Kan man avsäga sig sin laglott genom sin förälders testamente samt generellt om delgivning och återkallelse av testamente

Hej.Det gäller mina föräldrar. (Mor och styvfar) Styvfadern har avlidit. Gifta makar sedan 35 år tillbaka. Mannen har två barn sedan tidigare äktenskap och kvinnan har två barn sedan tidigare äktenskap. Vi är 4 särkullbarn. 2010 upprättades ett testamente av makarna som skrevs av en advokat. Alla vi fyra särkullbarn har undertecknat testamentet och godkänt det 2014. Även vittnen har undertecknat testamentet. I testamentet står att: Makarnas yttersta vilja är att den efterlevande maken skall sitta i orubbat bo, med fri förfoganderätt. Det står också att vi barn (särkullbarn) godkänner att vi skall avstå vårt arv tills den efterlevande maken har avlidit. Min fråga är: Stämmer det att den efterlevande maken sitter i orubbat bo, och att särkullbarnen till den först avlidna maken inte har rätt att kräva sin laglott fören den efterlevande har avlidit. Har särkullbarnen till den först avlidna rätt att klandra/jämka testamentet som de själva har skrivit under och godkänt? Det har även gått flera år sedan vi alla undertecknade testamentet. Klander tid är väl 6 månader från att särkullbarnen delgavs testamentet och delgivning har väl skett i samband med undertecknandet? Så, har särkullbarn till den först avlidna rätt till sin laglott trots att de undertecknat och godkänt att de skall avstå sitt arv tills efterlevande maken också är avliden? Samt är det möjligt att den först avlidna maken kan ha upprättat ett nytt testamente efteråt, som säger nåt annat? Tack för snabbt svar/Mimmi

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline


Jag förstår den övergripande frågan som att du undrar om förordnadet i testamentet hindrar er från att kräva ut er laglott.


Jag tänker svara på din fråga genom att redogöra för vad ett sådant testamentsförordnade har till avsikt att få för verkan samt allmänt om delgivningsreglerna samt hur man återkallar och upprättar ett nytt testamente.


Din fråga regleras i ärvdabalk (ÄB).


Vad innebär ett sådant förordnade?

Ett testamente anses kommunicera den avlidnes yttersta vilja och har en stark bindande ställning som kan gå före lag. För att ett testamente ska vara bindande krävs enligt huvudregeln att det är skriftligt, egen händigt undertecknad samt bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB).


Termen “orubbat bo” betyder att den ena maken ärver med fri förfoganderätt. Inom arv finns det nämnligen fri förfoganderätt samt fri äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att man får disponera egendomen fritt men inte testamentera bort den. Fri äganderätt innebär att man tar över egendom helt och även får testamentera bort den. Skrivelsen “orubbat bo med fri förfoganderätt” blir därmed en upprepning, det kunde lika gärna stå “ärver med fri förfoganderätt, med fri förfoganderätt”.


Kan man avstå sin rätt att kräva ut sin laglott?

Laglotten är skyddad per lag och har även den en stark position, däremot har du (ni) i testamentet företagit en så kallad arvsavsägelse enligt 17 kap. 2 § ÄB. Den som signerar ett sådant villkor är bunden av det och det kan inte återkallas. För att en arvsavsägelse ska vara bindande krävs att villkoret är tydligt och att den som avsäger sig sin rätt personligen har närvarat och signerat testamentet. Frågan här är därmed om en sådan avsägelse innebär att man även avstår sin laglott.


Enligt huvudregeln ska skälig ersättning utgå under arvlåtarens livstid till bröstarvingen om avsäger sig sin laglott. Har man inte mottagit någon kompensation vid tiden för signeringen av testamentet fram tills arvlåtarens död har man rätt att kräva ut sin laglott. Villkoret gäller för värde överstigande laglotten.


Även om det har passerat många år från det ni signerade testamentet så är det alltjämt bindande. En arvsavsägelse kan däremot jämkas med hjälp av 36 § AvtL om lång tid förlöpt och de ekonomiska förhållandena avsevärt har förändrats hos arvlåtaren sedan tidpunkten för godkännande.


Klanderfrister

Den som har signerat ett testamente behöver inte delges detsamma (14 kap. 4 § ÄB). Du anger korrekt att delgivning skett vid tidpunkten då testamentshandlingen kommit arvingarna tillhanda. Det innebär att klanderfristen har passerat och rätten att förklara testamentet ogiltigt är förverkad (14 kap. 5 § ÄB).


Kan man ersätta ett testamente genom att skriva ett nytt?

Ja det kan man. Om ett nytt juridisk giltigt testamente upprättas upphör det äldre att gälla (jfr 10 kap. 5 § ÄB). Önskar man att återkalla ett testamente ska det äldre testamentet helst förstöras, annars kan det uppstå viss tolkningsproblematik. Det är testamentstagaren som har bevisbörda för att styrka att det nya testamentet ska anses utgöra ett återkallande av det gamla. Det torde dock vara oproblematiskt om man har ett senare undertecknat testamente.


Slutsats

i korthet så kan man avsäga sig rätten till sin laglott om man har erhållt ersättning för laglotten under arvlåtarens livstid. Om ingen ersättning lämnats kan man kräva sin laglott. Klanderfristen för ett testamente börjar löpa från det man delgivits alternativt undertecknat handlingen, således är klanderfristen förlöpen i detta fall. Man kan återkalla ett testamente genom att upprätta ett nytt. Om inte den äldre handlingen förstörts kan det uppstå en tvist kring vad arvlåtarens yttersta vilja är och i de fall är det testamentstagarens bevisbörd att styrka att en återkallelse av det äldre testamentet skett.


Om du önskar gå vidare i ditt ärende eller vill boka en tid med våra jurister är du välkommen att höra av dig till mig på andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”