Hur kan sambor fördela egendom genom samboavtal och testamente?

2020-02-02 i Testamente
FRÅGA |Vi är sambor. Inga genensamma barn. Vi skall inte ärva varandra är det tänkt men kruxet verkar vara hanteringen av vårt lösöre.Vi har lösöre i form av det vi var och en tog med in i boet( möbler konst etc) och dels gemensamt inköpt lösöre framför allt konst. Vi vill redan nu om möjligt dela upp lösöret och skriva vilka föremål ( tex tavlor) som tillhör var och en så det inte blir bråk när ngn av oss går bort. Dessutom vill vi att den efterlevande skall kunna behålla den avlidnes föremål tills även den överlevande avlider. Kan man reglera detta i samboavtal eller inbördes testamente?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboavtal I ett samboavtal kan ni bestämma hur er egendom ska fördelas om samboskapet skulle upphöra. Ni kan till exempel skriva vem som ska äga respektive sak. Er egendom kommer fördelas enligt avtalet om ni flyttar isär eller om någon av er dör. Dödsboet efter den döde sambon kommer att ta över egendomen enligt avtalet, det vill säga den egendom som den döde sambon ägde. Jag rekommenderar därför att ni upprättar ett skriftligt avtal, där det tydligt framgår vem som ska vara ägare till vad.Ni bör också upprätta ett inbördes testamente, om ni inte vill att dödsboet efter den döde sambon ska ta över egendomen.Inbördes testamenteGenom ett inbördes testamente kan ni bestämma att den efterlevande sambon ska få behålla den döde sambons egendom. För att testamentet ska vara giltigt så måste ni båda skriva under det i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena måste närvara samtidigt när ni skriver under testamentet.Förslag på formulering: "Vi, (era namn), önskar att den först döde sambons egendom ska tillfalla den efterlevande sambon med fri förfoganderätt". Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Testamente lämnar syskon utan arv

2020-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min fråga lyder så här. Min farbror har avlidit, han har ingen fru eller några barn. Han har således två syskon kvar i livet. Min farbror har skrivit och lämnat allt till sin systerson i testamentet. Min fråga är då, vad är det som gäller med laglotten för syskonen till den avlidne. Tacksam för svar.
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänker börja med att gå igenom vad som gäller så länge det inte finns något testamente. Sedan ska jag gå igenom vilka möjligheter som finns att ändra på detta genom testamente samt vad laglott innebär.Regler finns ärvdabalken (ÄB). Vem ärver när inget testamente finns?De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap 1§ ÄB) När det som i detta fallet inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då blir det istället föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Om någon av föräldrarna eller båda är avlidna, får arvlåtarens (i detta fallet din farbrors) syskon dela på den förälderns lott. I ett avlidet syskons plats träder deras barn. (2 kap 2§ ÄB) För att lättare kunna förstå vem som ska få hur mycket, kan man tänka sig ett släktträd, där varje gren i trädet ska få lika mycket. Testamente och laglottDet som sagts ovan gäller bara om inget annat står i ett testamente. Arvlåtaren har rätt att själv genom testamentet bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Ett testamente kan jämkas på begäran av den som på grund av testamentet inte får ut sin laglott. Reglerna om laglott omfattar däremot endast bröstarvingar, som är de enda som inte kan göras arvlösa genom testamente. (7 kap. 3§ ÄB) SammanfattningsvisOm inget testamente funnits, hade din farbrors föräldrar i första hand och i andra hand hans syskon fått dela på arvet. Nu finns det dock ett testamente och då är det i enlighet med testamentet som arvet ska fördelas. Rätten till laglott gäller endast om det hade funnits några rakt nedstigande släktingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Påkalla jämkning av testamente

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |Hej,jag har en bekannt som har beklagat sig att han som barn till nagon inte fick ärva nagot. Pappan hade testamenterat allt till hans nya frus dotter. Jag sa till honom att du som bröstarvinge har rätt till halva lagliga andelen, även om allt har testamenterats bort. Arvsskiftet ägde rum sommaren 2019. Kan man ändra arvssskiftet i efterhand respektive hur lang är preskriberingstiden?
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har rätt i det du anger om att personen som bröstarvinge till sin pappa har rätt att få sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge enligt lag (7 kap 1 § ärvdabalken). Om en förälder, som pappan i din fråga, ger bort allt eller testamenterar till någon annan så måste bröstarvingen påkalla jämkning för att få ut sin laglott, det händer alltså inte automatiskt. 7 kap 3 § 3 st. ärvdabalken anger att detta ska göras inom sex månader från att man tagit del av testamentet enl. 14 kap 4 § samma balk. Man förlorar alltså rätten att kräva sin laglott om man inte agerar inom sex månader från delgivningen och framställer sina krav gentemot testamentstagaren. I ditt fall anger du att arvsskiftet ägde rum sommaren 2019, frågan är vilket datum som personen i fråga skrev under på att denne delgivits. Det räknas från och med det datumet och 6 månader framåt. Det går alltså inte att svara säkert på om det är för sent eller inte. Om personen delgavs i juni är det över sex månader men om det skedde i augusti kan det finnas tid kvar. Om det gått över sex månader är alltså rätten tyvärr förfallen. Med vänliga hälsningar

Vad menas med bröstarvingar i ett testamente?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |Hejsan!Min pappa är omgift sedan 15 år tillbaka...Min pappa har nu avlidit.. Han har skrivit ett testamente där han skriver att "mina bröstarvingar" bara ska få sina laglotter och inget annat..Är detta testamentet korrekt skrivet? Jag och mina syskon är väl särkullsbarn? Eftersom han nu är gift med en annan kvinna...Kan ett sådant testamente ogiltigförklaras? Är det oss han menar i sitt testamente?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga. Vad menas med bröstarvingar respektive särkullbarn?Med bröstarvingar förstås en persons avkomlingar, dvs främst barn eller barnbarn om barnet har avlidit. Med särkullbarn menas bröstarvingar som är födda utanför äktenskapet. Alla barn är bröstarvingar medan särkullbarn endast är de barn som är födda utanför äktenskapet. De barn som är födda utanför nuvarande äktenskap är både särkullbarn och bröstarvingar. Hur ärver bröstarvingar?Enligt den legala arvsordningen som tillämpas när det inte finns något testamente är bröstarvingar närmsta arvingar och delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidna har två bröstarvingar tar de 50 % vardera av kvarlåtenskapen. Denna del som lagen föreskriver ska tillfalla bröstarvingarna kallas arvslott. Man kan dock ändra arvsrätten genom att upprätta ett testamente. En förälder kan inte göra sina barn arvslösa, men hen kan inskränka deras arvsrätt till att gälla endast deras laglotter istället för arvslotter. En laglott motsvarar hälften av en arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Om den avlidna har två barn är deras arvslott 50 % vardera men kan alltså inskränkas till att vara hälften av detta, dvs de båda barnen ärver istället 25 % vardera, deras laglott. Resterande del av kvarlåtenskapen kan då istället testamenteras fritt till vem eller vilka den avlidne önskat. Hur ärver särkullbarn?Ett särkullbarn är en bröstarvinge och vad som ovan beskrivits gäller. Att vara särkullbarn medför dock att man har rätt att få ut arvet direkt när ens förälder avlider. Gemensamma barn får inte ut sitt arv direkt, utan den efterlevande maken ärver deras del med fri förfoganderätt och gemensamma barn får ut arv från sina föräldrar först när båda avlidit (3 kap. 1 § ÄB). Vad menar pappa med sitt testamente?Med den informationen du skrivit i din fråga verkar det som att din pappa valt att hans bröstarvingar, dvs alla hans barn, ska ärva sina laglotter istället för arvslotter. Resterande del bör då vara testamenterat till någon annan person. Detta är helt okej att göra. En förälder får bestämma själv hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas bara barnen får minst sina laglotter. Att ni är särkullbarn innebär att ni får ut ert arv direkt. Om ni hade varit gemensamma barn till er pappa och hans fru hade ni inte fått något arv nu utan först när även frun avlidit. För att ett testamente ska vara giltigt till formen krävs att det är skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Följer testamentet inte formkraven är det inte giltigt. Då kan arvingarna väcka klandertalan inom sex månader från delgivningen och yrka på att det ska ogiltigförklaras (10 kap. 5 § ÄB). Sammanfattning En förälder kan i testamente föreskriva att dennes bröstarvingar endast ska ärva sina laglotter. Resterande del av kvarlåtenskapen är man fri att testamentera fritt över. Att vara särkullbarn innebär att ni får ut ert arv direkt till skillnad från vad gemensamma barn hade fått. Termen "bröstarvingar" är dock rätt benämning på en persons barn. Om det finns formella fel i testamentets utformning kan arvingarna yrka på att det ska ogiltigförklaras. Innehållsmässigt verkar det som du skrivit att testamentet föreskriver inte vara felaktigt eller lagstridigt. Om det finns formfel som att testamentet exempelvis inte är bevittnat kan arvingarna yrka på att det ska ogiltigförklaras. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en fråga till eller skriva en kommentar här under. Med vänliga hälsningar

Hur ska jag förhindra att min exmake ärver sonens del av bostadsrätten?

2020-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är skild och köpte nyligen en lägenhet och i köpavtalet ingår både jag och min son. Jag äger 90% och min son 10%. Nu i efterhand tänker jag att om min son dör förre mig då kommer säkert min förre detta man att kräva ägandet av de 10% som min son äger nu. Kan ni hjälpa mig att hindra just att detta inträffar? Kan man göra det genom fullmakt eller på annat sätt? Tack på förhand
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vill man ogärna hamna i en arvstvist eller diskussion om bostadsrätten mellan dig och din exmake är det enklaste sättet att undvika detta just att låta din son skriva ett testamente. I testamentet kan han skriva att han vill att hans del av bostadsrätten ska tillfalla dig vid hans bortgång. Man bör precisera hur många procent han äger samt vilken bostadsrätt det rör sig om genom att ange adress och bostadsrättsförening. I fråga om testamente är det dock viktigt att ta hänsyn till de så kallade formkraven. Formkraven är krav som ställs på testamentets innehåll och på omständigheterna vid dess tillkomst för att det ska anses vara giltigt. Formkraven är dels att testamentet ska vara skriftligt, men också att det ska skrivas under i närvaro av två testamentesvittnen som i sin tur också ska skriva under handlingen (10 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken). Dessa vittnen ska vara två utomstående. Vänligen,

Kan vittnena till ett testamente ta tillbaka sina underskrifter?

2020-01-31 i Testamente
FRÅGA |Min farbror har gått bort o har testamenterat sin sambo sin del av en fastighet de ägde tillsammans. Min farbror har inga barn men hade en bror, alltså min far min far är avliden sedan några år och då tillfaller min farbrors arv mig o mina tre syskon. Självklart ska min farbrors sambo ha sin halva del av fastigheten. Men om de två vittnena som skrev på testamentet inte förstod vad de skrev på och att de vill ta tillbaka sina underskrifter nu i efterhand, är det då möjligt?Kan testamentet alltså ogiltigförklaras om vittnena tar tillbaka sina underskrifter eftersom de inte visste riktigt vad de skrev under?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om ett testamente blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Kan vittnena ta tillbaka sina underskrifter?Vittnena måste ha känt till att det var ett testamente de bevittnade, se 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena behöver dock inte ha känt till innehållet i testamentet. De krav som måste vara uppfyllda för vittnena framgår av 10 kap. 1 § ÄB och är följande: 1) Vittnena måste ha vetat om att de bevittnade ett testamente,2) Din farbror måste ha undertecknat testamentet i närvaron av vittnena eller sagt till de att det var hans underskrift,3) Vittnena måste ha skrivit under med sina namnFörutsatt att alla dessa krav är uppfyllda gör detta att kraven på vittnena är uppfyllda. Vittnena kan alltså inte ta tillbaka sina underskrifter för att de inte kände till innehållet i testamentet. Däremot om vittnena inte förstod att det var ett testamente de undertecknade så är testamentet ogiltigt. Svar: om vittnena inte visste om att det var ett testamente de bevittnade så kan testamentet ogiltigförklaras. Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha några övriga frågor är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se.Vänliga hälsningar

Vad innebär "Inkomma med inställning" angående ett testemante?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad betyder det när en jurist säger att det är önskvärt att jag ska "inkomma med min inställning" till ett testamente innan arvsskiftet kan bli aktuellt? Jag har försökt fråga, men får då svaret att hon måste vara opartisk och att hon rekommenderar mig att boka en tid med eget ombud. Hon är en jurist från Fonus, som gör min fars bouppteckning. Det finns en oavsiktlig motsägesefullhet i testamentet som uporättades av min far och hans fru, som visat sig innebära att jag endast kan få min laglott och inget efterarv, och att ev. resterande arv går till min brorson. Min pappas änka uppger att detta inte var deras avsikt. Min bror och jag är särkullbarn. Det finns inga gemensamma barn med i bilden. Min fars önskan var att hans maka skulle få ha kvar bostaden tills hon avlider och att min bror o jag skulle vänta med att begära ut vår laglott tills dess. Jag kan tänka mig att vänta, min bror vill ha laglotten direkt. I testmentet står att om vi begär ut laglotten innan båda makarna avlidit förlorar vi vår resterande arvsrätt. I sista meningen uppges att efter båda makarnas död tillfaller resterande efterarv brorssonen. Det är detta som ställer till det och alla är införstådda med problemet med formuleringen. Innan jul sa juristen på Fonus att om alla var överens kunde hon hjälpa till med komplettering till testamentet, som kunde ordnas vid arvsskiftet. Kan ni hjälpa mig att förstå vad juristen menar att jag ska inkomma med?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad juristen som ska sköta arvskiftet menar när han ber dig att inkomma med din inställning till testamentet. Testamentet och hur det ska tolkas Regler som rör testamenten finns framförallt i ärvdabalken (ÄB). Enligt 11:1 ÄB ska ett testamente tolkas så att testatorn rätta vilja får genomslag. Enligt bestämmelsens andra stycke ska man inte låta misstag och felskrivningar påverka hur testamentet ska verkställas. Bedömningen i ditt fall Jag tolkar juristens förfrågan som att han önskar att du ska inkomma med din inställning till huruvida oklarheten i testamentet ska tolkas samt om det är okej för juristen att komplettera testamentet så att den oavsiktliga formuleringen förlorar sin verkan och istället får den verkan som din far egentligen avsett. Juristen vill antagligen se till att alla som påverkas av en sådan omtolkning är med på det innan han utför den. Det framkommer av din fråga att alla är införstådda med att testamentet formulerats på ett sätt som inte överensstämmer med din fars faktiska vilja, detta bör betyda att det kommer vara relativt oproblematiskt att lämna den oavsiktliga formuleringen utan verkan. Det ska dock sägas att frågor om arv och testamenten ofta är komplicerade, jag har inte sett det faktiska testamentet och har därför begränsade möjligheter att kunna uttala mig med någon särskild precision. Om det finns oklarheter kvar kan det därför vara en god idé att ta kontakt med en yrkesverksam jurist för fortsatt rådgivning. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Är testamentet ogiltigt?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |I testamentet efter min svägerska står det att hon var denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja etcetra.Jag har en helt annan åsikt, hon var personlighetsförändrad sedan några år pga cancersjukdom.I bouppteckningen står att svåger har godkänt testamentet, vilket är fel.Är detta frågor som jag kan ta upp som anmärkning?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt kan den personen klandra testamentet, 14 kap 5 § ÄB. Det sker genom att arvingen, inom 6 månader från delgivningen av testamentet, väcker talan mot testamentstagaren vid allmän domstol. De klandergrunder som kan anföras är i huvudsak, enligt 13 kap 1–3 §§, följande: Formfel vid testamentets upprättande Testamentet har upprättats under inflytande av en psykisk störning Någon har otillbörligen påverkat testator att upprätta testamentet Arvingarna har hela bevisbördan för att testamentet är ogiltigt på grund av psykisk störning eller påverkan av annan. Beviskravet i dessa fall är väldigt högt.Hoppas du fick svar på din fråga!