Tolkning av testamente vid felaktig begreppsanvändning

2019-04-24 i Testamente
FRÅGA |Har formuleringen "full förfoganderätt" samma juridiska betydelse som "fri förfoganderätt" i ett testamente?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att den som har upprättat ett testamente, testatorn, har skrivit "full förfoganderätt" i testamentet och nu undrar du om det har samma juridiska betydelse som "fri förfoganderätt".Det verkar som att det har skett en begreppsförvirring av den som skrev testamentet där begreppen "fri förfoganderätt" och "full äganderätt" blandades ihop.Begreppet "full förfoganderätt" är ingen juridisk term och ger ingen direkt vägledning för vad testatorn åsyftade när den skrev det. För att på svar på frågan krävs då att man gör en tolkning av testamentet.Fri förfoganderätt och full äganderättMed fri förfoganderätt avses att den som får egendomen får göra i stort sett vad den vill med den, förutom att själv testamentera bort den eller ge bort en stor del av arvet i en gåva. Detta görs främst när den först avlidne vill att egendomen ska gå till sina arvingar när den som har ärvt också har gått bort.Med full äganderätt menas istället att den som tar emot arvet får göra vad den vill med det, även testamentera eller skänka bort det.Ett testamente ska tolkas i enlighet med testatorns viljaNär ett testamente ska tolkas ska det göras i överensstämmelse med testatorns vilja (11 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Det är då inte i första hand så som testatorns vilja förmedlas i testamentet som är relevant, utan det är istället den bakomliggande viljan som är det, d.v.s. vad testatorn egentligen ville. Ordens ordagranna innebörd har mindre betydelse än i många andra fall och det går att göra ganska långtgående tolkningar utan direkt stöd av vad som står nedskrivet i testamentet.Om en felskrivning eller ett annat misstag har gjort så att testamentet har fått ett annat innehåll än vad testatorn ville, är testamentet giltigt om det går att komma fram till vad testatorn egentligen ville. (11 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Är det däremot helt omöjligt att förstå vad testatorn egentligen ville, är testamentet i den delen ogiltigt.SlutsatsAtt ett begrepp har använts felaktigt och det inte framgår vad testatorn åsyftade kan men behöver inte innebära att testamentet är ogiltigt. Däremot måste en tolkning göras av testamentet för att komma fram till vad testatorn egentligen menade. Den exakta ordalydelsen spelar då mindre roll utan det relevanta är då vad som var testatorns bakomliggande vilja.Jag kan inte svara exakt på vad det var testatorn ville och begreppet "full förfoganderätt" innebär inte med all säkerhet att testatorn menade "fri förfoganderätt" och begreppen kan inte utan vidare ges samma innebörd. Det är däremot en rimlig tolkning eftersom "förfoganderätt" är det centrala ordet och om det inte finns något annat som talar för att det skulle ligga till på ett annat sätt, bör uttrycket tolkas som "fri förfoganderätt".Sammanfattning"Full förfoganderätt" bör, om det inte finns annat som talar emot det, kunna tolkas som "fri förfoganderätt". Begreppen har i strikt mening inte samma betydelse men här bör det kunna tolkas som att det var det testatorn egentligen ville.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Hur får vi hjälp med att utforma testamente?

2019-04-22 i Testamente
FRÅGA |Jag skulle behöva hjälp med att utforma ett tillägg/förtydligande av ett befintligt inbördes testamente. Vi vill inte skriva om hela testamentet, som innehåller en hel del, utan bara förtydliga att "den som överlever den andre skall erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt" Detta framgår inte helt tydligt i befintligt testamente. Hur kan vi få hjälp med det? Kan inte se att det kan göras i era befintliga mallar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Givetvis kan vi hjälpa er med att utforma det önskade tillägget. Om ni sänder ett mail till mig på dennis.lavesson@lawline.se så kan jag hjälpa er och ni kan få en offert för vad det kostar.Med vänliga hälsningar,

Kan jag testamentera att arvet ska betalas ut månadsvis istället för en klumpsumma direkt?

2019-04-21 i Testamente
FRÅGA |Hej. Jag undrar om det är möjligt att skriva ett testamente som säger att arvet efter mig ej ska betalas ut som en klumpsumma utan månadsvis tills det blir slut?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken[ÄB].När det gäller upprättande av testamente finns det vissa formkrav som du måste följa för att det ska vara giltigt. Testamentet måste vara skriftligt, skrivas under av testatorn samt två vittnen som dessutom måste vara medvetna om att det är ett testamente de skriver på. Vittnena behöver dock inte veta vad testamentet innehåller [10 kap. 1 § ÄB]. Det är inte vem som helst som får vara vittne. Personen måste vara över 15 år gammal och inte lida av en psykisk störning som påverkar vittnets förmåga att förstå att det är en testamentshandling hen bevittnar. Inte heller får testatorns make, sambo, föräldrar, barn, syskon, styvföräldrar, styvbarn, god man, förvaltare, förmyndare får vara vittne [10 kap. 4 § ÄB]. Vidare krävs det att vittnena närvarar samtidigt för att skriva under testamentet. Det räcker inte att en skriver på och att testamentet sedan skickas till någon annan.Utöver dessa formkrav finns det inga direkta regler om vad som ska stå i ditt testamente. Det huvudsakliga är att testamentet uttrycker din verkliga vilja. Du kan alltså skriva att arvet ska betalas ut månadsvis så länge formkraven är uppfyllda.Utöver formkraven finns en sista grej att tänka på…Som nämnt ovan är ditt testamente giltigt så länge du uppfyller formkraven som anges i 10 kap. 1 § ÄB. Innehållsmässigt får du också själv bestämma vad som ska stå i ditt testamente. När det gäller HUR stor del av din kvarlåtenskap du får testamentera bort finns det dock en viss begränsning och det berör bröstarvingarnas rätt till sin laglott om de påkallar jämkning av testamentet [7 kap. 3 § ÄB]. Dina bröstarvingar är dina barn och med laglott menas halva arvslotten, vilket är den lott som barnen haft rätt till om du inte valt att testamentera bort delar av din kvarlåtenskap. För att du ska förstå bättre kommer jag ge ett exempel här nedan:Om vi säger att du har två miljoner i din kvarlåtenskap och två bröstarvingar så har de lagstadgad rätt till halva arvslotten vilket är 500 000 kr var[laglotten]. Detta eftersom bröstarvingar ska ärva lika mycket var och om du valt att inte testamentera bort något av kvarlåtenskapen skulle bröstarvingarna haft rätt till hela sin arvslott vilket är hälften av kvarlåtenskapen var, d.v.s en miljon var.Min slutgiltiga bedömningBaserat på den information du givit mig och den information jag presenterat för dig bedömer jag att du har rätt att bestämma att arvet ska utbetalas månadsvis, så länge det uppfyller formkraven i 10 kap. 1 § och att dina bröstarvingar får sin laglott om de påkallar jämkning av testamentet.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer. Ha en fortsatt trevlig påsk!Med vänliga hälsningar,

Inbördes testamente mellan sambor

2019-04-19 i Testamente
FRÅGA |Vi har ett testamente som vi skrev när vi köpte hus 2000. vi har varit sambo sedan1994.Nu har vi sålt huset och min sambo ska flytta till särskilt boende och jag till en egen lägenhet. Vi är fortfarande ett par även om vi inte kan bo tillsammans längre.Min sambo är svårt hjärt och njursjuk och har inte så lång tid kvar att leva. Hur blir det med vårt testamente då?
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår dig rätt är det ett inbördes testamente som upprättades mellan er år 2000 när ni köpte ett gemensamt hus. Då din fråga handlar om testamente och samboegendom blir ärvdabalken (ÄB) samt sambolagen tillämplig. Huvudregeln i svensk rätt är att sambor inte ärver varandra. Egendom som har förvärvats av samborna tillsammans utgör dock samboegendom enligt 3 § sambolagen och ska enligt 8 § sambolagen, på begäran av någon av parterna, ingå i bodelning när samboförhållandet enligt 2 § sambolagen upphör, antingen genom att samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller när någon av samborna avlider.Som du nämner har ni tidigare upprättat ett inbördes testamente enligt bestämmelserna i 10 kap ÄB som gör att du, som efterlevande sambo, kommer att ärva din sambo så länge inte samboförhållandet enligt 2 § sambolagen har upphört att gälla.Ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär och ett testamente blir därmed enligt 11 kap 8 § ÄB utan verkan. Vad gäller testamenten är det dock först den faktiska viljan som ska beaktas, vad som faktiskt står skrivet i testamentet och därefter den hypotetiska viljan, vad testatorn sannolikt kan anses ha velat. Först när det inte går att veta vad testatorn kan ha velat ska tolkningsreglerna i 11 kap 2–9 §§ ÄB tillämpas. Sammanfattningsvis måste en bedömning i det enskilda fallet ske av testamentets innebörd då du och din sambo enbart flyttat isär på grund av vårdbehov. Då ni fortfarande är ett par borde testatorns vilja, dvs. din sambos vilja, vara att du ska ärva denne. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ta bort någon från testamente

2019-04-23 i Testamente
FRÅGA |Hej.Kan man ta bort sin egen syster från testamente?
Adela Rujovic |Hej och välkommen till oss på Lawline.För att besvara din fråga så blir reglerna om testamente i ärvdabalken tillämpliga. Hur kan man ta bort någon från ett testamente? I frågan framgår inte ifall testamentet är ditt eller någon annans. När jag besvarar din fråga utgår jag från du har upprättat testamentet. Därför vill du inte längre att din syster ska ha rätt till det arv enligt testamentet som för tillfället finns. Kort svar på din fråga, så ja. Det räcker med att du förstör testamentet eller på något annat sätt återkallar testamentet, (10 kap. 5 § ÄB). Genom att du gör på det ena eller andra sättet, ger du uttryck för att det längre inte är din vilja att din syster ska ärva din egendom. Du är testator och du bestämmer vem eller vilka ska få ärva din egendom. Eftersom din fråga var kort och inte innehöll mycket mer information, så kan jag inte besvara på din fråga ytterligare. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Återkom gärna med någon ny fråga! Hälsningar

Testamente, sekundosuccession

2019-04-22 i Testamente
FRÅGA |Hur kan man skriva ett förtydligande i ett gammalt testamente? I vårt testamente står det: Den av oss, som överlever den andre skall erhålla den avlidnes kvarlåtenskap, av vad slag den vara må.Eftersom jag fått lite olika svar på vilka stora konsekvenser det kan få för våra gemensamma barn respektive ett särkullsbarn, om man ärver med full äganderätt eller med fri förfoganderätt, så skulle vi vilja göra tillägget att testamentet ska gälla med fri förfoganderätt.Hur kan vi skriva då?
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns två successionsformer; arv och testamente. Din fråga rör testamente, varvid ärvdabalken är tillämplig.Om testamentet som ni har upprättat innehåller ett förordnande om att den efterlevande maken ska erhålla den avlidna makens egendom med full äganderätt, innebär det att någon sekundosuccession inte ska förekomma och att således den avlidnes arvingar inte har efterarvsrätt. Då kommer den efterlevande makens arvingar att erhålla all kvarlåtenskap.Min rekommendation är därför att ni är tydliga i ert förordnande. Det vore bra om ni tillägger att den överlevande maken erhålla den avlidna makens egendom med fri förfoganderätt. Ett tips är att söka upp mallar på Google för att se hur ett testamente kan vara utformad.Att ha i åtanke är att testators vilja utgör utgångspunkt vid tolkning av testamente, vilket innebär att man söker testators vilja bakom förordnandet. Även om ett testamente innehåller ett förordnande om att den efterlevande maken ska erhålla den avlidna makens egendom med full äganderätt, men det därefter finns ett förordnande om vad som ska ske efter båda makas död, innebär det att testamentet ska tolkas så att den efterlevande maken har fri förfoganderätt avseende den avlidne makens egendom.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Med vänlig hälsning,

Testamentet har oläsliga namnteckningar och inga namnförtydligande, kan detta anses vara formfel?

2019-04-20 i Testamente
FRÅGA |Hej! Har fått min farbrors testamente sänt till mig för godkännande. Det är bevittnat av två för mig oläsliga namnteckningar det finns inga namnförtydliganden.Under namnteckningerna står det bara en adress samma för båda.När jag söker på adressen får jag ingen träff. Nu till min fråga kan det anses vara ett formfel och kan jag därmed klandra testamentet?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler kring testamente och dess formkrav finns i Ärvdabalken (ÄB). Formkraven som har att göra med vittnena är att det krävs att de två vittnena tillsammans med testatorn undertecknar testamentet med deras namnteckningar och att de är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Om så inte är fallet så är inte formkraven för upprättande av testamente uppfyllda. Om inte formkraven är uppfyllda kan testamentet ogiltigförklaras. (13 kap. 1 § ÄB). Det kan göras genom att du som arvinge gör en klandertalan. Det måste dock ske inom sex månader från det att du delgavs testamentet, annars går klanderrätten förlorad (14 kap. 5 § ÄB). Det är svårt för mig att bedöma rakt av om det här kan vara ett formfel eftersom det får bedömas i varje enskilt fall och genom att undersöka testamentet. Det finns dock inget krav på att vittnena måste anteckna eller uppge exempelvis namnförtydligande eller hemvist men lagen rekommenderar att så bör ske (10 kap. 2 § ÄB). Detta utgör dock inga formkrav utan är endast praktiska råd och ett testamente är giltigt även om vittnena inte uppgett sådan information. Däremot används regeln som bevisningsregel och vittnena bör lämna vissa uppgifter för att det underlättar bevisningen för att testamentet har upprättats på korrekt sätt. Att det inte finns några sådana uppgifter talar därför till din fördel rent bevisningsmässigt. Regeln innebär också att bevisbördan för att formkraven är uppfyllda ligger på den som påstår att så är fallet. Eftersom det finns namnteckning från två vittnen och då det inte finns något krav på namnförtydligande är det inte säkert att otydligheten i namnteckningarna räcker för att testamentet ska kunna ogiltigförklaras. Om signaturerna är så pass otydliga att det inte alls går att kontrollera vem som faktiskt bevittnat testamentet så är det dock möjligt att formkraven inte anses uppfyllda, men det beror helt på hur pass otydligt det är och jag kan därför tyvärr inte ge dig ett rakt svar. Det finns alltså en möjlighet att det skulle kunna betraktas som formfel och du har som arvinge en möjlighet att klandra testamentet och försöka få det ogiltigförklarat. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar! Vänliga hälsningar,

Kan man förorda i testamente att våra gemensamma barn får ut sitt arv direkt vid respektive förälders död?

2019-04-16 i Testamente
FRÅGA |Kan man förorda i testamente att våra gemensamma barn får ut sitt arv direkt vid respektive förälders död?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör fördelning av arv kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).Ja, det går att testamentera bort den efterlevande makens/makans rättHuvudregeln är, som du kanske vet, att den efterlevande maken/makan ärver hela kvarlåtenskapen framför de gemensamma barnen (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Genom ett testamente går det däremot att testamentera bort denna rätt, med ett undantag. Den efterlevande måste enligt basbeloppsregeln efter bodelningen alltid få behålla egendom av ett värde motsvarande minst fyra prisbasbelopp, för närvarande 46 500x4 = 186 000 SEK. Skulle detta inte uppfyllas anses testamentet ogiltigt i denna del (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).Skulle ni endast vara sambor orsakar det överhuvudtaget inga problem.Ni kan därför testamentera att era gemensamma barn ska få ut sina respektive arv omedelbart, så länge den efterlevande maken/makan totalt efter bodelningen med allting inräknat får behålla egendom till ett värde av 186 000 kr (just nu – prisbasbeloppet ändras varje år).Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig vecka!Med vänliga hälsningar