Tolkning och godkännande av testamente

2019-08-30 i Testamente
FRÅGA |Hej jag ha en undran om vad det betyder som jag skriver här snart. Det e så att min pappa gått bort och jag ha fått hemskickat deras testamente då pappa var omgift. det stå att de vill sitta i orubbat bo men om tex jag ta ut min laglott så få jag ingenting när min pappas fru gå bort. och sen stå det så här:"Allt vad envar erhåller i arv eller på grund av testamente efter oss, liksom avkastningen därav, skall utgöra mottagarens enskilda egendom, dock med rätt att genom äktenskapförord förordna annorlunda. Bestämmelserna i lagen om sambons gemensamma hem angående bodelning, övertaganderärr och samtycke till överlåtelse, pantsättning och uthyrning skall inte gälla beträffande egendomen eller egendom som trätt i dess ställe".Vad betyder detta? Och sen står det att jag ska skriva på för godkännande av testamente men det betyder väl då att jag INTE vill ta ut min laglott utan låter henne sitta i orubbat bo?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!.Om enskild egendomVad som är enskild egendom klarställs i 7 kap 2 § äktenskapsbalken. I ditt fall innebär det att den andel du får i arvet, vilket verkar vara din laglott, är din enskilda egendom. Detta betyder att i det fall du är gift eller någon gång gifter dig så kan din make inte få ta del av just dessa pengar vid potentiell skilsmässa eller utmätning. I annat fall är utgångspunkten i ett äktenskap att allt ägs tillsammans som giftorättsgods, men dessa pengar tillhör alltså bara dig (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Testamentet ger dig dock möjlighet att, om du vill, upprätta ett äktenskapsförord tillsammans med din make där du klargör att du ändå vill dela på pengarna.Citatets sista mening betyder helt enkelt att i fall av sambo så gäller inte potentiella regler om när båda ska ha rätt till arvet, utan det kommer alltid att stå som enskild egendom fram tills ett äktenskap och äktenskapsförord upprättats som hävdar motsatsen.Ska du skriva på testamentet?Jag tolkar din fråga som att du vill ha ut din laglott. Ur frågan framgår inte hur den sista delen av testamentet är utformad. Det låter dock som att du kommer behöva påkalla jämkning av testamentet för att få dina pengar (7 kap 3 § ärvdabalken). Du ska i så fall inte godkänna det.Begäran om jämkning innebär att du säger till testamentstagaren, i detta fallet din fars fru, att du vill få ut din laglott. Du har sex månader på dig från det att du blivit delgiven testamentet. Efter dessa månader förlorar du rätten att jämka och kräva ut din laglott (7 kap 3 § 3 stycket ärvdabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är en kopia av ett testamente giltigt?

2019-08-28 i Testamente
FRÅGA |Min farbror og faster har skrivit et testamentet ,dom bodde i Sverige, min faster var syster til min far, nu kan jag inte hitta orginalet, men bara kopian, jag er ustedt til enda arving, dom har inga slektningar i live, hur gjør jag for at kammarfonden skal godkjenne kopian?enligt dom så måste orginalen sendas inn,så står det på deras hemsida.
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar huruvida en kopia av testamentet kan vara giltigt och godtas i rätten. Regler om testamente finns i Ärvdabalken (1958:637)Kopia av ett testamenteEn kopia av ett testamente kan vara giltigt om originalhandlingen har uppfyllt de formkrav som finns för upprättande av testamente och det inte finns några skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalet. I rättspraxis har en fotokopia av ett testamente godtagits då det inte fanns anledning till misstanke om att kopian inte skulle överensstämma med originalet (NJA 1977 s 168).Formkrav för upprättande av testamenteEtt testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Det är viktigt att två vittnen är närvarande när testatorn skriver under testamentet (eller vidkänner sin underskrift) för att testamentet ska vara giltigt. Vittnena ska bestyrka testamentet med sina underskrifter (10 kapitlet 2 § Ärvdabalken) samt vara informerade om att handlingen de bestyrker har egenskap av testamente, utan att nödvändigtvis känna till testamentets innehåll. Dessa formföreskrifter är praktiska anvisningar som sedan får betydelse för bevisningen vid en eventuell klandertalan.Kan testamentet ogiltigförklaras?Ett testamente kan anses vara ogiltigt på flera grunder. Arvingar som anser att testamentet är ogiltigt kan klandra detta genom att väcka en ogiltighetstalan. Talan måste väckas inom sex månader från det att arvingen blev delgiven testamentet, annars går rätten att klandra förlorad, (14 kapitlet 5 § Ärvdabalken).Ett testamentes ogiltighetsgrunder Om testatorn inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap eller om testamentet inte är upprättat i enlighet med ovanstående krav kan testamentet ogiltigförklaras (13 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Likaså kan det ogiltigförklaras om någon annan av ogiltighetsgrunderna är uppfyllda, så som om testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning (13 kapitlet 2 § Ärvdabalken) eller vid situationer då någon, på ett otillbörligt sätt förmått testatorn att upprätta testamentet. Exempel på detta kan utgöras genom att svikligt förleda testatorn eller genom att utnyttja dennes oförstånd (13 kapitlet 3 § Ärvdabalken). Det som kan bli problematiskt när man inte hittar originalhandlingen, är om det kan anses vara återkallat och därmed blir ogiltigt på denna grund (10 kapitlet 5 § Ärvdabalken). Om det är oklart huruvida testamentet försvunnit av misstag eller om testatorn avsiktligt förstört detta, är det upp till testamentstagaren att bevisa att testamentet inte ska anses återkallat.SammanfattningI ditt fall är du enda arvtagare och ogiltighetsgrunderna ovan kommer därmed med stor sannolikhet inte att bli aktuella. Genom att bevisa att originalet kommit bort av misstag och att det inte var din farbror och fasters vilja att testamentet ska vara återkallat kan kopian bli giltig!Lycka till! Vänliga hälsningar,

Inbördes testamente och fri förfoganderätt

2019-08-27 i Testamente
FRÅGA |Hej,I ett inbördes testament mellan 2 makar med barn (inga gemensamma) står följande:Den av oss undertecknade makar som överlever den andre, skall med undantag för bröstarvinges laglott, erhålla hela den avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfogande rätt, för att vid den efterlevande makens bortgång tilltala den först avlidnes arvingar enligt lag.Vad betyder detta om makarna äger bostad o sommarställe med 50% var?med vänlig hälsning.
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara frågan får man vända sig till reglerna i Ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap 1 § ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, med undantaget att särkullbarn har rätt till att få ut sitt arv direkt. Ett särkullbarn har därmed normalt möjligheten att begära att få ut hela sin arvslott omedelbart. Till det ovanstående gäller ett viktigt undantag. För makar som vill säkerställa den efterlevandes situation går det att upprätta ett inbördes testamente, precis som du beskrivit i frågan. Testamentet gäller i de delar det inte inskränker på särkullbarns laglott. Med laglott avses hälften av den arvslott särkullbarnet har rätt till, se 7 kap 1 § ÄB. Den efterlevande maken ärver då med fri förfoganderätt, vilken innebär att man fritt kan disponera över egendomen. En viss begränsning återfinns i att man inte kan testamentera eller skänka bort en stor del av arvet som gåva.För att applicera det på din situation innebär det att särkullbarnet har rätt till sin laglott. Om kvarlåtenskapen enbart utgörs av bostad och sommarställe blir det en fjärdedel av dess totala värde (50 % / 2). Överskjutande del, dvs. resterande del av arvslotten, erhåller du med fri förfoganderätt. Särkullbarnet har i sådant fall rätt till efterarv vid din bortgång. Avslutningsvis kan nämnas att ett särkullbarn har möjligheten att avstå sin rätt till arv i förmån för dig, se 3 kap 9 § ÄB. I sådant läge erhåller du hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. För särkullbarnet uppskjuts då rätten arv till din bortgång.Jag hoppas att mitt svar varit dig till hjälp! Har du mer funderingar rekommenderar jag du bokar in ett möte med en av våra duktiga jurister https://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Inbördes testamente efter giftermål

2019-08-21 i Testamente
FRÅGA |När vi var sambos skrev vi ett inbördes testamente. Gäller det även nu när vi är gifta?
Narin Banaee |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Genom att upprätta ett inbördes testamente ger man varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom. Ett inbördes testamente kan upprättas mellan makar, sambor, syskon eller vänner. Bestämmelserna om testamenten finner man i ärvdabalken. Formkrav för upprättande av ett testamente? För att ett testamente ska vara giltigt krävs bland annat att det är korrekt upprättat. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro ska testator underskriva handlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena ska underteckna handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken). Hur återkallar man ett testamente? Varje testator kan fritt återkalla testamentet. Det finns alltså inga formkrav för ett återkallande. Dock måste testatorn på något vis agera för att testamentet ska anses återkallat. Förslagsvis kan man upprätta ett nytt testamente, förstöra det gamla testamentet eller otvetydigt ge tillkänna att förordnandet ej längre är uttryck för testatorns yttersta vilja (10 kap. 5 § ärvdabalken).Gifta pars rätt till arv? Till skillnad från vad som gäller för sambopar ärver gifta par efter varandra, med undantag för situationer då det finns särkullbarn (utomäktenskapliga barn). Särkullbarn har genast rätt att få ut sin del av arvet. Vad innebär detta för er?Sammantaget innebär detta att det nuvarande inbördes testamentet är fortsatt giltigt, även efter ert giftermål. Testamentet gäller fram till dess att någon av er väljer att återkalla eller ändra testamentsförordnandet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Arv mellan sambos och vad som händer med sommarhus vid ett samboförhållandes upplösning

2019-08-29 i Testamente
FRÅGA |Vi är sambos. Båda har barn över 18 år men inga gemensamma.Vi ska köpa ett sommarhus tillsammans. 1. När en av oss avlider hur kan vi säkra att den andre får sitta kvar i orubbat bo tills det är dags för våra resp barn att ärva?2. Vad händer om vi separerar? Blir den av oss som ev vill behålla sommarhuset tvungen att köpa ut den andre?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar förutsättningarna i frågan som att ni båda kommer att stå som ägare på sommarhuset. Fråga 1:När en av er dör så kommer dennes barn att ärva dennes tillgångar, Ärvdabalken 2 kap 1 §. Det inkluderar även den avlidnes andel i sommarhuset. Sambos ärver inte, så länge det inte finns testamente. Ni kan genom att upprätta ett testamente se till att sambo ska ärva den andre. I det bör ni skriva att sambon ska ärva med "fri förfoganderätt". Denna formulering gör att ditt barn har rätt att ärva sin andel när den andre sambon dör. Dock kommer barnet alltid ha rätt att ta ut sin laglott, vilket är hälften av det som hen annars skulle ärva, Ärvdabalken 7 kap 1 §. Om det skulle vara så att ni specifikt vill att andelen i sommarhuset ska ärvas av sambon, så kan ni skriva in det i testamentet. När den ena sambon dör, så skulle barnet endast kunna göra anspråk på andelen i sommarhuset, om värdet på övriga tillgångar skulle vara mindre än det som barnet har rätt till enligt sin laglott, Ärvdabalken 7 kap 3 §. Något som också förekommer är att man skriver in i testamentet att man vill att arvtagaren ska respektera den dödes vilja och därför inte ta ut sin laglott, utan vänta tills efterarvet. Detta har förstås inget värde rent juridiskt, men det kan ha ett viktigt sentimentalt och personligt värde. Sammanfattningsvis så finns det inget heltäckande skydd för sambos. Det ni kan göra är att upprätta ett testamente och hoppas att barnen respekterar er vilja. Fråga 2:Om ni skulle separera så skulle ni fortsätta att äga huset tillsammans, eftersom fritidshus aldrig kan vara samboegendom, se sambolagen 7 §. Vad detta innebär i praktiken är att ni skulle behöva komma överens om allt som ni vill göra med huset, tex sälja och hyra ut, se Lag om samäganderätt 2 §. En av er skulle inte automatiskt bli tvungen att köpa ut den andre.Hoppas att detta har varit till hjälp!Vänligen,

Hur skriver man ett testamente?

2019-08-28 i Testamente
FRÅGA |Vi har varit särbos sedan 2002. Vi har inga barn, varken gemensamma eller i andra förhållanden. Vi är båda över 60 år. Vilka formulär behöver vi fylla i när det gäller t ex arv och gemensamma tillgångar. Hur gör vi för att testamentera till varandra?
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni kan skriva testamenten på egen handJag vill börja med att klargöra att ni kan skriva era testamenten helt på egen hand. Det finns inget officiellt formulär som ni behöver fylla i. Det finns dock vissa krav på testamentet för att det ska vara giltigt. Dessa krav finns i Ärvdabalken (ÄB).Krav på testamentet för att det ska vara giltigtFör att ett testamente ska vara giltigt så krävs att: Testamentet skrivs under och underskriften är bevittnad av två personer, 10 kap 1 § ÄB. De som bevittnar underskriften ska vara över 15 år och de får inte stå som arvtagare i testamentet eller vara släkt med den som skriver testamentet.Det krävs också att: Den som skriver testamentet har rätt att testamentera sin egendom när testamentet skrivs, 13 kap. 1 § ÄB Den som skriver testamentet inte är påverkad av en psykisk störning när testamentet skrivs, 13 kap. 2 § ÄB Den som skriver testamentet inte är tvingad eller vilseledd till att skriva testamentet, 13 kap. 3 § ÄBSammanfattningsvis kan du och din partner skriva testamente på egen hand – förutsatt att formkraven är uppfyllda. Ni behöver skriva varsitt testamente. Det finns även färdiga mallar för testamenten på internet. Mitt sista tips är att ni kan vända er till Lawlines erfarna och duktiga jurister om ni känner att ni vill ha ytterligare stöd och hjälp att skriva era testamenten!Hoppas du fått svar på din fråga!

Har syskonbarn rätt att ärva trots att det finns ett testamente?

2019-08-26 i Testamente
FRÅGA |X som jag hjälper har inga föräldrar.Aldrig varit gift och har inga barn. Alla syskon är döda men flera syskonbarn finns.X har skrivit sitt testamente på mig och min dotter. Testamentet är bevittnat av två vittnen. Skrevs för ca 5 år sedan. Originalet finns hemma hos X. Jag har kopiaKan det bli bråk med syskonbarnen och att de ska ärva?
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer börja med att redogöra för vad som krävs för att X testamente ska vara giltigt. Sen kommer jag att förklara om syskonbarnen har rätt att ärva X trots testamentet. Vad krävs för att testamentet ska vara giltigt?För att X testamente ska vara giltigt så krävs att: X hade fyllt 18 år när det skrevs, 9 kap 1 § ÄB X har skrivit under testamentet och underskriften är bevittnad av två personer, 10 kap 1 § ÄB. De som bevittnat underskriften ska vara över 15 år och de får inte ha stått som arvtagare i testamentet eller vara släkt med X. Det krävs också att: X hade rätt att testamentera sin egendom när testamentet skrevs, 13 kap. 1 § ÄB X inte var påverkad av en psykisk störning när testamentet skrevs, 13 kap. 2 § ÄB X inte tvingades eller vilseleddes till att skriva testamentet, 13 kap. 3 § ÄB Om dessa krav på testamentet är uppfyllda är det giltigt. Det spelar ingen roll när i tiden X skrev det. Syskonbarnen har ingen rätt att ärva eftersom de inte är bröstarvingarDet är endast bröstarvingar som alltid har rätt att ärva den avlidne även om det finns ett testamente. Bröstarvingar är den avlidnes barn. Eftersom X inte har några barn så ska arvet efter X fördelas enligt testamentet.Sammanfattningsvis så har syskonbarnen ingen rätt att ärva X eftersom det finns ett testamente. Förutsatt att testamentet är giltigt så kommer du och din dotter att ärva X.Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline. Du kan också vända dig till Lawlines erfarna jurister om du känner att du behöver mer rådgivning.Hoppas du fått svar på din fråga!

Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?

2019-08-21 i Testamente
FRÅGA |Jag har en dotter, min man 5 barn, inget gemensamt. Jag ärver pengar efter min mor, kan/måste jag skriva testamente för att endast min dotter ska få ärva efter mig?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du måste skriva ett testamente för att din dotter ska få ärva all din kvarlåtenskap efter dig. Jag kommer svara på frågan dels för det fall att du skulle avlida före din man och dels för det fall din man avlider före dig då svaret blir lite annorlunda beroende på vilken av dessa situationer som utspelar sig. Vad säger lagen? Lagar som reglerar arv och testamente finns framförallt i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2:1 ÄB är det arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar) som ska ärva i första hand. Om det vid arvlåtarens bortfall finns bröstarvingar blir huvudregeln därför att det endast är dessa som ska ta del av kvarlåtenskapen, från denna huvudregel finns dock viktiga undantag. Jag börjar med att svara på frågan utifrån situationen att du skulle avlida före din make. Om du avlider före din make Makars arvsrätt regleras i 3 kap ÄB. I 3:1 ÄB kan man utläsa att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken om arvlåtaren var gift. Makar har dock inte någon ovillkorlig rätt att få ta del av sina respektives kvarlåtenskap förutom enligt den så kallade basbeloppsregeln (3:1 2 st ÄB) som innebär att en efterlevande make ska få ta över kvarlåtenskap som motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet enligt 2:6-7 Socialförsäkringsbalken. (I skrivande stund augusti 2019 är prisbasbeloppet 46500 kr). Basbeloppsregeln kan inte testamenteras bort, men det kan däremot makens rätt att ärva resten av kvarlåtenskapen som följer av 3:1 1 st ÄB. Med hjälp av ett testamente kan du alltså se till att endast din dotter får ärva din kvarlåtenskap om du skulle avlida före din make med undantag för den kvarlåtenskap som krävs för att din make skulle få ut fyra gånger prisbasbeloppet enligt basbeloppsregeln. Jag övergår nu till att svara på frågan utifrån en situation där din make avlider före dig. Om din make avlider före dig Särkullbarn har ingen automatisk arvsrätt efter sina föräldrars makar. Om en efterlevande make dock fått ta över en avliden makes kvarlåtenskap enligt ovan beskriva regeln i 3:1 ÄB har den först avlidne makens barn rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider, detta enligt 3:2 ÄB. Denna regel innebär att det som en efterlevande make ärver efter sin respektive ärvs med fri fri förfoganderätt och inte full äganderätt. Detta innebär att han eller hon kan spendera och förfoga över egendomen men inte testamentera bort den eftersom den först avlidne makens bröstarvingar har rätt att ärva den del av kvarlåtenskapen som kommer från honom eller henne. Efterarvet räknas alltså inte som ett arv efter den make som avled sist utan som ett uppskjutet arv från den make som avled först. Ett testamente blir således överflödigt för det fall att din make skulle avlida före dig då särkullbarnen inte har någon rätt att ärva din kvarlåtenskap, om du tagit över din makes kvarlåtenskap enligt 3:1 ÄB har de dock rätt till efterarv efter honom när du sedan avlider, detta kan inte påverkas av testamente. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det säkraste sättet att se till att endast din dotter får del av din kvarlåtenskap är att förordna om det i ett testamente. Detta eftersom din make enligt huvudregeln annars är den som tar över din kvarlåtenskap (med undantag från din dotters laglott) om du skulle avlida före honom. Skulle du avlida efter honom har hans barn rätt till att ärva det som du eventuellt tagit över från honom, men det som är ditt är det endast din dotter som kommer att ärva. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,