Om min farbror väljer att testamentera bort hela sin förmögenhet, har då jag som syskonbarn ändå rätt till något arv?

2018-12-09 i Testamente
FRÅGA |Hej!En fråga gällande arv. Min farbror är ensamstående och saknar barn. Min/vår far är avliden sedan länge. Om farbrodern väljer att testamentera hela sin förmögenhet till en stiftelse har vi syskonbarn ändå rätt till något arv enligt lag efter honom och i så fall hur räknas det procentuellt?Tacksam för svar.Hälsningar
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om begäran av jämkning av testamente och regleras i ärvdabalkens (ÄB) 7:e kapitel. Jag tolkar din fråga som att du vill få reda på om ni syskonbarn har rätt till något arv om er farbror skulle testamentera hela sin förmögenhet till en stiftelse.Om din farbror skulle välja att testamentera bort hela sin förmögenhet så skulle de enda som skulle ha rätt till arv och därmed kunna begära jämkning av hans testamente, vara hans eventuella barn (ÄB 7 kap. 3 §). Du skriver ju i din fråga att din farbror är ensamstående och utan några barn, och därför har alltså ingen annan någon rätt till något arv och därmed inte heller någon rätt att begära jämkning av hans testamente. Sammanfattningsvis har alltså inte du som syskonbarn rätt till något arv om din farbror skulle välja att testamentera bort hela sin förmögenhet.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Kan två testamenten gälla vid sidan av varandra?

2018-12-08 i Testamente
FRÅGA |Min man och jag har äktenskapsförord och inbördes testamente som reglerar att hans barn ärver honom och mina barn ärver mig. Vi har inga gemensamma barn men en gemensam fastighet. Innan vi gifte oss (vi var då särbos) skrev jag ett personligt testamente där min numera nyblivna man ärvde en summa pengar. Är detta testamente giltigt trots det inbördes testamentet? Det personliga skrev jag själv och innan vi upprättade det inbördes testamentet.Jag vill gärna att min man ska ärva en del pengar av mig om jag avlider och det finns "över" när mina barn fått sina laglotter. Kan jag låta saken vara som den är eller måste jag skriva nytt testamente?Tack på förhand!
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör testamenten kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).Två testamenten kan gälla bredvid varandraTestamentena kommer i sådana fall vid en rättslig prövning att tolkas utifrån testatorns vilja, dvs. vad den som skrivit testamentena avsett med skrivelserna (11 kap. 1 § ärvdabalken). Skulle testamentena på någon eller några punkt(er) överlappa varandra på ett motsägelsefullt vis, är det troligt att det senaste testamentet vinner företräde. Testatorns vilja tycks ju därigenom ha ändrats. Om det skulle vara fallet finns det vidare starka skäl för att anse att det äldre testamentet återkallats genom upprättandet av det senare (10 kap. 5 § ärvdabalken). Motsäger sig testamentena däremot bara på vissa punkter har Högsta Domstolen i flera fall valt att bortse endast från dessa punkter.Baserat på det du angett i omständigheterna till din fråga framstår det som att ni genom det testamentet ni upprättade tillsammans avgett en vilja om att er respektive kvarlåtenskap ska tillfalla era egna barn helt och hållet, varför ditt tidigare testamente får anses överskrivet.Mitt rådOm du vill att din nuvarande make ska ärva dig eller en del av din kvarlåtenskap gör du därför bäst i att upprätta ett nytt testamente, förslagsvis där allting regleras i ett och samma dokument, så riskerar det inte att bli någon tvist framöver, åtminstone inte avseende konkurrerande testamenten.

Gäller testamente till sambo trots att förhållandet upphört?

2018-12-05 i Testamente
FRÅGA |Vår far har flyttat till ett demensboende och vi går nu igenom hans papper. Det ser ut som att han troligen skrev ett testamente 2008 med sin dåvarande sambo (vi har inte hittat en underskriven version än); "Vi, [...], som sammanlever under äktenskapsliknande former, härigenom såsom vår yttersta vilja och testamente följande. […]" Vår far och hans tidigare sambo separerade för över sex år sedan och har levt på separata adresser utan kontakt sen dess. Är detta testament fortfarande giltigt trots att de inte längre är sambos och inte "sammanlever under äktenskapsliknande former"?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamente och arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Om en person testamenterat egendom till sin sambo men samboförhållandet har upphört före testatorns död är testamentet som huvudregel utan verkan (11 kap. 8 § ÄB).Om det undertecknade formenliga testamentet hittas så föreligger det en presumtion för att det inte är gällande på grund av samboförhållandets upphörande. Testamentet gäller inte längre. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man testamentera i ett äktenskapsförord? Går det att göra ett särkullbarn arvlöst?

2018-12-03 i Testamente
FRÅGA |Går de att göra särkullsbarn arvslösa med äktenskapsförord ?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vad reglerar ett äktenskapsförord?Äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken. Äktenskapsförord kan upprättas av makar eller blivande makar för att göra egendom till så kallad enskild egendom (7 kap. 3 §). Innebörden av att egendom är enskild i ett äktenskap är att den lämnas utanför eventuella bodelningar. Huvudregeln är annars att all egendom som makarna äger utgör så kallat giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelning.Hur regleras arv och kan ett särkullsbarn göras arvlöst?Äktenskapsförord har dock inga arvsrättsliga effekter. För frågor om arv och testamente får man istället gå till ärvdabalken. Huvudregeln enligt ärvdabalken är att den avlidnes barn har full arvsrätt, 2 kap. 1 §. Är den avlidne gift vid sin bortgång gäller att den efterlevande maken ärver före gemensamma barn, särkullbarn får dock ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 §). Enda undantaget härifrån är om särkullbarnet avstår, i så fall ärver särkullbarnet först efter att den efterlevande maken dör, så kallad efterarvsrätt (3 kap. 2 och 9 §).Vad detta innebär är att om ett par är gifta och endast den ena maken har barn så kommer det eller dem särkullbarnen att ärva nästan allting från den maken om denne skulle dö. Efterlevande make får i så fall ingenting utöver vad den maken får i bodelningen. Det finns visserligen en särskild regel som ger efterlevande make rätt till att erhålla mer pengar om det maken får ut i bodelningen understiger ett visst belopp, jag går dock inte in djupare på det här (3 kap. 1 § andra stycket).Vill man ändra på detta måste man skriva ett testamente. Ett testamente är det enda rättsliga dokumentet som har företräde över lagens regler om hur arv ska fördelas. I testamentet kan särkullbarnet göras arvlöst men dock bara upp till en viss gräns. En bröstarvinge har nämligen alltid rätt till hälften av sin arvslott, detta kallas för laglotten (7 kap. 1 §). Det betyder att om en make har ett särkullbarn så skulle det barnets arvslott vara 100% av arvet. Laglotten blir då 50% av arvet och rätten till den delen av arvet kan aldrig tas ifrån barnet. Ett testamente är ogiltigt till den delen det strider mot laglotten.Hur upprättar man testamente?Ett testamente måste vara skriftligt och det måste undertecknas av testatorn (den som fördelar sin egendom genom testamentet) i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 §). Vittnena får inte vara närstående till testatorn eller till någon som nämns i testamentet (10 kap. 4 §)Kombination av äktenskapsförord och testamenteMed allt detta sagt så ska en sak förtydligas. Det går att kombinera ett testamente och ett äktenskapsförord (se bland annat Högsta domstolens dom NJA 1943 s. 558). Det vill säga att man kan testamentera i sitt äktenskapsförord. Kraven på hur testamente ska upprättas gäller dock fortfarande, det vill säga kraven på skriftlighet, undertecknande och bevittnande. Saknas något av dessa är testamentesdelen utan verkan.Med vänliga hälsningar

Min far skrev testamente till mig och min syster som nu gått bort, vem ärver istället för henne?

2018-12-09 i Testamente
FRÅGA |HejMin Far har testamentera sitt arv till mig och min syster som enskild egendom. Min syster dog nyligen men vår far är i livet. Vem ärver min systers del när vår far avlider. in syster efterlämnade sig en make och 2 barn.
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar din systers bortgång och situationen ni nu befinner er i.Det går att återkalla eller förstöra sitt gamla testamente och upprätta ett nytt Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Jag saknar förvisso information om din fars mående och livssituation, men eftersom han fortfarande är i livet kommer han kanske att ändra i testamentet eller upprätta ett nytt testamente med hänsyn till din systers bortgång. Kanske skulle det gå att lite försiktigt ta upp det här med honom längre fram i tiden när det finns åtminstone något mer distans till din systers bortgång, för att föreslå att han ska uppdatera testamentet för tydlighetens skull. Det går att göra ändringar och tillägg i testamentet, men då krävs samma saker som vid upprättandet av ett testamente för att det ska vara giltigt, ÄB 10 kap. 6 §. Det innebär alltså att det vid ändringar och tillägg i det nuvarande testamentet krävs att två vittnen är med honom och bevittnar hans underskrift och att de bestyrker testamentet genom sina namnunderskrifter, ÄB 10 kap. 1 §. Om det nuvarande testamentet skulle beståNär det finns ett testamente gäller att testatorns (den bortgångne som lämnat ett testamente efter sig) vilja ska tolkas utefter vad som framgår i testamentet, och den viljan ska tillgodoses, ÄB 11 kap. 1 §. Det är främst när det inte finns ett testamente med i bilden som arvsreglerna i ÄB blir aktuella. I det här fallet har er far testamenterat tillgångar och specifikt angett att era arv ska vara er enskilda egendom. Detta innebär att hans avsikt är att tillgångarna som du ärver ska tillhöra bara dig. Om du till exempel skulle vara gift eller gifta dig senare, är inte de tillgångar du ärvt av din far giftorättsgods och ska inte ingå i en eventuell framtida bodelning. För din bortgångne systers del skulle det kunna innebära att arvsregeln om att hennes barn träder i hennes ställe och ärver tillgångarna ska gälla, ÄB 2 kap. 1 § 2 st. Att barn ärver istället för sin förälder som skulle ha ärvt kallas istadarätt. Det vore kanske rimligt att tolka testamentet som att din far vill att tillgångarna ska "stanna i släkten". Allt beror dock på hur han har formulerat sig i testamentet och vad som går att utläsa och förstå om hans vilja utifrån det. Sammanfattning Eftersom din far fortfarande är i livet skulle du kanske kunna prata med honom lite försiktigt när ni fått lite tidsdistans till din systers bortgång om att antingen uppdatera det nuvarande testamentet genom att ändra i det, eller återkalla/förstöra det gamla testamentet samt upprätta ett nytt, uppdaterat efter att din syster gått bort. I den mån detta inte görs, och det nuvarande testamentet istället består tills din far gått bort kommer en tolkning göras för att förstå vad hans vilja var. Tolkningen bygger på vad han uttryckt i testamentet. En möjlighet är att han vill att din systers barn ska träda i hennes ställe, om han vill att tillgångarna ska stanna inom familjen. Detta är en tolkning som också överensstämmer med de legala arvsreglerna om att barn ärver istället för sin bortgångne förälder.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Är en bevittnad kopia av testamente giltig?

2018-12-08 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller ett testamente som det bara finns en bevittnad kopia på kvar. Vid en tidigare bouppteckning fanns ett bevittnat original som kopierades och skickades till skatteverket vid godkännande av bouppteckningen. Originalet finns idag inte att hitta så min fråga är om kopian är giltigt?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Här är tre termer som kan vara bra att känna till:Legal arvinge = den som ärvt om ett giltigt testamente inte finns Testamentstagare = den som ärver enligt ett testamenteTestator = den som upprättat testamentetInledningsvis kan sägas att ett testamente är giltigt även om det försvunnit, förutsatt att det möter de formkrav som uppställs i lag (10 kap. ärvdabalken). Dock behöver testamentstagarna bevisa att ett testamente upprättats. Det kan de göra med den bevittnade kopian. Emellertid har en testator alltid rätt att återkalla sitt testamente. De legala arvingarna kan alltså på denna grund klandra testamentets giltighet. Om de väljer att göra det måste testamentstagarna bevisa att anledningen till att testamentet inte går att hitta inte är att det återkallats. Nedan följer en längre utläggning. Återkallelse av testamenteEn fråga som bör ställas är varför testamentet inte går att hitta. En anledning skulle nämligen kunna vara att det förstörts. Det skulle var ett tydligt tecken på att din vän återkallat testamentet och att det därav är utan verkan (10 kap. 5 § ärvdabalken). Om testamentet återfinns skulle det likaså kunna vara överkryssat, ha stora fåror eller liknande. Då brukar ett testamente anses återkallat. Även om ett nytt testamente upprättats kan det gamla anses återkallat. Ett testamente kan också återkallas på andra sätt. Av lagen krävs att testatorn "otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja" (10 kap. 5 § ärvdabalken). Här framgår alltså att det inte räcker med att din vän bara ändrat sig. Han måste tydligt ha visat det utåt. Fråga är dock hur tydligt det bör göras?I rättsfallet NJA 1943 s. 622 sa en man åt sitt hembiträde att förstöra hans testamente. Det förstördes aldrig men Högsta Domstolen (HD) kom ändå fram till att testamentet återkallats. I rättsfallet NJA 1974 s. 646 sa en kvinna att hon inte önskade att vissa testamentstagare "skulle ha hennes pengar". Det fann HD inte vara en giltig återkallelse. Rättsfallen tycks alltså peka på att det krävs en konkret uppmaning att ändra i eller återkalla ett testamente. Slutsatsen är att ett testamente kan återkallas på många sätt. Det är därför inga svårigheter att återkalla ett testamente och det kan testatorn göra ensam utan krav på vittnen. Vad testamentstagarna behöver göra gällande är att det försvunnit eller förstörts av misstag. Testamentstagarna har bevisbördanNär ett testamente inte går att hitta kan det som sagt bero på att det återkallats. I rättsfallet NJA 1960 s. 227 placerade HD bevisbördan på testamentstagarna. Det betyder för det första att de behöver bevisa att ett testamente upprättats. Det borde inte vara särskilt svårt eftersom det finns en bevittnad kopia på det och dess innehåll. För det andra behöver testamentstagarna bevisa att det försvunnit eller förstörts av misstag. Det vill säga att dess frånvaro inte beror på att det återkallats. Är kopian gjord efter testatorns död betyder det att testamentet inte försvunnit eller förstörts av testatorn. Då har testatorn inte återkallats testamentet på det sättet och kopian är giltig. Emellertid kan testamentet ju vara återkallat på annat "otvetydigt sätt". Men då hamnar bevisbördan på den som hävdar det. Du har inte skrivit något om det så det är kanske osannolikt att det skett.Är kopian gjort innan testatorns död kan anledningen till att testamentet inte går att hitta vara att det återkallats. I så fall är inte heller kopian giltig. Här måste i så fall testamentstagarna visa på att testamentet inte återkallats. Det kan de till exempel göra genom att närstående till testatorn hörs som vittnen. Även när testamentet är upprättat kan tala för att det inte är återkallat. Till exempel om det upprättades nära inpå testatorns bortgång.Sammanfattningsvis kan sägas att om de legala arvingarna klandrar testamentet så kommer det högst sannolikt bli en bevisfråga om varför det inte går att hitta. Här behöver då testamentstagarna lägga fram övertygande bevisning för sin sak. Klandrar de legala arvingarna testamentet kommer domstol avgöra dess giltighet. Vad som kan bevisas kommer då bli avgörande, oavsett vem som egentligen har rätt. De legala arvingarna ärver också om testamentstagarnas bevisning inte är övertygande nog.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny.Vänligen,

Hur skriver jag testamente?

2018-12-04 i Testamente
FRÅGA |Detta är min vilja den dag jag inte finns mer. Jag vill ge min bostadsrätt till ett av mina barnbarn som behöver det mest. Och pengar till dom andra två barnbarnen. Mina 2 barn har fått förskott på arv i pengar o aktier tidigare.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att bestämma vem som ska ärva dig och frångå den legala arvsordningen är min rekommendation att du skriver ett testamente.För att ett testamente ska vara giltigt finns det vissa formkrav. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, däremot krävs det att de vet att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Den som är vittne får inte själv vara en av de som det testamenteras till, det får inte heller vara din make eller sambo, ett syskon till dig eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).Sammanfattningsvis räcker det att du skriver ett testamente som uppfyller formkraven ovan. Behöver du närmre hjälp är du givetvis varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister hos Lawline. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post och telefon; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur ser vi till att mammas fastighet går till barnen och inte till pappa?

2018-12-03 i Testamente
FRÅGA |Hej, Min mamma äger en fastighet som hon vill att min bror och jag ska ärva när hon går bort. Hon vill inte att den ska tillfalla hennes man och vår pappa. I deras äktenskapsförord är huset skrivet som enskild egendom. Som jag har förstått det så ska pappa, min bror och jag efter hennes bortgång dela lika på arvslotten. Min fråga är om hon ändå kan testamentera huset till endast oss barn alternativt skriva ett gåvobrev?Tack på förhand!
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom fastigheten har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord så kommer den att hållas utanför bodelningen om er mor skulle dö före er far. Fastigheten kommer alltså stanna i dödsboet och utgöra en del av det arv som ska delas ut. Så långt är allt i sin ordning.I ärvdabalken finns dock en regel som ni bör vara uppmärksamma på. I 3 kap. 1 § stadgas nämligen något som kallas för makes arvsrätt. Vad regeln innebär är att om en person är gift vid sin bortgång och har gemensamma barn med sin make så kommer den maken ärva före dom gemensamma barnen. Barnens arv från den först avlidne skjuts på så sätt upp och utfaller först efter att den andre föräldern dör, detta kallas för efterarv.Så som jag tolkar din fråga så verkar du och din bror vara gemensamma barn till er mor och hennes nuvarande man, er far. För er del innebär alltså regeln att er far har arvsrätt före er om er mor skulle dö. För att ändra på detta kan er mor skriva ett testamente där det anges att huset tillfaller er. För att ett testamente ska vara rättsligt giltigt krävs att det är skriftligt och att er mor undertecknar det framför två vittnen (10 kap. 1 §). Vittnena får inte vara närstående till henne eller närstående till någon som nämns i testamentet (10 kap. 4 §). Det säkraste är alltså helt utomstående vittnen.Har ni några övriga frågor är ni varmt välkommna att återkommaMed vänliga hälsningar