Rätt att ta del av testamente?

2019-08-19 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min pappa gick bort för drygt en månad sedan. Han hade en sambo men dom hade inga gemensamma barn och var inte gifta. Istället hade pappa fem söner sedan tidigare varav jag är en av dom. Ett testamente finns skrivet och det vill vi gärna ta del av. Just nu har pappas sambo testamentet. Finns det något som säger när vi söner har rätt att ta del av det? Måste det gå via en advokat eller har vi lika mycket rätt till testamentet som sambon har?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.En arvinge ska delges testamente, genom ett överlämnande av handlingen med ett bestyrkande (undantag finns om arvingen redan godkänt testamentet). Ni ska alltså få en kopia av testamentet (14:4 ÄB). Då ni är bröstarvingar har ni alltid rätt att få ut er laglott och kan då begära en jämkning av testamentet om detta skulle inskränka denna rätt (7:3 ÄB). Hälften av kvarlåtenskapen har arvlåtaren rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör laglotten till barnen. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott. Laglotten är hälften av det som de hade rätt till enligt lag, det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen (7:1 ÄB). I 15:2 ÄB regleras att en person som med uppsåt förstör eller undanhåller ett testamente förverkas dennes testamentsrätt, det vill säga de mister den. Skulle sambon alltså medvetet undanhålla testamentet kan detta påverka hennes eventuella arv. Det finns även ytterligare straffrättsliga aspekter till ett undanhållande. Som jag förstår det framgår det inte att sambon undanhåller testamentet, enbart har tillgång till det. Sammanfattningsvis ska ni få tillgång till testamentet. Ni söner har alltså all rätt att ta del av detta.Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Testamentera till barnbarn

2019-08-16 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag är änka och har 3 barn och sju barnbarn. Vid mitt frånfälle ska barnen först få sitt efterarv efter deras avlidne pappa .Genom testamente ska barnen få sin laglott. 6 av barnbarnen 8% och ett barnbarn 2% (god man pga Downs syndrom.)av resterande kvarlåtenskap,Dock skall i barnbarnets 2% ej inräknas min nuvarande Br värde ca 12milj. Br kanske är såld innan mitt frånfälle och ej heller försäljningslikviden ska ingå i de 2%.Blir barnbarnen legatarier eller dödsbodelägare och kan man testamentera olika andelar till barnbarn
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arv för bröstarvinge och barnbarnBröstarvingars rätt till arv skyddas genom reglerna om laglott. Laglotten är hälften av arvslotten vilket innebär att en förälder genom ett testamente kan inskränka sina barns arvsrätt till hälften, se vidare 7 kap. Ärvdabalk. Till skillnad från bröstarvingar har barnbarn ingen rätt till arv efter sina mor- eller farföräldrar. Det enda "undantaget" från detta är om en bröstarvinge gått bort. I enlighet med istadarätten träder bröstarvingens barn (dvs. den avlidnes barnbarn) in i bröstarvingens ställe. I ett sådant fall övertar barnbarnet arvsrätten och som en följd av laglottsskyddet kan dennes arv enbart inskränkas till hälften.Om bröstarvingarna är vid livet är barnbarn inte arvsberättigade. Det innebär att det är upp till mor- eller förföräldern om denne vill testamentera egendom eller inte och även hur stor del av kvarlåtenskapen barnbarnet ska få. Som svar på din fråga finns det alltså inga hinder mot att testamentera olika andelar till barnbarn. Dödsbodelägare eller legatarie Förordnandena i ett testamente kan vara utformade på olika sätt och detta styr om man blir dödsbodelägare eller legatarie. Man skiljer på legat (viss summa pengar, penninglegat, eller en viss sak, saklegat) och universellt förordnande (en viss andel eller resten av kvarlåtenskapen). Det som får ett legat kannas legatarie, den som får en viss andel kallas universell testamentstagare. Det är endast universella testamentstagare som räknas som dödsbodelägare. Detta innebär bland annat att en universell testamentstagare kan komma att delta i förvaltningen av testatorns dödsbo, skall kallas till bouppteckningsförrättningen samt deltar i förrättandet av arvskiftet, vilket en legatarie inte gör. I ditt fall har du inte testamenterat en viss angiven penningsumma eller en viss utpekad sak, utan givit dina barnbarn en procentandel i hela eller delar av din kvarlåtenskap. Så som testamentet är utformat rör det sig om ett universellt förordnande, vilket innebär att de kommer bli dödsbodelägare. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om bröstarvingen ignorerar testamentet?

2019-08-13 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag har en följdfråga till denna fråga som min man ställde till er idag: https://lawline.se/answers/bortadopterades-barns-ratt-till-laglott Vad händer om den icke bortadopterade bröstarvingen vägrar dela med sig av laglotten till de två bortadopterade sönerna? Den är ju rent juridiskt enbart hans. Varifrån tar man pengarna då?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvinges rätt till laglottUtifrån svaret på den tidigare frågan antar jag att ett testamente upprättats som ger de två bortadopterade barnen arvsrätt. Det är dock inte meningen att det icke bortadopterade barnet (bröstarvingen) ska dela med sig av sin laglott. Din man får nämligen inte testamentera bort en bröstarvinges laglott. Om ni ändå skriver ett testamente som inskränker på laglotten kan bröstarvingen jämka testamentet och därmed få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § ärvdabalken). Eftersom din man endast har en bröstarvinge är laglotten halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Han kan därför endast testamentera bort den andra halvan av arvslotten. Hans två bortadopterade barn kan därför som mest få ¼ av arvet vardera. ½ (bröstarvingens laglott) + ¼ (testamente bortadopterat barn) + ¼ (testamente bortadopterat barn) = hela arvslottenAnsök om skiftesmanOm din mans bröstarvinge vägrar dela med sig av det arv som överstiger laglotten kan hans bortadopterade barn ansöka om en skiftesman hos tingsrätten som då kan göra ett tvångsskifte och därmed bestämma hur arvet ska fördelas i enlighet med testamentet (23 kap. 5 § ärvdabalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Syskons möjlighet att bestrida testamente

2019-08-07 i Testamente
FRÅGA |Jag är sambo med en kille. Vi har inga barn sedan tidigare och inte heller tillsammans. Jag har skrivit ett testamente där jag ger min sambo en större del av mina tillgångar samt några organisationer som också får en viss del.Mina frågor nu är som följer:Kan min enda bror (helsyskon) som jag inte längre har någon kontakt med bestrida testamentet (våra föräldrar är döda) och få rätt?När min sambo sedan dör måste han ge en viss del till min bror eller kan han ge till vem han vill?Tacksam för svar!
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida din bror kan bestrida ditt testamente för att få del av kvarlåtenskap som du testamenterat bort till andra personer/ändamål. Jag utgår i mitt svar från att testamentet är giltigt och uppfyller de formkrav som lagen ställer på ett sådant dokument. Vad säger lagen? Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 9:1 ÄB får den som fyllt 18 år själv bestämma vad som ska hända med dennes kvarlåtenskap genom testamente. Huvudregeln är att kvarlåtenskapen kan testamenteras till precis det ändamål eller till de personer som testatorn själv önskar, från detta finns undantag i form av reglerna om laglott. I 7:1 ÄB kan man utläsa att hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge utgör hans laglott. Denna har bröstarvingen en i princip ovillkorlig rätt till och den kan alltså inte testamenteras bort.Rätt till laglott är det endast bröstarvingar som har. Vilka som är bröstarvingar framgår av 2:1 ÄB. Det är arvlåtarens barn, eller om dessa är döda, barnbarnen osv. Utöver denna grupp finns inga andra som har någon ovillkorlig rätt att ärva något av en avliden persons kvarlåtenskap.Bedömningen i ditt fallDet framkommer i din fråga att du har testamenterat bort din kvarlåtenskap till din sambo och till vissa organisationer. Eftersom det saknas bröstarvingar finns det ingen som har någon ovillkorlig rätt till någon laglott, detta betyder att din egendom är fri att testamenteras bort som du själv önskar. Det bör påpekas att du bror alltid kan komma att bestrida testamentet, men det framgår ingen omständighet av din fråga som pekar på att han skulle nå någon framgång med ett sådant bestridande. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om testamentet är giltigt kan din bror inte med framgång bestrida testamentet för att få någon del av din kvarlåtenskap.Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

2019-08-19 i Testamente
FRÅGA |Vi är gifta, utan äktenskapsförord. Jag har 3 särkullbarn sedan tidigare, min make har inga barn och vi har inga gemensamma barn. Om jag avlider först har mina barn rätt att få ut sin laglott. Vi vill inte binda resten av våra tillgångar för ett efterarv i fri förfoganderätt, med de begränsningar det ändå innebär, utan vi vill att den som överlever den andre ska ha full äganderätt till det som blir kvar (efter avgång av laglotten ifall jag avlider först). Kan vi skriva ett inbördes testamente med den innebörden? Skulle det också innebära att den överlevande maken, eventuellt sedan kan skriva ett nytt testamente? Vi vill inte göra mina barn arvlösa alls, och om min make avlider först ska ju mina barn få minst sin laglott när jag avlidit.
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att dina barn får ut sin laglott först om du går bort. För att få ut sin laglott, i de fall då testamentet säger annat, behöver bröstarvingarna begära jämkning av testamentet enligt ÄB 7:3. Vidare framgår det utav din fråga att du och din man vill ärva varandra med full äganderätt, vilket innebär att den efterlevande dessutom får ge bort eller testamentera bort det arv som hen fått. Vidare till din första fråga gällande testamentet, så ärvs egendom efter den bortgångne på sådant vis som testamentet anger. Det innebär att det är möjligt, och dessutom fördelaktigt för er om ni vill försäkra er om att arvet ska fördelas på sådant vis, att skriva ett testamente med innebörden att den efterlevande skall ärva med full äganderätt utan att inskränka laglotten. Om man inte upprättar ett testamente tillfaller kvarlåtenskapen arvtagarna enligt Ärvdabalkens arvsordning. Som svar på din andra fråga så är det också möjligt för den efterlevande att sedan skriva ett nytt testamente eftersom denne ärvt den andre med full äganderätt och därför i sin tur får testamentera detta. Om du känner att du vill ha hjälp att upprätta ett testamente kan du vända dig till oss HÄR: https://lawline.se/boka Jag hoppas att du fick svar på dina två frågor, och nu vet hur du kan gå till väga.Du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Vänliga hälsningar,

Kan mina föräldrar göra så att min brors hustru inte ärver?

2019-08-15 i Testamente
FRÅGA |Min bror, som inte har egna barn, är gift med en kvinna som har egna barn. Mina föräldrar vill inte att det min bror ärver efter dem, ska gå till henne om/när min bror går bort. De vill att hans del av vårt arv ska gå till mina barn.Går det att skriva något testamente, och hur ska man skriva?Tack på förhand
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Dina föräldrar kan skriva ett testamente(9:1 ärvdabalk) som innebär att din brors hustru inte ska ärva egendomen om din bror går bort. Dina föräldrar kan då skriva att hans arv ska vara enskild egendom. I så fall kommer arvet i första hand gå till er syskon(2:2 ärvdabalk) och om ni inte är i livet går arvet till er syskons barn barn. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00

Kan syskonbarn klandra ett testamente?

2019-08-10 i Testamente
FRÅGA |Vår far har gått bort, vi är två systrar. Han och hans fru har inga gemensamma barn. Han har testamenterat Halva sin del till sin fru, med full förfoganderätt. testamentet säger att efter hennes bortgång ärver vi alla deras gemensamma tillgångar. Hon har bortgångna halvsyskon, som i sin tur har barn.Hur blir det då med det som står i testamentet? kan de syskonbarnen bestrida testamentet?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår ifrån att din far, samt hans fru, har upprättat ett inbördes testamentet vars innehåll går ut på att frun ärver din far efter hans bortgång, varefter ni två syskon ärver allt (d.v.s såväl din fars som din far frus egendom) efter hennes bortgång.Såsom jag förstår dig, undrar du om det finns några problem med det här testamentet, som skulle kunna medföra problem när det väl skall verkställas.Syskonbarn har ingen rätt till laglott I ärvdabalken (hädanefter ÄB) finns regler kring laglott, som kan innebära hinder för en förälder att testamentera bort allt sin egendom. Förenklat innebär laglotten att en bröstarvinge har rätt till halva sin arvslott, även om en förälder testamenterat bort mer än detta belopp. Reglerna kring laglott gäller dock bara i förhållande mellan förälder och barn, d.v.s i förhållande till förälderns bröstarvingar. Syskonbarn är inte bröstarvingar.Fruns syskonbarn har alltså ingen rätt till laglott, och reglerna kring laglott innebär därmed inget hinder mot att hon testamenterar bort all sin egendom till dig och din syster. Syskonbarnen kan klandra testamentet, men är det upprättat i korrekt ordning ärver du och din syster ändåSyskonbarnen skulle, i fall den legala arvsordningen hade tillämpats, ha varit arvingar till din fars fru. Testamentet skrider dock emellan, och fråntar dem deras arvsrätt. Eftersom syskonbarnen skulle varit arvingar, är det möjligt för dem att väcka klandertalan , efter att din fars fru döttoch göra gällande att testamentet är ogiltigt (14 kap 5 § ÄB). En klandertalan är ingen "ensidig" rättshandling, utan är istället ett formellt förfarande där syskonbarnen inför domstol gör gällande att testamentet av någon anledning är ogiltigt. För att ogiltighet skall föreligga, krävs antingen 1. att testamentet inte uppfyller formkraven för testamente, eller 2. att din far/hans fru led av en psykisk störning, eller 3. att någon tvingat eller lurat dem att upprätta testamentet (13 kap 1-3 § § ÄB). Huruvida någon av dessa ogiltighetsgrunder föreligger kan jag inte veta utan mer information. Föreligger ingen grund för ogiltighet, kommer en domstol komma fram till att testamente gäller. I så fall verkställs testamentet, och du och din syster ärver i enlighet med testamentet.SammanfattningSyskonbarnen har inget rätt till laglott, och kan inte påkalla jämkning av testamente. Om de skulle vilja, kan de dock väcka klandertalan när din fars fru väl dör. För att nå framgång med en sådan talan, krävs dock att testamentet är behäftad med ogiltighet, exempelvis för att det inte uppfyller formkraven för ett testamente. Är testamentet inte ogiltigt, misslyckas klandertalan, och du och din syster ärver ändå.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Hur gör jag för att mitt styvsyskon inte ska ärva?

2019-08-06 i Testamente
FRÅGA |44 åring undrar:Min far flyttade till sitt hemland (Brasilien) när jag var 11 år. Min mamma, hennes svenska man, deras gemensamma två döttrarna o jag fortsatt att bo tillsammans i Sverige, det gör vi fortfarande. Min styvpappa har alltid varit en förebild för mig i hela mitt liv.Min biologisk far gifte om sig med en kvinna som har två barn.Det yngsta av hennes barn var ca sex år då.Min far adopterade det yngsta barnet, dennes pappa var död då. Det barnet som idag är ca 30 år, alltså min styvbror som jag inte känner eller har haft någon kontakt med.Min fråga:1. Ärver min styvbror mig om jag dör före honom? Jag vill att mina systrar från min mammas andra äktenskap ärver mig, eftersom vi har alltid varit nära varandra i våt och torrt. Själv har jag inga barn.2. Min styvpappa vill adoptera mig i hopp om att det blir lättare att arvet blir mellan oss systrarna, ej styvbrodern som är en främling för mig. 3. Går det att göra något av rent juridiskt för att hindra honom att ärva mig? Jag har fått mycket ekonomiskt hjälp från min styvpappa o min mamma, jag kommer att få större värdefulla arv av dem i snar framtid.Tacksamt för ett svar!MvhTLF
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Vad lagen sägerI första hand ärver barn (2:1 ärvdabalk), eftersom du inte har några barn så ärver dina föräldrar hälften var om du skulle gå bort (2:2 ärvdabalk). Är någon av föräldrarna död delar arvlåtarens syskon på den halvan (2:2 ärvdabalk). Det är i detta fall som din styvbror skulle kunna bli din arvinge. TestamenteOm du inte vill att det ska bli som lagen säger så kan du skriva ett testamente. Eftersom du inte har några barn så är du fri att testamentera till vem du vill (9:1 ärvdabalk). Då kan du välja att bara dina systrar ska ärva dig. Observera att ett giltigt testamente måste uppfylla vissa formkrav (10:1 ärvdabalk), det ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen som inte är förmånstagare. AdoptionFör att få adoptera en vuxen person ska det finnas särskilda skäl (4:4 föräldrabalk). Särskild vikt läggs vid om den som vill adoptera har uppfostrat den som vill adopteras, och om adoptionen kan ses som en bekräftelse på en redan existerande förälder-barn-relation. Det låter på dig som att du har en stark relation till din styvfar och att han var en del av ditt liv under uppväxten, detta är skäl som talar för att en adoption skulle gå igenom. Din biologiska far behöver inte samtycka för att en adoption ska gå igenom, och skulle ni genomföra en adoption kommer din styvfar att vara din far juridiskt sätt, vilket innebär att det är ni som har arvsrätt till varandra. SammanfattningUnder vissa omständigheter skulle din styvbror kunna komma att ärva dig, men du kan själv ändra detta. Om det viktiga för dig är att se till att dina systrar ärver dig och att din styvbror inte gör det så är det enklaste sättet att skriva ett testamente, en adoption är en mer omfattande process som tar längre tid. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.