Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?

2020-06-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan jag ge bort mitt hus till mitt vuxna barn utan att det räknas som förskott på arv? Jag vill på detta sätt minska/begränsa mitt andra barns arvslott.Kan jag även ge bort pengar utan att det räknas som förskott på arv?Måste jag skriva ett gåvobrev?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten beträffande gåvor till bröstarvinge är att det ska anses vara ett förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Om en gåva klassas som ett förskott ska avräkning göras från kvarlåtenskapen.Om det emellertid tydligt framgår att arvlåtaren inte avsett att gåvan skulle vara förskott på arv ska avräkning inte ske. Det finns inget formkrav för sådan avsikt. Arvlåtaren kan alltså muntligen förklara att gåvan inte ska ses som ett förskott. Arvlåtaren kan även föra in avsikten i ett testamente eller i ett gåvobrev. Alltså kan du ge bort såväl hus och pengar till en av bröstarvingarna utan att det räknas som förskott på dennes arv. Det är inte ett krav att gåvobrev ska skrivas, men för att styrka att det är fråga om en gåva som inte ska klassas som ett förskott vore ett gåvobrev alternativt ett testamente bra att använda. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?

2020-06-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Undrar lite över en sak. Min mor och far har bestämt sig för att sälja sitt hus till min enda syster, husets värde ligger runt 7 milj. Jag har inte ens blivit tillfrågad, utan bara tillsagd att så kommer det bli. Är detta helt ok att göra så. Kommer det att påverka arv till min syster och mig den dagen mina föräldrar är borta. Med vänlig hälsning.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arvsrätt och förskott på arv regleras i ärvdabalken (ÄB). En kortare sammanfattning följer i slutet av redogörelsen.En grundläggande princip när det kommer till arv är att alla bröstarvingar ska ha rätt till lika del i arvet efter föräldrarna. När en bröstarvingen får en större gåva (av stort värde) av föräldrarna innan de avlidit så ska denna gåva dras av från bröstarvingens arv när föräldern avlider. Förskott på arvFörskott på arv innebär att en arvinge mottagit pengar eller egendom innan givaren avlidit. För att det ska anses som förskott måste det finnas ett framträdande "gåvomoment", vilket i det här fallet skulle kunna vara om föräldrarna säljer huset till din syster under fastighetens marknadsvärde (exempelvis om fastigheten säljs till taxeringsvärde). Då blir förskottet den summan som återstår från vad din syster betalade upp till fastighetens marknadsvärde, och räknas av från din systers arvslott vid ett framtida arvsskifte. Vid en sådan tvist är det du som påstår att det är förskott på arv som har bevisbördan för dettaOm din syster köper fastigheten till marknadsvärdet från era föräldrar räknas det inte som förskott på arv. Det är lagligt att sälja egendom till sin bröstarvinge utan att rådfråga övriga bröstarvingar.Hur värderas gåvan och vilka gåvokriterier finns?En gåva till bröstarvinge (barn eller barnbarn) ses som förskott på arv om annat inte bestämts, (6 kap. 1 § ÄB). Om mottagaren är en bröstarvinge är lagens utgångspunkt att alla gåvor, med undantag för exempelvis vardagsgåvor och utbildning, utgör förskott på arv, (6 kap. 2 § ÄB). Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvslotten i framtiden. Förskott på arv ska värderas enligt det verkliga värdet vid mottagande av förskottet, (6 kap. 3 § ÄB). Det innebär alltså att det är marknadsvärdet fastigheten har när din syster köper fastigheten som ska beräknas som förskott vid ett senare arvskifte. Om överlåtelsen kan ses som en gåva måste man även undersöka om de övriga tre gåvokraven är uppfyllda. Dessa är att överlåtelsen har skett frivilligt, att det föreligger en förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till gåvotagaren och att det finns en gåvoavsikt hos gåvogivaren (vilket presumeras om det handlar om närstående). Gåvoavsikten handlar om att dina föräldrar avser att gynna din syster ekonomiskt. Oftast blir det avgörande om det finns en gåvoavsikt.Reglering av förskott på arv i skriftlig handlingOm det är givarens önskan att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan denne bestämma annat i exempelvis ett gåvobrev. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som bröstarvingen får inte ska ses som förskott på arv och därmed inte heller beaktas vid ett arvskifte efter föräldern.Det förstärkta laglottsskyddet och gåvor som likställs med testamenteVarje bröstarvinge har rätt att få ut laglotten från arvet, vilket utgör halva arvslotten, (7 kap. 1 § ÄB). Den delen av arvet kan inte testamenteras bort. När era föräldrar avlider ska din syster räkna av den del av fastighetens värde som hon fått i gåva från sin arvslott, (7 kap. 2 § ÄB). Vissa typer av gåvor kan likställas med ett testamente och om en sådan gåva medför att en bröstarvinge, alltså du, inte kan få ut din laglott kan du begära jämkning av gåvan så att laglotten kan utgå, (7 kap. 3 § ÄB). Du måste då påkalla jämkning inom sex månader från det att du delgivits testamentet enligt 14 kap. ÄB för att inte förlora din rätt till laglotten. Det räcker då att du tillkännager ditt anspråk till testamentstagaren, (7 kap. 3 § 3 st ÄB). Gåvor som likställs med testamente är sådana gåvor som givits bort strax innan arvlåtaren går bort samt sådana gåvor som arvlåtaren har kunnat nyttja fram till sin död. Om dina föräldrar fortsätter att nyttja fastigheten som vanligt efter en försäljning kan denna regel blir tillämplig. Om det finns särskilda skäl emot att tillämpa regeln så kan en domstol avstå från tillämpning, men det bedöms med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, (7 kap. 4 § ÄB). För att denna regel ska kunna aktualiseras måste du åberopa den inom ett år från att den avlidne förälderns bouppteckning avslutandes hos en domstol som har rätt att svara enligt 10 kap. 9 § rättegångsbalken. Om era föräldrar är gifta så gäller det inom ett år från bouppteckningen efter den först avlidne föräldern.SammanfattningsvisDina föräldrar får sälja egendomen till din syster utan att fråga dig först. Säljs egendomen till underpris kommer det motsvarande beloppet upp till marknadsvärdet dock att avräknas som förskott på arv på din systers framtida arvslott om gåvogivaren inte har föreskrivit annat i ett skriftligt dokument. Du kommer fortfarande ha rätt till din fulla arvslott. Är det så att du på grund av gåvan inte skulle kunna få ut åtminstone din laglott har du rätt att jämka gåvan så att du kan få ut din laglott. Är det dock så att försäljningen av fastigheten är till marknadsvärdet finns det inget som säger att dina föräldrar inte får sälja fastigheten till henne till det priset, så länge de själva inte nyttjar fastigheten efter försäljningen. Summan som efterlämnas från när era föräldrar har gått bort kommer därefter att delas lika mellan dig och din syster, (2 kap. 1 § 2 st ÄB). Som du säkert förstår har jag resonerat allmänt om förskott på arv genom gåva då jag inte har all kunskap om just din situation.Jag hoppas att allt löser sig för dig och att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vi har fått arv genom gåvobrev, kan vår syster göra så att detta ändras?

2020-06-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vi är tre syskon som ärver vår mamma men min syster tycker att hennes arv är mindre värt än vårat, vi har fått redan fått våra arv som gåvobrev kan dem ändras om hon kräver det?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp. Aktuell lagstiftning: Ärvdabalk Förskott på arvHar ni fått arv genom ett gåvobrev så kan det utgöra förskott på arv om det inte står i gåvobrevet att det inte ska vara förskott på arv. Det innebär att er syster kan begära att ni ska avräkna förskottet på det arv ni har fått, se 6 kap 1§ och 5§. Ett räkneexempel kan göra det lättare att förstå: Nils har under sin livstid skänkt dottern Mia 50 000 kr. När Nils avlider är hans kvarlåtenskap värd 100 000 kr. Förutom Mia har Nils sonen Jens.Kvarlåtenskapens värde ska ökas med förskottet (dvs gåvans värde vid ­gåvotillfället), och blir 150 000 kr. Arvslotterna blir 75 000 kr vardera för Mia och Jens. Jens får sin arvslott och Mia får de 25 000 kr som blir kvar. Behöver ni betala tillbaka något? Enligt 6 kap 4§ behöver ni inte betala tillbaka det ni har fått i gåva men istället blir ert arv mindre. Dock kan det vara så att ni har fått så mycket i förskott på arv att det inskränker er systers rätt till hennes laglott (hälften av arvslotten). I sådana fall kan ni komma att behöva betala tillbaka så att er syster får ut hennes laglott, se 7 kap 4§. Vänligen,

Reglera förskott på arv i gåvobrev

2020-06-02 i Förskott på arv
FRÅGA |HejJag har en fråga angående förtida uttag av arv som jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde svara så att jag förstår hur det ligger till.Vi är fyra syskon och hela kapitalet att dela ut mellan oss när min mamma dör är ca 12 miljoner, två fastigheter och pengar. Om jag t ex tar över sommarstugan nu som är vård idag ca 2,8 milj som fortida uttag av arv och sedan när min mamma dör efter kanske 5-10 år finn väldigt lite pengar kvar att dela ut eftersom mamman har blivit av med alla sina pengar genom att ge stora gåvor t ex till mina syskon eller barnbarnen, mina syskons barn, Räknas den sommarstugan som jag tog över tidigare i bouppteckningen eller den är min egendom och har inget att göra med det som ska finnas kvar när hon dör? Måste min mamma skriva ett dokument som säger att sommarstugan överlåttes till mig som förtida del av mitt arv och därför ska inte vara med i bouppteckning efter henne?Tack på förhand!
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Barnets arvsrätt:Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente. Gåvor från föräldrar:Om ett barn får en gåva av en förälder är huvudregeln att gåvan ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Gåvan kommer alltså att minska barnets arvslott (6 kap 3 § ÄB). Undantaget från huvudregeln är att personliga presenter, som exempelvis gåvor i samband med födelsedag och jul, och levnadskostnader inte räknas som förskott på arv (6 kap 2 § ÄB). Begreppet förskott på arv innebär att barnet som har fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern som gett gåvan ska fördelas. För att det ska bli lite lättare att förstå tänkte jag ge ett exempel:En mamma har två barn, barn A och barn B, och saknar testamente och lämnar kvar 400 000 kr i kvarlåtenskap, alltså den egendomsmassa som ska fördelas mellan arvingarna. Barn A får 100 000 kr under mammans livstid medan barn B inte får någon gåva. Värdet av A:s gåva vid gåvotillfället kommer att tas med till den avlidnes övriga kvarlåtenskap, alltså 400 000 + 100 000 = 500 000 kr. Barnen har rätt till hälften var av kvarlåtenskapen, alltså 250 000 kr var i arvslott. Då barn A redan har fått en gåva, som enligt huvudregeln räknas som förskott på arv, kommer detta förskott at avräknas från dennes arvslott, 250 000 – 100 000 = 150 000 kr. Barn B har däremot inte fått något förskott på arv och har därför rätt till sina 250 000 kr. Mammans kvarlåtenskap på 400 000 kommer alltså att fördelas så att barn A får 150 000 kr och barn B får 250 000 kr (150 000 + 250 000 = 400 000) (Uträkning enligt 6 kap 5 §)Finns det inte tillräckligt med egendom i dödsboet att kompensera för gåvan, får övriga barn nöja sig med att dela på det som finns i boet. Gåvotagaren har ingen skyldighet att ge tillbaka del av gåvan eller värdet av gåvan för att kompensera sina syskon fullt ut (6 kap 4 § ÄB).Reglera förskott på arv i gåvobrevet:Om en förälder inte vill att gåvan ska betraktas som förskottsarv måste denne uttryckligen förklara detta, vanligtvis i ett gåvobrev. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som barnet ska få inte ska ses som ett förtida arv och därmed inte heller beaktas vid ett arvskifte efter föräldern.I ditt fall:Om din mamma förklarar att gåvan till dig, sommarstugan, inte är förskott på arv så kommer denna att räknas som din egendom som inte påverkar arvsfördelningen och du har rätt till lika stor del av det som är kvar efter din mamma som dina syskon (om det inte finns ett testamente som säger annorlunda).Om din mamma däremot inte skriver ett gåvobrev eller skriver ett gåvobrev där det uttryckligen står att sommarstugan är ett förskott på arv så kommer du med största sannolikhet få en mindre del av arvet än dina syskon vid din mammas död, för att se hur detta kan se ut så får du titta på räkneexemplet ovan. Du kommer dock inte ha någon skyldighet att kompensera dina syskon om det inte finns tillräckligt med pengar i boet för att deras laglott ska uppfyllas. Jag kan dessvärre inte ge något exakt svar, men det bästa för dig ekonomiskt generellt sett, om målet är att ärva så mycket som möjligt det vill säga, är att din mamma utformar ett gåvobrev där hon skriver att sommarstugan inte ska räknas som förskott på arv.Arvsrätt och utformning av gåvobrev kan vara en knepig sak så om du behöver ytterliga juridisk hjälp rekommenderar jag dig att kontakta info@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?

2020-06-21 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMor har bestämt att jag och min syster ska få pengar av henne nu då hon själv kan styra över sina pengar. Däremot vill hon inte att vår bror ska ha något eftersom han är så rik. Äger fastigheter i Sverige och i Spanien. Om hon ger oss detta som gåva måste brodern få veta det? Ska hon skriva något? Mor tycker att hon gör som hon vill med sina pengar. Jag kan ge det till hemlösa katter, det har ingen med att göra så då kan vi lika bra få gåvan. Kommer det fram i en framtida bouppteckning att en förälder gett bort sina pengar till 2 av 3 barn.Undrande mor och döttrar
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget som säger att din mor måste underrätta din bror om att hon ger er gåvor. Däremot, när man ger gåva till arvingar (alltså när din mamma ger gåva till dig och din syster) brukar man säga att det finns en presumtion om att det är ett förskott på arv. Man utgår ifrån att arvlåtare som har barn vill att alla barnen ska ha lika mycket. Om inget annat har föreskrivits utgår man alltså från att en gåva till ett barn är ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Den som fått gåvan ska då få mindre sedan när arvet ska fördelas. Det lagen säger är att om man inte vet något om vad föräldern tänkte när hen gav bort egendomen, ska gåvan ses som förskott på arv.Vad ni då kan göra för att förhindra detta är att din mamma tillsammans med gåvan kan uttryckt sin vilja av att det faktiskt är en gåva, och inte ett förskott på arv. Utan ett sådant uttryck av hennes vilja räknas gåvan som ett förskott av arv, och räknas då in i arvsfördelningen senare. Eftersom det med en uttrycklig kommentar med gåvan, är tydligt vad din mamma vill, blir den frågan inte något problem och då kommer hennes kvarlåtenskap delas som om gåvan aldrig hade givits. Alltså kommer du och dina syskon dela på det som din mor har kvar när hon avlider, exklusive de fastigheter som hon givit dig och din syster i gåva.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Värdering av förskott på arv - fast egendom

2020-06-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Min syster har från mina föräldrar fått en fastighet (sommarstuga). Självklart med mitt godkännande. I samband med detta värderades fastigheten av en fastighetsmäklare till 1 miljon. Min pappa köpte fastigheten på 60- talet för 16 000. Sedan har det gjorts förbättringar men inga kvitton finns kvar. Mycket har min pappa gjort själv. När mina föräldrar avlider, vilket belopp ska min syster beräkna som förskott på arv? Är det 500 000? Hon har inte för avsikt att sälja men ska hon ändå kunna räkna bort reavinstskatt från förskottet? Kvarvarande arvingar efter mina föräldrar är bara jag och min syster och vi ska dela lika på arvet.
Erik Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att realisationsvinstskatt inte räknas bortFörskott på arv ska värderas enligt det verkliga värdet vid mottagande av förskottet (6 kap 3 § ärvdabalken). Det innebär alltså att det är det marknadsvärde fastigheten hade när din syster fick fastigheten som ska beräknas som förskott vid ett senare arvskifte. I ert fall är det 1 miljon kronor som utgör förskottet, då det var det fastigheten värderades till vid överlåtelsen. Senare eller tidigare värdeförändringar är irrelevanta, och realisationsvinstskatt ska inte räknas bort. I lagen nämns att undantag från denna värderingsregel i vissa fall kan göras. Detta kan t ex gälla om arvlåtarna (era föräldrar) velat att fastigheten ska värderas på ett visst sätt (vilket följer av regeln att arvlåtaren kan besluta om att avräkning över huvud inte ska ske etc., 6 kap 1 § ärvdabalken). Har däremot inget annat sagts vid överlåtelsen av fastigheten till din syster är det marknadsvärdet som gäller.Hittills har någon annan värderingsregel för förskott på arv av fastighet heller inte fastställts i praxis.SammanfattningFörskott på arv värderas utifrån egendomens verkliga värde vid den tidpunkt den gavs som förskott om inte annat sagts vid överlåtelsen ifråga. I ert fall värderas förskottet alltså till ca 1 miljon kronor och det är motsvarande som ska avräknas från din systers arvslott vid ett senare arvskifte.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Vilken värde ska gåvan anses ha vid förskott på arv?

2020-06-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej !Jag fick halva delen (50%) utav min mors sommarställe som jag samägde med henne 50/50. Sen föreslog min mor att jag istället skriver över min andel på min syster och så får jag en summa pengar av min mor istället. Sagt och gjort. Nu när min mor gått bort, kommer den halvan som min syster fick av mig räknas som en gåva från mig (som det står i mitt gåvobrev till henne) eller kommer den räknas som förskott på arv från min mor då det var min mors vilja att jag skulle skriva över min andel på min syster i utbyte mot en summa pengar ? Det finns inte dokumenterat någonstans att jag skrev över min andel på min syster i enlighet med min mors vilja i utbyte mot en summa pengar från min mor. Finns inte heller något gåvobrev rörande pengarna jag fick av min mor, som jag mottog 3 dagar efter att mitt gåvobrev till min syster undertecknats.Vill också veta detta : OM den del jag gav till min syster skulle räknas som förskott på arv från vår mor till min syster, hur fastställer man värdet på den gåvan med tanke på att den gavs för flera år sedan? Är det genom att ta taxeringsvärdet/0.75 (för att få fram marknadsvärdet) för det året gåvan gavs eller kollar man på försäljningar av andra sommarhus i närområdet med samma storlek som vårat under det året gåvan gavs och på så sätt får fram en värdering som sen delas med 2 för att få fram värdet på min systers andel dvs 50%. Är jättetacksam om ni kunde guida mig här.Mvh
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lagstiftning: ärvdabalkFörskott på arv ska beakta omständigheternaBestämmelsen kan hittas i 6 kap 1§. Den stadgar att allting som en arvlåtare har gett sina barn vid livstiden ska anses som förskott på arv (förutom det barnen får för uppehälle och utbildning, så som kläder, mat etc). Det innebär att det finns ett antagande att allting som barnen får är förskott på arv om inte det antingen sagts eller skrivits ner att det inte ska ses som förskott på arv. Den situation som du beskriver är en intressant situation, ett liknande fall har inte behandlats i rättspraxis.När din mor gav dig 50% av sommarstället så var detta en gåva och ska anses som ett förskott på arv. Du gav senare denna andel till din syster genom ett gåvobrev, i utbyte mot betalning från din mor. Eftersom betalningen inte var kopplad till något köp genom en handling eller liknande, så innebär det att var en gåva, följaktligen är detta också förskott på arv. Upp till nu har du därför fått förskott på arv genom 50% av sommarstället plus den betalning som din mor gav dig. Men, det är viktigt att notera att bestämmelserna om förskott på arv bygger på tanken att en arvlåtare vill behandla sina barn lika, därmed ska omständigheterna i sin helhet ska beaktas, detta står i 6 kap 1§ "eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Det betyder att avsikten inte behöver vara skriftlig i något mån, utan det räcker med att omständigheterna talar för vad din mors avsikt skulle ha varit.Det vore märkligt att tolka att din mor ville att du skulle få två gåvor (betalning och sommarställe). Detta skulle även få orimliga resultat i och med att du skulle behöva avräkna dessa gåvor på arvet. Frågan är då vilken gåva som ska tilldelas dig och vilken som ska tilldelas din syster. Enligt rättspraxis så kan en arvlåtare frikalla sitt barn från presumtionen om förskott på arv när som helst, även flera år efter gåvotillfället. Detta måste hon anses ha gjort när hon föreslog att du skulle skriva över din andel till förmån för din syster. På detta vis gav hon dig kontanter som gåva istället. Samtidigt kan det även säga att er mor "köpte" ut dig ur din andel från sommarstället och gav denna andel till din syster. Sammantaget så ska kontantbetalningen tilldelas dig som förskott på arv och sommarstället ska tilldelas din syster som förskott på arv.Värdet på gåvan6 kap 3§ stadgar att förskottets värde skall ske utifrån marknadsvärdet vid gåvotillfället, om inte på grund av omständigheter annat bör gälla. Huvudregel är alltså marknadsvärdet vid gåvotillfället men denna huvudregeln kan brytas beroende på hur omständigheterna ser ut. I den rättsliga litteraturen har framkommit viss oenighet om vilket utrymme uttrycket "omständigheterna" ger för att frångå gåvans marknadsvärde. Vissa framhåller främst fästa avseende vid om arvlåtaren gett uttryck för att annan värdering bör ske och andra framhåller att det kan ske en allmän skälighetsbedömning, där en värdeförändring efter mottagandet kan beaktas. Rättspraxis i denna fråga är också oklar vilket leder till att jag endast kan ge er min bedömning av saken.Jag menar att en skälighetsbedömning bör göras om vilket värde sommarstället ska ha. Det innebär att man väljer det resultatet som blir mest rimlig och jämlikt mellan er syskon eftersom det är mest ändamålsenligt med lagstiftarens avsikt med ärvdabalken. Det belopp som du fick ska även beaktas, i och med att det kan vara det belopp som din mor tyckte andelen var värd. Samtidigt ska inte för stor vikt fästas arvlåtarens åsikt eftersom detta frambringa ett orimligt resultat. Om du fick 500 000 kr i kontantbetalning som förskott på arv, innebär det att din mor tyckte att andelen var värd 500 000 kr. Å andra sidan kan andelen ha varit värd 1 500 000 kr. Det vore därför orimligt att din syster endast skulle behöva avräkna 500 000 kr från arvet (hon hade då fått 1 miljon kronor mer i arv i praktiken). För att få den mest rättvisande fördelning skulle vara att utgå från marknadsvärdet för det tillfälle som din syster fick sin andel, det vill säga, när du gav henne andelen i gåva. Det var vid det tillfället hon faktiskt fick gåvan och kunde använda sommarstället som hennes.Marknadsvärdet kan räknas på vitt olika sätt men jag rekommenderar att man utgår från marknadsvärden för de liknande hus i området. Är detta svårt att göra (eftersom det var flera år sedan) så kan man utgå från taxeringsvärdet/0.75 som du föreslog.KommentarerHa i beaktande att redogörelsen ovan är den bedömning som jag skulle göra i och med att rättspraxis kring frågan är väldigt oklar. Det bör även beaktas att ett samarbete mellan syskon alltid är lättast och att man alltid ska försöka att enas om hur arvskiftet och bouppteckningen ska göras, på det viset så dras inte processen ut.Har du några följdfrågor om mitt resonemang så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Är fastighetsköpet till underpris ett förskott på arv?

2020-06-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Min syster köpte min pappas holme lite före pappa dog. Direkt efter köpet sålde hon en del av holmen och fick då lika mycket pengar som hon betalade för hela holmen vid köpet. Hur inverkar detta på våra respektive arvsdelar. Jag blev aldrig tillfrågad om jag ville köpa holmen.
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till lawline! Regler om arvsrätt hittas i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Din fråga rör dels hur en förälders gåva till ett barn påverkar det andra barnets arvslott och dels om fastighetsöverlåtelsen räknas som en gåva. Barnets arvsrätt:Bröstarvingar, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente. Gåvor från föräldrar:Om ett barn får en gåva av en förälder är huvudregeln att gåvan ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Gåvan kommer alltså att minska barnets arvslott (6 kap 3 § ÄB). Undantaget från huvudregeln är att personliga presenter, som exempelvis gåvor i samband med födelsedag och jul, och levnadskostnader inte räknas som förskott på arv (6 kap 2 § ÄB). Begreppet förskott på arv innebär att barnet som har fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern som gett gåvan ska fördelas. För att det ska bli lite lättare att förstå tänkte jag ge ett exempel:En mamma har två barn, barn A och barn B, och saknar testamente och lämnar kvar 400 000 kr i kvarlåtenskap, alltså den egendomsmassa som ska fördelas mellan arvingarna. Barn A får 100 000 kr under mammans livstid medan barn B inte får några pengar i gåva. Värdet av gåvan vid gåvotillfället kommer att tas med till den avlidnes övriga kvarlåtenskap, alltså 400 000 + 100 000 = 500 000 kr. Barnen har rätt till hälften var av kvarlåtenskapen, alltså 250 000 kr var i arvslott. Då barn A redan har fått en gåva, som enligt huvudregeln räknas som förskott på arv, kommer detta förskott at avräknas från dennes arvslott, 250 000 – 100 000 = 150 000 kr. Barn B har däremot inte fått något förskott på arv och har därför rätt till sina 250 000 kr. Mammans kvarlåtenskap på 400 000 kommer alltså att fördelas så att barn A får 150 000 kr och barn B får 250 000 kr (150 000 + 250 000 = 400 000) (Uträkning enligt 6 kap 5 §)Finns det inte tillräckligt med egendom i dödsboet att kompensera för gåvan, får övriga barn nöja sig med att dela på det som finns i boet. Gåvotagaren har ingen skyldighet att ge tillbaka del av gåvan eller värdet av gåvan för att kompensera sina syskon fullt ut (6 kap 4 § ÄB).Kan en försäljning till underpris räknas som gåva:Försäljning av egendom till underpris kan räknas som förskott på arv. Om en förälder säljer sin egendom till underpris till sitt barn kan det vara fråga om en gåva som räknas som förskott på arv. För att avgöra om en överlåtelse av en fastighet ska räknas som köp eller gåva används huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att om huset säljs för mindre än sitt taxeringsvärde ses det som en gåva och annars som ett köp. Om överlåtelsen enligt huvudsaklighetsprincipen kan ses som en gåva måste man även undersöka om de övriga gåvokraven är uppfyllda, alltså att det har skett en frivillig förmögenhetsöverföring och det ska finnas en gåvoavsikt hos gåvogivaren, alltså att din pappa asvåg att gynna din syster ekonomiskt. De två första rekvisiten är troligen uppfyllda och avgörande blir då oftast fråga om det finns en gåvoavsikt. .Reglera förskott på arv i gåvobrevet:Vet man inte om hur föräldern tänkte när han eller hon gav gåvan ska gåvan som huvudregel ses som förskott på arv. Om en förälder inte vill att gåvan ska betraktas som förskottsarv måste denne uttryckligen förklara detta, vanligtvis i ett gåvobrev. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som barnet ska få inte ska ses som ett förtida arv och därmed inte heller beaktas vid ett arvskifte efter föräldern.Sammanfattat svar: Om överlåtelsen räknas som en gåva innebär det att din syster har fått ett förskott på arv. För att avgöra om överlåtelsen räknas som gåva måste du ta reda på taxeringsvärdet för fastigheten (se skatteverkets hemsida för mer information om taxeringsvärde). Du måste även titta på om övriga krav för gåva är uppfyllda, främst din pappas gåvoavsikt. Om din pappa skrev ett gåvobrev blir denna bedömning mycket enklare att göra. Om överlåtelsen ses som en gåva, och alltså ett förskott på arv, kommer värdet att räknas av från din systers arvslott enligt räkneexemplet ovan. Om överlåtelsen räknas som ett köp eller om det finns ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska räknas som förskott på arv kommer du att få din laglott (1/2 av din mammas kvarlåtenskap om ni är två syskon) och ingen hänsyn kommer att tas till överlåtelsen.Jag har dessvärre lite för lite information om fastighetsöverlåtelsen och om era arvsdelar i övrigt för att ge ett exakt svar på frågan, men om du vill ha vidare juridisk rådgivning kan du vända dig till info@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!