Hur gör vi det rättvist vid förskott på arv?

2020-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA |HejVår mamma vill överlåta sin sommarstuga till oss 3 barn. Nu är vi 3 också överens om att jag själv tar över stugan. Då ser jag 2 alternativ:1) Hon ger oss 3 stugan (värde x kr). Jag löser ut mina syskon med 1/3x kr var. De får då betala skatt utan att egentligen någonsin ägt stugan, jag köper ut dem direkt. När jag i framtiden säljer kommer jag att få betala skatt på hela stugan antar jag, eller kan man då räkna av köpevärdet till x kr eller 2/3xkr?2) Hon ger enbart mig stugan som förskott på arv. Vid senare arvsskifte räknas den summan av på min del och mina syskon får mer (från försäljning av hus).För mig verkar ju 1) kunna liknas vid dubbelbeskattning, beroende på värdet man får räkna av vid framtida försäljning. Mina syskon får ju betala skatt på något de aldrig nyttjat som ägare, eller? Vad innebär 2), räknas x kr av för mig vid arvsskiftet rakt av som pengar och man tar ingen hänsyn till eventuell vinskatt som mina syskon hade fått betala enligt 1)? Eller hur kommer den fördelningen att se ut. Jag har lästa massa på nätet, men känner att detta är väldigt krånglig att förstå och göra det som är bäst. Det är inte så att vi vill komma undan skatten, men om ett sätt ger någon form av dubbelbeskattning så vill vi naturligtvis undvika det. Jag vill också att mina syskon skall känna sig trygga med att vi gör på bästa sätt för dem.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningPrecis som du själv redogör för i din fråga kan gåvor i många fall utgöra förskott på arv. Allt en arvlåtare under sin livstid skänker till sitt barn finns det en presumtion att utgör förskott på arv. Presumtionen kan dock brytas om det i samband med gåvan föreskrivs att den inte ska utgöra förskott på arv. I förskott på arv ska det inte tas hänsyn till de kostnader en förälder lagt ner på sitt barns uppehälle och utbildning (6 kap. 1-2 § Ärvdabalken, ÄB).Om din mamma, enligt det du benämner som alternativ 2, skänker stugan till enbart dig utan föreskrift om att det inte ska utgöra ett förskott, kommer det att tas hänsyn till gåvan när arvet efter henne sen ska fördelas. När din mamma går bort, och om det inte finns ett testamente som stadgar annat, ska kvarlåtenskapen efter henne fördelas i första hand till hennes barn, dvs ni tre. Ni delar på arvet henne med lika stor del. I ditt fall kommer det dock att innebära att en avräkning sker utifrån den gåva som givits som förskott på arv. Avräkningen sker efter egendomens värde när du fick (dvs. det den är värd i nuläget, inte vad den är värd den dagen din mamma går bort). För att räkna ut arvslotterna finns det två olika formler. Huruvida vilken som aktualiseras är beroende på hur stort förskottet är visavi hur stor behållning som finns i boet.Formeln för de enklare fallen innebär att man adderar bobehållningen med förskottet. Summan divideras sedan med antalet grenar (antalet arvsberättigade barn). För att exemplifiera det:Exempel: Antag att det när din mamma går bort finns tillgångar om 800.000 kronor i boet. Fastigheten du erhållit var när den skänktes värd 100.000 kronor. Beräkningen blir då (800.000+100.000)/3 = 300.000 kronor i arvslott. Din arvslott ska minskas med de 100.000 kronor du fått i förskott. Det innebär att du får 200.000 kronor i arv efter din mamma medan dina syskon erhåller 300.000 kronor var. Skulle det vara mer komplicerat (om t.ex. det du erhållit i gåva var värt mer än vad din arvslott skulle bli) kan det innebära att du inte får något i arv medan dina syskon får dela på återstoden. Däremot blir du inte återbäringsskyldig för det dina syskon får för lite.Som svar på din fråga innebär det att det du fått i förskott räknas av enligt värdet när gåvan mottogs. Det tas ingen hänsyn till eventuell skatt som skulle betalts om ni hade fått fastigheten gemensamt. Det kan vara såväl fördelaktigt som till din nackdel, i princip beroende på hur fastighetsmarknaden utvecklas. Har fastigheten gått upp i värde är det till din fördel, har den gått ner i värde talar det till din nackdel.Om din mamma skulle skänka stugan till er tre och du löser ut dina syskon direkt ska de, precis som du redogör för, betala skatt på den vinst de gör. Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus omkostnadsbeloppet. Eftersom ni erhållit fastigheten i gåva träder ni i er mammas skattemässiga situation. Omkostnadsbeloppet blir således vad din mamma en gång betalde för fastigheten. När du sedermera säljer fastigheten ska tidigare s.k. delavyttringar beaktas. Har delavyttringen under innehavstiden föranlett kapitalvinstberäkning bör de belopp som legat till grund för vinstberäkningen vid delavyttringen tillämpas också vid slutförsäljningen. Det ska nämnas att skatterätten är komplex. Och det är svårt att med säkerhet redogöra för hur omkostnadsbeloppet kommer att beräknas för dig den dagen du säljer fastigheten. Jag skulle dock inte beteckna det som dubbelbeskattning; dina syskon har måhända inte nyttjat fastigheten de har dock (om så för kort tid) innehaft ett ägande för vilket det ska beskattas när det avyttras. Min rekommendation är att din mamma skänker fastigheten till dig och att den avräknas som förskott på arv den dag hon går bort om ni alla är överens om det. Gåvor är skattefria innebärande att varken du eller din mamma blir skattskyldiga nu. Du blir skattskyldig först den dag du säljer. Fastighetsmarknaden är i regel gynnsam vilket torde innebära att den inte kommer att tappa i värde. Det dina syskon ärver (och för den delen även du) beskattas inte heller, då arv är skattefria. Dock är principen densamma i det fallet; ärver de t.ex. en fastighet är arvet skattefritt, men säljs fastigheten ska kapitalvinsten beskattas.Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av överlåtelser och arv. Om ni önskar hjälp med att upprätta gåvobrev eller om din mamma vill reglera sin kvarlåtenskap vid sin bortgång genom ett testamente kan vi vara behjälpliga även med det. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt med en av våra jurister. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan köp av bostadsrätt under marknadspris vara förskott på arv?

2020-01-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, för ca 6 år sedan köpte min sambo sin mors bostadsrätt för samma pris som hon köpte sin lägenhet för året innan. Hans mor i sin tur köpte min sambos lägenhet för det priset han en gång i tiden köpte sin bostadsrätt för. Mellanskillnad på bostadsrätterna var 180 000 sek och detta gav då min sambo till henne. De skrev ett varsitt överlåtelse avtal på detta som vi än i dag har kvar. Både min sambos mor och min sambo gjorde en vinst när bostadsrätterna såldes vidare några år senare. Men nu är frågan kan min sambos syskon åberopa att detta räknas som ett förtida arv då både mor och son köpte och sålde till varandra för ert underpris? Kanske är det även viktigt att nämna att min sambos mor gjorde även en större vinst när hon sålde min sambos gamla lägenhet än när min sambo sålde sin mors gamla lägenhet. Tacksam för svar. Vänliga hälsningar
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig om reglerna som handlar om förskott på arv i ärvdabalken (ÄB).Vad är ett förskott på arv?Förtida arv, eller förskott på arv är sådana gåvor som en arvlåtare gett en bröstarvinge under sin livstid (6 kap 1 § 1 st ÄB). Vad en sådan gåva kan vara finns inte definierat, utan det kan vara exempelvis kontanta gåvor eller gåvor i saker. Även en bostadsrätt som säljs under marknadsvärdet kan räknas som en sådan gåva. Vid beräkningen av värdet av ett förskott på arv ser man till gåvans värde när den gavs (6 kap 3 § ÄB). Eventuella värdeökningar anses alltså inte vara en del av förskottet.Vad händer med ett förskott på arv när arvlåtaren avlider?När arvlåtaren avlider ska förskott på arvet avräknas från arvtagarens arvslott. Man lägger då till värdet av förskottet till resten av arvet som om gåvan aldrig getts bort och delar det mellan resten av arvingarna och eventuella testamentstagare. På den delen som din sambo därefter skulle få räknar man av förskottet. Är förskottet större än hans arvslott blir han dock inte återbetalningsskyldig till resten av arvingarna (6 kap 4 § ÄB).Sammanfattningsvis så kan en sådan dubbel försäljning av din sambos och hans mors lägenhet räknas som ett förskott på arv om han vid försäljningarna sammantaget behövde betala mindre än om de båda bostadsrätterna hade sålts till marknadspris. Vinst på grund av värdeökningar som tillkommer efter gåvotillfället räknas alltså inte in. Dessutom blir din sambo inte återbetalningsskyldig om gåvans värde överstiger arvslotten.Hoppas du fick svar på din fråga Vänliga hälsningar,

Ger tidigare gåva rätt till arv?

2019-12-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far dog för ett år sedan. Och för 5år sedan så gav min far bort sin lägenhet till min bror. Jag undrar om jag har rätt till arv på den lägenheten?
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 6:2 ÄB ska gåva till bröstarvinge (barn) ses som förskott på arv om inte något annat specifikt framgår (till exempel ett gåvobrev som uttryckligen anger att gåvan inte ska ses som förskott på arv). Om din far gav bort lägenheten till din bror utan särskild föreskrift var det att anse som ett förskott på arv till din bror. Värdet på gåvan avräknas senare på det framtida arvet. Av 6:3 ÄB framgår att avräkningen av förskott sker utifrån egendomens värde vid dagen för gåvan. När arvet sedan ska räknas ut kommer värdet på lägenheten räknas in som en del av din brors arvslott som sedan avräknas. Det är meningen att alla bröstarvingar har rätt till lika stor lott men om gåvans värde överstiger värdet på arvslotten blir man inte återbetalningsskyldig. Sammanfattningsvis har du inte rätt till arv på den lägenheten eftersom den nu tillhör din bror. Om lägenheten översteg värdet av resterande egendom har antagligen din bror redan fått ut "sin" del av arvet, och du kommer därmed erhålla resten (om ni inte har fler syskon). Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan försäljning av fastighet till underpris utgöra förskott på arv?

2019-12-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Förskott på arv. Två frågor gällande fastighet. Går det rätt till när man gör en riktad försäljning till en annan bröstarvinge till det pris det är värderat till, samtidigt som det finns fler köpare som kan vilja köpa fastigheten för ett högre pris ?Går det rätt till om denna riktade försäljning till värderingspris går till någon i bröstarvingens egen familj.
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är helt upp till fastighetsägaren själv att välja för vilket pris fastigheten ska säljas och till vem. Att det finns andra som är intresserade av fastigheten och är villig att betala ett högre pris för fastigheten spelar ingen roll.Om fastigheten säljs för ett pris som ligger under fastighetens marknadsvärde, blir resterande del upp till marknadsvärdet att betrakta som en gåva. En sådan försäljning kan få arvsrättsliga konsekvenser när köpet sker mellan föräldrar och bröstarvingar. Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att varje bröstarvinge har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen när arvlåtaren avlider. För att upprätthålla denna rättvisa mellan bröstarvingar ska gåvor som arvlåtaren gett en bröstarvinge avräknas som förskott på arv på den bröstarvingens arvslott, vilket inenbär att den bröstarvinge som fått en större gåva under arvlåtarens livstid kommer att få en mindre del sedan när arvlåtaren avlider jämfört med de bröstarvingar som inte fått något, eller fått gåvor till ett betydligt lägre värde. Om fastighetsägaren inte vill att gåvan som uppstår till följd av försäljningen till underpris ska betraktas som ett förskott på arv kan denne upprätta ett gåvobrev och ange att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv, se 6 kap. 1§ ärvdabalken.Om fastigheten däremot säljs till en bröstarvinge för ett pris som motsvarar marknadsvärdet på fastigheten uppstår inte någon gåva. Att andra är intresserade och kan tänka sig att betala mer för fastigheten spelar inte någon roll. Eftersom att det inte finns någon gåva aktualiseras inte reglerna om förskott på arv i ärvdabalken.Hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh

Räknas tidigare givna gåvor in i arvsfördelningen?

2020-01-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och mina syskon ska dela på bohaget efter vår mor. En har fått saker då vår mor levde så min fråga: ska det räknas in vid uppdelningen?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som en arvlåtare under sin livstid gett till en bröstarvinge (barn) presumeras vara förskott på arv. Ett förskott ska avräknas på bröstarvingens arvslott vid arvsskiftet eftersom bröstarvingen redan anses ha fått ut en del av arvet genom förskott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Att gåvor till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv behöver inte innebära att de ska räknas som förskott. En presumtion är ett antagande. Kan presumtionen motbevisas gäller den inte. Utgångspunkten är dock att gåvor som arvlåtare gett till bröstarvinge under sin livstid presumeras vara förskott på arv och ska således avräknas från dennes arvslott, dvs vid den uppdelning du beskriver i din fråga.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer om arvlåtaren ger bort en gåva till en av bröstarvingarna strax innan sin bortgång?

2019-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Är det juridiskt korrekt.att min bror får mamma att ge han sommarstuga 0kr utan min vetskap.nu är mor död sen en månad.har jag inte rätt att veta juristens namn som sköter bouppteckningen.bouppteckning äger rum datum X.mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå frågan rör din rätt till arv så kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).Omständigheten kan utgöra ett förskott på arvFörst vill jag inleda med att beklaga sorgen.Sedan bör nämnas att din mamma inte haft någon skyldighet att berätta om gåvan för dig.Utan att ha några mer ingående detaljer kring gåvan kan däremot sägas att omständigheten som regel är att anse som förskott på arv, som i sådana fall ska avräknas från din brors del av arvet när arvet fördelas er emellan (6 kap. 1 § första stycket ÄB).Undantag kan dock förekomma, exempelvis om din bror fått ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.Detta är något du bör ta upp med juristen i samband med bouppteckningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Ska förskott på arv till ett av mina barn ligga till grund för beräkningen av laglotten?

2019-12-24 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag och min maka har två barn och två barnbarn.Ponera att vi har en förmögenhet på ca 9 millioner.Om vi ger en av våra barn en gåva som utgör ett fritidshus värderat till ca 2,5 millioner och där gåvobrevet föreskriver att gåvan skall ej betraktas som förskott på arv. Vi ger dessutom våra två barnbarn en million vardera i gåva under vår levnad och testamenterar två millioner till andra ändamål.Vår fråga är om gåvan av fritidshuset till ett av våra barn och gåvorna till barnbarnen skall ligga till grund för beräkningen av laglotten för våra barn?Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Förskott på arvEn gåva till en bröstarvinge ska ses som ett förskott på arv om inget annat är föreskrivet (6 kap. 1 § ÄB). Förskott på arv ska avräknas då resten av arvet efter den avlidne ska fördelas. Om mottagaren av gåvan är en annan arvinge än en bröstarvinge ska en gåva avräknas endast om det föreskrivits eller om det kan antas vara syftet då gåvan gavs. När man beräknar arvslotterna ska värdet av eventuella förskott på arv återföras (6 kap. 5 § ÄB). Ett fiktivt belopp motsvarande gåvans värde vid gåvotillfället ska alltså räknas med i boet. Om en arvinge mottagit ett förskott som överstiger arvslotten vid denna beräkning är hen inte skyldig att återbära gåvan, så länge det inte var överenskommet vid givandet (6 kap. 4 § ÄB). Bröstarvinges rätt till laglottPrecis som du verkar ha koll på har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott. Då en person avlider ska dennes bröstarvingar dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott. Hälften av denna arvslotten utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge är, vid beräkningen av laglotten, skyldig att räkna av vad hen har fått i förskott på arv (7 kap. 2 § ÄB). Det kan vara bra att komma ihåg att bröstarvingars rätt till laglott går före eventuella testamenten (7 kap. 3 § ÄB).Vilka är bröstarvingar?Det är den avlidnes barn som är bröstarvingar. Om en bröstarvinge är avliden träder dennes barn i dennes ställe. Detta i enlighet med en princip som kallas istadarätten. Det innebär att barnbarn kan vara bröstarvingar, om deras förälder är avliden. Om den ursprunglige bröstarvingen är i livet är barnbarn inte bröstarvingar. Din frågaSvaret på din fråga är alltså att förskott på arv till bröstarvinge ska avräknas vid beräkningen av laglotten så länge det inte är föreskrivet att gåvan inte ska vara förskott på arv. Däremot är en gåva till barnbarn inte att se som förskott på arv så länge barnbarnets förälder, alltså arvlåtarens barn, är i livet. Detta eftersom barnbarn inte är arvingar så länge föräldern är i livet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ska det framgå i gåvobrev att gåva utgör förskott på arv?

2019-12-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Min avlidne fru ägde 50% av sin pappas hus tillsammans med sin syster. Nu har huset sålts och pengarna har hamnat på dödsboets kontot. Jag som är ensam dödsbodelägare vill ge pengarna till våra två vuxna barn. Jag skriver ett gåvobrev som förklarar att pengar utgör enskild egendom. Men, bör gåvobrevet också specificera att gåvan utgör "förskott på arv" eller inte? Vad är skillnaden?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Att en gåva ska utgöra förskott på arv innebär att personen får mindre i arv när arvet efter personen som gett gåvan ska fördelas. Om du vill att gåvan ska utgöra förskott på arv kan du skriva detta i gåvobrevet, men även om du inte skulle skriva det kommer gåvan att betraktas som förskott på arv, ärvdabalken 6 kap 1 §. Oavsett om du skriver detta uttryckligen i gåvobrevet eller inte kommer alltså gåvan betraktas som förskott. Vill du inte att gåvan ska utgöra förskott på arv är det därför viktigt att du skriver detta i gåvobrevet. Hoppas du fått svar på din fråga!