar har festarrangör vid en skadegörelse utanför hemmet?

2022-01-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Vi hade en fest för ett tag sen i vår lägenhet. Samma kväll kastades en flaska på en grannes bil, vilket ledde till skador på bilen. Varken jag, min partner eller någon på festen känner igen att en flaska ska ha kastats på bilen men grannen hävdar att det är vi som ska betala för det.Grannen anser att det är vårt ansvar att betala för skadan eftersom det var vi som hade festen samt anser att det finns bevis för att det var en av gästerna som kastade, då det fanns glassplitter utanför vår port.Jag ser det som att vi har fest i vår lägenhet och därmed ansvarar för det som sker inne i lägenheten. Men om en gäst, hypotetistk sett, går utanför dörren och förstör något kan inte det ansvaret ligga på oss.Vi har gjort det vi kan för att fråga runt bland våra vänner för att se om någon sett något men det har ingen gjort.Grannen säger att denne polisanmält händelsen och hävdar att han då polisanmält min sambo för skadegörelse. Är det verkligen vårt ansvar att betala när grannen inte faktiskt kan bevisa att någon från vår fest kastat flaskan och vi inte heller vet vem som kan ha gjort det?Tack på förhand.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att gå rakt på sak så är svaret nej, varken du eller din sambo bär ansvar för någon annans skadegörelse utanför era fyra väggar. Att var och en är ansvarig för sina egna gärningar är en huvudregel inom straffrätten och inom det svenska rättssystemet som helhet (med några undantag såklart), och den händelse som du beskrivit den ska i ansvarsdelen endast tillmätas den faktiska gärningsmannen, d.v.s. den som kastat glasflaskan. Denne har begått skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken och följaktligen orsakat en sakskada som ska ersättas enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Det blir givetvis oerhört svårt för din granne att bevisa vem som faktiskt ligger bakom dådet, men hursomhelst bär inte ni något ansvar för skadan enligt de omständigheter du har angivit. Tråkigt för din granne, men det är exakt dessa situationer som t.ex bilförsäkringar är till för.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

När kan man reklamera?

2022-01-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Egon köpte i mars 2010 en 42-tums TV på Elgiganten. I april 2011 slutade TV:n fungera. Egon hade inte använt den på något annat sätt än det manualen beskrev. Vilka möjligheter har Egon i detta läge att få sin TV reparerad eller utbytt utan att behöva betala för det? Vilka krav ställs i så fall på Egon för att han ska kunna få TV:n reparerad eller utbytt utan att behöva betala något för det? Hänvisa till konsumentköplagen.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För konsumentköp vilket det här är fråga om gäller enligt 23 § 3 st. konsumentköplagen (KKL) att en reklamation ska ske inom tre år från den dag köparen tog emot varan. Det är således för långt bak i tiden att åberopa någon reklamationsrätt i förhållande till en trasig TV som köptes 2010. Dessutom hade TV:n behövts reklameras inom skälig tid enligt 23 § 1 st. KKL vilket inte kan anses vara fallet här då det har gått över tio år sedan felet upptäcktes. Det enda sättet att få TV:n lagad utan kostnad hade varit om säljaren gav garantier för att den skulle hålla i över tio år (vilket är högst otroligt när det kommer till teknikprodukter), men ändå ska en sådan rätt anses ha gått förlorad med anledning av den oskäliga tid som förflutit mellan den tidpunkt felet upptäcktes och att det meddelats säljaren. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan jag stämma någon för psykiskt lidande och inkomstbortfall för trakassering?

2022-01-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.Kan jag stämma någon för psykisk lidande och för förlorad arbetsinkomst? Detta eftersom mannen ifråga har trakasserat mig och besökt mig i mitt hem, polisanmälan gjordes. Men blev nerlagd.
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår att en person har trakasserat dig och besökt dig i ditt hem på ett oönskat sätt, och att du på grund av detta har utsatts för psykiskt lidande och gått miste om inkomst. Det framgår inte om det är fråga om en eller flera tillfällen då trakasserier har förekommit och inte heller om inkomstbortfallet beror på att du fick förhinder att jobba i ett konkret fall eller om det beror på psykiskt lidande som har uppstått i efterhand. Din fråga är skadeståndsrättslig och regleras i skadeståndslagen (SkL). För att svara på din fråga går jag först igenom förutsättningarna för skadeståndsskyldighet och gör sedan en bedömning av din situation. Förutsättningarna för skadeståndsansvar och bedömning av din situation Det finns inget hinder mot att stämma någon genom ett tvistemål efter att en polisutredning har blivit nedlagd. Att stämma personen gör du genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. För att någon ska kunna hållas skadeståndsansvarig måste först skada konstateras. I skadeståndslagen skiljs mellan personskada (2 kap. 1 § SkL), sakskada (2 kap. 2 § SkL), ren förmögenhetsskada (1 kap. 2 § SkL) och kränkning (2 kap. 3 § SkL). I ditt fall kan det sägas att du har lidit två skador - en personskada genom psykiskt lidande som resulterade in inkomstbortfall, och en kränkning som består av att du trakasserades och ofredades i ditt hem. För en personskada kan man enligt 5 kap. 1 § SkL få ersättning för bl.a. inkomstbortfall, och för en kränkning bestäms ersättningen enligt 5 kap. 6 § SkL utifrån vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighetEfter att skada har konstateras, måste det kunna visas att det finns ett orsakssamband mellan skadevållarens gärningar och skadan, s.k. adekvat kausalitet. I ditt fall innebär det att det måste kunna visas att inkomstbortfallet och kränkningen beror på skadevållarens trakasserier. För att det överhuvudtaget ska anses föreligga kausalitet mellan gärningen och skadan, måste gärningen vara en nödvändig eller tillräcklig betingelse för skadan. För att kausaliteten också ska vara adekvat, måste skadan dessutom vara en naturlig följd av gärningen och sannolik. I ditt fall är det uppenbart att dina skador endast uppstod p.g.a. trakasserierna, och att du inte hade haft dessa skador om trakasserierna inte hade inträffat. Dessutom är psykiskt illamående en naturlig och inte ovanlig följd av trakasserier. En naturlig följd av psykiskt illamående är även att man inte kan jobba. Eftersom jag inte är bekant med det exakta händelseförloppet och alla omständigheter, är det svårt för mig att med säkerhet kunna säga att adekvat kausalitet föreligger. Utifrån det du har angivit är det dock troligt att så är fallet. För skadeståndsansvar krävs det i nästa led att skadevållaren inte hade samtycke till gärningarna, vilket skadevållaren i ditt fall givetvis inte hade. Slutligen måste göras sannolikt att skadevållaren agerade med uppsåt eller med vårdslöshet, eftersom det enligt 2 kap. 1 § SkL är ett krav vid personskador. Det är mindre svårt att bevisa att skadevållaren har varit vårdslös. Då jag inte känner till några omständigheter om skadevållaren och din relation till denne, kan jag tyvärr inte göra en vidare bedömning av detta. Eftersom kontakterna med skadevållaren har varit obehagliga och oönskade av dig, är det dock mycket sannolikt att skadevållaren åtminstone kan anses ha varit vårdslös. För skadeståndsansvar för kränkning krävs det enligt 2 kap. 3 § SkL slutligen att gärningen var brottslig och att angrepp gjordes mot person, frihet, frid eller ära. I ditt fall, om skadevållaren har trakasserat dig och på oönskat sätt har besökt ditt hem, finns det en god möjlighet att dessa gärningar är att betrakta som brottsliga och som angrepp mot din person och frid. Sammantaget anser jag att du, utifrån uppgifterna du har lämnat, har möjlighet att erhålla skadestånd för inkomstbortfallet och kränkningen som trakasserierna innebar. Eftersom jag inte är bekant med de exakta omständigheterna i din situation, kan det dock ändå vara så att vissa omständigheter innebär att förutsättningarna för skadeståndsansvar inte är uppfyllda. För att få en kvalificerad bedömning där du har möjlighet att lämna en mer detaljerad beskrivning av händelserna och ditt lidande, rekommenderar jag att du hör av dig till en av våra jurister (se "BOKA" under svaret). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Får man ge bort aktier i ett företag som visat minusresultat?

2022-01-20 i Gåva
FRÅGA |HejMin far har ett aktiebolag och vill ge bort aktier till sin dotter. Kan han göra det även om företaget visat minusresultat de senaste åren?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att det gäller redan utgivna aktier som din far äger, och inte att din far vill ge ut nya aktier från aktiebolaget som en gåva.I sådant fall går det hur bra som helst att din far ger bort aktier till sin dotter, oavsett minusresultat i företaget.Aktierna som din far äger är hans egendom som han själv får råda över. Precis som att han får ge bort en cykel eller en mobiltelefon som han äger, så får han ge bort aktierna.Hoppas att du har fått svar på din fråga, hör gärna av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan en ex-maka ärva?

2022-01-20 i Alla Frågor
FRÅGA |kan min f.d. fru ärva efter mig trots att vi är skilda och har två barn?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Endast de personer som tillhör första, andra eller tredje arvsklassen som anges i 2 kap. Ärvdabalken har laglig rätt till arv. En f.d. maka står inte angiven i nämnda lagrum och är således inte berättigad till något arv efter din bortgång. Skulle era gemensama barn vara minderåriga vid din bortgång kan din f.d. hustru, i egenskap av barnens förmyndare, däremot bli förvaltare över arvet fram till dess att barnen blir myndiga vilket framgår av 10 kap. 2 § Föräldrabalken. Hon äger då fri förfogaderätt till arvet, men "äger" så att säga inte arvet. Detta innebär mer eller mindre att hon får använda arvet för "vardagliga" kostnader, men har inte rätten att göra vad hon vill med arvet och absolut inte i den bemärkelsen att det sker en väsentlig minskning av denna.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Ersättningsansvar för hundägare

2022-01-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Behöva jag hjälpa åv en advokat efter att har blivit biten av en hund ute på gatan.Grannens hund sprang lös på gatan och bet mig bak i från i benet när jag skulle hämta min post. Helt oprovocerat från ingenstans.Det är polis anmält och länsstyrelsen är oxå inblandade.Är det lönsamt att ta hjälp av en advokat eller utslängda pengar?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter råder det för ägare av hundar ett strikt ansvar vid eventuella skador som hunden orsakar. En sådan skada har enligt din beskrivning skett i form av en personskada och innebär mycket väl att du har rätt till ersättning för dessa. Med detta sagt skulle jag starkt råda dig att vända dig till en juridisk byrå som kan hjälpa dig vidare i detta ärende och föra din skadeståndstalan i domstol. Det föreligger enligt min mening en stor sannolikhet för att du kan få gehör avseende ersättningsanspråket. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur beräknas ränta på skadestånd med anledning av brott?

2022-01-20 i Ränta
FRÅGA |Hej Jag var målsägande idag vid en rättegång där domen fastställdes till skadestånd om 8000kr plus ränta från 17 juli 2021 Jag har försökt räkna ut räntan men är osäker Vad blir räntan på 8000? Vänligen
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du i egenskap av målsägande ska erhålla 8 000 kr i skadestånd med anledning av brott, och att du undrar hur räntan ska beräknas på skadeståndet.Bestämmelser om ränta finns i räntelagen ("RänteL").Hur hög är räntan?Den årliga räntan är referensräntan plus åtta procentenheter (6 § RänteL). Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken (9 § RänteL). Referensräntan är i dag 0 %, vilket den har varit under hela den aktuella perioden (17 juli 2021 till i dag). Riksbankens referensränta hittar du här.Räntan beräknas således 0 + 8 = 8 %.Den här räntan utgår inte som "ränta på ränta". Förfallen räntebetalning läggs alltså inte till i den totala skulden och läggs till grund för nästa räntebetalning (prop. 1975:102 s. 128). Räntan beräknas alltså enbart utifrån hur mycket som är kvar att betala av skadeståndet.Räntan i det här falletRäntan i det här fallet ska beräknas på ett skadestånd om 8 000 kr och betalas från 17 juli 2021, vilket är samma sak som från och med 18 juli 2021. Ränta ska betalas till dess full betalning av skadeståndet har skett.Räntan är 0 + 8 = 8 %. Den årliga räntan är således 640 kr (=8 000 x 0,08). Räntan per månad är 53,33 kr (=640 / 12).För att enkelt beräkna räntan kan jag tipsa om Kronofogdemyndighetens tjänst "Beräkna skuldräntan". Tjänsten beräknar räntan exakt per dag och tar även hänsyn till eventuella ändringar av Riksbankens referensränta. Du hittar tjänsten här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn

2022-01-20 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag och maken äger en bostadsrätt. Vi har även särkullebarn på båda sidor. Om maken dör före mig, kan jag sälja bostadsrätten och pengarna är mina? Vi har testamente som säger att den som blir kvar ska bo kvar i bostadsrätten.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB).Särkullbarnen eller -barnet på din makes sida har rätt till sin "laglott", vilket är hälften av din makes egendom (ÄB 7:1 och 7:3). Detta innebär att om ditt övertagande av bostadsrätten skulle innebär att mindre än detta går till särkullebarnen eller -barnet så får du inte behålla pengarna utan måste ge den delen som saknas till dem.Kort sagt blir svaret att om din makes del av bostadsrätten utgör mer än hälften av hans förmögenhet så kan du sälja den och behålla pengarna.Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.