Måste uppgifterna avseende testamentstagare vara gällande vid tiden för arvsfördelningen?

Min syster har skrivit ett testamente med mig som arvtagare hon har inga barn eller make. Nu har jag blivit vuxen adopterad efteråt, har det någon betydelse att det står ”till min syster ……. ……… pers nr etc. Eller är det ändå lagligt då namn och pers nr står med och vid skrivande stund var vi syskon?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över huruvida samtliga uppgifter om vem en testamentstagare är måste vara gällande vid tiden för arvsfördelningen eller inte. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Frågor om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).


Vid avgörandet av ett testamentes innehåll utgår man från vad som var testatorns vilja (11 kap. 1 § första stycket ÄB). Man ska alltså utgå från vad man tror var testatorns vilja med testamentet. Ett testamente som innehåller en felskrivning eller annat faktafel än det som testatorn åsyftade ska därför ändå verkställas på det sätt som testatorn ville. Detta förusätter dock att viljan går att utröna (11 kap. 1 § andra stycket BrB).


I detta fall skriver du att du benämns som testatorns syster i testamentet eftersom du var testatorns syster vid tiden för upprättandet av det. Därutöver anger du att ditt namn och personnummer står med i testamentet. Med tanke på det sistnämnda kan jag inte se att det skulle kunna föranleda några problem vid tolkningen av testamentet. För att säkra upp ytterligare kan ett råd vara att upprätta ett nytt testamente, men det torde som sagt inte vara nödvändigt eftersom testatorns vilja inte är särskilt tvetydig trots att du inte längre är syster till arvlåtaren.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning