Har min bror rätt att testamentera allt han äger till mina tre döttrar?

2020-05-24 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min bror vill testamentera sin fastighet (vår föräldragård) och all hans kvarlåtenskap till mina tre döttrar som enskild egendom. Något särskilt att tänka på vad gäller utformning av detta testamente? Han är ungkarl, har inga barn, våra föräldrar är gamla. Vi har en syster till som har vuxna barn, men min bror önskar att enbart mina vuxna döttrar skall ärva allt. Är detta verkligen okej? Våra föräldrar har redan kompenserat min syster i samband jag och min bror delat upp gården, men har han rätt att ge bort allt han äger och har bara till mina barn?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar om din bror har rätt att testamentera all sin egendom till dina tre döttrar, samt om han behöver tänka på något särskilt när det gäller testamentets utformning.Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Din bror har rätt att testamentera all sin egendom till dina döttrarDet korta svaret på din fråga är ja – din bror har rätt att testamentera all sin egendom till dina tre döttrar. När det gäller testamentets utformning är det viktigt att det uppfyller lagens formkrav och att det är tydligt formulerat.Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.Den legala arvsordningen gäller så länge din bror inte har något testamenteInledningsvis vill jag beskriva hur den legala arvsordningen efter din bror ser ut i nuläget. Den gäller så länge han inte har något testamente.I första hand har era föräldrar rätt att ärva honom om han dör (2 kap. 2 § första stycket ÄB).I andra hand ärver ni syskon honom. Ni ärver hälften av hans kvarlåtenskap om en av era föräldrar har dött, medan ni ärver allt han efterlämnar om båda era föräldrar har dött (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Ni syskon ska dela lika på det som ni ärver.Din bror kan testamentera allt till dina döttrar eftersom han saknar maka/make och barnVarför har då din bror rätt att testamentera allt till dina döttrar?Jo, det beror på att han inte har någon maka/make eller några barn. Ett testamente trumfas nämligen bara av de skyddsregler som gäller för de personerna.En maka/make har alltid rätt att få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp efter bodelning och arvskifte, vilket därmed går före ett testamente som inskränker den rätten (3 kap. 1 § andra stycket ÄB).Barn kallas för bröstarvingar och deras rätt till sin laglott går också före ett testamente (7 kap. 3 § ÄB). Laglotten är hälften av barnets arvslott, som i sin tur är den del av kvarlåtenskapen som barnet har rätt att ärva enligt lag (7 kap. 1 § och 2 kap. 1 § andra stycket ÄB).Däremot kan varken era föräldrar eller er syster kräva att arvet efter din bror ska fördelas annorlunda än vad han har skrivit i sitt testamente. Testamentet bryter helt enkelt deras arvsrätt för att din brors sista önskan ska respekteras.Era föräldrar och er syster kan väcka talan om att testamentet ska anses ogiltigtEn sak som är viktig att tänka på är att era föräldrar och/eller er syster fortfarande kan påstå att din brors testamente är ogiltigt och att det därför inte ska gälla (14 kap. 5 § första stycket ÄB). De har sex månader på sig att påtala ogiltigheten från tidpunkten då de har tagit del av testamentet (14 kap. 5 § första stycket ÄB). Den legala arvsordningen kommer att gälla istället för testamentet om det ogiltigförklaras av en domstol. Det finns tre stycken ogiltighetsgrunder i lagen:- Testamentet uppfyller inte lagens formkrav (13 kap. 1 § ÄB).- Din bror var påverkad av en psykisk störning när han skrev testamentet (13 kap. 2 § ÄB).- Din bror tvingades, lurades eller påverkades till att skriva testamentet (13 kap. 3 § ÄB). Dina döttrar kommer att anses ha bevisbördan för att testamentet uppfyller lagens formkrav. I övrigt har dock den som påtalar ogiltigheten bevisbördan för det. Din brors testamente måste uppfylla formkravenMot bakgrund av detta är det förstås väldigt viktigt att din brors testamente uppfyller formkraven som finns.Enligt lagen ska din brors testamente uppfylla följande (10 kap. 1 § ÄB):- Testamentet ska vara skriftligt.- Din bror ska skriva under det.- Två vittnen ska samtidigt vara närvarande när din bror skriver under det eller när han förklarar för dem att det är hans underskrift på testamentet.- De två vittnena ska också skriva under det. Vittnena behöver vara över 15 år och sakna sådana psykiska besvär som gör att de inte förstår vad bevittnandet innebär. Vittnena får inte heller vara närstående till din bror eller till dina döttrar (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB). Tydliga formuleringar minskar risken för tolkningsproblemFörutom formkraven är det viktigt att din brors testamente är tydligt formulerat, så att det inte uppstår tolkningsproblem efter hans död med risk för att hans önskningar missförstås.Det behöver tydligt framgå i testamentet att han vill att egendomen som dina döttrar ärver ska vara deras enskilda egendom.SammanfattningDin bror har rätt att testamentera all sin egendom till dina döttrar, eftersom han inte har någon maka/make eller några barn. Därmed finns det inga skyddsregler som kan trumfa hans testamente. Det är viktigt att din brors testamente uppfyller lagens formkrav, eftersom det annars kan ogiltigförklaras av en domstol om era föräldrar och/eller er syster väljer att väcka en ogiltighetstalan efter din brors död.Det är också viktigt att testamentet formuleras tydligt så att det inte uppstår tolkningsproblem i framtiden. Därför vill jag avslutningsvis rekommendera din bror att ta hjälp av en jurist för att skriva testamentet, så att det blir så formriktigt och tydligt skrivet som möjligt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Vilka får vara med då ett testament öppnas?

2020-05-24 i Testamente
FRÅGA |Fråga: Vilka får vara med då ett testamente öppnas?En dam har skrivit testamente, det är allmänt känt, men det är inte känt vilka som står som mottagare i det. När ett testamente ska öppnas ska mottagarna kunna få vara med men frågan är hur vet man vilka som står i testamentet när det ännu inte är öppnat?Det känns som ett moment 22.Vad gäller?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). Vilka får öppna ett testamente? När en person avlider är det dödsbodelägarna som ska förvalta den avlidnes egendom (18 kap. 1 § ÄB). Vilka som är dödsbodelägare är vanligtvis efterlevande make/maka eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Det är alltså dessa som har rätt att öppna testamentet. Är det nödvändigt att samtliga dödsbodelägare är med vid öppnandet?Nej, för likt du skriver i din fråga som kan det bli en omöjlighet att samla alla om det inte är klart vilka "alla" är. När det finns det efterlevande som det står klart är arvingar får dessa lov att öppna testamentet. Efter öppnandet ska övriga dödsbodelägare underrättas så snart som möjligt (18 kap. 1a § ÄB). Särskilt när det gäller testamentstagare är det vanligt att de får veta först efter själva testamentet öppnats, det påverkar inte deras rätt till egendomen på något sätt. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Godkännande av ett testamente för att det ska vinna laga kraft?

2020-05-20 i Testamente
FRÅGA |Efter en avliden farbror finns som enda legala arvingar fyra syskonbarn. Farbrodern hade skrivit ett testamente, vilket ingen av arvingarna visste. Ett av syskonbarnen är genom testamentet uteslutet från arv. För att testamentet ska vinna laga kraft före utgången av klandertiden på 6 månader, måstedenna person ju godkänna testamentet. Frågan är nu: Om hen gör det, måste då även de återstående tre syskonbarnen formellt godkänna testamentet för att det ska vinna laga kraft innan 6 månader?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att en person med testamente har avlidit. Den avlidne har fyra syskonbarn som enda legala arvingar. Enligt testamentet är ett av syskonbarnen uteslutna från arv. Du skriver sedan att den uteslutne arvingen måste godkänna testamentet för att det ska vinna laga kraft innan de sex månaderna har passerat och undrar därefter om även de återstående tre syskonbarnen måste godkänna testamentet för att detta ska ske. Jag ska i det följande försöka reda ut situationen så noga det går.Regler på området finns i ärvdabalken (ÄB). Precis som du skriver är syskonbarnen de enda legala arvingarna så länge den avlidne inte har några andra levande släktingar före syskonbarnen i arvsordningen, så som exempelvis barn eller föräldrar. Jag utgår dock från att det du skriver stämmer och därmed finns det fyra legala arvingar till den avlidne. Det är därmed dessa fyra personer som har rätt att ärva den avlidne ifall det inte finns något testamente. I detta fall finns dock ett sådant där ett av syskonbarnen blivit uteslutna från arv. Detta i sig är inte olagligt då man som syskonbarn inte har en absolut rätt till arv. Det är endast den avlidnes barn, de så kallade bröstarvingarna, som har rätt till laglott, vilket innebär att det inte går att testamentera bort häften av barnens arvslott. Din fråga gäller dock främst reglerna om testamentets eventuella ogiltighet och klander. Angående detta finns regler i 13 och 14 kap ÄB. I 14:5 ÄB stadgas att om arvinge vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt enligt de grunder som finns i 13 kap ÄB, ska denne väcka klandertalan inom sex månader efter det att han erhöll del av testamentet. Om ingen klandertalan väcks inom sexmånadersfristen går rätten att väcka klandertalan förlorad och testamentet får laga kraft.Som nämnt ovan måste klandertalan väckas om en arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap ÄB. I 13 kap ÄB stadgas att ogiltighetsgrunderna är;Att testamentet inte uppfyller formkraven.Att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning.Att testatorn tvingats eller lurats till att upprätta testamentet.Din fråga verkar dock främst vara vad som krävs för att testamentet ska vinna laga kraft före utgången av sexmånadersfristen. Att ett testamente vinner laga kraft innebär bland annat att det inte längre går att väcka talan om dess giltighet i domstol. För att testamentet ska vinna laga kraft före utgången av fristen krävs att respektive arvinge godkänner testamentet och därmed frånsäger sig sin rätt att väcka klandertalan. Detta eftersom ett godkännande av testamentet gör att det vinner laga kraft gentemot just den arvinge som godkänt det. Det innebär att alla fyra syskonbarnen måste godkänna testamentet för att det ska vinna "total" laga kraft i förväg. Om något av syskonbarnen inte godkänner testamentet kommer det istället vinna laga kraft mot just det syskonbarnet när sexmånadersfristen passerat. Har du några funderingar angående mitt svar kan du höra av dig på lovisa.lundgren@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur kan man bestrida ett testamente?

2020-05-19 i Testamente
FRÅGA |Min far har skrivit två testamente att allt i Malaysia ska hans fru haÅ även ska hon ha 50% sin rätt i Sverige Kan vi barn bestrida hans ägodelarna i Malaysia ??
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det så undrar du om ni som barn kan bestrida det ena testamentet, som ger din pappas fru allt i Malaysia. Jag kommer att anta att testamentet är giltigt när jag besvarar din fråga. Jag kommer att förkorta ärvdabalken till ÄB.Huvudregeln i Sverige är att testatorns, din pappas, vilja ska respekteras så långt det går (11 kap. 1 § ÄB). Genom ett testamente så kan en arvlåtare/testator, din pappa, ensidigt sätta den legala arvsordningen åt sidan. Den legala arvsordningen är den som bestäms i ÄB. SärkullbarnJag antar att din pappas fru inte är din mamma vilket innebär att du är särkullbarn, vilket är arvlåtarens barn men inte maken. Du kan som särkullbarn ta ut ditt arv direkt när din pappa har avlidit vilket framgår indirekt av 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Vad du alltid har rätt till är din laglott vilket är hälften av vad du hade fått om inte testamentet upprättats (7 kap. 1 § ÄB). Om du får din laglott går testamentet troligtvis inte att bestrida.OgiltighetsförklaringVill du ogiltigförklara testamentet måste du bevisa att det strider mot lag exempelvis att det är förfalskat (13 kap. 3 § ÄB). Det går även att ogiltigförklara ett testamente om din pappa inte var behörig att upprätta testamentet, ex på grund av psykisk störning, eller om det bevittningen inte skett enligt formkraven (10 kap. 4 § ÄB). Du måste då, när din pappa avlidit, föra en talan mot testamentstagaren inom sex månader (14 kap. 5 § ÄB). Att gå till domstol är däremot ofta kostsamt och tar väldigt mycket tid och jag avråder från detta. Hoppas att du fick svar på din fråga och sammanfattningsvis kan jag säga att om du får ut din laglott så är huvudregeln att testatorns vilja ska respekteras, vilket innebär att om det är giltigt så kan du inte göra någonting åt att din pappa har valt att skriva över det i Malaysia till hans fru. Vänligen,

Vilka formkrav finns det vid upprättande av testamente?

2020-05-24 i Testamente
FRÅGA |Hej min bror dog 2013 och min svägerska har börjat prata om arv efter henne. De hade inga barn, svägerskan har ingen släkt kvar i livet. Vi är tre syskon kvar efter att min bror gått bort. Vid sin bortgång vill hon att jag och någon organisation ska ha kvarlåtenskapen. Hon vill inte ge något till mina övriga syskon, det är hon bestämd på. En av mina syskon har ingen kontakt med henne sedan min bror dog. Vad jag förstår måste hon upprätta ett testamente?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Hur ska din svägerska gå tillväga för att förvalta sitt arv?Eftersom din svägerska inte har några egna barn så är hon helt fri att själv bestämma hur hon önskar disponera sitt arv. Detta gör hon genom att upprätta ett testamente där hon anger hur hon efter hennes bortgång önskar att arvet efter henne ska disponeras. Vilka formkrav finns det vid upprättande av testamente?För att ett testamente ska bli giltigt så finns det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda. Som utgångspunkt ska testamentet upprättas skriftligt och även bevittnas av två personer som också skriver under handlingen (10 kap. 1 § första stycket ÄB). De personerna som bevittnar detta ska vara över 15 år gamla och får inte heller stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § ÄB). Om din svägerska önskar få hjälp med att upprätta ett testamente är hon välkommen att vända sig till våra duktiga jurister på lawline för detta. Du finner ett formulär för tidsbokning här. Jag hoppas att detta gav dig lite mer information och svar på dina frågor samt att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Regler vid testamente

2020-05-23 i Testamente
FRÅGA |Hej har en fråga. Om en herre som inte har några egna barn eller fru och han vill testamentera till någon som inte är släkt. Måste denne då vara 18 år fyllda.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om testamenten finns i Ärvdabalken(ÄB). Ett testamente ska upprättas enligt formkraven som finns i lag. Testamentet ska vara skriftligt och det ska undertecknas av testatorn i närvaro av två vittnen. Vittnena ska med sina namn­teckningar bestyrka testatorns namnteckning samt att hand­ling­en utgör ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Det undantaget som finns är att barn alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, alltså hälften av de arv som barnet skulle få om inget testamente fanns (7 kap 1 § ärvdabalken). Man kan alltså aldrig testamentera bort den del av arvet som ens barn enligt lag har rätt till. Svaret på din fråga är därmed att ja han kommer kunna testamentera bort sitt arv till någon som han inte är släkt med samt någon som är under 18 år.

Testamente utan exekutor

2020-05-20 i Testamente
FRÅGA |Vad händer om det finns en testamente men utan en exekutor?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En testamentsexekutors roll regleras i 19 kap. Ärvdabalken(ÄB). En testamentsexekutors roll är att se till att testamentet blir verkställt. Att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som står i testamentet. Exekutorn utses genom själva testamentet. Är man orolig att ens testamente inte kommer följas av arvingarna vid arvskiftet på grund av olika viljor kan man i sitt testamente utse en testamentsexekutor. Enligt Ärvdabalken är det dödsbodelägarna som bestämmer över dödsboet men om du har utsett en testamentsexekutor är det denna ensam som tar över förvaltningen av dödsboet och ser till att kvarlåtenskapen fördelas så som du bestämt i ditt testamente. Testamentsexekutorn tar alltså över dödsbodelägarnas (arvingar och testamentstagare), rätt att bestämma över boet. Om det inte finns någon exekutor till testamentet kommer alltså dödsbodelägarna bestämma över dödsboet. Dessa kan sedan ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska utses 19 kap. 1 § ÄB. Boutredningsmannen övertar då den behörighet att förvalta dödsboet som annars tillkommer dödsbodelägarna tillsammans enligt 18 kap. 1 § ÄB.

Hur kan arvtagare påverka ett testamente?

2020-05-18 i Testamente
FRÅGA |HejDet är såhär att min farmor gått bort nu 2020 och min pappa gick bort för några år sedan vilket gör att jag har rätt att ärva det min pappa skulle ha ärvt. Jag godkände ett testamente där det stog att min faster ska få 150tusen + smycken och hennes son 50tusen. Och att resten av det hon äger ska delas 1/5. Men nu inefterhand berättar min farbror för mig att jag inte borde godkänt eftersom jag förlorar ca 200tusen som jag skulle ärvt från min farfar då de inte gjort arvskifte när han gick bort. Detta stog inte med i testamentet. Vilket gör att jag nu ångrar mitt godkännande. Har jag rätt att häva mitt godkännande då jag inte fått denna information av någon tidigare samt att det inte framgick i testamentet?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag har förstått det så är det en fråga om godkännande av testamente och under vilka förhållanden som du skulle kunna dra tillbaka ditt godkännande av testamentet.Arv regleras i ärvdabalken, som jag sen förkortar till ÄB. I Sverige utgår arvsfördelningen från den legala arvsordningen vilket innebär att man vid arvsfördelning utgår från ärvdabalkens regler som utgår från blodsband till den avlidne. Genom testamente kan man däremot själv fördela sitt arv i viss grad. Det framgår inte om din farmor och farfar var gifta men kommer att anta det när jag besvarar din fråga. Jag kommer även att anta att alla i uppgiften är bröstarvingar till sina föräldrar. Arv efter avliden makeVar din farmor och farfar gifta så ärvde din farmor allt från din farfar för att om en make avlider så ärver den som fortfarande lever allt från den avlidne maken (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Arvskifte är när man fördelar arvet från den avlidne och vad din farmor och farfar gifta så innebär det att allt skulle tillfalla din farmor. När din farmor avled ska ett arvskifte ske och man utgår från förutsättningarna när hon avled. Barn ärver istället Istadarätten innebär att när en person som skulle fått ärva har avlidit, som din pappa, så ärver dennes barn i den personens ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det betyder att det din pappa skulle fått ärva från din farmor, ärver nu du. Har du syskon så delar ni lika på arvet som din pappa skulle fått. Testamentets giltighetJag antar vidare att testamentet är giltigt enligt vilket bland annat innebär att när testamentet skrevs under så ska det ha bevittnats av två personer som inte är familj eller ska få ärva enligt testamentet, (9-10 kap. ÄB). I svensk rätt är en grundläggande regel att testatorns, i det här fallet din farmors, vilja ska respekteras så långt det går (11 kap. 1 § ÄB). Du har rätt till din laglott som troligtvis kommer vara uppfyllt genom att du ärver från din pappa, (7 kap. 1 § ÄB). Jag vet inte vilka pengar det rör sig om för er men laglotten är hälften av vad du hade fått om inte testamentet upprättats. Om det är så att du har fått din laglott av arvet, genom den 1/5 som din farmor bestämde, och testamentet är giltigt så finns det egentligen ingenting att godkänna enligt huvudregeln om att testatorns vilja ska respekteras, (11 kap. 1 § ÄB). Laglotten får du däremot inte automatiskt utan kräver att du begär jämkning av testamentet vilket du har rätt till (7 kap. 3 § ÄB). Men får du din laglott genom 1/5 i testamentet så finns det ingen anledning för dig att göra det. Måste du däremot göra det så måste det ske inom sex månader från att du fick ta del av testamentet. Skulle du av någon anledning inte få din laglott så kan du väcka talan mot testamentstagaren, din faster och hennes son, men jag avråder det för att det är kostsamt och tar tid och har du fått din laglott genom testamentet så har du inget fall i domstol. Testamentets utdelningDin faster och hennes son har vad som kallas för ett legat anspråk på dödsboet. Det innebär att testamentet ger dem konkreta föremål eller belopp, vilket i det här fallet är pengarna och smyckena. Enligt huvudregeln ska legat fördelas innan dödsbodelägarna, din släkt, får sina andelar (11 kap. 1 § ÄB). Man kan räkna bort från en arvtagares laglott vad den fått som räknas som förskott på arv eller vad man får från testamente (7 kap. 2 § ÄB). Men man avräknar inte om testamentet reglerat denna fråga. Genom testamentet har din farmor redan beslutat att arvet ska fördelas med 1/5 efter att legat har delats ut, vilket gör att det inte heller går att använda för att försöka ogiltigförklara testamentet, (7 kap. 2 § ÄB). Hoppas att du fick svar på din fråga och sammanfattningsvis kan jag säga att du inte kan ta tillbaka ditt godkännande av testamentet för att om det är ett testamente som uppfyller kraven för att vara giltigt så krävs det inte att du ger ditt godkännande. Testamentet är ändå giltigt och så länge alla som ska få arv får sin laglott, dvs hälften av vad arvet hade varit utan testamentet, så ska man respektera testamentet. Vad som kan vara bra för dig att kolla är om laglotten uppfylls genom testamentet. Vänligen,