Kommer vår svärson att få del av vårt arv?

2020-02-13 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett par, som har ETT barn. Hon lever idag i ett samboförhållande och hon och hennes sambo har två gemensamma barn. De har skrivit ett samboavtal, men innehållet vet jag ingenting om. Jag och min man har skrivit ett testamente, som ger dottern allt efter oss som enskild egendom. Min oro är vad som gäller denna enskilda egendom, om paret gifter sig. Vad jag förstått är att om paret skiljer sig eller om vår dotter dör, så ingår den enskilda egendomen i bodelningen. Det skulle ju då betyda att vår svärson får del av den. Är det verkligen så? Vi skulle vilja att våra barnbarn ska ärva den delen direkt ograverad.Kan något liknande hända. om de fortsätter leva som sambo?Om våra intentioner med vårt testamente skulle få ovanstående följder, vad kan vi då göra ytterligare för att få vår önskan uppfylld?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Eftersom dina frågor rör bodelning mellan makar och sambor, skilsmässa/separation och arv kommer många lagar att vara aktuella. Dessa är äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB), ärvdabalken (1958:637) (ÄB), men även föräldrabalken (1949:381) (FB) och sambolagen (2003:376) (SamboL). Om din dotter gifter sig och äktenskapet avslutas genom skilsmässa:Ifall din dotter ska skilja sig kommer en bodelning att göras, så frågan som behöver ställas är vad som ingår i en bodelning. Enligt ÄktB 10 kap. 1 § ska makarnas giftorättsgods ingå och det som är giftorättsgods är det som inte är enskild egendom, vilket följer av ÄktB 7 kap. 1 §. Enskild egendom ingår alltså inte i en bodelning. Vad som är enskild egendom står i ÄktB 7 kap. 2 § och det kan bl.a. vara egendom som ska utgöra enskild egendom enligt ett äktenskapsförord eller enligt ett testamente. Hennes make har därför inte dela lika på ert arv eller ha rätt att ta del av arvet på något sätt under en skilsmässa.Om din dotter har gift sig och avlider därefter:Det jag skrivit i den tidigare om skilsmässa gäller här också. I bodelningen kommer därför inte arvet från er att ingå. Dock finns det vissa skillnader i vad som praktiskt sett kommer att hända med er dotters kvarlåtenskap. Den som har den primära arvsrätten efter din dotter är hennes make, vilket framgår av ÄB 3 kap. 1 § (såvida det inte finns något testamente som säger något annat). Trots att arvet utgör enskild egendom kommer maken att ärva all kvarlåtenskap, med s.k. fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt betyder att han får göra vad han vill med egendomen, förutom att testamentera bort den. Han kommer att ha denna rätt, eftersom dina barnbarn också har arvsrätt. När maken också dör kommer barnen därför att få arv från båda sina föräldrar.Skillnaden i det här fallet är alltså att maken kommer att få ta del av arvet, eftersom han har arvsrätt. Barnbarnen kommer att få tillgång till arvet när han avlider.Kan något liknande hända, om de fortsätter leva som sambo?Bodelningsregler finns även för sambor. Dessa regler återfinns i sambolagen och de är frivilliga att använda sig av, medan det är obligatoriskt att bodela för makar. Precis som i äktenskapsbalken finns samma regel om vad som anses utgöra enskild egendom (se 4 § SamboL), så vid en separation kommer inte sambon att ha någon möjlighet att ta del av ert arv.Det finns ingen arvsrätt för sambor enligt ärvdabalken, utan sådan rätt finns ifall din dotter valt att skriva det i ett testamente. De som har arvsrätt är istället dina barnbarn och de kommer att dela lika på all kvarlåtenskap (ÄB 2 kap. 1 §).Däremot kan din dotters sambo få möjlighet att ta del av arvet, eftersom han är barnens vårdnadshavare och förmyndare (se FB 10 kap. 1-2 §§) beroende på hur gamla barnen är när deras mamma avlider. Förmyndaren ska förvalta barnets tillgångar eftersom barnen inte själva kan råda över egendomen fram tills de fyllt 18 år (FB 9 kap. 1 § och 12 kap. 1 §). Förmyndarens uppgift är att fullgöra sina skyldigheter och handla på det sätt som gynnar barnen enligt FB 12 kap. 3 § och överförmyndaren övervakar detta. I det här fallet har alltså barnen arvsrätt, men sambon har rätt att som förmyndare råda över arvet och alltså ta del av det tills barnen fyllt 18 år.Vad kan vi göra?Svärsonen kan alltså "ta del" av ert arv i två olika scenarion på olika sätt. Det ena är ifall han gift sig med er dotter och hon dör först. Då ärver han hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det andra scenariot är ifall de är sambor och hon skulle avlida först – i det fallet skulle barnen ärva egendomen men svärsonen förfogar över arvet tills barnen blir myndiga. Det du kan göra är att uppdatera ert testamente och ange vem ni vill som ska vara s.k. särskild förvaltare. Då kan du bestämma att någon annan ska förvalta arvet. Känns denna åtgärd aktuell rekommenderar jag dig att ange vilka eventuella villkor du har på förvaltningen och när du vill att förvaltningen ska upphöra, eftersom du har rätt att bestämma det också. Skulle du vilja ändra i testamentet att barnen skulle ärva allt istället för din dotter kommer förvaltningsfrågan att aktualiseras ifall barnen skulle vara omyndiga.Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Vad innebär fri förfoganderätt i ett inbördestestamente?

2020-02-04 i Testamente
FRÅGA |Vi har skrivit testamentet så här att Den av oss som överlever den andre, ska få all den avlidnes egendom till fri förfoganderätt tills den andre dör. Därefter får barnen dela. Betyder det att jag ärver hälften och barnen hälften av all egendom då, eller han mig.
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det testamentet ni har skrivit innebär att om du skulle avlida före din make/maka så ärver hen all din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär i praktiken att din make/maka kan göra i princip vad som helst med egendomen, man att hen inte får testamentera bort den. Efter hens dör ärver era barn egendomen. Samma sak gäller åt andra håller om det skulle vara så att din make/maka är den som avlider först. Man bör dock ta i beaktning att i det fall att någon av er har barn utanför äktenskapet så kan utfallet se lite annorlunda ut då man måste ta laglotterna i beaktning. Sammanfattningsvis så kan man alltså säga att när någon av er går bort så får den efterlevande av er sitta kvar i orubbat bo. Och då ni båda har gått bort är det era barn som får dela lika på egendomen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hur kan sambor fördela egendom genom samboavtal och testamente?

2020-02-02 i Testamente
FRÅGA |Vi är sambor. Inga genensamma barn. Vi skall inte ärva varandra är det tänkt men kruxet verkar vara hanteringen av vårt lösöre.Vi har lösöre i form av det vi var och en tog med in i boet( möbler konst etc) och dels gemensamt inköpt lösöre framför allt konst. Vi vill redan nu om möjligt dela upp lösöret och skriva vilka föremål ( tex tavlor) som tillhör var och en så det inte blir bråk när ngn av oss går bort. Dessutom vill vi att den efterlevande skall kunna behålla den avlidnes föremål tills även den överlevande avlider. Kan man reglera detta i samboavtal eller inbördes testamente?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboavtal I ett samboavtal kan ni bestämma hur er egendom ska fördelas om samboskapet skulle upphöra. Ni kan till exempel skriva vem som ska äga respektive sak. Er egendom kommer fördelas enligt avtalet om ni flyttar isär eller om någon av er dör. Dödsboet efter den döde sambon kommer att ta över egendomen enligt avtalet, det vill säga den egendom som den döde sambon ägde. Jag rekommenderar därför att ni upprättar ett skriftligt avtal, där det tydligt framgår vem som ska vara ägare till vad.Ni bör också upprätta ett inbördes testamente, om ni inte vill att dödsboet efter den döde sambon ska ta över egendomen.Inbördes testamenteGenom ett inbördes testamente kan ni bestämma att den efterlevande sambon ska få behålla den döde sambons egendom. För att testamentet ska vara giltigt så måste ni båda skriva under det i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena måste närvara samtidigt när ni skriver under testamentet.Förslag på formulering: "Vi, (era namn), önskar att den först döde sambons egendom ska tillfalla den efterlevande sambon med fri förfoganderätt". Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Testamente lämnar syskon utan arv

2020-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min fråga lyder så här. Min farbror har avlidit, han har ingen fru eller några barn. Han har således två syskon kvar i livet. Min farbror har skrivit och lämnat allt till sin systerson i testamentet. Min fråga är då, vad är det som gäller med laglotten för syskonen till den avlidne. Tacksam för svar.
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänker börja med att gå igenom vad som gäller så länge det inte finns något testamente. Sedan ska jag gå igenom vilka möjligheter som finns att ändra på detta genom testamente samt vad laglott innebär.Regler finns ärvdabalken (ÄB). Vem ärver när inget testamente finns?De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap 1§ ÄB) När det som i detta fallet inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då blir det istället föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Om någon av föräldrarna eller båda är avlidna, får arvlåtarens (i detta fallet din farbrors) syskon dela på den förälderns lott. I ett avlidet syskons plats träder deras barn. (2 kap 2§ ÄB) För att lättare kunna förstå vem som ska få hur mycket, kan man tänka sig ett släktträd, där varje gren i trädet ska få lika mycket. Testamente och laglottDet som sagts ovan gäller bara om inget annat står i ett testamente. Arvlåtaren har rätt att själv genom testamentet bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Ett testamente kan jämkas på begäran av den som på grund av testamentet inte får ut sin laglott. Reglerna om laglott omfattar däremot endast bröstarvingar, som är de enda som inte kan göras arvlösa genom testamente. (7 kap. 3§ ÄB) SammanfattningsvisOm inget testamente funnits, hade din farbrors föräldrar i första hand och i andra hand hans syskon fått dela på arvet. Nu finns det dock ett testamente och då är det i enlighet med testamentet som arvet ska fördelas. Rätten till laglott gäller endast om det hade funnits några rakt nedstigande släktingar, det vill säga barn, barnbarn och så vidare. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan vittnen av ett testamente vara släkt med varandra?

2020-02-12 i Testamente
FRÅGA |Kan de två som bevittnar en namnteckning på ett testamente vara släkt med varandra, t.ex. ett gift par?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, de två personer som bevittnar en namnteckning på ett testamente kan vara släkt med varandra. Testamentsvittnena får däremot inte vara släkt med testatorn, det vill säga den som skriver testamentet (10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken, ÄB). Personer som omfattas av testamentet får inte heller vara vittnen (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Som exempel kan nämnas följande: En person ska enligt testamentet få en viss summa pengar. Den personen får inte vara testamentsvittne.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Hur mycket ska min sambos barn ärva när jag går bort om jag ärvt egendom med fri förfoganderätt?

2020-02-04 i Testamente
FRÅGA |Jag och min sambo äger halften vari en bostadsrätt . Nu har min sambo avlidit. Han har ett barn sedan tidigare. Det finns ett testamente som ger mig bostaden med fri förfoganderätt och laglott till särkullbarnet. Övriga tillgångar går till särkullbarnet. När jag dör ska han få ut hela arvslotten från bostaden, vad jag förstår. Nu har vi sålt bostaden och efter avdrag och skatter återstår ca 5000000. Det betyder väl att jag får 75% och han 25% nu? Men hur räknas efterarvet ut? Han är orolig att jag ska göra av med alla pengar.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag vill inledningsvis klargöra att mitt svar till dig skrivs med viss reservation; för ett helt säkert svar om hur mycket vardera ska ärva rekommenderas att du låter en jurist gå igenom såväl testamente som bouppteckning och hur de ekonomiska förhållandena ser ut. Kontaktuppgifter till mig finns sist i svaret för det fall att du önskar att en av våra jurister går igenom allt och hjälper dig vidare.Enligt den legala arvsordningen ärver en bröstarvinge kvarlåtenskapen efter sin förälder (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Sambor har däremot ingen legal arvsrätt. Den legala arvsordningen kan dock frångås och en sambo kan få rätt till arv genom testamente; så har skett i ert fall. Även om det finns ett testamente har ett barn dock rätt till sin laglott om testamentet inkräktar på den. Laglotten är hälften av det bröstarvingen skulle ärvt enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). För utfående av laglotten krävs att bröstarvinge påkallar jämkning av testamentet inom sex månader; så krävs inte i det här fallet då det framgår av testamentet att arv i storlek av laglotten ska utgå. Rent juridiskt innebär det att en förälder inte kan göra sitt barn helt arvlöst (vilket inte sker i det här fallet då barnet får åtminstone sin laglott).När man ärver något med fri förfoganderätt innebär det en inskränkning i att testamentera bort egendomen till någon annan. Däremot har man rätt att använda den ärvda egendomen, sälja den och även skänka bort den. Som du beskriver testamentet finns det ett sekundoförordnande, dvs. du ärver egendomen med fri förfoganderätt och när du avlider ska den del som är hänförlig till din avlidne sambo tillfalla hans barn. Den fria förfoganderätten innebär således en risk för sekundoförordnade arvinge. Du har helt enkelt en rätt att göra av med egendomen, förutom att testamentera bort den. Normalt sett sker beräkningen av arv gemen att man beräknar den kvotdel som efterarvet ska baseras på, vilket är beloppet som testamenterats bort delat på den efterlevande sambons hela innehav. För att exemplifiera det (observera att siffrorna är fingerade då jag inte har full insyn i din ekonomi och de är även ordnade för att uträkningen ska bli enkel att exemplifiera):Om vi antar att du hade ett innehav om 5 miljoner kronor när din sambo avled och att du fick ytterligare 2,5 miljoner kronor med fri förfoganderätt är det totala innehavet 7,5 miljoner kronor. Efterarvets kvotdel blir då 2,5Mkr/7,5Mkr = 1/3. Det innebär att din sambos barn i sådana fall har rätt till ett arv om 1/3 av ditt innehav när du avlider.Att din sambos barn har rätt till en kvotdel innebär i sig att vad hans barn ärver vid din bortgång kan såväl öka som minska. Tyvärr går det inte utifrån de uppgifter du delgett oss i din fråga besvara exakt hur mycket du och barnet i nuläget ska ärva. Min rekommendation är att du låter en jurist gå igenom testamentet och bouppteckningen för att avgöra hur det ska tolkas och även räkna ut hur mycket som tillfaller er vardera. Hjälp av en jurist kan ofta vara en god idé för att undvika framtida konflikter.Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av arv och testamenten. Om du är intresserad av att en av våra jurister hjälper er vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur ska jag förhindra att min exmake ärver sonens del av bostadsrätten?

2020-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är skild och köpte nyligen en lägenhet och i köpavtalet ingår både jag och min son. Jag äger 90% och min son 10%. Nu i efterhand tänker jag att om min son dör förre mig då kommer säkert min förre detta man att kräva ägandet av de 10% som min son äger nu. Kan ni hjälpa mig att hindra just att detta inträffar? Kan man göra det genom fullmakt eller på annat sätt? Tack på förhand
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vill man ogärna hamna i en arvstvist eller diskussion om bostadsrätten mellan dig och din exmake är det enklaste sättet att undvika detta just att låta din son skriva ett testamente. I testamentet kan han skriva att han vill att hans del av bostadsrätten ska tillfalla dig vid hans bortgång. Man bör precisera hur många procent han äger samt vilken bostadsrätt det rör sig om genom att ange adress och bostadsrättsförening. I fråga om testamente är det dock viktigt att ta hänsyn till de så kallade formkraven. Formkraven är krav som ställs på testamentets innehåll och på omständigheterna vid dess tillkomst för att det ska anses vara giltigt. Formkraven är dels att testamentet ska vara skriftligt, men också att det ska skrivas under i närvaro av två testamentesvittnen som i sin tur också ska skriva under handlingen (10 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken). Dessa vittnen ska vara två utomstående. Vänligen,

Kan vittnena till ett testamente ta tillbaka sina underskrifter?

2020-01-31 i Testamente
FRÅGA |Min farbror har gått bort o har testamenterat sin sambo sin del av en fastighet de ägde tillsammans. Min farbror har inga barn men hade en bror, alltså min far min far är avliden sedan några år och då tillfaller min farbrors arv mig o mina tre syskon. Självklart ska min farbrors sambo ha sin halva del av fastigheten. Men om de två vittnena som skrev på testamentet inte förstod vad de skrev på och att de vill ta tillbaka sina underskrifter nu i efterhand, är det då möjligt?Kan testamentet alltså ogiltigförklaras om vittnena tar tillbaka sina underskrifter eftersom de inte visste riktigt vad de skrev under?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om ett testamente blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Kan vittnena ta tillbaka sina underskrifter?Vittnena måste ha känt till att det var ett testamente de bevittnade, se 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena behöver dock inte ha känt till innehållet i testamentet. De krav som måste vara uppfyllda för vittnena framgår av 10 kap. 1 § ÄB och är följande: 1) Vittnena måste ha vetat om att de bevittnade ett testamente,2) Din farbror måste ha undertecknat testamentet i närvaron av vittnena eller sagt till de att det var hans underskrift,3) Vittnena måste ha skrivit under med sina namnFörutsatt att alla dessa krav är uppfyllda gör detta att kraven på vittnena är uppfyllda. Vittnena kan alltså inte ta tillbaka sina underskrifter för att de inte kände till innehållet i testamentet. Däremot om vittnena inte förstod att det var ett testamente de undertecknade så är testamentet ogiltigt. Svar: om vittnena inte visste om att det var ett testamente de bevittnade så kan testamentet ogiltigförklaras. Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha några övriga frågor är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se.Vänliga hälsningar