Kan min syster och hennes man testamentera till mig som de vill?

2021-02-24 i Testamente
FRÅGA |Hej, min syster är gift utan barn. Mannen har ett kvarlevande syskon och syster har två kvarlevande syskon. De vill att deras hela kvarlåtenskap efter bådas frånfälle skall tillfalla mig - detta har de angivit i deras gemensamma testamente. Är det helt säkert att detta kommer ske utan att våra övriga syskon eller deras syskonbarn kan ha invändningar mot detta? Och, behöver samtliga syskon (eller syskonbarn) bli kallade till bouppteckningen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt svensk arvsrätt har testator (den som testamenterar sin kvarlåtenskap) en långtgående rätt att välja vem som ska ärva kvarlåtenskapen. Det enda egentliga undantag som finns är att bröstarvingar (den avlidnes barn) alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (det som bröstarvingen skulle ärvt om det inte funnits något testamente).Som jag förstår det i ditt arv har din syster och hennes make inga bröstarvingar varför de kan välja att testamentera det till dig om det är deras önskan. En arvinge kan göra gällande att ett testamente är ogiltigt genom att klandra det (jfr 14 kap. 5 § ärvdabalken, ÄB). Ogiltighetsgrunder framkommer av 13 kap. ÄB. Ett testamente kan befinnas ogiltigt om testamentet inte är upprättat enligt ärvdabalkens regler (det t.ex. saknas bevittnande), om testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning eller om någon tvingat testator att upprätta testamentet (13 kap. 1-3 § ÄB). De andra arvingarna kan således ha invändningar mot testamentet, däremot är det inte en invändning att de tycker att det är orättvist att de inte får ärva men att du får göra det. En giltig invändning måste vara enligt någon av ogiltighetsgrunderna. Finns det ingen ogiltighetsgrund är testamentet giltigt.Till bouppteckningen ska kallas ev. efterlevande make/maka sambo, dödsbodelägare och efterarvingar (20 kap. 2 § första stycket ÄB). Är syskonen och syskonbarnen legala arvingar eller efterarvsberättigade ska de kallas till bouppteckningen. Även om det finns ett testamente enligt vilket du ärver kommer det antagligen inte hinna vinna laga kraft innan bouppteckningen. Ett testamente vinner laga kraft först efter att testamentet delgetts alla de legala arvingarna och de antingen (1) har godkänt testamentet eller (2) det har gått sex månader (14 kap. 5 § ÄB). Sex månader är tiden en arvinge har på sig att klandra testamentet. Klandras det inte dessförinnan vinner det laga kraft.Sammanfattningsvis kan man testamentera såsom din syster och hennes make har gjort. Testamentet kan klandras, för att en arvinge ska nå framgång krävs däremot att någon av ogiltighetsgrunderna i ärvdabalken är uppfyllda. Till bouppteckningen ska såväl dödsbodelägare som efterarvingar kallas. Finns det inga bröstarvingar eller föräldrar i livet är syskonen legala arvingar, syskonbarnen kan vara efterarvingar (jag vet inte de närmre förutsättningarna exakt i ditt fall). De ska kallas; däremot kommer de inte att få ärva så länge testamentet inte klandras och befinns ogiltigt.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Behöver arvingar godkänna testamente?

2021-02-24 i Testamente
FRÅGA |Hej Jag ska skriva ett testamente till min sambo som enskild egendom. Jag har syskon som inte skall ärva något ska det skruvas i testamentet. Ska dom också godkänd testamentet. Syskonen ska ju vara med i bouppteckningen men hur är det med bodelninge eftersom arvet är en enskild egendom och syskonen inte får någonting.Ska syskonen skriva ett intyg att dom godkänner testamentet och avstå från arv eller något liknande intyg
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det kommer till frågor om arv och testamente hittar man svaren i ärvdabalken (ÄB). Om du upprättar ett testamente så kommer dock det att gå före lagen i flera delar. Eftersom ni är sambo så kommer vi även behöva titta i sambolagen. När ett samboförhållande upphör på grund av ena sambons bortgång ska en bodelning på begäran av en sambo (8 § sambolagen). Rätten att begära bodelning kommer tillfalla den efterlevande sambon (18 § sambolagen). När man går bort kommer kvarlåtenskapen att vara det man kallar för dödsbo. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägare. Dödsbodelägare är de som som antingen har legal arvsrätt, är universella testamentstagare eller exempelvis sambo. Laglottsrätten, det vill säga rätten att trots testamente kunna kräva arv, är något som endast tillkommer bröstarvingar. Bröstarvingar är barn, barnbarn och liknande. Dina syskon utgör inte det och har därför inte rätt att åberopa jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Eftersom de saknar denna rätt så krävs det inte att de godkänner testamentet, det kommer vara giltigt ändå. Något speciellt intyg krävs därför inte.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Du är alltid välkommen att skicka in en ny fråga om det är något mer du funderar på. Med vänliga hälsningar,

Gäller testamentet endast vid samtidig död

2021-02-23 i Testamente
FRÅGA |Hej, har fått reda på att min mormors bästa kompisar har testamenterat till mig och min bror. De har själva ingen familj alls. Nu har den ena av paret gått bort (den andra är 95år och bor på hem). Hittade precis testamentet där följande står: om den ena dör så går kvarlåtenskap till make/maka. Om båda dör samtidigt ska kvarlåtenskapen gå till sara och jonatan(jag och min bror) Betyder det att vi endast ärver om de hade gått bort samtidigt? Och att nu när ena har dött före den andra så betyder testamentet inget för oss?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ja, den tolkningen av testamentet som du själv beskriver verkar vara den mest troliga. Det vill säga att det bara var vid händelse att båda dog samtidigt som förordnandet skulle gå till er syskon. Om du är osäker låt en jurist kolla på testamentet.

Räknas försäkring in i bodelning?

2021-02-23 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett pensionerat par. Vi planerar att teckna tre olika kapitalförsäkringar dels med våra två barnbarn som förmånstagare, dels en med en av våra söner som förmånstagare. Behöver vi skriva ett testamente där det framgår att dessa k-försäkringar ska "leva vidare" hos respektive förmånstagare?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar att vid tecknande av livförsäkring, om det krävs mer än bara ett förordnande eller om ett testamente likväl måste tillkomma. Jag kommer nedan att presentera mitt svar främst utifrån Försäkringsavtalslagen (FAL) och Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad säger lagen? FAL 14:1 -Försäkringstagaren har möjlighet att förordna att försäkringsbeloppet ska tillfalla en eller flera personer som förmånstagare. ÄktB 10:5 - Den avlidnes livförsäkringar och individuellt pensionssparande från bodelningen undantas enligt ÄktB 10:5 under förutsättning att det finns en förmånstagare som då får kapitalet direkt enligt FAL 14:7 och LIPS 4:6. Vad gäller för dig - Detta innebär att ett tecknande av förmånstagare förordnande räcker så att säga för att försäkringarna ska tillfalla dem ni önskar. Men vill ni vara extra säkra så skadar det aldrig att skriva ett testamente som förtydligar detta.Hoppas att det var svar på er fråga.

Arvinge skriver inte på testamente

2021-02-24 i Testamente
FRÅGA |Hej. Våran plastmamma avled förra året (Corona) gift med vår far hon hade inga egna barn så hon skrivit testamentet till oss 3, hon hade 2 syskon en är kvar i livet och har skrivit på testamentet den andra som är avliden har en son som banken skickat testamentet till 2 gånger i rekade brev men han skriver inte på nu har det gått ca 8 månader, vi har ringt vid 4a tillfällen men han vägrar prata med oss. Vad ska vi göra det är inte mycket pengar det handlar om ca 45000 vi vill ju få ett avslut på detta. Vår far är inte i livet heller.
Madelen Henriksson |Hej, tack för du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga! När det kommer till delgivning av testamente går reglerna kring detta att finna i 14 kapitlet ärvdabalken. Om en arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt så ska personen göra detta inom sex månader från det att den delgivits testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Vad jag förstår det som har er plastmamma valt att testamentera bort allt till er. Laglottsrätten, det vill säga rätten att trots testamente kunna kräva arv, är något som endast tillkommer bröstarvingar. Bröstarvingar är barn, barnbarn och liknande. Din plastmammas syskonbarn utgör inte det och har därför inte rätt att åberopa jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Eftersom han saknar denna rätt så krävs det inte att han godkänner testamentet, det kommer vara giltigt ändå. Jag skulle råda er att försöka påvisa att han har delgivits testamentet. Att skicka det med med någon form av mottagarbevis bör vara ett alternativ. Frågor kring arv är oftast känsliga. Vill ni ha mer hjälp skulle jag råda er att kontakta någon av Lawlines jurister. Är det någon annan fundering du har är du också varmt välkommen att skicka in en ny fråga. Vänliga hälsningar,

Testamenterad egendom med fri förfoganderätt

2021-02-24 i Testamente
FRÅGA |Mina föräldrar har skrivit ett testamente där det står: "att om pappa går bort först ska hans son få ut sin laglott enligt lag (särkullbarn) och alla resterande kvarlåtenskap ska med fri förfoganderätt tillfalla maka. När sedan mamma gått bort ska hon med den andel kvarlåtenskap som hon med fri förfoganderätt innehar efter pappa tillfalla oss döttrar".Jag undrar: Kan mamma låna ut pengar till oss gemensamma barn? Eller kan hon ge förskott på arvet? Och ärver särkullbarnet något när mamma går bort? Med vänlig hälsning,
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt utgår en från den legala arvsordningen i 2 Kap ärvdabalken när det gäller arvskifte. Då ska alla bröstarvingar oavsett om det ter sig om särkullbarn eller inte få samma andel av arvet, alltså sin arvslott. Dock är testamente något som bryter arvsordningen, så dina föräldrars testamente har företräde. Ett särkullbarn kan jämka ett testamente i denne mån hen inte fått ut sin laglott ur arvet (laglotten utgör hälften av arvslotten), men i och med att särkullbarnet i ditt fall fått ut sin laglott genom testamentet har han fått sin berättigade andel och kan inte få ut mer (7 kap. 1 & 3 § ÄB). Fri förfoganderätt I och med att egendomen är testamenterad med fri förfoganderätt innebär det att efterlevande make som utgångspunkt får all egendom och kan fritt förfoga över den under sin livstid, för att den senare ska gå i arv till dem som är arvsberättigade (3 kap. 1 § ÄB), efterlevande make får dock inte testamentera bort egendomen. Så det är absolut möjligt för er mamma att låna ut pengar och även ge förskott på arv. Och som jag nämnde tidigare har särkullbarnet inget anspråk på arvet ifall denne redan fått ut sin laglott. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Är testamentet fortfarande giltigt trots byte av efternamn?

2021-02-23 i Testamente
FRÅGA |Jag har upprättat ett testamente med hjälp av en jurist för ganska många år sedan, men jag har ändrat efternamn sedan dess. Är testamentet fortfarande giltigt?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Du behöver inte skriva om ditt testamente endast på grund av att du byter efternamn, testamentet förblir giltigt. Nedan sammanställs en liten redogörelse för tillämpliga lagrum. Formkrav för testamenteDet finns vissa krav som måste beaktas när du skriver ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen, (10 kap. 1 § ÄB). Under vittnenas närvaro ska testatorn (den som skriver testamentet) skriva under testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska skriva under med sina namn och de måste veta om att dokumentet är ett testamente. Detta är alltså krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt. Byte av efternamnI den nämnda paragrafen finns inget skrivet om att testamentet måste uppdateras om du byter efternamn. Därför är det fortfarande giltigt trots ett namnbyte. Det viktiga är att det framgår att det är ditt testamente, exempelvis genom att det framgår med personnummer eller att du förvarar testamentet hos en juristbyrå. Det finns möjlighet att ändra i sitt testamente, vilket du skulle kunna göra om du vill förtydliga att det är just ditt testamente. Då gäller samma formkrav med underskrifter och liknande som vid upprättande av testamente, (10 kap. 6 § ÄB). SammanfattningBland de krav som finns för upprättande av testamente står det inget om att du måste uppdatera testamentet när du byter efternamn. Bevarar du testamentet hemma måste det på något sätt framgå att det är ditt testamente, exempelvis genom personnummer. Då kan det vara en bra idé att skriva om testamentet med ditt nya namn, för att inte riskera att eventuella oklarheter uppkommer. I övrigt förblir testamentet fortfarande giltigt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör jag så att mina barns arv blir enskild egendom?

2021-02-21 i Testamente
FRÅGA |Hur och var skriver jag ett dokument ang att allt vad mina barn ärver efter mig och min man skall vara deras enskilda egendom?MvhMarie
Suana Tafic |Hej Marie och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill försäkra dig om att allt dina barn ärver efter dig och din man ska bli enskild egendom finns det några saker du måste tänka på. Jag ska göra mitt bästa för att förklara så tydligt jag kan. Det lättaste sättet om att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva in det som ett villkor i ett gåvobrev eller i ett testamente. Då du är gift kommer det vara så att den egendom som är enskild genom föreskrift i antingen gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar då du går bort och har gemensamma barn. Din make får då din egendom med fri förfoganderätt (vilket innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över det som ärvts). Först vid din makes bortgång skulle då er egendom tillfalla era gemensamma barn. Skulle du och din make vilja att era barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid någon av er bortgång bör du skriva in detta tydligt i ditt testamente! Jag skulle rekommendera dig att du rådgör dig med en jurist när du ska utforma ett förordnande om enskild egendom i antingen testamente eller gåvobrev, eftersom det är viktigt att detta sker på ett korrekt sätt (och för att det ska finnas ett heltäckande skydd). För att ett testamente ska vara giltigt måste flera formkrav vara uppfyllda, bland annat måste testamentet upprättas skriftligt och den som har skrivit det måste fylla i sin signatur. Två personer över femton år måste bevittna testamentet, dessa vittnen måste dock inte veta vad som står i det. Nära släktingar får inte vara vittnen och inte heller någon som står med i testamentet, vilket alltså innebär att era barn inte kan vara vittnen. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,