Skatt vid gåva av kryptovaluta?

2022-01-20 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! i sverige beskattas cryptovaluta. Om någon skulle ge mig en cryptovaluta som gåva som jag sedan i min tur ger vidare som gåva, skulle detta då bli skattefritt för gåvotagaren?Person1 köper cryptovalutaPerson2 får gåva i form av cryptovaluta Person 3 får gåvan som person 2 fick utan prisförändring mellan person 2 och 3är person 2 och 3 skattebefriade och endast person 1 skatteskyldig?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i inkomstskattelagen (IL).Att ge något i gåva utlöser inte skattskyldighet, detta innebär att gåvogivaren aldrig blir skattskyldig - så länge det faktiskt rör sig om en gåva och inte t.ex en förtäckt försäljning eller ersättning för arbete (IL 8:2). I ditt scenario innebär det att person 1 och 2 inte beskattas.Vad som händer är att mottagaren av gåvan träder in i gåvogivarens skattemässiga ställning - primärt anskaffningsvärdet - enligt den s.k. kontinuitetsprincipen. I ditt scenario bildas en kedja där person 1s skattemässiga ställning först övergår till person 2 och sedan person 3. Om person 1 köpte kryptovalutan för 1000 kr kommer därmed person 3 också anses ha gjort så och beskattas på sedvanligt vis när försäljning väl sker.Jag hoppas detta svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Kameraövervakning från myndighet

2022-01-20 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej,Jag bor i en bostadsrättsförening och styrelsen har satt upp övervakningskameror (på grund av tidigare inbrott) lite här och var runt i förening, en av kamerorna sitter på soprummet som är utanför min uteplats och filmar en liten del av min uteplats, den filmar en spalje som man ser igenom, kan bifoga ett utdrag på övervakningskameran. Får dom göra så?
Benjamin von Gohren |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline! I den här situationen är kamerabevakningslagen tillämplig enligt 3 § kamerabevakningslagen. Det rör sig inte om en privat kamerabevakning. Enligt 7 § 1 p. kamerabevakningslagen krävs därmed tillstånd för att få utöva kamerabevakning. Enligt 8 § 1 st kamerabevakningslagen ska sådant tillstånd ges om ifall intresset av att bevaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Enligt 8 § 2 st p. 1-5 kamerabevakningslagen anges faktorer som ska beaktas för att bedöma om tillstånd bör ges eller inte. T. ex att förhindra brottslig verksamhet, förebygga störningar av allmän ordning, förhindra olyckor eller annat liknande. Det finns således stöd för att tillstånd ska ges. Det du bör göra är att fråga föreningen ifall de har ett sådant tillstånd. Om de inte har tillstånd kan du be dem ta ner kamerorna, och ifall de inte lyssnar kontakta polisen. Ifall föreningen har brutit mot bestämmelserna i lagen föreligger även rätt till skadestånd enligt 28 § kamerabevakningslagen. Ifall de har fått tillstånd har du rätt att överklaga tillståndet enligt 29 § kamerabevakningslagen. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänliga hälsningar,

Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

2022-01-20 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej Lawline, min mamma har gått bort och nu undrar jag vad som gäller enligt arvet? Hon var gift sedan 16 år tillbaka men hade inga gemensamma barn med sin make. Hon hade bara mig och min syster som barn. De hade delad ekonomi och hyrde huset de bodde i. Inget testamente skrivet. Maken hade fri tillgång till hennes pengar så vi vet inte om han har överfört pengar till sitt konto sista tiden. Hon har lämnat en summa pengar efter sig (arv efter att hennes föräldrar gick bort) och min fråga är hur dessa nu fördelas enligt lag? Hennes make vill att vi sköter bouppteckningen oss emellan (för att slippa ytterligare kostnader) och att vi delar upp pengarna så vi får 1/3 var. Har läst lite men det står väldigt olika vad man som bröstarvinge har rätt till. Har vi systrar rätt till hela arvet så att vi får 50% var? Kan/får vi/man göra det? Tusen tack på förhand!
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Om inget testamente finns fördelas arvet enligt reglerna i denna lag. Arvingar delas in i olika arvsklasser med olika rätt till arv enligt 2 kap. Barn är i den första arvsklassen och har därmed rätt till arv i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Barn har rätt till lika del av arvet, eftersom ni är två barn fördelas arvet med 50% vardera. Detta utgör era arvslotter. Om den avlidna var gift finns dock särskilda regler i 3 kap. och där framgår att arvet först ska tillfalla maken (3 kap. 1 § ÄB). Övriga arvingar har i sådana fall efterarvsrätt vilket innebär att arvet fördelas först när den efterlevande maken också gått bort. Undantag från denna regel om makens arvsrätt är om den avlidna hade särkullbarn, dvs. barn utanför äktenskapet. Särkullbarn har nämligen rätt att kräva sin del av arvet direkt utan att behöva vänta tills den efterlevande maken gått bort. Efterlevande makar har dock skydd av den s.k. basbeloppsregeln som innebär att makar alltid har rätt att få ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Denna regel går före särkullsbarns rätt att få sin arvslott direkt. I denna summa ska det räknas in vad maken erhållit genom bodelning samt dennes eventuella enskilda egendom. Prisbasbeloppet för år 2022 är 48300 kr. Sammanfattningsvis har ni två barn rätt till hälften av arvet var eftersom ni är i den första arvsklassen. Regeln om makes arvsrätt gäller inte då ni är särkullbarn och kan därmed begära ert arv med en gång. Efterlevande maken kan dock ha rätt till arv ändå enligt basbeloppsregeln, beroende på värdet av egendomen som denne har efter bodelningen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Efterarv när testamente saknas

2022-01-20 i Efterarv
FRÅGA |Min moster gick bort i somras, hennes make ärvde hennes tillgångar, det finns inga gemensamma barn, på min mosters sida finns hennes syster ( min mamma) och min mammas barn, på min mosters makes sida finns 8 syskonbarn, Finns inget testamente skrivit, vem ärver då min mosters make går bort?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Om inget testamente finns fördelas arvet enligt reglerna i denna lag. Arvingar delas in i olika arvsklasser med olika rätt till arv enligt 2 kap. Syskon är i den andra arvsklassen och har rätt till arv efter eventuella barn samt föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om den avlidna var gift finns dock särskilda regler i 3 kap. och där framgår att arvet ska tillfalla maken i första hand (3 kap. 1 § ÄB). Övriga arvingar har i sådana fall efterarvsrätt vilket innebär att arvet fördelas först när den efterlevande maken också gått bort. Eftersom din moster inte hade några barn och ingen av hennes föräldrarna lever, så kommer din mamma att få efterarv när din mosters make går bort. Efterarvet omfattar den kvarlåtenskap som din moster lämnat efter sig, vad gäller hennes makes kvarlåtenskap så kommer den att fördelas till hans arvingar som är hans syskonbarn. Det innebär alltså att din mamma inte har någon arvsrätt efter din mosters make och hans arvingar har ingen arvsrätt efter din moster. Man gör då en beräkning av hur stor andel som är deras respektive kvarlåtenskap, vanligtvis är det hälften vardera. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Ansvar för ventilation i bostadsrätt

2022-01-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Köpte en bostadsrätt för ett knappt år sedan. Lgh var i dåligt skick framförallt köket med ev fuktskador så Brf kollade efter fukt men ingen fanns, föreningen rev hela köket på min begäran då hela lgh skulle totalrenoveras. Kvar i köket låg lite bråte bl a en låda som jag och hantverkaren trodde var en spisfläktAllt rullade på, jag flyttade in, bodde på landet hela sommaren, senare på hösten hade vi en OVK besiktning av Jonas, som sa att ventilationen i badrummet var lika med 0, inget utsug överhuvud taget!!!Röret var igensatt med typ fogskum utom åt ett håll! Så märkligtFick även nedslag på att det var fel frånluftsdon i köket som skulle bytas och det skulle bli en ny efterkontroll.Jag tar kontakt med hantverkaren som kommer med nytt don i metall.J. från styrelsen kommer också och kollar Dagen efter kommer J. och ordföranden till mig och säger att enbart min lgh inte fanns med på Ovk förra gången, ingen vet varförSå lådan/fläkten var ingen vanlig köksfläkt utan HELA min ventilationen för min lgh är inte ansluten till husets och det var därför vent i badrummet var proppat med fogskum. Dessutom borde jag ha förstått att den gamla lådan/fläkten skulle sparats men pga okunskap (anmärkning från J) så slängde vi den. Ordföranden skulle ha fått info om detta med inte fört det vidare till mig, tror inte hon förstod det heller. Jag ska dessutom betala för detta. Är det verkligen mitt ansvar, Ventilationen måste väl vara föreningens dito?
Daniel Högman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att referera till följande lagar och förordningar:Miljöbalk (1998:808) (hädanefter MB), Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (hädanefter miljöförordningen), Plan- och bygglag (2010:900) (hädanefter PBL), Plan- och byggförordning (2011:338) (hädanefter PBF), Bostadsrättslag (1991:614) (hädanefter BrL), Brottsbalk (1962:700) (hädanefter BrB), och Skadeståndslag (1972:207) (hädanefter SkL)Så som jag tolkar din fråga undrar du vem det är som ansvarar för ventilationen i din bostadsrätt. Jag kommer behandla den slängda lådan på slutet.Vem ansvarar för ventilationen?I 7 kap. BrL regleras bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenhetens skick. Av 7 kap. 12 § 2 st. BrL framkommer att bostadsrättsinnehavaren inte ansvarar för ledningar för el, gas, värme osv. om föreningen har försett lägenheten med dem, och de tjänar flera lägenheter. Det samma gäller enligt sista meningen för ventilation. I ditt fall har detta däremot inte skett eftersom du säger att din lägenhet inte är ansluten till ventilationen.Av 9 kap. 9 § MB framgår det att en ägare eller nyttjanderättshavare ska bruka en bostad eller lokal så att risk för människors hälsa inte uppkommer, och man ska vidta åtgärder för att förebygga detta. Detta preciseras i miljöförordningens 33 § 2 p. Där står det att en bostad ska ha "tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt," för att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa. Av detta kan slutsatsen dras att din lägenhet ska ha fullgod ventilation.En byggnad ska enligt 8 kap. 4 § PBL ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till bl.a. hälsa osv. Detta regleras sedan mer i detalj i PBF.I 11 kap. 19 och 20 §§ PBL kan man utläsa att en byggnadsägare som inte åtgärdar fel eller brister i ventilationssystem kan åläggas att åtgärda detta av kommunens byggnadsnämnd. Detta kan förenas med vite. Lagstiftaren har alltså valt att lägga detta ansvaret på byggnadens ägare.I PBF:s 5 kap. regleras byggnadssägarens skyldigheter vad gäller besiktning av ventilationen. Byggnadsägaren ska innan byggnaden tas i bruk, och löpande under tiden man har byggnaden, kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska för att "säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat", se 5 kap. 1 § PBF. Dessutom ska man vid varje återkommande besiktning säkerställa att ventilationen överensstämmer med gällande föreskrifter.Att din lägenhet inte besiktigades förra gången är alltså inte i linje med de föreskrifter som finns i PBL. Utan att veta för mycket om gällande föreskrifter vågar jag dessutom chansa på att ett ventilationsrör som täppts igen med fogskum inte är förenligt med föreskrifterna. Det är absolut möjligt att den nya ventilationen uppnår kraven på ventilation, men det är byggnadsägarens ansvar att se till att det sker, som du kan se utifrån lagrummen ovan. Eftersom din bostadsrätt, så som jag tolkar dig i alla fall, saknar fullgod ventilation är detta byggnadsägarens ansvar. Jag utgår från att det är bostadsrättsföreningen som äger byggnaden.Dina olika handlingsalternativ enligt migSå som jag ser det har du två val. Antingen ser du till att bostadsrättsföreningen åtgärdar felet, eller också begär du avdrag på köpeskillingen eftersom det finns ett väsentligt fel med lägenheten som du inte rimligen kan ha förväntats upptäckt vid tillträdet. Eftersom det finns så tydliga regler för vad som gäller för ventilationen skulle jag dock avråda dig från det andra alternativet eftersom det kan landa fel hos föreningen, och att vara ovän med sin förening är aldrig en bra idé. I stället skulle jag mot bakgrund av det jag har skrivit helt enkelt kräva att de åtgärdar felet och står för notan. En lägenhet ska ha ordentlig ventilation, och det är ägarens ansvar.Den bortslängda lådanAtt slänga en annans tillhörigheter kan dels anses som ett olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB, dels som en sakskada enligt 2 kap. 1 § SkL. Kort sagt är det ditt ansvar att inte göra något otillåtet med någon annans egendom. Här kan man diskutera om du ens kan anses vara vårdslös, vilket är minimikravet enligt SkL, men utan att veta mer om situationen kan jag inte ge dig ett säkert svar. Generellt sett skulle jag dock säga att det kan bli svårt att undkomma ansvar helt.I den här situationen kan det eventuellt vara värt att stå för den kostnaden för att minska friktionen med föreningen, men om det är stora summor kan det vara värt att gräva mer i saken.Om du skulle ha några frågor kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!

Glömt skanna vara i självskanning?

2022-01-20 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej vad skulle hända om jag råkade glömma att skanna nåt i självskanningen, om jag erkänner att jag glömde kan jag komma undan utan nån konsekvens då
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du faktiskt glömt att skanna varan har du inte haft avsikt att stjäla den. Detta skulle innebära att du inte begått brottet stöld, då det kräver avsikt att beröva affären från varan (BrB 8:1). Skulle affären anklaga dig för skuld blir det såklart en bevisfråga. Om de kan göra det sannolikt "bortom all rimlig tvivel" att du faktiskt menat att beröva dem från varan så kommer du fällas för brottet stöld eller ringa stöld.Hur denna bevisfråga bedöms i det enskilda fallet beror såklart på omständigheterna. Att du erkänner och säger att du är villig att betala för varan talar för att det inte var stöld men andra omständigheter kan tala i motsatt riktning. Det går därmed inte att ge ett helt säkert svar på din fråga.Förutom dessa juridiska aspekter kan affären såklart välja att ta icke-juridiska åtgärder. De kan till exempel säga att du inte får handla där mer eller att du inte längre får använda självskanning. Dessa åtgärder kräver inget direkt juridiskt stöd och du kan inte heller göra något åt dem eftersom affären bestämmer med vem och hur de gör affärer (så länge det inte t.ex rör sig om diskriminering).Jag hoppas du har fått ett någorlunda svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?

2022-01-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Har köpt en Apple watch som inte fungerar på mig då jag är tatuerad vilket gör att sensorn inte fungerar. Har hört av mig både till företaget jag köpt den av och Apple. Båda företagen menar på att det är det andra företaget som ska hantera ärendet. Ingenstans framgår det att jag inte kommer kunna använda den vid ärr eller tatueringar som Apple nu berättar att det beror på. Har jag som konsument rätt att lämna tillbaka produkten?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då du är en konsument i denna tråkiga situation blir det konsumentköplagen (KKL) som blir tillämplig. Jag tolkar din fråga som att du vill häva köpet p.g.a. fel då klockan inte riktigt går att använda för din del. Vad som utgör fel i vara regleras i 16 § KKL, och särskilt relevant för din situation blir 16 § 3 st. 2-3 p. KKL där det stadgas att varan ska betraktas vara felaktig om "säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet". Detta framgår av andra punkten och kan enligt mig innefatta den situation du angivit. Att tatueringar skulle hindra funktionen av din Apple watch, och att detta inte framgick vid köpetillfället eller på annat sätt framhävdes bör innebära att det föreligger ett juridiskt fel i varan enligt 16 § 3 st. 2 p. KKL om säljaren visste om detta, men underlät att meddela dig om detta. Förmodligen är så inte fallet, då säljaren antagligen inte visste om detta. Men som tur är har vi den efterföljande 16 § 3 st. 3 p. KKL till hjälp. I tredje punkten står det nämligen att ett fel i varan föreligger om "varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta". Detta är en väldigt vid definition och omfattar rätt många scenarion, ditt inberäknat. Du som köpare, utan någon given information, kan knappast ha haft anledning att tro att dina tatueringar skulle innebära en begränsning av din smartklockas funktioner. Därmed ska fel i vara anses föreligga vilket ger dig som konsument rätt att häva köpet enligt 29 § KKL. Med anledningen av felets art ska det slutligen nämnas att du endast kan vända dig till säljaren, inte Apple, med detta då avtalet är er sinsemellan. Det är följaktligen säljarens ansvar att behandla detta ärende, så du får stå på dig så att du inte blir hänvisad tillbaka till Apple! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad får man i ersättning för en kränkningsskada för rasistisk kommentar?

2022-01-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hur mycket kan jag få i skadestånd om någon kallar mig neger
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har blivit utsatt för brottet "förolämpning" som regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Enligt paragrafen ska den person som "riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan" dömas för förolämpningsbrott om gärningen var ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Detta utgör i sin tur självklart en kränkning för dig vilket ger dig som blivit utsatt för brottet rätten att kräva så kallad kränkningsersättning med stöd av 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Ersättningen ska motsvara storleken på den skada som kränkningen har inneburit. Det är väldigt svårt att ge något exakt svar på vad du kan förvänta dig i ersättning då domstolen bedömer sådana här saker från fall till fall, men för att ge dig någon indikation kan ett tidigare rättsfall från hovrätten nämnas. I hovsrättsfallet HovR B 1061-10 blev en person skadeståndsskyldig efter att ha kallat en av sina klasskamrater för "jävla negerfitta" i samband med ett bråk om en borttappad klocka. Skadeståndet uppgick till 5000 kr. Du kan därför, om du får gehör i rätten, förvänta dig några tusenlappar i kränkningsersättning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,