Går det att testamentera att någon ska få nyttja lägenhet samtidigt som lägenheten tillfaller bröstarvinge i arv?

2021-02-20 i Testamente
FRÅGA |Har en bostadsrätt och har på senare år flyttat samman med en något yngre kvinna. Bostaden är ej anskaffad för gemensamt boende. Har en son som är min enda arvinge. Kan man skriva ett testamente där kvinnan efter min bortgång har rätt att bo kvar intill sin död eller så länge hon önskar trots att sonen ärver lägenheten.Kan sonen redan vi testamentets utfärdande godkänna testamentet.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som är bra med just testamente är det breda utrymmet du får att reglera i princip vad du önskar. För att nå upp till dina önskemål finns det däremot olika sätt att hantera situationen på;1. T.ex. skulle du i testamentet kunna reglera att enbart sonen ärver lägenheten och att han och kvinnan internt därefter upprättar avtal om att hon ska få rätt att nyttja lägenheten.2. Utöver finns det inget som hindrar dig från att i testamentet föreskriva att kvinnan ska ha rätt att bo kvar intill hennes död även fast sonen ärver. Alltså att kvinnan ska ha nyttjanderätt till bostadsrätten under antingen en viss begränsad tid eller tillsvidare. Det är då detta villkor som gäller eftersom den utgör din sista vilja vilket är styrande för hur din egendom ska fördelas och användas. Däremot ska testamentet delges din son för godkännande eller bekräftelse av delgivningen. Detta styr inte din rätt att reglera vad du vill få med i testamentet, men avgör rätten för sonen att eventuellt klandra beslutet. (se längre ner) 3. Ett ytterligare alternativ är att kvinnan i testamentet föreskrivs ärva lägenheten, men att den ska tillfalla din son efter hennes bortgång. Detta kallas för testamentarisk sekundosuccession.Testamentarisk sekundosuccession innebär att du i princip kan testamentera hela eller en del av din kvarlåtenskap till kvinnan med fri förfoganderätt och samtidigt föreskriva vad som ska hända med kvarlåtenskapen när du avlider. Att få egendomen med fri förfoganderätt betyder att man under sin livstid kan förfoga över egendomen som om man vore ägare till den, men inte får skänka bort en stor del av arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Kvinnan blir nämligen bunden av den föreskrift du gjort i testamentet om sekundosuccession. När hon avlider tillfaller således lägenheten sonen.Ett testament ska delges arvingarna. Denna delgivning ska ske genom ett överlämnande eller en bestyrkt kopia av testamentet, 14:4 Ärvdabalken (ÄB). Därutöver ska det föreligga ett delgivningssyfte.Din son kan antingen välja mellan att godkänna testamentet eller bekräfta delgivningen. Ifall han väljer att skriva under delgivningsärendet innebär detta att hans möjlighet att klandra testamentet i enlighet med 14:5 ÄB återstår. Om han istället väljer att godkänna testamentet blir denna direkt gällande vilket innebär att han medgivit arvsutdelningen som föreskrivits i testamentet. Genom detta godkännande förlorar han således din rätt att klandra. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan ett testamente, upprättat av en person utan bröstarvingar, klandras av någon annan?

2021-02-20 i Testamente
FRÅGA |Min särbo har ej några barn utan mina 3 barn ärver honom. Han har skrivit och fått detta bevittnat av två vittnen ej släkt till mig). Hans närmaste släkting är en halvbror (samma mamma) som har ett barn. Min fråga är: Kan min särbos halvbror bestrida detta.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).Vem har rätt att ärva?Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).Rätten till laglottEn avlidens bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är den del som skulle tillfalla varje bröstarvinge om det inte finns något testamente. Om ett testamente inskränker en bröstarvinges rätt till laglott kan denne påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Denna oinskränkta rätt till laglott tillfaller endast bröstarvingar och inga andra arvingar.Möjlighet att klandra ett testamenteEtt testamente kan vara ogiltigt om det inte upprättats enligt de krav som ställs upp i lagen, om det upprättats under påverkan av psykisk störning eller under tvång (13 kap. 1–3 §§ ÄB). Om en arvinge anses att ett testamente är ogiltigt på någon av dessa grunder har denne möjlighet att väcka klandertalan inom sex månader från att denne tog del av testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Denna tidsfrist gäller från då arvingen delges testamentet, alltså efter det att testatorn avlidit.Formkrav för testamenteEtt testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.SlutsatsDet är alltså endast bröstarvingar som har en oinskränkt rätt till arv. Eftersom din särbo inte har några bröstarvingar kan han förfoga över sin kvarlåtenskap som han själv önskar genom testamente. Så länge testamentet uppfyller formkraven och din särbo inte upprättade det under påverkan av psykisk sjukdom eller tvång är det alltså inte möjligt för hans halvbror att klandra det.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Testamente vars testator är dement

2021-02-19 i Testamente
FRÅGA |Kan ett syskonbarn ta hand om ekonomin om personen han sköter det åt är dement och räknas som " anhörig", vad händer om den personen påverkar att hans barn blir arvtagare
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att testamente ska anses giltigt finns ett formkrav reglerat. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen som med sin underskrift ska styrka att testatorn har skrivit under det skriftliga testamentet. Vittnena behöver däremot inte veta innehållet i testamentet, de behöver enbart veta att det är ett testamente som de bevittnar (10 kap. 1 § ärvdabalken).Trots att ovanstående formkrav är uppfyllt så kan ett testamente som har upprättats under påverkan av en psykisk störning förklaras ogiltigt (13 kap. 2 § ärvdabalken). Bevisbördan för detta påstående åvilar den person som väcker denna ogiltighetstalan. Vad som blir avgörande är inte det faktum att testatorn har demens, utan det som blir avgörande är om det kan bevisas att det finns ett samband mellan demensen och testamentets innehåll. Det vill säga, det ska bevisas att innehållet i testamentet inte hade varit detsamma om testatorn inte var dement.Vänliga hälsningar,

Formkrav för äktenskapförord och testamente

2021-02-17 i Testamente
FRÅGA |Ett äktenskapsförord, testamente och avtal skrevs år1999.Bevittnat av två personer.Avtalet gällde att om det blev skilsmässa så skulle det vara enskild ekonomi och så skulle fastigheten säljas och pengarna delas. Samt var och en ta med sig det varje person hade med sig in i gemensamt hem.På den tiden skulle det gällas att skriva som det gjordes, med vittnen osv..utan registering.Frågan är nu om detta avtal fortfarande kan gälla även om det inte blev registrerades då?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 10 kap. 1 § Ärvdabalken anges formkravet för testamente. För att ett testamente ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av testatorn. Undertecknandet måste bevittnas av två vittnen och de båda vittnena måste närvara samtidigt. Vittnena behöver ha kännedom om det det är ett testamente som upprättas men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet. Ett testamente behöver inte registreras på något sätt. Regler om äktenskapsförords upprättande och giltighet finns i 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att den upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Därutöver måste den även registreras hos Skatteverket. Utgångspunkten är att ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Ett äktenskapsförord får alltså ingen verkan förrän det blivit registrerat. Utifrån den givna bakgrundsinformationen kan avtalet möjligen få verkan som testamente, då det inte kräver någon registrering för att upprätta ett giltigt testamente. Avtalet kan emellertid inte klassificeras som ett giltigt äktenskapsförord utan registrering hos Skatteverket. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Hur mycket kan ett syskon få genom testamente?

2021-02-20 i Testamente
FRÅGA |Hej.Min mamma har skrivit ett testamente där hon räknat bort mig ur testamentet och gett allt till min bror. Jag vet att jag har rätt till laglott men betyder detta att min bror kommer få 75 % av arvet och jag endast 25 %?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vägledning för att besvara dina frågor återfinns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Först kan vi konstatera precis som du säger att du har rätt till laglott (7 kap. 1 § ÄB). Detta är ett skydd för att bröstarvingar inte ska kunna gå helt arvlösa. Laglotten är hälften av arvslotten som egentligen tillkommer bröstarvingarna. Eftersom ni är två blir det hälften av 50%, alltså 25%, precis som du skriver. Således kan din mamma göra som du säger där du endast får 25% av hennes arv. Detta förutsätter dock att testamentet har uppfyllt formkraven i 10 kap. ÄB och anses vara giltigt.Ogiltighetsgrunder återfinns i 13 kap. ÄB och talan om klander kan föras enligt 14 kap. ÄB. Eftersom jag inte vet omständigheterna kring testamentet kan jag inte heller yttra mig om detta. Men möjligheter för klander finns i ovannämnda lagrum. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Ingår bankkonton som egendom i testamente?

2021-02-20 i Testamente
FRÅGA |Jag och sambon har gemensamma vuxna barn och han har vuxna barn sedan tidigare.Vi har skrivit testamente som innebär följande :Om jag avlider först ärver han mig till 100 % och de gemensamma barnen får vänta på sitt.Om han avlider först ärver jag honom till 75 % och 25 % tillfaller alla barn.Hans tidigare barns del i dessa 25 % delas i två delar och de får ut en del medetsamma och finns det något kvar när jag avlider får de ut den då och finns det inget kvar så får de inget mer.Så som testamentet är skrivet har jag uppfattat att vi ärver varandras bankkonton såväl gemensamma som privata men nu påstod en god vän att vi inte ärver varandras privata konton.Så nu undrar jag med tanke på testamentets utformning om vi ärver varandras privata konton ?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingår bankkonton som egendom i testamente? Huvudregeln i svensk rätt är att sambor saknar arvsrätt som makar. Huvudregeln är därmed att den avlidne sambons del tillfaller hans eller hennes arvingar, först och främst barn. Genom att skriva testamente kan man frångå denna huvudregel och ge sin sambo arvsrätt. När man skriver testamente har man rätt att fördela all sin egendom som man äger. Med tanke på att ni skrivit att ni ska ärva varandra till 100 % så tolkar jag det som att även alla bankkonton ingår. Hade det stått angivet i testamentet att "min sambo ska ärva 100 % efter min död, dock inte mina privata konton", så hade privata konton inte ingått. Men, detta förutsätter så klart att ni båda har äganderätt till tillgångarna på bankkontona. Sammanfattning Om inte annat anges, tolkar jag det som att även era privata bankkonton ingår enligt testamentet. Jag vill dock påminna er om att barn till den först avlidna sambon alltid har rätt till sin laglott enligt 7 kap 3 § ärvdabalken även om testamentet anger att 100 % av egendomen ska gå mellan er sambor. Om din sambo avlider före dig, och lämnar 100 000 kronor, så har exempelvis hans två barn rätt till 25 000 kr var. Dock så är det svårt för mig att utan mer information gå djupare in på ärendet. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Testamenterad egendom - vad gäller?

2021-02-17 i Testamente
FRÅGA |Min mosters sambo testamenterar bostaden (bostadsrätt) endast till henne. Hon flyttar in till sambos lägenhet han redan äger. Han har inga barn och de inte har barn tillsammans heller. Om han avlider först, ska hans bror få hälften av bostaden som han testamenterar till min moster?
Frida Deivard |Hej, tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline! Om en person skrivit ett giltigt testamente innan personen avlider så ska den avlidnes önskan, uttryckt i testamente, följas vid hans eller hennes bortgång. Det enda som kan "rubba" ett testamente är bröstarvingars rätt till laglott, eller om testamentet kan anses vara ogiltigt av någon anledning och en arvtagare för en klandertalan. Bröstarvingar är barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv i rakt nedstigande led, inte syskon, vilket betyder att testamentet ej kan rubbas på den grunden. Testamentet kan förklaras ogiltigt om:-person upprättat testamentet under en psykisk störning -person blivit tvingad till att skriva testamentet -person varit i oförstånd, beroendeställning eller haft viljesvaghet och detta har missbrukats -person blivit svikligt förledd -person har svävat i villfarelse -testamentet inte har upprättats enligt alla krav enligt lag. För att ett testamente ska vara giltigt kräver lagen att testamentet är: -i skriftlig form -undertecknat av testatorn, i detta fall din mosters sambo, och två vittnen-vittnena ska vara minst 15 år, får inte vara släkt med testatorn, vara mottagare av arv eller nämnas i testamentet -vittnena ska närvara samtidigt när testamentet signeras av testatorn och de ska veta att det är hans testamente som signeras. (10 kap. 1, 2, 4 § ärvdabalken)Om testamentet är korrekt uppfört och det inte föreligger några andra ogiltighetsgrunder ska din moster alltså få hennes sambos bostadsrätt i enlighet med det han skrivit i sitt testamente. Det testamenterade är alltså undantaget från det övriga arvskiftet. Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Du är välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Vänligen,

Kan man testamentera bankmedel för laglotten?

2021-02-17 i Testamente
FRÅGA |Min fråga gäller arv och testamente. Jag och min man har fyra barn sedan tidigare, inget gemensamt barn. Vi är medvetna om särkullebarnens rätt att få ut sin laglott när deras förälder avlider. Vi har upprättat ett testamente där vi uttryckt vår yttersta vilja. Efter att vi upprättat testamentet fick jag information från banken att vi kunde ha skrivit in i testamentet att vi testamenterar en viss procent av våra bankmedel till varandra. Detta för att trygga upp för den som blir ensam kvar i livet, så att den av oss som blir det kan använda bankmedlen till laglotten för utbetalning till särkullebarnen. Stämmer detta? I så fall hur mycket kan man testamentera bort?Tacksam för ett svar!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din första fråga är att ja, det går alldeles utmärkt att göra så. Jag beskriver nedan ett utförligare svar samt hur mycket man kan testamentera bort. Makars arvsrättNär ena maken dör har den andra maken rätt att behålla den avlidne makens kvarlåtenskap, med äganderätt samt förfoganderätt (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Detta innebär att en del av egendomen är reserverad för arv till särkullebarn som finns. Särskullebarnen kan välja att ta ut sitt arv omgående, eller vänta tills nästa arvskifte då den kvarlevande maken dör. LaglottNär man skriver ett testamente kan man fördela sina tillgångar precis så man vill, detta innebär att man tekniskt sett kan låta bli att lämna arv till sina barn. Men de kommer alltid har rätt att klandra testamentet och kräva ut sin laglott (14 kap. 5 § 2 st, 7 kap. 1 § Ärvdabalken). Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Arvslotten är den lott som tillkommer en bröstarvinge om inget annat har testamenterats (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Har exempelvis en person A två barn är dessa barn As bröstarvingar, och när A dör ska As egendom fördelas mellan bröstarvingarna. Är A däremot gift med B som fortfarande lever ärver först barnen A efter Bs död. Av hela As egendom utgör ½ arvslotten för vardera barn, dvs varje barn har rätt till ½ av As egendom var. Barnens respektive laglott är däremot ½ av arvslotten, dvs ¼ av As totala egendom. Laglotten är alltså halva den arvslott barnen hade fått och arvslottens storlek bestäms av hur många bröstarvingar det finns. TestamenteraSom jag kommenterade ovan kan ni testamentera bort precis hur mycket ni vill, men era barn kommer alltid kunna klandra testamentet för att få ut sin laglott. Vill ni däremot garantera att era respektive barn får ut sin laglott i pengar, är det bara att ni skriver i ert testamente att respektive barn ska få sin laglott ur de medel som finns på ert bankkonto. Ni behöver alltså inte testamentera bankmedel till er make så att denne kan betala ut laglotten med det. För att garantera detta förutsätter det självklart att ni har tillräckligt med bankmedel för att täcka laglotten. SammanfattningNi kan alltså göra som banken föreslagit och testamentera en procentuell del till varandra av era respektive bankmedel. Men om detta endast görs för att garantera att kvarlevande make kan betala ut laglotten kan ni lika väl direkt testamentet skriva att era barns laglotter ska tas direkt från era respektive bankmedel. Detta förutsätter dock att en summa som uppgår till laglotten finns att tillhandahålla för att detta ska kunna garanteras. Vidare så är laglotten hälften av arvslotten, vilket är den andel era barn har att dela lika på av er egendom.Avslutningsvis så kan man testamentera bort precis hur mycket man vill, men ens barn kommer alltid kunna klandra testamentet för att få ut sin laglott. Med vänliga hälsningar,