Vad händer med laglotten då bröstarvingen är avliden?

2020-01-17 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min farmors syster har skrivit ett testamente. I testamentet överlåter hon all sin kvarlåtenskap till min mamma, med undantag för bröstarvingens laglott och X kronor till en forskningsfond. Nu när min farmors syster har gått bort är hennes man, och bröstarvingen redan avliden sedan tidigare. Inga arvskiften har gjorts gällande mannen eller bröstarvingen. Vad händer med den del i testamentet som är överlåten till bröstarvingen när bröstarvingen inte längre är i livet? (Testamentet skrevs när bröstarvingen fanns i livet) Min farmor lever, de hade också en halvbror som är avliden, han har i sin tur tre barn. Varav en avliden. Den avlidna maken har två av tre syskon kvar i livet. Den avlidne bröstarvingen hade verken make eller barn. Hur ser arvsfördelningen ut om testamentet gäller, samt om man bortser från testamentet?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om testamente finns att hitta i ärvdabalken (ÄB). Som utgångspunkt gäller att ett testamente är giltigt om formkraven för testamente är uppfyllda. Formkraven är som följer:- Testamentsgivaren, det vill säga den som upprättar testamentet, ska vara myndig, ÄB 9 kap 1 §. - Testamentet ska vara skriftligt, ÄB 10 kap 1 §. - Två vittnen ska närvara då testamentsgivaren undertecknar testamentet samt själva skriver under med namn, ÄB 10 kap 1 §. - Testamentet ska vara upprättat frivilligt, ÄB 13 kap 3 §.Om din farmors systers testamente uppfyller kraven ovan är det att se som giltigt och det ska därmed tillämpas i enlighet med din farmors systers vilja, ÄB 11 kap 1 §. Som jag förstår frågan vill du ha svar på vad som kommer att ske om testamentet gäller respektive inte gäller. Jag vill i detta sammanhang påpeka att om formkraven är uppfyllda ska testamentet gälla och därmed vara bestämmande i arvskiftet.Jag utgår från att din farmors syster ärvde sin make med fri förfoganderätt, ÄB 3 kap 1 §. Med fri förfoganderätt avses att din farmors syster fick använda sin makes kvarlåtenskap, men inte testamentera bort den. Oavsett om testamentet gäller eller inte måste inledningsvis en bodelning göras för att skilja din farmors systers kvarlåtenskap från hennes makes kvarlåtenskap. Makens kvarlåtenskap kommer att tilldelas hans två syskon som är i livet, om inte det tredje avlidna syskonet har några barn som träder i hans ställe vill säga, ÄB 2 kap 2 §.Hur ser arvsfördelningen ut om testamentet gäller?Om testamentet gäller ska arvet som sagt delas upp efter din farmors systers vilja, ÄB 11 kap 1 §. Som jag tolkar det vill hon att din mamma ska ärva henne samt att forskningsfonden ska tilldelas en viss summa. Att hon skrev med sin bröstarvinges laglott i testamentet var sannolikt ett sätt att uppmärksamma lagen, då bröstarvingen alltid har en legal rätt till sin laglott, oavsett vad ett testamente säger. Jag skulle därför tolka din farmors systers vilja som att den andelen som utgjorde laglotten nu istället ska tillfalla din mamma.Hur ser arvsfördelningen ut om testamentet inte gäller?Om testamentet inte gäller kommer kvarlåtenskapen att fördelas i enlighet med ärvdabalken. Då bröstarvingen är avliden kommer den som står näst på tur i arvsordningen att erhålla arvet, nämligen föräldrar. Jag utgår från att din farmors systers föräldrar är avlidna och i deras ställe går hennes syskon in som arvtagare. Arvet kommer då att delas upp så att respektive förälders lott tillfaller deras respektive barn. Det innebär att din farmor, i sin roll som helsyskon, kommer att få 3/4 av arvet då hon tar del av båda föräldrarnas arvslotter. Halvbrodern får bara ta del av den lotten som skulle ha tillfallit hans förälder och får därför 1/4. Då halvbrodern är död kommer de två av hans barn som är i livet att få dela på denna lott, ÄB 2 kap 2 §.SammanfattningInledningsvis ska en bodelning göras för att separera din farmors systers kvarlåtenskap från hennes makes kvarlåtenskap. Om testamentet gäller vill jag mena att din mamma får ärva även den del som skulle utgjort bröstarvingens laglott. I och med att hen är avliden och inte själv hade några barn finns det ingen person i den första arvsklassen som kan ta del av laglotten. Det finns vidare ingenting som hindrar att övriga arvsklassers (exempelvis syskons) arvsrätt testamenteras bort på det sätt som skett i det aktuella testamentet.Om testamentet inte gäller kommer din farmors systers syskon, som tillhör den andra arvsklassen, att ärva henne. Helsyskonet kommer att tilldelas 3/4 av arvet och halvbroderns barn kommer att få dela på 1/4. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Om du vill ha ett förtydligande i något avseende går det bra att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se. Vänliga hälsningar,

Kan man testamentera bort syskons arvsrätt?

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hej, kan en sambo som inte har barn, skriva testamente så den andre sambon ärver allt, och inte sambons syskon.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Som huvudregel får man testamentera bort vad man vill, till vem man vill. Men det finns vissa regler som gör att man inte kan testamentera bort allt, vilket kallas laglottsskydd (7 kap 1 § ÄB). Laglottsskyddet gäller dock endast bröstarvingar, det vill säga barn. I ditt fall spelar detta ingen roll, då du nämner att sambon inte har några barn. Svaret på din fråga blir därför att sambon kan testamentera bort allt till den andre sambon och därmed göra sina syskon arvslösa. Jag kan även säga att ni behöver beakta formkraven för att upprätta ett giltigt testamente, vilket återfinns i 10 kap ÄB.Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Kopia av testamente

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hej.Vi har skrivit ett testamente, undertecknat och klart. Nu vill vi ta en kopia och lägga på ett annat ställe. Hur gör man och hur formulerar man detta på kopian och vem ska vidimera detta?
Linnéa Lind |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din fråga har ni upprättat ett testamente med vittnen närvarande för att ert testamente ska uppfylla de formkrav ärvdabalken (1958:637) uppställer (10 kap 1 § ÄB). Nu vill ni lägga en kopia på ett annat ställe och undrar vilka krav som ställs för att kopian ska bli giltig.För upprättande av kopior av testamenten finns inga särskilda regler. Vid delgivning av testamente utges dock en vidimerad kopia av originalhandlingen (14 kap 4 § ÄB). I ert fall är det dock upprättande av en kopia och dess giltighet vid sidan av originalhandlingen som är aktualiseras. Avgörande blir då huruvida det går bevisa att originalet inte är återkallat (10 kap 5 § ÄB), och att kopian ger uttryck för testatorn yttersta vilja (11 kap 1 § ÄB). I domstolsavgöranden har en fotokopia av ett testamente ansetts utgöra en giltig handling då det ej fanns misstanke om att kopian inte överensstämde med originalet (NJA 1977 s 168, HovR T 2277-08, 2009-05-11). Således finns det inga krav på vittnen eller vidimering av kopia, så länge som det går att bevisa att handlingen överensstämmer med originalet och att det ger uttryck för testatorns yttersta vilja. Kopians giltighet är på sätt en bevisfråga. Avseende testatorns yttersta vilja ska hänsyn tas till när testamentet upprättades, om originalhandlingen uppfyllde formkraven och omständigheter i övrigt.Sammanfattningsvis så grundas kraven på kopior av testamenten huvudsakligen på domstolsavgöranden. Med bakgrund av detta måste jag därför råda er till att förvara originalet på en tillgänglig plats så att bevissvårigheter inte uppkommer i onödan. Jag kan även rekommendera er till att överväga en kopias nödvändighet. Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vad krävs för ett giltigt testamente?

2020-01-15 i Testamente
FRÅGA |Jag har upprättat ett eget testamente. Det är bevittnat och påskrivet. Dock när jag kollade igenom ett par veckor senare ser jag att vid min egen signatur har jag glömt att ta med ort, dvs jag har bara med namnteckning, datum och signatur för egen del. Ort finns med under vittnenas påskrifter (här finns namnteckning, datum, ort, personnummer och signatur). Kan jag skriva till den ort jag befann mig på när jag skrev på testamentet framför mina vittnen? Behövs ort vid min signatur då det finns vid vittnenas signaturer? Eller behöver jag skriva om testamentet och lägga till ort i dokumentet, och få det bevittnat igen?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler kring testamenten och kraven som ställs på dessa regleras i ärvdabalken (ÄB).TerminologiFör att förstå lagen och svaret krävs det att man som läsare har koll på några termer som jag kommer att förklara:Testator: Det är denna person som skriver testamentetTestamentstagare: Den som ärver från testatornTestamentera: Att testamentera innebär att man skriver in i testamentet vad en testamentstagare ska ärva.Vad krävs för ett testamente ska bli giltigt?Det ställs vissa krav för att ett testamente ska bli giltigt, dessa kallas formkrav. Det första kravet som ställs är att testatorn som utgångspunkt är minst 18 år (9 kap. 1 § ÄB).Det krävs också att testamentet är skriftligt och signerat av testatorn. Dessutom krävs det att testamentet är bevittnat av två personer som inte är arvtagare till testatorn eller omnämns i testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena måste vara medvetna om att de bevittnar ett testamente men det krävs inte att de vet vad som står i det. Vittnena bör, men måste inte, även skriva sitt yrke och hemvist vid sin signatur (10 kap. 2 ÄB). Vittnena måste slutligen vara minst 15 år gamla samt ha psykisk förmåga att förstå vad det är de skriver under (10 kap. 4 §).Det finns således inget krav på att man som testator skriver vilket ort testamentet skrevs under på.Hoppas detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Får personliga assistenter bevittna testamente?

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hej!Får personliga assistenter bevittna min sambos och mitt testamente vi är inte släkt med någon av dom?
Malcolm Hamilton |Hej! Tack för att du vände dig till oss Lawline med din fråga.Reglerna rörande upprättande av testamente återfinns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB). I 10:4 § ÄB framgår vem som inte får vara vittne till upprättandet av testamentet. Personlig assistent tas inte upp och därmed är det okej för denne att bevittna testamentet förutsatt att denne inte är en släkting, framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Hur upprättar man ett giltigt testamente?

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo har flyttat ihop men vi är inte gifta , funderare på ett testamente där hon ska ärva allt jag äger, hus, bil, pengar efter jag har avlidit. Hur skriver man i sitt testamente?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande testamente hittar vi i ärvdabalken (ÄB).För att upprätta ett giltigt testamente så krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (10 kap 1 § ÄB).Testamentet måste vara skriftligt och klart ge uttryck för testators (din) yttersta vilja om hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Det är alltså viktigt att du inte lämnar någon lucka eller tolkningsutrymme gällande vad din vilja är.Handlingen måste vara underskriven av digDet måste även finnas två vittnen som samtidigt närvarar när du skriver under testamentet eller om det inte är möjligt så måste de bekräfta din underskrift. I så fall krävs det även att vittnena samtidigt närvarar.Viktigt att poängtera är att vittnena inte får vara under femton år eller lida av en grövre psykisk störning. Vittnena får inte heller vara din make, sambo, nära släkt eller vara svåger samt vissa andra närstående personer (10 kap 4 § ÄB).I övrigt behöver testamentet inte vara formulerat på något särskilt sätt och det krävs inte ens att det uttryckligen står att handlingen är ett testamente. Det enda som du bör tänka på är formkraven samt att det tydligt ska framgå att det som står i testamentet är din yttersta vilja beträffande fördelningen av din kvarlåtenskap.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan min särbos barn träda i hennes ställe i mitt testamente?

2020-01-16 i Testamente
FRÅGA |Hej.. jag har skrivit ett testamente där jag ger bort allt till min särbo, Jag har inga egna barn men det har däremot hon. Och min fråga är om hon skulle gå bort före mig, ärver då hennes barn från mig..? Min önskan är att dom skulle få ärva mig , men måste jag på nåt sätt skriva in det i testamentet redan nu eller sker det automatiskt ?Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Rätt att upprätta testamenteDen som har fyllt 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Något som kan inskränka ett testamente är om den avlidne har egna barn som därmed har rätt till sin laglott (2 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄB). Eftersom du skriver att du inte har några barn kommer detta alltså inte ställa till några problem för dig. I övrigt måste ett testamente vara upprättat i laga form för att vara giltigt. Det ska bland annat vara undertecknat och bevittnat (10 kap. 1 § ÄB). Jag kommer utgå ifrån att ditt testamente kommit till på rätt sätt och därmed är giltigt. Kommer din särbos barn ärva om hon avlider före dig?Om en testamentstagare har avlidit före testatorn ska testamentstagarens arvingar träda i dennes ställe (11 kap. 6 § ÄB). Detta gäller dock endast om arvingarna till testamentstagaren även självständigt är arvingar till testatorn. Detta innebär att din särbos barn inte kan träda i hennes ställe i ditt testamente. Detta eftersom de inte är arvsberättigade efter dig. De är ju inte dina barn, eller på annat sätt arvsberättigade släktingar till dig. Du behöver alltså ange i ditt testamente att du önskar att din särbos barn ska ärva om din särbo inte är vid liv då du avlider. I annat fall kommer dina arvingar ärva, alltså dina föräldrar, syskon eller syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem ärver när testamentstagaren avlider innan testatorn?

2020-01-14 i Testamente
FRÅGA |Hej.. jag har skrivit ett testamente där jag ger bort allt till min särbo, Jag har inga egna barn men det har däremot hon. Och min fråga är om hon skulle gå bort före mig, ärver då hennes barn från mig..? Min önskan är att dom skulle få ärva mig isf, men måste jag på nåt sätt skriva in det i testamentet redan nu ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Hur tolkas testamente?Genom ett testamente kan man förordna och fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt än vad den legala arvsordningen skulle gjort. Har man inga barn kan man fritt testamentera till vem eller vad man vill förutsatt att testamentet är giltigt. Om det inte är helt tydligt hur testamentet ska tolkas ska testamentet ges den tolkning som måste antagas stämma överens med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Detta kan gälla vid oklara eller tvetydiga formuleringar eller om exempelvis testamentstagaren avlidit. Ärver hennes barn från mig?I första hand ska testatorns vilja försöka utredas. Om det inte leder till ett helt klart resultat finns några hjälpregler i ärvdabalken. De stadgar bland annat att testamentstagarens arvingar träder i dennes ställe om de i sig är berättigade till arv från testatorn (11 kap. 6 § ÄB). Din särbos barn har ingen arvsrätt efter dig utan ett testamente och därför torde hjälpregeln inte aktualiseras. Vad ska jag göra?Om din särbo avlider innan dig kan hennes barn träda i hennes ställe och ta arv efter dig genom testamentet om det kan utredas att det är din vilja. För att säkerställa att din särbos barn ärver dig i det fall din särbo avlider innan dig krävs att du lägger till det i ditt testamente. Du bör alltså göra ett tillägg till testamentet där du föreskriver att du vill att din särbos barn ärver dig förutsatt att din särbo avlider innan dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar