Kan ena maken ensidigt ändra eller återkalla sin del av ett inbördes testamente?

Situationen / Bakgrunden Vi, Jag själv och min hustru, skapade oss en förtjusande och livslång relation. Vi mötts 1972 och delade vår resa till den dagen hon, vilande i min famn, gick ur tiden, 23/11 2011. När dödsbotet efter en ovanligt lång handläggningstid redovisades, framkom att vår sedan tidigare, och i laga ordning, upprättade gemensamma och ömsesidiga testamente var ändrat. Detta både vad gäller ordalydelse och avsikt. Livets slutskede Detta utan min kännedom även att jag fanns vid hennes sida som stöd och hjälp dygnet runt, under hennes sista halvåret i livet, hösten 2011. Bröstcancer var och är en smärtsam, livsfarlig åkomma. Personlighetsförändringen var tillika mycket påtaglig vilket tydligt visade att också hjärnan och sinnet var direkt kontaminerat av sjukdomen. Sorgsen och uppgiven krävde jag tyvärr inte, i rättan tid, en klargörande obduktion som kunnat manifestera mina iakttagelser och påståenden angående sjukdomsförloppet. Sjukjournalerna finns dock i min ägo, c:a 150 sidor text vad gäller min hustru och hennes mor. Mamman, Mostrarna och min hustru gick samma väg. Min reflektion och fråga i dag är; Vad säger lagstiftningen? Kan den ena personen enskilt och på eget bevåg förändra ordalydelsen och avsikten i ett gemensamt och ömsesidigt upprättat testamente mellan två makar? Då dokumenten (finns att få) inte bara är motsägelsefulla och oförenliga. Dom är förödande för båda arvtagarna. Mig själv och vår gemensamma adopterade dotter. Runo

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB). Och notera gärna att språkbruket i lagtexten är något ålderdomligt.


Det korta svaret på din huvudsakliga fråga lyder dessvärre ja. Testator kan beträffande egendom tillhörig honom eller henne och trots att tillgångarna är upptagna i ett inbördes testamente ensidigt ändra eller återkalla det (sitt) förordnande som följer av testamentet. Jfr 10 kap. 5 § 1 st. ÄB vari sägs att har testator i den ordning som gäller för testamentes upprättande återkallat sitt förordnande eller har han förstört testamentshandlingen eller eljest otvetydigt givit tillkänna att förordnandet ej längre var uttryck för hans yttersta vilja, är förordnandet utan verkan. I den nyss nämnda bestämmelsens andra stycke anges även att utfästelse att ej återkalla testamente inte är bindande. Med inbördes testamente avses för övrigt ett testamente som två personer (eller flera, vilket i och för sig torde vara sällsynt) upprättat tillsammans och därvid ömsesidigt förordnat till förmån för varandra.


Förvisso gäller att om någon genom en ensidig återkallelse eller ändring av inbördes testamente väsentligt har rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet går han eller hon miste om sin rätt på grund av testamentet, se 10 kap. 7 § ÄB. Detta innebär att om din hustru har ändrat den delen av ert gemensamma testamente som avser hennes egendom genom att exempelvis ange att hela hennes kvarlåtenskap ska tillfalla en välgörenhetsorganisation (istället för dig) är det egentligen ingenting som materiellt sett kan angripas. Det står med andra ord envar fritt att förfoga över sitt testamentariska förordnande, jfr återigen bestämmelsen i 10 kap. 5 § ÄB (se ovan). Därutöver ska framhållas att detta också är möjligt eftersom inbördes testamenten inte kan vara utformade som avtal makarna emellan, se förbudet i 17 kap. 3 § ÄB. Däremot kan det nu sagda givetvis och såsom lagtexten föreskriver väsentligt ha rubbat förutsättningarna för det gemensamt upprättade testamentet, vilket i så fall betyder att din hustru inte längre kan ses som testamentstagare efter dig. Av uppenbara skäl aktualiseras emellertid inte det sistnämnda då din hustru redan är avliden.


Givet din ärendebeskrivning och med hänsyn till din hustrus tidigare hälsotillstånd kan det möjligen finns skäl att ifrågasätta giltigheten av de gjorda ändringarna, se bestämmelserna i 13 kap. ÄB. Ytterligare en väsentlig fråga är naturligtvis om formkraven verkligen är uppfyllda vad gäller din hustrus nya testamente och dessa återfinns i 10 kap. 1 § ÄB. Du uppger ovan att dokumenten finns att få och att de inte bara är motsägelsefulla och oförenliga utan också förödande för både dig själv och er gemensamma dotter. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning varför jag har ett förslag (se det separat och nyligen utskickade mailet).


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i en eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av kravbrev, svaromål och/eller annat skriftligt yttrande. Vi har god erfarenhet av den här typen av tvister. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning