Testamentera till barnbarn

2019-08-16 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag är änka och har 3 barn och sju barnbarn. Vid mitt frånfälle ska barnen först få sitt efterarv efter deras avlidne pappa .Genom testamente ska barnen få sin laglott. 6 av barnbarnen 8% och ett barnbarn 2% (god man pga Downs syndrom.)av resterande kvarlåtenskap,Dock skall i barnbarnets 2% ej inräknas min nuvarande Br värde ca 12milj. Br kanske är såld innan mitt frånfälle och ej heller försäljningslikviden ska ingå i de 2%.Blir barnbarnen legatarier eller dödsbodelägare och kan man testamentera olika andelar till barnbarn
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arv för bröstarvinge och barnbarnBröstarvingars rätt till arv skyddas genom reglerna om laglott. Laglotten är hälften av arvslotten vilket innebär att en förälder genom ett testamente kan inskränka sina barns arvsrätt till hälften, se vidare 7 kap. Ärvdabalk. Till skillnad från bröstarvingar har barnbarn ingen rätt till arv efter sina mor- eller farföräldrar. Det enda "undantaget" från detta är om en bröstarvinge gått bort. I enlighet med istadarätten träder bröstarvingens barn (dvs. den avlidnes barnbarn) in i bröstarvingens ställe. I ett sådant fall övertar barnbarnet arvsrätten och som en följd av laglottsskyddet kan dennes arv enbart inskränkas till hälften.Om bröstarvingarna är vid livet är barnbarn inte arvsberättigade. Det innebär att det är upp till mor- eller förföräldern om denne vill testamentera egendom eller inte och även hur stor del av kvarlåtenskapen barnbarnet ska få. Som svar på din fråga finns det alltså inga hinder mot att testamentera olika andelar till barnbarn. Dödsbodelägare eller legatarie Förordnandena i ett testamente kan vara utformade på olika sätt och detta styr om man blir dödsbodelägare eller legatarie. Man skiljer på legat (viss summa pengar, penninglegat, eller en viss sak, saklegat) och universellt förordnande (en viss andel eller resten av kvarlåtenskapen). Det som får ett legat kannas legatarie, den som får en viss andel kallas universell testamentstagare. Det är endast universella testamentstagare som räknas som dödsbodelägare. Detta innebär bland annat att en universell testamentstagare kan komma att delta i förvaltningen av testatorns dödsbo, skall kallas till bouppteckningsförrättningen samt deltar i förrättandet av arvskiftet, vilket en legatarie inte gör. I ditt fall har du inte testamenterat en viss angiven penningsumma eller en viss utpekad sak, utan givit dina barnbarn en procentandel i hela eller delar av din kvarlåtenskap. Så som testamentet är utformat rör det sig om ett universellt förordnande, vilket innebär att de kommer bli dödsbodelägare. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om bröstarvingen ignorerar testamentet?

2019-08-13 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag har en följdfråga till denna fråga som min man ställde till er idag: https://lawline.se/answers/bortadopterades-barns-ratt-till-laglott Vad händer om den icke bortadopterade bröstarvingen vägrar dela med sig av laglotten till de två bortadopterade sönerna? Den är ju rent juridiskt enbart hans. Varifrån tar man pengarna då?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvinges rätt till laglottUtifrån svaret på den tidigare frågan antar jag att ett testamente upprättats som ger de två bortadopterade barnen arvsrätt. Det är dock inte meningen att det icke bortadopterade barnet (bröstarvingen) ska dela med sig av sin laglott. Din man får nämligen inte testamentera bort en bröstarvinges laglott. Om ni ändå skriver ett testamente som inskränker på laglotten kan bröstarvingen jämka testamentet och därmed få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § ärvdabalken). Eftersom din man endast har en bröstarvinge är laglotten halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Han kan därför endast testamentera bort den andra halvan av arvslotten. Hans två bortadopterade barn kan därför som mest få ¼ av arvet vardera. ½ (bröstarvingens laglott) + ¼ (testamente bortadopterat barn) + ¼ (testamente bortadopterat barn) = hela arvslottenAnsök om skiftesmanOm din mans bröstarvinge vägrar dela med sig av det arv som överstiger laglotten kan hans bortadopterade barn ansöka om en skiftesman hos tingsrätten som då kan göra ett tvångsskifte och därmed bestämma hur arvet ska fördelas i enlighet med testamentet (23 kap. 5 § ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Syskons möjlighet att bestrida testamente

2019-08-07 i Testamente
FRÅGA |Jag är sambo med en kille. Vi har inga barn sedan tidigare och inte heller tillsammans. Jag har skrivit ett testamente där jag ger min sambo en större del av mina tillgångar samt några organisationer som också får en viss del.Mina frågor nu är som följer:Kan min enda bror (helsyskon) som jag inte längre har någon kontakt med bestrida testamentet (våra föräldrar är döda) och få rätt?När min sambo sedan dör måste han ge en viss del till min bror eller kan han ge till vem han vill?Tacksam för svar!
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida din bror kan bestrida ditt testamente för att få del av kvarlåtenskap som du testamenterat bort till andra personer/ändamål. Jag utgår i mitt svar från att testamentet är giltigt och uppfyller de formkrav som lagen ställer på ett sådant dokument. Vad säger lagen? Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 9:1 ÄB får den som fyllt 18 år själv bestämma vad som ska hända med dennes kvarlåtenskap genom testamente. Huvudregeln är att kvarlåtenskapen kan testamenteras till precis det ändamål eller till de personer som testatorn själv önskar, från detta finns undantag i form av reglerna om laglott. I 7:1 ÄB kan man utläsa att hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge utgör hans laglott. Denna har bröstarvingen en i princip ovillkorlig rätt till och den kan alltså inte testamenteras bort.Rätt till laglott är det endast bröstarvingar som har. Vilka som är bröstarvingar framgår av 2:1 ÄB. Det är arvlåtarens barn, eller om dessa är döda, barnbarnen osv. Utöver denna grupp finns inga andra som har någon ovillkorlig rätt att ärva något av en avliden persons kvarlåtenskap.Bedömningen i ditt fallDet framkommer i din fråga att du har testamenterat bort din kvarlåtenskap till din sambo och till vissa organisationer. Eftersom det saknas bröstarvingar finns det ingen som har någon ovillkorlig rätt till någon laglott, detta betyder att din egendom är fri att testamenteras bort som du själv önskar. Det bör påpekas att du bror alltid kan komma att bestrida testamentet, men det framgår ingen omständighet av din fråga som pekar på att han skulle nå någon framgång med ett sådant bestridande. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om testamentet är giltigt kan din bror inte med framgång bestrida testamentet för att få någon del av din kvarlåtenskap.Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan min man göra mig arvlös genom sitt testamente?

2019-08-06 i Testamente
FRÅGA |I testamentet står det att skulle min man avlida före mig så skall all kvarlåtenskap med full oinskränkt äganderätt tillfalla hans dotter. Det ska vara hennes enskilda egendom.Betyder det att jag som hustru mister hus och hem om min man avlider före mig.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så undrar du om din man kan göra dig arvlös genom sitt testamente.I ärvdabalken (ÄB) finns det regler om vad som gäller i din situation.Du har alltid rätt till ett värde av fyra prisbasbeloppFörst och främst – nej, din man kan inte göra dig helt arvlös. Det beror på att du som maka alltid har rätt att få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp när din make dör (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Din mans testamente gäller alltså inte i det avseendet att det gör dig arvlös. I de fyra prisbasbeloppen ingår din andel från er bodelning samt eventuell enskild egendom som du äger. Det innebär att du endast ärver din man i den mån som värdet av bodelningen och din enskilda egendom inte räcker upp till fyra prisbasbelopp.Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor, men ändras varje år. Fyra prisbasbelopp motsvarar idag 186 000 kronor. Om din make skulle avlida i år innebär det att du skulle vara garanterad det beloppet, med avräkning för värdet av din bodelningsandel och enskilda egendom.Din mans vilja ska respekterasI övrigt ska din mans testamente gälla, eftersom hans sista vilja ska respekteras (11 kap. 1 § första stycket ÄB). Genom att testamentera all sin kvarlåtenskap till sin dotter anses han ha uttryckt att han inte vill att du ärver något efter honom.SammanfattningDin man kan inte göra dig helt arvlös, men du har endast rätt att ärva honom i den mån som du inte får ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp efter hans död. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan mina föräldrar göra så att min brors hustru inte ärver?

2019-08-15 i Testamente
FRÅGA |Min bror, som inte har egna barn, är gift med en kvinna som har egna barn. Mina föräldrar vill inte att det min bror ärver efter dem, ska gå till henne om/när min bror går bort. De vill att hans del av vårt arv ska gå till mina barn.Går det att skriva något testamente, och hur ska man skriva?Tack på förhand
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Dina föräldrar kan skriva ett testamente(9:1 ärvdabalk) som innebär att din brors hustru inte ska ärva egendomen om din bror går bort. Dina föräldrar kan då skriva att hans arv ska vara enskild egendom. I så fall kommer arvet i första hand gå till er syskon(2:2 ärvdabalk) och om ni inte är i livet går arvet till er syskons barn barn. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00

Kan syskonbarn klandra ett testamente?

2019-08-10 i Testamente
FRÅGA |Vår far har gått bort, vi är två systrar. Han och hans fru har inga gemensamma barn. Han har testamenterat Halva sin del till sin fru, med full förfoganderätt. testamentet säger att efter hennes bortgång ärver vi alla deras gemensamma tillgångar. Hon har bortgångna halvsyskon, som i sin tur har barn.Hur blir det då med det som står i testamentet? kan de syskonbarnen bestrida testamentet?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår ifrån att din far, samt hans fru, har upprättat ett inbördes testamentet vars innehåll går ut på att frun ärver din far efter hans bortgång, varefter ni två syskon ärver allt (d.v.s såväl din fars som din far frus egendom) efter hennes bortgång.Såsom jag förstår dig, undrar du om det finns några problem med det här testamentet, som skulle kunna medföra problem när det väl skall verkställas.Syskonbarn har ingen rätt till laglott I ärvdabalken (hädanefter ÄB) finns regler kring laglott, som kan innebära hinder för en förälder att testamentera bort allt sin egendom. Förenklat innebär laglotten att en bröstarvinge har rätt till halva sin arvslott, även om en förälder testamenterat bort mer än detta belopp. Reglerna kring laglott gäller dock bara i förhållande mellan förälder och barn, d.v.s i förhållande till förälderns bröstarvingar. Syskonbarn är inte bröstarvingar.Fruns syskonbarn har alltså ingen rätt till laglott, och reglerna kring laglott innebär därmed inget hinder mot att hon testamenterar bort all sin egendom till dig och din syster. Syskonbarnen kan klandra testamentet, men är det upprättat i korrekt ordning ärver du och din syster ändåSyskonbarnen skulle, i fall den legala arvsordningen hade tillämpats, ha varit arvingar till din fars fru. Testamentet skrider dock emellan, och fråntar dem deras arvsrätt. Eftersom syskonbarnen skulle varit arvingar, är det möjligt för dem att väcka klandertalan , efter att din fars fru döttoch göra gällande att testamentet är ogiltigt (14 kap 5 § ÄB). En klandertalan är ingen "ensidig" rättshandling, utan är istället ett formellt förfarande där syskonbarnen inför domstol gör gällande att testamentet av någon anledning är ogiltigt. För att ogiltighet skall föreligga, krävs antingen 1. att testamentet inte uppfyller formkraven för testamente, eller 2. att din far/hans fru led av en psykisk störning, eller 3. att någon tvingat eller lurat dem att upprätta testamentet (13 kap 1-3 § § ÄB). Huruvida någon av dessa ogiltighetsgrunder föreligger kan jag inte veta utan mer information. Föreligger ingen grund för ogiltighet, kommer en domstol komma fram till att testamente gäller. I så fall verkställs testamentet, och du och din syster ärver i enlighet med testamentet.SammanfattningSyskonbarnen har inget rätt till laglott, och kan inte påkalla jämkning av testamente. Om de skulle vilja, kan de dock väcka klandertalan när din fars fru väl dör. För att nå framgång med en sådan talan, krävs dock att testamentet är behäftad med ogiltighet, exempelvis för att det inte uppfyller formkraven för ett testamente. Är testamentet inte ogiltigt, misslyckas klandertalan, och du och din syster ärver ändå.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Hur gör jag för att mitt styvsyskon inte ska ärva?

2019-08-06 i Testamente
FRÅGA |44 åring undrar:Min far flyttade till sitt hemland (Brasilien) när jag var 11 år. Min mamma, hennes svenska man, deras gemensamma två döttrarna o jag fortsatt att bo tillsammans i Sverige, det gör vi fortfarande. Min styvpappa har alltid varit en förebild för mig i hela mitt liv.Min biologisk far gifte om sig med en kvinna som har två barn.Det yngsta av hennes barn var ca sex år då.Min far adopterade det yngsta barnet, dennes pappa var död då. Det barnet som idag är ca 30 år, alltså min styvbror som jag inte känner eller har haft någon kontakt med.Min fråga:1. Ärver min styvbror mig om jag dör före honom? Jag vill att mina systrar från min mammas andra äktenskap ärver mig, eftersom vi har alltid varit nära varandra i våt och torrt. Själv har jag inga barn.2. Min styvpappa vill adoptera mig i hopp om att det blir lättare att arvet blir mellan oss systrarna, ej styvbrodern som är en främling för mig. 3. Går det att göra något av rent juridiskt för att hindra honom att ärva mig? Jag har fått mycket ekonomiskt hjälp från min styvpappa o min mamma, jag kommer att få större värdefulla arv av dem i snar framtid.Tacksamt för ett svar!MvhTLF
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Vad lagen sägerI första hand ärver barn (2:1 ärvdabalk), eftersom du inte har några barn så ärver dina föräldrar hälften var om du skulle gå bort (2:2 ärvdabalk). Är någon av föräldrarna död delar arvlåtarens syskon på den halvan (2:2 ärvdabalk). Det är i detta fall som din styvbror skulle kunna bli din arvinge. TestamenteOm du inte vill att det ska bli som lagen säger så kan du skriva ett testamente. Eftersom du inte har några barn så är du fri att testamentera till vem du vill (9:1 ärvdabalk). Då kan du välja att bara dina systrar ska ärva dig. Observera att ett giltigt testamente måste uppfylla vissa formkrav (10:1 ärvdabalk), det ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen som inte är förmånstagare. AdoptionFör att få adoptera en vuxen person ska det finnas särskilda skäl (4:4 föräldrabalk). Särskild vikt läggs vid om den som vill adoptera har uppfostrat den som vill adopteras, och om adoptionen kan ses som en bekräftelse på en redan existerande förälder-barn-relation. Det låter på dig som att du har en stark relation till din styvfar och att han var en del av ditt liv under uppväxten, detta är skäl som talar för att en adoption skulle gå igenom. Din biologiska far behöver inte samtycka för att en adoption ska gå igenom, och skulle ni genomföra en adoption kommer din styvfar att vara din far juridiskt sätt, vilket innebär att det är ni som har arvsrätt till varandra. SammanfattningUnder vissa omständigheter skulle din styvbror kunna komma att ärva dig, men du kan själv ändra detta. Om det viktiga för dig är att se till att dina systrar ärver dig och att din styvbror inte gör det så är det enklaste sättet att skriva ett testamente, en adoption är en mer omfattande process som tar längre tid. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Klandra testamente?

2019-08-05 i Testamente
FRÅGA |En 77-årig man har blivit änkeman.Han har två söner i 50 årsåldern.Son A är sambo, men har inga barn.Son B är gift och har två barn i 20-årsåldern.Den 77-årige pappan äger ett fritidshus som värderas till 1,6 -2 miljoner kronor.Det finns ett testamente som säger att just fritidshuset ska fördelas med 25% till Son A och 25% till Son B. Resterande 50% ska fördelas lika mellan Son B:s barn. (Testamentet säger också att allt övrigt ska fördelas lika mellan sönerna.)Son A tycker självklart att det här är lite konstigt då han ser det som att han får 25% och brodern får 75%.Jag uppfattar att det genom testamentet är helt ok att göra så här, men kan det på något sätt uppfattas som ett förskott på arv alternativt kan man hävda något annat?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom testamentet inte kränker son A:s rätt till sin laglott, som är 25 % av all kvarlåtenskap, är testamentet helt okej och det finns inget son A kan hävda för att få ut mer i arv efter sin fader. Testamentet kan inte heller utgöra förskott på arv, detta eftersom det är barnen till son B som ärver, inte son B, samt då fritidshuset först delas mellan arvingarna efter den 77 årige mannens bortgång. Den enda möjligheten son B har är att klandra testamentet och hävda antingen formfel, psykisk störning eller obehörig påverkan och motivvillfarelse enligt ärvdabalken 13 kap. Enligt vad som framgår verkar denna väg dock inte som särskilt framkomlig. Hoppas du fått svar på din fråga!