Klander av testamente

2019-07-18 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min pappa har precis gått bort och upprättade ett testamente väldigt kort innan han dog. Jag och min syster försökte innan hjälpa honom att skriva ner så vi skulle veta hur han ville göra med sitt arv, då han ville ge bort en del pengar till välgörenhet. I testamentet (som vi inte viste att han upprättat) har man formulerat det som att jag och systern ärver vår laglott medans "resterande kvarlåtenskap" ska gå till välgörenhet. Vad vi förstår det så innefattar ju detta även hans bostadsrätt. Utöver den ägde han en del aktier och hade en del sparpengar. När vi dagarna innan detta testamente skrevs, pratade med vår pappa förstod vi det som att han ville att vi skulle ärva lägenheten medans pengarna skulle fördelas på välgörenhet. Vi har pratat med den som upprättade testamentet och hen säger att de tog upp lägenhetens värde som ett "exempel". Vår pappa har aldrig varit lätt att kommunicera med, vi har under lång tid fått hjälpa honom med olika saker och det har varit väldigt svårt att veta precis vad han menar. Även hemsjukvården och hemtjänsten har haft svårt att ta formalia med honom under lång tid. Därför anser inte vi att hans vilja är korrekt formulerat i hans testamente. Hur kan vi gå till väga? Det är som sagt bara jag och min syster som är bröstarvingar, de andra är välgörenhets-inrättningar, men hur kan vi klandra/överklaga detta testamente? Tack på förhand!
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om klander av testamente finns i ärvdabalken (ÄB).Mitt svar kan möjligen uppfattas som något tekniskt, men grunden till det är isåfall att min ambition varit att så tydligt som möjligt ge er samtliga förutsättningar för klander, så att ni behöver göra så få egna bedömningar som möjligt och i möjligaste mån ska kunna använda mitt svar som en checklista.Ett testamente är ogiltigt och kan klandras, om det inte uppfyller formkraven för ett testamente (13 kap 1 § ÄB).För att ett testamente ska vara giltigt, måste det upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas samtidiga närvaro ska testatorn – alltså i detta fall er far – skriva under testamentet (alternativt intyga att en redan nedtecknad underskrift är hens). Även vittnena ska bestyrka testamentet med sina namn (och lämpligen även nedteckna kontaktuppgifter eller sin hemort och sitt yrke, även om detta inte är något krav), och de måste känna till att det de undertecknar är ett testamente. Det står däremot testatorn fritt att välja huruvida vittnena också ska ta del av testamentets innehåll (10 kap 1–2 § ÄB).Följande personer får (enligt 10 kap 4 § ÄB) inte vara vittnen:a) Den som är under 15 årb) Den som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsenc) Testatorns maked) Testatorns samboe) Testatorns släktingar i rätt upp- eller nedstigande ledf) Testatorns syskong) Testatorns svågrar eller svägerskorh) Den som har rätt till något enligt testamenteti) Den som till någon som har rätt till något enligt testamentet har släktskap eller övrig relation som räknas upp i punkterna c)–g)j) Den som är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon som har rätt till något enligt testamentet.k) Den som är ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse som har rätt till något enligt testamentet.Uppfyller inte testamentet formkraven enligt ovan kan det klandras och förklaras ogiltigt. Kan testamentet endast klandras på den grunden att något av vittnena varit sådan person som räknas upp i punkterna h)–k) (utan att samma person också är någon av a)–g)) är testamentet ogiltigt endast i den del förordnandet avser en själv eller den man står i den kritiska relationen till. Uppfyller testamentet av något annat skäl inte formkraven, är testamentet ogiltigt i sin helhet (13 kap 1 § ÄB).Vill du klandra testamente, måste du väcka klandertalan i tingsrätten senast sex månader efter att du tagit del av testamentet (14 kap 5 § ÄB).

Testamentera till syskonbarn

2019-07-17 i Testamente
FRÅGA |Hej!Undrar ang 11 kap. 6 § Om testamentes tolkningJag är moster till tre barn och testamenterar min kvarlåtenskap till dessa. Om den ene avlider/är avliden vill jag att dennes barn ska ärva och ej eventuell maka/make. Eller att de andra två får del av detta. Inte heller min syster.Tar paragrafen höjd för detta eller måste jag förtydliga i mitt testamente?mvh
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!11 kap 6 § Ärvdabalken (ÄB) tar enligt min bedömning endast sikte på situationen då testamentsgivaren testamenterat till någon som ändå skulle haft arvsrätt efter denne. De som enligt arvsordningen har legal rätt till arv i första hand är den avlidnes bröstarvingar (dvs. barn) enligt 2 kap 1 § ÄB. Är det så att bröstarvingarna avlidit träder deras barn in istället. Finns det varken exempelvis barn eller barnbarn ärver den andra arvsklassen istället enligt 2 kap 2 § ÄB, bestående av den avlidnes föräldrar. Finns det inga föräldrar, träder den avlidnes syskon in istället. Finns heller inga syskon träder syskonbarnen in som arvingar. Att arvingars barn träder in istället för den avlidne arvingen kallas för istadarätt. Det framgår av frågan att du bl.a. har en syster. Hon har alltså arvsrätt före dina syskonbarn enligt arvsordningen. Du bör därför skriva i testamentet att du istället vill att dina syskonbarn ska ärva dig samt i andra hand att deras barn ska ärva dig. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Kan man ändra ett testamente?

2019-07-16 i Testamente
FRÅGA |Kan man ändra på en skrivning i ett 15 år gammalt testamente, vill ta bort en skrivning som att han ej får överlåta, sälja eller belåna
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i ärvdabalken(ÄB). Det är möjligt att ändra ett testamenteDu kan ändra ett testamente på flera olika sätt. -Du kan ändra det existerande testamentet. -Du kan återkalla det gamla testamentet och upprätta ett nytt testamente som ser likadant ut förutom att du då tagit bort skrivningen. -Du kan upprätta ett nytt testamente där du anger att ett visst testamentsförordnande i det första testamentet inte gäller och låta båda testamentena gälla samtidigt. Finns formkravNär du ändrar i ett testamenten så gäller samma följdkrav som vid upprättande av ett testamente(10:1 ÄB). Ändringen ska ske skriftligen och bli undertecknad av testator samt två vittnen. Mitt rådMitt råd är att du återkallar det gamla testamentet och upprättar ett nytt eftersom det då blir mindre möjligheter till tolkningssvårigheter. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min son förvara mitt testamente?

2019-07-14 i Testamente
FRÅGA |Jag har lämnar över orginal testamentet till sonen att ansvara och förvara. Är det rätt?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga särskilda regler för hur ett testamente ska förvaras. Din son kan därför förvara testamentet hos sig om du vill det.Värt att tänka på är att ett testamente endast är giltigt i original och bör därför förvaras på en säker plats. Om din son skulle tappa bort ditt testamente skulle innehållet i det testamentet inte tillämpas. Många väljer istället att förvara sitt testamente hos en juristbyrå, begravningsbyrå eller i ett bankfack. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Inbördes testamente mellan sambor

2019-07-17 i Testamente
FRÅGA |Jag har två barn och min sambo har ett. Går det att göra dem till likvärdiga bröstarvingar. alltså att de får en tredjedel var av vår gemensamt anskaffade fastighet?Finns det möjlighet att skriva något som gör att den ena sambon får bo kvar i orubbat bo vid den andres frånfälle?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du och din sambo inte är gifta är det era barn som i egenskap av bröstarvingar ärver om någon av er skulle avlida (2 kap. 1 § ÄB). Då din sambo endast har ett barn är det barnets arvslott hela din sambos kvarlåtenskap då hen avlider. Då du som har två barn avlider är vardera av dina barns arvslott hälften av din kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilket innebär hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din sambos barn kommer alltså alltid ha rätt till att få ut hälften av vad hen lämnar efter sig då hen avlider och dina barn kommer alltid ha rätt till att dela lika på hälften av vad du lämnar efter dig. Det du och din sambo kan göra är att upprätta ett inbördes testamente. Detta är ett testamente mellan er två som ni skriver tillsammans. I detta kan ni skriva att vid den ena sambons frånfälle ska den andra sambon bo kvar i orubbat bo, och barnen får därmed vänta på sina arv tills ni båda avlidit. Angående fastigheten går det även bra att skriva i testamentet att då ni båda avlidit ska era tre barn dela lika på denna. Detta är inget problem så länge ingen av era barns laglotter inskränks. Om något av barnens laglotter skulle inskränkas av ert testamente måste barnet i fråga påkalla jämkning av testamentet eftersom det annars kommer bli giltigt ändå (7 kap. 3 § ÄB). Det finns ett formkrav som måste vara uppfyllt för att ett testamente ska vara giltigt. Det ska bevittnas av två vittnen och även skrivas under (10 kap. 1 § ÄB). Det bör även tydligt framgå i testamentet vad er vilja är. Detta för att det inte ska leda till några oklarheter. Om ni vill ha hjälp att upprätta testamentet för att vara säkra på att det blir helt rätt är ni välkomna att höra av er till Lawlines jurister. Det kan ni göra här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kallelse, och klandra testamente

2019-07-16 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag och min bror har konflikt med vår pappas fru. Nu har vår pappa avlidit och som vi tror har hon fått honom att'skriva sitt testamente när han ej var vid sinna sinnens full bruk'? Vem kallar oss till bouppteckningen och är det lag på att vi blir kallade? Tacksam för ert svar.
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Om vi först utreder själva kallelsen finns det regleringar för vilka som ska bli kallade. Bouppteckning ska som huvudregel förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20:1 ÄB). Efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare i dödsboet och samtliga dessa ska kallas till bouppteckningen i god tid (se 18:1 ÄB samt 20:2 ÄB). Har inte alla dödsbodelägare kallats till bouppteckningen ska inte skatteverket registrera bouppteckningen (20:9 3 st ÄB). Så länge testamentet inte vunnit laga kraft ska arvingar som uteslutits genom testamentet fortfarande kallas. Sammanfattningsvis ska ni som bröstarvingar kallas. Ett testamente är giltigt om det är skriftligt och undertecknat av testatorn, samt att två vittnen närvarade vid tillfället, dessa två vittnen måste också ha skrivit under testamentet (10:1 ÄB). Utifrån detta kan man ha i åtanke att er pappas maka därmed inte själv kunnat få honom att skriva ett giltigt testamente, två vittnen måste även ha varit närvarande. Ett giltigt testamente vinner laga kraft om ingen väckt talan mot testamentet från 6 månader efter då arvingarna delgavs testamentet (14:4,5 ÄB). Har testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning och påverkat testamentets innehåll ska det inte gälla (13:2 ÄB) (det ska alltså vara vid tidpunkten för upprättandet). Psykisk störning täcker flera olika situationer, både permanenta sjukdomar och tillfälliga. Detsamma gäller om någon har förmått testator till att upprätta testamente genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning (13:3 ÄB). Anser ni att testamentet är ogiltigt kan ni väcka klandertalan (till domstol) inom 6 månader från att ni fick ta del av testamentet (14:5 ÄB). Bevisbördan (den som måste bevisa något) ligger på den som framställer klander. Som bröstarvinge har ni alltid rätt att få ut er laglott och kan då påkalla en jämkning av testamentet (7:3 ÄB) (även detta inom 6 månader från delgivningen av testamentet). Till skillnad från klandertalan räcker det dock vid en jämkning (för att få ut laglotten) att bröstarvingen tillkännager sitt anspråk till testamentstagaren (vilket då tordes vara er fars maka). Hälften av kvarlåtenskapen har testatorn rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör laglotten till er som barn. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott. Laglotten är hälften av det som de hade rätt till enligt lag, det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen (7:1 ÄB). Sammanfattningsvis; Ni som bröstarvingar ska bli kallade till bouppteckningen. Ni har även rätt till er laglott om ni begär denna genom att påkalla jämkning av testamentet, och kan även klandra testamentet i domstol om ni anser att testamentet inte speglar er fars faktiska vilja. Vidare är det bra att ha i åtanke att er fars tillstånd även måste gå att bevisa av ni som påstår det. Vill du ha mer information eller ytterligare vägledning är du välkommen att kontakta Lawlines jurister på denna länk.Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Hur kan jag fördela min kvarlåtenskap genom testamente?

2019-07-15 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om testamente. Jag har en bostadsrätt som jag önskar att den ärvs av tre personer i lika proportioner (dvs. 33%): min mamma (bor utomlands, EU), min son (bor utomlands, EU) och min närmaste vän (bor i Sverige). Jag antar att de kommer behöva sälja bostadsrätt för att komma åt pengar. Hur kan man lösa med hjälp av juridiken? Tack på förhand!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett testamente är relativt enkelt att utfärda. Enligt reglerna i ärvdabalken finns det två formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. För det första måste testamentet vara skriftligt, och för det andra så måste undertecknandet av testamentet bevittnas av två vittnen. Vittnena behöver inte veta det exakta innehållet av ett testamente, men de behöver veta att det är ett testamente som de bevittnar.Du kan sedan ange precis vad du vill i ditt testamente (dvs du kan fördela egendomen hur du vill). Exempelvis kan du utan problem skriva i testamentet att din mor, din son och din vän ska dela på bostadsrätten (eller värdet därav). Om de inte säljer själva bostadsrätten så kommer de istället att äga den tillsammans.Det kan dock vara värt att veta att dina bröstarvingar (avkomlingar) har rätt till minst sin laglott vid din bortgång. Laglotten är hälften av vad arvingen skulle fått om den legala arvsordningen följts, dvs om inte ett testamente finns. Om din son är den enda avkomling du har så kan denne vid din bortgång jämka testamentet och på det sättet istället få rätt till halva din egendomsmassa, oavsett hur mycket du testamenterar bort. Jag hoppas du finner svaret användbart!

Vilka formkrav ska ett testamente uppfylla?

2019-07-14 i Testamente
FRÅGA |Kan Jag skriva Testamentet sjelv
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär kommer Ärvdabalken (ÄB) att bli aktuell. Vilka formkrav ska ett testamente uppfylla?Du kan själv skriva testamentet förutsatt att du har fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet ska skrivas under av dig och bevittnas av två personer för att vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB). De som är vittnen ska vara över 15 år gamla och får inte stå med som arvtagare i testamentet och heller inte vara släktingar till dig. Vittnena behöver inte se testamentets innehåll men ska närvara när du signerar handlingen samt vara införstådda med att det är ett testamente som du signerar. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,