Testamente för sambor

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA |Hej,Om min sambo och jag vill testamentera så att vi ömsesidigt ärver varandra när ena parten dör, kan detta testamente utformas så att den efterlevande ärver vårt gemensamma hus men när den personen går bort återgår den delen som tillhörde den som gick bort först till dennes arvingar? Vi har och kommer inte att skaffa några barn. Vi äger 50% var av huset.Tacksam för svar
Daniela Karlsson |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är testatorn som bestämmer hur kvarlåtenskaperna ska fördelas. Så länge man uppfyller formkraven för testamente så kommer det att gälla när personen avlider. Så vill ni som sambor ärva varandra när den ene avlider är det möjligt att skriva det i testamentet som sedan måste följas. Om ni sedan vill göra ytterligare ett testamente om att när bägge har gått bort ska den delen som tillhörde den först avlidne sambon tillfalla dennes efterlevande. Då är det viktigt att man vet vad som tillhörde den först avlidne och tydligt dokumentera det för att undvika oklarheter. Det går att göra som ni önskar men det kräver tydlighet i testamentet. Skulle ni behöva hjälp att upprätta ett sådant testamente som ni önskar kan ni boka tid med jurister på Lawline för att vara säkra på att testamentet blir korrekt. Om ni önskar att boka tid med en jurist kan ni klicka på länken; https://www.lawline.se/boka Hälsningar

Innebär ett felaktigt tillägg att ursprungstestamentet blir ogiltigt?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA |En av mina kusiner avled i juni, ogift utan barn. Hans närmaste släkting var hans enda syskon, en bror som han länge varit osams med. År 2014 fick han en cancerdiagnos och inrättade då ett testamente som gjorde brodern helt arvlös och lämnade all egendom till sina kusiner, alltså mig och mina två syskon. Testamentet uppfyller alla formkrav och uttrycker tydligt att avsikten var att inte lämna brodern någonting. Det är i sig helt vattentätt enligt den som gör bouppteckningen åt oss.Men 2016 skrev han ett tillägg där han lämnade ett legat i form av en segelbåt till en vän han ofta hade seglat med. Det står uttryckligen att ursprungstestamentet i övrigt ska fortsätta gälla, men dessvärre är tillägget inte bevittnat. Mina syskon och jag tror därför att det är formellt ogiltigt, men vill inte bestrida det eftersom vi vill respektera min kusins vilja och vi har inget emot att vännen får båten, trots att den säkert är värd en dryg miljon.Nu verkar det som om brodern rustar sig till juridisk strid. Vi tror att han vill hävda att (det felaktiga) tillägget även gör det första (korrekta) testamentet ogiltigt. Är det juridiskt möjligt i vår situation? Dessutom påstod en vän idag att alla tre syskon MÅSTE bestrida tillägget, för alla som inte gör det riskerar att förlora sin arvslott till brodern. Verkligen?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att din fråga rör arv och testamente är ärvdabalken av relevans.Vad gäller vid tillägg till testamente?Om någon vill göra ett tillägg till sitt testamente gäller samma regler som vid upprättande av testamente (10 kap. 6 § ärvdabalken). I din kusins fall var vittneskravet inte uppfyllt vid tillägget. Som ni har misstänkt innebär detta att din kusins tillägg till sitt testamente inte är giltigt (se 13 kap. 1 § ärvdabalken). Att din kusins tillägg inte är ett giltigt testamente innebär inte nödvändigtvis att den inte har någon påverkan på ursprungstestamentet. Enligt 10 kap. 5 § ärvdabalken kan ett testamente vara utan verkan om testatorn (din kusin) otvetydigt gett tillkänna att det som stod i testamentet inte längre var uttryck för hans yttersta vilja. Alltså skulle din kusins broder kunna försöka hävda att det felaktiga tillägget visar att din kusins yttersta vilja var att segelbåten inte skulle hamna hos dig eller dina syskon. Detta är dock enligt min mening inte troligt i ert fall då det inte är tillräckligt otvetydigt (uppenbart) att det var din kusins yttersta vilja, framför allt inte då han ville att ursprungstestamentet skulle gälla i övrigt. Dessutom är det den som hävdar att testatorn gjort en återkallelse av testamentet som ska kunna bevisa att så är fallet, alltså din kusins broder.Måste ni bestrida tillägget?Att ni inte bestrider tilläggstestamentet innebär inte att ni förlorar arvslotten till din kusins broder. Det är som sagt enbart om din kusins broder lyckas bevisa att din kusins yttersta vilja har förändrats till följd av tilläggstestamentet som det föreligger en sådan risk.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag ändra mitt testamente igen?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA |Kan jag ändra mitt testamente igen?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om ändring av testamente regleras i ärvdabalken.Det är fullt möjligt att ändra/upprätta ett nytt testamente. Du kan antingen återkalla det gamla testamentet och skriva ett helt nytt testamente (10 kap 5 § ärvdabalken) eller så kan du göra ett tillägg eller ändra i det redan befintliga testamentet (10 kap. 6 § ärvdabalken). Du kan även upprätta ett helt nytt testamente som gäller tillsammans med det tidigare testamentet. Det är dock säkrast att förstöra det gamla testamentet och upprätta ett helt nytt för att undvika tolkningsproblem och andra oklarheter.Vid ändring av testamente gäller samma formkrav som vid upprättandet av ett testamente, dvs ändringen måste göras skriftligen och undertecknas av dig samt två vittnen (10 kap. 6 § ärvdabalken). Du behöver alltså fortfarande två vittnen för att kunna utföra en ändring i testamentet, det räcker inte med att du själv ändrar/stryker i testamentet. Sammanfattningsvis kan du ändra testamentet genom att antingen återkalla det gamla testamentet och upprätta ett nytt eller göra ändringen i det redan existerande testamentet. Tänk dock på att du fortfarande måste uppfylla formkraven för testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken).Vänligen,

Halvsyskon och arv

2019-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hur är det när ena parten i ett samboförhållande avlider och då har skrivit ett testamente där den efterlevande parten skall ärva. I detta fallet finns det bara halvsyskon. Då är frågan skall halvsyskonen ha kopia av testamente? Behöver dessa närvara vid bouppteckning?Med vänlig hälsning, Lennarth Nordin
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).ArvsordningDen första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn (2 kap 1 § ÄB). Finns det inga bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn osv. till arvlåtaren, så tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet (2 kap 2 § första stycket ÄB). Nu framgår det inte ifall personens föräldrar är i livet så jag går vidare i arvsordningen som om föräldrarna inte är i livet. Nästa led att ärva är då syskon och halvsyskon som genom den så kallade istadarätten träder i den avlidne förälderns ställe (2 kap 2 § andra stycket ÄB). Gällande halvsyskon så ärver de genom istadarätten om den gemensamma föräldern avlidit (2 kap 2 § tredje stycket ÄB).Delgivning av testamenteEftersom halvsyskonen är med i arvsordningen ska de delges testamentet i bestyrkt avskrift eller, i fråga om muntligt testamente, protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Delgivning behövs inte med en arvinge som godkänt testamentet (14 kap 4 § första stycket ÄB). Närvaro vid bouppteckningSamtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen i god tid (20 kap 2 § ÄB). Det finns dock inga regler som säger att man som dödsbodelägare faktiskt måste delta så svaret på din fråga blir alltså nej, halvsyskonen måste inte närvara vid bouppteckningen. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Är det möjligt att i testamentet utse en förvaltare till barnens arv?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA |HejsanJag och min ex-fru har tre minderåriga barn tillsammans. Skilsmässan är helt avklarad och vi har skilts som vänner och jag har inga andra barn förutom dessa tre. Det jag har funderat på är att om jag avlider så kommer mina barn ärva allt, fastigheter, lösöre och pengar osv osv och med den kunskapen jag har om min ex-fru och pengar så ser jag helst att någon annan, som jag litar på förvaltar det som barnen iså fall ärvt fram tills de är myndiga. Går det att skriva ett testamente med en namngiven person som jag vill ska hjälpa och företräda mina barn gällande försäljning/förvaltning av fastigheterna samt förvalta aktier och pengar fram tills de är myndiga och kan ta hand om det själva ? tack på förhand
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ni är skilda så är det bara barnen som kommer att ärva dig om du avlider om du inte gifter om dig. Men om barnen inte är myndiga när du avlider kommer deras vårdnadshavare att ta hand om barnens arv och förvalta det tills barnen är myndiga. Eftersom du önskar att någon annan än barnens mamma ska förvalta arvet efter dig går det bra, som du skriver, att i testamente utse en godman som ska förvalta arvet tills de har åldern inne. Så var tydlig i testamentet vem du vill ska förvalta arvet, och då måste det sedan följas om du avlider. Hälsningar

Är det möjligt att klandra ett testamente efter att klanderfristen har löpt ut?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA |Hej!Testamentet från våra föräldrar kan inte längre klandras då det gått mer än 6 månader sedan det delgivits.Nu vet vi dock att båda våra föräldrar vid två olika tillfällen utsatts för otillbörlig påverkan att skriva om testamentet till en arvtagares fördel.Om det nu kan bevisas, kan testamentet då förklaras ogiltigt fast det gått mer än 6 månader?Tacksam för svar.
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).KlandertalanJag måste dessvärre inleda mitt svar med att påtala, att ett eventuellt försök att föra talan om ogiltigförklarande av testamentet medför svårigheter. Om testamentet har godkänts av er vid delgivningen, saknar ni som huvudregel rätt att klandra testamentet. Vidare gäller att om testamentet klandras enligt regeln om otillbörlig påverkan i 13 kap. 3 § ÄB, så måste klandertalan väckas inom 6 månader. Detta förfarande är därför inte möjligt för er. Andra möjligheterEtt alternativ är att ni för talan om förverkande enligt 15 kap. 2 § ÄB. Under förutsättning att ni kan bevisa förekomsten av sådan otillbörlig påverkan som nämns i paragrafen, kommer detta förfarande att leda till att den som har utfört den otillbörliga påverkan förlorar sin arvsrätt. Detta tillvägagångssätt leder däremot inte till att testamentet ogiltigförklaras. Den del av arvet som hänför sig till den "förverkade arvingens" arvsrätt kommer istället att fördelas som om vederbörande hade avlidit innan arvlåtaren. Exakt hur arvet fördelas blir då en fråga som får lösas genom en tolkning av bestämmelserna i testamentet. Hoppas ni fick svar på er frågaVänligen,

Kan efterlevande make sälja sitt hus när särkullbarn har rätt till efterarv?

2019-07-30 i Testamente
FRÅGA |Min pappa gick bort för 3 år sedan. Han var gift med en kvinna som inte är min mamma och jag är hans ända barn. Då min pappa och denna kvinna stod på 50/50 på husen ska jag ärva 25% ? Kan denna kvinna sälja huset utan att jag får ut mitt arv eller får reda på att hon sålt?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom din pappa gick bort för tre år sedan, och med tanke på hur frågorna är formulerade, så utgår jag ifrån att du har fått ut din laglott och att din pappa har testamenterat resten av sin egendom till sin fru och nu undrar om du har rätt att ärva efter din pappas fru. Vad som är viktigt här är om din pappa och testamenterat sin egendom till sin fru med så kallad "fri förfoganderätt" eller med "äganderätt". Om det är fri förfoganderätt, så har du rätt till så kallat efterarv från din pappas fru. I så fall borde du har rätt till 50 % av din pappas frus arv. Har han testamenterat dem med "äganderätt" eller "full äganderätt" så har du inte rätt till arv. På frågan om hon kan sälja huset, utan att informera dig, så är svaret: ja det kan hon. Har du rätt till arv så kommer försäljningen inte att påverka denna rätt. Försäljningen kan dock innebära att du får ut mindre pengar, mer pengar, eller lika mycket. Skulle det vara så att jag har tolkat din fråga fel så får du jättegärna höra av dig igen! Hoppas detta har varit till hjälp! Vänligen,

Testamentera som dement

2019-07-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Testamente! Om en person har skrivit ett testamente typ våren 2014, till tre syskonbarn, skriver ett nytt testamente hösten 2015 men skillnaden är nu att mannen i fråga blev klassad som dement sommaren 2015, gäller detta testamente nu eller är det de först skrivna som gäller i detta fall? Kan/får han skriv ett testamente till hemtjänstpersonalen? Får hemtjänsten ta emot saker från en dement person?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man testamentera till vem som helst? Till att börja med är huvudregeln att man kan testamentera bort allt man äger så länge man inte har några bröstarvingar (d.v.s. barn, barnbarn eller barnbarnsbarn). Bröstarvingar har rätt till sin laglott oavsett vem den avlidne har testamenterat bort sin kvarlåtenskap till. Gäller ett testamente som är upprättat under demenssjukdom? För att ett testamente ska vara giltigt krävs att ett antal formkrav är uppfyllda, till exempel att testamentet ska vara skriftligt samt bevittnat av två personer. Se 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) samt 13 kap 1 § ÄB. Enligt 13 kap. 2 § ÄB framgår dock att ett testamente är ogiltigt om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Demens kan räknas som en psykisk störning i denna bemärkelse, men det diskvalificerar inte testamentet per automatik. Det måste nämligen föreligga ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och själva upprättandet av testamentet. Det kan ju vara så att även fast man lider av demens kan man ha längre eller kortare perioder då man förstår vad som händer i nuet och därmed mår tillräckligt bra för att uttrycka sin vilja genom att upprätta ett testamente. Vissa stunder kan vara klarare än andra. Det handlar alltså om en bedömning i det enskilda fallet. Jag rekommenderar att ni talar med personens läkare huruvida personen har förstått vad denne har gjort samt om personen varit förmögen att uttrycka sin egen vilja i och med upprättandet av det nya testamentet. Bevisbördan ligger på er som eventuellt skulle vilja framställa klander mot testamentet. SlutsatsÄr det så att personen i fråga upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning och detta går att bevisa finns det en möjlighet att testamentet kan förklaras ogiltigt. För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.