Vad händer om en invändning mot ett testamente inte har framställts?

Min bror och hans sambo har ett testamente där de ärver varandra. Sambon dog för två år sedan och nu dog min bror. Det fanns två efterarvingar efter sambon. Min bror hade tänkt att ändra testamentet till att hans syskonbarnen skulle ärva, tyvärr hann han inte göra det. Om han hade ändrat testamentet, hade få efterarvingars del blivit ogiltigt och det gamla testamentet blivit ogiltigt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga hade din bror och hans sambo ett testamente om att de ska ärva varandra. Hans sambo hade barn som inte var deras gemensamma. Du undrar om dessa barn hade kunnat bli arvlösa om din bror sedan testamenterade bort egendomen till sina syskonbarn. För att ta reda på det vänder vi oss till ärvdabalken, hädanefter förkortat som ÄB.


Rättsverkningar av testamentering.

Ett testamente är enligt 11 kap. 1 § ÄB en möjlighet för arvlåtaren att åsidosätta den normala arvsordningen. En grundregel i svensk rätt är att en testators vilja ska respekteras i så stor mån som möjligt.

Det finns dock ett par invändningar som kan göras mot ett testamente för att antingen ogiltigförklara det eller jämka det. En jämkning innebär att beloppet som testamenteras bort sätts ned.


Vilka invändningar kan göras mot ett testamente i ditt fall?

Om din bror och hans sambo har testamenterat hela egendomen till varandra vid dödsfall så kränker detta hans sambors efterarvingars laglott. Laglotten är den del av arvet som en bröstarvinge alltid har rätt att få ut och uppgår till halva arvslotten, det vill säga halva det belopp de skulle fått ut om inget testamente funnits (ÄB 7 kap. 1 §).

Om laglotten kränks av testamente ska bröstarvingarna begära sin laglott genom jämkning av testamentet (ÄB 7 kap. 3 §). Detta måste ske inom 6 månader från den dag delgivning av testamentet har skett. Denna delgivning sker genom att testamentet överlämnas till arvingen av dödsboet i samband med dödsfallet (ÄB 14 kap. 4 §).

Om sådan begäran inte framställs inom 6 månader förlorar bröstarvingarna sin rätt enligt 7 kap. 3 § st. 3 ÄB.


Hur blir det då i ditt fall?

Om en framställan inte har skett av din brors sambors bröstarvingar har de förlorat sin rätt till egendomen. Egendomen är då i helhet din brors och ska vid hans dödsfall ärvas av hans bröstarvingar. Om sådana inte finns ärvs den av hans föräldrar enligt andra arvsklassen, och så vidare.

Det hade även varit möjligt för honom att testamentera bort den enligt hans vilja, så vida den inte kränker hans bröstarvingars laglott om sådana finns. 

Det nya testamentet är inget som ogiltigförklarar någon annans rätt. Deras rätt har redan fallit bort om en invändning inte skedde mot det ursprungliga testamentet skrivet av din brors sambo.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning