Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?

2021-03-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag undrar om hur ett arv ser ut för fast egendom som min bror köpt en del av till underpris? Min far har delat upp sin fastighet i två delar. Värde 2 milj resp 3 milj. På den mindre delen ligger en torpfastighet. För 3 år sedan köpte min bror den mindre delen för endast 1 milj. av far utan min vetskap då vår far var mycket sjuk. Jag fick veta det av en slump ca 6 månader efter köpet. Våra föräldrarna har använt pengarna till att betala av alla lån på sin fastighet.Vad händer när vår far går bort? Mamma vill Inte ha något med skogsfastigheten att göra. Min bror har köpt till underpris av vårt arv och pengarna användes att betala av ett annat arv. Vad händer för mig? Vi är två syskon.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna kring arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB).Vad händer när din far går bort?Vissa detaljer i svaret kommer att modifieras för att stärka din anonymitet. I svaret kommer jag utgå från att din far inte har skrivit testamente då det inte framgår av frågan. Skulle dina föräldrar vara gifta och den ena maken dör ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hon vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den, 3 kap. 2-3 § ÄB. När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv. Skulle dina föräldrar vara gifta kommer alltså eran mor ärva faderns kvarlåtenskap till en början. Skulle dina föräldrar inte vara gifta så har ni barn som bröstarvingar direkt rätt till arvet från fadern. Hur fördelas arvet efter gåvan? Enligt 2 kap 1 § ÄB framgår att arvlåtarens barn taga lika lott, det betyder att arvet ska delas lika mellan dig och ditt syskon. Vad händer då med köpet av fastigheten till reducerat pris? Huvudregeln är att den som vill sälja en fastighet själv får bestämma till vilket pris den ska säljas. Att sälja en fastighet till underpris är alltså inte juridiskt problematiskt. Det finns dock en presumtionsregel i 6 kap 1 § ÄB som säger att en gåva som en person under sin livstid ger till en bröstarvinge räknas som förskott på arv, även en fastighet såld till underpris utgör förskott på arv. Förskott på arv ska räknas med när laglotten ska beräknas. Det betyder att värdet av rabatten, dvs mellanskillnaden på fastighetens pris och marknadsvärde, skall räknas av på ditt syskons arv när din far avlider, se 7 kap 2 § ÄB.Din far kan dock bestämma att fastigheten inte skall utgöra förskott på arv. Om så är fallet är helt upp till din honom. Men, för att föräldrar inte skall kunna missgynna bröstarvingar och kringgå laglottsskyddet finns det s.k. förstärkta laglottsskyddet.Det förstärkta laglottsskyddet regleras i 7 kap. 4 § ÄB och berör gåvor som har överlämnats på sådana villkor eller under sådana omständigheter att den går att likställa med ett testamente. Vad som menas med detta är att en bröstarvinge kan klandra en gåva, som den rabatterade försäljningen kan likställas med, om konsekvensen av den kan jämställas med konsekvensen av ett testamente, och då få ut sin laglott. Reglerna kring det förstärkta laglottsskyddet är dock mycket komplexa, för att kunna ta ställning huruvida det förstärkta laglotsskyddet är tillämpligt hade jag behövt mer omfattande information. Sammanfattningsvis innebär detta att din brors förskott på arv kommer att räknas av på hans arv när fadern sedan avlider, detta förutsatt att fadern inte valt att försäljningen inte skall utgöra förskott på arv, skulle det vara fallet finns det förstärkta laglottsskyddet, hur vida det kan vara tillämpligt är dock svårt att säga. Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar

Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?

2021-02-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har gett barn A en tomt och stuga för flera år sedan. Nu vill jag kompensera barn B och barn C. Kan jag själv göra en värdering av barn A:s gåva eller är det bättre att låta göra en professionell värdering? Om jag värderar barn A:s gåva till 250 000 kr och en värderingsman värderar den till 750 000 kr, vilka kan konsekvenserna bli om jag ändå väljer att följa min egen värdering?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du har gett barn A i din livstid kommer att räknas som förskott på arvet och dras av från dennes andel när en arvsdelning sedan görs i framtiden, 6:1 ärvdabalken. Utgångspunkten i lagen är att en värdering kommer att ske efter vad stugan var värt när du gav barn A stugan, inte vad den är värd när du gått bort och arvet ska fördelas mellan dina bröstarvingar, 6:3 ÄB. Barn B-C kan komma att klandra den värdering du har gjort av barn A:s stuga om de vill, därför hade jag gett dig rådet att prata med barn B och C nu och eventuellt göra en skriftlig överenskommelse om stugans värdering. Det behövs inte göra en professionell värdering så länge ni är överens, skulle du ha värderar stugan långt under vad den var värd och inte pratat med barn B- C kan de komma att klandra värderingen, det påverkar endast hur stor den andel som barn A i förskott ska ha anses fått ut av sitt arv.Hoppas detta var svar på din fråga!

Förskott på arv

2021-02-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och min man bor sedan 20 år i ett hus som hans svärföräldrar äger (och köpte för oss att bo i). Vi har betalat hyra alla dessa år och nu ska vi ta över ägandet. De vill inte ha pengar, utan tanken är att vi bara tar över lånen. Min man har tre syskon och min undran är om det här kommer att räknas som förskott på arv med tanke på att vi betalat för boendet, sammanlagt 1,2 miljoner i hyresavgift, och huset köptes för 500 000.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv regleras i 6 kap. 1 § ärvdabalken. Där står bland annat:Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.Vad detta avser är alltså att gåvor som ges före arvlåtarens död till en bröstarvinge ska avräknas på dennes arvslott om inte annat föreskrivs.För ert fall hade jag gjort följande bedömning. Om ni tidigare avtalat om att ni skulle erlägga hyresbetalningar kan detta nog inte ses som betalning för huset. Detta kan dock bero på hur stora betalningarna varit. Om de kraftigt överstigit vad en normal hyra för huset hade varit så kanske man hade kunnat argumentera för saken. Beträffande övertagandet av lånet så ses detta som en betalning för huset, eftersom ni övertar gäldenärsansvaret för fordran. Således betalar ni ju i princip 500 000 kr för att köpa huset. Förutsatt att huset är värt mer än det resterande lånet så kommer det finnas ett övervärde som kan anses som en gåva. Detta "problem" kan lösas genom den ovan nämnda paragrafen. Om ni avtalar med svärföräldrarna att det potentiella övervärdet inte ska anses som förskott på arv så kommer det inte göra det. Det här är enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ett lagligt sätt att kringgå reglerna kring förskott på arv. Hoppas detta besvarade din fråga, MVH

Har jag rätt att se min mammas testamente

2021-02-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är 3 syskon, kan mamma skriva en önskan om att min bror och syster ska dela på pengarna som kommit in sedan min syster sålt mammas lägenhet? Och att resterande som finns kvar efter hennes bortgång ska delas på 3.Har jag rätt att se detta brev? Har fått veta detta på telefon idag.Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar det som att dina syskon har sålt din mammas lägenhet medan hon är i livet. Om din mamma tilldelar dina syskon vinsten för lägenheten, utgör det förskott på arv, se 6 kap 1 § ärvdabalken. Detta gäller om inget speciellt är avtalat. Det framgår av ditt brev att resterande av din mammas kvarlåtenskap efter hennes bortgång ska fördelas lika mellan dig och dina syskon.ArvBarn ärver sina föräldrar med lika del, 2 kap 1 § ärvdabalken. Varje barn (bröstarvinge) har laglig rätt tillsamman hälften av sin del av arvet enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. Det kallas för laglott. Vid ett senare arvsskifte ska den del av förskottet som dina syskon redan har fått räknas in vid fördelningen. Om det visar sig att de har fått så stor del av arvet att du inte kan få ut din laglott, kan du jämka testamentet. Det måste du göra inom ett år från den kommande bouppteckningen vid din mammas bortgång, 7 kap 4 § ärvdabalken.SammanfattningDin mamma kan testamentera sin kvarlåtenskap mellan er på ett sätt som inte kränker er laglott. Beroende på hur omfattande din mammas förmögenhet är i övrigt kan det vara klokt att redan nu reda ut om det är ett orimligt stort förskott av arv som dina syskon har fått. Din mamma har ingen skyldighet att visa dig sitt testamente 10 kap 1 § ärvdabalken.Hoppas att du är nöjd med ditt svarVänligen,

Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?

2021-03-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Min svärfar vill skriva ett testamente till sin sons fördel. Svärfar har en avliden dotter som i sin tur har tre barn.Dessa har han inte någon kontakt med, barnbarnen har han aldrig träffat. Hur skriver han om han vill att dom endast ska få sin del som dom har laglig rätt till och inget mer ? Det gäller pengar som han har på banken.Eller är det lättast att han skriver över pengar när han lever och är detta möjligt att göra en kontoöverföring ?Hur bör han göra?Tacksam för svar
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB).Är dotterns barn arvsberättigade? Bröstarvingar, dvs den avlidnes barn, har alltid rätt till minst 50% av sin legala arvslott, se 7 kap 1 § ÄB. Det innebär att om den avlidne har två barn och kvarlåtenskapen är 10 000, har varje barn rätt till 5 000. Om den avlidne har testamenterat bort sin kvarlåtenskap har varje barn fortfarande rätt till 50% av sin arvslott, dvs 2 500 var. Huvudregeln är att endast bröstarvingar har rätt till sin laglott och behöver jämka testamentet för att få ut denne, se 7 kap. 3 § ÄB. Om den avlidnes barn avlidit, tillhör barnets barn den första arvsklassen. Det beror på att det i svensk rätt finns en så kallad istadarätt. Istadarätten är rätten att träda in i sin förälders ställe om denne avlidit. Den avlidnes barn blir då legala arvingar och bröstarvingar. Detta innebär att dotterns barn räknas som bröstarvingar och har således samma rätt till arv enligt sin mor enligt lag, 2 kap. 1 § andra stycket ÄB. Kan en gåva utgöra arv?Det finns en presumtionsregel i 6 kap 1 § ÄB som säger att en gåva som en person under sin livstid ger till en bröstarvinge räknas som förskott på arv. Förskott på arv ska räknas med när laglotten ska beräknas, 7 kap 2 § ÄB. Det är alltså möjligt för en gåva att räknas som förskott på arv. Mottagaren får sitt framtida arv minskat med värdet på det givna förskottet.För säkerhets skull kan det då vara bra att teckna ett gåvobrev. Gåva innefattar samma formkrav som ett köpebrev, se 4 kap 29 § Jordabalken (JB). För att gåvan skall vara giltig krävs att det dokumenteras ett gåvobrev som bevis för överlåtelsen. Precis som i en köpehandling måste gåvobrevet innehålla gåvotagare, gåvogivare samt uppgifter kring vad gåvan innefattar. För att ett förskott på arv skall täcka hela arvslotten är det viktigt att summan representerar den procentsats av kvarlåtenskapen som dotterns barn är berättigade, något som kan vara svårt att räkna ut på förhand då det är svårt att veta till vilket värde den avlidnes kvarlåtenskap kommer att värderas, när personen väl avlidit. Gåvan kan ges via banköverföring men jag råder dig som sagt att upprätta gåvobrev för att minimera risk för missförstånd eller bevissvårigheter vid framtida eventuella oklarheter. Sammanfattningsvis betyder detta att dotterns barn är berättigade arv men att en gåva räknas som förskott på arv och ditt förslagna förfarande är möjligt. Känner du dig osäker kring processen kan du alltid boka tid hos någon av våra erfarna jurister för ytterligare hjälp och vägledning här på Lawline. Boka tid kan du göra här.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar

Kan man ge gåva till barnbarn utan att det presumeras vara förskott på arv?

2021-02-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan man ge ett fritidshus som gåva med tillägget att det inte är ett förskott på arv till ett barnbarn så att egna barn inte kan kräva att få motsvarande i arv. Om det är möjligt måste gåvan givits före givarens död eller går det att ges i samband med givarens död?Med vänlig hälsning,Ewa Elvhede
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga. Huvudregeln är att det är fritt för personer att skänka bort egendom hur de vill. Därmed är det fullt möjligt att ge en gåva till ett barnbarn. Ett problem kan dock uppstå ifall gåvan ges bort i samband med gåvogivarens död. När det gäller gåva till annan arvinge än bröstarvinge så presumeras inte gåvan vara förskott på arv såvida det inte på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett som ett förskott på arv (6 kap 1 § ÄB). Genom att lägga till att det inte är ett förskott så eliminerar man den chansen. Det uppstår dock som jag nämnde innan ett problem ifall gåvan skänks i samband med gåvogivarens död. I ärvdabalken finns ett så kallat förstärkt laglottsskydd som i stort sett innebär att ifall gåva gets bort under omständigheter att det kan likställas med ett testamente så kan bröstarvingar jämka det och då återbärs gåvan till den avlidnes kvarlåtenskap (7 kap. 4 § ÄB). Man kan säga att gåvor strax före ens bortgång är att jämställa med testamente då det presumeras att gåvogivaren vill lämna arvtagaren utan egendom. Så det blir svårt att hävda att egendomen inte ska ses som testamente ifall den givits bort strax innan ens bortgång. Men om det inte givits strax innan bortgången ska det anses vara en vanlig gåva som då arvsberättigade inte får ta del av. Sammanfattning Avslutningsvis kan man säga att som huvudregel kan en person skänka ett fritidshus till ens barnbarn utan att det ska ses som ett förskott på arv, men genom att klargöra att det inte är ett förskott på arv så säkerställer man situationen. För att gåvan inte ska kunna krävas tillbaka av de som har arvsrätt är det bäst om den ges före givarens död så att den inte kan jämställas med ett testamente (vilken det görs ifall den skänks strax innan gåvogivarens bortgång). Jag hoppas att du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Vad innebär förskott på arv?

2021-02-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Vad innebär förtida arv?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att det du syftar på med förtida arv är förskott på arv och jag kommer vidare utgå från det i mitt svar. Regleringen i det avseendet återfinns i 6 kap. ärvdabalken (ÄB). Vad är förskott på arv?Kort sagt så innebär förskott på arv att en arvinge mottagit någon form av egendom före arvlåtaren avlidit, dvs före arvet huvudsakligen ska tillfalla arvingarna (se 6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär normalt sett att arvlåtarens egendom minskar tills dess att arvet ska tillfalla de resterande arvingarna, varför det också kan bli föremål för eventuella diskussioner om det är flera arvingar och enbart en av dem fått ett större förskott. Om mottagaren av förskottet är en bröstarvinge (se 2 kap. 1 § ÄB) presumeras gåvan alltid vara förskott på arv, om den inte enbart innebär att arvlåtaren fullgör sin underhållsskyldighet (se 6 kap. 2 § ÄB). Detta innebär generellt sett att mindre gåvor och bidrag inte klassas som förskott på arv såvida inget sådant är föreskrivet. Om mottagaren däremot inte är en bröstarvinge krävs även där en föreskrift om att gåvan ska utgöra förskott, i ett gåvobrev el.dyl., för att den ska kunna avräknas från arvlåtarens kvarlåtenskap. Vad innebär det om en arvlåtare gett ett förskott?För de arvingar som inte fått ta del av förskottet ska arvet fördelas såsom ifall förskottet aldrig utgått; summan ska alltså adderas till kvarlåtenskapen för dessa arvingar, medan för den arvinge som fått ta del av förskottet ska den minskas i motsvarande mån (se 6 kap. 5-7 §§ ÄB).Hoppas detta förtydligade det hela och om inte så är du självklart varmt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar,

Måste förskott på arv skrivas in i testamente

2021-02-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa undrar hur han kan skriva ett testamente medan nedan funderingar.1. Han har 4 barn varav två som han inte haft kontakt med på många år.Han har lånat mig 85 000:-Han vill i ett testamente skriva in att jag bör ha 85 000:- mindre då jag fått detta tidigare (vilket känns helt riktigt.)Vi har dessvärre inte skrivit ngt papper på det Räcker det att skriva in i ett testamente?2. Dock vill han ge min syster mindre än oss andra tre. Kan han göra så? Hur blir en sådan fördelning?Med vänlig hälsning,
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!ArvGrundregeln vid arv är att barnen ärver sina föräldrar med lika delar 2 kap 1 § Ärvdabalken. Barnen kallas bröstarvingar och ärver lika delar av sin mamma och lika delar av sin pappa. Eftersom frågan rör din pappas testamente hanterar vi inte arv efter er mamma. Din pappa kan fördela arvet genom testamente till viss del. Varje bröstarvinge har laglig rätt till hälften av den del av arvet som utgör grundregeln, det vill säga arvslotten som bygger på likadelning mellan barnen 2 kap 1 ärvdabalken. Halva arvslotten utgör en laglott vilken varje bröstarvinge har rätt till enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. För att illustrera visar jag ett enkelt exempel. Låt säga att din pappa lämnar 400 000kr efter sig. Då är grundregeln att ni får 100 000 kr var. Din syster har rätt att få minst 50 000 kr. Eftersom du har erhållit 85 000 kr redan, räknas de av. Du får 15 000 kr. Dina två andra syskon får 125 000 kr var.Förskott på arvI ditt brev framhåller du att du har lånat 85 000 kr av din far. Jag tolkar det dock som ni är överens om att det är ett förskott på arv eftersom din pappa vill räkna av det på ditt kommande arv. Om en arvlåtare under sin livstid ger en bröstarvinge en gåva utan något speciellt villkor, antas det utgöra ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § ärvdabalken. Det räknas sedan av mot din del av arvet, se 6 kap 5 § ärvdabalken.Dina 85 000 kr.För tydlighetens skull är det klokt att skriftligt komma överens med din pappa om att de 85 000 kr som du har erhållit är förskott på arv och inte ett lån som du avser betala tillbaka under hans livstid. Då finns summan tydligt redovisad vid en kommande bouppteckning.SammanfattningPrecis som du och din pappa är överens om ska ditt förskott räknas av mot resten av ditt arv. Din pappa kan genom sitt testamente fördela kvarlåtenskapen som han vill så länge det inte kränker någon av er bröstarvingars laglott.Hoppas du är nöjd med ditt svarVänligen,