Kan jag göra mitt syskon arvslöst genom testamente?

2021-01-24 i Testamente
FRÅGA |Jag är sambo utan barn. Mina föräldrar är döda och jag har ett syskon som jag har brytit med. Jag har skrivit testamente till min sambos förmån samt till några organisationer. Undrar nu om mitt syskon kan klandra testamentet och få rätt samt om mitt syskon har rätt att läsa mitt testamente efter min död?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler tillämpas?Din fråga gäller arvsrätt och huruvida man kan göra sitt syskon arvslöst genom att testamentera sin egendom till förmån för någon annan. Regler angående arv finns i ärvdabalken (ÄB). Kan jag göra mitt syskon arvslöst?För det första ärver dina föräldrar dig om du varken är gift, har barn eller har skrivit ett testamente (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB). I ditt fall har dina föräldrar avlidit och då ärver ditt syskon (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Dock gäller inte det här eftersom du nämner att du har skrivit ett testamente till förmån för din sambo samt till några organisationer. Jag utgår från att testamentet uppfyller formkraven och är rättsligt giltigt (10 kap. 1 § ÄB). Frågan blir således om ditt syskon kan klandra testamentet för att få ut ett arv från dig. Här bör sägas att du kan göra ditt syskon arvslöst eftersom denne inte har en laglig arvsrätt. Det är endast bröstarvingar som har rätt till en laglott och som inte kan göras arvslösa, alltså om du hade haft barn skulle denne ha rätt till sin laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). På så vis kan du göra ditt syskon arvslöst då denne inte har den här rättigheten och ditt syskon har därmed inte heller möjlighet att klandra testamentet. Har mitt syskon rätt att läsa mitt testamente?När det gäller rätten att ta del av ditt testamente har ditt syskon inte rätt att läsa det så länge du som testator är vid liv eftersom testamentet inte är någon offentlig handling. Dock kan testamentet bli en offentlig handling i samband med bouppteckningen och då har ditt syskon rätt att ta del av den (20 kap. 5 § ÄB). Med vänliga hälsningar,

När är arv ett legat?

2021-01-23 i Testamente
FRÅGA |person A har ett pengalegat på 10.000 person B har ett pengalegat på 10.000 och person C skall ärva dom kontanta medel som finns kvar i dödsboet.Min fråga blir då: Är C.s arv ochså ett Legat ?Leif
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta hur ett legat definieras, samt om C (i ditt exempel) ärver ett legat. Frågan regleras i ärvdabalken (ÄB). Legat Din fråga gäller testamentsförordnande (9 kap., 1 §, ÄB). Den som förordnar om sin kvarlåtenskap kallas testator/testatrix/testamentsgivare. Den som tar emot förordnandet kallas testamentstagare. Ett legat kan antigen vara ett saklegat eller ett penningslegat. Genom saklegat förordnas viss egendom. Ett penningslegat aktualiseras när ett visst penningbelopp förordnas. Slutligen kan nyttjanderätt och avkomsträtt förordnas som legat (11 kap., 10 §, ÄB). Den som mottar ett legat kallas legatarie.I ditt exempel får C ett universellt testamentsförordnande (11 kap., 10 §, 2 stycket, ÄB). Ett universellt testamentsförordnande kan avse en viss kvotdel eller 'resten av kvarlåtenskapen', som i ditt exempel. Mottagaren får, med andra ord, inte någon särskilt utpekad sak eller summa. Den som mottar universellt ett testamentsförordnande kallas universell testamentstagare. Slutsats I ditt exempel är A och B legatarie och C är universell testamentstagare.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Vem eller vilka ska delges ett testamente?

2021-01-22 i Testamente
FRÅGA |Min moster har avlidit. Hon har inga bröstarvingar. Ett testamente finns och arvingen är ett syskonbarn till moster. Moster var en av 14 syskon. 3 systrar lever. Vi är ca 25 st syskonbarn till döda syskon. Måste alla dessa personer tillskrivas och delges att testamente finns och ska godkänna det? I så fall behöver vi personnr på alla eller räcker det med födelseår, månad, dag? Om även syskonbarn har avlidit, måste dennes barn tillskrivas? Hur långt i leden måste man går?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar din mosters bortgång. Bestämmelser om testamente hittar du i ärvdabalken.Vem eller vilka skulle ha varit arvingar?När en person avlider ska dennes kvarlåtenskap som utgångspunkt fördelas enligt den legala arvsordningen, vilket är den arvsordning som följer av ärvdabalken. Din moster beskrivs inte ha några bröstarvingar, vilket innebär att arvsrätten förflyttas vidare till den andra arvsklassen. I denna arvsklass finns din mosters föräldrar och, om föräldrarna är avlidna, din mosters syskon och deras barn (2 kap. 2 § ärvdabalken). Som utgångspunkt gäller att syskonen delar lika på arvet. Om ett syskon har avlidit förflyttas det syskonets andel vidare till eventuella syskonbarn genom den så kallade istadarätten. Det innebär att arvingarna efter din moster är de tre syskonen som fortfarande lever, och de resterande tio avlidna syskonens barn. Om något av dessa syskonbarn i sin tur är avlidna förflyttas arvsrätten vidare till deras barn.Vem eller vilka ska delges testamentet?Om en avliden person efterlämnar ett testamente ska detta som huvudregel alltid delges de legala arvingarna. Delgivningen sker genom att en bestyrkt kopia av testamentet överlämnas till var och en av de legala arvingarna (14 kap. 4 § första stycket ärvdabalken). Det innebär att testamentet ska delges din mosters efterlevande syskon och de avlidna syskonens barn. Om något av dessa syskonbarn i sin tur är avliden ska syskonbarnets barn istället delges.Det är testamentstagaren som har till uppgift att se till att de legala arvingarna får del av testamentet. Det ska klart framgå att det är testamentstagarens syfte att delge testamentet (NJA 2014 s. 996). Vanligen skickas en bestyrkt kopia av testamentet på posten. Tänk på att det innebär att du ska intyga att kopian stämmer överens med originalet och skriva på med din namnteckning. Testamentet får laga kraft mot respektive arvinge när arvingen godkänner testamentet, alternativt om arvingen efter delgivningen inte klandrar testamentet inom sex månader. Ett testamente sätter den legala arvsordningen ur spel, då testamentstagaren istället ska ärva den avlidne. Genom att godkänna testamentet medger arvingar att ordningen frångåtts och att de avstår från sin rätt till klandertalan. Vårdnadshavare får inte godkänna ett testamente för sitt barns räkning (RH 2005:41).Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?

2021-01-18 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag är ensamstående med ett barn. Framöver kommer jag att bli sambo. Vem ärver mig (all egendom, samt tillgångar på bankkonto och investerinssparkonto) när jag avlider, sambon eller mitt barn?Om jag och min blivande sambo gifter oss, kan jag då skriva ett testamente som möjliggör att mitt barn får ärva allt? Tack på förhand!
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB).Enligt sambolagen ärver sambor inte varandra. För att sambor ska kunna ärva varandra krävs det att ett testamente upprättas till förmån för varandra. För att upprätta ett testamente krävs det att reglerna enligt ärvdabalken är uppfyllda (9 och 10 kap. ÄB). Om det inte finns ett testamente upprättat och du inte är gift, kommer ditt barn (din bröstarvinge) att ärva dig. Detta följer av arvsföljden som stadgas i ärvdabalken (2 kap. 1 § ÄB). Är du intresserad av en djupare beskrivning av den legala arvsföljden i förhållande till reglerna om testamente kan du gärna ställa en ny fråga om det! Om du avlider och du och din partner är sambor, ska en bodelning förrättas mellan er samboegendom (ifall din sambo begär det) innan arvsskiftet äger rum (23 kap. 1 § ÄB och 8 § SamboL). Det innebär att värdet av samboegendomen ska delas lika mellan din sambo och dig (ditt dödsbo). Om du inte tänkt gifta dig med din sambo och inte vill att en bodelning ska göras finns det möjlighet att avtala om detta (9 § SamboL). I det fall du skulle gifta dig med din sambo framgår det av ärvdabalken att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Det finns emellertid ett undantag för särkullbarn, alltså då ett barn är barn till den avlidne maken men inte till den efterlevande, som i din situation. Särkullbarn har nämligen rätt till sitt arv framför den efterlevande maken, om inte särkullbarnet avstår från att omedelbart få ut arvet (3 kap. 1 och 9 § ÄB). Om du inte vill att din kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken har du möjlighet att upprätta ett testamente och testamentera all din kvarlåtenskap till ditt barn. Det finns emellertid en begränsning som innebär att en efterlevande make har rätt att få egendom (så långt kvarlåtenskapen räcker) till ett värde om minst fyra prisbasbelopp (basbeloppsregeln) efter bodelning i samband med dödsfall (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Med andra ord betyder detta att om den efterlevande makens egendom totalt inte uppnår detta värde har maken rätt att få kvarlåtenskap som motsvarar det saknade värdet från den avlidne. Ett testamente som inkräktar på denna rätt är utan verkan. Basbeloppsregeln gäller således även mot särkullbarn. Särkullbarnet har efterarvsrätt om barnet inte får ut sin arvslott på grund av basbeloppsregeln.Svar på din frågaOm du och din partner är sambor innebär det att ni inte ärver varandra. Det är alltså ditt barn som kommer att ärva dig om du skulle avlida. Innan arvsskiftet äger rum kommer en bodelning att ske avseende din och din sambos sambogendom, där värdet av egendomen delas lika mellan er. I det fall du och din blivande sambo gifter er framgår det enligt lag att kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt eller vänta tills dess att den efterlevande maken avlider. Genom ett testamente kan du dock ändra på detta och ange att ditt barn ska ärva allt. Till denna möjlighet finns emellertid en begränsning till förmån för den efterlevande maken, som innebär att den efterlevande maken har rätt att få egendom till ett så stort värde som motsvarar fyra prisbasbelopp. Bortsett från begränsningen kan du testamentera allt till ditt barn och skulle ditt barn inte få ut sin arvslott på grund av basbeloppsregeln har ditt barn rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?

2021-01-23 i Testamente
FRÅGA |Min dotter och en av mina söner äger en sommarstuga tillsammans. Min dotter äger tvä ägodelar sonen 1 tredjedel. Det jag undrar är om min son inte har några barn och är ensam. Skulle sonen plötsligt gå bort har hans far då rätt att tvinga dottern att sälja stugan för att få ut pengar som han tycker att han skall ha. Det ska tilläggas att fadern har varit frånvarande i sonens liv men gör allt för sina senare barn.Eller kan han skriva ett testamente att om han skulle avlida före sin far att fadern blir arvslös. Med vänlig hälsning
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan din son skriva ett testamente?Arvsrätten regleras i ärvdabalken. Utgångspunkten är att den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn ärver sina föräldrar (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Eftersom din son inte har några barn eller någon maka, kommer nästa arvsklass aktualiseras. Den andra arvsklassen utgör den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Det innebär som utgångspunkt att du som mamma, och din sons pappa kommer att ärva hälften var av hans ägodelar, bl.a. delen i sommarstugan. För att ändra arvsordningen kan din son skriva ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). Han kan då själv välja vem som ska ärva efter honom och på så sätt hindra att hans pappa ärver hans ägodelar.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?

2021-01-22 i Testamente
FRÅGA |Kan man överlåta ett testamente mot ersättning
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan överlåta ett testamente mot ersättning. Jag tror du menar att den som köper testamentet i så fall ska få rätt att få egendomen som har testamenterats till en annan. Arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Testators vilja ska beaktas Den som upprättar ett testamente kallas testator (maskulinum)/testatrix (femininum). Den som är berättigad enligt testamentet kallas testamentstagaren. Ett testamente är ett personligt förordnande som, enligt huvudregeln, inte kan överlåtas till andra. Vid tolkning av testamente ska testators vilja alltid beaktas (11 kap., 1 §, ÄB). Det finns dock et undantag; s.k istadarätt. Om en testamentstagare dör innan hen har tagit emot det som hen ska erhålla genom testamentet, kan hens avkomlingar (barn) träde i hens ställe, såframt de även är arvsberättigade i fråga om arv efter testator. Med andra ord måste man var släkt när denna rättighet blir aktuell (11 kap., 6 §, ÄB). Svaret på din fråga är därmed att man inte kan överlåta rättigheterna i ett testamente till en annan mot ersättning. Däremot är testamentstagaren fri att sälja egendom erhållas genom testamente, efter testators död, om egendomen testamenteras med full äganderätt. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Får mina barn det som testamenterats till mig?

2021-01-19 i Testamente
FRÅGA |Hej, min pappa har testamenterat sommarstället till mig. Vi är två syskon och jag undrar hur man kan göra för att "skydda" min del av arvet om det är så att jag avlider före min pappa. Jag har två barn som jag önskar att min del av arvet ska gå till.Hälsningar
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar hur du ska göra för att dina två barn ska få sommarstället om du avlider före din pappa. Bestämmelser om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).RepresentationsrättOm du avlider före din pappa uppstår frågan om vem som ska ärva sommarstället som har testamenterats till dig. Som utgångspunkt ska din pappas vilja vara styrande för vad som ska ske (11 kap. 1 § ÄB). Men skulle det vara så att din pappa inte har uttryckt något om vem han vill ska få sommarstället istället för dig finns en presumtionsregel som bestämmer vad som gäller. Enligt den presumtionsregeln är det dina barn som ska få det som har testamenterats till dig i ditt ställe om du avlider före din pappa (11 kap. 6 § ÄB).SlutsatsOm din pappa inte uttryckligen sagt något annat om sommarstället blir det automatiskt dina barn som får sommarstället istället för dig. Det betyder att du inte behöver göra något för att dina barn ska få sommarstället.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fel i testamentet?

2021-01-18 i Testamente
FRÅGA |Är gift sedan 2001, har två vuxna barn i tidigare äktenskap. Min fru har ett vuxet barn i tidigare äktenskap. Har äktenskapsförord, allt som jag äger är enskild egendom. Äger bl.a. investeringar samt en fastighet utan lån. Har testamentat till mina söner nästan allt som jag äger, till min fru lite möbler och 70000:- Finns det några juridiska problem med detta? Niilo Turja n.v.turja@hotmail.com
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga vill du veta om det är det finns några juridiska problem med innehållet i ditt testamente. Du har enbart enskild egendom, har testamenterat till dina söner och till din fru.Allmänt om upprättande av testamenteTestamentet fyller en viktig funktion och är speciell på så sätt att det kan sägas uttrycka en människas sista önskan i livet. I ett testamente kan testator testamentera till vem som helst och vad som helst (av dennes egendom såklart). Det är emellertid en komplex rättshandling och är således bäst att kontakta en jurist när detta skrivs!Ett testamente är den enda handlingen som gör det möjligt att komma undan de arvsbestämmelser som finns i ärvdabalken. Det kan låta frestande, men det är inte möjligt att göra bröstarvingar (dvs barn, barnbarn osv) arvlösa med hjälp av ett testamente. Dessa har alltid rätt till sina laglotter, som tillsammans utgör halva arvslotten (dvs hälften av kvarlåtenskapen – all den avlidnes tillgångar minus skulder).För att testamentet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, underskrivas av testatorn och bevittnas av två personer. Som huvudregel ska testator vara myndig! De som bevittnar testamentet får själva inte omfattas av testamentet, det är emellertid inte nödvändigt att de känner till testamentets innehåll. Ett testamente gäller omedelbart efter att det upprättats enligt lagens bestämmelser och ska inte registreras någonstans.Det går även att återkalla ett testamente och detta kan göras genom att testamentet förstörs, ett nytt skrivs eller genom att testatorn tydligt anger att innehållet inte längre gäller. Det går även att göra tillägg till testamentet men då måste lagens formkrav följas, se ovan. Ett testamente som är giltigt går inte att ändra i eftersom ett nytt testamente måste skrivas. Se 10 kap ÄB.Innan ett testamente kan läggas till grund för arvskifte måste det vinna laga kraft. Om testamentet är formellt ogiltigt eller inkräktar på bröstarvingars rätt till laglott kan testamentet jämkas, 7 kap 3 §.Ditt fallEtt problem som kan uppstå i ditt fall är att det som du testamenterat till dina barn inte uppnå deras laglott. Detta kan leda till att de väljer att jämka testamentet. Av information du lämnade framgår det inte exakt hur testamentet ser ut men några saker som är viktiga att tänka på är att uppfylla formkraven, dvs krav på skriftlighet och vittnen osv. Vidare är det viktig att vara väldigt tydligt så att komplikationer inte uppstå vid tolkningen sen.Som sagt är testamente ganska komplicerad, jag råder därför dig att kontakta en jurist. Denne kan läsa testamentet och ger dig ett tydligare svar och hjälpa till med formuleringen osv. Detta kan du även göra här https://lawline.se/Vänligen,