Är ett gammalt testamente fortfarande giltigt?

2020-06-06 i Testamente
FRÅGA |Gäller ett skrivet testamente forfarande som man har skrivit för många årsen ( 14 år sen)innan man gifte sig? Nu är vi skilda de kan väl inte längre gälla de testamentet när man har varit gift?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att ett testamente aldrig kan bli för gammalt. Även om detta testamentet skrevs för 14 år sedan är det med andra ord fortfarande giltigt. Däremot är det inte alltid ett gammalt testamente faktiskt går att uppfylla, exempelvis om familjeförhållandena har förändrats. I ditt fall skriver du att testamentet skrevs innan du gifte dig, och att du numera har skilt dig. Om du till exempel inte längre äger den egendomen som testamentet berör medför det att testamentet inte längre går att uppfylla. En sådan situation skulle kunna uppstå efter en bodelning på grund av skilsmässa. Eventuella barn kan påverka möjligheten att uppfylla testamentetOm du har fått barn sedan testamentet skrevs skulle det också kunna påverka möjligheten att uppfylla testamentet. Detta beror på att eventuella barn alltid har rätt till sin så kallade laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten utgör hälften av arvslotten. Jag kommer att illustrera detta med ett exempel:Om du avlider och efterlämnar två barn är utgångspunkten att barnen får hälften var av ditt arv (2 kap. 1 § ÄB). Om arvet exempelvis består av 100 000 kronor ärver alltså barnen 50 000 kr vardera. Detta utgör den så kallade arvslotten. Om du däremot har skrivit ett testamente innan barnen föddes där du lämnar hela arvet till någon helt utomstående, har barnen ändå alltid rätt att få ut sina laglotter. Eftersom laglotten utgör hälften av arvslotten får de då alltså 25 000 kr vardera. Resterande delen av arvet fördelas enligt vad som står i testamentet. SammanfattningFör att sammanfatta är alltså testamentet som skrevs för 14 år sedan fortfarande giltigt. Däremot är det inte säkert att det längre går att uppfylla beroende på hur din situation ser ut just nu. Så kan exempelvis vara fallet om du har fått barn sedan testamentet skrevs, eller om du inte längre har kvar den egendomen som testamentet berör. Om testamentet inte längre går att uppfylla rekommenderar jag att du skriver ett nytt testamente. Då kommer det nya testamentet att ersätta det gamla, och det gamla blir med andra ord ogiltigt. Om du behöver hjälp med att skriva ett nytt testamente kan du boka en tid hos någon av våra jurister. Du kan boka en tid direkt här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Om testamentes giltighet

2020-06-01 i Testamente
FRÅGA |En släkting som inte har egna arvingar har skrivit testamente och ger allt till min dotter. Han har inte tagit professionell hjälp men har fått det bevittnat av två grannar och förvarar det hemma. En vän till honom har en kopia. Räcker detta eller ska jag be honom göra något annorlunda?Tack!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).Jag kan inte utifrån din beskrivning hitta några felaktigheter som skulle göra testamentet ogiltigt, men redogör för att undvika eventuella fallgropar för vilka krav som ställs upp för testamentens giltighet:Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen, vilket tycks vara fallet nu. Vittnena måste närvara samtidigt, när testatorn undertecknar testamentet eller vidkänner sin underskrift. Även vittnena måste underteckna testamentet med sina namn. Vittnena måste inte känna till vad testamentet föreskriver, men de måste känna till att det är just ett testamente (10 kap. 1 § ÄB).Både din släkting och grannarna bör för tydlighetens skull, men måste inte för giltighetens skull, anteckna datumen för sina underskrifter. Grannarna bör också anteckna sina kontaktuppgifter (10 kap. 2 § ÄB).Jag utgår från att grannarna inte på något vis är släkt med din släkting eller närstående till någon som kunnat ärva enligt de allmänna arvsbestämmelser som tillämpas då inget testamente finns. I detta fall kan de nämligen inte vara vittnen. Så länge de så att säga bara är grannar kan de däremot vara vittnen. En uppräkning av vilka som inte kan vara vittnen finns i 10 kap. 4 § ÄB.Testamentet är enbart giltigt i original. Att vännen har en kopia kan säkert vara av viss praktisk nytta, men vid tvist om testamentets giltighet (exempelvis om någon påstår att det återkallats genom att förstöras – se 10 kap. 5 § ÄB) behöver originalet kunna uppvisas. För att underlätta detta skulle din släkting exempelvis kunna underrätta sin vän, sina grannar eller vem som helst annars om var testamentet förvaras.Vänligen,

När kan ett testamente göras gällande?

2020-05-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min mamma har gått bort och min pappa lever fortfarande. Det finns ett testamente upprättat mellan dom 2, vem ska man lämna det till?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline! Jag har tolkat din fråga som att din mor har upprättat ett testamente och du vill veta hur testamentet kan göras gällande. Reglerna om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB). Av lagen framgår inget krav på registrering av ett testamente och således måste det inte heller lämnas till någon. Syftet med testamentet är att reglera hur din mors kvarlåtenskap ska fördelas och förfogas. Men för att testamentet ska kunna göras gällande (m.a.o. vinna laga kraft) så krävs det i första hand att det är giltigt. Vissa formkrav måste uppfyllas för att ett testamente anses vara giltigt. Först och främst måste testatorn, det vill säga din mor, ha undertecknat testamentet inför två vittnen. Vittnena måste ha närvarat samtidigt då din mor skrev under testamentet. De måste ha haft kännedom om att det var ett testamente de bevittnade. De behövde dock inte känna till vad som står i testamentet. Vittnena måste ha skrivit under med sina namn på testamentet. (10:1 § ÄB). Slutligen måste testamentet godkännas av arvingarna för att det ska göras gällande. Om ingen av arvingarna väcker en klandertalan vid domstol gällande testamentet inom sex månader från det att de delgivits testamentet så vinner det laga kraft (14:4-5 ÄB). Testamentet kan då göras gällande. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vad gör testamentet giltigt?

2020-05-30 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag har problem med att hitta "neutrala" personer som kan bevittna mitt testamente. Kan en stämpel med lydelsen "Kopian överensstämmer med originalet" som en bokhandel sätter dit tillsammans med signaturer från två av bokhandelns anställda gälla som bevittnande av min egen namnteckning?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Formkrav för testamenteReglerna om formkraven för ett testamente finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Vid upprättande av testamentet måste testamentet vara skriftligt. Det ska därefter signeras av testatorn (den som skriver testamentet) i närvaro av två vittnen. Alternativt kan testator bekräfta inför dessa vittnen att det är testators namnteckning som står på testamentet. Båda vittnena måste närvara samtidigt för att testamentet ska vara giltigt och de ska ha kännedom om att det är ett testamente de bevittnar. De behöver dock inte känna till vad som står i testamentet. Vittnena ska skriva under med sina namn på testamentet. (10 kap. 1 § ÄB) Vittnena kan även vid sina namn på testamentet skriva deras yrke och hemvist samt datumet för undertecknandet. Detta är dock inte formkrav och behövs således inte för att testamentet ska vara giltigt. De underlättar dock för att bevisa att det är ett giltigt testamente. (10 kap. 2 § ÄB) Vem får vara vittne?För att få lov att vara testamentsvittne måste personen vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning som förhindrar denne att förstå innebörden av att vara vittne till ett testament. Dessutom får vittnet inte vara släkt med testator i rätt upp- eller nedstigande led alternativt vara svåger till testator. Vidare kan vittnet inte vara testators make, sambo eller syskon. En person kan heller inte bevittna ett testamente där denne själv, dennes make eller sambo, dennes syskon, dennes svåger eller en annan släkting till denne i rätt upp- eller nedstigande led blir testamenterad något. Personen kan inte heller vara framtidsfullmaktshavare, förmyndare, förvaltare eller god man får inte bevittna ett testamente där denne blir testamenterad något. Dessutom får inte en företrädare för ett bolag, ett trossamfund, en förening eller en stiftelse bevittna ett testamente där den juridiska personen blir testamenterad något. (10 kap. 4 § ÄB) SammanfattningFör att testamentet ska vara giltigt krävs det främst att formkraven är uppfyllda. Testamentet behöver alltså signeras av testator, alternativt att testator bekräftar sin signatur, i två vittnens samtida närvaro. Vittnena måste ha kännedom att det är ett testamente de bevittnar och ska signera testamentet med sina namn. Dessutom måste personerna vara tillåtna vittnen enligt ovan. Uppfyller testamentet och vittnena dessa kraven så är det ett giltigt testamente. Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline! Mvh,

Hur mycket kan man testamentera bort?

2020-06-03 i Testamente
FRÅGA |Om en Pappa har 10 miljoner i aktier och äktenskapsförord med mamman om att aktierna är hans egendom. Pappan skriver ett testamente att han vill ge "allt" (så mycket som möjligt till person X av aktierna.) Hur fördelas arvet vid pappans bortgång mellan kvarlevande mamman, sonen och dottern och alt. person X.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att "pappan" och "mamman" i din fråga är gifta eftersom du skriver att de har ett äktenskapsförord. Jag kommer därför utgå ifrån det i mitt fortsatta svar.Ett äktenskapsförord får bara verkan vid en bodelning och påverkar inte arvet. När pappan går bort görs en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår pappan och mammans giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som pappan och mamman har är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom exempelvis ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär för din fråga att värdet av aktierna inte kommer räknas med i bodelningen. Allt annan egendom som inte är enskild kommer räknas samman och sedan delas lika mellan pappan och mamman (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Den delen pappan får från bodelningen kommer tillsammans med hans enskilda egendom, d.v.s. aktierna, att utgöra arvslotten efter honom. Om både sonen och dottern är mamman och pappans gemensamma barn så är det mamman som kommer ärva pappans tillgångar. Pappan kan skriva ett testamente för att påverka hur mycket mamman ärver, men den så kallade basbeloppsregeln innebär att mamman har rätt att ärva egendom som tillsammans med det hon behöll ur bodelningen uppgår till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det innebär att mamman totalt efter bodelning och arvsfördelning (så långt egendomen räcker) har rätt att behålla 189 200 kr.Det finns också ytterligare en regel som skyddar barnens arvsrätt. Den kallas för laglottsregeln och innebär att pappan inte kan testamentera bort mer än hälften av sina tillgångar till någon annan. Barnen har alltid rätt att få ut hälften av kvarlåtenskapen i arv (7 kap. 1 § ÄB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?

2020-05-31 i Testamente
FRÅGA |Kan jag och min vuxna dotter skriva ett inbördes testamente? Vi bor ihop och min dotter vill inte att hennes pappa ska ärva något från henne. Pappan och jag är skilda. Jag och min dotter vill ärva varandra och om vi båda skulle dö i någon olycka vill vi att pengarna går till en frivilligorganisation som vi har valt ut tillsammans. Eller är det bättre att skriva var sitt? Jag har inga fler barn.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är fullt möjligt för dig och din dotter att upprätta ett inbördes testamente. Ett inbördes testamente innebär bara att ni i ett testamente gemensamt beslutar över er egendom. När man vill att parterna ska ärva varann vid dödsfall är det vanligt att man använder sig av just inbördes testamente för att undvika att skriva två separata testamenten med exakt samma innehåll. Det är därför fullt rimligt att ni i situationen skriver ett gemensamt testamente istället. Vänligen,

Skriva nytt testamente om man är sjuk?

2020-05-30 i Testamente
FRÅGA |Vad krävs för att ändra ett testament "arv" åt en förälder om denne inte kan delta själv pga sjukdom?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vad som krävs för att en förälder ska kunna ändra ett redan skrivet testamente, om denne inte kan delta själv på grund av sjukdom.BakgrundDin fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin namnteckning därpå. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. De ska ha kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller inte (10 kap 1 § ÄB).Testator har möjlighet att återkalla ett testamente. I 10 kap 5 § ärvdabalken anges att har testator, i den ordning som gäller för testamentets upprättande återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller annars tydligt gett tillkänna att förordnandet inte längre är uttryck för hans vilja, är förordnandet utan verkan. Det som är absolut vägledande för bedömningen av om ett testamente är återkallat eller inte är testators vilja. För att undvika oklarheter skulle jag råda testator att först förstöra det befintliga testamentet, för att sedan upprätta ett nytt.Är någon av sjukdom förhindrad att upprätta ett testamente på ett sådant sätt som anges i 10 kap 1 § ärvdabalken kan han eller hon förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen eller också utan vittnen genom en egenhändigt skriven och undertecknad handling (så kallat nödtestamente) (10 kap 3 § ÄB). Ett sådant testamente är dock ogiltigt, om testator under tre månader efter upprättandet av testamentet haft möjlighet att upprätta ett vanligt testamente enligt 10 kap 1 § ärvdabalken.Muntligt testamenteEtt muntligt testamente ska formuleras inför två vittnen och det behöver inte vara på eget initiativ som testator uttalar sin vilja utan detta kan ske i anledning av frågor från andra personer. Testator kan också till exempel hänvisa till att vad som står i en handling ska gälla, även om handlingen inte är underskriven av testator eller i övrigt uppfyller formkraven. Så kallat holografiskt testamenteDetta är den andra formen av nödtestamente. Ett holografiskt testamente ska i sin helhet vara skrivet av testator själv och undertecknat av denne. Nödsituationen kan vara att det inte varit möjligt att tillkalla vittnen. Testator kanske befann sig i akut livsfara på en plats där det inte fanns några personer som kunde vara vittnen.I ditt fallJag skulle råda din förälder att på något sätt (enligt stycke 2 ovan) ge uttryck för sin yttersta vilja att återkalla det befintliga testamentet. Detta kan till exempel ske genom att föräldern förstör testamentshandlingen ifråga eller annars tydligt visar att förordnandet inte längre är ett uttryck för hans eller hennes vilja. Sedan bör föräldern enligt stycke 4 ovan, upprätta ett nytt testamente.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man ärva genom testamente om man avlidit innan testatorn?

2020-05-29 i Testamente
FRÅGA |Min morbror har avlidit och jag (systerson) är den enda kvarvarande arvingen. Han var sambo och ett testamente upprättat 2004 finns där han testamenterar lägenheten till henne. Dock dog hon 2 veckor före honom. Hon har 3 barn som ej är hans. Vem ärver lägenheten?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).Vem kan ärva?Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).Endast den som lever vid arvlåtarens död har rätt att ärva (1 kap. 1 § ÄB). Det finns även en regel som säger att om en testamentstagare avlider innan testatorn har testamentstagarens barn rätt att träda i dennes ställe (11 kap. 6 § ÄB). Denna rätt gäller dock enbart om dessa barn även självständigt haft en arvsrätt efter testatorn, alltså att de ingått i någon av de tre arvsklasserna. Om det inte finns några barn som kan träda istället för testamentstagaren kan testamentet inte verkställas i den del som gäller den testamentstagaren.Din situationDu skriver att din morbror testamenterat sin lägenhet till sin sambo, men att hon avlidit innan honom. Detta innebär att hon inte kan ärva, eftersom man måste leva då arvlåtaren avlider för att kunna ärva. Du skriver att du är din morbrors enda arvinge, och jag utgår därför ifrån att han och hans sambo inte hade några gemensamma barn. Detta innebär att testamentet inte kan verkställas i förhållande till din morbrors sambo. Om hennes barn ska kunna träda i hennes ställe krävs det ju, som nämnt ovan, att de även självständigt skulle vara arvsberättigade efter din morbror, alltså ingå i någon av de tre arvsklasserna i förhållande till honom.Eftersom du är din morbrors enda kvarvarande arvinge är det därmed du som har rätt att ärva allt efter honom.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,