Privatbostad eller näringsfasitghet?

2019-02-17 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en fastighet med 3 stycken småhus på samma tomt som jag hyr ut till utomstående behöver jag taxerar om fastigheten till en näringsverksamhet eller kan jag fortsätta köra det som en privatbostad?
Sam Naderi |Svar: Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om privat- och näringsfastigheterHuvudregeln är enligt 2 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL) att ett småhus är en privatbostad om den till övervägande del används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon till denne närstående. För de fall småhuset skulle vara inrättat till bostad åt två familjer ska den till väsentlig del (minst 40 %) användas av ägaren eller någon närstående. När något av dessa rekvisit inte är uppfyllda betraktas småhuset som en näringsfastighet enligt 2 kap. 14 § IL. Bedömningen i ditt fallAv vad som framgår av din fråga hyr du ut samtliga småhus inom småhusenheten till utomstående, varför fastigheten är att betrakta som en näringsfastighet. Beskattningen ska därför ske i inkomstslaget näring enligt 13 kap. 1 § 3 st. IL. Om småhusenheten tidigare varit en privatbostad kan du i enlighet med den s.k. "tröghetsregeln" i 2 kap. 11 § IL vänta två år med att taxera om den.Om du däremot hyr ut enheterna till närstående kommer fastigheten fortsätta vara en privatbostad. Med närstående åsyftas enligt 2 kap. 22 § IL make, föräldrar, avkomling och avkomlings make, mor- och farföräldrar, syskon, syskons make och avkomling och även dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bunden av avtal?

2019-02-17 i Avtal
FRÅGA |Hej!!Jag har en fråga som jag hoppas ni kan svara på? Det var så att jag satte ut en annons på Blocket om att sälja min 42 tum LG TV från 2014 för 1500 kr. Jag fick många intressenter och en utav dem sa att han t.o.m. kan tänka sig betala 2000 kr för denna. Jag tyckte detta verkade jättebra så vi kom överens om att träffas för att byta ut varan mot kontanterna. När vi träffas säger han plötsligt att han endast vill betala 1000 kr för TV:n eftersom han har lite ont om pengar. Jag påminner då om att vi hade kommit överens om att det var 2000 kr som gällde. Han säger då att jag är bunden av köpet eftersom jag har lovat honom tidigare att han ska få köpa TV:n. Jag gick därifrån och ska sälja TV:n till någon annan men jag är lite orolig för skadeståndskrav. Är det så att jag var tvungen att sälja TV:n till honom för 1000 kr? Kan jag nu i så fall råka ut för något skadeståndskrav? Finns det någonting jag kunde ha gjort för att undvika denna situation?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett avtal ska komma till stånd krävs det att en anbudsgivare lämnar ett anbud (ett erbjudande) som en motpart sedan accepterar, enligt 1 § 1 st. avtalslagen. Avtal sluts alltså i två steg, först genom att anbudsgivaren blir bunden av sitt anbud, sedan genom att motparten blir bunden av sin accept. Då ni överhuvudtaget inte kommit överens om att Tv:n skulle säljas för 1 000 kronor är du inte bunden av något avtal och han kan således inte rikta skadeståndsanspråk mot dig. Beroende på hur konversationen sett ut mellan er, skulle det kunna tänkas att ni ingått ett avtal där priset var satt till 2 000 kronor. Detta är dock svårt att avgöra endast utifrån den information du givit mig. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Fler passagerare än ett fordon är registrerat för

2019-02-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Har en fyrhjuling (motorcykel med andra ord).Denna är endast registrerad för en förare, vad blir det för straff för att ha en passagerare?
Ninorta Antar |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga på så sätt att du menar, vad blir det för straff om man har fler än en passagerare som den är registrerad för. Att man enbart får ha så många passagerare som ett fordon är registrerat för framgår av 4:6 trafikförordningen (1998:1276). Om man ändå väljer att ha fler passagerare än tillåtet och således överträder bestämmelsen som nämnts, kan man dömas till penningböter enligt 14:3 trafikförordningen.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna ifall du har fler funderingar.

Vi gifte oss i Thailand, kan jag ansöka om skilsmässa i Sverige?

2019-02-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej ! Jag och min fru gifte oss i Thailand 2013,och registrerade de i en thailändsk kommun inte i Sverige.Jag vill skilja mej från henne men hon vägra och hon om hon ska skilja sej så gör hon de bara i Thailand när de passa henne ! Vi bor i Sverige och har 2 gemensamma barn.Hur gör jag ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen utgångspunkt jag har i mitt svar till dig är att du och din fru gift er i Thailand men aldrig registrerat äktenskapet i Sverige. Du vill ansöka om skilsmässa, men inte hon. Jag utgår även från att du hade svenskt medborgarskap vid äktenskapets ingående och att hon hade thailändskt medborgarskap. Då ni gift er enligt utländsk lag aktualiseras internationella privaträttsliga regler. Regler om äktenskap ingångna enligt utländsk lag finns i lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. För att ni ska kunna skilja er i Sverige krävs att äktenskapet är giltigt även i Sverige. För att äktenskapet ska vara giltigt i Sverige krävs att det är giltigt i den stat där det ingicks. Som jag förstår det hade du och din fru olika medborgarskap när ni gifte er (du svenskt och hon thailändskt). I det fallet krävs dessutom att äktenskapet är giltigt enligt båda ländernas lagar. För att äktenskapet ska vara giltigt enligt svensk lag krävs därmed att inget av äktenskapsbalkens äktenskapshinder förelåg när ni gifte er. Äktenskapshindren är om någon av er var under 18 år när ni gifte er, om ni är släkt och om någon av er redan var gifta (jfr 2 kap. 1-3 § Äktenskapsbalken). Då jag inte har någon vidare bakgrundsinformation om er utgår jag från att ni gifte er på ett sätt som är lagligt i Thailand och att inget äktenskapshinder enligt svensk lag förelåg. Det innebär i sådana fall att ert äktenskap är giltigt även i Sverige.Med utgångspunkten att ert äktenskap är giltigt i Sverige får det tas upp av svensk domstol bland annat om käranden (du) är svensk medborgare och har hemvist i Sverige eller tidigare haft hemvist här sedan du fyllde arton år (3 kap. 2 § p2). Talan om äktenskapsskillnad ska i ett sådant fall prövas enligt svensk lag (3 kap. 4 § första stycket). Att talan ska prövas enligt svensk lag innebär t.ex. att svenska regler om betänketid aktualiseras. Om ni har barn under 16 år eller bara en av er vill skiljas kommer skilsmässan att föregås av en betänketid om 6 månader, räknat från när ditt yrkande om äktenskapsskillnad delges din fru (5 kap. 1-3 § Äktenskapsbalken). Eftersom det bara är du som vill skiljas måste du ansöka om stämning av din fru. Behörig domstol är tingsrätten i den ort där någon av er har sin hemvist.Sammanfattning och rådDå du och din fru gift er i Thailand är äktenskapet giltigt i Sverige under förutsättning att det är giltigt enligt både svensk och thailändsk lag. Med utgångspunkten att åtminstone du har svenskt medborgarskap är svensk domstol behörig att ta upp talan om skilsmässa och det ska hanteras enligt svensk lag. Att det ska hanteras enligt svensk lag innebär att de svenska reglerna om bland annat betänketid aktualiseras.Eftersom det bara är du som vill skiljas måste du ansöka om stämning av din fru. På Sveriges domstolars hemsida finns en färdig blankett att använda för ändamålet. Till stämningsansökan ska bifogas personbevis för er båda, vilka du beställer från Skatteverket. Det är en god idé att du även bifogar en kopia av ert vigselbevis. Eftersom det är du som gör gällande att ni är gifta har du även en bevisbörda för att så är fallet.Om du hellre vill ha hjälp med att skriva stämningsansökan kan det vara en god idé att anlita en jurist för ändamålet. Det kan även vara en god idé att anlita en jurist som bevakar dina intressen och är behjälplig vad gäller bodelning och om det t.ex. tvistas om barnens vårdnad eller boende. En jurist på Lawlines juristbyrå kan vara behjälplig i allt detta. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Rätt till ej utbetald lön.

2019-02-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag blev muntligen uppsagd i september med beskedet att det inte fanns något arbete för mig efter 24/10 18.Jag sökte nytt arbete hos ett konkurrerande företag och höll min närmaste chef väl informerad under denna process. Chefen uppmuntrade mig hela tiden att fortsätta dialogen med konkurrenten.Den 24 / 10 då allt är klart med ny arbetsgivare, får den f d arbetsgivaren kalla fötter och påstår att jag inte är uppsagd och erbjuder mig att sitta hemma med full lönbara jag inte går till konkurrenten.Före detta arbetsgivaren vägrar betala min lön + övertid för oktober. Oberoende av huruvida anställningen upphörde den 24/10 på rätt sätt eller inte, kan arbetsgivaren vägra betala ut min oktoberlön ?Jag är inte fackansluten.
Oscar Lado |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist (7§ lag om anställningsskydd). En sådan uppsägning ska alltid vara skriftlig för att vara giltig, uppsägningsbrevet ska även innehålla information om du har företrädesrätt till återanställning eller inte och hur du ska överklaga uppsägningen. (8§ lag om anställningsskydd). Om dessa kriterier är uppfyllda har uppsägningen gått rätt till. Oavsett om uppsägningen har gått rätt till eller inte så har du rätt till lön och övertidsersättning för den tid du arbetat enligt ditt anställningsavtal, det spelar ingen roll om du är fackansluten eller inte. Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön får du en fordran (betalningskrav) på denne, dessutom utgår ränta på beloppet (3§ räntelagen).Det spelar ingen roll om du är fackansluten eller inte.Om det inte hjälper att vända sig till arbetsgivaren kan du vända till till kronofogdemyndigheten för att driva in skulden. Hoppas du fick svar på din fråga!

Delas arv vid bodelning mellan sambos?

2019-02-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kvinna, änka sedan många år avlider utan att ha testamenterat sin egendom till sin enda bröstarvinge där avsikten var att egendomen skulle vara enskild egendom. Bröstarvingen är sambo och vill att arvet ska vara enskild egendom. Kan de skriva ett samboavtal där de undantar arvet vid en eventuell separation?
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!DispositionJag kommer inleda med att förklara vilken egendom som delas vid en bodelning mellan sambos och sedan kommer jag förklara kortfattat hur sambos själva kan påverka delningen avseende dess omfattning. Vilken egendom ingår vid bodelning mellan sambos?Angående samboende enligt sambolagen (sambos) råder andra regler och principer än för makar enligt äktenskapsbalken. När sambos separerar sker bodelning om någon av parterna begär det (se 8 § sambolagen, hädanefter SamboL). I en sådan bodelning ingår som huvudregel all samboegendom. Samboegendom är begränsat till den egendom som är sambornas gemensamma bostad och bohag och enbart om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Även om det inte i ett testamente specificerats att egendomen ska vara mottagarens enskilda så kommer egendomen inte ingå i en bodelning om den inte är att anse förvärvad för gemensamt bruk (jfr 4 § 2-3p. SamboL). Angående arv har uttalats att sådan egendom mer sällan kan anses vara förvärvad för gemensamt bruk (se prop. 1986/87:1 s. 105). Istället ses egendomen ofta enbart som "tillfallande", vilket inte uppfyller kraven på gemensamt anskaffande. Arvlåtarens faktiska avsikt huruvida egendomen skulle vara gemensam eller enskild är utan avgörande betydelse om det inte har uttryckts i testamente (jfr återigen 4 § 2-3p. SamboL). Däremot kan aktiv medverkan av sambo såsom specifikt val av viss egendom föranleda annan bedömning, eftersom det då kan övergå från att ses som "tillfallande" av egendom till att istället ses som gemensamt anskaffande (jfr NJA 1997 s. 227). Sammantaget kan med övervägande sannolikhet sägas att egendomen inte ingår i en bodelning trots att det ej stadgas om enskild egendom i något testamente. Nedan kommer jag ändock gå igenom vad sambos kan avtala om angående vilken egendom som ska ingå eller inte ingå i en bodelning. Samboavtal - vad kan makarna överenskomma om bodelning?Sambos kan avtala antingen att bodelning inte alls ska ske eller att viss samboegendom inte ska ingå i bodelning. Det går inte i ett samboavtal avtala om att mer egendom än samboegendomen ska ingå i bodelningen. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna för att vara giltigt; andra formkrav råder ej för dess giltighet. (se 9 § SamboL) SammanfattningEnbart bostad och bohag som har anskaffats av sambos för gemensamt bruk ingår i en bodelning vid eventuell separation (8 § och 3 § SamboL). Eftersom arvet sannolikt inte utgör samboegendom kan det således bli överflödigt med ett samboavtal. Om arvet har tillfallit under sådana omständigheter att det råder skäl att anta att egendomen är att anse som samboegendom kan ett samboavtal upprättas för att säkerställa att egendomen inte ska delas. Ett samboavtal upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. För att kort svara på din fråga: ja, de kan upprätta ett samboavtal för att undanta arv från delning vid eventuell separation, men med stor sannolikhet är det onödigt. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Anställa personal från tillsvidare till timme

2019-02-17 i Anställningsformer
FRÅGA |Kan jag som chef anställa en personal på timanställning fast denne själv har sagt upp sig frivilligt? Om denne går med på det?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det är möjligt. Dock är inte timanställning en anställningsform, istället betyder det att arbetstagaren får betalt per timme hen arbetar. Grundanställningen är antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, där sedan arbetstagaren går in och arbetar på timme.Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer, exempelvis om du vill veta mer om vad anställningsformerna innebär.Med vänlig hälsning

Säga upp sin del av hyreskontraktet

2019-02-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag delar ett hyreskontrakt med min vuxna son jag vill säga upp min del av kontraktet kan jag det
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring hyra av lägenhet finns i Jordabalken (JB) 12 kap.Jag förstår din fråga som att du och din son står på hyresavtalet tillsammans, och du vill nu säga upp din del och undrar om det även kommer att påverka din sons möjligheter att bo kvar.Individuellt besittningsskyddGenom att du delar hyresavtalet med din son, har han ett så kallat individuellt besittningsskydd om du skulle välja att säga upp din del av avtalet. Det betyder att din son har rätt att bo kvar i lägenheten på egen hand och även få hyresavtalet förlängt (JB 12 kap. 47 §).Denna rätt har han förutsatt att hyresvärden inte har några anledningar till att inte låta din son bo kvar. Exempel på sådan anledning kan vara om din son saknar inkomst och inte kommer kunna betala hyran utan din hjälp, eller om han tidigare misskött sig på något sätt.Hur säger man upp ett hyresavtal?Uppsägningen kan ske antingen skriftligt eller muntligt - båda formerna utgör en godkänd uppsägning (JB 12 kap. 8 §). Om du säger upp avtalet muntligt, ska dock din uppsägelse bekräftas skriftligen av hyresvärden.SammanfattningDu kan säga upp din del av hyresavtalet utan att det påverkar din sons rätt att bo kvar och och ha kvar sin del av hyresavtalet. Detta under förutsättning att det inte finns några anledningar för hyresvärden att neka din son detta. Du kan säga upp ditt hyresavtal antingen muntligt eller skriftligt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,