Preskription av brott

2022-01-16 i Påföljder
FRÅGA |Jag blev sexuellt utsatt av min far när jag var mellan 6-9år. Jag är 36 år nu och har precis börjat ta tag i saken, sökt psykologhjälp med min PTSD som jag har pga detta. När jag kontaktade polisen för några månader sedan så berättade dom att brottet är preskriberat. Min fråga är: Finns det någon chans att få det o-preskriberat, med tanke på att jag fortfarande är "ett offer" i dagsläget och han har inte fått någon rättvisa alls.
Vanessa Butler Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Brott enligt brottsbalken har olika preskriptionstider beroende på hur grovt brottet är. När ett brott har preskriberats betyder det att man inte längre kan väcka åtal för brottet och staten har då inte rätten att straffa personen för brottet. För de grövsta brotten såsom mord finns det ingen preskriptionstid. För andra brott varierar preskriptionstiden mellan 2–15 år. Det finns ingen lag i svensk som stödjer att det går att o-preskribera ett brott, det vill säga att när ett brott är preskriberat så kommer det för alltid att vara det.Trots att du fortfarande är ett offer för handlingen som han utförde, handlar preskriptionstiden om vad staten kan göra mot din far. Du kan fortfarande vara ett offer för vad han har gjort, trots att staten inte längre kan straffa din far genom en påföljd för gärningen.Hoppas att mitt svar kunde hjälpa dig.Vänligen,

Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?

2022-01-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |När jag och min sambo skilde oss bestämde vi att vi har barnen 2-2-3 modellen och de har fungerat jättebra i ett år. Men nu vill hon byta till vv. Kan hon kräva att vi gjör det?
Frida Källhage |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår på din fråga att du undrar om den ena föräldern har rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Jag kommer besvara din fråga med hjälp av föräldrabalken (FB). Grundläggande förutsättningarDet är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge med båda föräldrar tillgodoses (6 kap 15§ 2 st FB). Detta innebär således att din före detta sambo inte ensamt kan bestämma hur ni ska dela upp umgänget, precis som att du inte heller kan bestämma detta på egen hand. Viktigt att nämna är att barnets bästa ska vara avgörande när det gäller frågor kring barns umgänge (6 kap 2a§ 1 st FB).Det bästa är att försöka komma överensÄven om det kan vara svårt så är det lättast att försöka komma överens. Oftast är det mest skonsamt för alla parter och ni har själva möjligheten att utforma hur umgänget ska se ut, utan inbladning av en domstol. Skulle det vara så att ni lyckas komma överens om hur umgänget ska fördelas är det en god idé att skriva ett avtal så att det är tydligt vad ni kommit fram till. Detta gör ni genom att kontakta familjerätten i er kommun. Avtalet blir sedan juridiskt bindande på samma vis som en dom under förutsättning att socialnämnden godkänner det. Har ni redan ett sådant avtal så kan ni skriva ett nytt under förutsättning att ni är överens. Är ni inte överens är proceduren densamma som om ni inte hade haft ett avtal, vilket jag kommer förklara nedan.Om ni inte kan komma överensIbland fungerar det inte att komma överens på egen hand, då är första steget att kontakta familjerätten i er kommun. Från och med 1:e mars 2022 är det lag på att först kontakta familjerätten innan en eventuell stämning kan göras. Familjerätten kan ge er stöd och hjälpa er att lösa situationen. Skulle ni ändå inte finna en gemensam lösning kan du stämma din före detta sambo genom att vända dig till tingsrätten. Tingsrätten kan ge till uppdrag att familjerätten ska genomföra medlingssamtal med er. De kan också bestämma att socialnämnden ska påbörja en utredning om hur umgänget ska fördelas. Vad som anses vara bäst för barnen är det som kommer vara avgörande för bedömningen. Det som tingsrätten kommer fram till kommer slutligen resultera i en bindande dom som talar om hur umgänget ska fördelas. Vill du gå denna väg skickar du en blankett till tingsrätten, du kan läsa mer om detta här. Mitt råd till digOm ni i dagsläget har ett giltigt avtal om umgänge så bör du följa detta samtidigt som du arbetar med att få det förändrat. Det finns annars en risk att det hålls emot dig om en tvist om umgänget uppstår. Finns det inte ett avtal bör ni försöka komma överens så att ni kan upprätta ett. Familjerätten kan vara en god hjälp i detta då de kan erbjuda mycket stöd och hjälp. Stämning i tingsrätt bör ses som en sista utväg om det inte finns någon annan lösning. Skulle det gå så långt så är det bra att kontakta en jurist som kan hjälpa dig föra din talan. Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa dig, du kan komma i kontakt med dem här. Jag hoppas du fick din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Kan fastigheter inkluderas i laglotten?

2022-01-16 i Laglott
FRÅGA |Min nyligen avlidne make och jag, hustrun, har skrivit i testamente att vissa fastigheter vid hans död ska tillfalla hans tre barn. Ett av hans barn anser att dessa fastigheters värde inte ska räknas in i deras tre laglotter. Har hen rätt? Alla våra tillgångar är gemensamma ( giftorättsgods)
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med beklagar jag sorgen efter din make. För att besvara om fastigheten räknas in i laglotten används ärvdabalken (ÄB). Vad är laglotter?Laglotter är den del av en bröstarvinges (i detta fall din makes barn) arvsrätt som denne alltid har rätt till. Laglotten består av hälften av arvslotten (ÄB 7 kap. 1 §). Detta innebär alltså att barnen alltid har rätt till hälften av den arvslott som en bröstarvinge har rätt till enligt arvsreglerna. En förälder kan alltså genom testamente endast utesluta bröstarvingar från hälften av det arv de annars skulle få. Ingår fastigheten i laglottens värde?Det är dödsboets värde när boet är utrett som ska ligga till grund för laglottsberäkningen. Laglotten innebär att barnen har rätt till ett visst värde. Så länge barnet får ut egendom till ett värde som motsvarar halva arvslotten så är reglerna om laglotter uppfyllda. Laglotten är alltså en värdemässig del av kvarlåtenskapen och kan inkludera vilken av testatorns egendom som helst. Därmed inräknas fastighetens värde i laglotten. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Måste brorsbarn få del i testamente?

2022-01-16 i Testamente
FRÅGA |De enda nära släktingar jag har är 2 brorsbarn.Kan jag ändå testamentera allt till kommunen?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan testamentera bort allt, eller om dina brorsbarn måste få något, används ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att du får göra vad du vill med din egendom i ditt testamente. Du kan alltså testamentera bort den till vem du vill, tex kommunen. Undantaget som finns till detta är att bröstarvingar (alltså ens barn) har rätt till sin laglott (ÄB 7 kap. 1 §). Detta innebär att så länge du inte har några bröstarvingar, utan endast brorsbarn, så är du fri att testamentera bort allt till kommunen. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

När kan man råka ut för ett färdolycksfall?

2022-01-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej.Om man halkar på arbetsgivarens parkeringsplats räknas detta då som arbetsskada eller färdolycksfall?Parkeringsplatsen ligger på företagets mark och inte kommunen.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEn färdolycksfall är en olycka som någon råkar ut för på väg till eller från sin arbetsplats. Huvudregeln är att tröskeln vid din ytterdörr hemma och tröskeln in till arbetsplatsen räknas som gränsen. I ditt fall borde det anses vara en färdolycka, då din olycka inträffade på parkeringen och inte innanför tröskeln på din arbetsplats. Det är dock viktigt att komma ihåg att resan till arbetsplatsen måste ske i anslutning till arbetstiden början eller slut, och inga omvägar får tas, förutom vissa undantag, såsom att lämna eller hämta barn på förskola. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?

2022-01-16 i Bolag
FRÅGA |Hej! Bolagstämman i aktiebolag kan bestämma teckningskursen av en ny emission (ABL 13:4). Hur beräknas teckningskursen? Finns det regler som bolagstämman måste följa och, framför allt, finns det typiska beräkningsmetoder? Tack!
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga regleras mycket riktigt i Aktiebolagslagens 13 kapitel. I 13 kap 3 § ABL anges att styrelsen (eller den som tar på sig uppgiften) ska upprätta ett förslag till emission. Förslaget ska innehålla bland annat teckningskursen (se 13 kap 4 § 1 st 3 p. ABL). Teckningskursen för de nyemitterade aktierna får inte understiga de tidigare aktiernas kvotvärde, se 13 kap 4 § 3 st ABL. Kvotvärdet för de tidigare aktierna beräknas genom att dividera aktiekapitalet med antalet aktier (jfr 2 kap 5 § 4 st ABL). Om teckningskursen sätts över kvotvärdet (överkurs) ska det anges i förslaget hur fördelningen ska ske av överkursvärdet mellan den bundna överkursfonden och den fria överkursfonden, se 13 kap 4§ 3 st sista meningen. Sammanfattningsvis måste den som upprättar förslaget till nyemission se till att teckningskursen för de nyemitterade aktierna inte understiger de tidigare aktiernas kvotvärde (aktiekapitalet delat på antalet aktier). Det är möjligt att sätta teckningskursen över kvotvärdet (så kallad överkurs). Överkursvärdet är skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet. Detta överkursvärde hänförs till en överkursfond som ingår i det fria egna kapitalet (och därmed kan spenderas fritt), och man kan även hänföra det till det bundna egna kapitalet (och genomföra exempelvis en fondemission så att aktierna blir mer attraktiva samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar). Jag rekommenderar bolagsverkets skrivelse om nyemissioner som innehåller omfattande kommentarer på förfarandet. Förhoppningsvis har du fått svar på din fråga, men tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du kommer på fler funderingar!Vänligen,

I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?

2022-01-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag undrar till vilken grad mina föräldrar får bestämma över mig efter att jag har fyllt 18. De påstår att eftersom att jag fortfarande bor hemma så måste jag lyssna på vad de säger, och annars kommer de med hot. Hoten är allt ifrån att jag inte får middag, eller att de slutar att stödja mig finansiellt. Enligt dem är det helt okej att göra dessa hot, men personligen tycker jag att det känns lite fel. Hur mycket har de egentligen att säga om mitt liv?
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar i vilken mån dina föräldrar har som skyldighet att ta hand om dig, samt i vilken utsträckning de får ta beslut åt dig, både innan och efter 18 års ålder. Föräldrafrågor regleras genom föräldrabalken (FB). Däri framgår bland annat i vilken mån du behöver dina föräldrars tillåtelse för att ingå avtal, samt att de är skyldiga att försörja dig i rimlig mån. Men åldersgränserna för dessa saker är olika.För att få ingå avtal behöver du i regel ha fyllt 18 år (9 kap 1 § FB). Innan dess behöver du dina föräldrars tillåtelse, annars blir avtalet ogiltigt, i regel (9 kap 6 § FB). Ifall du har tjänat pengarna själv, dvs genom avlönat arbete, behöver du dina föräldrars tillåtelse tills att du är 16 år gammal (9 kap 3 § FB). För att då arbeta, dvs ingå anställningsavtal, behöver du dina föräldrars tillåtelse fram tills du är 18 år gammal (6 kap 12 § första stycket FB).Dina föräldrar har dessutom underhållsplikt fram tills du fyller 18 år (7 kap 1 § andra stycket första meningen FB). Om du går i skolan, på grundskole- eller gymnasienivå, är underhållsplikten förlängd fram tills att du tar studenten, eller som längst fram tills man fyller 21 år (7 kap 1 § andra stycket andra och tredje meningen FB). Det vanligaste är alltså att föräldrar är underhållspliktiga tills barnet tar studenten (vilket oftast sker då barnet är 18–19 år gammalt). Underhållsplikt innebär att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet i rimlig mån, utifrån dina behov och deras ekonomiska förmåga (7 kap 1 § första stycket FB).Mer generellt sett har varje barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap 1 § FB). Dina föräldrar är ansvariga för att dessa värden efterlevs (6 kap 2 § andra stycket FB). Utöver det är numera den s.k barnkonventionen svensk lag, vilket ser till att samma värden efterlevs. Listan på föräldrars skyldigheter och rättigheter gentemot sina barn är ändlös, men ovanstående är några värdefulla exempel. I regel kan man dock konstatera att föräldrar har mycket att säga till om fram tills att man fyller 18 år.Att du bor hemma innebär inte att dina rättigheter tas ifrån dig. Dock innebär dessa utökade rättigheter också att dina föräldrar inte längre måste se efter dig i samma mån från och med att du tar studenten (eller fyller 18 år, beroende på om du går på gymnasiet). De behöver inte längre mata dig eller ge dig ett tak över huvudet, enligt lag.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?

2022-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hur många busringningar krävs det för att det ska utgöra ofredande?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det stämmer att busringning kan innebära ofredande och därför vara brottsligt, men det är inte så enkelt att ett visst antal ringningar innebär brott. Som framgår av 4 kapitlet 7 § Brottsbalken krävs att kontakten/agerandet är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det finns inte någon kvantitativ gräns för vad som utgör ofredande, det beror på omständigheterna i de enskilda fallen. Förutom hur många gånger personen ringt så spelar det även roll när personen ringer, vad den säger, hur den tilltalar och kommunicerar med personen som blir ringd etc. Det är stor skillnad på att ringa under dagen och att ringa på natten, men det är samtidigt inte de enda faktorerna. Att bli uppring en gång i juni och en gång i augusti uppnår troligen inte gränsen för ofredande eftersom det är få gånger med stort mellanrum, men man kan tänka sig att personen ringer och säger att "jag kommer ringa dig var tredje månad för resten av ditt liv för att jävlas" och då kan det vara ofredande redan efter första eller andra gången. Man kan uppnå straffbarhetsnivån även utan att prata, exempelvis om man ringer någon många gånger. Sammanfattningsvis finns det inte ett enkelt svar på din fråga, folk blir kränkta av olika saker och vad som är avgörande i ett fall kanske inte är lika viktigt i ett annat. Du får lyssna på dig själv och känna efter, om du känner att din frid blivit kränkt så bör du agera utefter den känslan - nu vet du i varje fall lite om hur lagstiftaren tänkt sig att ofredande bedöms. Mitt tips till dig är att skriva ner när personen har ringt och vad de sagt och kanske försöka spela in ett samtal om det är möjligt. Men det krävs typiskt sett fler än ett eller två samtal för att det ska bli fråga om ofredande. Notera att om någon ringt dig och sagt att de på allvar vill skada dig eller din egendom så är det fråga om olaga hot som du bör anmäla direkt, se 4 kapitlet 5 § Brottsbalken.Jag hoppas detta besvarar din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydlig. Vänligen,