Försäljning av familjehuset

2020-04-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min morfar gick bort för några år sedan. Han ägde en sommarstuga som min mormor bestämde sig för att sälja. Min mammas bror ville köpa stugan för taxeringsvärdet men min mamma sa nej. Därför gick det ut till försäljning via mäklare. Min morbror var med i budgivningen och min mormor beslutade att avsluta affären när han låg som högst bjudande. Det var alltså säljaren som stoppade budgivningen. Min mamma ville inte att det skulle gå till så. Har hon något att säga till om i det läget eller hon får bara ta vad de andra bestämt över huvudet på henne?
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!För att kunna ge ett godtyckligt svar på frågan så behövs lite mer information:Till exempelvis: Gavs din morfars hus till din mormor via testamente? Äger din mamma huset på något sätt?Om inte så kan din mamma inte bestämma över vad som sker med huset, utan det är upp till ägaren. Däremot finns argument för att påstå att detta kan ses som förskott på arv, 6:1 ÄB.Om taxeringsvärdet är relativt lågt jämfört med marknadsvärdet kan mellanskillnaden ses som en gåva, vilket ytterligare kan ses som ett förskott på arv, som ska räknas när arv ska delas ut.För att summera:Om din mamma inte äger huset finns det inget hon kan göra. Dock kan det ses som ett förskott på arv.Hoppas det besvarade din fråga!

Framtidsfullmaktstagares rätt att ta ut förskott på arv

2020-04-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor bor på ett demensboende och jag och min syster är enda barnen. Vi har en framtidsfullmakt för vår mor. Kan vi, som är helt överens, ta ut pengar från mors konto som ett förskott på arv. Min mor som är dement kan inte skriva under något gåvobrev eftersom hon ändå inte skulle förstå vad det är. Vi har även testamentet där det klart framgå att det bara är jag och min syster som ska ärva.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är du och din syster som är framtidsfullmaktstagare åt er mor. När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till lag om framtidsfullmakter.Framtidsfullmaktstagarens rätt att lämna gåvor beror på vilken behörighet denne harTill att börja med är förskott på arv att likställa med en gåva (ärvdabalken 6 kap. 1 §). I ditt fall tolkar jag det som att du och din syster vill ta ut förskott på arv vilket är att betrakta som en gåva till er. Som framtidfullmaktstagare får man ge gåvor om det finns en behörighet för detta. Behörigheten ska framgå ur själva instruktionerna för framtidsfullmakten. Mitt råd är därför att börja med att noggrant kolla igenom instruktionerna för framtidsfullmakten om det finns någon specifik sådan. Saknas behörighet så gäller lagenOm dessa instruktioner inte tar upp behörigheten att lämna gåvor så gäller istället att framtidsfullmakter får lämna mindre personliga gåvor men till andra än sig själv (lag om framtidsfullmakter 18 §). Om ni tar ut förskott på arv blir det som en gåva från er mor till er själva vilket inte är tillåtet om ni har rollen som framtidsfullmaktstagare. Om du och din syster inte är framtidsfullmaktstagare Om det istället är så att jag har tolkat din fråga fel och du och din syster inte alls är framtidsfullmaktstagare åt er mor så kan den personen som är framtidsfullmaktstagare lämna gåvor till er. Värdet på gåvan måste däremot vara rimlig med hänsyn till er mors ekonomiska förhållanden. Därför kan det vara bra att fundera över hur mycket pengar ni har tänkt ta ut från er mors konto och om det är orimligt mycket med hänsyn till hennes ekonomi i övrigt. Vad kan du göra?Först och främst råder jag dig att kolla upp vad det finns för behörighet för framtidsfullmakten och se om gåvor regleras där eller inte. Skulle du behöva juridisk hjälp med att undersöka behörigheten rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Sedan råder jag dig att fundera kring hur mycket pengar ni vill ta ut från er mors konto och om det är rimligt med hänsyn till hennes ekonomiska situation.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur går jag tillväga för att kontrollera om förskott på arv delats ut? - Begära ut kontoutdrag från en avliden persons konto

2020-04-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,För drygt 10 år sedan gick min pappa (som då var gift med min mamma bort). 2 år senare fick min mamma en allvarlig stroke, som innebar att hon flera år senare fick en god man (även om det behövts redan från början).Under tidsperioden mellan att mamma fick en stroke och en god man utsågs skötte min bror mamma ekonomi (på eget bevåg).Nu har även min mamma gått bort och god man ger mig insikt i ekonomin som den såg ut när denne tog över finanserna. Jag skulle nu vilja ha inblick i hur finanserna för mamma sett ut från att hon fick en stroke tills god man utsågs. Anledningen är alltås att verifiera att allt gått rätt till och att t.ex. inga "förtida arv" delats ut.Är detta möjligt? Och i så fall - hur går man till väga? Kan banken hjälpa till?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det finns möjlighet att få en inblick i din mammas finanser genom att begära ut ett kontoutdrag för din mammas konto. Du kan då ta del av de transaktioner som har gjorts. Nedan kommer jag förklara hur du ska gå tillväga och vad som kan krävas för att du ska få begära ut uppgifterna. Jag kommer att hänvisa till relevanta bestämmelser i lag om bank- och finansieringsärenden och ärvdabalken.Som huvudregel är uppgifterna sekretessbelagdaBanken lämnar inte ut kontoutdrag som gäller transaktioner för tiden före att personen avled. Det beror på att uppgifterna är skyddade i enlighet med banksekretessen, lag om bank- och finansieringsrörelser 1 kap. 10 §. Uppgifterna kan lämnas ut om det finns godtagbara skälUndantag till huvudregeln om sekretess, är att uppgifterna får lov att lämnas ut. Om det finns ett behov av att ta del av uppgifterna, som framstår som befogat. Det krävs godtagbara skäl för att banken ska tillåta att uppgifterna lämnas ut. Godtagbara skäl kan vara, såsom du beskriver i din fråga, att få underlag i utredning om förskott på arv har delats ut. Ett godtagbart skäl kan också vara att se om den avlidnes medel har använts på ett olämpligt sätt av någon som har haft hand om personens ekonomi. Exempelvis lämnar banken ut kontouppgifter till polisen, om de behövs som underlag i en brottsutredning, lag om bank- och finansieringsrörelser 1 kap. 11 §. Ett exempel på när det kan bli aktuellt är om det finns misstanke att den som har haft hand om kontot har gjort sig skyldig till förskringring. Banken gör en prövning i det enskilda fallet, och avgör då om godtagbara skäl föreligger.Vem är behörig att begära ut ett kontoutdrag? Dödsbodelägare ska företräda dödsboet gemensamt, vilket följer av ärvdabalken 18 kap. 1 §. Därför krävs det att samtliga dödsbodelägare lämnar sitt samtycke till att uppgifterna ska begäras ut.Det är möjligt att lämna varandra fullmakt att företräda dödsboet enskilt. Fullmakten bör vara skriftlig och signeras av samtliga dödsbodelägare. Saknas en skriftlig fullmakt är det svårt för banken att avgöra om samtycke faktiskt har lämnats från samtliga dödsbodelägare. Hur går man tillväga rent praktiskt? För att begära ut kontouppgifterna gör dödsbodelägarna en skriftlig framställan. I framställan ska anges skälet till att uppgifterna begärs ut och varför det finns ett behov av att ta del av uppgifterna. Vilken tidsperiod som avses bör specificeras. På banken visar dödsbodelägarna upp ett dödsfallsintyg, som går att beställa hos skatteverket av dödsbodelägare. Om det finns en upprättad bouppteckning fungerar den för att legitimera dig som dödsbodelägare. Då krävs inte ett dödsfallsintyg. Banken gör som ovan nämnt en prövning av om godtagbara skäl föreligger utifrån framställan som gjorts. Finns godtagbara skäl så hävs sekretessen, varav kontoutdrag kan lämnas ut. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga till oss på Lawline, om du har fler funderingar. För garanterat svar rekommenderar vi att du använder dig av vår expresstjänst. Vänligen,

Vad gäller när en förälder ger bort en fastighet till sitt barn?

2020-03-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Får man skriva över sitt hus til den ena av sina 2 barn? En förälder har gått bort och man vill skriva över på den ena sonen, inga särkullbarn. Vad gäller
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i jordabalken (JB) samt ärvdabalken (ÄB). Vad gäller för gåva av fastighet?När det kommer till att skriva över en fastighet på annan så finns det särskilda formkrav som behöver vara uppfyllda för att detta ska kunna göras giltigt (4 kap. 1 § samt 29 § JB). Formkraven innebär att ett gåvobrev ska upprättas där gåvogivaren samt barnets uppgifter ska stå med information om vilken fastighet som avses. Detta ska sedan bevittnas av två personer och behöver också skickas in till lantmäteriet för att kunna göras giltigt. Vad gäller när en förälder ger bort egendom till sitt barn?Det som kan vara bra att känna till är att gåvor som föräldrar ger till sina barn kommer att ses som ett förskott på barnets arv om inte annat framgår av överlåtelsen. Detta innebär att när arvet efter barnens förälder ska skiftas så kommer fastighetens värde att avräknas detta barnets andel (6 kap. 1 § ÄB). Om ni inte vill att fastigheten ska utgöra ett förskott på arvet så kan ni skriva med detta i gåvobrevet. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!Vänligen,

Fråga om huruvida blandad gåva av fastighet från föräldrar kan komma att utgöra förskott på testamente eller om det endast blir delvis förskott på arv och delvis vanlig gåva.

2020-04-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag och min fru skall ta över mina föräldras fastighet. (Jag har två syskon och vi har samma föräldrar som är gifta). Fastigheten är värderad till 5 Mkr och taxeringsvärdet är 3Mkr. Vi skall köpa fastigheten till ett underpris på 3.2Mkr. Mellanskillnaden upp till marknadsvärdet skall delas upp i två gåvor till mig personligen. En på 0.6Mkr som skall skrivas som ett förtida arv och resten på 1.2Mkr som enskild gåva som inte är förtida arv. Mina föräldrar skall bo kvar i en del av fastigheten så länge de behagar och kan. Har dock läst att i dessa fall kan gåvan ses som en del av testamente vilket ger några följdfrågor: Baserat på dagens värdering och faktumet att ena syskonet också erhållit förtida arv etc så skall det inte vara några risker med att den nämnda gåvan á 1.2Mkr påverkar laglotten, dock undrar jag just pga att gåveodelen kan ses som ett testamente då mina föräldrar bor kvar:1) Kan mina syskon vid en framtida bodelning, trots att de får sin laglott som baseras på värderingen utförd vid fastighetsövertagandet/gåvotillfället, ändå hävda att de vill utföra en ny värdering av fastigheten då värdet eventuellt har ökat?2) Stämmer det att vid en sådan eventuell värdering så kommer deras laglottsandel beräknas efter att den köpeskilling vi lagt på 3.2Mkr samt de utlägg vi haft för nybyggnation/tillbyggnad/värdeökning dragits av.3) Kan vi då mina föräldrar bor kvar göra avdrag för den "belastning" det innebär, bla skulle vi kunnat hyra ut den delen av fastigheten.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB). Där finns regler om just förskott på arv och hur dessas värde ska beräknas. Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar olika delar av din fråga.Förskott på testamenteJag förstår det som att du och din fru enligt nuvarande planer kan komma att få en del av dina föräldrars fastighet motsvarande 1.8 miljoner, alltså 0,6 i förskott på arv och 1,2 i vanlig gåva. Detta kan som du säger anses utgöra så kallat förskott på testamente enligt ÄB 7:4. Jag ska i det följande gå igenom vad detta är och vad det i så fall skulle innebära för er.Förskott på testamente klassificeras sådana gåvor då antingen gåvogivaren ger dem precis innan dödstillfället och det är klart att gåvan gavs i syfte att ordna givarens arv, eller om gåvogivaren i och för sig ger bort gåvan ett bra tag innan hen avlider men att hen egentligen inte gör någon riktig uppoffring och inte har något intresse av att ge gåvan annat än att ordna sitt arv.Det är detta sista exempel, då gåvogivaren egentligen inte förlorar någonting, som är relevant i ert fall. Att en person ger bort sitt boende till ett barn några år innan personen avlider, men behåller rätten nyttja boendet, är ett typexempel då det rör sig om förskott på testamente. I er situation skulle det alltså föreligga en sådan här situation.Er situation skiljer sig dock något från detta typexempel. Det verkar nämligen som att du och din fru ändå kommer att betala en betydande del av marknadsvärdet, alltså 3,2 miljoner. Detta innebär att dina föräldrar antagligen har ett betydande intresse av transaktionen. Detta innebär att det inte rör sig om en ren gåva av hela fastigheten utan de kommer att få en hel del pengar. Dessutom verkar det som att de också förlorar en del kontroll över fastigheten, på så sätt att det verkar som att de endast kommer få rätt att använda en del av fastigheten.Eftersom ni dessutom betalat en betydande summa för fastigheten är det ni som besitter den största kontrollen av fastigheten. Det är nämligen så att vid typiska situationer då det föreligger förskott på testamente har gåvotagaren ingen egentlig kontroll över gåvan på grund av villkor i gåvobrevet. I ert fall kommer ni dock att ha betydande kontroll.Med detta sagt lutar det enligt min uppfattning åt att denna transaktion inte kommer att utgöra förskott på testamente.Men för sakens skulle ska jag ändå berätta hur det går till med värderingen av en gåva om den räknas som förskott på testamente.Värdering av förskott på testamenteVid förskott på testamente ska enligt ÄB 7:4 gåvan värderas utifrån dess värde vid arvlåtarens död. De 3,2 miljoner ni betalat kan alltså inte räknas med, eftersom de inte var en del av gåvan.Eftersom ni dock i detta fall kommer att ha betalt just 3,2 miljoner för fastigheten samt eventuellt gjort förbättringar på den blir dock frågan angående renoveringar och tillbyggnader svår. Det är ju nämligen av dessa anledningar som det med stor sannolikhet inte kan röra sig om förskott på testamente. Det är alltså inte alls meningen att en transaktion av denna typ ska utgöra förskott på testamente och att ni i så fall skulle behöva få mindre arv på grund av att ni själva lagt in pengar i fastigheten.Enligt min bedömning behöver ni alltså inte oroa er för att detta skulle bedömas som förskott på testamente. Gåvan på 1,2 miljoner kommer därmed antagligen att räknas som en vanlig gåva, medan de 0,6 miljoner som ska räknas som förskott på arv ska värderas på följande sätt.Värdering av förskott på arvPå följande sätt räknar man alltså ut vanligt förskott på arv.I ÄB 6:3 stadgas huvudregeln angående värdering av förskott på arv. Där stadgas att förskott på arv ska värderas utifrån det värde det hade vid gåvans mottagande. Denna huvudregeln ska i princip tillämpas, men kan teoretiskt sätt frångås under vissa omständigheter. Den juridiska doktrinen är dock inte helt eniga när dessa undantag kan tillämpas, men det kan teoretiskt sätt vara att huvudregeln kan frångås om det är särskilt oskäligt att gåvan värderas efter värdet vid dess mottagande, eller om gåvogivaren uttryckt en vilja att förskottet ska värderas annorlunda.Eftersom dessa undantag, om de ens skulle vara aktuella, ska tillämpas restriktivt, bör ni räkna med att fastigheten värderas utifrån det värde den hade vid gåvans mottagande. Att ge fastigheter eller andelar av fastigheter som förskott på arv är mycket vanligt och värderingen sker enligt huvudregeln, trots att fastigheter kan ha relativt snabba och stora värdeökningar.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det förskott på arv du mottagit kommer att beräknas till 0,6 miljoner, även om fastigheten ökat markant i värde.Göra avdrag för belastningen som dina föräldrars gratis boende utgörTyvärr kan jag inte se någon möjlighet för er att dra av denna kostnad oavsett vilken bedömning som i övrigt görs av gåvorna av fastigheten.SammanfattningEnligt min bedömning bör det alltså inte finnas någon risk för att någon del av transaktionen av fastigheten ska ses som förskott på testamente.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Eftersom du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig klockan 14:00 på tisdag den 21:a april. Om tiden inte passar eller om du i övrigt har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv med mera

2020-04-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hur mycket kan man låta en familjemedlem stå åt sidan pga kronisk sjukdom? Jag fick ej vara med och plocka ur mitt föräldrahem i samband med dess försäljning. Jag förbjöds att gå in i huset och börja plocka. Pappa tycker att jag ska vara glad som slipper detta då jag är så sjuk. Min bror har även haft tillgång till alla bankpapper, kassaböcker osv och då hittat pengagåvor jag fått av min mor då hon hjälpte mig med ett lån för att jag och barnen skulle ha råd att bo kvar vid separationen från barnens far. På utdraget har hon skrivit att det skulle kastas efter deklaration och inte anses som förtida arv. Hon påtalade även för mig att han också fått ekonomisk hjälp, dessa papper har han nu använt som "bevis" på att jag fått förtida arv emedan jag inte haft någon som helst möjlighet att hitta några bevis på de gåvor han fått, vilka han nu också bestrider. Är detta verkligen okej? När min pappa ville ge mina barn sin bil som tack för all hjälp han fått av dem skulle min brors barn kompenseras trots att de inget gjort medans han nu har fått/tilltvingat sig en hel del lösöre som tack för det han gjort de sista åren, utan någon som helst kompensation till mig.Allt är bra så länge jag låter dem hållas och det är jag som är boven i dramat. Får man verkligen diskriminera någon så till den milda grad? Det syntes också vid bodelningen där allt var till hans fördel och min nackdel.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att din far lever men att din mor gått bort och att arvet efter henne ska fördelas. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).Utredning Av 6 kap. 1 § ÄB framgår att gåvor till arvingar ibland kan räknas som förskott på arv och därmed avräknas från arvtagarens lott, men att detta inte gäller om arvlåtaren föreskrivit att så inte ska ske. Enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB ska bröstarvingar som huvudregel ärva lika stor del av kvarlåtenskapen. I 23 kap. 3 § ÄB fastslås att dödsbodelägarna ska få ta del av alla slag av egendom som ingår i kvarlåtenskapen om detta inte är olämpligt. Inledningsvis kan det alltså konstateras att de gåvor du fått av din mor inte ska räknas som förskott på arv vid bodelningen eftersom detta föreskrivits. Enligt samma princip ska gåvor som din bror fått utan sådan föreskrift räknas till hans lott enligt huvudregeln, även om detta förutsätter att du kan bevisa att gåvorna inträffat. I övrigt finns det enligt min uppfattning tyvärr inte så mycket juridik jag kan hjälpa dig med i ditt fall. Alla eventuella gåvor din far gett till dina barn och deras kusiner på ett sätt som är diskutabelt ur rättviseperspektiv saknar juridisk betydelse förutsatt att de genomförts på ett korrekt sätt. Även om du skulle ha god grund att tro att din bror påverkat din far på ett otillbörligt sätt vid tillkomsten av gåvor måste detta bevisas för att det ska ha praktisk betydelse, vilket typiskt sett får antas vara svårt. Att din far och din bror eventuellt beter sig illa mot dig i samband med bodelningen är inte heller juridiskt relevant så länge de inte aktivt bedrar dig på en del av ditt arv genom att manipulera information eller dylikt. Om du med att allt i den föreslagna bodelningen är "till hans fördel och min nackdel" menar att du på något sätt missgynnats så att du ärver egendom till ett mindre värde än din bror eller att han tagit viss egendom i anspråk utan samråd med dig strider detta sannolikt mot lagen. Mer än så kan jag tyvärr inte säga utan närmare insyn i fallet. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att, utifrån de närmare omständigheterna i ditt fall, med stöd av de lagregler jag berört hävda din rätt i bodelningsprocessen genom att upplysa din bror om att du inte kommer godta en bodelning i strid med dessa. Om du har skäl att tro att något inte gått korrekt till bör du eventuellt överväga att anlita en jurist som kan företräda dig gentemot din bror, förutsatt att han inte är samarbetsvillig.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Försäljning av egendom under marknadsvärde

2020-03-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min frus mor har ärvt en fastighet med skog och en del hus. Hennes mor är döende i cancer. De är 6 syskon. Husen har delats upp. Hennes mor har nu sålt all skog till 4 av barnen. Betydligt under marknadsvärdet. Min fru känner sig lurad på arvet. Är det lagligt att styra bort någon från ett arv på det sättet?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Lagen säger att bröstarvingar (barn) ärver i första hand och ska ha lika lott enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). För att frångå den legala arvsordningen kan man upprätta ett testamente och på så sätt lagligt styra bort någon från arvet (10 kap 1 § ÄB). Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott, vilket utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut sin laglott måste bröstarvinge påkalla jämkning i testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Utifrån frågan verkar det inte finnas ett testamente och jag utgår alltså från att arvet ska fördelas enligt den legala arvsordningen.I situationen du beskriver har din frus mor sålt sin egendom under marknadsvärdet till fyra av de sex barnen. Denna egendom är en del av den kvarlåtenskap som enligt den legala arvsordningen ska delas upp mellan hennes bröstarvingar, alltså din fru och hennes syskon. Att egendomen sålts under marknadsvärde är möjligt rent lagligt, men det är även möjligt att detta anses som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Om försäljningen av egendomen skulle anses som förskott på arv kommer detta att räknas bort från den arvslott som ska tillfalla de syskonen som fått köpa egendomen till under marknadsvärde, när det är tid för arvsskiftet. Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och det pris som egendomen har sålts för kommer med andra ord att dras bort från deras arvslott och din fru kommer få den arvslott som ska tillfalla henne. Den sålda egendomen är som ovan skrivet en del av den "egentliga" kvarlåtenskapen vilken ska delas upp mellan barnen vid arvsskiftet, men eftersom den har sålts till några av syskonen har den tillfallit respektive syskon och räknas inte in vid arvsskiftet. Den avräknas däremot från deras arvslott, just på grund av att egendomen sålts för under marknadsvärdet. På så sätt har arvet visserligen "styrts" om det nu ska anses som ett förskott på arv, men eftersom det avräknas från syskonens framtida arvslott, får alla bröstarvingar lika arvslott. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Är det tillåtet att en förälder ger ena barnet en sommarstuga?

2020-03-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor död. Har en sommastuga som nu visar sig vara överskriven på min syster utan min vetskap. nu vid bouptäckningen finns inte stugan med. är detta okej känner mig blåst
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Förskott på arv till bröstarvingar:Jag tolkar din fråga som att du och din syster är de enda barnen till er mor, och därmed hennes enda bröstarvingar. ÄB 6 kap. 1 § stadgar att det en förälder under sin livstid gett till sitt/sina barn antas vara ett förskott på arv. Dock inte om annat har bestämts eller om det förstås med hänsyn till omständigheterna vid gåvan. Bestämmelsen syftar alltså på gåvor av större värde (mindre födelsedagspresenter och liknande räknas alltså inte med). Om din mor upprättat ett gåvobrev som uppfyller kraven enligt gåvolagen, så skulle gåvan kunna bli giltig. Emellertid det bestämmelser för att skydda bröstarvingar mot snedvridningar av arvet.Undantag för vissa gåvor:I ÄB 7 kap. 4 § finns en bestämmelse som syftar på gåvor som är att jämställa med testamenten. Exempel på situationer när bestämmelsen är aktuell är egendom som arvlåtaren skänker på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. För att regeln ska kunna tillämpas så krävs det alltså att din moders avsikt med gåvan var att hon velat fördela sin kvarlåtenskap.Vad du kan göra:Om din syster saknar ett gåvobrev för sommarstugan, eller om gåvan uppfyller kraven för ÄB 7 kap. 4 § så används reglerna i ÄB 7 kap. 2 och 3 §§. Värdet av gåvan läggs då till kvarlåtenskapen för att beräkna laglottens värde. För att detta ska gå igenom så måste du väcka talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande. Observera att i sådana här fall räcker det inte med att begära jämkning hos gåvomottagaren. Den domstol du ska vända dig till är den domstol din avlidne mor "hade att svara" enligt rättegångsbalkens 10 kap. 9 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,