Gäller en kopia av ett testamente?

Om man har en kopia på ett testamente.Orginalet har försvunnit gäller kopian ?testamentet är underskrivet o bevittnat av två men är inte daterat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om en kopia av ett testamente är giltigt och kan användas istället för originalet - Förutsatt att originalet har upprättats formkravsenligt. 

I mitt svar utgår jag ifrån reglerna som följer av Ärvdabalken (ÄB) och jag kommer göra mitt yttersta för att besvara din fråga. 

Om upprättande och återkallelse av testamente

Formkraven för ett ordinärt testamente finns i 10 kap. ÄB. Ett testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras närvaro ska testator (testamentsgivaren) underskriva testamentet och vittnena ska i sin tur underteckna handlingen med sina namn. Vittnena ska vidare känna till att handlingen är ett testamente men de behöver inte ha kännedom om innehållet i detta, se 10 kap. 1 § ÄB

För att gardera sig mot framtida tvister är det bra att ha en s.k vittnesmening på testamentet, vilket innebär att testamentet även innehåller information om vittnena- deras yrke och adress. I övrigt kan vittnena även ange datumet för bevittnandet samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse vid framtida tvister om testamentets giltighet, se 10 kap. 2 § ÄB. Dock är det inte obligatoriskt med en sådan vittnesmening (notera formuerlingen "böra" i paragrafen). Att ditt testamente inte är daterat utgör därmed inte ett hinder i lagens mening. 

Kraven på vittnena framgår av 10 kap. 4 §. Av frågan framgår det emellertid inget som skulle få mig att ifrågasätta vittnenas gitlighet i lagens mening, därmed redogör jag inte för kraven i detalj. 

Kan man använda kopia av testamente? 

Av praxis framgår att originalhandlingen krävs i huvudregel för att kravet på skriftlighet ska vara uppfyllt. Emellertid har fotokopior av testamente undantagsvis ansetts vara giltiga. En kopia i sig torde därmed kunna anses vara giltigt så länge originalet uppfyller alla av lagen uppställda formkrav.

Dock är det viktigt att bemärka att testamentsgivarens yttersta vilja är avgörande inom arvs-och testamenträtten (jfr 11 kap. 1 § ÄB). Man försöker alltid förstå och tolka vad testatorns yttersta vilja var genom att läsa testamentet. Inom ramen för lagen har testator möjlighet att återkalla ett testamente, när detta inte längre är i överensstämmelse med den yttersta viljan, se 10 kap. 5 § ÄB. Med detta sagt är det upp till den som åberopar kopian i en tivst att bevisa att kopian fortfarande återspeglar testators yttersta vilja och att inget nytt testamente har upprättats. I sådana fall skulle det "senaste" testamentet gälla och alla andra anses vara ogiltiga. 

Sammanfattningsvis

Givet rådande praxis och övriga omständigheter ovan borde kopian vara giltigt om: 

  1. Originaltestamentet uppfyller formkraven som följer av 10 kap. 1 § ÄB och; 
  2. Du kan bevisa att kopian fortfarande är i överenstämmelse med testamentsvgivarens yttersta vilja, dvs att inget nytt testamente upprättats eller att originaltestamentet kan antas vara återkallat. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Vänliga hälsningar, 

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning