Tolkning av testamente

2021-01-31 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag undrar över formuleringen i ett inbördes testamente" Egendom som erhålles enligt detta testamente samt avkastningen därav skall utgöra enskild egendom med möjlighet att helt eller delvis införa giftorätt. Detsamma skall gälla beträffande allt vad som kan komma att sättas i stället för ovannämnda egendom." hjälper en väns med hennes fars bouppteckning.
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du behöver hjälp med tolkningen av formuleringen ovan. Jag kommer att redogöra för innebörden såsom jag förstått den och sedan förklara vad den betyder. Innebörden av formuleringDet som står är att egendom som övertas enligt detta testamente och vinsten som erhålls på av egendomen ska i första hand utgöra enskild egendom men att man har möjlighet att helt eller delvis införa egendomen i giftorätten. Detta ska även gälla all egendom som kan komma att ersätta ovannämnda egendom. Vad innebär det? Testamentet ger rätt till arvtagaren till en viss egendom. Dock är det villkorat med att egendomen och dess avkastning ska utgöra enskild egendom. Enskild egendom är egendom som inte omfattas av giftorätten och ingår alltså inte i bodelningen vid eventuell skilsmässa för arvtagaren. Arvlåtaren har dock gett möjlighet för arvtagaren att helt eller delvis införa egendomen som erhålls av testamentet i giftorätten. Det innebär alltså att arvtagaren själv får bestämma om hen vill att egendomen ska omfattas av giftorätten eller inte. Detsamma ska gälla all surrogategendom, det vill säga egendom som ersätter de förstnämnda. Till exempel om din vän ärver fondinnehav med det villkoret som framgår av testamentet, och hen säljer fondinnehavet och köper en segelbåt istället, då är segelbåten surrogategendom till fondinnehavet som ursprungligen ärvdes.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Testamente och sekundosuccesision

2021-01-29 i Testamente
FRÅGA |Jag och min sambo håller på att upprätta testamenten. Grunden är att vi till största delen (div släktklenoder undantagna) ärver varandra. Men vad händer i situationen när den överlevande inte kan tillgodgöra sig arvet? Hypotetiskt att vi råkar ut för en olycka där en överlever och den andra hamnar i coma och kanske avlider ett halvår senare. Kan man på något sätt reglera detta i testamentet så att en annan fördelning ska göras i ett sådant fall?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra, men det föreligger inget hinder mot att upprätta ett testamente. Två personer kan skriva ett gemensamt testamente vilket kallas för inbördes testamente. Det är vanligt att en sådan upprättas mellan sambor och även vanligt att reglera vad som ska hända när båda avlider. Genom testamentet kan man uppnå en reglering av efterarvsrätt som liknar den i 3 kapitlet Ärvdabalken (ÄB). Detta brukar kallas för testamentarisk sekundosuccession. Här är det nära till att analogt tillämpa bestämmelserna i 3 kap. ÄB varför den kommer förekomma i mitt svar. Det är som är bra med just testamente är det breda utrymmet man får att reglera i princip vad man önskar. Däremot finns det en del saker man ska vara medveten om. Ifall du och din sambo i testamentet förordnar att den överlevande sambon ska ärva den andre med full äganderätt ska det tolkas så att ingen sekundosuccession föreligger och således tillämpas inte heller efterarvsreglerna i 3 kap. ÄB. Det sambon erhåller med full äganderätt får denne göra vad den vill med och behöver inte ta hänsyn till arvinge eller liknande. Detta utmynnar ej i något problem, men väljer ni att vidare upprätta i ert testamente att t.ex. person x ska ärva allt om ni båda avlider, kommer testamentet ge uttryck för ett sekundosuccessionsförordnande, alltså ett förordnande om vad som sker efter bådas bortgång. Det är här som en paradox uppstår. Full äganderätt medför ju en fri förmåga att göra och inskränka hur man vill. Om man plötsligt ska ta hänsyn till person x tappar den fulla äganderätten betydelse. I rättsfallet NJA 1950 s. 488 hade makarna upprättat ett testamente som förordnade om full äganderätt med följande sekundosuccessionsförordnande. HD tolkade det istället som fri förfoganderättMed fri förfoganderätt avses att efterlevande make fritt får förfoga över egendom genom att t.ex. sälja eller konsumera denna. Däremot är det ej tillåtet att genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt, 3 kap. 2§ ÄB. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ni i ert testamente har rätt att reglera arvet hur ni vill. Beroende på hur ni reglerar det i testamentet, kan den komma att ge uttryck för ett sekundosuccesionsförordnande vilket till vis mån begränsar den överlevandes sambos förmåga att göra precis vad denne vill med arvet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Fördelning av arv när det finns ett testamente

2021-01-28 i Testamente
FRÅGA |Min morbror avled för 2 veckor sedan, han hade en sambo, men inte några barn, det finns ett testamente, där det står att sambon ska erhålla all kvarlåtenskap efter den som avlider först, efter bådas död ska kvarlåtenskapen delas på bådas syskonbarn, vår mamma lever fortfarande. Jag skulle vilja ha en förklaring på testamentet.
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB. Hur ska arv fördelas?I ärvdabalkens 2-3 kapitel finns bestämmelser om hur arv ska fördelas efter det att en person har avlidit, en så kallad arvsordning. Arvsordningen säger till exempel att det i första hand är den avlidnes barn/barnbarn som ska ärva denne avlidne (2 kapitlet 1 § ÄB), i andra hand den avlidnes föräldrar om dessa fortfarande är i livet (2 kapitlet 2 § första stycket ÄB) osv. Man behöver dock inte följa arvsordningen utan om det skrivs ett testamente så ska arvet fördelas enligt detta istället. Har den avlidne inga barn så kan alla tillgångar testamenteras bort. Om den avlidne har barn kan dock inte allt testamenteras bort eftersom ett barn alltid rätt har till sin så kallade laglott, vilket är hälften av det som barnet skulle fått ut om den vanliga arvsordningen hade följts (7 kapitlet 1-3 § ÄB). Som jag förstår det så har din morbror inga barn och jag kommer utgå från att hans sambo inte heller har några barn. Förklaring av testamentetDin morbror och hans sambos testamente innebär att din morbrors sambo kommer ärva allt efter din morbror. När din morbrors sambo sedan dör kommer arvet efter hen att delas lika mellan din morbrors syskonbarn och din morbrors sambos syskonbarn. SammanfattningI enlighet med testamentet så kommer din morbrors sambo ärva allt efter din morbror. När sambon sedan avlider kommer din morbrors syskonbarn och sambons syskonbarn få dela på arvet efter sambon (detta gäller förutsatt att din morbrors sambo inte har några barn). Eftersom det finns ett testamente så ska arvet delas ut enligt det, att er mamma fortfarande lever påverkar alltså inte arvsfördelningen. Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen. Mvh

Hur kan jag undanta arv från utmätning?

2021-01-26 i Testamente
FRÅGA |HEI. Vi är ett gift par med tre gemensamma barn. Vi har bostadsrätt egna bankkonton med besparningar. Ett av vuxna barnen har stora skulder . Vad kan vi göra att skydda hans arv för utmätning av Kronofogden efter vi båda föräldrarna har gått bort. Hur skall vi göra och upprätta det i testamenttet. Vad finns det för alternativ.?MVH
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag har uppfattat det såsom att ni vill testamentera bort viss egendom till ett av era barn utan att egendomen riskerar att bli utmätt för hans skulder. Frågan är därav hur ni kan se till att arvet inte blir utmätt när det väl faller ut. Utgångspunkten är att egendom som tillhör er son kan utmätas. Enl. 4:2 Utsökningsbalken (UB) får egendom som inte är undantagen enl. bestämmelser i UB utmätas. En förutsättning vid lös egendom (t.ex pengar, en bil, en klocka e.d.) är att det framgår eller kan antas att egendomen tillhör den skuldsatta personen (4 kap. 17 § UB). Utgångspunkten är alltså att arv kan utmätas likt vilken tillgång som helst, förutsatt att arvet har fallit ut. Arvet kan undantas utmätning om det villkoras med ett överlåtelseförbudArvet kan dock komma att undantas från utmätning under vissa omständigheter. Egendom som enl. föreskrift vid gåva eller i ett testamente inte får överlåtas, får som huvudregel inte heller utmätas (Se 5:5 st. 1 UB). Detta brukar kallas att man ställer upp ett överlåtelseförbud, vilket förhindrar mottagaren av gåvan från att överlåta egendomen vidare. I och med att ett giltigt överlåtelseförbud ställs upp i samband med en gåva eller i ett testamente, får alltså egendomen inte heller överlåtas. Överlåtelseförbud avseende pengar kan tyckas vara mindre lämpligtÖverlåtelseförbud hindrar som sagt egendomen från att utmätas, men den hindrar även mottagaren av egendomen att förfoga över egendomen. När det rör sig om pengar finns det ingenting i rättskällorna som explicit talar för att pengar inte skulle kunna omfattas av ett överlåtelseförbud. Jag har konfererat med flertalet kollegor samt en verksam jurist på området vilka inte heller tror att det finns något rättsligt hinder mot att ställa upp överlåtelseförbud på pengar, just då reglerna endast talar om "lös egendom" vilket även innefattar pengar. Problemet är dock att om det rör sig om pengar eller aktier, skulle ett överlåtelseförbud troligen medföra att pengarna eller aktierna blir "låsta" och inte kan användas av mottagaren. Detta innebär att i praktiken kan inte pengarna bli utmätta för mottagarens skulder, men de kan inte heller användas av mottagaren, och blir i det närmaste praktiskt värdelösa. Det kan härav tyckas mer lämpligt att omvandla pengarna i konkret egendom som kan användas, t.ex. en fritidsbostad, en klocka, en bil eller dylik egendom. För att kontrollera detta närmare, och för att vara helt säkra, rekommenderar jag dock er att kontakta Kronofogden för att se hur de ser på saken. Vad detta betyder för erSlutsatsen är att ni kan skydda arvet från att utmätas genom att ställa upp ett överlåtelseförbud avseende den egendom som ska tillfalla er skuldsatta son i ert testamente. Om egendomen rör sig om pengar kommer dock er son troligen inte kunna använda sig av pengarna. Ifall att ni behöver mer ingående hjälp är ni välkomna att kontakta mig, mina kollegor, eller Lawlines egna juristbyrå. Allt gott!

När kan efterlevande make sitta i oförändrat bo?

2021-01-30 i Testamente
FRÅGA |Hej ! Jag är en gift kvinna på 63 år. Mina föräldrar och syskon lever inte längre, inte min dotter heller. Jag har 3 syskonbarn. Om jag dör före min man, måste det då finnas en arvinge efter mig, eller ärver enbart min man mig automatiskt ? Kan jag i annat fall testamentera bort mina syskonbarn ? Kan min man sitta i oförändrat bo efter mig ? Min man har 3 barn vuxna barn. Kan han skriva testamente så jag får sitta i oförändrat bo tills jag dör om han dör före mig ? Kan vi skriva ett gemensamt testamente där det framgår att vi vill sitta i oförändrat bo?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om arvsrätt och bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637)blir tillämpliga på din situation. Jag utgår från att dina tre syskon barn är de enda besläktade arvtagarna. Som huvudregel ska efterlevande make ärva den avlidne makens/makans egendom med fri förfoganderätt vid dennes bortgång 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Alltså ärver din make allt efter din bortgång. Dina syskonbarn tillhör den andra arvsklassen 2 kap. 2 § ÄB och har därmed även arvsrätt efter efterlevande makes bortgång 3 kap. 2 § ÄB. Så dina syskonbarn har arvsrätt i händelse av att din mans bortgång, och det gäller andel efterlevande make ärvt av dig. I och med att egendomen innehas med fri förfoganderätt innebär det att din man inte får testamentera bort egendomen men har rätt att fritt förfoga över den. Du kan testamentera bort dina syskonbarn, de enda som inte helt kan testamenteras bort är bröstarvingar, så det är fullt möjligt att göra dina syskonbarn arvslösa. Din make kommer som sagt automatiskt att ärva efter dig, det innebär att han sitter i oförändrat bo tills hans bortgång då dina syskonbarn ärver. Ifall du vill att din make ska ärva med full äganderätt över egendomen utan att den ska gå vidare till dina syskonbarn i händelse av hans bortgång så måste du testamentera arvet till honom. När det gäller din makes barn har dem rätt till arv i händelse av hans bortgång i och med att de är bröstarvingar, de utgör isåfall särkullbarn och har rätt till sitt arv 2 kap. 1 § ÄB. Ifall din man testamenterat bort all egendom till dig så har dem ändå rätt att jämka testamentet och kräva sin laglott som utgör hälften av sin arvsrätt 7 kap. 1 & 3 § ÄB. Du kan således inte sitta i oförändrat bo ifall hans barn kräver sin laglott. Detsamma gäller ifall ni skriver ett inbördes testamente, särkullbarnen har alltid rätt att kräva sin laglott ifall egendomen testamenterats bort. Jag hoppas du fått svar på dina frågor och tack för att du vände dig till Lawline!

Skriva testamente till sin sambo

2021-01-28 i Testamente
FRÅGA |Min sambo och jag har inga gemensamma barn, men båda har egna barn. Kan vi skriva testamenten på det sättet att den som överlever den andre får rätt att ta över ett antal angivna tillgångar (exempelvis hus, bilar, fordnion mm), men att den avlidnes arvingar får sin beskärda del direkt. Jag skulle vilja ha det så att min Sambo får rätt att fortsätta ha vårt gemensamma hus, men måste lösa ut mina barn. Mina barn kan bara begära sin rätt till halva värdet av bostaden, men inte kräva rätt att äga.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra. Så som arvsordningen ser ut är det dina barn i rakt nedstigande led, det vill säga bröstarvingar, som ärver dig (2 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den andel av arvet som arvingen ska få. Till exempel om A har två barn, skulle arvet tillfalla dem med 50% vardera, detta utgör således deras arvslott. Laglotten blir därmed 25% vardera, vilket bröstarvingarna alltid har rätt till. Med detta sagt kan du och din sambo givetvis skriva testamente om att ni ska ärva varandra. För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav. Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen ska dessutom underteckna med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken). Detta är en förutsättning för att testamentet ska vara giltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken). Testamentet anses inte heller giltigt om någon tvingat den andre att skriva under testamentet (13 kap. 3 § ärvdabalken). Sammanfattningsvis kan du och din sambo skriva testamente på att ni ska ärva varandra och att den andres barn ska få ut sitt arv direkt. Ens bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, därutöver kan du skriva testamente till din sambo. Vill du och din sambo upprätta testamente kan våra duktiga jurister här på Lawline hjälpa er med det!Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Generellt om testamente och hur ett skifte går till

2021-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej!Några frågor ang arv i testamente.Följande händelse.En faster till mig har gått bort och i testamentet står att hennes sambo ärver hennes del i fastigheten och hennes lösöre med fri förfoganderätt, om sambon avyttrar fastigheten så ska min fasters del i fastighet och hennes lösöre tillfall mig. .Fastighet äger de halva var,Min faster har inga egna barn, syskon eller föräldrar i livet,bouppteckningen är gjord och finns (godkänd ) hos skattemyndigheten.Jag har även en kopia av bouppteckningen.Bouppteckning gjord av jurist firma.1. Hur bevakar jag min rätt i testamentet? ( då jag och hennes sambo inte har kontakt alls)2. Vad ska ske för att testamentet ska fullföljas?3.Vad kallas jag som efterarvinge? legetarie?4.Kan hennes sambo kring gå att hon testamenterat sin del i fastigheten till mig ,på nåt vis?Då han har egna barn sen tidigare. 5. Vad händer nu?Måste tiden ha sin gång?Har skrivit exakt hur det står i testamentet, fast utelämnat namn och födelsenr.Tack för svar,från en undrande novis i ämnet.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB). Vad kallas jag som efterarvinge?Egentligen är det mer precist att kalla dig legatarie eller universell testamentstagare. En legetarie är någon som är berättigad en specifik egendom, ex 15.000 kr eller en tavla. En universell testamentstagare är någon som är berättigad en kvot del eller hela kvarlåtenskapen. Beroende på testamentets utformning så tillhör du en av dessa två kategorier. Hur du bevakar din rätt i testamentet och vad som ska ske för att testamentet ska fullföljas? Inledningsvis är det så att det är dödsbodelägarnas sak att dela ut legaten. Man måste skilja på universell testamentstagare och legatarie. En legatarie är någon som ska få specifik egendom, ex ett bestämt belopp i pengar. En universell testamentstagare är någon som ska få en viss kvotdel eller hela kvarlåtenskapen (11 kap. 10 § ÄB). Legat kallas den egendom som ska delas ut, exempelvis pengar, andelar i bostadsrätter eller en tavla. Arvskiftet - själva överlåtelsen av egendom - ska förrättas av arvingar och universella testamentstagare (23 kap. 1 § 1 st ÄB). Över arvskiftet ska det upprättas en handling som alla dödsbodelägare ska godkänna och signera (23 kap. 4 § ÄB). Om det är så att man har samarbetssårigheter kan man hos tingsrätten förordna en skiftesman (23 kap. 5 § ÄB). Således kan de utföra skiftet och vara behjälpliga i att hantera eventuella problem. Du kan även vända dig till tingsrätten i efterhand om du blir utan egendom eller sambon av någon anledning inte fullföljer sina förpliktelser enligt testamentet (jfr 22 kap. 2 § ÄB) Kan sambon kringgå din rätt att erhålla halva fastigheten?Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man är begränsad i hur man får använda egendomen. Man får exempelvis inte ge bort en betydande del i gåva eller testamentera bort den. Vidare åligger sambon att fullgöra sina förpliktelser enligt testamentet (22 kap. 2 § ÄB). Skulle sambon av någon anledning inte fullgöra sin förpliktelse eller på annat sätt avhända sig egendomen på ett sätt som inskränker din rätt kan du föra en talan i domstol. Vad händer nu?Beroende på var ni befinner er i processen kan det vara så att kvarlåtenskapen ska beräknas, att legatet ska delas ut eller att arvet ska skiftas. Hela processen egentligen är upp till er att sköta. Om ni inte önskar att hantera den kan ni ansöka om en skiftesman i tingsrätt alternativt besöka en juristbyrå som kan hjälpa er mer konkret. Om du har några frågor eller önskar att gå vidare med ditt ärende får du gärna vända dig till mig via denna länken: andre.blomquist@lawline.se MVH

Testamente till personer bosatta utomlands

2021-01-26 i Testamente
FRÅGA |jag är gift och har inga barn. undrar om jag kan skriva testamente till min brors vuxna barn som spred i världen och en Iran, och även den som är kvar i Iran kan vara arvtagare?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras utifrån omständigheterna i ditt fall. Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Om man inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente fördelas arvet enligt den legala arvsföljden. Det innebär att arvet fördelas enligt den följden som framgår av ärvdabalken. Vill du veta mer om den legala arvsföljden kan du gärna ställa en fråga om det! Ett sätt att frångå den legala arvsföljden är att upprätta ett testamente (9 kap. och 10 kap. ÄB). I lagen finns det inga regler om vem du får testamentera din kvarlåtenskap till eftersom avtalsfrihet gäller på området. Du kan alltså testamentera din kvarlåtenskap till din brors vuxna barn, trots att de inte bor i Sverige. När du upprättar testamentet är det viktigt att du är tydlig med att beskriva din yttersta vilja och till vem du vill testamentera kvarlåtenskapen. Vill du att brorsbarnen ska få olika andelar av din kvarlåtenskap eller hur ska det fördelas? Det bör anges för att undvika tolkningssvårigheter i efterhand och eventuella konflikter. Genom att ange personnummer, eller motsvarande identifikationsnummer i det land dem befinner sig i, underlättar du verkställandet av testamentet. Jag är osäker på om jag ska tolka din fråga som att du vill göra din make arvslös, men följande stycke beskriver en sådan situation där det är avsikten. Du kan inte göra din make helt arvslös. När du avlider ska ditt och din makes giftorättsgods (egendom som inte är enskild egendom, egendom som omfattas av giftorätt) fördelas genom bodelning. Enligt huvudregeln har din make rätt till hälften av ert giftorättsgods. När bodelningen är klar ska arvet fördelas. Om det inte finns ett testamente som säger annat ärver maken allt med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte får bestämma över egendomen genom testamente, men i övrigt äger maken rätt att förfoga över egendomen som den vill, till exempel genom försäljning, gåva eller förbrukning. I ditt fall vill du testamentera egendomen till dina brorsbarn och om du inte vill att din make ska ärva dig bör du ange det i testamentet. Som skydd för den efterlevande maken finns dock en skyddsregel som innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få, så långt kvarlåtenskapen räcker, egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kr, vilket innebär att den efterlevande maken har rätt till 4 x 47 600 = 190 400 kr. I beloppet omfattas egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom. SammanfattningDu kan frångå den legala arvsföljden genom att upprätta ett testamente. Testamentet är ett uttryck för din yttersta vilja och det råder avtalsfrihet på området. Det innebär att du kan testamentera din kvarlåtenskap till vem du vill, men var tydlig med att beskriva din vilja, alltså till vem du vill testamentera egendomen genom att ange personnummer eller motsvarande identifikationsnummer. Vill du att brorsbarnen ska dela på egendomen bör du ange det och ska egendomen fördelas enligt särskilda andelar bör du ange det också. Om din avsikt är att göra din make arvslös kan du inte göra det till fullo på grund av den skyddsregel som finns för efterlevande make. Efterlevande make har rätt att ur kvarlåtenskapen efter dig erhålla egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. Bortsett från skyddsregeln kan du testamentera din kvarlåtenskap som du vill.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,