Måste ett testamente bevittnas?

2019-12-02 i Testamente
FRÅGA |Behöver ett underskrivet testamente vidimeras eller bevittnas?Tack!
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB). Måste ett testamente bevittnas? Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Bevittningen ska ske i nära anslutning till testatorns undertecknande, alternativt vid vidkännande av dennes underskrift. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de måste känna till att handlingen är ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena är så kallade solennitetsvittnen, vilket innebär att deras närvaro är absolut nödvändig för att testamentet ska vara giltigt. Tänk på att inte vem som helst får lov att vittna. Bland annat får inte en person under femton år vittna, och inte heller testatorns make, sambo eller barn. Fullständig lista följer av 10 kap. 4 § ÄB. Finns det undantag? Undantag föreligger vid så kallat nödfallstestamente där en person som av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta ett enligt huvudregeln ovan korrekt testamente. Personen kan då utan vittnen själv skriva ned (egenhändigt) ett testamente och underteckna. Ett nödfallstestamente gäller dock enbart tre månader från det att nödfallssituationen upphört. Inom tre månader efter denna tidpunkten måste därför nödtestamentet ersättas med ett ordinärt testamente för att giltigt testamente ska föreligga (10 kap. 3 § ÄB). Sammanfattningsvis Kort sagt måste därför ett ordinärt testamente bevittnas, men det behöver inte ske samtidigt som testatorn skriver under. Om vittnen saknas, är testamentet inte giltigt. Vid ett skriftligt nödfallstestamente krävs dock inte vittnen, men giltigheten är tidsbegränsad. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Testamentes ogiltigförklaring vid psykisk störning

2019-11-30 i Testamente
FRÅGA |Kan man få ett testamente ogiltigförklarat om personen (92 år gammal) var dokumenterat dement sedan många år och dessutom står det fel personnummer under namnunderskriften, som inte går att känna igen?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som återfinns i ärvdabalken.Precis som du menar, så är det möjligt att få ett testamente ogiltigförklarat om testamentet har upprättats under påverkan av en psykisk störning enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken. Då demens vanligtvis räknas som en psykisk störning blir därmed denna lagbestämmelse tillämplig och testamentet kan på så sätt bli ogiltigförklarat. Angående att det stod fel personnummer under namnunderskriften, så framgår formkraven för ett testamente i 10 kap. 1 § ärvdabalken. Formkraven är att testamentet ska upprättas skriftligen, samt att testatorn ska skriva under testamentet framför två vittnen som ska kunna styrka testamentet med sina namn. Det är bra att ha i åtanke att denna lagstiftning är gammal och inte alltid jättetydlig. Något specifikt krav om personnummer framgår därmed inte av lagen, men eftersom det blir svårare att identifiera testatorn utan rätt personnummer skulle testamentet troligen också kunna bli ogiltigt på den grunden. Eftersom testamentet redan kan bli ogiltigförklarat då testatorn har demens, spelar det dock ingen större roll huruvida personnumret var rätt eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Ska testamente skrivas på företagspapper och ska upprättaren namnges?

2019-11-29 i Testamente
FRÅGA |Hej! Om jag anlitar ett juridiskt företag för att upprätta ett testamente så har jag två frågor:1. Bör/skall testamente skrivas på företagspapper med loggo?2. Bör/skall den person (ex jur kand) som upprättar testamente namnges på testamentet?Häls Gunnar H
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vad som gäller för upprättande av testamenten återfinns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB). Egentligen finns det bara ett krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt och det är att två vittnet närvarar vid upprättandet, 10:1 ÄB. Det finns inget krav på att testamentet skrivs på företagspapper eller att upprättaren namnges. Rent tekniskt kan ett testamente skrivas på en servett, förutsatt att två vittnet närvarar vid testatorns underskrift. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan jag upprätta ett testamente utan juridisk utbildning?

2019-11-26 i Testamente
FRÅGA |Hej!Kan jag upprätta ett testamente själv, trots avsaknad av juridisk utbildning, men m hänvisning till Kap 2, paragraf 1 i ÄB (?) i två vittnens närvaro och med min samt deras verifierande underskrift?Testamentet avser en lika fördelning av mina tillgångar till, i första hand, mina två biologiska barn och i andra hand, oavkortat, till mina barnbarn.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger gäller ärvdabalken (ÄB) vid bestämmelser om testamente.Kan jag upprätta ett testamente själv?Formkraven för upprättande av testamente regleras i 10 kap ÄB. De enda kraven som behöver vara uppfyllda är att testamentet upprättas skriftligen och med två vittnen närvarande som bestyrker handlingen (10 kap 1 § ÄB). Det finns ingen bestämmelse som säger att du behöver juridisk utbildning för att upprätta ett testamente. Det är alltså inga problem att göra det själv så länge formkraven är uppfyllda.Speciella regler som kan förhindra testamentets giltighetDet finns vissa bestämmelser i 10 kap och 13 kap som gör att testamentet ändå kan bli ogiltigt. Din fråga tyder inte på något av dessa problem, men de kan ändå vara värda att notera. Viktigast är att vittnen får inte vara under 15 år eller ha en psykisk störning som gör att de saknar insikt om betydelsen av att bekräfta testamentet. Vittnen får inte heller vara din make, sambo eller nära släkting (10 kap 4 § ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Utländska dödsbodelägare

2019-11-30 i Testamente
FRÅGA |En svensk person med två systrar i Tyskland har testamenterat allt till sin avlidna sambos barn. Måste testamentet godkännas av systrarna vid ett framtida arvskifte? Måste det då finnas en tysk översättning? Är systrarna bödsbodelägare?
Filip Westerdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Systrarna tillhör den andra arvsklassen enligt 2 kap. 2 § ÄB, och är de som närmast står på tur att ärva. Då ska dem delges testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Testamentet måste inte godkännas av dem då de 6 månader efter delgivning förlorar rätten att klandra och därmed vinner testamentet laga kraft (14 kap. 5 § ÄB), men ett godkännande innebär att testamentet direkt vinner laga kraft. Det finns inget formkrav på vilket språk ett testamente ska vara på och därmed inget tvång på att översätta det men det kan finnas en poäng med att göra det. Det gör det nog lättare för dem att godkänna det och ni måste kunna bevisa att de delgivits tex. genom ett mottagande bevis som också de antagligen skriver under om det är översatt. Fram tills att de testamentet vinner laga kraft är de dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Vem kan åberopa 12 kap 2 § i äktenskapsbalken och när kan testamente jämkas?

2019-11-30 i Testamente
FRÅGA |Min frus styvmamma och pappa har gått bort i nämna ordning, det finns ett testamente som missgynnarmin fru till viss del.Frågan är om min fru kan begära jämkning enligt 12.2 regeln i Äktenskapsbalken?Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Vid en makes bortgång ska makarnas respektive giftorättsgods (all egendom som inte är enskild egendom) läggas samman och delas lika mellan dem. Om regeln i äktenskapsbalken 12 kap 2 § åberopas kan vardera sida behålla sitt giftorättsgods, utan att det ska delas lika mellan dem. Det är enbart den efterlevande maken som kan åberopa äktenskapsbalken 12 kap 2 §. Din fru har alltså inte möjlighet att åberopa regeln. Vad gäller testamentet har en person rätt att testamentera bort sin egendom. Det finns dock skydd för den så kallade laglotten, vilket innebär att en person endast kan testamentera bort hälften av sin egendom om det finns bröstarvingar (om personen har barn). Om testamentet inkräktar på din frus laglott kan hon begära jämkning av testamentet, ärvdabalken 7 kap 3 §. Hoppas du fått svar på din fråga!

Ärver bortadopterade barn?

2019-11-28 i Testamente
FRÅGA |Ett barnlöst par som nu har gått bort båda har upprättat ett testamente, i detta står att deras kvarlåtenskap ska delas i två delar. Av var och en av dessa delar ska en sjättedel gå till mission och fem sjättedelar ska gå till syskonbarnen på ömse sida. På kvinnans sida finns syskonbarn efter 5 syskon. Ett av syskonen var bortadopterat. Min fråga är om syskonbarnen till det bortadopterade syskonet ärver enligt testamentet.
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!4 kap 21 § föräldrabalken reglerar rättsverkningarna av en adoption. I Sverige har vi s.k. "starka" adoptioner vilket innebär att ett barn som är adopterat likställs med biologiska barn till adoptivföräldrarna. Det innebär även att det bortadopterade barnet tappar sin rättsliga förbindelse med sina biologiska föräldrar, däribland ingår rätten att taga arv enligt ärvdabalken. Ett adoptivbarn ärver sina adoptivföräldrar. Om de biologiska föräldrarna önskar att deras bortadopterade barn ska ärva dem måste de förordna om detta i testamente. Vad som gör din fråga speciell är att den handlar om just ett testamente. Testamente är ett sätt att reglera arvets fördelning utöver vad som är lagstadgat i ärvdabalken (ÄB). Enligt 9 kap 1 § ÄB har den som är över 18 år rätt att fritt förordna om sin kvarlåtenskap på det sätt man önskar. Eftersom paret som har upprättat testamentet inte har några bröstarvingar finns det heller ingen som kan klandra testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB. Arvsfördelningen i testamentet kommer alltså gälla oavsett om något syskon har adopterats bort. Vad som istället kommer bli avgörande är vilka syskon som har upptagits i testamentet eftersom det endast är dessa som kan få del av det. Som jag förstår det av din fråga så har fem syskon nämnt i testamentet. Alla dessa syskons barn kommer alltså ha rätt till sin del av testamentet. Vänligen,

Jag bor i Spanien vill att min vän ska få mitt hus när jag har gått bort, hur ska jag gå tillväga?

2019-11-25 i Testamente
FRÅGA |Jag bor numera I spanien . Vill skriva ett snart Nyinköpt hus på en god vän . Jag ska kunna Bo kvar tills jag dör . Hur skriver man ,?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte helt tydligt om huset ligger i Sverige eller i Spanien. Jag kommer först att nämna Arvsförordningen, och därefter utreda vad som gäller enligt svensk lag rörande gåvobrev samt testamente. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Kan EU:s arvsförordning bli aktuell?Spanien är inom EU, varför det är väldigt sannolikt att Arvsförordningen (här) blir tillämplig. Huvudregeln är att domstolen i det land där den avlidne hade hemvist är behörig att fatta beslut om arvet (art. 4 i Arvsförordningen). Om inget annat anges är det lagen i det land där den avlidne hade hemvist som blir tillämplig (art. 21 i Arvsförordningen). I vissa situationer, t.ex. om man har hemvist respektive medborgarskap I olika länder, alternativt om man har mer än ett medborgarskap finns det möjlighet att avtala om val av domstol respektive vilket lands lag som ska tillämpas, se artikel 5 respektive artikel 22 i Arvsförordningen. Här vill jag betona att det är viktigt att veta om svensk eller spansk lag blir tillämplig på överlåtelsen av huset, då det kan vara olika regler och även olika formkrav. Hur kan du, enligt svensk lag, gå till väga för att överlåta huset till din vän?Gåvobrev alternativt testamenteEtt sätt att överlåta ett hus är att skriva ett gåvobrev. På Lantmäteriets hemsidan (här) finns ett exempel på gåvobrev vid fastighetsöverlåtelse. Det är viktigt att notera att för att en gåva avseende fastighet ska bli bindande måste man upprätta ett gåvobrev. Om du vill att din vän ska få huset först efter att du har gått bort är det antagligen lämpligast att skriva ett testamente. Enligt svensk rätt finns ett antal formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Formkrav för testamente Den som har fyllt 18 år får förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente. Dock får man vid 16 år testamentera över egendom man själv får råda över, se Ärvdabalken 9 kap 1 § (här). Vilka fysiska personer (dvs. människor) man får testamentera sin egendom till framgår av 9 kap 2 § 1–2 st Ärvdabalken (här). Ett testamente ska upprättas skriftligen. Inför två vittnen ska testator (den som upprättat testamentet) antingen skriva under testamentet eller vidkänna sin underskrift (dvs. att han eller hon säger till vittnena "det är min underskrift"). Vittnena ska skriva under. Detta framgår av Ärvabalken 10 kap 1 § (här). Vittnena måste veta att det är ett testamente de bevittnar, men vittnena behöver inte känna till testamentets innehåll. Ofta finns en vittnesmening på testamenten. En vittnesmening innebär att vittnena intygar att testamentet är upprättat i enlighet med lagen. Detta kan finnas med i ett testamente men är inte ett krav för att testamentet skall vara giltigt. Ett exempel på vittnesmening är: Att NN (testator), som vi personligen känna, denna dag vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja förklarat förestående förordnande innefatta hennes yttersta vilja och testamente samt egenhändigt undertecknat detsamma, intyga undertecknade på en gång närvarande och särskilt anmodade vittnenTestamentsvittnena bör anteckna hemvist och yrke, se Ärvdabalken 10 kap 2 § (här). Om man är förhindrad på grund av exempelvis sjukdom eller olyckshändelse att upprätta ett testamente enligt formkraven kan man upprätta ett nödtestamente, se Ärvdabalken 10 kap 3 § (här). Jag fördjupar mig dock inte i nödtestamenten, då det inte verkar vara relevant för frågan. Ärvdabalken 10 kap 4 § (här) reglerar vilka som får bevittna ett testamente. För att bevittna ett testamente måste man vara minst 15 år. Man får inte ha någon psykisk störning som gör att man inte förstår innebörden av bevittnandet. Vittnena får inte vara närstående till testator (den som upprättat testamentet). Man får inte heller bevittna ett förordnande till sig själv eller till någon närstående. Vad du kan göra nuEftersom det är viktigt att reda ut frågan om svensk eller spansk lag ska tillämpas, samt vilken domstol som är behörig rekommenderar jag starkt att du anlitar en jurist för att få hjälp med upprättande av gåvobrev alternativt testamente. Jag rekommenderar att du ringer till Lawlines telefonrådgivning för se om Lawline kan hjälpa dig vidare. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,