Kan vi skriva ett oåterkalleligt testamente?

2020-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej!Vi önskar svar på den ovanliga frågan om det finns någon möjlighet att göra ett testamente bindande, ej möjligt att ändra, eller om det finns något annat sätt att uppnå samma syfte. Bakgrund:Vi är två makar i sjuttiofemårsåldern som äger två fritidsfastigheter o en bostadsrätt. Vi har två gemensamma barn (inga särkullsbarn)Den ena fritidsfastigheter samäger vi med vår dotter (vi har2/3) hon nyttjar den o vi testamenterar den till henne som enskild egendom. Den andra fritidsfastigheter samäger vi med vår son (vi har2/3) vi nyttjar den huvudsakligen (vår son i någon mån) o vi testamenterar den till vår son som enskild egendom. Bostadsrätten kan användas till att bl.a. utjämna eventuell värdeskillnad mellan de båda fastigheterna. Eftersom ett testamente normalt alltid kan ändras, vill vi hitta en formulering, eller ett separat avtal som innebär att våra barn med trygghet kan investera i sina respektive fastighetsdelar o blivande fastigheter.Av olika skäl är det olämpligt att nu överlåta resterande delar av fastigheterna. Vi vore mycket tacksamma för ett råd.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar er fråga vill ni i första hand upprätta ett testamente som är bindande (oåterkalleligt), till syfte att de tilltänkta arvingarna (era barn) med trygghet kan investera i sina respektive fastighetsdelar och blivande fastigheter. I andra hand önskar ni att någon annan form av avtal upprättas, med samma resultat.Bestämmelser om upprättande av testamente finns i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB). Av 10 kap. 5 § andra stycket ÄB framkommer uttryckligen "utfästelse att ej återkalla testamente är icke bindande". Då ett testamente är en ensidig rättshandling är ett löfte om att inte återkalla testamentet således inte giltigt. Bestämmelsen är tvingande och är till för att skydda testator. Det ska inte vara möjligt att förbinda sig att testamentera något; testator ska alltid ha en möjlighet att ändra sitt testamente.Det är inte heller möjligt för er att avtala om er kvarlåtenskap medan ni är i livet. Ett sådant avtal är ogiltigt. Det är endast möjligt att förfoga över kvarlåtenskapen genom testamente. Detsamma gäller för det fall att ni gör en utfästelse om en gåva som bara kan göras gällande efter att ni avlidit, dvs en gåva med villkor om att den ska tillfalla någon i samband med att ni avlider. En sådan gåva är inte heller giltig utan måste följa reglerna för testamente (jfr 17 kap. 3 § ÄB). Att reglerna för testamente måste följas innebär dels att testamentets formkrav måste vara uppfyllt, dels att det inte är möjligt att avtala om att det inte ska vara möjligt att återkalla testamentet.I ert fall är det således inte möjligt att uppnå det önskade resultatet, varken genom testamente eller genom någon annan form av avtal. Det enda som är för handen är att redan nu skänka bort fastigheterna till era barn som ni önskar. Av er fråga framgick dock att så är olämpligt av olika skäl.Om något är oklart eller ni behöver komma i kontakt med mig är ni varmt välkomna att skriva till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det bara original testamentet som gäller eller kan kopior användas?

2020-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej.Är det bara original av testamente som gäller? Kopior gäller inte?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamenten hittas i ärvdabalken.Ett testamente måste vara upprättat i enlighet med formkraven som finns i ärvdabalkens 10 kapitel för att vara giltigt. Ett av kraven är att testamentet måste upprättas skriftligt (1 § 10 kap ärvdabalken).Utgångspunkten är att orginalhandlingen krävs för att testamentet ska vara giltigt. Det har att göra med att kravet på skriftlighet anses uppfyllt genom orginalhandlingen. En kopia kan vara giltig om orginalhandlingen har uppfyllt formkraven och det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet.Det problematiska med en kopia är dock om orginalhandlingen inte finns. I sådant fall vet man inte om orginalhandlingen egentligen har återkallats och därmed inte längre är gällande. I dessa fall är det testamentstagaren som måste bevisa att testamentet inte är återkallat och att kopian därmed är gällande, vilket kan svårt om orginalhandlingen saknas.Sammanfattningsvis betyder det alltså att kopian per automatik inte blir ogiltigt bara för att det är en kopia. Utan en kopia kan vara gällande med förutsättning att innehållet överrensstämmer med originalet.Hoppas du fått svar på din fråga!

Krävs det att personnummer anges i testamente?

2020-01-26 i Testamente
FRÅGA |Har en fråga ang ett testamente, testamentet är skrivet 860322 och bevittnat av två vittnen.Så här lyder detUndertecknande, som sammanlever med varandra, bestämmer härmed såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andra ska erhålla all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt.Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen doneras till cancerfonden för forskning.Idag lever bara den ena testatorn.Är detta testamente giltigt trots att inga personnummer står med i testamentet, varken på testatorerna eller vittnena?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall det krävs att personnummer står med på testatorer och vittnen i ett testamente, eller om testamentet kan vara giltigt även utan personnummer. Testamenten måste uppfylla vissa formkrav som anges i 10:1 ärvdabalken (ÄB). Testamentet ska; Upprättas skriftligen, Med två vittnen, Testatorn måste underteckna testamentet i vittnenas samtidiga närvaro, Vittnena ska skriva under testamentet, Vittnena ska förstå att det rör sig om ett testamente (men de måste inte veta om innehållet). Är dessa formkrav uppfyllda är testamentet giltigt. Det finns alltså inget absolut krav på att personnummer ska finnas med varken på testatorer eller vittnen. I 10:2 ÄB stadgas dock att vittnena bör ange sitt yrke och bostadsadress. Denna regel finns för att det enklare ska gå att identifiera vittnena. Regeln är dock tämligen ålderdomlig och idag hade det antagligen varit enklare om man hade ett krav på personnummer. Någon sådan reglering finns dock ännu inte och därför krävs inga personnummer. Det rekommenderas dock att personnummer anges i testamentet, bland annat för att det ska ses som mer tillförlitligt vid en eventuell framtida tvist. Sammanfattningsvis är därmed testamenten giltiga även utan testators och vittnens personnummer. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Har barn rätt till arv efter en förälder?

2020-01-24 i Testamente
FRÅGA |Hej jag skulle behöva hjälp att tyda ett testamente och se om jag har rätt till något arv från min Pappa
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler angående arv finns i Ärvdabalken (ÄB).I svensk rätt ärver barn sina föräldrar och barn har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). En förälder får inte skriva ett testamente som inskränker ett barns laglott, vilket innebär att barn har ett lagstadgat skydd till arv från sina föräldrar.RekommendationDu har en lagstadgad rätt till arv efter din pappa. Om du behöver hjälp med att tyda testamentet och hur stor din laglott kan vara så rekommenderar jag att du tar kontakt med Lawlines jurister som kan hjälpa dig. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information och hjälp i ditt ärende.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Kan jag skriva ett testamente om att mitt särkullbarn skall ärva mig först efter att min hustru har avlidit?

2020-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej, är gift och har 2 barn + 1 sedan tidigare (särkullbarn). Kan man skriva att även särkullbarnet får vänta med sin del av arvet tills hustrun avlider som dom andra 2 barnen?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga så undrar du om du kan skriva i ett testamente att ditt särkullbarn skall på samma sätt som dina andra barn, ärva dig när din efterlevande hustru har avlidit. I mitt svar till dig kommer jag först förklara om du kan skriva detta. Sedan kommer jag ta upp undantag som kan bli tillämpliga i vissa fall. Slutligen kommer jag även komma med råd! Kan du skriva i ett testamente att ditt särkullbarn skall ärva dig först efter att din hustru har avlidit?Du kan alltid testamentera bort din egendom hur du vill och till vilken arvtagare du vill. Vilket i detta fall kommer vara din hustru. I testamentet kan du uttrycka, precis som du gör i din fråga till mig, att du vill att särkullbarnet skall få sin del av arvet först när din efterlevande hustru har avlidit. För det är nämligen den viljan som du uttrycker i ett testamente som sedan kommer vara utgångspunkten för hur arvet efter dig skall fördelas. Undantag:Särkullbarnet har dock rätt att jämka testamentet. Detta innebär att särkullbarnet alltid kan begära ut sin laglott (sin del av halva arvet) om hen önskar (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Vilket då skulle resultera i att din önskan om att hen skulle ärva dig efter att din hustru avlidit, ej skulle uppfyllas. För att undantaget skall bli gällande så måste dock särkullbarnet meddela din efterlevande hustru om att hen vill ha ut sin laglott. Vilket särkullbarnet måste göra inom 6 månader från det att hen fick reda på att testamentet existerar. Begär särkullbarnet inte ut sin laglott i tid går denna rätt förlorad och testamente skall istället följas (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Tips Behöver du hjälp med att skriva ett testamente eller känner att du behöver fler juridiska råd gällande just denna fråga, rekommenderar jag dig starkt att boka en tid med en av våra kunniga jurister. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Om du har andra funderingar och frågor så tveka inte på att höra av dig igen till oss på Lawline! Allt gott! Vänliga hälsningar,

Måste man ha originaltestamentet vid bouppteckning?

2020-01-26 i Testamente
FRÅGA |Ska göra en bouppteckning efter min mor som har gått bort. Upptäcker nu att jag bara har en kopia av min mor och fars testamente och som finns i bouppteckningen efter min far. Kan jag använda den eller måste det vara originaldokumentet?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det finns ett testamente efter den avlidna ska testamentet i original, eller en bestyrkt kopia, bifogas bouppteckningen (20 kap 5 § ÄB) Det vill säga att eftersom du inte har originalet så kan du bifoga en bestyrkt kopia av det. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man ha flera testamenten?

2020-01-25 i Testamente
FRÅGA |Vi har ett testamente som avser enskild egendom kan vi skriva ett tilläggstestamente som avser saker vi glömt i det första testamentet och båda blir juridiskt bindande! eller måste testamentet skrivas om i sin helhet och bara ett testamente finns ?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har flera testamenten upprättats kommer de tolkas tillsammans, förutsatt att de nyare inte innehåller en återkallelse av de äldre.Testamentena kommer tolkas utifrån testatorns vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken). Skulle testamentena på någon punkt överlappa på ett motsägelsefullt vis, är det troligt att det senaste testamentet vinner företräde. Testatorn vilja tycks ju ha ändrats. Det finns vidare starka skäl för att anse att det äldre testamentet återkallats (10 kap. 5 § ärvdabalken). Motsäger sig testamentena bara på vissa punkter har Högsta Domstolen i flera fall valt att bara bortse från dessa punkter.I det fallet du beskriver i din fråga borde det inte bli några problem. Reglerar testamentena olika delar av kvarlåtenskapen borde de inte riskera att säga emot varandra. Därför kan båda testamentena finnas och gälla tillsammans. Ett tilläggstestamente behöver uppfylla samma krav som ett vanligt. Jag kan därför tycka att det är lika bra att skriva om det ursprungliga men med de förändringar ni vill ha. När det kommer till testamenten och kvarlåtenskap ges alltid tydlighet som råd. I den mån en arvstvist mellan arvingarna kan undvikas är det bra. De tenderar nämligen att kunna bli svåra och infekterade.Sammanfattningsvis kan sägas att flera testamenten kan finnas och vara giltiga om de inte berör samma egendom. Jag ger er dock rådet att om ni vill göra förändringar att ni upprättar ett nytt testamente och förstör det gamla. Det innebär inte mycket mer arbete och kan det förhindra otydligheter är det väl värt det. Kan ni inte förstöra det gamla så kan ni skriva i det nya att ni återkallar alla tidigare testamenten.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Hur skall jag göra när jag vill ge mitt ena barn allt förutom laglotten som skall till mitt andra barn?

2020-01-21 i Testamente
FRÅGA |Jag har 2 vuxna barn, vill att mitt ena barn enbart ska få sin laglott andra barnet resten. Hur skriver jag detta på ett korrekt sätt?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga så undrar du hur du skall göra och skriva när du vill ge ditt ena barn all egendom förutom ditt andra barns laglott. Jag tolkar och kommer även utgå ifrån att du talar om arv i din fråga. I mitt svar till dig kommer jag att börja med att presentera hur du måste gå tillväga för att få igenom din önskan. Sedan kommer jag även nämna hur du skall skriva detta på ett korrekt sätt. Slutligen kommer jag även komma med råd. Den lagstiftning som kommer att bli aktuell att titta på i detta fall är ärvdabalken (ÄB), eftersom den besvarar de frågor som berör arv. Utgångspunkten och undantaget: När en förälder dör så är utgångspunkten att barnen delar lika på tillgångarna som föräldern lämnar efter sig (2 kap. 1 § ÄB). Undantaget från denna utgångspunkt är om du skulle upprätta ett testamente som skulle säga hur stor andel som respektive barn skall få efter det att du har avlidit. För att på så sätt ge ditt ena barn rätten till all egendom förutom ditt andra barns laglott måste ett testamente upprättas. Hur skall du upprätta ett testamente? När du upprättar ett testamente är det viktigt att följande punkter är uppfyllda för att testamentet skall anses giltigt: Den som skriver testamentet måste ha fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet måste vara skriftligt upprättat och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara under 15 år, och De får inte vara släkt eller stå som arvtagare i testamentet (10 kap. 4 § ÄB).Den som skriver testamentet måste göra detta av egen fri vilja samt inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (13 kap. 2 § och 3 § ÄB).Testatorn måste även haft rätt att testamentera bort egendomen (13 kap. 1 § ÄB). Hur skall du skriva testamentet?Det finns inga bestämmelser som säger hur du skall skriva i ditt testamente. Viktigt är dock att du tydligt skriver vad du vill genom ditt testamente. Detta så att det inte skall bli några konflikter eller tvister om vad du menat i testamentet efter du avlidit. Jag rekommenderar därför att du skriver precis så du uttalat dig i din fråga. Att du vill att ena barnet skall få all egendom förutom det andra barnets laglott vid din bortgång. Råd Känner du dig fortfarande osäker på hur du skall formulera dig i testamentet rekommenderar jag starkt att boka en tid med en av våra kunniga jurister. De kan nämligen hjälpa dig att formulera och upprätta ett korrekt testamente! Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Hör gärna av dig till oss på Lawline igen! Varma hälsningar,