Efterlevande makes rätt till arv

2021-04-15 i Testamente
FRÅGA |Hej! min syster och hennes man bodde ihop i ett år innan hennes make gick hastigt bort i en bilolycka. vid denna tidpunkt uppgår min systers mans totala egendom till 2 040 000kr varav 40 000 kr är en bil som utgör enskild egendom. Min syster har endast giftorättsgods som uppgår till 1 000 000kr. Min systers man hade inte hunnit ändra sitt testamente sedan bröllopet och i hans testamente så har han därför testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sin bror. Min syster menar dock att hon har rätt att ta del av sin mans arv. Vad gäller? hur kan min syster fördela arvet? Jag får lägga till att testamentet är giltigt enligt gällande formkrav.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga, då bestämmelserna om testamente och arv tas upp där. Som utgångspunkt i svensk rätt ska testators egentliga vilja vara avgörande för hur arvet ska fördelas (11 kap. 1 § ÄB). Dock enligt den juridiska doktrinen finns en begränsning vid tolkning av testamente, tolkningen måste kunna anknytas till själva texten i testamentet. I och med att testamentet är giltigt och förutsatt att det av testamente inte framgår något som tyder på att testators egentliga vilja är att någon annan än dennes bror ska ärva allt så har testamentet företräde framför din systers rätt till arv. Huvudregeln är att en efterlevande make ärver den avlidnes kvarlåtenskap såvida det inte finns särkullbarn. Dock till skillnad från arvingar kan en make genom ett testamente göra den efterlevande maken arvslös. Det finns dock en bestämmelse som begränsar makens rätt att testamentera bort allt och det är den så kallade basbeloppsregeln (3 kap. 1 § 2 st ÄB). Basbeloppsregeln innebär att efterlevande make har rätt att ur kvarlåtenskapen få ut egendom motsvarande 4 gånger prisbasbeloppet (sammanlagt 190 400 kr). Regeln gäller dock endast ifall efterlevande makes sammanlagda egendom inte uppnår det värdet. Så i din systers fall gäller inte begränsningen då hennes sammanlagda egendom är större än prisbasbeloppet. Så nej utifrån ärvdabalkens regler har inte din syster någon arvsrätt. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline

Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

2021-04-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har ett gemensamt barn. Så kom jag in på en artikel där det står att om min sambo dör så ärver jag ingenting utan allt går till barnet ink hus. Men i slutet av artikeln stod det att man kan skriva ett äktenskapsförord. Men när jag googlade på det så måste man vara blivande makar eller redan makar. Vi vill ju egentligen inte gifta oss. Men vad menas med blivande makar? Kan vi förlova oss, sen skriva ett äktenskapsförord och bara inte gifta oss sen? Vi har varit sambos i över 8år och längre lär det bli. Men giftermål är inget för oss. Men stannar vi som "bara" sambos så verkar jag ju inte ha laglig rätt till nånting? Hur gör man som sambos om man vill att den andra partnern ska ärva? Ett testamente verkade ju inte gälla över arvslotten.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB), äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Skriva äktenskapsförord? Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord innan man har gift sig, ett äktenskapsförord mellan blivande makar blir dock inte gällande förrän datumet för giftermålet, se 7 kap. 3 § ÄktB. Det finns således ingen mening med att skriva äktenskapsförord om ni inte tänker gifta er. Om arvsrätt och testamente Det är endast bröstarvingar(Barn) ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, 7 kap. 3 § ÄB. Det innebär att de som alltid har legal rätt till arv är barn till den avlidne. Laglotten innefattar halva arvslotten, det innebär att en person som har ett barn och avlider kan testamentera bort halva sin kvarlåtenskap medan barnet har legal rätt till den andra halvan. Skulle ni vara gifta och den ena maken dör, ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och kan i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den (3 kap. 2-3 §§ ÄB). När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv. Den legala arvsordningen är utformad på ett sätt som motverkar att göra bröstavingar arvlösa. Trots att man som make ärver kvarlåtenskapen, är det med fri förfoganderätt och inte med äganderätt. Sammanfattningsvis Precis som du skriver så väger laglotten tyngre än ett testamente, men laglotten innefattar bara halva arvslotten. Man kan därför testamentera bort halva sin kvarlåtenskap till sin sambo. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

2021-04-09 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller för att ett testamente ska vara gitigt min plastmamma gick bort hon har Inga egna barn hon skrev ett testamente till mig hon har en syster i livet men brodern gick bort för många år sedan brodern har en son måste systern och brorsbarnet skriva på testamentet syster har skrivit på men brorsbarnet bryr sig inte har skickat rekade brev till honom som han inte hämtar ut vad ska man göra ?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.Vad gäller för att ett testamente ska vara giltigt? Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Kraven för att ett testamente ska vara giltigt går att finna i 10 kapitlet ÄB. För att ett testamente ska vara giltigt föreligger det två krav: 1. Testamentet ska upprättas skriftligen2. Två vittnen ska närvara då testamentet upprättas.De två vittnena ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. De ska även närvara samtidigt och skriva under med sina namn. Det finns ytterligare krav på vittnen i 10 kapitlet 4 § ÄB, men utifrån din frågeformulering förstår jag det som att vittnena till testamentet inte är något som ifrågasätts. Vad händer om någon inte skriver under testamente?Om någon arvinge vill klandra ett testamente så ska detta göras inom 6 månader från det att de blivit delgivna testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Om arvingen inte klandrar testamentet inom 6 månader från det att den blivit delgiven testamentet så vinner testamentet laga kraft. De blir då giltigt. Brorsbarnet behöver därför inte skriva under, men han måste ha mottagit testamentet. Det kan däremot vara svårt att bevisa att han mottagit det. Vad jag förstår det som så undviker brorsbarnet att ge sig tillkänna. Det är därför möjligt att förelägga honom att göra sin rätt gällande. Detta görs av Skatteverket och han har då sex månader på sig att göra sin rätt gällande (16 kap. 5 § ÄB). Gör han inte sin rätt gällande inom dessa sex månaderna förlorar han sin rätt (16 kap. 7 § ÄB). Jag hoppas mitt svar varit till hjälp för dig. Frågor om arv och testamente kan vara jobbiga och vill du ha mer hjälp av oss från Lawline kan du välja att boka en tid. Har du någon annan fråga är du varmt välkommen att skicka in den. Med vänliga hälsningar,

Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?

2021-04-06 i Testamente
FRÅGA |Vi är gifta med två barn var, men inga gemensamma barn. Då vi inte har någon kontakt med min makes barn och vi har ett gemensamt sommarhus där mina barn har spenderat mycket tid, undrar jag om det är möjligt att ge mina barn möjligheten att lösa ut makens barn, om de så vill, även om inte makens barn egentligen vill bli utlösta utan helt plötsligt kanske får för sig att de vill börja nyttja sommarstugan, vid vår bortgång.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga är ni gifta, ni har två barn var, men inga gemensamma barn. Ni har inte någon kontakt med din makes barn. Du och din make har ett gemensamt sommarhus där dina barn har spenderat mycket tid. Du undrar därmed om det är möjligt att ge dina barn möjligheten att lösa ut makens barn, om de så vill.Enligt svensk rätt finns det en långtgående rätt att testamentera bort sin egendom. Däremot har den avlidnes bröstarvingar (den avlidnes barn) alltid rätt till sin laglott. Det är således inte möjligt att göra sina barn helt arvlösa. Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är vad barnet skulle ärvt om det inte fanns något testamente, medan laglotten således är hälften av det. Enkelt exemplifierat; är din kvarlåtenskap 100.000 kronor skulle dina två barn ärvt detta 50/50 (dvs. 50 000 kronor vardera). Om du testamenterat bort alltihop kan barnen påkalla jämkning av testamentet och har rätt till hälften (25 000 kronor vardera).I ert fall kan ni testamentera bort sommarhuset till dina barn. Om det inte inkräktar på laglotten är det i praktiken inte något problem; då kan din makes barn få andra tillgångar tilldelat sig. Laglotten ger däremot inte rätt till viss egendom utan till en ekonomisk andel. Det innebär i sådana fall att arvingarna av sommarhuset kan betala de andra arvingarna den summa som krävs för att laglotten ska uppfyllas.Det bör uppmärksammas att du och din make sannolikt inte kommer att gå bort samtidigt. Därför är min rekommendation att ni skriver ett testamente. Antingen kan ni skriva att dina barn ska ärva hälften efter den som avlider direkt, eller så kan ni testamentera till varandra med villkoret att det sedan ska gå vidare till dina barn. Om vi tänker oss att du avlider först kommer det att ske en bodelning varvid halva sommarhuset redan är din makes (då jag tolkar det som att ni äger hälften vardera). Den andra halvan utgör kvarlåtenskap efter dig, som testamenterats till din make eller till dina barn. Om det testamenterats till dina barn är det inget problem; de kommer då att äga sommarfastigheten tillsammans med din make. Om din make avlider först sker det, på samma sätt, en bodelning. Den ena halvan är din, och den andra utgör kvarlåtenskapen efter honom. Om hans halva testamenterats till dig, eller till dina barn och det inkräktar på hans barns laglott, får den som tagit emot arvet lösa ut hans barn.Sammanfattningsvis är det möjligt att uppnå det ni önskar. Rätten till laglott för din makes barn utgör inte en rätt i viss egendom utan en ekonomisk rättighet. Under förutsättning att det finns ekonomiska möjligheter att ge hans barn tillräckligt för att fylla upp laglotten kommer sommarfastigheten att gå i arv som ni önskar. Det blir i princip bara om man inte har råd att täcka särkullbarnens laglott som det blir aktuellt att sälja fastigheten (eller att ge dem delar av den).Jag kan inom expresstjänsten inte göra någon närmre bedömning exakt över hur ert testamente bör upprättas. Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom allt med er och är behjälplig med att upprätta testamentet. Om ni önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline Juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?

2021-04-14 i Testamente
FRÅGA |HejMin farmors syster har avlidit och hon har skrivit ett testamentet men jag står inte med, nu har jag fått från hennes advokat om jag godkänner det min farmors syster har skrivit i sitt testamentet eller om jag inte go tar så ska jag stryka den delen jag inte go tar, jag undrar om jag inte go tar har jag någon rätt att ta del av hennes arv eller inte, och om jag ska ta kontakt med en advokat som iså fall kan hjälpa mig med allt formella saker,mvh
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du undrar om du har någon möjlighet att få ta del av din farmors systers arv genom att exempelvis inte godta testamentet. Reglerna om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Varför måste du godta testamentet?Som du skriver så behöver du godta testamentet. Man behöver godta ett testamente om man är arvinge till den som avlidit (14 kap. 1 § ÄB). De enda som har en legal garanterat arvsrätt är bröstarvingarna (dvs barnen till arvlåtaren) (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har alltid rätt till sin laglott även om testatorn skrivit ett testamente (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom du inte är bröstarvinge till din farmors syster har du ingen garanterad arvsrätt efter henne. Har du rätt till arv om du inte godtar testamentet?Om en arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt kan denne klandra testamentet (14 kap. 5 § ÄB). För att få klandra ett testamente måste man göra gällande att testamentet är ogiltigt av någon anledning. Ogiltighetsreglerna finns i 13 kap. ÄB och handlar om situationer när testamentet inte uppfyller formkraven eller när någon exempelvis tvingat testatorn att skriva ett testamente. Vad innebär det för dig?Om testamentet är giltigt, det vill säga uppfyller alla formkrav så har du ingen rätt till arv. Enda sättet för att du skulle ha rätt till arv är att väcka en klandertalan (14 kap. 5 § ÄB). Om testamentet förklaras ogiltigt så ska arvet utgå enligt arvsordningen. Beroende på vilka andra arvingar som finns i er släkt så kan det vara andra som har bättre rätt till arvet än dig (se om arvsordningen i 2 kap. ÄB). SammanfattningOm testamentet är giltigt finns ingen anledning att inte godta det. Om du skulle klandra testamentet och det skulle visa sig vara ogiltigt så kommer arvet att utgå enligt arvsordningen, och då är det heller inte säkert att du skulle få rätt att ärva om andra personer är före dig i arvsordningen. Enligt min uppfattning om situationen finns det ingen anledning att inte godta testamentet så länge testamentet är giltigt. Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

2021-04-11 i Testamente
FRÅGA |Hej om en äldre man går bort och har en bostadsrättslägenhet och lämnar efter sig två stora barn som arvinge. Då blir det dom som får sälja bostaden? Men kan den äldre mannen skriva över till en okänd kvinna hans lägenhet? Varför jag undrar är att min pappa har råkat ut för en bedragerska och jag är nu orolig om hon kan ta över min pappas lägenhet när han går bort? Jag har pratat med min pappa han vägrar anmäla till polisen att han har blivit bedragen och dom fortsätter bedrar han på pengar. Jag har anmält till polisen om detta men dom kan inte göra nått, för det är min pappa som måste anmäla detta. Är det ingenting jag kan göra? Har försökt så att han ska få tillsyn genom kommunen men han vägrar det med. Jag är rädd att bedragerskan ska få min pappas lägenhet. Finns det inget jag kan göra för att sätta stopp för detta? Med vänlig hälsning
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för dig att förklara ett testamente ogiltigt. Om din och din brors rätt till arv kan förhindra din far från att testamentera lägenheten till annan. Precis som du skriver har den avlidnes barn legal arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB). Det är dock möjligt att genom ett testamente att förfoga över sin kvarlåtenskap och frångå den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB) .Rätten att förfoga över sin kvarlåtenskap är dock inte oinskränkt. Varje bröstarvinge (barn) har en legal rätt till sin laglott, det innebär att du och din bror har rätt till 25 procent var av din fars kvarlåtenskap (7 kap 1 § ÄB). Ni har då rätt att utfå denna del även om er far har testamenterat det till någon annan (7 kap. 3 § ÄB). Det betyder alltså att er far endast kan förfoga över 50 procent av sin totala kvarlåtenskap i sitt testamente. Dock är det möjligt att bostadsrätten ryms inom 50 procent av kvarlåtenskapen det går då inte att stoppa er far från att testamentera lägenheten till annan på denna grund. Därför tänkte jag redogöra lite kort för hur du ska gå till väga om du vill hävda att testamentet är ogiltigt. Ogiltigförklara ett testamente. Det finns ett antal formkrav för hur ett testamente ska upprättas däribland att det ska ske skriftligt i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Om det inte upprättas i laga form är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Det är också möjligt att ogiltigförklara ett testamente om någon har förmått testator att upprätta testamentet genom att utnyttja dennes oförstånd eller viljesvaghet (13 kap. 3 § ÄB). Man måste då visa att den som upprättar testamentet (i detta fall din far) vilja har varit begränsad eller baserad på felaktigheter. För att kunna göra ett testamente ogiltigt krävs det att du som arvinge väcker en klandertalan inom 6 månader från det att testamentet delgavs dig. Väcker du inte talan inom denna tid går din talerätt förlorad. (14 kap. 5 § ÄB)Vad betyder det här för dig? Det betyder till en början att du och din bror alltid, oavsett om testamentet i sig är ogiltigt, har rätt till 25 procent vardera av kvarlåtenskapen från din far. Det finns sedan möjlighet att ogiltigförklara testamentet genom att det inte är upprättat i laga form. Utöver det går det möjligen att mena att ett testamente skulle kunna bli ogiltigt på grund av att någon har utnyttjat din far vid upprättandet av det (jag kan egentligen inte säga något säkert då jag inte vet om samtliga omständigheter). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen

Lagval för arv inom EU

2021-04-08 i Testamente
FRÅGA |HejMin mor är österrikisk medborgare. Bosatt i Sverige sedan början av 70-talet. Hon har en lägenhet i Österrike som hon ärvde av sin mor. Vi är 4 syskon och alla är svenska medborgare. 3 av oss är bosatta i Sverige och 1 är bosatt i Schweiz. Vilket lands arvsskatteregler kommer att gälla för oss syskon om reglerna förblir desamma?
Oscar |Hej! och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Arv inom EU regleras inte av svensk lag utan av EU-lag. Jag kommer därför att använda mig av Förordning 650/2012 i mitt svar.Hemvist styr lagvaletReglerna om arv med anknytning till utlandet finns att hitta i EU:s arvsförordning. Enligt artikel 21 ska en avliden persons arv regleras enligt lagen i det land där den avlidna haft sin hemvist vid dödsfallet. Arvet kommer med andra ord delas upp enligt reglerna i det land där personen bedöms ha haft sin hemvist. Detta gäller oberoende av i vilket land egendomen finns eller vart man är medborgare.Bedömningen av var en person ska anses ha sin hemvist är en helhetsbedömning av omständigheterna kring den avlidnes liv under de år som föregick dödsfallet och vid tidpunkten för dödsfallet. En särskilt viktig omständighet är hur varaktig och regelbunden den avlidnes vistelse i den berörda staten varit, förhållandena vid vistelsen samt skälen till denna. Personen bör ha en nära och stabil koppling till den berörda staten för att denna ska ses som hemviststat.Med detta sagt, om din mor varit bosatt stadigvarande i Sverige sedan 70-talet så har hon sin hemvist i Sverige. Utgångspunkten är då att svenska arvsregler ska tillämpas på hela arvet i fråga. Rätt att välja eget lagvalEnligt artikel 22 i arvsförordningen har du dock en möjlighet att välja vilket lands lag som ska tillämpas på arvet efter dig. Du kan genom ett särskilt lagvalsförordnande i ett testamente ange att lagen i det land där du är medborgare vid tidpunkten för ditt val eller vid din död ska tillämpas på arvet. Detta innebär att din mor kan skriva in i sitt eget testamente att hon vill att österrikisk lag ska tillämpas på hennes arv. SammanfattatDetta innebär alltså att utgångspunkten är att svenska arvsregeler ska styra hur arvet fördelas. Om din mor å andra sidan skriver i testamentet att arvsreglerna i Österriket ska gälla på hennes arv, blir detta gällande. Hoppas att detta var svar på din fråga!

Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

2021-03-31 i Testamente
FRÅGA |Min bror avlider mars 2021.jag är syster till min bror inga andra släkt finns. Hans hustru dog för 30 årsedan de var gifta och hustrun hade en son som var 7 år vid dödstillfället. Min bror och hustruns son har inte umgås med varandra under alla dessa år från hans 18 års dag. Nu är sonen 43 år.Jag har nu fått en kopia av ett testamente från hustruns son som påstår att min bror skrivit under detta testamente till fd hustruns son fördel just innan min bror gick bort.Kvällen innan går min dotter och pojkvän och grannen som är präs till min bror. De har ett testamente med till min bror och säger att min bror skrivit under detta testamente. Min bror dog dagen efter.medicin morfin.Min bror har levt som särbo med en kvinna under flera år. Hon visste inget om besöket. Hemtjänsten släppte in min dottern. Testamentet underskrift är oläsligt och jag kan inte se att det är min bror som skrivit under. Min bror skrivit väldigt tydligt i vanliga fall. Hustruns son mickael har även kontaktat Fonus utan min vetskap. Boupptäckning har ej bestämt.Vad gör jagKan ni hjälpa mig. Jag är över 80 år.Klandra testamente eller..Ulla-britt VestermarkTel 013 392057ase@falkgarden.se Genom Aase Gustafsson
Sanna Parkan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det första jag kan konstatera är att särbon inte har någon juridisk rätt till kvarlåtenskapen såvida de inte varit gifta eller det funnits ett testamente där hon ingick. Huvudregeln enligt ÄrvdB 10:1 är att ett testamente ska upprättas skriftligt med 2 vittnen som ska närvara när testatorn skriver testamentet och sedan skriva under densamma. Formkraven är alltså inte uppfyllda om dottern och hennes pojkvän tog med ett testamente som de själva skrivit och som brodern sedan skrivit under. Skulle de påstå att brodern skrivit testamentet kan det ändå ogiltigförklaras enligt ÄrvdB 13:3 som stadgar att om någon missbrukat testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, är testamentet inte giltigt. Här är det fråga om en person som ligger på din dödsbädd och beroende på hans form vid det tillfället kan testamentet ogiltigförklaras.Vad gäller testamentet från fd hustruns son så gäller samma sak. Om han skrev under det strax innan han gick bort så kan även där förutsättningarna för ÄrvdB 13:3 vara uppfyllda. Vidare finns inga uppgifter om några vittnen skrivit under detta testamente eller inte så även här kan det vara fråga om att formkraven inte är uppfyllda.Hoppas det svarar på din fråga!