Ska en gåva till bröstarvingen given för 20 år sedan anses som förskott på arv?

2019-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min pappa har precis avlidit och vi skall göra en bouppteckning.Han var omgift med en annan kvinna än min mamma. De enda bröstarvingarna som finns är jag och min bror. Vi är således särkullbarn i dödsboet.Min pappa var tidigare företagare och han överlät aktiebolaget som en gåva till mig och min bror för snart 20 år sedan. Vid den tidpunkten var han gift med den nya kvinnan och i deras äktenskapsförord så var aktierna upptagna som pappas enskilda egendom. Min fråga är om denna gåva i form av aktier i hans aktiebolag på något sätt skall tas med i bouppteckningen?Finns det risk att gåvan är att anse ett förskott på arv för mig och min bror? Och om det är så, hur ska man i så fall kunna värdera denna gåva?I gåvobrevet står det inget om hur gåvan skall betraktas.I pappas testamente finns formuleringar som tyder på att han inte har ansett eller åtminstone förstått att denna gåva kan betraktas som förskott på arv.
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I kapitlets första paragraf stadgas att gåvor som arvlåtaren under sin livstid har gett till en bröstarvinge utgör förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Det innebär alltså att om det inte finns reglerat i gåvobrevet att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så utgör den just ett förskott. Detta gäller bara gåvor givna till bröstarvingar. Ett förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid bodelningen. Om du och din bror har fått en lika stor gåva vardera bör detta dock inte medföra några större problem när det gäller att avräkna förskottet och fördela arvet. Så länge det inte finns ett testamente som säger någonting annat så har du och din bror i egenskap av bröstarvingar rätt till hälften var av arvet efter er far. Avräkningen av gåvorna blir då en till synes formell del av bodelningen men den kommer inte påverka storleken på respektive bröstarvinges arvslott under förutsättning att gåvorna var lika mycket värda vid gåvotillfället. Detta för oss in på din nästa fråga avseende värdering av gåvorna. 6 kap 3 § ÄB stadgar att avräkningen av förskottet ska ske utifrån egendomens värde vid mottagandet av gåvan. Värderingen av era gåvor görs alltså med utgångspunkt i vad de var värda då ni fick aktierna för 20 år sedan. Utifrån det ovan nämnda kan det konstateras att huvudregeln är att en gåva till en bröstarvinge ska tas med i bodelningen och avräknas från bröstarvingens arvslott. Om det i gåvobrevet föreskrivits att gåvan inte ska utgöra förskott på arv ska gåvan inte påverka bröstarvingens arvslott. Det har ingen betydelse att er far har uttryckt i sitt testamente att han inte ville att gåvorna skulle utgöra förskott på arv. En sådan vilja måste nämligen skriftligen uttryckas i gåvobrevet senast vid gåvotillfället och kan inte regleras på efterhand. Gåvobrev utan särskilt angivna villkor lyder alltså under huvudregeln i 6 kap 1 § ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Finns det någon blankett till förskott? Vittneskrav?

2019-08-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Skall ge ett av mina barn en summa pengar som skall ses som förskott på arv.Finns det någon blankett jag kan använda? Skall jag låta de som bevittnade vårt testamente även bevittna förskott på arv?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 6 kap. 1 § beskriver att vad arvlåtaren i livstiden gett sitt barn ska räknas som ett förskott på arv, ifall inte annat sagts eller ifall det måste antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. Det finns alltså inte något krav på att förskott på arv måste vara enbart skriftligt, men det är naturligtvis att föredra. Detta eftersom det är ett utmärkt skriftligt bevisunderlag, för annars måste förskott på arv bevisas med hjälp av omständigheterna.En "blankett" som du kan använda dig av är ett gåvobrev, eftersom det dels visar att pengarna har getts bort och att det dels kan göras ett villkor i gåvobrevet om att gåvan utgör förskott på arv. Det är vanligt att ett sådant villkor finns i gåvobrev. Det finns mallar om hur man skriver ett gåvobrev på Google, men det finns även en sådan tjänst på Lawline där du kan upprätta ett gåvobrev på bara några minuter (här). Vanliga uppgifter i ett gåvobrev är gåvogivaren och gåvotagarens namn, personnummer och adress, vad som ska ges bort (gåvoobjektet) och när gåvan ges bort. Vanliga villkor är om gåvan ska anses utgöra enskild egendom eller förskott på arv, men annars skrivs även ort, datum och parternas underskrifter. Det viktigaste i ert gåvobrev är att tydliggöra att gåvan ska anses utgöra förskott på arv. Ett exempel på formulering kan vara att "denna gåva ska utgöra förskott på arv".För gåva av pengar finns det inte något vittneskrav och inte heller ifall gåvan ska ses som ett förskott. Däremot finns ett sådant krav vid gåva av fastigheter i och med lagfarten. Det är därför upp till er ifall ni vill ha vittnen eller inte.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Utgör gåva till bröstarvinge förskott på arv?

2019-08-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Tre av mina fyra barn har fått 60000:- vardera av mig.Räknas det som ett framtida arv eller måste ett gåvobevis upprättas?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) räknas gåvor som arvlåtaren under sin livstid har givit till sina bröstarvingar som förskott på arv. Det innebär att gåvans värde vid gåvotillfället ( 6 kap 3 § ÄB) ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid arvlåtarens död. Ett gåvobrev kan upprättas efter gåvotillfället endast om gåvobrevet inte innehåller några villkor. Det innebär i ditt fall att ett gåvobrev med villkor om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv således inte kan upprättas i efterhand. Jag kan inte riktigt tolka ut av din fråga om du vill att penninggåvorna ska utgöra förskott på arv eller inte men enligt svensk arvsrätt är en gåva till bröstarvinge ett förskott på arv om inte något annat har föreskrivits i gåvobrevet. Om det inte finns några gåvobrev (med särskilda villkor) upprättade är gåvorna alltså förskott på arv och detta kan inte ändras i efterhand. Vänligen,

Testamente, gåva eller förskott på arv?

2019-08-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga ang. arvsrätt. Vi är tre syskon, vår pappa är avliden och hade inga syskon. Min farmor och farfar vill att jag ska ärva deras sommarstuga. Då vår pappa är avliden så blir vi tre bröstarvingar och som jag förstår det så har man rätt till 50% av tillgångarna (delat på tre i detta fall), de resterade 50% får de väl testamentera till vem de vill. Problematiken är att mina syskon inte har någon kontakt med farmor och farfar, därav deras önskan att sommarstugan skall tillfalla mig. De har inga övriga tillgångar som motsvarar samma värde. Får de testamentera sommarstugan till mig? Eller ge som gåva? Eller räknas det som förskott på arv?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då din fråga berör arv, blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig för att besvara din fråga. Jag kommer även att strukturera upp relevant fakta för frågan, för att sedan ge dig ett sammanfattat svar. Vem kan ärva dina farföräldrar?Enligt 1 kap. 1 § ÄB kan endast de som är vid liv ärva den som avlider. I ert fall innebär detta precis som du nämner i din fråga att det är ni, barnbarn, som blir aktuella arvtagare när era farföräldrar avlider, eftersom er pappa är avliden och kan således inte ärva, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Vidare ska ni barnbarn således ärva lika lott av era farföräldrar, vilket innebär att ni ska ärva lika mycket var av det som finns i dödsboet. Testamente eller gåva?Det stämmer att dina farföräldrar kan testamentera eller ge bort sin sommarstuga till dig, men att det kan räknas som förskott på arv eftersom dina farföräldrar inte har någon likande egendom som motsvarar samma värde. På grund av att dina farföräldrar inte har någon egendom som motsvarar samma värde som sommarstugan, kommer arvslotterna för er syskon att bli ojämna om du får sommarstugan, vilket gör att dina syskon kan kräva att sommarstugan räknas som förskott på arv. Det som kan hända då är att du inte får något annat arv av dina farföräldrar när de sedan avlider, eller får betala dina syskon den del som de har gått miste om på grund av att du har fått sommarstugan och som de egentligen skulle ha rätt till, enligt sin laglott. Om dina farföräldrar istället skulle testamentera sommarstugan till dig kan dina syskon jämka testamentet, vilket innebär att de "överklagar" testamentet på grund av att det anses oskäligt med hänsyn till den laglott som de har rätt till, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Det som kan hända ifall de jämkar testamentet är att sommarstugan (eller dess värde) tilldelas er alla syskon, eftersom det inte finns någon annan egendom i boet som kan likställas med sommarstugan. Sammanfattande svar:Situationen du beskriver är problematisk med hänsyn till dess omständigheter, ur en juridisk synpunkt. Er farföräldrars vilja med att ge sommarstugan till dig är försåtlig, men tyvärr problematisk eftersom lagen skyddar bröstarvingar samt dess avkomlingar (det vill säga barnbarn) i denna fråga. Detta innebär att även om dina farföräldrar ger sommarstugan till dig genom gåva eller testamente, kan dina syskon få rätt till sommarstugan eller dess värde på grund av sin arvslott som beskrivs i 2 kap. 1 § ÄB. Du bör vara beredd på att dina syskon kommer vilja ha sin arvslott eftersom de har rätt till den. Således enligt informationen i din fråga kan det för alla lika lotters skull vara bäst ifall du får sommarstugan, för att sedan betala de lotter som dina syskon har rätt till, ifall det övriga arvet från era farföräldrar inte skulle räcka till dess lotter efter att du har fått sommarstugan. Annars skulle du även kunna köpa ut dina syskons rätt till sommarstugan, om det är så att de inte vill ha sommarstugan utan endast är intresserade av dess värde och således sina lotter. Jag kan slutligen rekommendera dig till att vända dig till någon av våra jurister här på Lawline, som kan hjälpa dig mer i din situation, om så skulle önskas. Annars hoppas jag att du fick hjälp och svar på din fråga. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Är gåva i form av bostadsrätt förskott på arv?

2019-08-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej ! Jag har tillsammans med min nuvarande avlidna far skrivit ett gåvobrev där min far gav mig hans bostadsrätt. Nu tvistas det om att det inte stod att gåvan INTE var ett förskott på arvet . Kommer jag förlora arvstvisten på grund utav att det inte står specifikt ? Det står att gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom. Tacksam för hjälp !!
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).Förskott på arv Lagens utgångspunkt är att gåvor till bröstarvingar räknas som förskott på arv, 6:1 ÄB. Detta gäller inte om givaren har bestämt, i gåvobrevet eller på något annat sätt, att gåvan inte ska vara förskott på arv. För att vinna tvisten, måste du alltså kunna bevisa att din far på något sätt har uttryckt att gåvan inte ska räknas som förskottsarv. Du bör därför undersöka om det finns dokumentation, vittnen eller annat som kan användas som bevisning. Enskild egendom Bestämmelsen att gåvan ska vara enskild egendom har ingenting att göra med frågan om gåvan är förskott på arv eller inte. Denna bestämmelse påverkar därför inte tvistens utgång. Hoppas du fick svar på frågan! Vänligen,

Sälja bostadsrätt till underpris, förskott på arv gällande barnbarn?

2019-08-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Arvsfråga:Alt 1: Förutsättning : mamma, 2 barn, son och dotter. Kan mamma sälja bostadsrätt till sonens barn ( barnbarn) till underpris strax för sin död utan att det blir arvskonsekvenser ?Följdfråga: Kan mamma sälja bostadsrätt till utomstående strax före sin död utan att det får arvskonsekvenser ?
Amanda Alwall | Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).I begreppet "gåva" innefattas "försäljning till underpris". Under förutsättning att fastighetens taxeringsvärde är lägre än fastighetens marknadsvärde kommer fastigheten att säljas till underpris till barnbarnet. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet av fastigheten och fastighetens taxeringsvärde kommer alltså anses utgöra en gåva.Huvudregeln är att arv skall fördelas lika mellan arvlåtarens bröstarvingar, vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Eftersom mamman i exemplet har 2 egna barn, är det alltså de som ska ärva något innan barnbarn ärver (om det inte står något om det i testamente). Gällande gåvor strax innan en person dör så brukar man prata om reglerna kring "förskott på arv". Reglerna om förskott på arv utgår ifrån antagandet att en arvlåtare vill att alla barn till slut ska få likamycket efter honom eller henne. Huvudregeln för behandling av gåvor till barn återfinns i 6 kap. 1 §ÄB. Gåvor den avlidna givit sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivits vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Gåvans värde ska alltså läggas till kvarlåtenskapens värde vid beräkningen av arvs- och testamentslotter. Gåvor till arvingar i andra eller tredje arvsklassen avräknas under förutsättning att det föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett enligt 6 kap. 1 § ÄB. SÅ; Gåvor till bröstarvinge presumeras vara förskott och ska avräknas, medan gåvor till andra arvingar inte presumeras vara förskott.Det barnbarn fått från sin mor- eller farförälder under tiden som deras förälder, vilken är barn till mor- eller farföräldern, är vid livet avräknas inte som förskott på arv. Även om föräldern senare avlider så har inte mor- eller farföräldern vid gåvotillfället haft att räkna med att barnbarnet skulle ärva. Med andra ord blir det i det här fallet inga arvskonsekvenser (eftersom föräldern fortfarande är vid liv) mer än att bröstarvingarna kommer att ärva mindre än vad de skulle gjort om mormorn sålde bostadsrätten till underpris. Gällande att sälja en bostadsrätt till utomstående strax före sin död så får det inga konsekvenser mer än att mammans tillgångar ändras, varpå även arvet som barnen ska få ändras beroende på om hon köper ny bostadsrätt eller bara behåller pengarna t.ex. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

​Ska en gåva till en bröstarvinge given för sex år sedan tas med i bouppteckningen?​

2019-08-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Ska en gåva till en bröstarvinge given för sex år sedan tas med i bouppteckningen?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I kapitlets första paragraf stadgas att gåvor som arvlåtaren under sin livstid har gett till en bröstarvinge utgör förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Det innebär alltså att om det inte finns reglerat i gåvobrevet att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så utgör den just ett förskott. Detta gäller bara gåvor givna till bröstarvingar. Ett förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid bodelningen. Eftersom gåvan i din fråga är given för sex år sedan kan det vara aktuellt att nämna 6 kap 3 § ÄB som stadgar att avräkningen av förskottet ska ske utifrån egendomens värde vid mottagandet av gåvan, inte utifrån värdet vid arvlåtarens död vilket normalt annars gäller. Utifrån det ovan nämnda kan det konstateras att huvudregeln är att en gåva till en bröstarvinge ska tas med i bodelningen och avräknas från bröstarvingens arvslott. Om det i gåvobrevet föreskrivits att gåvan inte ska utgöra förskott på arv ska gåvan inte påverka bröstarvingens arvslott. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Kan min pappa ge mig en gåva utan att berätta för min bror?

2019-08-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min pappa har ca 2.2 miljoner kronor. Han är i livet. Mamma är död sedan 4 år tillbaka. Det är jag och min brors son som är de som ska ärva pappa. (Min bror är död). Nu vill pappa ge mig en summa pengar, ca 20 tusen kronor. Det är jag som sköter om honom och hjälper till med diverse göromål. Kan han göra det utan att min brors son får veta det? Måste det skrivas någon typ av gåvobrev? Eller kan pappa göra som han vill med hans pengar?Tacksam för svarU.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Din pappa kan göra vad han vill med sina pengar, han kan ge dig 20 000 i gåva. Det behöver inte upprättas något gåvobrev, men om inget är sagt kommer gåvan att betraktas som förskott på arv (6:1 ärvdabalk). Det innebär att den dagen din pappa dör så kommer din bror att få ut en större del i arv, som motsvarar de 20 000 som du har fått. Om din pappa inte vill att gåvan ska vara förskott på arv kan han skriva det i ett gåvobrev, eller på annat sätt göra det känt att han inte vill att gåvan ska vara förskott på arv. Det din bror har rätt till är att få ut sin laglott den dagen då er pappa går bort, laglotten är hälften av vad din pappa äger delat mellan er, så din bror har rätt att få ut en fjärdedel av din pappas förmögenhet. Skulle din pappa ge bort så pass mycket att din bror inte kan få ut sin fjärdedel kan gåvor i vissa fall gå åter till dödsboet, så att han kan få ut vad han har rätt till (7:4 ärvdabalk). Men så länge din pappa bara ger bort ¾-delar eller mindre så är det ingen fara. Din pappa behöver inte berätta för din bror hur han spenderar sina pengar, men den dagen han dör kommer alla hans tillgångar att redovisas i och med bouppteckningen. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.