Gäller vårt testamente även om vi skilt oss?

2021-02-01 i Testamente
FRÅGA |Tyda mitt/vårt eget testamente från 2012, vi är skilda sedan 4 år tillbaka. "...att den av oss som överlever den andra skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt. Efter bådas bortgång skall den dåvarande egendomen tillfalla våra bröstarvingar och att det fördelas 50/50"Men hur skall detta tolkas nu när vi är skilda sedan 4 år och mitt "ex" är i ett nytt förhållande - faller det tidigare gemensamma testamentet i och med skilsmässan??
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten för testamente är att ett sådant kan återkallas på samma sätt som det upprättades, genom att testamentshandlingen förstörs eller genom att man ger tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för ens yttersta vilja (10 kap. 5 § ärvdabalken, ÄB). Det stadgade innebär att ett testamente kan återkallas exempelvis genom att man återkallar det skriftligen, förstör det eller genom att man helt enkelt upprättar ett nytt testamente som ersätter det tidigare. När det gäller testamente mellan makar och sambor finns det däremot särregler som gör att du inte ens behöver återkalla testamentet. Om en make gjort testamente till den andre maken är det utan verkan, om äktenskapet är upplöst vid testators död eller om mål om äktenskapsskillnad då pågår (11 kap. 8 § ÄB). Eftersom ni är skilda innebär det att förordnandet i testamentet inte längre är giltigt och att ni inte ärver varandra. Har du inte upprättat något nytt testamente kommer din kvarlåtenskap att fördelas enligt den legala arvsordningen (i första hand till dina barn). Om du vill förändra fördelningen är min rekommendation att du upprättar ett nytt testamente.Sammanfattningsvis gäller inte testamentet mellan dig och ditt ex eftersom ni numera är skilda. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett nytt testamente kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om ett testamente inte är bevittnat?

2021-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hej !Jag har en fråga angående ett testamente. För 7 år sedan fick jag en kopia av min kusin Hans, på hans testamente. Där står att, hälften av min kusins kvarlåtenskap ska tillfalla hustrun.Den andra halvan av min kusins kvarlåtenskap ska till tillfalla mig. Min kusin avled dec 2020.Jag har nu begärt och fått ett nytt testamente av hustrun efter påtryckning. Konstigheter med detta testamente, bland annat finns inget datum på bevittning av två personer som jag pratat med och ingen av dom har skrivit under eller bevittnat testamente. Jag har en inspelning av ett samtal med en av personerna som nekar till att hon har skrivit eller bevittnat detta testamente.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta hur det blir med testamentet och vad du kan göra. För att besvara din fråga använder jag mig av ärvdabalken, ÄB!TestamenteEtt testamente kan vara ogiltigt på grund av flera saker. En av sakerna är att det inte uppfyller formkraven, ett exempel på ett formkrav är att det ska vara bevittnat (13 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om testamentet inte är bevittnat så kan du hävda ogiltighet.Ett testamente måste nämligen vara bevittnat och de som har vittnat om din kusin Hans testamente ska ha bestyrkt handlingen med deras namn (10 kap. 1 § ÄB).Om du misstänker att hon har gjort någonting med testamentet så kan hon ha förverkat sin rätt till arvet (15 kap. ÄB). Det är däremot lite svårt att avgöra i detta fall och om du vill se om hon kan ha förverkat sin rätt så måste du se om det finns belägg för det enligt lagen.SammanfattningEtt testamente som inte är bevittnat är ogiltigt vilket innebär att om du endast är berättigad till arv genom testamente så faller denna rätt bort om testamentet är ogiltigt. Har en person påverkat testamentet så kan den även ha förverkat sin rätt till att ta arv.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste ett testamente godkännas av arvingar?

2021-01-31 i Testamente
FRÅGA |Min mammas moster har testamenterat sin egendom och bohag till min mamma. Mostern har inga barn, man, syskon eller föräldrar i livet. Begravningsbyråns jurist säger ändå att en kusin till mamma måste godkänna testamentet trots att han inte är bröstarvinge eller står med i testamentet. Stämmer det?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB. Det som begravningsbyråns jurist säger stämmer på sätt och vis. Nedan ska jag förklara varför. Testamentet måste vinna laga kraftFör att arvet ska fördelas enligt testamentet så måste testamentet vinna laga kraft. Att ett testamente vinner laga kraft innebär ungefär att det blir slutligt giltigt och ska följas. Anledningen till detta är att innan testamentet har vunnit laga kraft så är automatiskt både den avlidnes arvingar och testamentstagare dödsbodelägare (18 kapitlet 1 § ÄB). Eftersom din mammas kusin är arvinge till din mammas moster så är kusinen alltså delägare i dödsboet fram till dess att testamentet vunnit laga kraft (2 kapitlet 2 § andra stycket ÄB).Hur vinner ett testamente laga kraft?Hur vinner då ett testamente laga kraft? Jo, det kan ske på tre olika sätt. Antingen så godkänner arvingen, alltså din mammas kusin, testamentet. Detta är det absolut enklaste och snabbaste sättet för testamentet att vinna laga kraft och troligen anledningen till att juristen uttryckt sig på så sätt som hen gjort. Det andra sättet som testamentet kan vinna laga kraft på är genom att arvingen delges testamentet, alltså informeras om testamentets innehåll (14 kapitlet 4 § ÄB). När delgivning har ägt rum så har arvingen sex månader på sig att klandra testamentet, alltså att väcka talan vid domstol om att testamentet inte ska gälla (14 kapitlet 5 § ÄB). Om arvingen inte väcker talan så vinner testamentet laga kraft efter sex månader, men om arvingen väcker talan så ska tingsrätt avgöra om testamentet ska vara giltigt eller inte. Att tingsrätt dömer att testamentet ska följas är det tredje sättet ett testamente kan vinna laga kraft på. Måste din mammas kusin godkänna testamentet?Din mammas kusin måste inte godkänna testamentet för att det ska vinna laga kraft. Godkänner kusinen dock inte testamentet kommer det ta minst sex månader (den tid som kusinen har på sig att klandra testamentet) innan testamentet vinner laga kraft. Klandras testamentet av kusinen så kommer testamentet inte vinna laga kraft förrän domstol har avgjort testamentets giltighet (eller ogiltighet om testamentet ska anses vara ogiltigt). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

När kan efterlevande make sitta i oförändrat bo?

2021-01-30 i Testamente
FRÅGA |Hej ! Jag är en gift kvinna på 63 år. Mina föräldrar och syskon lever inte längre, inte min dotter heller. Jag har 3 syskonbarn. Om jag dör före min man, måste det då finnas en arvinge efter mig, eller ärver enbart min man mig automatiskt ? Kan jag i annat fall testamentera bort mina syskonbarn ? Kan min man sitta i oförändrat bo efter mig ? Min man har 3 barn vuxna barn. Kan han skriva testamente så jag får sitta i oförändrat bo tills jag dör om han dör före mig ? Kan vi skriva ett gemensamt testamente där det framgår att vi vill sitta i oförändrat bo?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om arvsrätt och bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637)blir tillämpliga på din situation. Jag utgår från att dina tre syskon barn är de enda besläktade arvtagarna. Som huvudregel ska efterlevande make ärva den avlidne makens/makans egendom med fri förfoganderätt vid dennes bortgång 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Alltså ärver din make allt efter din bortgång. Dina syskonbarn tillhör den andra arvsklassen 2 kap. 2 § ÄB och har därmed även arvsrätt efter efterlevande makes bortgång 3 kap. 2 § ÄB. Så dina syskonbarn har arvsrätt i händelse av att din mans bortgång, och det gäller andel efterlevande make ärvt av dig. I och med att egendomen innehas med fri förfoganderätt innebär det att din man inte får testamentera bort egendomen men har rätt att fritt förfoga över den. Du kan testamentera bort dina syskonbarn, de enda som inte helt kan testamenteras bort är bröstarvingar, så det är fullt möjligt att göra dina syskonbarn arvslösa. Din make kommer som sagt automatiskt att ärva efter dig, det innebär att han sitter i oförändrat bo tills hans bortgång då dina syskonbarn ärver. Ifall du vill att din make ska ärva med full äganderätt över egendomen utan att den ska gå vidare till dina syskonbarn i händelse av hans bortgång så måste du testamentera arvet till honom. När det gäller din makes barn har dem rätt till arv i händelse av hans bortgång i och med att de är bröstarvingar, de utgör isåfall särkullbarn och har rätt till sitt arv 2 kap. 1 § ÄB. Ifall din man testamenterat bort all egendom till dig så har dem ändå rätt att jämka testamentet och kräva sin laglott som utgör hälften av sin arvsrätt 7 kap. 1 & 3 § ÄB. Du kan således inte sitta i oförändrat bo ifall hans barn kräver sin laglott. Detsamma gäller ifall ni skriver ett inbördes testamente, särkullbarnen har alltid rätt att kräva sin laglott ifall egendomen testamenterats bort. Jag hoppas du fått svar på dina frågor och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan man få ut smycken i arv med muntligt avtal?

2021-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min mormor dog 2017 och hon pratade om ge mig och mina tre syskon sina smycken när hon dog. Men när hon dog så förlorade vi all kontakt med hennes man och han hade sålt allt hon ägde för att gifta sig med någon ny bara några månader efter hon dog.Vi hade inget skriftlig avtal med henne men vi fick inget alls förutom ett dåligt avsked. Min fråga är om vi kan få ut smyckena?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För att ett testamente ska vara giltigt gäller att det sker skriftligt, med undertecknande och detta med två vittnen (10 kap 1 § ärvdabalken). Det är alltså tyvärr inte möjligt att rikta anspråk mot dödsboet med hänvisning till muntliga löften eller liknande. Mitt råd till dig är att komma ihåg dessa krav då du eller någon släkting funderar på att se till att viss egendom tillfaller en viss person vid ett dödsfall Hoppas att du fick svar på din fråga!

How can i get some help with writing a will?

2021-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hi,I am Indian citizen and staying in Sweden for past 3 years.Me and my wife wanted to write the Will.Can youPlease guide us on that.
Orysia Sich |Thank you for contacting Lawline with your question!Our lawyers at Lawline are happy to help you with writing a will. I recommend you book an appointment with one of our lawyers and get a professional legal help. You can book your appointment here or via email info@lawline.se.If you have further questions do not hesitate to contact us at Lawline.

Tolkning av testamente

2021-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag undrar över formuleringen i ett inbördes testamente" Egendom som erhålles enligt detta testamente samt avkastningen därav skall utgöra enskild egendom med möjlighet att helt eller delvis införa giftorätt. Detsamma skall gälla beträffande allt vad som kan komma att sättas i stället för ovannämnda egendom." hjälper en väns med hennes fars bouppteckning.
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du behöver hjälp med tolkningen av formuleringen ovan. Jag kommer att redogöra för innebörden såsom jag förstått den och sedan förklara vad den betyder. Innebörden av formuleringDet som står är att egendom som övertas enligt detta testamente och vinsten som erhålls på av egendomen ska i första hand utgöra enskild egendom men att man har möjlighet att helt eller delvis införa egendomen i giftorätten. Detta ska även gälla all egendom som kan komma att ersätta ovannämnda egendom. Vad innebär det? Testamentet ger rätt till arvtagaren till en viss egendom. Dock är det villkorat med att egendomen och dess avkastning ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom är egendom som inte omfattas av giftorätten och ingår alltså inte i bodelningen vid eventuell skilsmässa för arvtagaren. Arvlåtaren har dock gett möjlighet för arvtagaren att helt eller delvis införa egendomen som erhålls av testamentet i giftorätten. Det innebär alltså att arvtagaren själv får bestämma om hen vill att egendomen ska omfattas av giftorätten eller inte. Detsamma ska gälla all surrogategendom, det vill säga egendom som ersätter de förstnämnda. Till exempel om din vän ärver fondinnehav med det villkoret som framgår av testamentet, och hen säljer fondinnehavet och köper en segelbåt istället, då är segelbåten surrogategendom till fondinnehavet som ursprungligen ärvdes.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Testamente och sekundosuccesision

2021-01-29 i Testamente
FRÅGA |Jag och min sambo håller på att upprätta testamenten. Grunden är att vi till största delen (div släktklenoder undantagna) ärver varandra. Men vad händer i situationen när den överlevande inte kan tillgodgöra sig arvet? Hypotetiskt att vi råkar ut för en olycka där en överlever och den andra hamnar i coma och kanske avlider ett halvår senare. Kan man på något sätt reglera detta i testamentet så att en annan fördelning ska göras i ett sådant fall?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra, men det föreligger inget hinder mot att upprätta ett testamente. Två personer kan skriva ett gemensamt testamente vilket kallas för inbördes testamente. Det är vanligt att en sådan upprättas mellan sambor och även vanligt att reglera vad som ska hända när båda avlider. Genom testamentet kan man uppnå en reglering av efterarvsrätt som liknar den i 3 kapitlet Ärvdabalken (ÄB). Detta brukar kallas för testamentarisk sekundosuccession. Här är det nära till att analogt tillämpa bestämmelserna i 3 kap. ÄB varför den kommer förekomma i mitt svar. Det är som är bra med just testamente är det breda utrymmet man får att reglera i princip vad man önskar. Däremot finns det en del saker man ska vara medveten om. Ifall du och din sambo i testamentet förordnar att den överlevande sambon ska ärva den andre med full äganderätt ska det tolkas så att ingen sekundosuccession föreligger och således tillämpas inte heller efterarvsreglerna i 3 kap. ÄB. Det sambon erhåller med full äganderätt får denne göra vad den vill med och behöver inte ta hänsyn till arvinge eller liknande. Detta utmynnar ej i något problem, men väljer ni att vidare upprätta i ert testamente att t.ex. person x ska ärva allt om ni båda avlider, kommer testamentet ge uttryck för ett sekundosuccessionsförordnande, alltså ett förordnande om vad som sker efter bådas bortgång. Det är här som en paradox uppstår. Full äganderätt medför ju en fri förmåga att göra och inskränka hur man vill. Om man plötsligt ska ta hänsyn till person x tappar den fulla äganderätten betydelse. I rättsfallet NJA 1950 s. 488 hade makarna upprättat ett testamente som förordnade om full äganderätt med följande sekundosuccessionsförordnande. HD tolkade det istället som fri förfoganderättMed fri förfoganderätt avses att efterlevande make fritt får förfoga över egendom genom att t.ex. sälja eller konsumera denna. Däremot är det ej tillåtet att genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt, 3 kap. 2§ ÄB. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ni i ert testamente har rätt att reglera arvet hur ni vill. Beroende på hur ni reglerar det i testamentet, kan den komma att ge uttryck för ett sekundosuccesionsförordnande vilket till vis mån begränsar den överlevandes sambos förmåga att göra precis vad denne vill med arvet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,