Hur skriver jag mitt testamente så att bara testamentstagaren kan ärva?

2020-01-29 i Testamente
FRÅGA |Hej hur skriver jag i et testamente om jag vill att endast som som överelever mig ska ärva. Det vill säga om jag nämner någon i testamentet men denne har dött så vill jag inte att dennes arvingar ärver, utan att det delas mellan övriga levande arvingar
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). Vad händer om testamentstagare i mitt testamente avlider innan mig?Testamentet ska tolkas i överensstämmelse med hur man kan anta att testatorns vilja var (11 kap. 1 § ÄB). Om testatorns vilja inte helt kan utrönas ställer ärvdabalken upp vissa hjälpregler för tolkningen. Där stadgas bland annat att arvingar till testamentstagare som avlidit innan testatorn träder i testamentstagarens ställe om de i sig skulle varit berättigade till arv från testatorn (11 kap. 6 § ÄB). Detta är endast tolkningsregler, och testatorns riktiga vilja är det som spelar roll, men tolkningsreglerna finns om man inte kan utröna testatorns vilja.Hur kan jag skriva?För att göra ditt testamente tydligt i förhållande till din vilja kan du själv uttryckligen skriva att ditt testamentsförordnande till X endast gäller i förhållande till denna. Du kan exempelvis skriva att för det fall en testamentstagare avlidit innan dig ska dennes tillförordnande i testamentet istället fördelas på dina legala arvingar. Vad har testamente för formkrav?För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara släktingar till dig eller någon som står med i testamentet eller deras familj (10 kap. 4 § andra stycket ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer kan du ställa en fråga till. Behöver du vidare hjälp kan du ställa en expressfråga eller kontakta Lawlines juristbyrå. Med vänliga hälsningar

Kan man ångra sitt godkännande av ett testamente?

2020-01-28 i Testamente
FRÅGA |Hej.Jag skrev på och godkände ett testamente i maj 2019, jag avstod också från min laglott som särkullbarn.Testamentet har nu vunnit laga kraft.Kan man ångra sig och begära ut sin laglott.Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din förälder avlidit och att du som särkullbarn avstått från att få din laglott till förmån för din förälders efterlevande make. Kan jag ångra mig och få laglotten nu?Eftersom du har godkänt testamentet och valt att avstå från din laglott är det det som gäller eftersom testamentet även vunnit laga kraft. Genom att godkänna ett testamente avsäger man sig rätten att klandra det.Om du avstod från din laglott till förmån för efterlevande make har du dock rätt att få ut din laglott i efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ärvdabalken). Du har då rätt att få ut din laglotts motsvarande andel ur den efterlevande makens dödsbo, detta som ett efterarv från din avlidna förälder vars testamente du godkänt och därmed avstått från din laglott. Om detta är fallet kan du alltså få din laglott från din avlidna förälder när den efterlevande maken avlider.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa en fråga till.Med vänliga hälsningar

Kan vi skriva ett oåterkalleligt testamente?

2020-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej!Vi önskar svar på den ovanliga frågan om det finns någon möjlighet att göra ett testamente bindande, ej möjligt att ändra, eller om det finns något annat sätt att uppnå samma syfte. Bakgrund:Vi är två makar i sjuttiofemårsåldern som äger två fritidsfastigheter o en bostadsrätt. Vi har två gemensamma barn (inga särkullsbarn)Den ena fritidsfastigheter samäger vi med vår dotter (vi har2/3) hon nyttjar den o vi testamenterar den till henne som enskild egendom. Den andra fritidsfastigheter samäger vi med vår son (vi har2/3) vi nyttjar den huvudsakligen (vår son i någon mån) o vi testamenterar den till vår son som enskild egendom. Bostadsrätten kan användas till att bl.a. utjämna eventuell värdeskillnad mellan de båda fastigheterna. Eftersom ett testamente normalt alltid kan ändras, vill vi hitta en formulering, eller ett separat avtal som innebär att våra barn med trygghet kan investera i sina respektive fastighetsdelar o blivande fastigheter.Av olika skäl är det olämpligt att nu överlåta resterande delar av fastigheterna. Vi vore mycket tacksamma för ett råd.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar er fråga vill ni i första hand upprätta ett testamente som är bindande (oåterkalleligt), till syfte att de tilltänkta arvingarna (era barn) med trygghet kan investera i sina respektive fastighetsdelar och blivande fastigheter. I andra hand önskar ni att någon annan form av avtal upprättas, med samma resultat.Bestämmelser om upprättande av testamente finns i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB). Av 10 kap. 5 § andra stycket ÄB framkommer uttryckligen "utfästelse att ej återkalla testamente är icke bindande". Då ett testamente är en ensidig rättshandling är ett löfte om att inte återkalla testamentet således inte giltigt. Bestämmelsen är tvingande och är till för att skydda testator. Det ska inte vara möjligt att förbinda sig att testamentera något; testator ska alltid ha en möjlighet att ändra sitt testamente.Det är inte heller möjligt för er att avtala om er kvarlåtenskap medan ni är i livet. Ett sådant avtal är ogiltigt. Det är endast möjligt att förfoga över kvarlåtenskapen genom testamente. Detsamma gäller för det fall att ni gör en utfästelse om en gåva som bara kan göras gällande efter att ni avlidit, dvs en gåva med villkor om att den ska tillfalla någon i samband med att ni avlider. En sådan gåva är inte heller giltig utan måste följa reglerna för testamente (jfr 17 kap. 3 § ÄB). Att reglerna för testamente måste följas innebär dels att testamentets formkrav måste vara uppfyllt, dels att det inte är möjligt att avtala om att det inte ska vara möjligt att återkalla testamentet.I ert fall är det således inte möjligt att uppnå det önskade resultatet, varken genom testamente eller genom någon annan form av avtal. Det enda som är för handen är att redan nu skänka bort fastigheterna till era barn som ni önskar. Av er fråga framgick dock att så är olämpligt av olika skäl.Om något är oklart eller ni behöver komma i kontakt med mig är ni varmt välkomna att skriva till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det bara original testamentet som gäller eller kan kopior användas?

2020-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej.Är det bara original av testamente som gäller? Kopior gäller inte?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om testamenten hittas i ärvdabalken.Ett testamente måste vara upprättat i enlighet med formkraven som finns i ärvdabalkens 10 kapitel för att vara giltigt. Ett av kraven är att testamentet måste upprättas skriftligt (1 § 10 kap ärvdabalken).Utgångspunkten är att orginalhandlingen krävs för att testamentet ska vara giltigt. Det har att göra med att kravet på skriftlighet anses uppfyllt genom orginalhandlingen. En kopia kan vara giltig om orginalhandlingen har uppfyllt formkraven och det inte finns skäl att anta att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet.Det problematiska med en kopia är dock om orginalhandlingen inte finns. I sådant fall vet man inte om orginalhandlingen egentligen har återkallats och därmed inte längre är gällande. I dessa fall är det testamentstagaren som måste bevisa att testamentet inte är återkallat och att kopian därmed är gällande, vilket kan svårt om orginalhandlingen saknas.Sammanfattningsvis betyder det alltså att kopian per automatik inte blir ogiltigt bara för att det är en kopia. Utan en kopia kan vara gällande med förutsättning att innehållet överrensstämmer med originalet.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan efterlevande make ändra inbördes testamente till nackdel för först avlidne makens vilja?

2020-01-28 i Testamente
FRÅGA |Hej, testame, om makar skrivit testamente tillsammans, maken avliden, nu vill makan riva testamentet, skriva nytt,Det tidigare testamentet var ju med makens vilja, nu kan han ju inte säga sin mening, Hur förhåller man sig då, Kan makan skriva ett nytt testamente och ogiltig förklara /riva sönder det tidigare testamentet det utan hinder
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten när makar ärver varandra är att det sker med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken har rätt att leva för, förbruka och (till viss del) skänka bort det den ärvt. Däremot får efterlevande make inte testamentera bort den andel som är hänförlig till den först avlidna maken. Även om makarna i testamentet skrivit att arvet ska vara med full äganderätt har Högsta domstolen uttalat att om det finns sekundosuccession upptaget (dvs att arvet ska gå vidare till någon när båda makarna är avlidna) ska det tolkas som fri förfoganderätt oavsett vad som skrivits (se NJA 1950 s. 480).Inget testamentsförordnande är oåterkalleligt, det går således inte att avtala om att ett testamente inte får återkallas. I det fall du beskriver innebär det att den efterlevande maken har rätt att ändra testamentet för sin del av kvarlåtenskapen. Däremot är ändringen av testamentet för den först avlidna maken en nullitet; även om testamentet rivs sönder och ett nytt testamente skrivs kommer det inte att vara giltigt. Den först avlidna makens vilja ska följas för den del av kvarlåtenskapen som är hänförlig till den, medan den efterlevande maken kan testamentera bort sin del som hen vill.Som svar på din fråga innebär det att den efterlevande maken kan skriva ett nytt testamente. Däremot kommer den ändring som sker med det nya testamentet endast att omfatta den efterlevande makens kvarlåtenskap. Den andel som är hänförlig till den först avlidna maken ska fördelas efter viljan i det inbördes testamentet.Om något är oklart i svaret eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Pris för vårdnadstestamente hos Lawline

2020-01-28 i Testamente
FRÅGA |Vad kostar det att få hjälp med vårdnadstestamente?Får man hjälp med vittne?Förvaring av det.Med vänlig hälsning, Janette
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Lawline har en egen juristbyrå som kan hjälpa dig med detta. Fyll i din fråga och information här. Vad gäller pris så är arvodet 2 000 kr/h (billigare än de flesta byråer) men för t. ex testamente kan ett fast pris avtalas.

Kan jag skriva ett testamente om att mitt särkullbarn skall ärva mig först efter att min hustru har avlidit?

2020-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej, är gift och har 2 barn + 1 sedan tidigare (särkullbarn). Kan man skriva att även särkullbarnet får vänta med sin del av arvet tills hustrun avlider som dom andra 2 barnen?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga så undrar du om du kan skriva i ett testamente att ditt särkullbarn skall på samma sätt som dina andra barn, ärva dig när din efterlevande hustru har avlidit. I mitt svar till dig kommer jag först förklara om du kan skriva detta. Sedan kommer jag ta upp undantag som kan bli tillämpliga i vissa fall. Slutligen kommer jag även komma med råd! Kan du skriva i ett testamente att ditt särkullbarn skall ärva dig först efter att din hustru har avlidit?Du kan alltid testamentera bort din egendom hur du vill och till vilken arvtagare du vill. Vilket i detta fall kommer vara din hustru. I testamentet kan du uttrycka, precis som du gör i din fråga till mig, att du vill att särkullbarnet skall få sin del av arvet först när din efterlevande hustru har avlidit. För det är nämligen den viljan som du uttrycker i ett testamente som sedan kommer vara utgångspunkten för hur arvet efter dig skall fördelas. Undantag:Särkullbarnet har dock rätt att jämka testamentet. Detta innebär att särkullbarnet alltid kan begära ut sin laglott (sin del av halva arvet) om hen önskar (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Vilket då skulle resultera i att din önskan om att hen skulle ärva dig efter att din hustru avlidit, ej skulle uppfyllas. För att undantaget skall bli gällande så måste dock särkullbarnet meddela din efterlevande hustru om att hen vill ha ut sin laglott. Vilket särkullbarnet måste göra inom 6 månader från det att hen fick reda på att testamentet existerar. Begär särkullbarnet inte ut sin laglott i tid går denna rätt förlorad och testamente skall istället följas (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Tips Behöver du hjälp med att skriva ett testamente eller känner att du behöver fler juridiska råd gällande just denna fråga, rekommenderar jag dig starkt att boka en tid med en av våra kunniga jurister. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Om du har andra funderingar och frågor så tveka inte på att höra av dig igen till oss på Lawline! Allt gott! Vänliga hälsningar,

Måste man ha originaltestamentet vid bouppteckning?

2020-01-26 i Testamente
FRÅGA |Ska göra en bouppteckning efter min mor som har gått bort. Upptäcker nu att jag bara har en kopia av min mor och fars testamente och som finns i bouppteckningen efter min far. Kan jag använda den eller måste det vara originaldokumentet?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det finns ett testamente efter den avlidna ska testamentet i original, eller en bestyrkt kopia, bifogas bouppteckningen (20 kap 5 § ÄB) Det vill säga att eftersom du inte har originalet så kan du bifoga en bestyrkt kopia av det. Hoppas du fick svar på din fråga!