Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

2020-08-04 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min partner (särbo) genom många har nyligen gått bort. Jag är betydligt yngre än han var. Han har (genom advokat) i sitt testamente bestämt att hans fritidshus ska tillfalla mig med fri förfoganderätt. Detta inskränker inte min partners sons laglott. Jag vill gärna behålla huset, men eftersom det är gammalt och ständigt måste underhållas kommer jag troligen med tiden att lägga ner mer än vad som jag nu ska få, och det kommer således knappast att finnas mycket kvar åt mina egna barn ur tidigare äktenskap - om jag inte låter huset förfalla.Min partners son och jag har tills vidare samarbetat bra om allt, och han har sagt att han vill försöka hitta en lösning. Vi önskar båda vårda minnet av min partner/hans far, vilket bl.a. är möjligt genom att bevara huset. Han inser dessutom förmodligen att han ekonomiskt inte vinner något på att jag tvingas sälja. Han verkar dock inte ha kommit långt med saken, varför jag nu vänder mig till er med följande fråga:Finns det möjlighet för min partners son att avstå från sitt eller hans barns krav på huset vid min bortgång? (Han har fru och två barn). Eller är jag tvungen att - mot min önskan - sälja, i fall jag vill undvika att mina egna pengar ska gå till min partners son och barnbarn i stället för till mina egna?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du erhållit ett fritidshus i arv från din särbo. Arvet har erhållits med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten ger dig en rätt att använda huset, sälja det, till och med skänka bort det. Däremot innebär den fria förfoganderätten att du inte har rätt att testamentera bort det till någon annan. Då du kommer att vara tvungen att underhålla huset för att ha möjlighet att behålla det undrar du om din partners son kan avstå från sitt eller hans barns rätt att ärva fritidshuset vid din bortgång. Inom arvsrätten skiljer man på arvsavsägelse, arvsavstående och arvsöverlåtelse. Din partners son kunde innan hans far avled gjort en arvsavsägelse. En arvsavsägelse ska göras i ett skriftligt avtal med arvlåtaren (17 kap. 2 § ÄB). En arvinge som på det sättet avsagt sig sin rätt till arv är inte längre dödsbodelägare. Arvingen som avsäger sig arvet kan inte bestämma vem som ska gå in i hens ställe. Den del av kvarlåtenskapen som skulle ha tillfallit arvingen fördelas då som om arvingen avlidit före arvlåtaren. Avsägelsen gäller även arvingens avkomlingar. I ditt och din partners fall är det av förklarliga skäl inte möjligt då avsägelsen inte skett innan han avled. Det finns vissa möjligheter till arvsavsägelse även efter dödsfallet. Denna möjlighet är inte lagstadgad och skulle oavsett innebära att arvet fördelas till nästa som är arvsberättigad.Ett arvsavstående görs i regel när en arvtagare vill föra över hela eller delar av sitt arv till sina egna legala arvingar. Arvsavstående var "populärt" förr i tiden, innan arvs- och gåvoskatten avskaffades. Genom ett arvsavstående kunde arvet fördelas på fler personer och därmed leda till sänkt arvsskatt totalt sett. Om din partners son skulle göra ett arvsavstående skulle det innebära att hans barn ärver direkt istället. Skulle din partners barn avstå arvet skulle det innebära att det istället kommer att tillfalla hans barn, inte dina. Det finns även en möjlighet till arvsöverlåtelse. Din partners barn har rätt att förfoga över sitt arv och kan överlåta arvet till vem han vill. Alltså kan han när han ska ta emot arvet själv bestämma om han ska överlåta arvet till någon (t.ex. dina barn). Även om detta är en möjlighet tycker jag du bör ha i åtanke att trots att du litar på din partners barn och att han säger sig ha för avsikt att göra en arvsöverlåtelse den dag du avlider, kan du inte vara säker på att så verkligen sker. Ni kan inte avtala i förväg om att han ska överlåta sitt arv till t.ex. dina barn.Den fria förfoganderätten ger, som redogjort för inledningsvis, dig en rätt att göra det mesta med det du ärvt; förutom att testamentera bort det. Ett alternativ för dig skulle i sådana fall vara att sälja fritidshuset. Jag är fullt medveten om att det inte är din önskan, då du vill behålla fritidshuset för att vårda minnet av din partner. Däremot är det ett alternativ för att se till att dina egna barn erhåller så mycket som möjligt vid ditt frånfälle. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på onsdag, den 5 augusti, klockan 10.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post så bokar vi in en annan tid. Då vi fört viss korrespondens och kommit överens om samtal via Skype, eftersom du har utländskt telefonnummer, föreslår jag att du sänder mig ditt Skype-ID per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur går man tillväga om man vill att sitt ena barn ska ärva mer?

2020-07-31 i Testamente
FRÅGA |Har 2 barn, min son har avsagt sig bekantskap med mig.Är ensamstående 78 år bor i hus.Min dotter hjälper mig varje vecka.Antar att jag inte kan välja bort min sons lagliga rätt om jag dör, men skulle vilja ge min dotter en större del vid bortgång.Mitt hus är i dag värt 5-6 milj. Har lån på ca 700 000 och en kvarvarande skatt på 850 000.Har förstått att jag kan fylla i ett formulär på Livsarkivet digitalt och att det gäller som ett testamente.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill att din dotter ska ärva mer än din son som du inte längre har någon kontakt med. Det framgår inte om du är gift eller inte så i mitt svar har jag utgått från att du inte är gift och att dina två barn är dina enda arvingar.Om man inte skriver något testamenteEftersom din fråga handlar om arv och testamente finns reglerna i ärvdabalken (här). När det inte finns något testamente fördelas arvet enligt reglerna i lagen. Enligt lagen ärver bröstarvingarna hela kvarlåtenskapen och den fördelas lika mellan dem, se 2 kap 1 § (här). Om man inte vill att ens barn ska ärva lika mycket, som i ditt fall, måste man upprätta ett testamente.Att skriva ett testamenteFör att ett dokument ska vara ett giltigt testamente finns det en del krav som måste vara uppfyllda. Om ett testamente inte uppfyller dessa krav är det ogiltigt och det innebär att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lagen. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen. Med vittnenas närvaro ska testatorn skriva under testamentet eller åtminstone bekräfta att det är hens underskrift. Vittnena ska sedan själva skriva under testamentet med sina namn med vetskap om att det är fråga om ett testamente, se 10 kap 1 § (här).Alla personer får dock inte vara vittnen. Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning inte förstår betydelsen av att bevittna ett testamente får inte vara testamentsvittne. Inte heller den som är gift/sambo, den som är släkt i rätt upp- eller nedstigande led (t.ex. föräldrar och barn) eller svågerlag (t.ex. svär- och styvföräldrar och styvbarn) till testatorn eller dennes syskon får vara vittne. Man får inte heller vara vittne om man själv, ens make, sambo, syskon eller någon annan släkting som står i rätt upp- eller nedstigande led eller svågerlag ärver på grund av testamentet,10 kap 4 § (här). Eftersom att testamenten inte behöver registreras krävs det att de förvaras på en bra och säker plats.Barns rätt till laglottenBröstarvingarna har alltid rätt att utfå sin laglott, även i fall då det finns ett testamente. Man kan alltså inte kränka bröstarvingarnas rätt till laglotten. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap 1 § (här). Det betyder att barnen har rätt att få hälften av vad de skulle ha ärvt om det inte funnits ett testamente. Om man t.e.x har två barn är deras vardera arvslott 50 % av den totala kvarlåtenskapen. Vardera barns laglott är alltså 25 % av den totala kvarlåtenskapen. Man kan därför testamentera 75% till det ena barnet utan att kränka det andra barnets laglott. Jag vill också poängtera att det faktum att ett testamente kränker en bröstarvinges laglott innebär inte att testamentet är ogiltigt. För att bröstarvingen vars laglott har kränkts ska få ut hela sin laglott måste denna begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § (här). Detta måste göras inom sex månader från det att bröstarvingen fick del av testamentet. Om jämkning inte begärs går dennes rätt till laglotten förlorad och fördelningen enligt testamentet står fast.SammanfattningDet är alltså fullt möjligt att testamentera en större del av arvet till din dotter, men ha i åtanke att din son har rätt till sin laglott. Om du skriver ett testamente som kränker din sons rätt till laglott måste han ändå begära jämkning av testamentet för att få sin laglott. Vill du ha hjälp att upprätta ett giltigt testamente rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Boka tid kan du göra här.Vänligen,

Hur vet man om det finns ett nytt testamente och vad krävs för att ett testamente ska bli giltigt?

2020-07-31 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min faster har avlidit. Hon efterlämnar ett inbördestestamente mellan henne och hennes avlidne man där hennes avlidnes man släktingar uppges som arvtagare. Två månader innan hennes bortgång begärde hon uppgifter om oss (hennes biologiska syskonbarn, syskon avliden) från min mamma för att skriva in oss som arvtagare. Det kan därmed finns ett nytt testamente. Hur vet jag det? OM hon inte hunnit ändra i testamentet kan hennes begäran om våra uppgifter (personnummer, adresser, telefonnummer) ändå påverka testamentet? Hon begärde de inte för skoj skull.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur vet man om det finns ett nytt testamente?Första frågan gäller hur man vet att det existerar ett nytt testamente. Svaret på den frågan är tyvärr lite problematisk – eftersom det i svensk rätt inte finns några regler om hur eller var ett testamente ska förvaras. Det finns inte något registerkrav, och det går inte heller att registrera ett testamente hos någon myndighet eftersom testamentet endast gäller i originalformDet är alltså testamentsgivaren som själv svarar för att bevara testamentet det ställe personen i fråga tycker är säkrats. Det finns vissa juristbyråer som specialiserar sig på förvaring av testamente och garanterar att testamentet kommer till dödsboet efter personen i fråga avlidit. Ett testamente kan även förvaras i ett bankfack – men det är som sagt i slutändan upp till den enskilde testamentsgivaren att bestämma. I ditt fall hade jag försökt se om din faster förvarat sitt testamente i ett bankfack eller liknande. Annars hade jag i ert fall sett om ni fått tillträde till huset för att se ifall er faster förvarat testamentet där.Krav för att ett testamente ska bli giltigt: Det ställs väldigt höga krav för att ett testamente ska vara giltigt, och det måste uppfylla vissa formkrav. Det räcker alltså inte med att hon endast frågat om era personuppgifter för att testamentet ska vara giltigt.Enligt ärvdabalken Ärvdabalken 10 kap. 1 § måste testamentet varit i skriftlig form, samt bevittnas av två vittnen som bekräftar testamentet med sin underskrift. Sedan måste testamentet även vara underskrivet av er faster. Undantag från dessa stränga formkrav kan finnas om personen i fråga upprättat ett så kallat nödtestamente enligt Ärvdabalken 10 kap. 3 §. Där godtas ett muntligt testamente i vissa fall, men det krävs fortfarande två vittnen. Det krävs även att en sjukdom eller nödfall föreligger. Så ifall hon endast bett om era uppgifter men inte på något sätt skrivit ner det i testamentet, eller upprättat ett nödtestamente så är det tyvärr inte giltigt och påverkar inte det testamente som finns på något sätt. Hoppas du fick svar på din fråga! Mvh,

Behöver ett testamente registreras?

2020-07-30 i Testamente
FRÅGA |Tack för ett tydligt svar. När man skriver testamente måste det skrivas på ett särskilt sätt?Räcker det med att 2bevittnar eller ska det registreras .Med vänlig hälsning,.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente behöver inte registreras, du får själv förvara testamentet på en säker plats. För att ett testamente ska vara giltigt behöver vissa formkrav vara uppfyllda. Dessa formkrav regleras i 10 kap ärvdabalken. De formkrav som finns är att testamentet ska vara skriftligt och upprättas med två vittnen. Under vittnenas närvaro ska också du och vittnena skriva under testamentet (10 kap 1 § ärvdabalken). Det finns också bestämmelser om vilka som får vara vittnen till testamentet, till exempel får de som ska ärva dig inte vara vittnen (10 kap. 4 § ärvdabalken). När du skriver ditt testamente är det viktigt att du tänker på hur du formulerar dig. Du bör skriva enkelt och tydligt så att det inte kan misstolkas. Om du vill ha hjälp att utforma ditt testamente kan du kontakta en av Lawlines jurister.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur bestämmer jag över mitt arv?

2020-07-31 i Testamente
FRÅGA |Jag har 3 bröstarvingar och jag har en summa pengar på mitt bankkonto som tillhör mitt ena barn. Hur kan jag säkra att det barnet får dessa pengar när jag dör?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är av arvsrättslig karaktär. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Vad kan jag testamentera?Som testator (den som skriver testamente) kan du endast bestämma över din egen kvarlåtenskap (9 kap. 1 §, första meningen ÄB). Detta innebär att om pengarna tillhör ditt ena barn så är det självklart bara det barnet som kan bestämma över sina pengar. Som jag förstår problemet är du dock orolig för att någon ska tro att pengarna tillhör dig och inte ditt barn och att pengarna således kan gå till någon annan än ditt barn. Hur bestämmer jag över min kvarlåtenskap?Om det skulle bli så att man tror att pengarna är dina efter din död så kommer de fördelas enligt reglerna i främst 1-3 kap. ÄB. Enda sättet att frångå dessa regler är genom testamente. Du kan alltså göra ett testamente där du testamenterar ditt barns pengar till just ditt barn för att säkerställa att pengarna går till henne. Det finns inga språkliga krav när det gäller testamente, utan det viktigaste är att du uttrycker din vilja så tydligt som möjligt och på ett lättbegripligt sätt. Formkraven för testamente är enbart formella. Dessa är att testamentet ska vara skriftligt och undertecknas tillsammans med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (barn, mor/far, mor-/farföräldrar osv.) med dig eller din partner får inte utgöra vittne. Inte heller den som är under 15 år, lider av psykisk störning eller mottager någonting ur testamentet får utgöra vittne (10 kap. 4 § ÄB). Det bör här nämnas att du inte kan testamentera bort dina bröstarvingars laglott. Laglotten för dina bröstarvingar är i ditt fall: din kvarlåtenskap dividerat med 3 (antalet bröstarvingar), dividerat med 2. Du kan alltså inte göra dina andra två bröstarvingar arvlösa (7 kap. 1 § ÄB). Sammanfattningsvis är alltså min rekommendation att du upprättar ett testamente. Testamentet bör vara så tydligt utformat som möjligt för att undvika oklarheter och eventuella konflikter efter att du dör. Vill du ha hjälp med upprättande av testamente kan du vända dig till vår juristbyrå här eller ringa oss för mer informationKontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!

Formulering av testamente

2020-07-31 i Testamente
FRÅGA |Hej.Vi är ett gift par utan gemensamma barn eller några särkullsbarn. Vi har var sin syster som är gifta och har var sin dotter. Vi vill skriva ett inbördes testamente där det framgår dels att det är våra systrar som ärver oss efter bådas bortgång samt om det är så att någon eller båda våra syskon har avlidit att det är deras respektive döttrar som skall ärva. Är denna text tillräcklig?Efter bådas bortgång skall kvarlåtenskapen ärvas av och delas mellan våra respektive systrar NN samt NN. Skulle någon eller båda systrarna ha avlidit skall arvet delas mellan det överlevande syskonet och den/de avlidnas dotter/döttrar.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente ska tolkas utifrån testators yttersta vilja. För att det inte ska uppstå tolkningsproblem och oklarheter är det viktigt att testamentet formuleras tydligt.Jag antar att ni i testamentet anger vem "båda" är (alltså du och din make), men påpekar det ändå just för att klargöra och förtydliga formuleringen. I texten anger ni tydligt att er vilja är att kvarlåtenskapen ska ärvas och delas mellan er respektive syster. En möjlighet för att vara på den säkra sidan i formuleringen är att förtydliga att ni vill att kvarlåtenskapen ska delas "lika", motsvarande 50% vardera mellan respektive syster. Avseende den sista meningen förstår jag innebörden av den och jag skulle hävda att det går att skriva på det sättet. Ett alternativt tillvägagångssätt vid formuleringen skulle emellertid kunna vara att ni först skriver hur kvarlåtenskapen ska fördelas om en av er respektive syster avlider, alltså att dottern till den avlidna systern NN ska dela kvarlåtenskapen med den överlevande systern NN (som du benämner er respektive syster i frågan). I nästkommande mening kan ni skriva hur kvarlåtenskapen ska fördelas om båda respektive systrar avlider, följaktligen att deras respektive dotter ärver kvarlåtenskapen lika (50% vardera). Tillvägagångssättet kan underlätta förståelsen av texten, istället för att skriva "den/de avlidnas dotter/döttrar" i en och samma mening. Jag vill även tillägga att min formulering med att arvet ska delas 50% vardera för respektive systers dotter, görs utifrån ditt påstående i frågan om att er respektive syster endast har en dotter vardera. Tänk på att såsom din text är formulerad i frågan, har ni specificerat att arvet ska fördelas mellan respektive systers dotter, om någon av er respektive syster har avlidit. Ett förtydligande är att ange döttrarnas namn och personnummer, eller om fler barn kan tillkomma kan ni skriva att er kvarlåtenskap ska ärvas av era respektive systrars bröstarvingar.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Räcker det med att uppvisa kopia på testamente?

2020-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min släkting skrev ett testamente hos advokat för några år sedan, innan hon blev dement. Jag fick då en kopia av testamentet och en lapp där det stod att handlingen skulle förvaras i bankfack. Nu är hon mycket dålig, gravt dement och inte kommunicerbar. Hon är på ett hem och har ingen god man, dock en lindrigt dement make. Bankfacket sades upp vid flytten till vårdboendet och maken hsr ingen aning om var testamentet finns. Min fråga: om vi inte hittar originalet men har kopia, är det giltigt vid arvsskifte? Det finns ett referensnummer på testamentet, betyder det att advokatbyrån kan ha dokumention eller annat som styrket att testamentet har upprättats? Min släkting kan ju ha rivit testamentet i bitar eller slängt det vid något av sina skov/utbrott.
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över ifall en kopia av ett testamente är giltigt vid ett arvsskifte.Ett testamente är giltigt även om det har försvunnit med förutsättningarna att det uppfyller de formkrav som uppställs i lag (10 kap. ÄB). Dock behöver du som testamentstagare bevisa att ett testamente har upprättats, då med hjälp av den bevittnade kopian och dess innehåll. Eftersom en testator kan återkalla sitt testamente finns en risk att de legala arvingarna på den grunden klandrar testamentets giltighet (10 kap. 5 § ÄB). Om de väljer att göra det måste du som testamentstagare bevisa att anledningen till att testamentet inte går att hitta inte är att det återkallats. Här kan det det hjälpa med att till exempel en utredning görs tills varför och hur bankfacket där originalet förvarats stängts ned, att närståenden till testatorn hörs som vittnen eller att advokatbyrån där testamentet har upprättats har dokumentation som stödjer ditt påstående. Viktigt här är att tidpunkterna för när testamentet upprättats och kopian är gjord skett innan testatorn blivit dement för att försäkra om att innehållet speglar testators faktiska vilja. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka krav ställs på vittnen till testamente?

2020-07-29 i Testamente
FRÅGA |Hej! Situationen är som följer: Ett testamente har skrivits. Namnteckningen skall bevittnas. Det skall vara tvåpersoner, som gör detta. Vilka krav ställs på dessa personer? Får det t.ex. vara ett gift par, eller måste det vara två personer som inte har något med varandra att göra?ett
Fanny Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!I mitt svar kommer jag utgå från ärvdabalken (ÄB) eftersom det är där frågor om testamente regleras.Vilka krav ställs på vittnena?Till att börja med måste man precis som du skriver ha två stycken närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). En person under 15 år får inte vara vittne, inte heller om personen i fråga pga. en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen (10 kap. 4 § första stycket ÄB). Dessutom får inte en person vara vittne om denne är make, sambo eller någon i rätt upp-eller nedstigande släktskap eller svågerlag samt syskon till personen som upprättar testamentet (10 kap. 4 § första stycket ÄB). Det är inte heller tillåtet att bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Får ett gift par vara vittnen, eller måste det vara två personer som inte har något med varandra att göra?Det finns inget i ärvdabalken som hindrar att ett gift par är vittnen. Det måste alltså inte vara två helt fristående personer. Huvudsaken är det gifta paret uppfyller formkraven som ställs på dem, t.ex. att de är över 15 år och inte är släkt med testatorn som beskrivet ovan.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,