Exempel på testamente och formkrav

Hej, Jag har som enskild egendom ett hus utanför Båstad. Huset är taxerat till ca 8000000 kr. Jag vill att mina två gifta döttrar ska ärva detta hus på lika villkor som enskild egendom eftersom det är en gammal släktegendom. Kanske kan Lawline hjälpa mig med hur ett sådant testamente ska bäst utformas. Jag är 77 år och fullt frisk men vill gärna att döttrarna ska veta om hur deras arv kommer att se ut. Allt gott!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt svar! Jag kommer först att beskriva formkraven och vad som är bra att tänka på när testamente upprättas. Jag kommer sedan att ge ett grundläggande exempel på hur testamentet kan se ut, du kan använda det som en form av mall om du så vill.


Formkrav

Jag tänkte börja att prata om formkraven för ett testamente. Enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken krävs att du skriver under ditt testamente, och denna underskrift ska bevittnas av två oberoende vittnen som båda ska närvara samtidigt när du undertecknar det. Vittnena ska också underteckna det i närvaro av dig och varandra.


Enligt 10 kap. 4 § samma lag får den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.


Utöver detta finns inga vidare formkrav du behöver vara medveten om, utan det handlar då endast om att göra din vilja tydlig.


Viktigt att tänka på

Innehåll

Till att börja med behöver du i ditt testamente vara tydlig med vad som innefattas av testamentet. Det är därför viktigt att du skriver fastighetbeteckningen och adressen för huset du vill att de ska ärva. Var tydlig med om du avser hela fastigheten (all mark och allt som är byggt på marken) eller endast bostadshuset. Var även tydlig med vem det är som ska ärva fastigheten, skriv dina gifta döttrars fulla namn och personnummer.


Det är också viktigt att det framgår att de ska ärva huset/fastigheten som enskild egendom och att de båda ska ärva lika mycket var av fastigheten/huset. Om huset ärvs som enskild egendom omfattas det inte av en eventuell bodelning vid skilsmässa eller dödsfall av deras respektive makar.


Testamenteexekutor

I testamentet kan du utse en testamenteexekutor vars uppgift det blir att se till att din vilja genomförs enligt testamentet. Det är vanligt att använda en exekutor vid mer komplexa testamente och då väljs oftast juristen som hjälpt till att upprätta testamentet. Du kan även utse en vän om du vill, helt upp till dig. Vid enklare testamente som detta brukar det dock inte användas, men eftersom värdet på fastigheten är så högt så lägger jag till det i exemplet ändå. Om du väljer en testamenteexekutor, tänk på att välja någon som du litar på, är myndig och inte har någon intressekonflikt.


Förvaring

Förvara ditt testamente på en säker plats så att det inte försvinner eller manipuleras. Se dock till att det är ett ställe där testamentet kommer att hittas, eller att din testamenteexekutor/jurist vet vart det är. Det kan exempel förvaras hos din jurist eller i ditt bankfack eller ett kassaskåp/låst skåp i din bostad.


Testamente exempel

I följande exempel skriver jag ut hur du kan forma ditt testamente. Inom klamrarna [] är det meningen att du ska fylla i tillhörande uppgifter. Exemplet följer:


TESTAMENTE

“Jag, [ditt namn, personnummer och adress], förklarar härmed att detta är min yttersta vilja och mitt testamente.


Fördelning av fastighet

Jag förordnar härmed att min fastighet belägen på [fastighetsbeteckning/adress], som vid testametets upprättande är taxerad till cirka 8 000 000 kr, ska övergå i arv till mina döttrar [döttrarnas namn och respektive personnummer], med hälften var. [Döttrarna] ska därmed tillsammans och i lika stora delar äga fastigheten.


Enskild egendom

Jag förordnar även att ovan nämnda fastighet ska vara enskild egendom för mina döttrar och att den därmed inte ska ingå som giftorättsgods i eventuella bodelningar vid skilsmässa eller dödsfall av deras respektive makar.


Testamentsexekutor

Jag utser [namn på testamentsexekutor och personnummer] till testamentsexekutor för att verkställa detta testamente. Testamentsexekutorn ska säkerställa att min vilja fullföljs och att fastigheten fördelas enligt min önskan.


Underskrift och vittnen

Detta testamente har undertecknats av mig, [ditt namn och personnummer], i närvaro av två vittnen som inte är arvingar enligt detta testamente och som inte har något intresse i detta testamentes utfall.

[Din underskrift]


Vittne 1: [Vittnets namn, personnummer och adress]. [Vittnets underskrift]


Vittne 2: [Vittnets namn, personnummer och adress]. [Vittnets underskrift]”


Avslut

Jag hoppas att min förklaring dög och att mitt exempel på testamente ger dig en aning om hur det kan utformas. Det är dock alltid bra att kontakta en jurist som hjälper dig att skräddarsy ditt testamente när det väl är dags så att inget blir fel och din vilja uttrycks korrekt. 


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning