Påkalla jämkning av testamente

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |Hej,jag har en bekannt som har beklagat sig att han som barn till nagon inte fick ärva nagot. Pappan hade testamenterat allt till hans nya frus dotter. Jag sa till honom att du som bröstarvinge har rätt till halva lagliga andelen, även om allt har testamenterats bort. Arvsskiftet ägde rum sommaren 2019. Kan man ändra arvssskiftet i efterhand respektive hur lang är preskriberingstiden?
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har rätt i det du anger om att personen som bröstarvinge till sin pappa har rätt att få sin laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge enligt lag (7 kap 1 § ärvdabalken). Om en förälder, som pappan i din fråga, ger bort allt eller testamenterar till någon annan så måste bröstarvingen påkalla jämkning för att få ut sin laglott, det händer alltså inte automatiskt. 7 kap 3 § 3 st. ärvdabalken anger att detta ska göras inom sex månader från att man tagit del av testamentet enl. 14 kap 4 § samma balk. Man förlorar alltså rätten att kräva sin laglott om man inte agerar inom sex månader från delgivningen och framställer sina krav gentemot testamentstagaren. I ditt fall anger du att arvsskiftet ägde rum sommaren 2019, frågan är vilket datum som personen i fråga skrev under på att denne delgivits. Det räknas från och med det datumet och 6 månader framåt. Det går alltså inte att svara säkert på om det är för sent eller inte. Om personen delgavs i juni är det över sex månader men om det skedde i augusti kan det finnas tid kvar. Om det gått över sex månader är alltså rätten tyvärr förfallen. Med vänliga hälsningar

Vad menas med bröstarvingar i ett testamente?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |Hejsan!Min pappa är omgift sedan 15 år tillbaka...Min pappa har nu avlidit.. Han har skrivit ett testamente där han skriver att "mina bröstarvingar" bara ska få sina laglotter och inget annat..Är detta testamentet korrekt skrivet? Jag och mina syskon är väl särkullsbarn? Eftersom han nu är gift med en annan kvinna...Kan ett sådant testamente ogiltigförklaras? Är det oss han menar i sitt testamente?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga. Vad menas med bröstarvingar respektive särkullbarn?Med bröstarvingar förstås en persons avkomlingar, dvs främst barn eller barnbarn om barnet har avlidit. Med särkullbarn menas bröstarvingar som är födda utanför äktenskapet. Alla barn är bröstarvingar medan särkullbarn endast är de barn som är födda utanför äktenskapet. De barn som är födda utanför nuvarande äktenskap är både särkullbarn och bröstarvingar. Hur ärver bröstarvingar?Enligt den legala arvsordningen som tillämpas när det inte finns något testamente är bröstarvingar närmsta arvingar och delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidna har två bröstarvingar tar de 50 % vardera av kvarlåtenskapen. Denna del som lagen föreskriver ska tillfalla bröstarvingarna kallas arvslott. Man kan dock ändra arvsrätten genom att upprätta ett testamente. En förälder kan inte göra sina barn arvslösa, men hen kan inskränka deras arvsrätt till att gälla endast deras laglotter istället för arvslotter. En laglott motsvarar hälften av en arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Om den avlidna har två barn är deras arvslott 50 % vardera men kan alltså inskränkas till att vara hälften av detta, dvs de båda barnen ärver istället 25 % vardera, deras laglott. Resterande del av kvarlåtenskapen kan då istället testamenteras fritt till vem eller vilka den avlidne önskat. Hur ärver särkullbarn?Ett särkullbarn är en bröstarvinge och vad som ovan beskrivits gäller. Att vara särkullbarn medför dock att man har rätt att få ut arvet direkt när ens förälder avlider. Gemensamma barn får inte ut sitt arv direkt, utan den efterlevande maken ärver deras del med fri förfoganderätt och gemensamma barn får ut arv från sina föräldrar först när båda avlidit (3 kap. 1 § ÄB). Vad menar pappa med sitt testamente?Med den informationen du skrivit i din fråga verkar det som att din pappa valt att hans bröstarvingar, dvs alla hans barn, ska ärva sina laglotter istället för arvslotter. Resterande del bör då vara testamenterat till någon annan person. Detta är helt okej att göra. En förälder får bestämma själv hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas bara barnen får minst sina laglotter. Att ni är särkullbarn innebär att ni får ut ert arv direkt. Om ni hade varit gemensamma barn till er pappa och hans fru hade ni inte fått något arv nu utan först när även frun avlidit. För att ett testamente ska vara giltigt till formen krävs att det är skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Följer testamentet inte formkraven är det inte giltigt. Då kan arvingarna väcka klandertalan inom sex månader från delgivningen och yrka på att det ska ogiltigförklaras (10 kap. 5 § ÄB). Sammanfattning En förälder kan i testamente föreskriva att dennes bröstarvingar endast ska ärva sina laglotter. Resterande del av kvarlåtenskapen är man fri att testamentera fritt över. Att vara särkullbarn innebär att ni får ut ert arv direkt till skillnad från vad gemensamma barn hade fått. Termen "bröstarvingar" är dock rätt benämning på en persons barn. Om det finns formella fel i testamentets utformning kan arvingarna yrka på att det ska ogiltigförklaras. Innehållsmässigt verkar det som du skrivit att testamentet föreskriver inte vara felaktigt eller lagstridigt. Om det finns formfel som att testamentet exempelvis inte är bevittnat kan arvingarna yrka på att det ska ogiltigförklaras. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en fråga till eller skriva en kommentar här under. Med vänliga hälsningar

Hur skriver jag mitt testamente så att bara testamentstagaren kan ärva?

2020-01-29 i Testamente
FRÅGA |Hej hur skriver jag i et testamente om jag vill att endast som som överelever mig ska ärva. Det vill säga om jag nämner någon i testamentet men denne har dött så vill jag inte att dennes arvingar ärver, utan att det delas mellan övriga levande arvingar
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Vad händer om testamentstagare i mitt testamente avlider innan mig?Testamentet ska tolkas i överensstämmelse med hur man kan anta att testatorns vilja var (11 kap. 1 § ÄB). Om testatorns vilja inte helt kan utrönas ställer ärvdabalken upp vissa hjälpregler för tolkningen. Där stadgas bland annat att arvingar till testamentstagare som avlidit innan testatorn träder i testamentstagarens ställe om de i sig skulle varit berättigade till arv från testatorn (11 kap. 6 § ÄB). Detta är endast tolkningsregler, och testatorns riktiga vilja är det som spelar roll, men tolkningsreglerna finns om man inte kan utröna testatorns vilja.Hur kan jag skriva?För att göra ditt testamente tydligt i förhållande till din vilja kan du själv uttryckligen skriva att ditt testamentsförordnande till X endast gäller i förhållande till denna. Du kan exempelvis skriva att för det fall en testamentstagare avlidit innan dig ska dennes tillförordnande i testamentet istället fördelas på dina legala arvingar. Vad har testamente för formkrav?För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara släktingar till dig eller någon som står med i testamentet eller deras familj (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en fråga till. Behöver du vidare hjälp kan du ställa en expressfråga eller kontakta Lawlines juristbyrå. Med vänliga hälsningar

Kan man ångra sitt godkännande av ett testamente?

2020-01-28 i Testamente
FRÅGA |Hej.Jag skrev på och godkände ett testamente i maj 2019, jag avstod också från min laglott som särkullbarn.Testamentet har nu vunnit laga kraft.Kan man ångra sig och begära ut sin laglott.Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din förälder avlidit och att du som särkullbarn avstått från att få din laglott till förmån för din förälders efterlevande make. Kan jag ångra mig och få laglotten nu?Eftersom du har godkänt testamentet och valt att avstå från din laglott är det det som gäller eftersom testamentet även vunnit laga kraft. Genom att godkänna ett testamente avsäger man sig rätten att klandra det.Om du avstod från din laglott till förmån för efterlevande make har du dock rätt att få ut din laglott i efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ärvdabalken). Du har då rätt att få ut din laglotts motsvarande andel ur den efterlevande makens dödsbo, detta som ett efterarv från din avlidna förälder vars testamente du godkänt och därmed avstått från din laglott. Om detta är fallet kan du alltså få din laglott från din avlidna förälder när den efterlevande maken avlider.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa en fråga till.Med vänliga hälsningar

Vad innebär "Inkomma med inställning" angående ett testemante?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad betyder det när en jurist säger att det är önskvärt att jag ska "inkomma med min inställning" till ett testamente innan arvsskiftet kan bli aktuellt? Jag har försökt fråga, men får då svaret att hon måste vara opartisk och att hon rekommenderar mig att boka en tid med eget ombud. Hon är en jurist från Fonus, som gör min fars bouppteckning. Det finns en oavsiktlig motsägesefullhet i testamentet som uporättades av min far och hans fru, som visat sig innebära att jag endast kan få min laglott och inget efterarv, och att ev. resterande arv går till min brorson. Min pappas änka uppger att detta inte var deras avsikt. Min bror och jag är särkullbarn. Det finns inga gemensamma barn med i bilden. Min fars önskan var att hans maka skulle få ha kvar bostaden tills hon avlider och att min bror o jag skulle vänta med att begära ut vår laglott tills dess. Jag kan tänka mig att vänta, min bror vill ha laglotten direkt. I testmentet står att om vi begär ut laglotten innan båda makarna avlidit förlorar vi vår resterande arvsrätt. I sista meningen uppges att efter båda makarnas död tillfaller resterande efterarv brorssonen. Det är detta som ställer till det och alla är införstådda med problemet med formuleringen. Innan jul sa juristen på Fonus att om alla var överens kunde hon hjälpa till med komplettering till testamentet, som kunde ordnas vid arvsskiftet. Kan ni hjälpa mig att förstå vad juristen menar att jag ska inkomma med?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad juristen som ska sköta arvskiftet menar när han ber dig att inkomma med din inställning till testamentet. Testamentet och hur det ska tolkas Regler som rör testamenten finns framförallt i ärvdabalken (ÄB). Enligt 11:1 ÄB ska ett testamente tolkas så att testatorn rätta vilja får genomslag. Enligt bestämmelsens andra stycke ska man inte låta misstag och felskrivningar påverka hur testamentet ska verkställas. Bedömningen i ditt fall Jag tolkar juristens förfrågan som att han önskar att du ska inkomma med din inställning till huruvida oklarheten i testamentet ska tolkas samt om det är okej för juristen att komplettera testamentet så att den oavsiktliga formuleringen förlorar sin verkan och istället får den verkan som din far egentligen avsett. Juristen vill antagligen se till att alla som påverkas av en sådan omtolkning är med på det innan han utför den. Det framkommer av din fråga att alla är införstådda med att testamentet formulerats på ett sätt som inte överensstämmer med din fars faktiska vilja, detta bör betyda att det kommer vara relativt oproblematiskt att lämna den oavsiktliga formuleringen utan verkan. Det ska dock sägas att frågor om arv och testamenten ofta är komplicerade, jag har inte sett det faktiska testamentet och har därför begränsade möjligheter att kunna uttala mig med någon särskild precision. Om det finns oklarheter kvar kan det därför vara en god idé att ta kontakt med en yrkesverksam jurist för fortsatt rådgivning. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Är testamentet ogiltigt?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |I testamentet efter min svägerska står det att hon var denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja etcetra.Jag har en helt annan åsikt, hon var personlighetsförändrad sedan några år pga cancersjukdom.I bouppteckningen står att svåger har godkänt testamentet, vilket är fel.Är detta frågor som jag kan ta upp som anmärkning?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt kan den personen klandra testamentet, 14 kap 5 § ÄB. Det sker genom att arvingen, inom 6 månader från delgivningen av testamentet, väcker talan mot testamentstagaren vid allmän domstol. De klandergrunder som kan anföras är i huvudsak, enligt 13 kap 1–3 §§, följande: Formfel vid testamentets upprättande Testamentet har upprättats under inflytande av en psykisk störning Någon har otillbörligen påverkat testator att upprätta testamentet Arvingarna har hela bevisbördan för att testamentet är ogiltigt på grund av psykisk störning eller påverkan av annan. Beviskravet i dessa fall är väldigt högt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan efterlevande make ändra inbördes testamente till nackdel för först avlidne makens vilja?

2020-01-28 i Testamente
FRÅGA |Hej, testame, om makar skrivit testamente tillsammans, maken avliden, nu vill makan riva testamentet, skriva nytt,Det tidigare testamentet var ju med makens vilja, nu kan han ju inte säga sin mening, Hur förhåller man sig då, Kan makan skriva ett nytt testamente och ogiltig förklara /riva sönder det tidigare testamentet det utan hinder
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten när makar ärver varandra är att det sker med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken har rätt att leva för, förbruka och (till viss del) skänka bort det den ärvt. Däremot får efterlevande make inte testamentera bort den andel som är hänförlig till den först avlidna maken. Även om makarna i testamentet skrivit att arvet ska vara med full äganderätt har Högsta domstolen uttalat att om det finns sekundosuccession upptaget (dvs att arvet ska gå vidare till någon när båda makarna är avlidna) ska det tolkas som fri förfoganderätt oavsett vad som skrivits (se NJA 1950 s. 480).Inget testamentsförordnande är oåterkalleligt, det går således inte att avtala om att ett testamente inte får återkallas. I det fall du beskriver innebär det att den efterlevande maken har rätt att ändra testamentet för sin del av kvarlåtenskapen. Däremot är ändringen av testamentet för den först avlidna maken en nullitet; även om testamentet rivs sönder och ett nytt testamente skrivs kommer det inte att vara giltigt. Den först avlidna makens vilja ska följas för den del av kvarlåtenskapen som är hänförlig till den, medan den efterlevande maken kan testamentera bort sin del som hen vill.Som svar på din fråga innebär det att den efterlevande maken kan skriva ett nytt testamente. Däremot kommer den ändring som sker med det nya testamentet endast att omfatta den efterlevande makens kvarlåtenskap. Den andel som är hänförlig till den först avlidna maken ska fördelas efter viljan i det inbördes testamentet.Om något är oklart i svaret eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Pris för vårdnadstestamente hos Lawline

2020-01-28 i Testamente
FRÅGA |Vad kostar det att få hjälp med vårdnadstestamente?Får man hjälp med vittne?Förvaring av det.Med vänlig hälsning, Janette
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Lawline har en egen juristbyrå som kan hjälpa dig med detta. Fyll i din fråga och information här. Vad gäller pris så är arvodet 2 000 kr/h (billigare än de flesta byråer) men för t. ex testamente kan ett fast pris avtalas.