Hur kan jag ändra min arvsföljd?

2021-02-12 i Testamente
FRÅGA |Hej,jag vill att mitt arv skall gå till cancerfonden men tyvärr kommer jag att sannolikt dö för min fru som då ärver "hela" mig . Vad gör jag då? Vad gäller kan jag skriva mitt önskemål innan hon dör?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan mitt arv gå till Cancerfonden?Om du vill har du en möjlighet att upprätta ett testamente och på så sätt ändra arvsordningen som annars skulle tillämpats när du avlider. Genom ett testamente kan man föreskriva till vem och på vilket sätt man vill att ens kvarlåtenskap fördelas när man avlider. Om du vill att ditt arv ska gå till Cancerfonden kan du upprätta ett testamente och uttrycka din vilja. Din fru kommer bara att ärva dig om du inte upprättar något testamente. Den efterlevande makens arvsrätt är lagstadgad men tillämpas bara om den avlidna inte skrivit testamente – testamentet sätter alltså de lagstadgade arvsreglerna åt sidan. Om du upprättar ett testamente som föreskriver att ditt arv ska tillfalla Cancerfonden kommer det alltså gå före din frus arvsrätt, och din kvarlåtenskap kommer således att tillfalla Cancerfonden.Kan min fru ärva mig och arvet sedan gå till Cancerfonden?Om du vill att din fru ska ärva dig, förutsatt att du avlider innan henne, men att ditt arv senare ska tillfalla Cancerfonden är det också möjligt. Det kallas sekundosuccession, en slags uppskjuten arvsrätt. Du kan upprätta ett testamente och skriva att din vilja är att din fru ska ärva dig med fri förfoganderätt, men när hon sedan avlider ska det hon ärvde av dig tillfalla Cancerfonden i ett andra led. På det sättet får din fru ta del av arvet från dig, men när hon avlider går ditt arv vidare till Cancerfonden.Vad bör jag tänka på om jag upprättar ett testamente?För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det uppfyller lagens formkrav. Ett testamente måste vara skriftlig och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara någon närstående eller någon som ska ta del av testamentets fördelning (10 kap. 4 § ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.Med vänliga hälsningar

Formulering av testamente

2021-02-07 i Testamente
FRÅGA |Kan man testamentera gemensamt till makar, det vill säga att man anger " makarna Ulla och Kalle, ska efter min bortgång, tillsammans ärva...."?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Vad krävs för att ett testamente ska bli giltigt?För att ett testamente ska bli giltigt krävs det att ett antal formkrav är uppfyllda:- Den som skriver testamentet måste ha fyllt 18 år (9:1 ÄB)- Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av utfärdaren. Vidare måste två vittnen närvara vid underteckningen av testamentet – vittnena ska även skriva under testamentet (10:1 ÄB)- Vittnena får inte vara under 15 år och de får heller inte stå som arvinge i testamentet eller vara släkt med någon som står som arvinge (10:4 ÄB)- Utfärdaren av testamentet måste slutligen göra det av egen fri vilja och får inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (13:2-3 ÄB) Formulering av testamentetNär det gäller själva formuleringen i testamentet är det viktigaste att man skriver så tydligt som möjligt vad man vill åstadkomma med testamentet för att se till att man får igenom sin vilja och för att undvika eventuella oklarheter. Det finns inte några juridiska hinder mot att skriva exakt det man vill uppnå. Formuleringen som du skrivit borde fungera men om du vill vara helt säker så skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår betaltjänst för de kan hjälpa dig att upprätta ett helt testamente utifrån hur du vill ha det. Boka en tid med någon av våra duktiga jurister HÄR för att få hjälp med att utforma testamentet, så att du är säker på att det blir juridiskt korrekt och får den verkan du faktiskt har tänkt dig.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Vänliga hälsningar,

Kommer arvsskatt att betalas vid testamenterandet av en bostadsrätt till en god vän, och vad händer om försäljningspriset inte täcker lånet?

2021-02-07 i Testamente
FRÅGA |hej,jag ska testamentera min bostadsrätt till en god vän. Jag har inga bröstarvingar. Jag köpte bostadsrätten 2017 för 725 000 kr. Lånen är idag 480 000 kr.Två frågor:Kommer hen att betala arvskatt? Vad händer om lförsäljningspriset inte täcker lånet?mvhX
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är borttagen, och dina gode vän kommer inte att betala någon sådan, se 8 kap. 2 § 1st. IL.Om försäljningspriset inte täcker lånen kommer det återstående lånet göras om från ett bolån till ett privatlån, då banken fortfarande har den återstående fordran på gäldenären. Gäldenären är i förevarande fall dödsboet.Med vänlig hälsning!

Nödtestamente

2021-02-06 i Testamente
FRÅGA |Kan man spela in en video där jag läser upp mitt testamente samt undertecknar det när kameran visar både mig och testamentet?Min sambo har fått corona och vi sitter i karantän hela familjen?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag förstår den som att du funderar om det är möjligt att läsa upp ditt testamente och underteckna den i en video. Det är dock oklart om du menar att vittnen kommer se på videon senare eller det kommer vara ett videosamtal i vilket de är samtidigt närvarande. TestamenteRegler om testamente finns i 9 – 16 kap Ärvdabalken (ÄB). Där är det stadgat att ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas. Den ska bevittnas av två samtidigt närvarande, ojäviga testamentsvittnen. Vittnena ska veta att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet i det. Se 10 kap ÄB. Det finns emellertid ett undantag till det skriftliga formkravet, dvs nödfallstestamente, som endast gäller i de fall den som upprättar testamenten omöjligen kan göra det skriftligt. Detta kan uppstå vid en oförutsedd olycka där personen är oförmögen till att uttrycka sina ord mer än i tex viskningar. Då räcker det att man förordnar om sin kvarlåtenskap muntligt inför två vittnen eller utan vittnen genom att man själv skriver ned och undertecknar en handling, dvs holografiskt testamente (10 kap 3 § ÄB). En video där du skriver på och läser testamente skulle således kunna räcka som bevis utan att två vittnen behöver vara närvarande när den spelas in. Detta är emellertid under förutsättningen att testatorn anses ha varit förhindrad att upprätta ett vanligt testamente. Alternativt, skriver du på testamente och underteckna den själv utan video. Vilka får vittna?För att kunna vittna ett testamente måste man vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning som gör det svårt att förstå vad vittnesbekräftelsen innebär. Är man testatorns make, sambo, syskon eller står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag kan man inte bevittna testamentet, se 10 kap 4 § ÄB. Sammanfattningsvis, är det möjligt för dig att skriva ett testamente och underteckna den själv om situationen du befinner dig i räknas som ett nödfall. Alltså är du förhindrad att följa de vanliga formkraven. I ditt fall, låter det som du sitter i karantän p.g.a. corona och att du inte ha ojäviga vittnen där. Ett holografiskt testamente skulle således kunna räknas som giltigt, och bestämmer du dig för att inspela det, kan det räknas som bevis. Värt att notera är att ett nödtestamente är bara giltigt till dess att tre månader förflutit från den tidpunkt då testamentsgivaren kunnat upprätta ett vanligt testamente.Jag hoppas at du fick svar på din fråga, det är bara att höra av dig annars! Vänligen,

Vem får vara testamentsvittne?

2021-02-11 i Testamente
FRÅGA |Testator har efterlämnat ett testamente till förmån för sitt ena syskon A (=testamentstagaren).Testamentsvittnen är 1) MAKE till testators andra syskon B. och2) BARN till B och maken ( dvs 1) Är testamentsvittnena obehöriga enligt 10:4 ÄB i förhållande till testator eller testatmentstagaren? Dvs kan testamentet angripas som ogiltigt på denna grund?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta om ett testamente som har bevittnats av testators respektive testamentstagarens svåger eller syskonbarn är ogiltigt. Regler om successionsrätt, däribland testamentsrätt, finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.TestamenteEtt testamente är en strikt formbunden handling. Det måste därför upprättas på ett visst sätt (med iakttagande av "viss form") för att det ska vara giltigt. För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen varpå det ska skrivas under av testatorn (den som upprättar testamentet) i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena ska därefter även de skriva under testamentet.Det finns därtill vissa krav på vem som får vara testamentsvittne. Först och främst får en person som är under 15 år eller som på grund av en psykisk störning som medför att personen i fråga inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen inte vara testamentsvittne (10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken). Då inget annat framgår av din fråga så utgår jag från att de båda testamentsvittnena uppfyller ovanstående vittneskrav.Därutöver får testators make, sambo, syskon eller någon som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till denne inte heller vara testamentsvittne (10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken). Observera att det med släktskap framförallt avses föräldrar, barn, barnbarn och så vidare. Ett syskonbarn bör således inte anses stå i rakt nedstigande led till testatorn och bör därför kunna vara testamentsvittne. Observera även att det med svågerlag avses styv- eller svärföräldrar respektive styv- eller svärbarn. Däremot omfattas inte svåger eller svägerska av begreppet. Svåger eller svägerska får således vara testamentsvittne.Slutligen är det inte tillåtet för någon att bevittna ett testamente till förmån för en själv, ens make, ens sambo, ens syskon eller någon som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en själv. Inte heller får den som är framtidsfullmakthavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon bevittna ett testamente till förmån för denne (10 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken). Som framgått av tidigare förda resonemang så bör inte testators svåger eller syskonbarn stå i ett sådant förhållande till testator att de inte får vara testamentsvittnen av den anledningen. Eftersom A är syskon till testator så står A i samma relation till testamentsvittnena som testator gör. De bör alltså inte heller anses stå i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till A. Av frågan framgår det däremot inte om det finns några fler testamentstagare än A. Skulle det göra det så måste det klargöras huruvida de aktuella testamentsvittnena står i ett sådant förhållande till dessa att de inte får vara testamentsvittnen av den anledningen. Skulle exempelvis B också vara testamentstagare så diskvalificerar detta båda testamentsvittnena. Huruvida detta är fallet framgår emellertid inte av frågan. Vad som gäller i ditt fallDetta betyder att testamentet troligen uppfyller kraven som ställs på testamentsvittnen och således bör anses vara giltigt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Reglerna om testamentsvittnen kan vara ganska krångliga och i det fall något är oklart eller om du känner att du har behov av ytterligare rådgivning så rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Namnbyte påverkan på testamente

2021-02-07 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag har bytt mitt förnamn som gäller fr 25/1 2021. Har skrivit testamente 2016. Måste jag skriva testamentet på nytt med det nya förnamnet?Mvh
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).Det finns inga krav på att ett nytt testamente måste upprättas vid namnbyte. Det krävs inte heller att det befintliga testamentet ändras. Namnbytet påverkar alltså inte testamentets giltighet.Om testamentet inte redan innehåller ditt personnummer, kan jag dock rekommendera att lägga till det på ditt befintliga testamente. Det är som sagt inget krav, men kan göras för att reda ut eventuella oklarheter som kan uppkomma på grund av namnbytet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Hur fördelar jag mitt arv som jag vill?

2021-02-07 i Testamente
FRÅGA |Jag tänker mig att 1. min dotter direkt ska ärva 50 % som enskild egendom. 2. att min sambo ska kunna disponera upp till 30 % av mitt arv för att köpa en bostad.Hur gör jag för att detta arv till min sambo senare ska bli ett efterarv som fördelas på mina barnbarn som enskild egendom? Med vänlig hälsning
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar hur du ska göra för att arvet efter dig ska fördelas precis som du vill. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).ArvetAllt som du vill göra med ditt arv är möjligt att uppnå genom att du skriver ett testamente. Genom ett testamente kan du ange hur mycket du vill att de olika personerna ska ha, bestämma att arvet ska ges som enskild egendom till din dotter och även bestämma att dina barnbarn ska ärva efter din sambo och då som enskild egendom. För att ett testamente ska bli giltigt måste en del formkrav vara uppfyllda. Till exempel måste testamentet vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Du måste även skriva under testamentet alternativt kännas vid din underskrift när båda vittnena är närvarande. Vittnena ska också skriva under testamentet med sina namn. (10 kap. 1 § ÄB).Vidare hjälpJag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för att få vidare hjälp kring hur du bäst skriver ditt testamente. Eftersom det är en så viktig handling tror jag att det kan vara bra få vidare hjälp kring hur du bäst formulerar dig och även hur du ser till att alla formkrav bli uppfyllda.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förbehåll om förköpsrätt till fastighet

2021-02-02 i Testamente
FRÅGA |Jag ska köpa en fastighet av min syster. När jag dör kommer mina barn att ärva fastigheten. Om de inte vill överta fastigheten vill jag att min syster får förköpsrätt (första tjing) att köpa tillbaka fastigheten från mina barn. Hur kan jag lösa det? Kan jag skriva något i mitt testamente?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör arvs- och testamentesrätt. I denna situation finns det inte lagbestämmelser som reglerar området, utan man får se till juridisk praxis (dvs. tidigare avgöranden från HD).Att du önskar att din syster ska ha rätt att lösa ut fastigheten om dina barn inte vill ha sina andelar av den innebär att du vill belägga fastigheten med en förköpsklausul.I ett fall från HD (NJA 1990 s. 18) fastställs att det är möjligt att uppställa ett förbehåll om förköpsrätt om det sker via gåva eller arv. Detta innebär att det inte är juridiskt bindande att sälja fastigheten till någon med ett förköpsförbehåll, men det är giltigt under förutsättning att det skett via arv eller gåva.Min bedömning av din fråga, med utgångspunkt i ovan nämnda rättsfall, är således att det är möjligt för dig att skriva in detta förbehåll om förköpsrätt i ditt testamente med bindande verkan.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!Vänliga hälsningar,