Giltigheten av ett testamente

2020-12-31 i Testamente
FRÅGA |HejMin halvbror och hans mamma har tidigare bott hos en man som nu har avlidigt, hon har en kopia på ett testamente, jag sa till henne att jag tror att det fattas en sida, det måste väll vara bevittnat av 2 personer ? På pappret ser jag bara mannens underskrift.Min brors mammma har försökt komma i kontakt med mannens bröder men de svarar inte, vet ni något sett om man kan hitta vilka som har hand om en persons dödsbo ?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör testamentsrätt och regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB).Är en kopia av ett testamente giltigt?Som jag uppfattar det rör din fråga främst om testamentet är giltigt på grund av att det inte har bevittnats. Det finns dock annan omständighet som i första hand kan bli problematiskt, vilken är att din mamma endast har en kopia. Utgångspunkten är att det krävs en originalhandling för att testamentet ska anses giltigt. En kopia kan dock vara giltig om originalhandlingen har uppfyllt de formkrav som finns och att det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalet.Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?För att ett vanligt testamente ska vara giltigt måste det vara skriftligt och bevittnat av två personer. Därutöver måste både testatorn (den som upprättar testamentet) och vittnena skriva under (10 kap. 1 § ÄB). Uppfylls inte dessa krav är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). För att ogiltigheten ska få genomslag måste det dock klandras av en arvinge. Görs inte detta inom sex månader från det att en arvinge fick del av testamentet, är testamentet fortfarande giltigt (14 kap. 5 § ÄB). Giltigheten av testamentet beror alltså på om någon arvinge väljer att klandra det eller inte.Om det är så att originalet uppfyller dessa formkrav bör kopian godtas, även om kopian inte anses uppfylla kraven. Om originalet inte kan hittas får ni föra bevisning om att originalet har kommit bort av misstag och att det som står i testamentet ger uttryck för den avlidnes vilja. Annars kan det nämligen uppfattas som att den avlidne har återkallat sitt testamente och då kommer testamentet, inklusive kopian anses ogiltigt (10 kap. 5 § ÄB).Vart finns information om vem eller vilka som är dödsbodelägare?De som tar hand om en persons dödsbo kallas för dödsbodelägare. Dessa kan vara efterlevande make eller sambo, arvingar eller universella testamentstagare (18 kap. 1 § ÄB). Tyvärr går det inte att se vem som exakt är dödsbodelägare i en viss situation. Min rekommendation är därför att ni försöker kontakta den avlidnes bröder igen. Om den avlidne har andra släktingar får ni försöka kontakta dessa istället.Sammanfattning och rådgivningTestamentet som din mamma har är endast en kopia. Ni bör därför försöka leta upp originaltestamentet. Om det inte kan hittas får ni föra bevisning om att originalet fortfarande är gällande. Då din fråga är viktig skulle jag rekommendera dig/er att ta ytterligare kontakt med Lawline för att få mer kvalificerad juridisk rådgivning. Här kan ni boka tid med en jurist och här finns kontakterna till vår telefonrådgivning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Testamentera till ens föräldrar

2020-12-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Har hjälpt vår son . som medlåntagare på en fastighet . Han är nu ensamstående med 2 barn 6 och 2 år Kan han testementera den del i fastigheten som vi står som medlåntagare av till oss .
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BröstarvingarHuvudregeln inom svensk arvsrätt är att arv sker genom en arvsordning. Först att få ärva den avlidne är dens bröstarvingar, den avlidnes barn. Dina barnbarn är bröstarvingar till din son (2 kap. 1 § ÄB). UndantagUndantag från arvsordningen kan ske genom att den avlidne har skrivit ett testamente. Om det finns ett testamente, och detta är giltigt, skall kvarlåtenskapen fördelas enligt detta så gott det går. Bröstarvingar har däremot ett speciellt skydd, de kan aldrig bli helt arvlösa då de alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, alltså hälften av det bröstarvingen skulle ha ärvt om testamentet inte fanns. Din sons barns arvslott är 50% var av egendomen, deras laglott är 25% var (7 kap. 1 § ÄB). Din son kan alltså utföra ett testamente till er för er del i fastigheten, dock om han skulle avlida har hans två barn rätt till 25% var av hans totala egendomar, detta gäller även om det skulle vara en del i lägenheten. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det fritt att överlåta egendom som erhållits genom testamente?

2020-12-29 i Testamente
FRÅGA |Min avlidne bror har testamenterar alla sina tillgångar till sin sambo,kan hon överlåta dem till mig mot ersättning
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan erhålla tillgångarna från henne genom en sedvanlig försäljning.Hur det i regel ser utOm inget annat framgår av testamentet finns det inget som hindrar henne att överlåta egendomen. Eftersom hon nu erhållit tillgångarna och således är ägare till dem står det henne fritt att sälja dem till dig, på samma sätt som med övrig egendom hon äger.Testamente med överlåtelseförbehållOm det däremot framgår av testamentet att den testamenterade egendomen inte får överlåtas, föreligger ett så kallat överlåtelseförbehåll. Om så är fallet kan hon inte sälja egendomen till dig. Förbehållet innebär nämligen att testamentstagaren inte har rätt att ge bort eller sälja egendomen som omfattas av förbehållet.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Testamentsvittne

2020-12-23 i Testamente
FRÅGA |Hej! Får kusin till person som får en del av arvet bevittna testamentet?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsregler avseende vem som inte får vara vittne vid upprättande av testamente återfinns i 10 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). Den som är under 15 år eller saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen på grund av en psykisk störning, får inte vara testamentsvittne. Testators make, sambo, syskon eller annan som står denne i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag får heller inte vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB). I första stycket anges alltså de personer som inte kan vara testamentsvittne på grund av ålder, psykisk sjukdom eller relation till testatorn. Vidare anges i bestämmelsens andra stycke vilka som inte får vara vittne på grund av testamentets innehåll. Ingen får bevittna ett testamente som är förordnat till en själv, ens make eller sambo. Man får heller inte vara vittne till ett förordnande som är till förmån för den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en. Den som är framtida fullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare får heller inte bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder. Slutligen får en ledamot av styrelsen för ett bolag, förening, trossamfund eller stiftelse får heller inte bevittna ett förordnande (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Rätt upp- och nedstigande släktskap till testatorn kan till exempel vara dennes föräldrar eller barn. Med rätt upp- och nedstigande svågerlag till testatorn avses exempelvis testators styvföräldrar, styvbarn eller svärföräldrar och svärsöner/ svärdöttrar. SlutsatsKusiner innefattas inte i den personkrets som inte får vara testamentsvittne enligt ärvdabalken. De tillhör inte den krets som avses i rätt upp- och nedstigande släktskap. Det här innebär att en kusin till den person som ett testamente är förordnat till får vara testamentsvittne. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Slutar testamente skrivet vid samboskap gälla vid giftemål?

2020-12-30 i Testamente
FRÅGA |Två personer i samboförhållande skriver var sitt testamente. Efter några år gifter de sig. Inget avtal om enskild egendom och inga nya testamenten. Om någon dör, är det då ärvdabalken som tar över och gör att "sambo-testamentena" blir ogiltiga? Eller måste dessa formellt återkallas?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumLagrummen som rörs här är Äktenskapsbalken (1987:230) och Ärvdabalken (1958:637). HuvudregelOm äktenskapet upphör på grund av att någon dör skall man i första hand hantera detta genom en bodelning, det innebär att man delar makarnas giftorättsgods på hälften (9 kap. 1 § ÄktB). Det som tillfaller den avlidne maken skall sedan fördelas till dennes arvingar. TestamenteOm det däremot finns ett testamente som är giltigt skall arvet fördelas utifrån detta (9 kap. ÄB). Ett samboförhållande anses upphöra när en av samborna avlider, gifter sig eller flyttar isär. Eftersom de har gift sig har alltså samboförhållandet upphört. Det som rör det gamla samboförhållandet kommer alltså att ersättas med äktenskapsbalken samt ärvdabalkens regler. Om testamentet däremot rör andra personer skall dessa delar fortfarande vara giltiga. Dock får det inte inkräkta på rätten man får som gift när ens make dör, det vill säga egendom för fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Om man vill säkerställa att viss egendom blir enskild eller liknande är det bästa att ett äktenskapsförord och förnya sina testamenten. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man testamentera bort lös egendom?

2020-12-29 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående testamente. Kan man testamentera bort lösöret (dvs allt löst i hyreslägenheten) till vem man vill? Hur skriver man det i så fall?Vänliga hälsningar.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Du är fri att testamentera bort allt du äger till vem eller vilka du vill Huvudregeln är att du är fri att testamentera bort din egendom hur du vill och till vem du vill. Det du dock inte får göra är att testamentera bort dina barns laglott (om du har barn). Dina barn är vad som kallas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen vilket innebär att de har arvsrätt efter dig (ÄB 2 kap. 1 §). Trots att ett testamente upprättats finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av vad denne hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). Hur skriver man ett testamente? För att ett testamente ska bli giltigt krävs att ett antal krav är uppfyllda:- Testatorn (den som skriver ett testamente) måste ha fyllt 18 år (ÄB 9 kap. 1 §)- Testamentet måste vara skriftligt och ge uttryck för hur kvarlåtenskapen ska fördelas (ÄB 10 kap. 1 §)- Testatorn måste skriva sin underskrift på testamentet (ÄB 10 kap. 1 §)- Två vittnen måste närvara vid underteckningen av testamentet. Dessa vittnen måste vara över 15 år och inte stå som arvtagare i testamentet eller vara släkt med någon som står som arvinge. (10 kap. 1 § ÄB och 10 kap. 4 § ÄB).- Vidare ges råd om att vittnena, utöver att anteckna sina namn, bör skriva sina yrken och hemvister (ÄB 10 kap. 2 §).- Testatorn måste utfärda testamentet av fri vilja och får inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (ÄB 13 kap. 2-3 §§)Eftersom det uppställs strikta formkrav på ett testamente för att det ska anses vara giltigt skulle jag råda dig att ta kontakt med våra duktiga jurister här. Där kan du få mer ingående juridisk hjälp med att utforma testamentet på ett juridiskt korrekt sätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om någon inte skriver under godkännande av testamente?

2020-12-24 i Testamente
FRÅGA |min bror har avlidit och i testamentet ärver endast jag och inte våra två gemensamma bröder. En av dem har inte godkänt testamentet utan att ange skäl eller vidtagit åtgärd. Vad skall jag göra ?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande arv regleras i Ärvdabalken (framöver kallat ÄB).Först och främst ska det klargöras att det faktum att din ena bror inte "godkänt" testamentet inte påverkat dess giltighet. Ett godkännande medför dock att man inte kan klandra testamentet i domstol. Ännu en följd av ett godkännande är att det kan vara bevis på att man delgivits testamentet. Enligt 14 kap. 4 § ÄB ska nämligen testamente delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift. När arvingarna på det sättet blev delgivna testamentet har de sex månader på sig att väcka talan om testamentets ogiltighet (14 kap. 5 § ÄB). I ditt fall kan det vara bäst att avvakta till att dessa sex månader passerat för att vara på den säkra sidan, därefter kan din bror inte längre klandra testamentet.Hoppas att du har fick svar på din fråga!

Hur upprättas ett testamente med nyttjanderätt och äganderätt?

2020-12-22 i Testamente
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt som är min enskilda egendom. Jag är sammanboende, men vi har ett avtal i vilket vi båda undertecknat att denna lägenhet är min enskilda egendom. Vi har inga gemensamma barn. Jag vill skriva ett testamente med innebörden att min dotter ärver lägenheten, men jag vill också att min sambo ska få bo kvar i denna lägenhet under sin livstid om hon skulle överleva mig. Hur skriver man ett testamente som håller juridiskt för en sådan situation? Mvh, Alex
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) där det finns regler om hur ett giltigt testamente förordnas. Formkrav för testamenteDen som fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap genom ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet ska upprättas skriftligen och med två vittnen som ska underteckna testamentet. (10 kap. 1 § ÄB). Av 10 kap. 4 § ÄB framgår vem som får vara vittne. Exempelvis får inte vissa närstående, som sambo och syskon, eller den som kommer ärva något genom testamentet vara vittnen. Förordnandet i testamentet i detta fallTestamenten ska alltid tolkas i enlighet med testatorns (din) vilja (11 kap. 1 § ÄB). Av din fråga förstår jag det som att du vill att din dotter ska ärva lägenheten men att din sambo ska ha nyttjanderätten över lägenheten tills dess att sambon dör. Ett sådant nyttjanderättsförbehåll kan du göra i ditt testamente genom att skriva att din dotter ska ärva lägenheten, men att din sambo ska ha nyttjanderätt till lägenheten under sin livstid. Det skulle innebära att din sambo blir nyttjanderättshavare och din dotter blir ägare. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente så kan du boka tid med någon av våra jurister. Det gör du här: https://lawline.se/boka Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha någon mer fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,